Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Реферати

До питання суверенітету в конфедерації
У сучасній юридичній науці питання суверенітету в конфедерації вирішується неоднозначно. Зараз, як і в минулому, продовжується все та ж дискусія: чи наділена конфедерація суверенітетом, чи може він бути розділений... докладніше


2 / 05 / 2024
Перспективи розвитку ринку землі в Україні
Вплив міжнародного досвіду на формування правової моделі ринку землі в Україні Зведення міжнародного досвіду на формування правової моделі ринку землі в Україні є актуальним завданням. У сучасних умовах український... докладніше


24 / 03 / 2024
Розпад (декомпозиція) модерну: три віхи кризи
Постановка проблеми. Переможна хода модерну і раціоналізму як його рушійної сили вичерпувалась з кожним досягнутим успіхом і тріумфом. Більш критично настроєна частина інтелектуалів і просто громадян поступово почала розуміти,... докладніше


Розробка проблем суспільних трансформацій у концепції життєвих шансів Ральфа Дарендорфа
Як відомо, одним з важливіших напрямів досліджень сучасності є висвітлення трансформаційних процесів, які викликають багато суперечностей та досліджуються різними парадигмами, у тому числі і конфліктологічною. Засновником сучасної конфліктології у... докладніше


Роль неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми в сучасній Україні
Явище жорстокого поводження з дітьми не нове для нашого суспільства. Жорстокість стосовно дитини по-різному трактувалась у різні періоди суспільного розвитку, в різних культурах. Довгий час дітей розглядали як другорядний... докладніше


Причини поразки антиросійських визвольних змагань гетьмана І. Мазепи та українсько-шведського союзу 1708-1709 рр.
Серед славетних особистостей Укра­їни, чиї імена знає майже кожен українець, безумовно, одне з провідних місць посідає постать гетьмана Івана Мазепи. Ця непе­ресічна історична особа вже давно відома як в... докладніше


Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури
Однією з найважливіших ознак сучас­ного етапу розвитку світової економіки є посилення інтеграційних процесів і як наслідок — зростання обсягу транснаціона­льних перевезень, міжнародного транзиту вантажів. Вигідне географічне положення Украї­ни на... докладніше


13 / 02 / 2024
Синдром «професійного вигорання» у спеціалістів з соціальної роботи
Професійна діяльність соціального працівника знаходиться в колі найвідпові­дальніших та найризикованіших професій, адже його місія — допомогти людині, яка потрапила в скрутну життєву ситуацію та поліпшити якість її життя. Специфіка... докладніше


Історичні витоки та соціологічне осмислення явища насильства в сім’ї: гендерний аналіз проблеми
Останнім часом все більше уваги та занепокоєння з боку суспільства, зокре­ма правоохоронних органів в ньому та професійної галузі соціальної допомоги, викликає явище насильства в сім’ї. Відпо­відна проблема стає однією... докладніше


Становлення та розвиток кримінально-правової складової безпеки людини
Етимологічне значення терміну «без­пека» означає стан людини, за якого їй ніщо не загрожує. Саме безпека дає людині почуття повної її недоторканності, відсут­ності якогось лиха, нещастя, шкоди і т. ін.... докладніше


13 / 02 / 2024
Співвідношення видів та рівнів бізнес-тренінгів
За типами проведення розрізняють тренінги відкриті й корпоративні. Відкриті — тренінги, в яких можуть взяти участь усі охочі. Зазвичай вони проходять у збірній групі з 15-20 чоловік, що складається... докладніше


Основні напрями в сфері корпоративного тренінгу
I.B. Вачков виділив чотири напрями тренінгів: 1) тренінг як своєрідна форма дресури, при якій жорсткими маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення формуються потрібні паттерни поведінки, а за допомогою негативного... докладніше


Порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття бізнес-тренінг
Як такого чіткого поняття «тренінг» не існує. Кожен автор трактує це явище як розуміє. Загалом, суть поняття «тренінг» можна звести до наступного: це метод активного навчання, спрямований на розвиток... докладніше


Зони відповідальності HR-менеджера, керівника, зовнішнього бізнес-тренера/консультанта, співробітника при розробці програм кар’єрного зростання
Соціальна відповідальність — необхідна складова системи мотивації й елементарне правило формування лояльності та відчуття захищеності в персоналу. Для всіх без винятку HR-менеджерів перше і основне місце в функціоналі займає... докладніше


Модульна технологія планування кар’єри співробітників (професійне навчання, психологічне навчання, особистісне зростання)
Планування кар’єри являє собою визначення трудового потенціалу майбутнього працівника й шляхів руху до нього. З погляду працівника, кар’єра — це його просування в деякій сфері діяльності, що виражається в... докладніше


Ставлення до побудови кар’єри різних груп співробітників (лояльні виконавці, ініціативні початківці, сформовані професіонали)
До складу набору показників, які характеризують готовність до кар’єрного зростання, слід включити такі: система ціннісних орієнтацій; інтелігентність, культура; поведінка на роботі; ініціативність; комунікабельність; організованість; працездатність; заповзятливість; співпраця; організаторські здібності,... докладніше


Основні форми бізнес-навчання (спеціальне професійне навчання, технологічне професійне навчання, бізнес-психологічне навчання, психологічне навчання)
Формальне професійне навчання працівників робітничих професій містить: первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників. Таке навчання може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних... докладніше


Напрямки розвитку кар’єри в організації (бюрократичний, професійний, сімейний, демократичний)
Плануючи кар’єру співробітників слід також враховувати напрями її побудови. Існує чотири напрями, по яких можна будувати кар’єру: Бюрократичний: підвищення в посаді, зміна мірі відповідальності, підвищення заробітної плати. Професійний: підвищення... докладніше


Особливості мотивації до кар’єрного зростання співробітників в організації
Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотивація праці — це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову діяльність. Потреби... докладніше


Кар’єра в організації: можливості та обмеження
Трудова кар’єра значною мірою залежить від потенційних можливостей працівника, нахилів, професійних інтересів, його здібностей. На кар’єру працівника суттєво впливає організація роботи з профорієнтації, вибір і початок трудової діяльності, рівень... докладніше


Інструменти формування корпоративної культури
Численні дослідження доводять, що успішні організації характеризуються високим рівнем корпоративної культури, який формується у результаті зусиль, спрямованих на розвиток ціннісних орієнтацій корпорації на благо всіх зацікавлених сторін. На своєму... докладніше


Психологічні особливості адаптації новачків до умов організації
Адаптація персоналу в організації є необхідною ланкою кадрового менеджменту. Дійсно, стаючи працівником конкретного підприємства, новачок опиняється перед необхідністю прийняти організаційні вимоги: режим праці й відпочинку, положення, посадові інструкції, накази,... докладніше


Психологічні особливості роботи з кадровим резервом
Мета роботи з кадровим резервом — це забезпечення компанії кваліфікованими управлінськими кадрами на всіх рівнях. В рамках розробки системи навчання, розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу слід передбачати розділ... докладніше


Ротація кадрів як альтернативний шлях побудови кар’єри
Під ротацією персоналу розуміється спрямоване і планомірне пересування працівника однієї посади на рівнозначну іншу всередині підрозділу підприємства або зміна його посадових обов’язків без зміни посади або переміщення співробітника в... докладніше


Планування ділової кар’єри як напрям розвитку персоналу (загальна характеристика)
Процес планування трудової кар’єри включає оцінювання працівника і зіставлення його потенційних здібностей, інтересів, мотивів та можливостей з вимогами організації, розробку варіантів і вибір раціонального варіанта кар’єри, формування програми професійно-кваліфікаційного... докладніше


Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу: відмінності та цільове призначення
Необхідність перепідготовки робочих кадрів зумовлена такими обставинами: вивільненням робітників у результаті технічного прогресу та реконструкції підприємства; відсутністю попиту на професійну структуру робітників, яка склалася у зв’язку з територіальним переміщенням... докладніше


Основні стадії професійного навчання
Т.Кудрявцев, у якості ознаки визначив ставлення особистості до професії та рівень виконання діяльності. Він виділив чотири етапи: 1)виникнення і формування професійних намірів; 2)професійне навчання і підготовку до професійної діяльності;... докладніше


Особливості планування потреби в персоналі
Планування персоналу як система комплексних рішень дозволяє: забезпечити організацію необхідним персоналом; підібрати людей, здатних вирішувати поставлені цілі, формувати нові підходи до їх рішення; забезпечити необхідний рівень кваліфікації робітників; забезпечити... докладніше


Порівняльний аналіз ситуативної та системної стратегій навчання та розвитку персоналу
Якщо розглядати управління персоналом із стратегічної точки зору, то стає необхідним забезпечити підприємство необхідними людськими ресурсами, ефективно розподілити обов’язки та розробити систему мотивування. Вибір стратегії розвитку персоналу напряму залежить... докладніше


Розвиток персоналу як основа управління в HR сфері
HRM (human resources management, управління персоналом, HR-менеджмент) — область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу, здатного виконувати покладені на нього обов’язки, і оптимальне його... докладніше


Організація розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі
Комп’ютерні технології як засіб обміну, оперування та передачі інформації стає невід’ємною частиною життя людей у багатьох країнах світу. Вони широко застосовуються як для високотехнологічного виробництва та управління ресурсами, так... докладніше


9 / 02 / 2024
Українське військо у XX–XXI століттях
Вступ Зі здобуттям незалежності Україна 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих на українських теренах військових формувань Збройних сил колишнього... докладніше


Українське військо III–XVIII століть
Вступ Вся історія державності України тісно пов’язана з утворенням і розвитком тих чи інших військових формацій, які забезпечували державний лад, захист та безпеку громадян як від зовнішніх агресорів, так... докладніше


Зародження та розвиток ідей сучасного біхевіоризму
Вступ За кордоном дослідники соціальних технологій у своїх уявленнях спирались перш за все на вчення про поведінку людини. Одним із таких вчень у психології став біхевіоризм (від англ. Bihaviour... докладніше


9 / 02 / 2024
Соціологія, як наука її предмет та методи
Вступ Актуальність теми. Для переважної більшості дорослих людей з більш- менш розвинутим гуманітарним світоглядом сприйняття та використання терміну «соціологія» у практиці буденного життя не є чимось неординарним. Слід зазначити,... докладніше


Методологія теорії держави і права
Вступ Теорія держави і права — це фундаментальна юридична наука, яка досліджує найбільш загальні закономірності і тенденції виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а також формулює вихідні для... докладніше


9 / 02 / 2024
Запорізька Січ, її військово-адміністративний устрій та право
Вступ Корені українського козацтва сягають ще в часи половецьких куренів. Період кінця XII — першої половини XIII ст. характеризується як перший етап формування та розвитку українського козацтва. Передумови виникнення... докладніше


Обов’язки і права членів формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
Вступ Основою правового положення особи прийнято вважати її правовий статус, під яким звичайно розуміють систему прав та обов’язків, наданих особі згідно із законом і гарантованих державою [1]. Поняття правового... докладніше


9 / 02 / 2024
Практика судового розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності
Значення судової практики у правовому регулюванні господарсько-торговельної діяльності не викликає сумнівів. Свідченням цього є безліч науково-практичних конференцій із залученням працівників судової системи, на яких розглядаються важливі питання правової регламентації... докладніше


8 / 02 / 2024
Досвід правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності в зарубіжних країнах
У науковій літературі висловлюються думки про те, що правове забезпечення торговельної діяльності в зарубіжних країнах має певні особливості, що обумовлені різними системами побудови (певного співвідношення) комерційного (торговельного) та цивільного... докладніше


8 / 02 / 2024
Національні інтереси України та загрози національній безпеці
Вступ Суть національної безпеки полягає, на наш погляд, у створенні сприятливих умов для реалізації національних інтересів, процвітання, могутності, всебічного розвитку України для максимального задоволення потреб та інтересів представників української... докладніше


8 / 02 / 2024
Порядок призначення на посади професійних суддів
Вступ В Україні надзвичайно низький рівень довіри громадян до судової системи України, який складає не більше 2-3% громадян. Однією з причин ситуації, що склалася, є «людський чинник». Існує гостра... докладніше


8 / 02 / 2024
Військова присяга та військова символіка України
Вступ Військова присяга — встановлена у деяких державах законом урочиста клятва при прийнятті громадянина на військову службу у збройних силах цієї країни. Військова присяга кожної країни має свій специфічний... докладніше


8 / 02 / 2024
Стадії адміністративного провадження
Вступ Як свідчить аналіз практики правозастосовної діяльності, важливе значення для забезпечення законності під час притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності має дотримання компетентними органами визначеної в законі процедури провадження у... докладніше


8 / 02 / 2024
Основні закони діалектики та їх характеристика. Категорії діалектики та їх характеристика. Альтернативи діалектики та їх характеристика
Вступ Діалектика — це єдина логічна теорія, яка з допомогою своїх категорій дає точне уявлення про рух, зміну, розкриває взаємозв’язок речей в об’єктивній дійсності. Тому категорії діалектики рухливі, біжучі,... докладніше


Генрі Форд — ініціатор створення й впровадження поточно-масового виробництва. Організаційно технічні принципи управління Форда
Вступ Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також встановив на... докладніше


Організація управління підприємством: етапи створення і методологія створення
Вступ У функціонуванні підприємства реалізується певна сукупність продуктивних сил і відносин власності (економічних, юридичних), які складаються стосовно власності на засоби виробництва та розподілу створеного необхідного і додаткового продукту. Тобто... докладніше


Загальна характеристика американського конституціоналізму
1. Формування американського конституціоналізму Формування американської конституційної моделі від початку відбувалося під впливом ідеології лібералізму. Якщо у Західній Європі конституційними пріоритетами ще й сьогодні вважають рівність і солідарність, то... докладніше


Спільні риси та відмінності економічних поглядів В. Петті і П. Буагільбера засновників класичної політекономії
1. Економічні погляди та ідеї В. Петті Засновником класичної політичної економії вважають англійського економіста Вільяма Петті (1623-1687). Син кравця, після навчання медицини в Оксфорді, служив у королівському флоті, потім... докладніше


Характеристика принципів управління технічною творчістю
Технічна творчість сприяє формуванню та розвитку творчого мислення, всіх компонентів технічного мислення, осмисленому засвоєнню політехнічних знань, розвитку наукового світогляду, формуванню соціально і професійно значущих особистісних якостей та властивостей молодих... докладніше


Особливості творчості в ігровій діяльності
Убачаючи в грі і творчості нерозривний зв’язок, усвідомлюємо потужні можливості використання ігрових технологій для розвитку пізнавальної творчої активності дітей. У класичному розумінні феномен гри розглядається як свого роду чинник... докладніше


1 / 02 / 2024
Методи розвитку креативності особистості
Креативність — створення, творчість, новаторська діяльність. Здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. Креативність зараз настільки ж важлива в освіті, як і грамотність.... докладніше


Творчі аспекти у керівництві театральними колективами
Формування здорової моральної атмосфери в мистецькому колективі – складний і тривалий процес. Головна його мета – досягнення такого становища, коли праця приносить акторам задоволення, коли вони виконують спільну справу... докладніше


Творче оволодіння мовою та розвиток творчої уяви в дошкільному віці
У перші роки свого життя дитина оволодіває унікальним скарбом — мовленням, що дає їй змогу називатися людиною, зв’язує воєдино її минуле, сучасне й майбутнє, забезпечує спілкування, порозуміння, взаємодію з... докладніше


Психологічні бар’єри в творчій діяльності
Психологічні бар’єри в творчій діяльності виступають як складні психічні стани. Про це свідчить динамічність сукупності психічних явищ, що взаємодіють між собою, забезпечуючи виникнення та їх функціонування. Структура психологічного бар’єра... докладніше


Творчий потенціал і психічне здоров’я
Звертаючись до філософського розуміння поняття «потенціал», слід сказати, що його, в основному, пов’язують з усвідомленням діяльнісного витоку буття індивіда, під яким розуміється сила, здібність, потенційні можливості, душевна енергія. Реальність,... докладніше


Відчуження особистості у творчості сьогодення
Сьогодні посилюються тенденції до масового зростання, культивування, насадження прагматичних, індивідуалістичних, егоцентричних рис особистостей, що посилює дисгармонію людських стосунків. Зростанню відчуження людини, зниженню її соціальної активності, – вірніше сказати: перетворення... докладніше


1 / 02 / 2024
Психофізіологічні мотиви творчості
У загальній структурі творчої діяльності як системи можна виділити кілька основних підсистем: процес творчої діяльності; продукт творчої діяльності; особистість творця; середовище; умови, у яких проходить творчість. У свою чергу,... докладніше


Сутність творчої діяльності
Поняття творчої діяльності сформувалось у процесі розроблення поняття активності. Тому воно є видовим по відношенню до родового поняття активності. Найбільш широко поняття творчої діяльності висвітлюється в сучасній психолого-педагогічній літературі.... докладніше


Психогенні урологічні порушення
До психосоматичних розладів, які спостерігають в урологічній практиці, належать так званий подразнений сечовий міхур (часте, іноді болюче сечовипускання та нетримання сечі), цисталгія (болючість у ділянці сечового міхура, підвищена його... докладніше


Механізми формування психології жертви
Феноменологія деструктивних форм міжособнстісної взаємодії включає в себе залежні й снівзалежні відносини як у рамках подружніх стосунків, так і поза ними, проявляючись у віктимній поведінці особистості жінки — потенційній... докладніше


Характеристика співзалежності людини
Співзалежність — це залежність однієї людини від іншої, яка може бути емоційною чи соціальною. Для співзалежного такий тип стосунків є шкідливим та неприємним, проте розірвати їх він не може.... докладніше


Система організації праці й управлінських відносин Ф.Тейлора
Вступ За умов конкуренції життєздатність кожного підприємства та його успіх значною мірою залежать від досвіду та ефективності менеджменту. Досвід і вміння правильно діяти є єдиними перевагами, які має підприємство... докладніше


Вибори та виборчі системи. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем
Вступ Вибори є центральним елементом політичного процесу та визначальною характеристикою участі громадян у політичному житті демократичних країн. Виборчу систему не можна розглядати окремо від виборів — суспільного інституту, наслідком... докладніше


Вікова психологія: психологія ранньої зрілості, дорослості та зрілості
1.Психологія ранньої зрілості Протягом юнацького віку (від 15-16 до 20 років) особистість досягає високого рівня інтелектуального розвитку, збагачує ментальний досвід, уперше масштабно роздивляється свій внутрішній світ, свою індивідуальність, формує... докладніше


Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації
Основні засади міжнародної діяльності України в галузі захисту інформації в автоматизованих системах визнача­ються у Розділі VI Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах». У ст. 19 Закону йдеться... докладніше


1 / 02 / 2024
Аналіз основних джерел інформаційного права
Категорія джерел права в юриспруденції перебуває одночасно у двох станах: з одного боку, проблема з’ясування їхньої сутності знаходиться в епіцентрі наукового пошуку, з другого — в основному подається у... докладніше


1 / 02 / 2024
Поняття державної служби
Вступ Актуальність теми. Серед багатьох явищ, понять, проблем, які є ключовими і складовими частинами життя сучасної людини, на сьогоднішній день варто виокремити ті, які напряму несуть в собі істотний... докладніше


Ефективність різних стилів керівництва в державній службі
Вступ Ефективність державної служби безпосередньо залежить від стилю управління. Тому в процесі реформування державної служби в Україні важливе значення має інтегрування стилів управління. В державному управлінні проблемі формування та... докладніше


Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності
Вступ Україна як самостійна держава стала на шлях складних системних перетворень, які характеризуються докорінною зміною соціально-економічної системи, реформуванням відносин власності, становленням елементів ринкової інфраструктури, утвердженням принципово нової системи суспільних... докладніше


Згубні звички людини як фактори ризику
Вступ Шкідливі звички — ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. До таких звичок можна віднести зокрема: зволікання (звична чи навмисна затримка початку чи завершення завдання, незважаючи на... докладніше


Небезпека в побутових умовах
Вступ Сучасні досягнення науки та техніки значно змінили побут людини. Електроприлади, побутова хімія, використання полімерних матеріалів полегшили виконання багатьох домашніх робіт. Проте побут став значним джерелом небезпеки для здоров’я... докладніше


Безпека харчування: основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів
Вступ За оцінкою ВООЗ, 600 млн людей, майже кожен десятий у світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 000 людей щорічно помирають через уживання небезпечних харчових продуктів. 40%... докладніше


Перекладач як учасник міжнародного цивільного процесу
Вступ Актуальність теми полягає у тому, що у будь-якому міжнародному цивільно- процесуальному правовідношенні, як і у правовідносинах взагалі, розрізняють об‘єкт, зміст і суб‘єкт правовідносин. Для того щоб стати суб‘єктом... докладніше


27 / 01 / 2024
Обмеження правоздатності акціонерного товариства положеннями статуту. Доктрина ultra vires та її розвиток в судовій практиці країн англо-американської правової системи
Вступ В українській правовій науці питання історичного розвитку доктрини ultra vires, зокрема, в англійській правовій системі майже не вивчалися. Як виняток можна назвати роботу О.Р. Кібенко «Корпоративное право Великобритании»... докладніше


27 / 01 / 2024
Політична система суспільства та її структура
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні відбуваються постійні зміни, які пов’язуються з розвитком та направленістю українського суспільства і держави на укріплення демократичних, а також правових засад функціонування... докладніше


Загальні вимоги до змісту документів заявки
Розглянемо загальні вимоги до змісту документів заявки. По-перше, заявку складають українською мовою. Документи заявки, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, їх переклад —... докладніше


27 / 01 / 2024
Відкликання та оскарження заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару. Датою  відкликання  заявки  вважається  дата надходження заяви про відкликання. Протягом  ... докладніше


27 / 01 / 2024
Умови правової охорони знаків для товарів і послуг
Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво... докладніше


27 / 01 / 2024
Особливості змісту заявки на винахід щодо процесу (способу)
Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту на той чи інший об’єкт промислової власності. Заявка на видачу патенту повинна складатися українською мовою і містити: заяву про... докладніше


27 / 01 / 2024
Вільне використання твору із зазначенням імені автора. Строк дії авторського права
Недоторканість авторського права, встановлена законодавством, має певні виключення, які надають можливість використання твору без дозволу автора та виплати авторської винагороди. Тож давайте більш детально окреслимо деякі випадки, коли можна... докладніше


27 / 01 / 2024
Система охоронної сигналізації — основні види та проектування комплексів
Вступ На сьогоднішній день охоронні системи стають все більш досконалими, вони представляють собою сукупність спільно діючих технічних засобів для виявлення ознак появи несанкціонованого проникнення людини (порушника) на об’єкт, що... докладніше


Вчені ступені та наукові звання, їх роль у підготовці наукових кадрів
Науковими ступенями в Україні є: – кандидат наук; – доктор наук. Наукові ступені присуджують спеціалізовані Вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих Вчених рад про присудження наукових... докладніше


Курсова та магістерська робота: структура та послідовність виконання
Курсова й дипломна роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра­ і магістра мають свою специфіку, їхні деталі завжди слід узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх написання та оформлення, то вони... докладніше


Поняття факту науки
Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими становить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості явищ... докладніше


Аналіз і синтез у науковому пізнанні
Аналіз – розкладання цілого складного явища на його складові, більш прості елементарні частини і виділення окремих сторін, властивостей, зв’язків. Проте аналіз не є кінцевою метою наукового дослідження. Ця мета... докладніше


Розвиток дисциплінарного знання у межах класичної науки (XIX ст.). Еволюційний підхід
Еволюційний підхід до теорії пізнання (чи виникнення еволюційної епістемології), що формується останніми десятиріччями, став можливим внаслідок усвідомлення того, що істина має історичний характер, тобто зміна теорій, гіпотез — це... докладніше


Роль філософії у науковому пізнанні
Роль філософії в розвитку науки: 1.Філософія розробляє і вдосконалює логічний апарат мислення, який необхідний для функціонування наукового мислення, наукового методу, створення наукової картини світу. Наука користується широкою сіткою загальнофілософських... докладніше


27 / 01 / 2024
Схема-терапія у роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми
Як зарубіжні, так і вітчизняні автори вказують на обмеження традиційних моделей психотерапії у роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми, зокрема тих, які передбачають підвищену конфронтаційність у процесі індивідуальних чи групових... докладніше


Автономність як чинник соціально-психологічної адаптації
На думку більшості науковців — представників гуманістичного напрямку у психології, саме автономність є головним критерієм психологічного здоров’я особистості, її цілісності і повноти. Це поняття співвідноситься із такими рисами як... докладніше


Стиль життя як чинник соціально-психологічної адаптації особистості
Об’єктивна або суб’єктивна неможливість самореалізації та досягнення значимих цілей, почуття соціальної й економічної незахищеності або втрата відповідальності і контролю над ситуацією переводять стиль життя в площину «вимушеності», що є... докладніше


Соціальні установки у контексті соціально-психологічної адаптації особистості
Адаптація особистості в соціальному середовищі включає соціальні установки. Соціальна або соціально-психологічна адаптація передбачає пристосування особистості до нових груп, а також видів діяльності, які є важливими у певному соціумі. Соціальна... докладніше


Механізми психологічного захисту особистості із порушенням соціально-психологічної адаптації особистості
У сучасній психоаналітичній теорії поняття «психологічний захист» визначається так: “Захист — сукупність дій. спрямованих на зменшення або усунення будь-якої зміни, що загрожує цілісності і стійкості біопсихології індивіда. Оскільки ця... докладніше


Вікові особливості соціально-психологічної адаптації особистості
Критерії позитивної адаптованості багато в чому співпадають зі складовими особистісної зрілості, а, саме, з почуттям власної гідності, поваги і самоповаги, здатністю до практичного втідення своєї діяльності та відкритістю до... докладніше


Особливості копінг-стратегій поведінки у осіб із порушеннями соціально- психологічної адаптації особистості
Сучасний підхід до вивчення копінг-поведінки враховує наступні положення: 1) людині характерний інстинкт подолання (Е.Фромм, 1992), однією з форм якого виступає пошукова активність (Аршавський, Ротенберг, 1976); 2) на вибір способів... докладніше


Особливості роботи з адиктами
Адиктивну особу відрізняють: прагнення до відходу від реальності та ознаки особистісної незрілості (невираженість інтелектуальних та духовних інтересів, моральних норм, нестійкість, безвідповідальність, почуття стадності та ін.). Адиктивна поведінка – це... докладніше


Потреба у здоровому способі життя та соціально-психологічна адаптація особистості (Ю. О. Кокойло)
Здоров’я — це гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного та соціального благополуччя, яке забезпечує людині можливість активної життєдіяльності протягом максимального часу існування, самореалізацію та ефективну адаптацію В соціумі, формування та... докладніше


Відмінності між соціально-психологічною та психологічною адаптацією особистості
Соціальна адаптація — це інтеграційний показник стану людини, що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції, а саме: адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму; адекватна система стосунків і... докладніше


Невротичні розлади та проблема соціально-психологічної адаптації особистості
Невроз – це психічне відхилення від норми, пов’язане з болісними переживаннями, але не завжди визнане хворобою. У психоаналізі невроз розглядається як результат конфлікту між різними інстанціями психіки. Відповідно до... докладніше


Акцентуації характеру як чинник соціально-психологічної дезадаптації особистості
Акцентуація характеру, за визначенням К. Леонгарда, О.Є. Лічко та ін., — це дисгармонійність розвитку характеру, підвищена виразність окремих його рис, які зумовлюють вразливість особистості щодо певного виду впливів та... докладніше


Індивідуально-психологічні прояви дезадаптації особистості
Дезадаптація — порушення пристосування людини до змін навколишнього середовища, що проявляється неадекватними характеру подразників реакціями. Психосоціальна дезадаптація — збій у механізмах психічного пристосування при гострому або хронічному емоційному стресі,... докладніше


Концепція соціально-психологічної адаптації особистості Налчаджян
В питанні розуміння соціально-психологічної адаптації як феномену традиційно вирізняються два аспекти: динамічний (процесуальний), що тлумачиться як процес взаємодії особистості та соціального середовища і фокусується на вивченні детермінант, механізмів, етапів... докладніше


Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-правових актів
Вступ Нормативно-правовий акт як основне джерело права національної правової системи характеризується трьома ключовими параметрами своєї дії: просторовим, часовим та за колом осіб. І, якраз, саме часова характеристика, враховуючи притаманну... докладніше


25 / 01 / 2024
Відповідальність за порушення вимог норм податкового законодавства: кримінальна, адміністративна, фінансова
Підставою адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є вчинення адміністративного правопорушення. Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна... докладніше


25 / 01 / 2024
Права та обов’язки податкових агентів
Запровадження інституту податкових агентів і пов’язаного з ним оподаткування доходів безпосередньо з джерела їх виплати пояснюється рядом чинників, основними з яких вважаються економічна доцільність і спрощення контролю за адмініструванням... докладніше


25 / 01 / 2024
Організаційні форми адвокатської діяльності
Вступ Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р. передбачена необхідність комплексної побудови інституційних спроможностей адвокатури України, гармонізація законодавства, що регулює діяльність цього правозахисного інституту, до... докладніше


25 / 01 / 2024
Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Вступ Економічний розвиток України нерозривно пов’язаний з інвестиційними процесами, які виступають рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Насамперед, це відбувається за рахунок оновлення основних фондів, переведення капіталів з... докладніше


Види покарань у кримінальному праві країн мусульманської правової системи
Вступ Система права у країнах мусульманського світу відрізняється від інших правових систем світу як за джерелами (формами) права, юридичною термінологією і конструкціями, забарвленими в релігійні тони, так і за... докладніше


25 / 01 / 2024
Міжнародний досвід удосконалення виконавчого провадження
Вступ Суть виконавчого провадження як завершальної стадії судового провадження полягає в тому, що рішення суду повинно бути виконане, інакше втрачається сенс правосуддя. В такому випадку складається ситуація, яка несумісна... докладніше


25 / 01 / 2024
Застосування принципу «Тут і тепер» у тренінгових групах
Вступ Психологічна модель психотерапії припускає надання психологічної допомоги здоровим людям в ситуаціях різного роду психологічних проблем, а також у разі потреби поліпшити якість власного життя. Практичний психолог-тренер використовує ті... докладніше


Особливості діагностики та психотерапії хворих з постресовими розладами
Вступ Вивчення особливостей поведінки людини у кризових ситуаціях завжди були у центрі уваги науковців. Дослідниками проведено численні емпіричні розвідки окремих аспектів стресу, складних життєвих ситуацій, копінг-стратегії. Окремий напрямок: розробка... докладніше


Психологічні механізми особистісних трансформацій в тренінгу
Тренінг як унікальна система психологічного конструювання, оновлення і навіть переродження людей і груп сприяє високопродуктивному виконанню цілей і завдань у різних організаціях. І тому сьогодні використання тренінгів усе більше... докладніше


Дискусія як ефективний метод навчання. Види дискусій: керована, експертна, зі зміною ролей
Навчальна дискусія — комунікативний акт, який передбачає обговорення проблемних (суперечливих) питань з метою знаходження їх вирішення не просто шляхом зіставлення думок, а в процесі послідовно- логічного аргументування та контраргументування... докладніше


Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності
Вступ На ранніх стадіях розвитку суспільного виробництва роль звітності в системі управління була малопомітною, що пояснюється відсутністю налагоджених ринкових механізмів регулювання, а тому відсутністю потреби в інформації про рівень... докладніше


Національні релігії, види та характеристика
Вступ Суспільно-релігійні відносини включають у себе весь комплекс відносин з релігійними феноменами як інституалізованого порядку, так і на особистому рівні. До інституалізованих форм відносин першочергово належать державно-конфесійні, державно-церковні, міжконфесійні... докладніше


Географія культурно-пізнавального туризму в Південній Америці
ВСТУП У сучасній туристичній індустрії світу функціонує дуже багато видів і напрямів туризму, окремі з яких утворюють навіть цілі галузі туристичного господарства, визначаючи економічну спеціалізацію не лише конкретної туристичної... докладніше


29 / 09 / 2023
Еволюція розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-економічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство генерує 11 % валового продукту в світі, а туристична індустрія –... докладніше


29 / 09 / 2023
Основні положення Закону України (Про запобігання корупції)
Вступ На сьогодні перед науковцями стоїть завдання запропонувати нові більш ефективні механізми співпраці між суб’єктами владних повноважень (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої... докладніше


29 / 09 / 2023
Поняття про творчі задатки та творчий потенціал
Вступ Актуальність теми. Через постійний і непереривний розвиток людства якісні зміни в політичній та економічній сфері діяльності ставлять перед особистістю нові вимоги в розвиткові й формуванні. Здатність приймати самостійні... докладніше


Порівняльний аналіз політики литовських князів Ольгерда, Вітовта та Свидригайла щодо українських земель
У 1360-их роках Ольгерд опанував Київщину і посадив у Києві свого сина, Володимира. Тоді ж перейшла під литовську зверхність Переяславщина. Історія Києва в ХІІІ ст. мало висвітлена, але безспірною... докладніше


Аудиторський звіт: поняття, основні елементи та види
Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв’язку з тим, що зміст аудиторського звіту... докладніше


Облік іншої поточної дебіторської заборгованості підприємства
Інша дебіторська заборгованість — це поточна дебіторська заборгованість з різними дебіторами. За виданими авансами, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками кредитних спілок та за іншими... докладніше


Оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Визначальним елементом методу бухгалтерського обліку є оцінка. Можливість виразити майно, капітал та зобов’язання підприємства в єдиному грошовому вимірнику обумовлює можливість раціонального управління процесом господарювання. Саме оцінка забезпечує формування звітності.... докладніше


Листопадова 1918-1919 рр. революція в Німеччині
Вступ Виникнення Веймарської республіки безпосередньо пов’яза­не з тією екстремальною ситуацією, що склалася наприкінці Першої світової війни і Листопадової революції 1918 р. в Ні­меччині. У ряді революційних подій, що відбулися... докладніше


Польське повстання 1830-1831 рр. — причини, початок та завершення
Вступ Листопадове повстання 1830—1831 років — національно-визвольне повстання поляків і литовців проти Російської імперії. Поділену й поневолену Польщу протягом більш як півстоліття (від початку XIX ст. до середини 60-х... докладніше


Рослинний та тваринний світ, природні ландшафти, охорона природи та раціональне використання природних ресурсів у Франції
Вступ Над територією Франції відбувається безперервна боротьба між масами океанічного повітря із заходу, континентального — зі сходу та середземноморського — з півдня. Клімат будь-якій частині країни залежить від переваги... докладніше


Корисні копалини. Основні типи корисних копалин
Вступ Рудою є мінеральний агрегат, в якому вміст цінного компонента (або компонентів) є достатнім для промислового вилучення. Родовищем корисної копалини називається ділянка земної кори, в якій в результаті тих... докладніше


Урбанізація: виникнення, сутність, основні форми
Вступ У сучасних умовах становлення в Україні нової регіональної політики посилюється потреба вивчення суспільно-географічних процесів у регіонах. Серед них — процеси розселення людей, в т.ч. геоурбанізаційні, які впливають на... докладніше


Особистісна та професійна зрілість вчителя
Вступ Актуальність теми. Ключовою фігурою сучасної освіти є педагог, до якого висуваються підвищені вимоги у вирішенні актуальних проблем суспільства, у забезпеченні інновацій та конкурентоспроможності всіх сфер його життєдіяльності. Рівень... докладніше


Проблема вимушених переселенців
Україна зіткнулася з непередбачуваним та надзвичайно численним внутрішнім переміщенням, що призвело до реєстрації понад 1,7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб із Криму та Донбасу у менш ніж дворічний період. Будь-яка... докладніше


Поняття та характерні ознаки договору
Вступ Господарський договір є головним засобом організації господарсько- договірних відносин та важливим інструментом правової організації господарського життя суспільства в цілому. Також під господарським договором розуміють зафіксовані в спеціальному правовому... докладніше


25 / 09 / 2023
Поняття та правове регулювання довірчої власності
Вступ Інститут права довірчої власності існує в нашій правовій дійсності вже більше десяти років, проте й до сьогодні визначення цього поняття законодавчо не закріплено, а навколо можливості та доцільності... докладніше


25 / 09 / 2023
Цифрове громадянство: світовий досвід і Україна
Вступ Актуальність теми. В умовах інформаційно-комунікаційної революції сучасна держава стрімко модернізується, впроваджуючи нові моделі управління та надання послуг громадянам. Кіберпроцеси, як нова реальність, дедалі частіше проявляються у полі політики.... докладніше


25 / 09 / 2023
Двостороннє співробітництво України у податковій сфері
Вступ Світова глобалізація вимагає ефективного обміну інформацією між державними інституціями, органами національної економіки. В сучасних умовах інформаційні ресурси стають системоутворюючим фактором процесу реалізації своїх конкурентних переваг країни в міжнародному... докладніше


Ефективне управління фінансами організації
В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу їх рішення... докладніше


25 / 09 / 2023
Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах, обмороженні
Втрата свідомості. Головною причиною втрати свідомості є раптова недостатність кровонаповнення мозку під впливом нервово-емоційного збудження, страху, болю, нестачі свіжого повітря тощо. Ознаки. Звичайно непритомність настає раптово, але інколи перед... докладніше


Система централізованого оповіщення при надзвичайних ситуаціях
Правовою основою організації оповіщення населення області при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій (НС) є Конституція України, Кодекс Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про організацію оповіщення... докладніше


Стандарти в галузі охорони праці
Стандарти в галузі охорони праці відносяться до нормативно-правових актів, тобто офіційних документів компетентного органу державної влади, якими встановлюються загальнообов’язкові правила. Серед НПАОП особливе місце посідають Державні(національні) стандарти України з... докладніше


Методи управління- способи та методи впливу
Методи управління — це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення встановлених цілей. За їх допомогою орган управління впливає на окремих працівників... докладніше


Економічна природа організації
Основи теорії сучасного підприємництва були закладені Й. Шумнетером на початку XX ст. Він сформулював функцію підприємництва, яка полягає у реформуванні структури виробництва за допомогою застосування певного винаходу, невикористаної технологічної... докладніше


Правовий статус Верховного Суду України
На сучасному етапі судово-правової реформи найсерйознішої трансформації зазнав Верховний Суд України, що викликало жваву дискусію серед політиків, юристів-науковців і юристів-практиків, особливо суддів, передусім суддів самого Верховного Суду. Залишаючись найвищим... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура та повноваження вищих спеціалізованих судів
Відповідно до частини 1 статті 21 Закону в системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. Враховуючи... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура та повноваження судів
Апеляційні суди являють собою судові інстанції, що переглядають за апеляціями учасників процесу рішення нижчих судів, які не набули законної сили. Існування апеляційних судів, як і місцевих судів, прямо передбачено... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура, повноваження місцевих суддів
Місцеві суди складають за кількістю і обсягом діяльності найчисленнішу групу суддів загальної юрисдикції. Вони належать до судів першої інстанції і як такі розглядають майже всі, за деякими винятками, справи,... докладніше


22 / 09 / 2023
Порядок утворення і ліквідації судів
ВСТУП Одним з основних обов’язків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності... докладніше


22 / 09 / 2023
Загальні положення спадкового права
 Вступ Значний інтерес являє собою спадкове право, що зазнало значних змін в історії українського законодавства. З огляду на це значущим і актуальним є здійснення історико-правових досліджень щодо формулювання інституту... докладніше


21 / 09 / 2023
Рекомендації органам державної влади щодо модернізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти
Для ефективної модернізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти необхідним є внесення змін у чинне нормативно-правове законодавство. З метою переходу від декларативних заяв до реального впровадження держано-громадського... докладніше


Напрями удосконалення механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти
Сучасні науковці вважають, що система управління ЗСО має бути орієнтована на виконання таких завдань: — «створення умов для здобуття громадянами повної ЗСО; — прогнозування розвитку ЗСО, мережі ЗНЗ відповідно... докладніше


Основні підходи щодо реалізації державного управління загальною середньої освітою у європейських країнах у процесі інтеграції у європейський освітній простір
Успішному реформуванню загальної середньої освіти України сприятиме врахування зарубіжного досвіду. Процес інтеграції України у європейський освітній простір мотивує врахування позитивного досвіду саме європейських країн. На сьогодні актуальним для вивчення... докладніше


Особливості та проблеми реалізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти на сучасному етапі
На сучасному етапі поняття «механізм державного управління» розглядають як систему-конфігуратор, яку утворюють «механізм як взаємодія між суб’єктом-центром і об’єктами управління; механізм як частина організації, що виступає сполучним елементом чи... докладніше


Стан та основні напрями реформування системи загальної середньої освіти в Україні
Становлення ЗСО України відбувалося відповідно до закону «Про освіту» (1991), «Концепції середньої загальноосвітньої школи» (1992), Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1994),  нової редакції Закону України «Про освіту»... докладніше


Механізм державного управління загальною середньою освітою як наукове поняття
Удосконалення державного управління загальною середньою освітою потребує детального розгляду механізмів загалом та державного управління цією системою зокрема. Як зазначає Л. Паращенко, «в умовах проведення реформування системи національної освіти особливої... докладніше


Історичні передумови сучасного державного управління загальною середньою освітою
Л. Прокопенком у межах великого хронологічного періоду (ІХ – початок ХХ ст.) здійснено системний концептуальний аналіз становлення та еволюції державного управління освітою в Україні, виявлено провідні тенденції і закономірності розвитку... докладніше


Державне управління загальною середньою освітою як об’єкт наукового дослідження
Освіта – це основа економічного розвитку держави, інтелектуального, культурного, духовного розвитку суспільства. На сучасному етапі необхідною є орієнтація освіти на формування активних, творчих, розумово і фізично розвинених особистостей, з... докладніше


Структура методології юридичних досліджень
Вступ Актуальність теми. Метою функціонування та розвитку правової науки є вироблення знань та їх організація у відповідну систему, а також створення способів та засобів розв’язання проблем, що виникають у... докладніше


21 / 09 / 2023
Адміністративні заходи боротьби з корупцією
Вступ Останнім часом у багатьох країнах проводиться активна правова політика у сфері протидії корупції. Однак, незважаючи на розвинену законодавчу базу України у сфері протидії корупції і націленість державної політики... докладніше


14 / 09 / 2023
Вчення Геракліта про державу і право
Вступ Протягом багатьох століть розвивалося і вдосконалювалося суспільство, виникали нові форми співіснування індивідуумів, змінювалися погляди людей щодо взаємодії між собою. Ще з давніх часів існували прогресивні ідеї утворення людської... докладніше


14 / 09 / 2023
Фінансовий контроль, як один з шляхів протидії корупції
Вступ Закономірно, що зі зміною влади в Україні змінюються, удосконалюються й переглядаються норми антикорупційного законодавства. За нашим спостереженням, роки, на які припали потрясіння в країні, стали часом, що характеризується... докладніше


14 / 09 / 2023
Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень прийнятих внаслідок корупційних діянь
Вступ Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в... докладніше


14 / 09 / 2023
Види гіпотези. Вимоги до наукових гіпотез
Теоретична стадія дослідження проблеми починається з висунення гіпотези, яка має бути підпорядкована меті роботи. Гіпотеза має такі основні компоненти: базис, тобто накопичені теоретичні знання й факти дійсності; припущення, що... докладніше


Визначення категорій спостережуваних явищ
Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, що допускають спостереження. Більшість цих методів заснована на підходах, розроблених психологами. Різноманітність способів проведення спостережень визначається чотирма підходами до їх здійснення: пряме або... докладніше


Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження
Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об’єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних засад або принципів. Принцип (від... докладніше


Стиль керівництва та особливості планування часу в сучасній організації
Вступ Однією з основних причин кризи в реальному секторі економіки є низький рівень ефективності управління. Дуже повільними темпами відбувається зміна стереотипів мислення, які склалися на протязі багатьох десятиліть. Економічна... докладніше


Особливості організації робочого часу у взаємодії «керівник-підлеглий»
Вступ Проблема нестачі часу — одна з найважливіших в діяльності менеджера. Виграш часу — найважливіше досягнення. Тепер вже говорять «час дорожче грошей». Це обгрунтовується тим, що грошові та матеріальні... докладніше


Багатогранність поняття часу в психології
Вступ Існує низка досліджень, що виявляють закономірності часової перцепції в стані гіпнозу, при інтоксикації лікарськими засобами, при впливі незвичних режимів добової діяльності та позбавлені сну. В адекватному відображенні часу... докладніше


Психологічні теорії часу
Вступ Актуальність теми. Сучасний напрямок психологічної науки, пов’язаний із вивченням часових характеристик людини, вирізняється великим різноманіттям і має значну кількість досліджень. Часове сприйняття — одна з найважливіших характеристик психіки,... докладніше


Юридичні особи: поняття, ознаки та види
Вступ Юридична особа як правова категорія є сформованим та сприйнятим законодавством явищем. Так, ст. 80 ЦК України визначає це поняття як організацію, створену та зареєстровану у встановлено-му законом порядку,... докладніше


14 / 09 / 2023
Мікросоціум як суб’єкт та об’єкт соціального впливу
Вступ Визначити рамки мікросоціуму іноді не представляється можливим. Мікросоціум можна обмежувати двором, кварталом, мікрорайоном. Умовно мікросоціум — це конкретне певне сільське поселення, селище або мале місто, а в середніх... докладніше


Основні класичні та сучасні наукові концепції девіантної поведінки
Вступ Ф.Патакі, розглядаючи проблему девіантної поведінки, визначає два важливих критерії, які, на його думку, розкривають її суть: 1) порушення загальноприйнятих норм; 2) завдавання шкоди окремим індивідам, суспільству [1, с.... докладніше


Основні моделі соціалізації
Вступ Соціалізація вважається провідним процесом і механізмом становлення особистості як соціальної істоти. Саме через неї відбувається засвоєння індивідом соціальних цінностей, норм, правил та моделей поведінки і взаємодії. Мабуть, не... докладніше


Особливості американської системи управління
Вступ Управління діяльності підприємства — перспективний напрямок наукових розробок. Методи та стиль управління, що його запроваджено на підприємстві, безпосередньо впливають на ефективність його діяльності. Оскільки даний напрямок досліджень відносно... докладніше


Система валютного контролю в сучасному українському законодавстві
Вступ За своєю природою загалом відносини у сфері валютної діяльності мають публічний і комплексний характер. Відповідно, вони регулюються нормами різних галузей національного права, зокрема нормами фінансового права. Фінансово-правове регулювання... докладніше


Правила сертифікації туристичних послуг і послуг готелів
Туристична та готельна індустрія відіграє важливе значення в економіці будь-якої держави. На її частку припадає 3,8 % всесвітнього національного прибутку, 7 % — загального обсягу інвестицій, майже 11 %... докладніше


8 / 09 / 2023
Організація робіт з впровадження стандартів ISО серії 9000 Україні
Важливими нормативними документами, які встановлюють норми, правила та вимоги до послуг підприємств туризму, є стандарти. У 1987 році міжнародна організація зі стандартизації (ISO) затвердила сімейство стандартів, відомих під назвою... докладніше


Основні етапи розробки автобусного туру
Автобусний тур – туристський продукт, що включає: перевезення групи туристів на автобусі по певному маршруту, тривалістю більше 24 годин; розміщення в готелях відповідно до програми туру; екскурсійне обслуговування відповідно... докладніше


8 / 09 / 2023
Особливості організації тематичних круїзів
Розвиток туризму заохочує туристів до нових подорожей. У світі активно почав розвиватися морський круїз, що дає змогу туристу отримати безліч нових емоцій за досить таки невелику вартість. Морські перевезення... докладніше


8 / 09 / 2023
Особливості стану транспортної системи періоду давніх цивілізацій
Розвиток сухопутного транспорту. У період давніх цивілізацій подорожували пішки, на верблюдах, конях, у ношах. Археологічні дослідження свідчать, що перші колеса з’явилися на території Шумеру (сучасний Ірак) у середині ІV... докладніше


Діяльність ООН в умовах розгортання холодної війни
Вступ 70 років тому США стали ідеологом і одним із творців ООН. Американські лідери розуміли, що глобальна організація, яка згуртує всі держави, посилить безпеку світу і самих Сполучених Штатів,... докладніше


Повноваження Конституційного суду України
Конституційне правосуддя віднесено до стандартів демократичного суспільства. Саме конституційний судовий контроль за правовим змістом нормативних актів є класичним проявом дії механізму стримувань і противаг, у процесі застосування якого Конституційний... докладніше


29 / 08 / 2023
Необхідні умови розвитку підприємництва
В сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, а в тісному зв’язку з зовнішнім середовищем (в нашому випадку ринковим). На нього весь час впливають фактори, що визначають основні напрямки його... докладніше


Торговельний патент: умови призвання, вартість, термін дії
Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності. Тільки при наявності торгового патенту можливо займатися наступними... докладніше


Види підприємницької діяльності
Розрізняють три види підприємницької діяльності: виробничу, комерційну і фінансову. Об’єктом діяльності в галузі виробництва є процес господарювання з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг при кругообігу ресурсів: виробничі... докладніше


Проблеми раціонального використання природних ресурсів
Вступ Актуальність теми. Високий рівень концентрації промисловості в багатьох регіонах світу та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва привели до надмірних технологічних навантажень на природні ресурси [1-3]. У зв’язку з тим у... докладніше


Історичне значення марксистської філософії
Вступ Марксистська філософія переживає важкі часи. Глибина і неординарність рішення філософських проблем: проблеми людини, суспільства, взаємовідносин людини і природи, гносеології та інших — на протязі більше 150 років час... докладніше


Розвиток охорони праці в Україні
Вступ Державна політика з питань охорони праці в Україні регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. Цей Закон визначає основні... докладніше


Вербальна та невербальна психодіагностика
Вступ В даний час існує декілька досить обґрунтованих класифікацій психодіагностичних методик. По-перше, можна розрізняти діагностичні методи, засновані на завданнях, які припускають правильну відповідь, або на завданнях, щодо яких правильних... докладніше


Типи експерементів та їх характеристика
Вступ Експеримент (від лат. experimentum — проба, дослід) — дослідницька стратегія, яка передбачає цілеспрямоване спостереження за певним процесом в умовах регламентованих змін окремих характеристик умов його протікання. Це сплановане... докладніше


Предмет, завдання та методи деференційної психології
Вступ Диференційна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає індивідуально-психологічні відмінності між людьми. Причому вивчаються як індивідуальні відмінності окремих індивідів, так і типологічні відмінності цілих груп (професійних, навчальних, расових,... докладніше


Розробити модель бажаної сім’ї
Розробити модель бажаної сім’ї Сімейні функції в сучасному світі змінилися. Індивідуалістична культура, поширена в більшості розвинених країн, щодо шлюбу спирається на любов, тому сім’я все рідше розглядається як «осередок... докладніше


Ліцензійне провадження: поняття та види
Вступ Для формування сучасних науково-методологічних і правових засад реформування на адміністративному просторі необхідні відповідні наукові дослідження широкого кола питань, які охоплюють проблематику адміністративного процесу взагалі та дозвільного провадження —... докладніше


26 / 06 / 2023
Способи захисту авторського права на твори архітектури
Вагоме місце серед усіх творів, які охороняються авторським правом, займають твори архітектури, характерною особливістю яких є гармонійне поєднання в єдиному об’єкті предметів матеріального світу і результатів творчої діяльності. Твір... докладніше


26 / 06 / 2023
Гарантії незалежності та недоторканості суддів в Україні
Вступ Незалежність суддів є необхідною передумовою існування судової влади в будь-якій державі. В Україні на досягнення цієї мети спрямовані значні зусилля, однак на сьогодні слід констатувати, що заходи судової... докладніше


26 / 06 / 2023
Гуманістичний підхід і експериментальна психологія
Вступ Гуманістична психологія виникла як реакція на природничо-наукову психологію та психоаналіз, сформувалася як самостійний напрям у 50-х роках ХХстоліття. Гуманістичну психологію ще часто називають «третьою силою в психології». Вільгельм... докладніше


Людська природа в культурних відмінностях
Вступ Протягом існування людської цивілізації проблеми культури мали першочергове, по суті, провідне значення — передусім тому, що культура завжди була могутнім фактором соціального розвитку, відбивала якісну характеристику суспільного життя,... докладніше


Вікові особливості дітей: (дитинство, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий)
Вступ Важливість раннього дитинства у формуванні окремої людини і у становленні суспільства на початку ХХІ століття все більше усвідомлюється країнами світу, особливо з огляду на новітні наукові дослідження. Зокрема,... докладніше


Доведіть, що віршований твір «Сикстинська мадонна» за жанром- сонет
Сонет є однією з кількох форм ліричної поезії, що виникла в Європі. Термін сонет походить від слова «sonet», що означає «маленька пісня». Особливий внесок у розвиток сонета зробили Ф.... докладніше


«Легенда про вічне життя» — який дарунок богів став найприйнятним для людей
Філософська проблема про життя і смерть є актуальною в усі часи. Іван Франко показав у «Легенді про вічне життя »  своє бачення сенсу людського життя. У «Легенді про вічне... докладніше


Судження та їх роль у судовій практиці
Вступ Судження — форма мислення, в якій засобами ствердження чи заперечення розкриваються зв’язки предметів з їх ознаками або відношення між предметами. Так, у судженні «Ця троянда червона» розкривається належність... докладніше


23 / 06 / 2023
Литовсько-Руська держава та її право
Вступ У XIV ст. історичні події розвивалися вкрай несприятливо для Русі-України: вона була ослаблена золотоординським ігом; припинилася галицько-волинська князівська династія; посилилися агресивні сусіди, насамперед Польща, Угорщина, Литва. У результаті... докладніше


23 / 06 / 2023
Основні положення теорії конституціоналізму
Вступ Суспільно-політичні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, є наслідком більш ніж двадцятирічного періоду формування її державності. Як і будь-який інший процес утворення чогось якісно нового, державотворення ґрунтується на... докладніше


23 / 06 / 2023
Основні теорії про проходження держави (основні положення, період формування, представники)
Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, надає перспективі іншої якістї, породжує тим самим нові тенденції й явища, що закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб... докладніше


23 / 06 / 2023
Особливості рецепції в Україні
Вступ Національні правові системи ґрунтуються на подібних загальних принципах, правовій культурі, правовій доктрині, правових традиціях, санкціонованих і несанкціонованих звичаях та ін. Саме ці правові категорії становлять, насамперед, підґрунтя будь-якої... докладніше


23 / 06 / 2023
Правове становище суспільних верств населення Давньовавілонської держави за «Законами Хаммурапі»
Вступ На різних етапах розвитку суспільства держави мали особливості становлення. Значною мірою вони полягають у самій ментальності народів, їхніх традиціях, географічно-кліматичних умовах тощо. Тож найважливішими факторами впливу на життя... докладніше


23 / 06 / 2023
Чарівність і могутність слова (багатозначні слова синоніми, антоніми пароніми)
Слово — це велика сила, яку треба спрямовувати лише на щось добре: накопичувати знання, підтримувати когось у складній ситуації, дарувати радість і щастя. Врешті решт, саме слово робить людину... докладніше


Чи актуальна на Вашу думку повість «Кайдашева сім’я » І. Нечуя Левицького в наші дні?
«Кайдашева сім’я» — один із кращих творів української літератури, який не втрачає своєї актуальності й в сьогоденні. Минуло багато років від дня створення повісті, але питання обмеженості, егоїзму, жадоби... докладніше


Поняття і призначення механізму держави, його співвідношення з апаратом держави
   ВСТУП В наш час, коли загальновідомо, що без управління, без нагляду, без законів, і, звичайно ж, без органів, які виконують всі ці функції неможливе життя в державі. Наукова... докладніше


23 / 06 / 2023
Державне регулювання цін в Україні
Вступ Одним з найбільш вагомих інструментів регулювання економіки, є ціна. За допомогою цін виробництво продукції підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво... докладніше


Твори архітектури як об’єкт авторського права
Авторське право – це сукупність правових норм, якими регулюються майнові і немайнові відносини, пов’язані із створенням і використанням   творів літератури, науки та мистецтва. Архітектурна діяльність є складний процес, кінцевою... докладніше


Философия образования сквозь призму творчества Василия Сухомлинского
Введение Актуальность темы. Сейчас для многих стран мира стало ясно, что только та страна, которая обеспечит развитие образования и сделает образовательное направление одним из приоритетных в государственной политике —... докладніше


Образование и воспитание в буддийской философской традиции
Введение Буддизм хорошо известен в современном мире как древнейшая из мировых религий, возникшая в Древней Индии в VI в. до н. э. и получившая затем распространение в странах Южной... докладніше


Цінові війни і демпінг
Вступ Нині одним з найбільш швидких і економічно ефективних методів збільшення прибутку є налагодження механізму ціноутворення. Ціна є єдиним елементом комплексу маркетингу, який формує прибуток підприємства. Сучасні ринки дуже... докладніше


23 / 06 / 2023
Економічні аспекти формування стратегії управління персоналом
Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, сталості її існування, вносять суттєвий рівень невизначеності в життя... докладніше


Swot — аналіз і кадрове планування організації
Вступ У сучасних умовах бурхливого розвитку конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, забезпечення конкурентоспроможності підприємств набуває особливої актуальності. Конкурентоспроможність підприємства формується за рахунок багатьох внутрішніх факторів.... докладніше


Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність теми. Сучасність характеризується становленням підгалузей міжнародного права, прикладом якої може слугувати міжнародне майнове право. Право власності, яке є центральним у системі речових прав, виходить за рамки регулювання... докладніше


23 / 06 / 2023
Облік амортизації основних засобів
Вступ Актуальність теми. В період реформування національної економіки економічна система вимагає впровадження якісно нової нормативно-правової бази, здатної враховувати сучасний стан суб’єктів господарювання; систематизації законодавчих актів та доповнення національних стандартів... докладніше


Культура як простір
Вступ Однозначно сформулювати сутність культури непросто. Одні мислителі тлумачать культуру як цінності духовного життя, інші —зводять це поняття лише до явищ літератури, мистецтва, кіно тощо. Не менш відчутним є... докладніше


Технологічні режими процесу випікання хліба
Випікання є заключним етапом технологічного процесу, під час якого тістова заготовка перетворюється у виріб, придатний для споживання. У процесі випікання збільшується об’єм тістової заготовки, зменшується її маса, формується об’єм... докладніше


Технологія отримання квасу з використанням процесу бродіння на основі концентрату квасного сусла
Хлібний квас є продуктом неповного зброджування дріжджами і молочнокислими бактеріями сусла з солоджених і несолоджених зернових продуктів і цукру. Зараз промисловість виробляється з концентрату квасного сусла. ККС одержується затиранням... докладніше


Технологія приготування житнього тіста
Технологія житнього хліба передбачає приготування тіста з кислотністю в 2,5-3,5 рази вищою, ніж пшеничного хліба. Це пов’язано з особливостями хлібопекарських властивостей житнього борошна. У житньому борошні, на відміну від... докладніше


Очищення і подрібнення солоду в технології пива
Броварники уважно підходять до вибору солоду і віддають перевагу випробуваним сортам, з якими дріжджі будуть працювати щонайкраще. Ячмінь для пивоваріння повинен мати певні якісні показники. Його схожість при солодорошенні... докладніше


Хорватія. Участь у міжнародних організація, інтеграція з ЄС
Вступ Глобалізація світової економіки створює якісно нове середовище економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири розвитку їх економічної політики. Серед широкого кола питань, що розглядаються світовою економічною наукою, залучення прямих... докладніше


Реклама в пресі, на радіо, на телебаченні: переваги та недоліки
Вступ У сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії такого суб’єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу роль у... докладніше


Медіапланування як комплекс позитивних рішень, що ведуть до ефективної рекламної кампанії
Вступ Впровадження сучасних технологій виробництва реклами і її поширення припускає збільшення витрат на рекламу, які займають одне з центральних місць по прийняттю управлінських рішень з підтримання конкурентних переваг комерційних... докладніше


Рецепция римского права в российском законодательстве
Введение Римские юристы создали науку римского права, которая заслуженно пользуется авторитетом с древности по настоящее время. Это была первая в истории человечества юридическая наука с абстрактными нормами светского права.... докладніше


22 / 06 / 2023
Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної організації
Як і у всякому публічному колективі, в міжнародному співтоваристві існує відповідальність. Вона виникає в зв’язку з правопорушеннями, якими можуть бути міжнародні делікти (наприклад, невиконання зобов’язань державою, що заподіяла шкоду... докладніше


22 / 06 / 2023
Поняття та види добровільних об’єднань
Суб’єкти адміністративно-правових відносин реалізують свої права і обов’язки не тільки індивідуально, а й відповідним чином об’єднуючись в організації (асоціації). Колективна форма задоволення потреб громадян є звичайним у світовій практиці... докладніше


Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними благами
Суспільні блага є продуктом діяльності держави та виокремлюються наступними особливостями: —         Суспільні блага надаються споживачам, оминаючи конкурентний ринок та повинні бути доступні всім громадянам, незалежно від їх доходів. —        ... докладніше


Розробка експериментальних планів психологічного дослідження
Вступ Під плануванням експерименту в психології розуміють забезпечення умов його проведення у відповідності із бездоганним експериментом. Логіка планування базується на індуктивних висновках, які стосуються можливості розгляду незалежної змінної як... докладніше


Коротка історія охорони природи в Україні
Вступ Протягом тисячоліть людство справляло вкрай обмежений вплив на навколишнє середовище, але у другій половині ХХ століття у зв’язку з різким збільшенням антропогенного навантаження на нього і тяжкими екологічними... докладніше


Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень
Вступ Велике і різноманітне значення мають зелені насадження у містобудуванні. Вони відіграють значну роль у формуванні навколишнього середовища людини, тому що мають властивості поліпшувати санітарно-гігієнічну обстановку. Посадки знижують силу... докладніше


Наслідки забруднення мінеральними добривами
Вступ Обов’язкова умова інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур – раціональне використання агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості ґрунтів, чергування культур... докладніше


Що таке «гармонізація кримінального законодавства»?
Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу є однією з найважливіших умов поглиблення співпраці нашої держави з міжнародними організаціями Європи та їхніми країнами-членами. Вона створює необхідні передумови для переходу... докладніше


20 / 06 / 2023
Поняття, ознаки та види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин
Вступ Договір — це найбільш стала у часі правова форма, історія якої нараховує тисячоліття. Можливість застосування договорів протягом такого тривалого часу зумовлена гнучкою правовою формою, в яку можуть втілюватися... докладніше


20 / 06 / 2023
Представництво в цивільному судочинстві: актуальні проблеми теорії та практики
Вступ Актуальність теми. У зв’язку із останніми змінами, внесеними до Конституції України, якими поступово вводиться «монополія адвокатів» на представництво осіб у судових установах, є дуже важливим визначитися щодо дійсного... докладніше


20 / 06 / 2023
Догма, традиція, доктрина: співвідношення
Із набуттям незалежності України у зв’язку зі зміною традиційної парадигми праворозуміння, реалізацією курсу на побудову правової, соціальної, демократичної держави актуалізується необхідність дослідження факторів, що впливають на формування права та... докладніше


20 / 06 / 2023
Особистісність буття людини: стражденність, любов, милосердя
Вступ Немає нічого більш цікавого для людини, ніж сама людина, тому не дивно, що проблема людини завжди була однією з головних тем в обговореннях філософів. Давно помічено також, що... докладніше


Серцево-судинна реанімація (стан, як проявляється)
Вступ Коли стається нещасний випадок, життя потерпілого — у руках людини, яка надає першу допомогу. Хто саме опиниться на місці пригоди та чи зможе врятувати, передбачити неможливо. Тому елементарними... докладніше


Будова серця (міокард, ендокард, пірокард)
Вступ Серце — порожнистий м’язовий орган кровоносної системи, який забезпечує перекачування крові по судинах. У дорослого центральний орган кровоносної системи завбільшки з кулак (завдовжки 12 – 13 см, завширшки... докладніше


Використання біологічно активних речовин у стравах з круп з метою підвищення харчової цінності
Вступ Збалансоване, якісне харчування в сучасних умовах є важливим чинником профілактики захворювань та зміцнення здоров’я населення України. Дієвим засобом зміцнення захисних властивостей організму людини є споживання продуктів підвищеної харчової... докладніше


Сутність та особливості методу тестів
Вступ За допомогою методів тесту встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест... докладніше


Помаранчева революція: причини, хід та наслідки
Вступ Помаранчева революція (Майдан) — кампанія загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків і інших акцій громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на... докладніше


Основні форми роботи Верховної Ради України
Вступ Установленні парламентаризму майже кожної країни одним з найскладніших, найтриваліших і найважчих є встановлення певної системи, порядку в роботі її парламенту. Це зумовлено багатьма факторами: змістом і формами його... докладніше


Механізм прийняття політико-управлінських рішень
Вступ Прийняття політико-управлінських рішень є важливим елементом політичного процесу з допомогою якого забезпечується взаємодія суб’єкту та об’єкту управління.  У статті даний процес розглядається як послідовність дій, які визначають ступінь... докладніше


Професійний стрес та особливості його протікання в екстремальних умовах
Вступ Професійний стрес може розглядатись в контексті питання про професійну деформацію особистості як можливий наслідок розвитку особистості професіонала. Це плата, психологічна данина особистості, яку вона сплачує за високий рівень... докладніше


Стрес на службі: шляхи профілактики та корекції
Вступ Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше у 1932 році ввів Уолтер Бредфорд Кеннон у своїх роботах з універсальної реакції «боротись чи втікати». Досить часто авторство терміну передають... докладніше


Адміністративно-правове співробітництво в сфері боротьби з митними правопорушеннями в ЄС
Вступ Питання європейської інтеграції для нашої країни набули додаткової актуальності після підписання в 2014 р. Угоди про асоціацію Україна — ЄС, яка вимагає удосконалити адаптацію законодавства України до європейських... докладніше


17 / 06 / 2023
Безпека життєдіяльності за кордоном
Вступ Інтеграція української освіти у світову спільноту рухається з великою швидкістю. Численні програми щодо обміну досвідом, підвищення кваліфікації користуються попитом у сучасної світової спільноти. Викликає інтерес й питання, яким... докладніше


Взаємозалежність виробничих процесів в організації та ходом виробництва та рівнем ієрархії
Вступ Сучасне виробництво — складний процес перетворення матеріалів, сировини, напівфабрикатів і інших предметів праці в готову продукцію, що задовольняє потреби ринку. Виробничим процесом є сукупність всіх дій працівників і... докладніше


Монтаж в телевидении. Особенности монтажа «живой» передачи
Монтаж является одним из основных этапов подготовки телевизионных программ. С помощью него можно задать передаче соответствующий темп, обеспечить нужное музыкальное и цветовое оформление, встроить различные спецэфекты. Благодаря электронной склейке... докладніше


Міжнародний захист авторських прав
Вступ В умо­вах стрі­м­ко­го роз­ви­т­ку на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­но­го про­гре­су в су­час­но­му сві­ті ін­те­ле­к­ту­а­ль­на ді­я­ль­ність лю­ди­ни в рі­з­них сфе­рах ду­хо­в­но­го і ма­те­рі­а­ль­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва здо­бу­ває все бі­ль­шого зна­чен­ня. Усі но­ві­т­ні до­ся­г­нен­ня у сфері... докладніше


17 / 06 / 2023
Інновації в енергетиці: вторинні енергетичні ресурси
Вступ Рівень забезпеченості енергетичними ресурсами суттєво впливає на стан соціально-економічного розвитку країни. Динамічний економічний розвиток, погіршення стану навколишнього природного середовища і значне виснаження невідновлювальних енергоресурсів зумовили актуальність пошуку та... докладніше


Вчення Вернадського про ноосферу, чи можливий симбіоз людини та природи
Вступ Характерною рисою сучасного етапу історичного розвитку світової спільноти є політизація всіх сфер суспільного життя у національних державах, модернізація відносин між різними соціальними групами, економічними структурами, політичними партіями, громадськими... докладніше


Поняття та концепції соціодинаміки культури
Вступ «Соціодинаміка культури» — так називалася книга французького культуролога Абраама Моля, що вийшла в Парижі в 60-х рр.. Зараз цей термін і ця книга міцно увійшли в науковий побут... докладніше


Кредитні послуги банку
Вступ Актуальність теми. Банківський сектор є основою розвитку вітчизняного фінансового ринку, а його стабільна діяльність сприяє подальшому розвитку економіки країни. Одним із основних видів банківського бізнесу, що надає банку... докладніше


Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
Вступ Джерелом будь-якого виробництва є наявні у суспільства ресурси. Виробничі ресурси; — це всі природні, людські і створені людиною блага, які можуть бути використані у виробництві життєвих благ. Виробничі... докладніше


Релігія та міфологія у Стародавньому Єгипті
Вступ Стародавній Єгипет став, вірогідно, батьківщиною світової релігії та естетики. Обожнена сонячна куля постійно вважалась стародавніми єгиптянами вищим благом та вищою силою. Сонце і життєва сила, світло й краса... докладніше


Стилі спілкування: поняття та види
Вступ Поняття стилю, стилю комунікативної діяльності, індивідуального стилю професійного спілкування тощо розглядаються в працях багатьох учених, зокрема, в роботах Б.О.Вяткіна, В.М.Данильченко, Н.А.Жарової, В.М.Дружиніна, О.Є.Ілгунової, Є.О.Клімова, С.М.Козловської, І.І.Литвинова, Л.Е.Мішуровського, А.В.Меньчукова,... докладніше


Особливості надання психологічної допомоги в різних соціальних сферах
Вступ Основна мета практичної психології полягає в паданні психологічної допомоги особистості (групі, організації). Становлення незалежної української держави її економічний та соціальний розвиток, інтеграція в європейське і світове співтовариство можливі... докладніше


Способи та методи вирішення конфліктів
Вступ Життя в сучасному суспільстві повне стресів, а найчастішою причиною стресу стають конфлікти, в які ви вільно чи мимоволі втягуєтеся. Опинившись в протистоянні з будь-ким, багато хто ставив собі... докладніше


Суб’єкти трудового права України
Вступ Питання визначення та розкриття тих основних ознак та суттєвих властивостей, які характеризують суб’єктів трудового права, є одним із дискусійних в трудовому праві. Цій тематиці було присвячено багато праць... докладніше


15 / 06 / 2023
Основні ознаки традиційного суспільства
Вступ У науці існують різні типологізації суспільства, які виділяються за певними параметрами. Найбільш стійкою в сучасній соціології вважається типологія, в якій виділяють три типи суспільства: традиційне, індустріальне і постіндустріальне.... докладніше


Суспільні процеси, як суб`єкти та об`єкти публічного управління
Вступ За сучасних умов глобалізації управління суспільним розвитком для будь-якої держави основний зміст публічного управління характеризується новими формами взаємодії в системі «суспільство — держава — людина», яка функціонує в... докладніше


Роль логістики в інфраструктурному комплексі
Вступ В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, активізації конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого значення набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури. Адже саме функціонування... докладніше


Зв’язок іміджології з менеджментом
Вступ Іміджелогія є новою областю наукових досліджень. Формування цієї науки стало наслідком певних соціальних процесів, які випереджають існуючий емпіричний матеріал. Тому виникає низка суперечностей, пов’язаних зі структурою, об’єктом і... докладніше


Заходи щодо підвищення рівня свого здоров’я, на які людина може впливати самостійно
Вступ Спосіб життя – категорія, що віддзеркалює найбільш загальні й типові засоби матеріальної та духовної життєдіяльності людей у поєднанні з природними та соціальними умовами. Оскільки спосіб життя в забезпеченні... докладніше


Формалізована мова як метод логіки
Вступ Прогрес у сучасній науці, особливо в логіці, значною мірою пов’язаний із застосуванням формалізованої мови. Але надаючи переваги формалізованій мові над природною, треба підкреслити, що свого сучасного вигляду вона... докладніше


6 / 06 / 2023
Творчість і самореалізація особистості
Вступ Актуальність теми. Реформування освітньої галузі передбачає перехід сучасної освіти від авторитарної до особистісно орієнтованої моделі, тому вимоги до професійних рис майбутнього офіцера змінюються та зростають. Метою осо-бистісно орієнтованої... докладніше


Медикаментозна корекція можливих причин зупинки серця
Зупинка серця — вкрай небезпечний стан для життя людини. Нерідко воно настає раптово навіть у молодих здорових людей. Які основні причини зупинки серцевої діяльності і чим можна допомогти потерпілому?... докладніше


Аварії на шахтах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення
Підземні виробки мають свої особливості щодо умов організації лікувально-евакуаційних заходів. Перша інформація про аварію на шахті надходить у чергову воєнізовану гірничо-рятувальну частину, станцію швидкої медичної допомоги, оперативним черговим штабам... докладніше


Перша медична допомога при синдромі тривалого стиснення і розчавлення
Синдром здавлення або травматичний токсикоз — захворювання, що виникає в результаті тривалого, а іноді і короткочасного обширного здавлювання одного або декількох великих сегментів кінцівок, мають виражений масив (гомілка, стегно,... докладніше


Види та обсяг медичної допомоги у системі ДСМК
Зміст лікувально-евакуаційних заходів при наданні медичної допомоги визначають два поняття — вид та обсяг медичної допомоги. Вид медичної допомоги — це перелік лікувально-профілактичних заходів, що надається при ураженнях і... докладніше


Кровотечі. Класифікація та перша медична допомога
Кровотечі, являють собою вилив крові (тобто її витікання) через кровоносні судини в результаті порушення цілісності в їх стінках. Характер кровотеч може бути травматичним, що викликається пошкодженням судин, а також... докладніше


Основні заходи захисту населення, що здійснюються до виникнення надзвичайної ситуації
Основним завданням цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій є захист населення. Захист населення — це створення необхідних умов для збереження життя і здоров’я людей у надзвичайних ситуаціях. Головна мета... докладніше


Діяльність психологічної служби в організаціях
Вступ Оскільки організаційною формою практичної психології є психологічна служба, то звернемося до можливих моделей її діяльності в контексті реалізації завдань з управління. Аналіз соціальної та психологічної практики показує, що... докладніше


Регулятивні механізми глобальної економіки
Глобалізація зародилась і тривалий час поглиблювалась насамперед у міжнародно-торговельній сфері, що характеризувалося стандартизацією основних характеристик споживчого попиту і привілеїв, поширенням глобальних брендів практично на всіх сегментах світового ринку[1]. Мета... докладніше


Бухгалтерська звітність, її виникнення, значення та завдання
Вступ Актуальність теми. Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управлінні підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів, потрібна, перш за все, підтримка власної конкурентної позиції. За цих... докладніше


Акти тлумачeння норм права в систeмі правових актів
Вступ В результаті тлумачення норм права новий нормативно-правовий акт не з’являється, а тому діяльність щодо тлумачення норм права не слід ототожнювати з правотворчою діяльністю. Внаслідок діяльності по тлумаченню норм... докладніше


1 / 06 / 2023
Демократичні принципи і демократичні процедури. Критерії розвитку демократії
Вступ Консолідація демократії як результат успішного транзиту містить ціннісні (поширення та засвоєння цінностей згоди, громадянськості, толерантності, відповідальності), інституційні (владні структури, що артикулюють конкуруючі інтереси різних політичних сил та груп)... докладніше


Психологічні аспекти негативного впливу ігрової комп’ютерної залежності на особистість людини
Вступ Стрімкий розвиток сучасних високих технологій зумовив появу низки нових питань для дослідження у галузях педагогічної та вікової психології. У сучасному світі комп’ютери не тільки застосовуються майже в усіх... докладніше


Поняття транспортного права та його теоретичні основи
Вступ В умовах проведення в Україні правової реформи важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері транспортної діяльності, їх місця в правовій системі... докладніше


1 / 06 / 2023
Міжнародно-правове регулювання морських перевезень пасажирів та багажу
Вступ Людство почало експлуатувати морський простір з транспортною метою здавна. Розвиток торговельного мореплавства у XVIII ст. потребував особливої ретельності в оформленні взаємовідносин між власниками вантажу та судна. І вже... докладніше


1 / 06 / 2023
Організаційно-правові основи діяльності морського судна
1. Вимоги Кодексу торгівельного мореплавства до торгівельного судна Для ефективного забезпечення транспортних перевезень на морському транспорті використовуються такі транспортні зобов’язання: договір перевезення вантажу, договір перевезення пасажира та багажу, договір... докладніше


1 / 06 / 2023
Загальні відомості про дизайн (що таке, які види)
Вступ Поняття “дизайн” сьогодні асоціюється з найпрогресивнішими явищами і найсучаснішими технічними досягненнями. Твори дизайну не тільки співзвучні своєму часу, але і, як правило, знаходяться попереду сучасних наукових досягнень. Дизайн... докладніше


Сутність і задачі логістичного менеджменту
1. Сутність і задачі логістичного менеджменту Головною метою логістичного менеджменту є зосередження можливостей органів управління організаційно-економічної системи на отриманні конкурентних переваг і вигод за рахунок раціонального управління сукупністю потокових... докладніше


Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Вступ Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів – це прояв творчості, і водночас – це проектування... докладніше


Перша допомога при переломах і вивихах
Правила надання першої медичної допомоги при вивихах Вивих — повне або часткове зміщення кінців кісток, складових суглоб, що супроводжується розривом суглобової капсули. При огляді пошкодженого необхідно завжди порівнювати пошкоджений... докладніше


Основні положення міжнародного гуманітарного права
Вступ Реалії сучасного міжнародного життя такі, що постійно то в одному регіоні, то в іншому, а то й у декількох одночасно виникають збройні конфлікти. Міжнародне право не стоїть осторонь... докладніше


26 / 05 / 2023
Неосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі
Вступ Людина в біосфері Землі виступила в ролі нової сили, нового фактора. Сьогодні людина вже оволоділа й продовжує оволодівати величезними силами природи, і це поставило перед нею найболючіше питання... докладніше


Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності
Вступ На першому етапі роботи важливим чинником, що впливає на успішне розв’язання проблеми є збір інформації з обраної теми. Вміле опрацювання інформації дає змогу проектувальнику більш чітко та ясно... докладніше


Інфекційні хвороби: симптоми, ознаки, діагностика та лікування
Вступ Всі хвороби, викликані в організмі попаданням в нього інфекційних бактерій, можна об’єднати під єдину назву або в єдину медичну область — інфекціологію. У цій галузі медичної науки проводиться... докладніше


Екологія як наука про довкілля
Вступ Екологія (грец. «еко» — дім, «логос» — наука) — наука про дім, місце проживання, середовище життєдіяльності. Перше визначення екології як науки дав відомий німецький біолог, природознавець Ернст Геккель... докладніше


Генотип, як цілосна система. Цітоплазматична спадковість
Вступ Існує величезна кількість ознак і властивостей живих організмів, які визначаються двома і більше парами генів, і навпаки, один ген часто контролює деякі ознаки. Крім того, дія гена може... докладніше


Ринки виробничих ресурсів
Вступ Для діяльності підприємств будь-якої галузі народного господарства потрібні виробничі ресурси: праця, земля, засоби виробництва, підприємницькі здібності. У ринковій економіці підприємства понад 90% виробничих ресурсів придбавають на ринку, тобто... докладніше


Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття
Вступ Біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми. З часів, коли Карл Лінней запропонував першу таксономічну класифікацію, минуло 250 років. З тих... докладніше


Прокурорська діяльність: принципи та напрямки
Вступ Діяльність прокурора дуже різноманітна. Вона пов’язана як із роботою державних органів і посадових осіб, так і з охороною законних інтересів і прав громадян. Обвинувальна діяльність прокурора повинна поєднуватися... докладніше


12 / 05 / 2023
Суддівська діяльність: принципи та етика
Вступ Актуальність теми. Одним із фундаментальних принципів, закріплених положеннями Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські й політичні права та... докладніше


12 / 05 / 2023
Морально-психологічні аспекти роботи прокурора
Вступ Прокурор — державна посадова особа, покликана здійснювати вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами держави, посадовими особа­ми, громадськими організаціями та громадянами. В Україні функції прокурора викладені... докладніше


12 / 05 / 2023
Культура і цивілізація: співвідношення понять
Вступ Слово «цивілізація» походить від латинського слова civilis, що, в свою чергу, утворилося від латинського civis — «громадянин». Словом civilis — «громадянський», «державний», відповідно, означалось те, що належить людині... докладніше


Канцелярія, структура, функції та архів Київського Генерал–губернаторства
Вступ Історія державних установ, як окремий системний і багатоаспектний об’єкт дослідження, привертає увагу науковців, оскільки через систему адміністративної діяльності центральних та регіональних установ держава реалізує складні функції контролю та... докладніше


Видовий склад та оформлення документів у Канцелярії Чернігівского цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління
Вступ На початок ХІХ ст. припадає час структурної реорганізації органів державної влади Чернігівської губернії, окремо визначаючи дві ланки управління — генерал-губернаторську (через Малоросійське генерал- губернаторство, до складу якого у... докладніше


Правління Володимира Великого та його реформи
Вступ З давніх часів у науці йдуть суперечки навколо питання, яким був соціально-економічний лад Давньоруської держави. Досліджено, що вона в ІХ-Х ст. ще не знала станового устрою, тому можна... докладніше


Американська правова система судочинства
Вступ Державна влада складається з трьох відносно самостійних гілок, кожна з яких має своє юридичне обґрунтування. Ці гілки влади — законодавча, виконавча і судова — відокремилися в процесі суспільної... докладніше


10 / 05 / 2023
Утворення Німецької імперії
Вступ Невдала спроба національного об’єднання Німеччини шляхом ліберальних реформ у ході революції 1848-1849 рр. змінилася спробами досягти цієї мети через консервативне державне управління. Прусський король Фрідріх Вільгельм IV відмовився... докладніше


Загальна характеристика інтелектуальної власності і її правового регулювання
Вступ Підвищена увага до правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні почала приділятися лише зі здобуттям незалежності. Конституція України закріпила, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами... докладніше


27 / 04 / 2023
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в України та світі
Вступ Динамічні зміни, що відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільної діяльності, вимагають соціально-економічних перетворень з орієнтацією на принципи інноваційного розвитку, ефективне використання науково- технічного та інтелектуального потенціалу, запровадження економіки... докладніше


Динаміка та напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
Вступ Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій,... докладніше


Альтруiзм та егоiзм особистостi
Вступ Зміни у політичному, економічному, духовному житті нашого суспільства викликають радикальні зрушення у психології, ціннісних орієнтаціях і вчинках людей. Особливої гостроти сьогодні набуває вивчення змін, які проходять у свідомості... докладніше


Основні протокольні норми прийому іноземних дипломатів
1. Основні види візитів Необхідність і значення особистих візитів випливають зі ст. З Віденської конвенції про функції дипломатичного представництва, оскільки, не підтримуючи контактів з офіційними і неофіційними представниками країни... докладніше


Види дипломатичних прийомів. Протокольна діяльність дипломатичного представництва
1. Види дипломатичних прийомів Однією з форм ділового спілкування є прийоми. Це не що інше, як зібрання запрошених офіційних представників держави, ділових осіб, партнерів, колег по службі, однодумців, друзів,... докладніше


Основні види візитів, заходів і церемоній. Дипломатія
1. Основні види візитів Візити державних діячів є найвищою формою міжнародного спілкування, ці зустрічі свідчать про якісний стан політичних, економічних, гуманітарних відносин держав-учасниць. Візити на вищому рівні, в яких... докладніше


Технопарки і технополіси
Технополіси — це сучасна форма регіональної інтеграції науки, утворення і високорозвиненого виробництва, різновид вільної економічної зони, що являє собою єдину науково-виробничу , навчальну і житлову і культурно-побутову зону, що... докладніше


Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційною діяльністю
На сучасному етапі формується нова парадигма економічного зростання на базі використання нових знань і інновацій як найважливіших ресурсів. Поширюється усвідомлення того, що наука як головне джерело нововведень не є... докладніше


Основні поняття із області інноваційної діяльності
Термін „інновація” вперше був введений Й. Шумпетером у 1912 році в праці „Теорія економічного розвитку”. Під інновацією розуміється нововведення, що використовується в галузі технології виробництва чи управління певної господарської... докладніше


Фінансово-промислові групи
Промислово-фінансова група (ПФГ) — це велике угруповання підприємств, банків, інших юридичних осіб, які займаються виробничою, торговельною, фінансово-кредитною діяльністю. На відміну від холдингу, ПФГ не має компанії, що спеціалізується на... докладніше


18 / 04 / 2023
Визначення функцій інноваційного менеджменту
Виділення функцій в інноваційному менеджменті зумовлене різноманітністю управлінської діяльності в ланцюзі: ідея — наукові дослідження — розробки — проектування — виробництво — реалізація інновацій. Під функціями менеджменту розуміється вид... докладніше


Графік (діаграма) Гантта
Діаграма Ганта — горизонтальна лінійна діаграма, на якій задачі проекту представляються протяжними в часі відрізками, що характеризуються датами початку та закінчення, затримками і, можливо, іншими тимчасовими параметрами. Перший формат... докладніше


Поняття проекту. Аналітична модель ранжирування проектів
1. Поняття проекту Проект — діяльність, спрямована на створення певного продукту чи послуги протягом визначеного терміну та за певних фінансових обмежень. Термін «проект» є нині одним з найуживаніших у... докладніше


Метод критичного шляху
Цей метод було створено при дослідженні можливості ефективного використання обчислювальної машини Univac на фірмі Dupon для планування й складання планів-графіків великих комплексів робіт для модернізації заводів цієї фірми. Як... докладніше


Сутність концепції управління проектами
Управління проектом — це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якості кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному... докладніше


Сущность сознания. Сознание и самосознание
Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов,... докладніше


Философская позиция Б. Спинозы
Как человек, Спиноза был типом истинного философа. Ограничив до ничтожного свои физические потребности, он всю свою жизнь посвятил духовному наслаждению, тихой созерцательности и работе мысли. Нравственность его была чиста,... докладніше


Німецька класична філософія: Георг Гегель
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ створив систематичну теорію діалектики. Її центральне поняття — розвиток — є характеристика діяльності світового духу, його понадрухи в області чистої думки у висхідному... докладніше


Філософія епохи Античності (Давньої Греції): основні філософські проблеми античної філософії
У період архаїки стався якісний стрибок в інтелектуальному розвитку людства: перехід від релігійно-міфологічних уявлень про світ до його філософського осмислення. Філософія виросла із соціального досвіду громадян полісу, тобто із... докладніше


Уровни организационной культуры по Э. Шайну
Познание корпоративной культуры, по мнению Э. Шейна, начинается с «поверхностного» уровня. На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но их достаточно трудно интерпретировать в терминах организационной культуры без... докладніше


Характеристика видов организационных изменений
Введение Обзор литературы, посвященной исследованию организационной культуры, позволяет выделить несколько ее интерпретаций. Распространены попытки графической интерпретации организационной культуры, структурирования этого понятия сторонниками моделирования. Главное место среди них справедливо занимает... докладніше


Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни
Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. При благоприятных обстоятельствах... докладніше


Социальные функции малого бизнеса
Введение Период трансформации социально-экономических отношений породил целый ряд новых социальных и экономических проблем и трудностей, неизбежных в условиях резких, не всегда регулируемых государством изменений. Это: безработица не только отдельных... докладніше


Создание профессиональной школы в период Петра Первого
Введение Российское образование в ХVIII веке целиком связано с грандиозной личностью Петра I, великого реформатора, придававшего образованию первостепенную государственную значимость. Благодаря Петру  в России возникла система профессионального образования. В... докладніше


Древнеегипетская цивилизация и ее наследие
Введение Одна из древнейших мировых цивилизаций, цивилизация Египта зародилась в Северо-Восточной Африке, в долине одной из самых протяженных рек мира — Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от... докладніше


Роль кредита в рыночной экономике
Введение На современном этапе развития экономической системы кредитные отношения проникают во все сферы хозяйственной деятельности, опосредующие весь процесс воспроизводства общественного капитала, глубоко проникают в сферу обмена, денежных отношений, сферу... докладніше


Фондовый рынок, современные проблемы
Введение В высокоразвитых экономиках фондовый рынок выступает как сфера мобилизации финансового капитала и приобретает особое значение. Особенностью развития фондовых рынков в последние десятилетия механизм глобализации и роста различных финансовых... докладніше


Микроклимат производственных помещений и эффективность трудовой деятельности
Введение Удельный вес работников, занятых работой в офисных помещениях, занимает одно из ведущих мест в структуре современного производства. В России насчитывается около 12 млн так называемых «белых воротничков», занятых... докладніше


Принципы научного управления Ф.Тейлора
Введение Тейлор Фредерик Уинслоу (1856-1915 г.) был американским инженером, который внес неоценимый вклад в становление и развитие научной организации труда и менеджмента. Принципы управления Тейлора, разработанные еще в конце... докладніше


Административные функции управления по А.Файолю
Введение Анри Файоль (1841—1925), считается «отцом научного менеджмента». Объектом его интересов стала организация в целом, а не отдельные стороны ее деятельности, и кроме того, он изучал и описывал управленческую... докладніше


Отношения собственности
Введение Едва ли не основным показателем развитости гражданского общества является гарантированное им обеспечения прав человека, которые признаны общечеловеческой ценностью. Так долгое время в сознании было заложена идея, что интересы... докладніше


12 / 04 / 2023
Деньги, их функции и денежное обращение
Введение Стремительное трансконтинентальное развитие общественных отношений в последнее столетие кардинально изменил финансовые системы стран, в основе которых лежат денежные единицы. Твердые денежные знаки были заменены на бумажные деньги, которые... докладніше


Губернская реформа 1775 г. Екатерины II и институт генерал-губернаторства
Введение Любая империя выясняет важнейшую для себя проблему — каким образом управлять приобретенным территориальным пространством, существенно отличается от центра и от других ее регионов. Российская империя перешла к генерал-губернаторской... докладніше


Современные компьютерные средства накопления информации
Аннотация В данной работе рассмотрено современные компьютерные средства накопления информации. Большое внимание в этой работе уделено компьютерным технологиям. После краткого обзора истории назначения и состава средств накопления информации рассматривается... докладніше


Демократический политический режим
Введение К актуальным вопросам юридической науки, в частности теории государства и права и сравнительного конституционного права, принадлежит определение сущности и особенностей политического режима, который по обыкновению рассматривается как элемент... докладніше


Законы и принципы менеджмента
Введение Многогранная деятельность руководства любого учреждения, в том числе и каждого руководителя (менеджера), подчинена действию не только закономерностей природы и общества, но и действия определенных законов управления. В лучшем... докладніше


Физические основы акустики. Эволюция средств звукозаписи и воспроизведения звука
Аннотация Звук — это колебания плотности и давления воздуха, радиоволны — периодические изменения напряженностей электрического и магнитного полей, видимый свет — тоже электромагнитные колебания, только с немного другими длиной... докладніше


Отношение между теорией и фактами в процессе развития научного знания
Введение В научном познании незначительна роль личностного фактора, наоборот, историю науки невозможно представить без понимания выдающегося вклада многих талантливых ученых, которые коренным образом меняли привычные знания, обеспечивали прогресс познания.... докладніше


Основные тенденции в изменения организационных структур
Введение В условиях кардинальных изменений макро- и микроокружения, необходимости оптимизации издержек, организационная структура управления любой компании претерпевает существенные изменения. Научно-обоснованное совершенствование организационной структуры управления является важнейшим условием реализации стратегических... докладніше


Общие положения о наследственном праве
Введение Наследование традиционно считается одним из самых древних и стабильных институтов в праве любого государства. Даже в советское время большинство основных принципов наследования были еще заложены римским частным правом... докладніше


11 / 04 / 2023
Способы изменения поведения и деятельности других людей в деловой коммуникации
Эффект психологического воздействия на человека зависит от того, какие механизмы воздействия использовались: убеждение, внушение или заражение. Заражение — это самый древний механизм воздействия. Он представляет собой передачу определенного эмоционально-психического... докладніше


Идентификация и эмпатия как механизмы межличностного восприятия в деловом общении
В ситуациях межличностного взаимодействия требуется не просто категоризация воспринимаемого, но и глубокое понимание партнера по общению: его актуального, эмоционального состояния, намерений, отношения к нам для установления доверительных отношений в... докладніше


Основы рационального полноценного сбалансированного питания. Правила питания
Введение Рациональным называется питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, способствует улучшению его здоровья и предупреждает заболевания. Принципы рационального питания — энергетическое равновесие, соблюдение режима прием пищи и сбалансированное питание.... докладніше


Культура древнего Китая
Введение Своеобразием китайского искусства является то, что поэзия, живопись и каллиграфия не знают тех границ, которые обычно разделяют эти виды искусства. Независимо от присущих им Эти три вида искусства... докладніше


Етапи формування шлюбно-сімейних відносин. Сімейна соціалізація
Вступ Сім’я є клітиною суспільства дуже близькою до суспільства, в якому вона функціонує. Суспільні порядки, за яких живуть люди певної історичної епохи і певної країни, обумовлюються ступенем розвитку з... докладніше


Соціологія сім’ї: вступ до дисципліни
Вступ Сім’я є одним із найважливіших соціальних інститутів, вона грає велику роль в суспільному розвитку. Від розв’язання проблем, що пов’язані з її життєдіяльністю, залежить стабільність суспільства. Тому навчальна дисципліна... докладніше


Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в Україні: коротка характеристика, основні функції
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його... докладніше


Функції державного управління: поняття, основні види
Функції державного управління відносно самостійні та універсальні. Наявні різні підходи щодо їх класифікації, їх поділяють на політичні та технічні функції або функції загального управління й спеціалізовані функції, функції здійснення... докладніше


Сенс життя і щастя як категорія етики. Основні закони щастя
Вступ Категорія «щастя» є однією з провідних в етиці. Наукове обґрунтування його сутності та змісту складне, адже скільки людей, стільки й уявлень про щастя. Сучасний «Словник з етики» (1989)... докладніше


Технологии производства строительных материалов
Аннотация В данной работе было выяснено, что к строительным материалам (от лат. materіa — вещество) принадлежат материалы, которые имеют свойства, необходимые для их применения в конструкциях и изделиях строительного... докладніше


Профессиональные ценности менеджера
Введение Трансформационные процессы в современном обществе, которые сопровождаются становлением рыночных отношений, интеграцией в европейское и мировое сообщества, тотальной глобализацией, актуализируют проблему перехода системы образования и профессиональной подготовки на более... докладніше


Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина
Введение Актуальность темы. В последние годы внимание учителей все чаще привлекает идея развивающего обучения, с которым они связывают возможность принципиальных изменений в школе. Если раньше основной задачей было распространение... докладніше


Политическое учение Н. Макиавелли
Введение Актуальность темы. В современном обществе значительно усилилось влияние политики на все сферы его жизнедеятельности, а практика последних десятилетий показывает, что в решении политических проблем нередко главным аргументом продолжает... докладніше


Место Президента РФ в системе государственной власти через призму его полномочий
Введение Развитие систем государственной власти большинства стран мира, провозгласивших демократические ценности и вставших на путь управления страной во благо народа, основано на конституционно-правовом закреплении и реализации принципа разделения властей.... докладніше


История управления проектами в США
Введение Функционирование современного предприятия в США связано с осуществлением проектной деятельности, поскольку любая его действие, решение или результат деятельности представляют собой или самостоятельный проект, или элемент более сложного проекта.... докладніше


Эффективность производства и Парето-эффективность
Введение В условиях рыночных отношений победителями конкурентной борьбы становятся те предприятия, руководство которых сумело в определенные промежутки времени реально оценить конъюнктуру рынка, сделать достоверный прогноз ее изменения, определить реалистичные... докладніше


Взаимодействия фирм в условиях олигополии
Введение Выбранная тема является актуальной, поскольку олигополия создает благоприятные условия для активного вмешательства предпринимателей в рыночные отношения: становится возможным определить объем спроса и предложения, предусмотреть тенденции динамики цен и... докладніше


Обучение персонала нормам и правилам безопасности жизнедеятельности
Введение Оценка качества за последние годы широко внедряется в области образования и вызывает все больший интерес по направлению «Безопасность жизнедеятельности». На сегодня не решена и проблема контроля качества как... докладніше


Имидж современного менеджера
Введение В современных рыночных условиях существенно изменяются подходы к содержанию организационных, управленческих и социально-экономических отношений в сфере предоставления услуг. С одной стороны, развитие конкуренции, рыночных отношений дает толчок к... докладніше


Нормативное регулирование документов и делопроизводства
Введение Управление  организацией, предоставляющей юридические услуги, а это, прежде всего, составление и оформление документа, требует широкого круга знаний о системе информации в организации,  понимания всего цикла работ по оформлению... докладніше


Разработка и внедрение мероприятий по снижению травматизма
Введение Уровень производственного травматизма стабильно остается в несколько раз выше, чем в экономически развитых странах. Если к этому добавить еще и немалое количество травм, в том числе и смертельных,... докладніше


Лидерство в современном менеджменте
Введение При исследовании лидерства и руководства в контексте реализации организационной цели проанализировано работы ученых по этому вопросу. Этим вопросом в частности переживали Р. Ликерт, Р. Блейк, Д.Моутон, В.Терещенко, А.Е.... докладніше


Система правоохранительных органов в Российской Федерации
Введение Современная российская нормативная база не имеет в своем арсенале единого законодательного акта или иного документа, в котором четко были бы прописаны как определение правоохранительных органов, так и полный... докладніше


27 / 03 / 2023
История управления проектами в России с 1991 г.
Введение В современной российской экономике большинство хозяйственных задач принято решать на основе определенных проектов, то есть сначала определяются цели, а затем делается попытка достичь их с учетом временных, ресурсных... докладніше


Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Введение Обеспечение защиты населения и территорий в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших задач государства. Актуальность проблемы обеспечения природно-техногенной безопасности населения и территорий обусловлена ​​тенденциями... докладніше


Автоматизированная информационная технология управления бизнес-процессами компании
Введение Управление современным предприятием является сложным комплексным задачей, требующей организации взаимодействия ресурсов разного рода. К таким ресурсам относятся, в частности, информационные системы, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процессов предприятия. Ведь деятельность предприятий... докладніше


Влияние принципов управления на развитие крупнейших корпораций мира
Введение Постановка проблемы. Последние полтора столетие развития рыночных отношений и форм собственности характеризуются быстрым распространением и усовершенствованием процессов корпоратизации. Корпоративная форма собственности трансформируется и подчиняется современным тенденциям и вызовам... докладніше


Управление конфликтом в менеджменте
Введение Мы живем в мире, где часто возникают конфликты. Конфликт — это столкновенье интересов, от которых возникают неприятные чувства и переживания. Важно увидеть в нем потенциально творческий процесс. Для... докладніше


Основания освобождения от уголовной ответственности
Введение Современная доктрина уголовного права и действующее законодательство об уголовной ответственность находятся в активном поиске альтернативных форм борьбы с преступностью. Актуальность этой проблемы обусловлена ​​рядом обстоятельств, среди которых необходимо... докладніше


27 / 03 / 2023
Філософія тотожності Ф.-В.-Й. Шеллінга
Вступ Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775-1854) отримав у Тюбінгені вищу духовну освіту, в Лейпцігу вивчав математику і природознавство. У філософській еволюції Шеллінга відсутні чіткі межі між її етапами, які можна... докладніше


Общественное мнение: естественные и искусственные границы
Введение Общественное мнение выполняет в обществе ряд тех же функций, что и другие социальные институты. Оно обеспечивает социальную интеграцию, регулируют деятельность социальных субъектов, способствует сложившейся системы отношений, трансляции социального... докладніше


Решение конфликтов с персоналом кризисной организации в судебном порядке
На любом предприятии, на любом этапе его жизненного цикла вопросы управления персоналом относится к наиболее значимым, поскольку именно от персонала, его сплоченности, производительности, установление, характера реагирования на управленческие воздействия... докладніше


22 / 03 / 2023
Захисний механізм злочинних організацій від викриття їх злочинної діяльності
Із захисною функцією організованих злочинних груп пов’язана тривалість їх існування. А. Ф. Зелінський зауважує, організованість передбачає спільність цілей і тривалу взаємодію співучасників, що забезпечується стійкістю групи, її ієрархічною та... докладніше


22 / 03 / 2023
Попередження та профілактика сексуального насильства в сім’ї
Тривалий час проблему сексуального насильства в сім’ї розглядали як прерогативу стійких традицій, тому вона залишалася поза сферою правового регулювання. Державі та суспільству не було дозволено втручатися в сімейні відносини,... докладніше


22 / 03 / 2023
История управления проектами в США
Введение Все мы постоянно осуществляем проекты в своей повседневной жизни. Вот простые примеры: подготовка к юбилею, ремонт в квартире, проведение исследований, написание книги. Термин проект происходит от латинского слова... докладніше


Действия населения при лесных и торфяных пожарах
Введение На протяжении последние десятилетия установлены увеличение количества и площади катастрофических лесных пожаров в мире, которые отрицательно влияют на общества, экономику и экосистемы. Проблема лесных пожаров последними годами обращает... докладніше


Криміногенний потенціал фонових явищ сучасного вандалізму
Для пізнання особливостей сучасної злочинності необхідно здійснити науково-теоретичний аналіз її елементів, щоб якомога точніше оцінити їхній вплив на тенденції, пов’язані з її поширенням. З розвитком суспільства негативні явища та... докладніше


16 / 03 / 2023
Незаконне заволодіння мототранспортними засобами: кримінологічний аспект
Питання протидії незаконному заволодінню транспортними засобами посідає важливе місце в боротьбі зі злочинністю, оскільки таке діяння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, загрожує... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості особи злочинця, який завідомо неправдиво повідомляє про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності
Вивчення особи злочинця має важливе місце в кримінологічній характеристиці злочинності. Виділення окремих характеристик злочинця дає змогу визначити найбільш ефективні заходи запобігання злочинам. Повною мірою це стосується і розроблення системи... докладніше


16 / 03 / 2023
Соціальна робота з представниками не традиційних секс меншинств
Вступ Проблема сексуальних меншин, що стосується становища людей з «нетрадиційної» сексуальною орієнтацією, стоїть досить гостро в сучасному суспільстві, де панує переконання, що «нормальний» в сексуальному відношенні людина відчуває потяг... докладніше


Сучасні технології рекрутменту
Вступ В сучасному бізнес-середовищі, на яке суттєво впливають соціально-економічні наслідки кризи й післякризового періоду, особливого значення для підприємств набувають проблеми оптимізації, відбору, найму і кваліфікованого управління бізнес-процесами й персоналом.... докладніше


Спосіб життя та рівень життя, їх зв’язок з девіантною поведінкою
Вступ Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, педагогів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних... докладніше


Порядок спадкування за законом
Вступ Цивільним кодексом України передбачено такий порядок спадкування: спадкування за законом та спадкування за заповітом Кожний громадянин має право за життя розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Таке розпорядження,... докладніше


16 / 03 / 2023
Джерела конституційного права: види та специфіка
Вступ Джерела конституційного права є однією з основних категорій цієї галузі права. Розуміння поняття «джерело конституційного права» сформувалося історично під впливом положень загальної теорії права і юридичної практики застосування... докладніше


16 / 03 / 2023
Поняття адміністративної юстиції
Вступ Становлення та розвиток України як правової, соціальної держави сьогодні уявляється неможливою без існування чіткої та ефективної системи адміністративної юстиції як невід’ємної складової загальної системи захисту прав і свобод... докладніше


16 / 03 / 2023
Проблема цитування в пресі. Розмова “не під запис”. Тіньові зустрічі
Вступ Складовими формування іміджу органів державного управління повинні бути різні форми зв’язку із громадянами, суспільними об’єднаннями, політичними партіями й суспільством у цілому. Процес розбудови іміджу органів державного управління має... докладніше


16 / 03 / 2023
Евроінтеграція не в країнах ЄС
Вступ Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. 28 лютого 1986 р. було підписано Єдиний Європейський... докладніше


Параметри та види вібрацій, їх дія на організм людини
Вступ Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Вона характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (s) — миттєве значення кожної з координат, які описують... докладніше


Контроль за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві
Вступ Повітряне середовище виробничого приміщення не є однорідною. Часто невідомо заздалегідь, в якому стані знаходиться в повітрі забруднююча речовина; іноді воно одночасно може бути в різних станах, наприклад у... докладніше


Бар’єри на шляху професійної самореалізації жінки
У психології існують відмінності між поглядами вчених на визначення «психологічного бар’єра». Значення цього терміна іноді ототожнюють зі значенням поняття «труднощі» (Н.А. Звонарьова, А.К. Маркова, В.І. Медведєв) та «перешкоди» (В.Ф.... докладніше


Комплексні чинники професійної самореалізації жінок: теоретичний аналіз
Д. С’юпер [66] виділяє три групи факторів впливу на професійну самореалізацію – психологічні, соціальні та економічні й суспільні. До психологічних чинників він відносить інтелект і спеціальні здібності людини, її... докладніше


Професійна самореалізація. Місце і роль мотивації в професійній самореалізації жінок-політиків
Професійна самореалізація. Як критерій професіоналізму часто розглядають професійну самореалізацію (В.А. Бодров, Е.А. Клімов, Е.Ф. Зеєр та ін.). Д. С’юпер (D. Super) [66] у своїй теорії визначає професійний розвиток через... докладніше


Архітектура ХХ століття
Переворот, який відбувся в ХХ столітті в архітектурі, полягає не просто у появі нових форм, застосуванні нових матеріалів. Змінилася вся концепція цього виду творчості. Досі при проектуванні на першому... докладніше


Європейський театр ХХ століття
Що стосується театру, то за свою попередню історію він пройшов складний шлях від дуже умовного дійства до постановок, які мали разючу життєвість. У ХХ ст. революційність побачили якраз у... докладніше


Західноєвропейська література ХХ століття
У літературі ХХ ст. дві основні тенденції: подальший розвиток реалізму,провідного художнього методу мистецтва слова попереднього століття розвиток різних модерністських течій та напрямів: символізм акмеїзм імпресіонізм авангардизм сюрреалізм футуризм дадаїзм... докладніше


Нові напрямки і форми мистецтва у ХХ ст.
Суперфлет («суперплаский») — термін, постмодерністськім напряму в мистецтві, Заснований художником Такаші Муракамі (1962), яка знаходится под вплива манги и аніме. Манга – («чудернацькі малюнки») це комікси створені в Японії... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: реалізм
Реалізм (лат. realis — «суттєвий», «дійсний», від res — «річ») — стиль і метод у мистецтві й літературі. У мистецтві й літературі реалізм прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ,... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: романтизм
Романтизм (фр. romantisme) — ідейний рух у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці 18 ст. у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 ст. в Росії, Польщі... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: класицизм
Класицизм (від латинського — взірцевий) – один із основних напрямів у європейській літературі й мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст., зразком для якого було своєрідно переосмислене класичне (давньогрецьке і... докладніше


Основні процеси і напрямки суспільно-політичного, наукового і релігійного життя ХІХ століття
Започатковані епохою Просвітництва тенденції культурного розвитку знайшли своє відображення в ХІХ столітті, однак в цей період проявили себе нові соціально-історичні фактори, які суттєво вплинули на всю систему культурного життя... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: основні процеси і напрямки
Започатковані епохою Просвітництва тенденції культурного розвитку знайшли своє відображення в ХІХ столітті, однак в цей період проявили себе нові соціально-історичні фактори, які суттєво вплинули на всю систему культурного життя... докладніше


Стильові жанри і особливості мистецтва ХVІІІ століття
Рококо — (фр. Подріблений камінь), стиль в мистецтві, який виник у Франції , як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є вишуканість, велика декоративна навантаженість інтер’єрів і композицій, граціозний... докладніше


Особливості Просвітництва в країнах Європи
Одна з особливостей доби Просвітництва — розбіжність її хронологічного простору з календарними межами XVIII ст. Наприклад, у Франції вона починається в рік смерті Людовика XIV (1715) і закінчується періодом... докладніше


Головні цінності епохи Просвітництва
Висунувши ідею формування особистості, просвітителі показали, що людина має розум, духовної і фізичної силою Люди приходять у світ рівними, зі своїми потребами, інтересами, задоволення яких — у встановленні розумних... докладніше


Культура Візантії: особливості історичного розвитку
IV — V ст. — період імператора Костянтина Великого; VI — VII ст. — період Юстініана I. Перші два періоди — етапи формування культури. Характеризуються розпадом рабовласницького і розвитком... докладніше


Північне Відродження. Особливості художнього осмислення дійсності
Північне Відродження — культурний рух та мистецька епоха у північноєвропейських країнах в останнє десятиріччя XV століття та першу чверть XVI століття. Поступилося місцем культурі маньєризму і бароко. Свою назву... докладніше


Італійське Відродження. Нова концепція людини. Гуманізм і гуманісти
Відродження — період в історії культури Західної Європи, який почався в Італії в кінці XIII століття, зайняв в більшості європейських країн XIV—XVI ст., а в Іспанії та Англії тривав... докладніше


Культура Західної Європи в епоху Раннього Середньовіччя
Раннє Середньовіччя становить собою своєрідну перехідну культурну добу, коли старі античні традиції залишаються ще досить відчутними, тоді як нові процеси активно набирають сили. Процеси зародження і розвитку культури Середньовіччя... докладніше


Культура Стародавнього Риму: період Республіки, період Імперії
Період Республіки Після вигнання царя влада переходить до народних зборів, які обирали сенат і двохконсулів. У період республіки (VI–I ст. до н. е.) Рим підкорив всю Італію, переміг Карфаген... докладніше


Культура Стародавнього Риму: етруський період, період республіки
У розвитку культури Стародавнього Риму можна виділити такі основні періоди: етруський (VIII — II ст. до н.е.), «царський» (VIII — VI ст. до н.е.), Римської республіки (510 — 31... докладніше


Культура Стародавньої Греції: основні періоди
Культура Стародавньої Греції: докласичний період Архаїчний період. Знаменує остаточну перемогу людського начала, зник жах перед Звірем. Людина, у всій своїй складності і непередбачуваності, стає героєм поезії і театру. Лірика... докладніше


Художні традиції мусульманського світу
В процесі історичного розвитку іслам перетворився із віри, що регулює норми співжиття, в особливий символ ісламського світу із своїми релігійно-культурними цінностями, які посилено культивуються як найбільш значущі для всієї... докладніше


Світ ісламської культури: система мусульманських цінностей
Світ ісламської культури У центрі арабо-ісламської, а потім і тюрко-ісламської культури перебуває Коран, у якому зосереджене світоглядне ядро ісламського миру. Культ Аллаха включає визнання його як всемогутнього, безсмертного, милостивого... докладніше


Особливості архаїчної культури
Характер та звичаї архаїчної людини у різних регіонах земної кулі виявляють таку одноманітність і постійність явищ, що мимоволі пригадуєш вислів «Увесь світ є одна країна» Джерелом знання про духовне... докладніше


Кінематограф як найвпливовіший вид мистецтва ХХ століття
Однією з головних видових ознак кіномистецтва є єдність просторово-часового відображення дійсності в її русі, в усій багатоманітності відношень та зв’язків. Кінематограф як вид мистецтва відрізняється від інших своєю синтетичністю.... докладніше


Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації
Провідним у новому постіндустріальному суспільстві стає постмодернізм (з 1970-х років). Поворот від модернізму до постмодернізму пов’язується з епохальною заміною європоцентричності глобальною поліцентричністю, появою постколоніального світу. Критика з боку І.Пригожіна... докладніше


Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях
XX ст., теоретично сформульоване в теорії відносності А.Ейнштейна, явило цілісну, динамічну, взаємопов’язану структуру світу. Глобальні катастрофи, світові війни, прорив у космос утвердили планетарний погляд на оточення. Світ як глобальна... докладніше


Кризові явища в культурі
Однією з найважливіших сутностей духовно-енергетичного поля є віра (релігія, соціальна справедливість, комунізм і т.п.). Будь-яка віра сповідує свою мораль, переважно досить привабливу для індивідів. Наріжним каменем більшості вір є... докладніше


Природа субкультурного феномену в сучасних умовах
Складність визначення терміну «субкультура» з того часу, як його в 30-ті рр. XX ст. ввів американський соціолог Т. Роззак, полягає у багатоманітності і досі недостатній визначеності поняття культура. З... докладніше


Загальна характеристика сучасної культури
У XX ст. європейський тип культури поширився далеко за межі Європи, охопивши інші континенти — Америку, Австралію і ввійшов у тій чи іншій мірі у життя азіатських і африканських... докладніше


Художній образ і художній стиль у мистецтві
Специфіка художнього образу. Формою мислення у мистецтві виступає художній образ. Це основа будь-якого виду мистецтва, а спосіб творення художнього образу — головний критерій приналежності до різних видів мистецтва. Художній... докладніше


Функції мистецтва
Мистецтво як форма суспільної свідомості намагається комплексно осмислювати дійсність, а це, у свою чергу, зумовлює необхідність синтезу всіх його основних функцій Однією з найважливіших граней мистецтва є процес функціонування... докладніше


Культура як необхідна та достатня умова розв’язання глобальних проблем
Оскільки глобальні проблеми визначають майбутнє людства, то методологічно правильно буде вияснити, що собою являє індивід в новому соціокультурному полі початку XXI ст. Вивченням сутності людини займалися різні науки. Ще... докладніше


Соціотехносфера: особливості розвитку
Сучасний етап в розвитку науки і техніки, на думку багатьох авторів поставив людство перед вирішальним поворотом в його історії, порівняльним з переходом від варварства до цивілізації. Початок науково-технічної революції... докладніше


Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти
Наша епоха — це епоха техніки, різної за призначенням, складністю, впливом на оточуюче середовище. Людство настільки звикло до світу сучасних машин і механізмів, що не задається питанням, що нового... докладніше


Поняття культурно-історичних епох
Найдавніші цивілізації землі зародилися в Центральній Азії. Їхній культурний розвиток дав поштовх для розвитку світових цивілізацій. Античний період Однією з давніх культур є культура Дворіччя ( Месопотамії ). Саме... докладніше


Культура і цивілізація
Цивілізація виражає щось загальне, раціональне, стабільне. Вона являє собою систему відносин, закріплених у праві, у традиціях, способах ділової і побутової поведінки. Вони утворюють механізм, що гарантує функціональну стабільність суспільства.... докладніше


Поняття соціокультурної динаміки та парадигми розвитку культури
1. Поняття соціокультурної динаміки Динаміка культури характеризує трансформаційні процеси всередині культури й у взаємодіях культур, які специфічні цілісністю, закономірністю, спрямованістю і впорядкованістю провідних тенденцій. Для динаміки культури характерною є... докладніше


Види знаків та символів
Культура виступає також як світ знаків. Виступаючи в якості носіїв смислу, «оброблені» (фізично і духовно) людиною речі, процеси, явища стають знаками. Знак — предмет (явище, дія), що виступає в... докладніше


Інформаційно-семіотичне розуміння культури
Формування культурології як самостійної наукової дисципліни в XX ст. було у значній мірі намаганням подолати різноманітність уявлень про культуру і побудувати її загальну теорію. Розробка цих теоретичних поглядів відбувалася... докладніше


Регіональна типологія культури
Не применшуючи значимість окреслених вище підходів до типологізації культури, слід зазначити, що на сьогодні найбільш плідною в науковому відношенні стала регіональна типологізація культури. Вона в тій чи іншій мірі... докладніше


Типи соціокультурних світів
З другої половини XX ст. проблеми аналізу та синтезу культурного розвитку людства, взаємодії народів, національностей, націй досліджуються багатьма науками. Історичні науки вивчають процеси становлення і розвитку конкретних народів в... докладніше


Виникнення мистецтва як універсального механізму культурної еволюції
Всі засоби, про які йшлося вище, зберігали наявні соціальні відносини і духовний світ людей. Обмеженість їх була в тому, що кожен із цих засобів мав вузьке поле застосування у... докладніше


Етапи культурної еволюції
Для того, щоб краще зрозуміти сутність культурної еволюції як процесу формування поведінки людини, звернемось до її генезису. У тваринному світі є також позагенетичний спосіб передавання досвіду від однієї особини... докладніше


Сутність культурної еволюції
Культурна еволюція — це еволюція поведінки і здібностей людини. Щоб зрозуміти специфіку розвитку людства, оцінити його можливості, необхідно збагнути особливості як біологічної, так і культурної еволюції. Біологічна еволюція, будучи... докладніше


Проблема антропосоціогенезу: сучасний підхід
Антропосоціогенез — історичний процес перетворення людини як антропоса, біологічної істоти, в члена суспільства, носія його основних, в першу чергу виробничих, етичних і естетичних стосунків. Питання про виникнення людини хвилює... докладніше


Основні функції культури
Культура, як спосіб організації суспільного, групового та індивідуального життя, припускає можливість найрізноманітніших вирішень людських проблем, пристосування до умов соціального часу і простору. Значення культури в житті людини і суспільства... докладніше


Основні культурологічні парадигми
Вивчення походження, сутності культури має свою історію. Воно передусім пов’язане з такими галузями знань, як етнографія, мистецтвознавство, історія і філософія, і знайшло свій вияв у різних теоріях культури. Серед... докладніше


Сутність культури: поняття, зміст, структура
Поняття культури є складним і неоднозначним. Культура в різних її проявах є об’єктом і предметом вивчення безлічі конкретних наук. Це археологія, етнографія, історія та соціологія. Кожна з цих наук створює своє певне уявлення... докладніше


Основні економічні виклики, що стоять перед Україною та шляхи їх можливого подолання
Вступ На сьогоднішній день, перед Україною стоїть ключова загроза — загроза незалежності, пов’язана з російською агресією, особливо якщо звернути увагу в цьому контексті також на енергетичну залежність від РФ.... докладніше


Вплив митно-тарифної політики Російської імперії на хлібну торгівлю Правобережної України в першій половині 19 ст.
Вступ Сучасна європейська держава не може існувати без постійних зовнішньоекономічних зв’язків. Для  розвинених країн світу найважливішу роль відіграє зовнішня торгівля. Стан торгового балансу країни показує рівень її соціально-економічного розвитку. ... докладніше


Правові та історичні передумови організації та становлення митних органів України
Вступ Протягом віків митниця була і залишається одним з найсуттєвіших факторів державності і незалежності країни, яскравим свідоцтвом владного і фінансового суверенітету. Як відомо, одним з перших учнів і послідовників... докладніше


13 / 03 / 2023
Політико-правові погляди та практика І.Виговського
Вступ Процес національного відродження, що охопив нашу країну з кінця ХХ ст., повернення із забуття багатьох імен державних, військових і політичних діячів — усе це дає можливість наново переосмислити... докладніше


Економічна теорія та економічна політика в умовах перехідної економіки України
Вступ Становлення в Україні економіки ринкового типу потребує визначення власного шляху розвитку в світовій цивілізації. Для цього потрібна наукова концепція ефективної економіки, що визначала б спрямованість інтересів всіх суб’єктів... докладніше


Транснаціоналізація як ключовий фактор формування глобальної світової економіки
Вступ. Відношення до глобалізації як спеціалістів, так і всього людства планети є досить неоднозначним та, навіть, абсолютно протилежним. Це пов’язано з різними точками зору щодо наслідків від процесів глобалізації,... докладніше


Соціалізація глобальної економіки
Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік, характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. В... докладніше


Міграції світу: картина сьогодення
Вступ Актуальність теми. Протягом останніх десятиріч міжнародна міграція стала невід’ємною складовою розвитку світової економіки, відігравала значну роль у суспільному розвитку. Однак сьогодні, особливо в умовах кризи, вона ввійшла в... докладніше


Обґрунтування педагогічних умов формування емпатійної культури студентів
Складний та динамічний процес формування  емпатійної культури вимагає реалізації певних педагогічних умов, до яких ми відносимо створення сприятливого психолого-емоційного мікроклімату на заняттях та організацію спілкування викладача зі студентами і... докладніше


Сутність емпатійної культури майбутнього лікаря
Культурологічний підхід до дослідження педагогічних проблем здійснюєть­ся в контексті загальнофілософського розуміння культури: “Культура (лат.) – оброблення, обробка, виховання, розвиток – охоплює все те, що визначає специфіку людського існування” [159].... докладніше


Сутність емпатії особистості
ВСТУП Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті, що цілком природно, активізувала складні психолого-педагогічні проблеми розвитку всієї національної системи... докладніше


Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Вступ Розвиток в Україні ринкових відносин, формування інформаційного типу суспільства та конкурентна боротьба між господарюючими суб’єктами господарювання різних форм власності, поставило за потребу забезпечити охорону та захист прав власників... докладніше


8 / 03 / 2023
Форми держав в умовах демократії
Вступ Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави... докладніше


8 / 03 / 2023
Європейські стандарти колективних трудових прав
Європейські трудові стандарти закріплені в актах Ради Європи, Європейського Союзу, зокрема, в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.), Європейській соціальній хартії... докладніше


28 / 02 / 2023
Міжнародні універсальні стандарти колективних трудових прав
Міжнародні стандарти колективних трудових прав є різновидом міжнародних трудових стандартів — головного результату міжнародно-правового регулювання праці, яке здійснюється за допомогою міжнародних угод. У науці трудового права питання міжнародно-правового регулювання... докладніше


28 / 02 / 2023
Сучасне трудове право як гарант забезпечення прав людини у сфері праці
У сучасному світі проблема забезпечення поваги і додержання прав людини має «загальне значення». Забезпечення прав і свобод людини — це вже не лише внутрішньодержавна справа, а мета усього світового... докладніше


28 / 02 / 2023
Вирішення колективних трудових спорів як елемент системи соціального партнерства
Інститут колективних трудових спорів одержав своє правове оформлення в Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. До правових форм соціального партнерства належить перш... докладніше


28 / 02 / 2023
Колективні договори і угоди як форми соціального партнерства
Колективно-договірний процес в Україні має давню історію. За історичними свідченнями, перший колективний договір було укладено на Харківському паровозобудівному заводі 1 лютого 1905 р. Вже в першому Кодексі законів про працю... докладніше


28 / 02 / 2023
Участь працівників в управлінні підприємством як форма соціального партнерства
Право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією відповідно до національного законодавства належить до основних трудових прав працівників (ст. 2 КЗпП). Зміст цього права закріплений у ст. 245 КЗпП,... докладніше


28 / 02 / 2023
Організаційно-правові форми соціального партнерства у сфері праці
Міжнародними трудовими нормами закріплюються права організацій трудящих і підприємців, обов’язок органів влади інформувати їх, проводити з ними консультації, приймати сумісні рішення, залучати до формування сумісних органів і здійснювати інші... докладніше


28 / 02 / 2023
Соціальне партнерство у сфері праці: поняття, правове регулювання
Соціальне партнерство вирізняється унікальністю і багатогранністю, воно водночас являє собою і ідеологію, і філософію, і правове явище. Його становлення і розвиток нерозривно пов’язані із формуванням громадянського суспільства, в якому... докладніше


28 / 02 / 2023
Організації роботодавців як суб’єкти колективних трудових правовідносин
Цивілізовані відносини у соціально-трудовій сфері характеризуються тим, що наймані працівники через профспілки, їх об’єднання та роботодавці через свої представницькі організації, які трактуються Міжнародною організацією праці як «профспілки підприємців», виступають... докладніше


28 / 02 / 2023
Профспілки як суб’єкти колективних трудових правовідносин
Правову основу діяльності профспілок складають Конституція України (ст. 36), Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від... докладніше


28 / 02 / 2023
Види і структура колективних трудових правовідносин
У літературі немає єдності щодо видів колективних відносин, які виникають у процесі трудової діяльності. Деякі з точок зору були наведені у попередньому підрозділі. Різні підходи пояснюються визнанням або невизнанням... докладніше


27 / 02 / 2023
Поняття, особливості колективних трудових відносин, їх правове опосередкування
ВСТУП Актуальність теми. Формування нової системи трудових відносин на засадах соціального партнерства і створення відповідного правового механізму їх регулювання є необхідною і важливою складовою ринкових перетворень. В умовах ринкової... докладніше


27 / 02 / 2023
Портфельні інвестиції та їх наслідки для країн-реципієнтів
Вступ Актуальність теми. Сучасна світова економічна система перебуває у безупинному процесі глобальних трансформацій, каталізатором яких виступають суперечливі закономірності міжнародного руху товарів, послуг, інтелектуальних ресурсів, і насамперед руху капіталів. Масштабні,... докладніше


Готель «Хілтон»: історія, сучасний стан та перспективи
Вступ На сьогоднішній день існує не так багато людей, які б жодного разу не чули про мережі висококласних готелів «Hilton». Багатьом відомий і той факт, що якийсь Конрад Хілтон... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Актуальність теми. Враховуючи низькі міжнародні рейтинги України та наявність не зовсім сприятливого інвестиційного клімату, залучення прямих іноземних інвестицій є досить актуальним питанням станом на сьогоднішній день. Без сумніву,... докладніше


Диференціація доходів населення: показники та регуляторні заходи
Вступ Соціально-економічні трансформації, які відбуваються в Україні, супроводжуються поглибленим зростанням нерівності в розподілі результатів економічної діяльності. Зниження реальних доходів і зростання їхньої диференціації — це дві основні тенденції у... докладніше


Теоретико-методологічні засади вивчення демографічної ситуації в країні Німеччині
Вивчення демографічних процесів і можливості управління ними, розуміння характеру відбуваються в них змін на територіальному рівні, факторів і перспектив їх розвитку представляють актуальну задачу, як з теоретичних, так і... докладніше


Антропологічні відмінності людей різних статей
Вступ Всі сучасне людство належить до одного виду. Єдність людства випливає з спільності походження, подібності будови та плодючості потомства, шлюбів між представниками різних рас. Загальний рівень фізичного та розумового... докладніше


Філософія. Еволюція наукового дослідження
1. Розкрийте суть та значення ідеалістичної класифікації наук Ідея ідилічного розвитку була застосована у класифікації наук Вільгельма Гегеля. Вона була подана у його творі «Філософія природи» (1817 р.). Незважаючи... докладніше


Різновиди стратегій управління знаннями
Вступ Знання, що «вплетені» в організаційну структуру, перетворюються на потужний фактор конкурентоспроможності. Світова практика розробила певну типологію ініціатив, які заохочують працівників організацій до творчого ставлення. Усвідомлене ставлення вищого керівництва... докладніше


Право і його об’єктивний характер
Вступ Характерною рисою континентального стилю юридичного мислення, що відштовхується від абстрактної норми, є “об’єктивізація” образу правової матерії. Така особливість породжує відому однобічність методологічних підходів до розв’язання центральних проблем аналітичної... докладніше


24 / 02 / 2023
Торгівельні війни як інструмент геополітичних цілей
Вступ Актуальність теми. У ХХІ столітті відійшли на задній план загарбницькі війни колоніальних держав, але перед світовою спільнотою постала нова проблема – торгівельні війни. Вони стали дійовим інструментом не... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Нарощування інвестиційних ресурсів, збільшення частки капітальних вкладень у валовому внутрішньому продукті, поліпшення структури джерел інвестицій та напрямів їх вкладення, вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності мають стратегічне значення в... докладніше


Анализ причин, обусловивших экономический рост Индии в ХХ-ХХІ в.
Введение Одна из наиболее интересных и широко обсуждаемых в экономической литературе тем — это проблема экономического роста развивающихся стран в современную эпоху, одной из основных характеристик которой является углубление... докладніше


Понятие о синдроме раннего детского аутизма
Введение В зарубежной литературе синдром раннего детского аутизма впервые был описан Лео Каннером (Лео (Хаскл—Лейб) Каннер — австроамериканский психиатр, известный первым описанием детского аутизма и последующими работами в этой... докладніше


Історична закономірність та свідома діяльність людей як прояв вільної необхідності
Вступ Свідома діяльність передбачає не просте осмислення того, що нас оточує, а вироблення певного ставлення до явищ і предметів, власного погляду на речі. У процесі свідомої діяльності людина засвоює... докладніше


Последствия безработицы для общества и человека
Введение Безработица — социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения не находит себе работу и становится «лишним». По определению Международной организации труда (МОТ) — International Labor Organization (ILO) безработным... докладніше


Проектне бачення процесу формування конкурентоспроможної особистості: психологічний аспект
Інтеграція України в Європейське і світове співтовариство, соціально-економічні і духовні процеси, що відбуваються в  суспільстві, перехід до ринкових методів управління вимагають урахування, що трудові ресурси – це реальний товар... докладніше


Дискримінація на ринку праці України і шляхи її подолання
Вступ Як свідчить практика, незалежно від моделі на будь-якому ринку праці існують у тій чи іншій мірі елементи дискримінації громадян. Ступінь розповсюдженості дискримінації залежить від розвитку соціальних і економічних... докладніше


Мінімально ефективний розмір фірми та структура ринку
Вступ Втрати на масштабі, як правило, пов’язані з труднощами управління: ефективність рішень падає, а середні витрати виробництва зростають. На основі вивчення ефекту масштабу вчені створили концепцію мінімального ефективного розміру,... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Розширене відтворення економіки не може відбуватися без належного забезпечення його інвестиційними ресурсами та без удосконалення управління всією інвестиційною діяльність. Дослідження цих проблем є одним із найбільш актуальних завдань... докладніше


Становлення вищої економічної освіти в країнах західної Європи за 19-20 століття
Вступ Актуальність дослідження. ХІХ-ХХ століття характеризується масштабними політичними, соціальними та економічними трансформаціями, які змінили сучасну Європу й відкрили молодим незалежним державам, зокрема Україні, нові перспективи. Ці трансформації були зумовлені... докладніше


Фази відтворення людських ресурсів
Вступ Основним джерелом поповнення ресурсів для праці є молодь, яка вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від режиму відтворення (розширене — перевищення кількості народжень над числом смертей... докладніше


Організація невідкладної допомоги. Евакуація населення
Вступ Екстрена медична допомога згідно із ЗУ «Про екстрену медичну допомогу» полягає в здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на порятунок і... докладніше


Внесок права Стародавнього Риму у формування інституту контрактного права
Вступ Як зазначає Е. Гіббон, законам Римської імперії донині підкоряються народи, які ніколи не залежали від неї. Значення римського приватного права проявляється у явищі його рецепції всіма європейськими країнами.... докладніше


13 / 02 / 2023
Естетичний смак: поняття та типи смаків
Вступ Важливим компонентом естетичної свідомості є естетичний смак. Ця категорія виникає в XVII столітті як результат появи та розвитку нових мистецьких течій та спроби встановлення універсалій, за допомогою яких... докладніше


Проблеми працевлаштування інвалідів в Україні
В Україні завжди дуже гостро стояла проблема працевлаштування, особливо це питання зачіпає людей з певними фізичними чи розумовими вадами, адже навіть пересічному громадянину з вищою освітою важко у наш... докладніше


Особенности общественного мнения
Введение Общественное мнение — усредненная и поддерживаемая большинством точка зрения различных социальных групп на какую-либо проблему с учетом развития массового сознания и ролевых представлений социальной группы о поведении и... докладніше


Наука в олимпийском спорте. Спорт в Китае: история развития и современное состояние
Введение Китай богат на Олимпийских чемпионов, которые с детства фанатично занимаются спортом. И кладут на Олимп не только медали, но и свое здоровье. Сегодня спорт в Китае — это... докладніше


Основные принципы управленческого консультирования
Введение Особое внимание должно быть обращено на управленческую инфраструктуру как на одну из составляющих инфраструктурного комплекса. Управленческая инфраструктура создает необходимые условия для качественного и эффективного функционирования обслуживаемых сфер народного... докладніше


Публицистика Б. Деревьянко
Введение Публицистическое наследие Б. Деревянко многогранно независимо от тематической направленности. В своем активе известный журналист осмысливает актуальные политические, экономические, культурные и спортивные проблемы. Б. Деревянко использует почти все жанры,... докладніше


Міжнародно-правове регулювання захисту морського середовища на двосторонньому рівні
Вступ Дослідження співвідношення понять «захист і збереження морського середовища» та «охорона морського середовища» має велике значення з точки зору внутрішньодержавного права і законодавства як у контексті використання єдиної наукової... докладніше


3 / 02 / 2023
Світовий ринок кольорових металів
Вступ Ринок кольорових металів (як і інші сировинні ринки) у своїх рухах залежить, насамперед, від настроїв, що панують у фінансовому секторі. Це й не дивно, адже товарні позиції задовольняють... докладніше


Теорема о невозможности
Введение Суть теоремы невозможности в том, что способ голосования может быть избавлен от произвольности, безвыходных положений или неравноправия, но не может избежать этих недостатков одновременно. То есть, Эрроу математически... докладніше


Концепции маркетинга персонала, основные подходы к их трактовке
Введение Для успешного регулирования конъюнктуры на рынке рабочей силы необходимо использовать методологию маркетинга. Квинтэссенция маркетинга состоит в ориентации на потребителя, производство того, что пользуется спросом, что можно выгодно продать.... докладніше


Підстави, за яких я хочу проходити службу в СБ України
Уявляючи майбутнє місце моєї роботи, я думаю насамперед  про те, щоб вона приносила мені задоволення, тому що на роботі ми проводимо більшу частину свого часу; щоб цілі діяльності були... докладніше


Впровадження наукових досліджень та їx ефективність
Вступ Початок XX століття збігся з розгортанням ланцюга подій, що призвели до явища, яке зараз називається науково-технічною революцією (НТР). Нині проблемам НТР приділяється багато уваги, про них охоче пишуть... докладніше


Экономический кризис в Украине 2013-2014 гг.
Сегодня совсем не ощущается эйфории от революционной победы. Во-первых: большинство граждан откровенно грустят через очень трагические следствия революционных действий, во-вторых: на Майдане и на территории всей страны сразу же... докладніше


Статус президента в країнах ЄС та асоційованих членах
Вступ Актуальність дослідження. Правовий статус президента, як найвищої посадової особи держави, є завжди одним із ключових питань конституції. До визначення цього статусу держави завжди йшли власним шляхом, зважаючи на... докладніше


26 / 01 / 2023
Переваги та недоліки експертних методів
Вступ Складні проблеми виникають, коли необхiдно дати перспективнi оцiнки якiсно новим процесам i явищам, які ранiше не траплялись в суспiльному життi i про які, природно, вiдсутня будь-яка iнформацiя. Можливiсть... докладніше


Професійна культура документознавця
Вступ Актуальність теми дослідження. Зміни у політичній, економічній та соціальній сферах життя України, її інтеграція у європейське співтовариство, впровадження новітніх технологій зумовлюють необхідність реформування й удоско­налення всіх напрямів інформаційного... докладніше


Морально-психологічні аспекти роботи судді
Вступ Морально-етична поведінка суддів або суддівська етика є різновидом професійної етики та становить собою систему конкретизованих моральних норм і принципів з урахуванням особливостей професійної діяльності суддів. Етика — це... докладніше


28 / 12 / 2022
Роль рефлексії в роботі менеджера по роботі з клієнтами банківської установи, певної галузі, керівника відділу розвитку медіа холдингу
Вступ Актуальність теми. Практика управлінської діяльності висуває жорсткі вимоги до менеджера, його інтелекту, мислення, комунікативних навичок, творчого потенціалу в розв’язанні професійних завдань. Особливості сучасного суспільного життя потребують компетентних фахівців... докладніше


Історія виникнення ресторанного господарства
Ресторанне господарство — це сфера людської діяльності, що в останні роки стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами... докладніше


28 / 12 / 2022
Стратегія економічного розвитку Італії
Аналіз  сучасної  ситуації,  що  склалася  у  світі  в  ході розвитку  людства,  показує  необхідність  розробки  цілісного,  науково обґрунтованого підходу щодо переходу до сталого збалансованого соціо-еколого-економічного   розвитку.   Зокрема,   засобів   здійснення,   етапів... докладніше


Аналіз стратегій управління ризиками в міжнародній діяльності банків країн Центральної та Східної Європи
Вступ Провідна роль у міжнародній діяльності належить банкам. Маючи широкий практичний досвід у сфері валютно-фінансових відносин, банки надають своїм клієнтам широкий спектр послуг, серед яких вибір ефективніших форм міжнародних... докладніше


Застосування аналізу економічних ситуацій та постановка завдань під час проведення семінарських і практичних занять
Вступ Традиційні семінари — один з поширених видів занять з гуманітарних та технічних наук у вищих навчальних закладах. Семінар є засобом розвитку у студентів культури наукового мислення, а також... докладніше


Ідея правової держави як загальнолюдська цінність
Вступ Зараз тема правової держави і громадянського суспільства набуває все більшої актуальності. Ці ідеї беруть свій початок з давніх часів, їх розробкою займалась велика кількість учених і філософів як... докладніше


19 / 12 / 2022
Правове регулювання реорганізації юридичних осіб приватного права
Інститут реорганізації юридичної особи в цивільному праві існує не так давно. На кодифікованому рівні він був закріплений тільки в ЦК УРСР 1963 р., ст. 37 якого відносила реорганізацію (злиття, поділ та... докладніше


8 / 12 / 2022
Правове регулювання створення окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
В основі виникнення юридичної особи лежить волевиявлення інших суб’єктів цивільного права – фізичних і юридичних осіб, які мають цивільно-правову дієздатність і правоздатність. Це волевиявлення ґрунтується на прагненні цих суб’єктів... докладніше


Установа та заклад як організаційно-правові форми
Поділ юридичних осіб приватного права на союзи осіб (корпорації) і установи, як правило, обґрунтовується такими відмінними ознаками: корпораціями вважають сукупність фізичних осіб, які пов’язані з юридичною особою членством і... докладніше


8 / 12 / 2022
Товариства співвласників
Процес приватизації житлового фонду в постсоціалістичних країнах викликав необхідність створення окремого виду юридичних осіб, метою яких є спільна експлуатація жилого будинку. Такий вид юридичних осіб існує у багатьох країнах... докладніше


8 / 12 / 2022
Непідприємницькі товариства з обмеженою, додатковою та повною відповідальністю
В Україні існує досить значна кількість законодавчих актів, що регулюють правове положення юридичних осіб, які мають певну мету чи здійснюють певний вид діяльності, але при цьому не визначають організаційно-правову... докладніше


8 / 12 / 2022
Громадські товариства: сутність та види
Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, проголошеним Загальною декларацією прав людини,[309, с.543] і гарантується Конституцією України (ст. 36), яка передбачає, що громадяни України мають право на свободу... докладніше


8 / 12 / 2022
Непідприємницькі кооперативи: особливості існування
Однією з особливостей існування кооперативних товариств є те, що до цієї системоутворюючої організаційно-правової форми належать як підприємницькі, так і непідприємницькі кооперативи. Стаття 86 ЦК виділяє споживчий кооператив як вид... докладніше


8 / 12 / 2022
Підприємницькі кооперативи: поняття та види
Одним із видів підприємницьких кооперативних товариств є виробничі кооперативи, які, як свідчить світова практика, є не дуже поширеними в країнах з розвинутою економікою. Вони існують у таких країнах як... докладніше


8 / 12 / 2022
Корпоративні підприємства: поняття та порядок управління
Як зазначалося, корпоративними підприємствами, які не входять до системи підприємницьких товариств згідно з ЦК, але є самостійними організаційно-правовими формами відповідно до ГК, є колективне, орендне підприємства, фермерське господарство, підприємство... докладніше


8 / 12 / 2022
Унітарні підприємства: поняття та порядок управління
Термін “унітарне” (від лат. unitas – єдність) означає єдине, об’єднане, складове, одне ціле.[412, с.631] Відповідно до ст. 62 ГК унітарним є підприємство, що створюється одним засновником, який виділяє необхідне для... докладніше


8 / 12 / 2022
Акціонерні товариства: властивості та форми
Виникнення акціонерної форми підприємницької діяльності пов’язують зі створенням на початку XVII ст. значної кількості торгових компаній.[441, с.84‑87] І.Т. Тарасов писав, що негативні властивості акціонерних компаній полягають в тому, що: 1) обмежена відповідальність... докладніше


21 / 11 / 2022
Повне та командитне товариства
Перші торгові повні товариства (торгові компанії) подібні за своїми ознаками до сучасних повних товариств, з’явилися на початку XII ст. у Венеції і Генуї на основі сім’ї.[466, с.51,53] Командитні товариства (товариства... докладніше


21 / 11 / 2022
Система організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
Вперше на кодифікованому рівні в Україні ст. 83 ЦК визначила види організаційно-правових форм юридичних осіб, встановивши, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ, а також у інших формах,... докладніше


21 / 11 / 2022
Поняття організаційно-правової форми юридичних осіб приватного права
Інститут юридичної особи є одним із найбільш досліджуваних у цивільному праві і водночас найбільш дискусійним питанням. Причиною цього є зміна поглядів на значення цього інституту для реалізації певних інтересів,... докладніше


21 / 11 / 2022
Проблема объективности социологического знания. Роль субъективного фактора в социологии
Введение Метод в социологии — это способ построения и обоснования социологического знания, совокупность приемов, процедур и операций эмпирического и теоретического познания социальной реальности. Метод в социологии зависит не только... докладніше


Контент-анализ как метод сбора социологической информации
Введение Один из основателей и главный теоретик контент-анализа Г.Лассвелл считал, что главный принцип контент-анализа — расчленить, определенным образом анатомировать сплошной массив текста так, чтобы мелкая единица анализа включала качества... докладніше


Происхождение сознания
Введение Вывод существенных характеристик сознания происходило на протяжении всей истории философии. Принципиальной основой в толковании сознания стала концептуальная позиция философов по принципу материалистического (признание первичности материального, что породило из... докладніше


Понятия «социальный факт», «социальный фактор», «социальный закон», «закономерность»
Введение В процессе функционировaния сообществ формируется множество рaзличных социaльных связей. Нередко они воспринимaются кaк нечто временное, случaйное. Хотя нa сaмом деле, все они обусловлены общественными связями, отношениями, хaрaктеризующихся всеобщностью,... докладніше


Конституційно-правова відповідальність: визначення поняття, види, співвідношення з відповідальністю за порушення конституційних норм
Період проголошення і становлення України як незалежної держави пов’язаний із усвідомленням конституційного права як однієї з найбільш динамічних галузей, однак глобальна системна криза суспільного життя не обминула і конституційну... докладніше


16 / 11 / 2022
Організаційно-правове становлення ГУУАМ
Сьогодні ведеться запальна дискусія з приводу участі України в різноманітних міжнародних організаціях. Насправді для цього є підстави, адже наша країна не проявляє послідовності у виборі членства в міжнародних організаціях,... докладніше


16 / 11 / 2022
Принцип прямої дії у праві ЄС
Право Європейського співтовариства, ЄС, протягом півстоліття зазнало безпрецедентної еволюції, яка має надзвичайно вагоме значення для юридичної науки як самих країн Співтовариства, так і інших країн світу, оскільки закладені у... докладніше


16 / 11 / 2022
Християнська Церква та її вплив на державотворчі та політико-правові процеси в добу Середньовіччя
Християнська церква як особлива організація в історії держави та права зарубіжних країн посідала важливе місце в державотворчих та політико-правових процесах епохи Середньовіччя. Впродовж майже тисячі років після падіння Римської... докладніше


16 / 11 / 2022
Правова держава і християнство
Ідея правової держави зародилася ще в античні часи, хоча сам термін тоді не вживався. При цьому під правовою розумілась держава, в якій правда, справедливість, право, закон традиційно вважались Божественними... докладніше


16 / 11 / 2022
«Індивід», «людина», «особа», «суб’єкт»: проблеми терміновживання в юриспруденції
Людина – «вищий щабель живих організмів на Землі, суб’єкт суспільно-історичної діяльності та культури» [2; 736], який «відрізняється від усього матеріального світу притаманним лише йому якісно специфічним способом буття –... докладніше


16 / 11 / 2022
Генеза концепції прав людини
До проблеми походження права, його джерел у науці є два основних підходи: позитивістський і природно-правовий, – у зміні яких спостерігається певна закономірність. Суспільна група, яка посягає на владу, заперечує... докладніше


16 / 11 / 2022
До питання про розсуд держав при застосуванні конвенції про захист прав людини та основних свобод
Приєднання України до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950р. (далі – Конвенція) ознаменувало не лише прагнення нашої держави імплементувати європейські стандарти у галузі прав людини у... докладніше


16 / 11 / 2022
Інтерпретаційні правоположення у рішеннях Європейського суду з прав людини
І. Трансформаційні процеси, котрі тривають сьогодні в Україні, охоплюючи і сфери державного будівництва та правової регламентації суспільних відносин, зумовлюють поступову переорієнтацію державно-юридичної практики на демократичні стандарти європейської спільноти, на загальнолюдські... докладніше


16 / 11 / 2022
Правові аспекти медичного страхування в Україні
Право на охорону здоров’я є базовим у системі соціальних прав. Здоров’я населення загалом і кожної людини зокрема як члена суспільства має визначальне значення для існування і розвитку держави, що... докладніше


15 / 11 / 2022
Проблема запровадження адміністративної юстиції в Україні
Сучасний стан правового регулювання суспільних відносин щодо судового захисту прав людини і громадянина у сфері виконавчої влади, її посадових осіб визначається наявністю норм Конституції України та Цивільно-процесуального кодексу, що... докладніше


15 / 11 / 2022
Правові аспекти регулювання ризиків у сфері фінансових послуг
У сучасних умовах процес здійснення фінансової діяльності будь-якого суб’єкта господарювання пов’язаний з наявними ризиками. Особливо значна їх концентрація міститься у діяльності суб’єктів фінансово-кредитного ринку. Дедалі частіше ми зустрічаємося з... докладніше


15 / 11 / 2022
Формы международных арбитражных разбирательств: сходства, различия, перспективы
Традиционно в доктрине международного права среди различных средств мирного разрешения споров в качестве правовых выделяют: а) международное арбитражное и б) судебное разбирательство. На первой форме хотелось бы остановиться подробнее. Международный арбитраж... докладніше


15 / 11 / 2022
Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні рішень іноземних судів
Однією з підстав для відмови у задоволення клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, переліченими у ст.8 Закону України «Про визнання і виконання в Україні рішень... докладніше


15 / 11 / 2022
Международно-правовое обеспечение гарантии перевода законно полученных доходов иностранными инвесторами
Международные договоры как форма международного экономического сотрудничества, являются важным фактором становления модели современного мира, и способствуют стремлению государств закреплять свои отношения на многосторонней и двусторонней основе. Возрастающее значение международно-правовых... докладніше


15 / 11 / 2022
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Інститут банкрутства – це невід’ємний та один з найефективніших регулятивних механізмів ринкової економіки. Звісно, в умовах формування і становлення розвитку ринкових відносин без банкрутства не обходиться. Воно поширене не... докладніше


15 / 11 / 2022
Проблеми апеляційного провадження з кримінальних справ в Україні: шляхи подолання в руслі судово-правової реформи
Перевірка судом апеляційної інстанції законності й обгрунтованості вироків, ухвал і постанов суду першої інстанції є надзвичайно важливим засобом охорони прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Право на перегляд... докладніше


11 / 11 / 2022
Соціальна обумовленість введення кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Ще донедавна у широких колах громадськості панувала думка, що використання «брудних грошей» у легальній економіці не становить загрози її розвитку. Необхідно відзначити, що це було однією з причин того,... докладніше


11 / 11 / 2022
Незакінчений злочин та його види за кримінальним законодавством України
Науковий пошук оптимальних юридичних термінів так і не привів до усунення прогалин у Кримінальному кодексі України стосовно поняття «незакінчений злочин». Зміст терміна «незакінчений злочин» законодавець не вживав раніше і... докладніше


11 / 11 / 2022
Релігійні переконання як елемент мотиву злочину
В умовах релігійного плюралізму ідея свободи віросповідання одержує дедалі більше визнання. Це, у свою чергу, створює ґрунт для зловживання цією свободою. На тлі загального росту злочинності злочинність, яка пов’язана... докладніше


11 / 11 / 2022
Поняття та класифікація соціально корисної мотивації як кримінально – правової категорії
У кримінально-правовій літературі існує декілька визначень мотивації злочину, що дозволяє стверджувати про відсутність єдиного погляду щодо визначення цього поняття. Найбільш розповсюдженим є визначення, згідно з яким мотивація є процесом... докладніше


11 / 11 / 2022
Поняття міжнародного подвійного оподаткування
Для підтримання певної рівноваги, балансу комерційних інтересів необхідно, щоб національні системи були сумісними, уніфікованими і не створювали перепон для міжнародного бізнесу. Проте здійснення економічної діяльності поза межами однієї держави,... докладніше


11 / 11 / 2022
Проблеми застосування поняття роялті в податковому законодавстві
Успіх діяльності господарських суб’єктів на сучасному етапі розвитку економіки дедалі більшою мірою визначається наявністю тих видів ресурсів, які відносять до об’єктів інтелектуальної власності. Право на використання таких активів зазвичай... докладніше


11 / 11 / 2022
Проблеми правового регулювання фінансового моніторингу в Україні
Не викликає сумніву той факт, що найкращий спосіб управління державою – це управління за допомогою грошей. Регулюючи і скеровуючи потоки грошових коштів для створення фондів, які використовуються для потреб... докладніше


11 / 11 / 2022
Метод фінансово-правового регулювання
Перехід до ринкової економіки в Україні поставив проблему перегляду всієї системи науки фінансового права, починаючи від її предмета й методу та закінчуючи окремими категоріями і поняттями. Тому однією з... докладніше


11 / 11 / 2022
Правове регулювання інституту сепарації у зарубіжних країнах
У Сімейному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 10 січня 2002 р., серед інших новел правового регулювання шлюбних відносин передбачена можливість застосування такого механізму збереження сім’ї та шлюбу, як сепарація.... докладніше


11 / 11 / 2022
Правовий режим підприємства з іноземними інвестиціями
Найпоширенішою формою здійснення іноземних інвестицій є створення підприємств з іноземними інвестиціями (далі – ПІІ) [1, с.94]. Введений у дію Господарський кодекс України (далі – ГК) розмежував на законодавчому рівні... докладніше


11 / 11 / 2022
Переваги та недоліки законодавства України про знаки для товарів і послуг
В Україні питання охорони об’єктів інтелектуальної власності, до яких належить такий об’єкт, як знаки для товарів і послуг, з кожним роком набуває дедалі більшого значення. Процеси інтеграції нашої країни... докладніше


11 / 11 / 2022
Конституционно–правовая ответственность: основные вопросы
Ответственность в праве обычно определяется как «применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершенное правонарушение» [1, с.101]. В этом понятии отсутствует определяющий, на наш взгляд, признак ответственности –... докладніше


11 / 11 / 2022
Сучасні тенденції реформування Системи обрання народних депутатів в Україні
Однією із визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є можливість проведення у ній повноцінних виборів, адже саме завдяки останнім найповніше буде реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішено важливі... докладніше


11 / 11 / 2022
Постановление Конституционного суда РФ от 30.10.2003 №15-п
Не так давно, 4 июля 2003 г., был принят Федеральный закон (№94-ФЗ) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях... докладніше


11 / 11 / 2022
Теоретичні питання обмеження правотлумачної діяльності конституційного суду України
Відповідно до Конституції України 1996 р. засновано нову для нашої держави інституцію – Конституційний Суд України. Він розпочав приймати до провадження подання та звернення з 1 січня 1997 р. Конституційний Суд... докладніше


11 / 11 / 2022
Своеобразие правового статуса судебной власти
Судебная власть еще со времен Ш.Л.Монтескье традиционно считается одной из ветвей государственной власти. Обычно, в том числе в действующей российской Конституции, Уставе Санкт-Петербурга, она называется третьей, уступая пальму первенства... докладніше


11 / 11 / 2022
Кримінальне право за кодексом українського права 1743 року
У сучасних умовах розбудови Української незалежної держави і формування справжніх демократичних гілок влади особливу увагу необхідно приділити вивченню і врахуванню багатого правового надбання попередніх поколінь українців. Цікавим у цьому... докладніше


11 / 11 / 2022
Юридична соціологія як методологія правопізнання
Юридична соціологія розглядає право під специфічним кутом зору, аналізуючи його як особливий динамічний соціально-правовий феномен. Її основою є принципове методологічне положення про необхідність того, щоб соціолого-юридичні дослідження базувалися на... докладніше


11 / 11 / 2022
Правоназивання як вияв праворозуміння: історико-семіотичний екскурс
З огляду на визначальне методологічне значення проблеми праворозуміння як наріжного каменя теорії та філософії права виникла необхідність порушити питання про власне етимологію праворозуміння. Останнє пропонувалося відобразити поняттям і позначити... докладніше


11 / 11 / 2022
Свобода слова як цінність
Свобода слова як явище соціальне постала з часу виникнення людства і є його вагомою рушійною силою. Суспільство в процесі еволюції від первісного до інформаційного (де інформація є засобом виробництва... докладніше


11 / 11 / 2022
Прийняття хартії основних прав європейського союзу – новий етап у розвитку прав людини
Серед усіх джерел прав людини пріоритетне значення для розвитку Європейського Союзу має Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Справа полягає не... докладніше


11 / 11 / 2022
Влияние трансформации в идеологической сфере на рост уровня правонарушений
Общесоциальные кризисные явления в духовной сфере общества, проявившиеся особенно четко после распада СССР, отражают, что собственно распад морально-духовных ориентиров мировоззрения, в том числе и в форме идеологии, ведет к... докладніше


10 / 11 / 2022
Непрямі докази в кримінальному процесі
Способом пізнання фактів, що підлягають встановленню в кримінальному процесі, є доказування, яке складається із збирання, перевірки та оцінки  доказів та займає основну частину і найбільшу питому вагу в кримінальному... докладніше


10 / 11 / 2022
Схиляння до самогубства на релігійному ґрунті як вид злочинного зловживання свободою віросповідання
Здобувши незалежність, Українська держава відповідно до Конституції і Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших норм міжнародного права взяла курс на подолання негативних наслідків політики попереднього... докладніше


10 / 11 / 2022
Пути совершенствования норм уголовного законодательства стран СНГ как основы борьбы с терроризмом
Конец ХХ ст. был окрашен многими яркими событиями. Одним из них стало то, что на территории бывшего СССР образовались независимые суверенные национальные государства, большинство из которых объединились в Содружество... докладніше


10 / 11 / 2022
Термінологічне визначення правового поняття „континентального шельфу»
Термін „континентальний шельф” використовується в найрізноманітніших галузях людських знань, зокрема, геології, географії, морських науках та правознавстві. Тому не дивно, що в науковій літературі можливо знайти найрізноманітніші підходи до визначення ... докладніше


10 / 11 / 2022
Проблемы использования тактических приемов очной ставки, направленных на выявление и разоблачение лжи
При проведении следственных действий для объективного получения доказательственной базы следователь широко использует тактические приемы. В теории криминалистики существует несколько подходов к определению сущности тактического приема. Так, А. Васильев рассматривает... докладніше


7 / 11 / 2022
Причини латентної злочинності: визначення і шляхи нейтралізації
Часто злочинність порівнюють з айсбергом, 9/10 якого ховається під поверхнею води. Загальні розміри латентної злочинності набагато більші, ніж 90% усіх фактично вчинених злочинів. Кримінолог Ю.Блувштейн та філософ О. Добринін вбачають... докладніше


7 / 11 / 2022
Процесуальна регламентація використання поліграфа при розслідуванні кримінальних справ
Майже у 60 країнах світу під час розслідування кримінальних справ використовується поліграф (детектор брехні). Цей прилад існує уже близько ста років, і протягом всієї історії існування навколо використання поліграфа... докладніше


7 / 11 / 2022
Екстрадиційний процес у кримінальному судочинстві України
Криміногенна ситуація, яка сьогодні склалася у світі, перетворилася на соціальне лихо, що створює загрозу розвитку рівноправних суверенних держав. Заходи, здійснювані лише на національному рівні, недостатньо ефективні для поліпшення ситуації.... докладніше


7 / 11 / 2022
Суд присяжных в законодательстве и юридической практике Украины
Предпосылки для возвращения к суду присяжных в Украине созрели достаточно давно. В Конституции Украины, в ст. 124, записано, что «народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через народных заседателей... докладніше


7 / 11 / 2022
Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне переміщення органів та тканин людини через митний кордон України
ХХ століття відзначилося стрімким розвитком медичної науки, зокрема трансплантології. За приблизними підрахунками, близько чверті мільйонам людей із важкими захворюваннями сучасна трансплантологія надала можливість продовження життя. Але в той же... докладніше


7 / 11 / 2022
Концепція права інтелектуальної власності Європейського Союзу
Постановка проблеми. Регламентації суспільних відносин у сфері права інтелектуальної власності в національних правових системах зарубіжних країн приділяється значна увага. Майже в усіх країнах–членах Європейського Союзу сформувалися та ефективно функціонують... докладніше


7 / 11 / 2022
Возможности субъекта РФ в области регулирования государственного принуждения, направленного на рациональное использование природной среды
Государственное принуждение в сфере рационального использования окружающей среды становится неизбежным в связи со спецификой рассматриваемых проблем. Однако некоторыми учеными отмечается недостаточное внимание к проблемам государственного принуждения в общей теории... докладніше


7 / 11 / 2022
Правовідносини у сфері охорони здоров’я та медичні правовідносини: проблеми співвідношення
Актуальність дослідження правовідносин у сфері охорони здоров’я загалом та медичних правовідносин зокрема зумовлено такими факторами. Насамперед життя і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю держави і суспільства. Це невід’ємне... докладніше


7 / 11 / 2022
Проблеми формування медичного права в Україні
Дедалі частіше в загальній і науковій періодиці з’являються думки і пропозиції щодо формування медичного права як окремої галузі правової системи України. Це пояснюється низкою причин: проблемою забезпечення прав людини,... докладніше


7 / 11 / 2022
Захист права на комерційну таємницю
Розвиток інституту інтелектуальної власності в цивільному праві зумовив формування його окремих субінституцій. Комерційна таємниця займає одне з провідних місць серед останніх. Метою цієї статті є висвітлення права на комерційну... докладніше


7 / 11 / 2022
Поняття пов’язаних (асоційованих) підприємств в Україні
Підприємницька діяльність завжди перебувала під пильним оком держави. Пов’язано це з тим, що основна мета підприємця – отримання прибутку, в процесі досягненні якої інколи можуть нехтуватися публічні інтереси та... докладніше


7 / 11 / 2022
Договор о дарении в законодательстве Грузии
Целью представленной работы является внесение ясности в гражданское законодательство и существующие в нём противоречия в отношении гражданского права по договору о дарении. Статьи 524–530 Гражданского кодекса Грузии посвящены дарственному... докладніше


7 / 11 / 2022
Участь прокурора в цивільному процесі за новим цивільним процесуальним кодексом України
18 березня 2004 року Верховною Радою України було прийнято новий Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК) [1], який набув чинності з 1 вересня 2005 року. Цей кодекс був... докладніше


7 / 11 / 2022
Некоторые проблемы, связанные с иностранными документами
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на иностранных лиц (физических и юридических лиц) распространяется национальный режим, который означает равенство правовых статусов иностранных лиц и российских лиц (граждане и... докладніше


7 / 11 / 2022
Правове регулювання здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет
Правове регулювання здійснення комерційної діяльності в мережі  Інтернет є безспірним фактором сьогодення, який суттєво впливає на різноманітні сторони суспільного життя. З урахуванням швидкості та розмірів поширення комп’ютеризації у світі... докладніше


7 / 11 / 2022
Право попереднього користування на торговельні марки: новела, що не виправдовує себе
Новий Цивільний кодекс, що був прийнятий 16 січня 2003 року та набув чинності з 1 січня 2004 року, містить цілий ряд новел, зокрема і щодо права інтелектуальної власності. Однак... докладніше


7 / 11 / 2022
Права, які посвідчуються пайовими цінними паперами
Зміст прав, які посвідчуються пайовими цінними паперами, визначається у п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України [1], ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України [2], який називає їх корпоративними,... докладніше


7 / 11 / 2022
Втручання у діяльність судових органів – умови криміналізації
Окрема норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів, з’явилася в Україні порівняно недавно – в 1990 р. Саме тоді в КК УРСР були внесені зміни... докладніше


4 / 11 / 2022
Борьба с должностными преступлениями, уголовным бандитизмом и детской беспризорностью в свете деятельности ВУЧК
7 (20 нового стиля) декабря 1917 г. на заседании Совета Народных Комиссаров (СНК) принимается решение об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Ранее эти... докладніше


4 / 11 / 2022
Проблеми кримінально-правової охорони лікарської таємниці в Україні
Обов’язок для лікаря не розголошувати лікарську таємницю прийшов із глибини віків. Відомості, які лікар отримує від хворого, містять дані про його хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну... докладніше


4 / 11 / 2022
Некоторые проблемы действия уголовного закона в пространстве (на примере стран СНГ)
Одним из факторов, обеспечивающих возможность применения уголовного закона, является его обязательность, т. е. уголовный закон как акт высшего органа законодательной власти, распространяет свои положения на поведение субъектов уголовно-правовых отношений.... докладніше


4 / 11 / 2022
Возмещение морального вреда в трудовом праве
По мере расширения законодательной базы и сферы применения института возмещения морального вреда интерес к данной теме все больше возрастает. Наиболее актуальными являются вопросы определения понятия морального вреда, анализа форм... докладніше


4 / 11 / 2022
Суперечності розуміння поняття некомерційності та некомерційних організацій
Некомерційні організації є складовою частиною третього сектора. Вплив третього сектора на життя як кожного окремого українця, так і України загалом важко переоцінити. Законодавством визначені організації та установи третього сектора,... докладніше


4 / 11 / 2022
Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю: суперечності законодавства (практичні аспекти)
На сучасному етапі йде процес активного формування нової правової системи України. З 1 січня 2004 р. набули сили закону Цивільний та Господарський кодекси України (далі ЦК України та ГК... докладніше


4 / 11 / 2022
Авторське право та суміжні права у Європейському Союзі
Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції розвитку науки, техніки і культури неупереджено свідчать про те, що ХХІ ст. стане часом, коли ці фактори у розвитку держав і суспільства в цілому... докладніше


4 / 11 / 2022
Майнові права, які посвідчуються пайовими цінними паперами
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України [1] пайові цінні папери засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання... докладніше


4 / 11 / 2022
Державна реєстрація правочинів та прав на нерухомість: іноземний досвід і підходи до цивільно-правового значення
Новий Цивільний кодекс України (далі – ЦК) запровадив досі не відому українському законодавству конструкцію державної реєстрації правочину, а також присвятив певну увагу державній реєстрації прав на нерухоме майно. На... докладніше


4 / 11 / 2022
Законодавчі гарантії захисту «слабкої» сторони договору
Регулювання особистих немайнових та майнових відносин у сучасних умовах здійснюється за принципом свободи договору. Він став антиподом принципам, які використовувалися в СРСР в умовах планового (авторитарного) керування економікою, і... докладніше


4 / 11 / 2022
Освобождение от обязанности и передача имущественного права как предмет договора дарения: проблема правовой квалификации
С необходимостью приходится констатировать, что хотя понятие предмета гражданского права не является объектом настоящего исследования, тем не менее представляется необходимым высказать некоторые замечания по данному поводу. Предметы гражданских прав... докладніше


4 / 11 / 2022
Момент укладення договору
Момент укладення договору має дуже важливе значення, оскільки саме з ним законодавець пов’язує вступ договру в силу, тобто обов’язковість для сторін умов укладеного договору [1, с.183]. Процес укладення договору... докладніше


4 / 11 / 2022
Судовий прецедент як джерело приватного права
У дослідженні будь-якої галузі права завжди важливе місце посідала проблема його джерел. Стаття 4 ЦК встановлює перелік актів цивільного законодавства України, до яких належать акти органів центральної та місцевої... докладніше


4 / 11 / 2022
Совершение сделок по отчуждению недвижимости в республике Беларусь
Недвижимое имущество традиционно является основным обьектом гражданских прав во всем мире. С переходом Республики Беларусь к рыночным отношениям правовое регулирование рынка недвижимости приобрело особую актуальность. Сложившаяся законодательная база в... докладніше


4 / 11 / 2022
Відповідальність у сфері господарювання та законодавче визначення меж і строків її застосування
Кожен учасник господарських правовідносин зацікавленний у правомірній поведінці – як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Це відповідає і моральним засадам суспільства, і прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже... докладніше


3 / 11 / 2022
Способы перехвата корпоративного контроля и механизмы защиты миноритариев
В настоящее время институт вытеснения миноритариев приобретает особую значимость. В силу той ситуации, которая складывается в экономическом пространстве России, данная категория в ближайшее время будет главенствовать в формирующейся системе... докладніше


3 / 11 / 2022
Венчурне інвестування у країнах Західної Європи
Рівень економічного розвитку окремої держави безпосередньо залежить від ефективності державної політики в інноваційній сфері. Починаючи з 70–80 рр. ХХ ст. у розвинутих країнах світу виникли нові тенденції розвитку інноваційної... докладніше


Адвокатская тайна и обязанность ее соблюдения
Неразглашение сведений, составляющих тайну, интриги воруг них всегда являлись темами          судебно-следственных, литературных, художественных и иных сюжетов. Одна из главных заповедей адвоката во все времена и у всех народов... докладніше


3 / 11 / 2022
Поняття і порядок укладення договорів за законодавством федеративної республіки Німеччина
У Цивільному кодексі ФРН (далі – ЦК ФРН) немає норми, яка б свідчила про принциповий інтерес законодавця до соціальної функції договору, його змісту чи наслідків. Автори ЦК ФРН не... докладніше


3 / 11 / 2022
Загальні підходи щодо осмислення розумності як принципа цивільного права
Закріплення розумності як загальної засади цивільного законодавства є одним з нових кроків у розвитку не лише національного законодавства, а й права загалом. Це пов’язано насамперед з тим, що принцип... докладніше


3 / 11 / 2022
Деякі колізії законодавства у сфері забезпечення виконання зобов’язань (на прикладі неустойки)
Постійне оновлення законодавства, вступ у законну силу  нового Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), який вплинув на структуру цивільного законодавства та багатьох інших галузей права, що тісно пов’язані... докладніше


3 / 11 / 2022
Отдельные вопросы гражданско-правовой ответственности в хозяйственном обороте
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) не содержит легального определения гражданско-правовой ответственности и ссылок на ее формы. Теоретики-цивилисты традиционно выделяют две формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков и уплата... докладніше


3 / 11 / 2022
Окремі види договорів у цивільному праві
Велика кількість цивільно-правових договорів зумовлює необхідність їхнього впорядкування. Класифікація договорів проводиться за різними критеріями. Якщо проаналізувати книгу п’яту Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК... докладніше


3 / 11 / 2022
Изменения порядка местных выборов в республике беларусь как отражение общих проблем и тенденций избирательных систем
Местные самоуправления призваны помочь быстрой реализации прав граждан, реагировать на изменяющиеся нужды населения определенной территории, выражать и защищать их интересы в отношениях с государственными органами, так как они являются... докладніше


3 / 11 / 2022
Герменевтический подход и правоприменение
Классический идеал научно-теоретического знания в науках об обществе базировался на вере в существование объективных законов, которые пронизывают все общественные явления. Законы эти, считалось, теоретически ничем не отличаются от законов... докладніше


3 / 11 / 2022
Інтерпретація як необхідний процес юридичного знання
Тлумачення норм права має важливе значення як у теорії, так і в практиці юридичної науки. Справа в тому, що ґрунтовне засвоєння теоретичних положень щодо тлумачення юридичних норм становить одну... докладніше


3 / 11 / 2022
Виникнення міст-держав у середньовічній Європі
Місто було новим типом поселення. У ньому виникли новий спосіб життя та управління, нове формувалося світосприйняття і творився новий тип людей: ділових, ощадливих, сповнених почуття власної гідності. Міста поступово... докладніше


Дискреційні правові норми як підстава правозастосувального розсуду
Дослідження правових норм завжди перебували у центрі уваги юридичної науки. Проте деякі аспекти цієї проблеми є невирішеними і дотепер. Зокрема, залишаються недостатньо вивченими питання, пов’язані із застосуванням розсуду при... докладніше


3 / 11 / 2022
«Обход закона» в украинском законодательстве
Одним из  направлений государственной политики в Украине является реформирование законодательства с целью его гармонизации  с  европейскими нормами и правилами. Особое значение на данном этапе приобретает вопрос обновления законодательства в... докладніше


2 / 11 / 2022
Необхідність правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві
На сьогодні спадкове право як частина міжнародного приватного права вважається однією з найбільш давніх. Варто зазначити, що про ранні витоки спадкового права переконливо свідчить факт, наведений у дослідженні Л.П.Ануфрієвої:... докладніше


2 / 11 / 2022
Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний характер затримання: спільне та протилежне
Сучасне законодавство України не розкриває дефініцію «затримання», а лише змінює його зміст залежно від того, яка галузь права його використовує. Так, затримання є тимчасовим заходом примусу у кримінально-процесуальному законодавстві,... докладніше


2 / 11 / 2022
Предмет доказування у кримінально-процесуальному праві України
Метою кримінально-процесуального доказування є встановлення об’єктивної істини, і її досягнення можливе лише тоді, коли при провадженні у кримінальній справі з достатньою повнотою і достовірністю будуть встановлені всі факти і... докладніше


2 / 11 / 2022
Проблемы разграничения отдельных форм хищений
Несмотря на то, что в теории уголовного права выработана обширная база разграничения таких смежных составов, как кража, грабеж, разбой, на практике возникает много ошибок при их квалификации. Постановление Пленума... докладніше


2 / 11 / 2022
Проблемы юридической природы конфискации имущества
Конфискация как вид наказания российскому уголовному праву известна исстари.   В России общая конфискация имущества называлась уже в “Русской Правде”, будучи составной частью такого наказания, как поток и разграбление. «Пото­ком... докладніше


2 / 11 / 2022
Вплив Британії на зміни етикетних норм у Європі XVIII ст.
Вступ Англійська етикет — це втілення строгості і офіційності. Саме в цій країні зародився поняття про «справжнє джентльмена». Тільки джентльмен у третьому поколінні може носити почесне звання «істинного». Якщо,... докладніше


Государство и право России в период кризиса абсолютизма и становления капиталистических отношений (первая половина XIX в.)
Введение В первой половине XIX в. происходило дальнейшее развитие капиталистических отношений в недрах разлагающегося феодального строя. Это период перехода от феодализма к капитализму, период, со всей остротой показавший историческую... докладніше


31 / 10 / 2022
Формы общественного сознания
Введение В обществе имеют место разнообразные отношения: материальные (экономические), политические, правовые, моральные, культурные и т.п. Но не все они равнозначные. Материальные (экономические) отношения составляют основу жизни человека и общества.... докладніше


Характеристика основных институтов Афинского государства в V–IV вв. до н.э. Особенности древнегреческой демократии
Введение В истории Древней Греции важную роль сыграли два полиса: Афины и Спарта. Государственный порядок Афин стал примером рабовладельческой демократии, это то время, когда эталоном олигархии постоянная политическая организация... докладніше


Культура и личность. Мировоззренческие факторы развития личности
Введение Культура выступает как синтезирующая характеристика человека как природного, духовного, деятельного, предметного и социального существа. Предметность предопределяет особый, отличный от животного образ жизни, закрепляется различными институтами, нормами, символами, совокупность... докладніше


Общество как предмет философского исследования
Введение Общество — одна из основных категорий философии в целом и социальной философии в частности. Поэтому понятие «общество», «общественное», «социальное», «социум» широко распространены, но они многозначны и нечеткие. Еще... докладніше


Історичні форми джерел права в Україні
Вступ Найчастіше під джерелами права вчені-правники розуміють ті форми, в яких закріплюються загальнообов’язкові правила поведінки, тобто правові норми, які, власне, складають об’єктивне юридичне право. Тобто, під джерелами права слід... докладніше


31 / 10 / 2022
Основні характеристики позовного провадження
Вступ Останніми десятиліттями активно оновлюється національне законодавство. Прийняті законодавчі акти, особливо Конституція України, Цивільний кодекс України, розширили сферу правового регулювання і викликали об’єктивну потребу в ефективному судовому захисті. Оновлення... докладніше


31 / 10 / 2022
Письмовий переклад: правила та загальні вимоги
Вступ Процес письмового перекладу має ряд особливостей та закономірностей. Письмовий переклад — це вид перекладу, при якому оригінал і переклад виступають у процесі перекладу у виді фіксованих текстів, отже... докладніше


Принципи роботи електронного перекладача
Вступ За останні роки на ринку програмного забезпечення з»явилось кілька десятків програм машинного перекладу текстів з одної мови іншою. Спробуємо проаналізувати останні версії найбільш популярних із них. Програми перекладу... докладніше


Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників
Розвиток медичної науки, покращення рівня життя населення та становлення демократичних інститутів сприяє підвищенню вимог до діяльності медичних працівників і збільшенню випадків притягнення їх до відповідальності за неналежне виконання професійних... докладніше


27 / 10 / 2022
Загальна характеристика виконання цивільно – правового зобов’язання третьою особою
Виконання цивільно – правового зобов’язання третьою особою є важливим інститутом, а тому потребує ретельного дослідження та вивчення. Слід зазначити, що необхідно відрізняти виконання зобов’язання третіми особами від таких цивільних... докладніше


27 / 10 / 2022
Правова природа майна довірчого товариства
Довірче товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на... докладніше


27 / 10 / 2022