Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Реферати

Складові педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Складові педагогічної техніки. Стилі педагогічної діяльності викладача ВНЗ. Вступ Соціально-економічні та духовно-культурні процеси сучасного суспільства засвідчують, що в основу майбутнього покладено ідею побудови... докладніше


Булгаков Сергій Миколайович. Філософські погляди С. Булгакова
Життєвий шлях та творча діяльність Булгакова Сергія Миколайовича.  Філософські погляди Сергія Булгакова. Вступ Вся суперечливість, різноманітність ідей, цінностей та ідеалів у філософії Росії на рубежі двох століть — XIX... докладніше


Моральна шкода: поняття та розмір відшкодування
Поняття моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди. Практичні аспекти застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України. Вступ Конституція України, як основний закон, закріплює в Україні... докладніше


5 / 04 / 2021
Інформаційний фактор
Вступ Однією з відмінних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значущості інформації у суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних. Становлення інформаційного... докладніше


Особенности правового режима использования Керченского пролива
Введение Керченский пролив — единственный выход из Азовского моря. Движение судов по нему в настоящее время организовано по двум трассам: принадлежащему Украине глубоководному Керчь-Еникальскому каналу, а также по российским... докладніше


4 / 04 / 2021
Ризики контролю. Умови отримання сертифікату аудитора
Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він повинен спланувати аудит... докладніше


Підготовка до укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Вступ Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, направлена на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та... докладніше


Формування системи управління ризиками на підприємстві
Вступ Господарська  діяльність  будь-якого  підприємства  пов`язана   з  великою  кількістю  ризиків,  ступінь  впливу  яких   на  результат  діяльності  підприємства   є  досить  високим.  Ризики  мають  об`єктивну  основу  через   невизначеність  зовнішнього  середовища   по ... докладніше


Емісійні та неемісійні цінні папери: порівняльна характеристика
Цінні папери та їх класифікація. Види та характеристика емісійних цінних паперів. Неемісійні цінні папери. Вступ Ринок цінних паперів — це частина фінансового ринку (інша його частина — ринок банківських... докладніше


Основні гарантії дотримання принципу законності при здійсненні органами СБУ оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності
Вступ Оперативно-розшукова  діяльність  —  це  система  гласних   і негласних  пошукових,  розвідувальних    та    контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням    оперативних    та оперативно-технічних засобів. Правову основу  оперативно-розшукової  діяльності  становлять Конституція  України ... докладніше


3 / 04 / 2021
Мета, завдання та основні напрямки самовиховання
Вступ Мінливі умови сучасного життя ставлять перед людиною проблеми, яких вона не може ефективно розв’язати через брак чи недостатню сформованість потрібних властивостей, тому в неї виникає незадоволеність результатами своєї... докладніше


Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
Вступ Термін «фізична особа» означає людину як суб’єкта права і застосовується в різних галузях права, у тому числі в МПрП. Фізична особа має свій статус, але законодавство виділяє за... докладніше


24 / 03 / 2021
Види виборів та виборчих систем
Вступ Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування або інших інститутів. Це стосується насамперед формування представницьких органів законодавчої влади... докладніше


Філософський аналіз науки
Вступ Наука є складною організованою системою, яка являє собою одну із сфер людської діяльності і виконує багатоманітні функції (евристичну, пізнавальну,пояснювальну, інструментальну, культурологічну, технологічну). Головна роль науки полягає в отриманні... докладніше


Проблеми саморегулювання в трансформаційній економіці
Вступ Перехідному стану в економіці приділяють найбільшу увагу економісти-теоретики протягом останніх десятиліть. Загальним проблемам перехідних процесів у економіках різних країн, а також проблемі трансформаційної економіки як поняттю присвячені роботи... докладніше


Акмеологічні аспекти вдосконалення життєдіяльності і діяльності людини
Вступ У багатьох наукових класифікаціях розвиток людини в онтогенезі складається із дитинства, дорослості і старості. Сукупність наук, які займаються вивченням особистості на стадії дитинства мають назву педології (сукупність психологічних,... докладніше


Розширення сфери послуг під час страхування відповідальності перед третіми особами
На сьогодні фінансова надійність характеризує здатність страховика забезпечувати поверненість коштів страхувальникам, тобто, виконувати прийняті страхові зобов’язання за договорами страхування і перестрахування. Через особливу значущість страхових зобов’язань під фінансовою надійністю... докладніше


Комплексний аналіз зовнішнього оточення підприємства
Вступ В умовах світової фінансової кризи стратегічний аналіз зовнішнього середовища набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і напрям розвитку зовнішнього середовища певною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризи... докладніше


Україна постіндустріальних спільнот: природа, протиріччя, перспективи
Вступ Специфіка ХХІ століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки у відмові від застарілого способу організації планетарного співтовариства. Тому будь-які стратегічні... докладніше


Державна модель розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності
Вступ Система дорадництва у світі зародилася в XIX ст. в Англії — у ході промислової революції, коли почали з’являтися перші фабрики, а конкуренція змусила підприємця вдосконалювати методи управління. Так... докладніше


Глобалізація виробництва та рівень заробітної плати
Вступ Актуальність теми. Оплата праці є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і соціальної політики держави, інтегральним показником якості та результативності реформ. Оплата праці як багатоаспектна категорія... докладніше


Основні взаємозв’язки в міжнародній економіці
1. Попит і пропозиція в міжнародній економіці В міжнародній економіці сукупні попит та пропозиція трактуються як абстрактні величини, які характеризують обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародних... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
Вступ Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій... докладніше


Організація страхування суб’єктів ЗЕД
Вступ Закон України “Про страхування” визначає страхування як “вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування... докладніше


Конкурентні переваги фірми при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств процес оцінювання конкурентоспроможності перетворюється на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої можна використовувати як інформаційну базу під час прийняття управлінських... докладніше


Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту
Вступ Інтенсивний розвиток освіти безпосередньо пов’язаний з інноваціями. Серед них — процес формування управлінських умінь сучасного лікаря. Як відомо, управлінські рішення становлять основу процесу управління. Управлінське рішення є творчою,... докладніше


Методика викладання менеджменту
1. Технологія дистанційного навчання Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес,... докладніше


Мотивація в японському менеджменті
Актуальність теми. Найважливішим фактором формування сучасних систем менеджменту у всьому світі є вплив японського менеджменту, який показав таку високу ефективність, що останніми десятиліттями не тільки вивів Японію до лідерів... докладніше


Оцінка втрати від неефективного управління персоналом підприємства
Вступ У зв’язку з тим, що людські ресурси в ринковій економіці отримують значення стратегічного чинника успіху підприємства, управління персоналом (кадрами) повинне зводитися не до забезпечення допоміжної функції в організаційному... докладніше


Економічні закономірності та їх урахування у менедженті ЗЕД
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов’язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.... докладніше


Маркетинг у медицині та фармації
Вступ Становлення ринкових відносин у системі охорони здоров’я України відбувається досить хаотично і нерівномірно у регіональному зрізі. У зв’язку з цим залишається недостатньо відпрацьованим процес регулювання надання медичних послуг... докладніше


Аналіз ринку праці
Вступ Актуальність теми. Вступ України в СОТ і світова фінансово-економічна криза створюють нові умови для розвитку сфери застосування праці. Без активного втручання держави негативні наслідки можуть призвести до зростання... докладніше


Глави держав у зарубіжних країнах (На прикладі: Франція, Германія, Італія, Велика Британія, Польща, Чехія, Росія, США, Канада, Бразилія, Китай, Індія, Японія)
Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її території та поза її межами, символ єдності... докладніше


11 / 03 / 2021
Роль української книги в процесі державотворення
Вступ В історії української книги є декілька фундаментальних етапів, що визначали зміст розвитку книжкової культури та її вплив на розвиток національної свідомості українського народу. Період другої половини ХІХ —... докладніше


Літописання в добу Великого Князівства Литовського. Його значення у вивченні історії та культури українського народу
Вступ Актуальність теми. Найвидатнішим явищем оригінальної літератури XIV — першої половини XVI ст. було літописання, що продовжувало та зміцнювало традиції початкового літописання Київської Русі і, насамперед, «ПовЂсти временных лЂт»... докладніше


Проаналізуйте фрагменти «Золотої Булли» (1356 р.)
Проаналізуйте фрагменти «Золотої Булли» (1356 р.) і обґрунтуйте відповіді на такі питання 1. Який порядок набуття престолу імператором Священної Римської імперії. «Золота булла 1356 року» визнала прерогативи колегії семи... докладніше


Впровадження електронних каталогів в бібліотеках України
Вступ У другій половині ХХ ст. головна парадигма інноваційного розвитку бібліотек, традиційно, була пов’язана зі сферою каталогізації: конверсії карткових каталогів у електронну форму та започаткування онлайнових бібліотечних каталогів. У... докладніше


ЄС і країни латинської Америки
Вступ Актуальність теми. Інтеграційні процеси на сучасному етапі стають однією з найголовніших складових частин економічного та політичного розвитку, при цьому вони визначають й майбутнє тієї чи іншої країни. Консолідація... докладніше


Роль і значення агросервісних структур в запровадженні новітніх технологій в аграрній сфері, в умовах ринкових виробничих відносин
Вступ В економічній науці поняття аграрний сервіс випливає зі змісту англійського слова “service”, спорідненого від serve — служити, обслуговувати. Отже, коли йдеться про аграрний сервіс, то мається на увазі... докладніше


Невідновлювані ресурси: теорія, принципи використання, менеджмент
Вступ Невідновлювані ресурси — це такі ресурси, що зовсім не відновлюються або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінеральні, паливні та мінерально-сировинні ресурси. Використання... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої батьківщини м.Бориспіль
Природні ресурси (корисні копалини) у Борисполі переважають піщаноглинисті відклади тріасової системи потужністю до 130 м, а також крейдові, які залягають на значних глибинах і мають потужність до 38 м. ... докладніше


Аналіз наявності симптомів однієї з локальних криз у діяльності підприємств окремої галузі: Фінансова криза
Вступ Актуальність дослідження підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, обумовлюється тим, що більшість підприємств упродовж свого функціонування стикалися з кризовими явищами. Загроза припинення діяльності зумовлює потребу пошуку раціональних шляхів... докладніше


Аналіз системи особистої охорони в різних країнах світу
Вступ За кордонами України сьогодні накопичений великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки кадрів для поліцейських служб. Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її... докладніше


9 / 03 / 2021
Оцінка та методи управління ризику ліквідності
Вступ Управління ризиком — нове для української економіки явище, яке з’явилося внаслідок переходу економіки до ринкової системи господарюван­ня. В економічній літературі немає єдиного розуміння цієї діяльності. Проте загальним у... докладніше


Український потенціал у структурі економічного потенціалу підприємства
Вступ Актуальність теми. Дослідженням економічного потенціалу підприємства займалися такі видатні вчені, як Абалкін Л.І., Авдєєнко В.М., Білоусов Р.А., Волкова О.М., Горбунов Е.П., Ігнотовський П.А., Євдокімов Ф.І., Клейнер Г.Б., Ковальов... докладніше


Теорія часової структури процентних ставок
Вступ Фінансові зобов’язання з різними термінами обігу, як правило, характеризуються різними ставками доходу. Існують теорії, що пояснюють відмінності у структурі відсоткових ставок у часі. Так, за теорією інфляційних очікувань,... докладніше


Аналіз літературного джерела – М. Скотт «Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости»
Основу цієї книги становить концепція вартості, який, на думку експертів, має бути стати парадигмою бізнесу наступного сторіччя. Це корисне й дуже докладне практичне керівництво для менеджерів і тих, хто... докладніше


Аналіз літературного джерела — Коуплинд, Коллер, Муррин «Стоимость компании»
У даному підручнику автори наголошують на тому, що володіти методами вартісної оцінки й розуміти взаємозв’язок між фінансами й стратегіями особливо важливо фінансовим менеджерам, фахівцям зі злиттів/поглинанням, професіоналам в області... докладніше


Організація навчального процесу у авіаційному вищому навчальному закладі
Вступ Актуальність теми. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер суспільної життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір... докладніше


Стратегия предприятия, их типы и цели
1. Стратегии для лидеров в отрасли Многие отрасли бизнеса возглавляют общепризнанные компании-лидеры, захватившие в свои руки самые большие куски общего пирога соответствующего рынка. Такие компании обычно подают пример конкурентам,... докладніше


Підхід до історичної типологізації вчень про державу і право
1. Зверніться до наступного джерела: Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Який підхід до історичної типологізації... докладніше


5 / 03 / 2021
Методологічний етап програмування, основні елементи
Вступ Проведення будь-якого соціологічного дослідження обов’язково починається з розробки його програми, яку називають стратегічним документом наукового пошуку, що містить всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення досліджуваного... докладніше


Поняття «культури» та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури
Вступ Слово «культура можна вживати узагальнено, стосовно до культури взагалі. Однак це слово використовується і на позначення конкретного культурного організму, який має свою специфіку, свою індивідуальну структуру (у цьому... докладніше


Співвідношення понять людина, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт та об’єкт діяльності
1. Співвідношення понять “Людина ”, Індивід, Особистість, індивідуальність, суб’єкт та об’єкт діяльності Вивчення особистості допомагає окреслити підходи до з’ясування причини поведінки, що мають своїм джерелом взаємозв’язки суспільства і людини.... докладніше


Рослинний та тваринний світ Антарктиди. Природознавство — 4 клас
У порівнянні з іншими материками органічний світ Антарктиди бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена і рослинності, і тваринного світу. В районі полюса в снігу живуть тільки бактерії. Отже, там... докладніше


Становление прогнозирования в зарубежных странах
1. Становление прогнозирования в зарубежных странах Разработки в области экономического прогнозирования в зарубежных странах возникли в последней четверти XIX в. Они были связаны с попытками исследователей выявить будущие тенденции... докладніше


Приймання, обробка та вручення міжнародних відправлень з повідомленням про вручення
Вступ Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися тільки з простими повідомленнями про вручення. Повідомлення про вручення повинно бути доставлене за вказаною відправником адресою. Поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть... докладніше


Сутність та специфіка впливу політичних ідеалів на формування політичних процесів у державі
Політичні ідеали в політології, соціології прийнято розглядати як віддзеркалення тенденції суспільного розвитку, як активну силу, яка організовує і об’єднує людей для вирішення історично назрілих завдань. Разом з тим, політичні... докладніше


Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації
1. Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево... докладніше


Охорона праці в галузі освіти
Вступ Багато люди, як не дивно, не вважають сферу освіти небезпечної настільки, щоб приділяти підвищену увагу питанням забезпечення безпеки. В їх поданні сидять за партами учні отримують знання при... докладніше


Особенности поведения человека в экстремальных ситуациях
Особенности поведения человека в экстремальных ситуациях. Влияние на человека психофизиологических факторов.    Поведение человека в разных экстремальных ситуациях может быть различным: — люди испытывают страх, чувство опасности и замешательства, —... докладніше


Оздоровча функція туризму
Вступ На сьогоднішній день туризм відіграє важливе значення в економіці будь-якого суспільства. Туристична галузь є невід’ємною складовою частиною світового ринку, посідає друге місце у світовому господарстві після комп’ютерної та... докладніше


18 / 02 / 2021
Особливі вимоги щодо здійснення посередницької діяльності в Україні
На сьогодні можна з упевненістю зазначити, що з кожним роком зростає необхідність у страхуванні — як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Свідченням цього є постійне збільшення... докладніше


Виникнення школи психоаналізу, її представники та напрями
Вступ Психоаналіз — 1) група психологічних теорій особистості, методів дослідження ментальних процесів, а також методів терапії невротичних захворювань; 2) спосіб інтроспекції людини, що передбачає систематичне пояснення несвідомих зв’язків та... докладніше


Організація праці касира
1. Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Організація робочих місць бухгалтерів передбачає упорядкування службового приміщення; вибір і обладнання робочих місць засобами та предметами праці, розміщення засобів праці на робочому... докладніше


Організація праці повара
1.Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Робоче місце може бути спеціалізованим і універсальним. Спеціалізовані робочі місця обладнують для виконання однієї операції з постійним набором інструментів. Такі місця організують на... докладніше


Форми та методи організації праці та шляхи їх удосконалення
Вступ Функціонування виробництва, виробничих систем усіх рівнів забезпечується організованою працею людей. Організація праці — важлива складова організації виробництва. Сутність організації праці полягає у створенні оптимальної взаємодії працюючих людей, знарядь... докладніше


Національна Федерація спортивного туризму України (НФСТУ)
Структура Національної Федерації спортивного туризму  України Федерацію спортивного туризму України створено 22 вересня 2000 року на Установчому з’їзді, що проходив у м.Вінниці, та зареєстровано Міністерством юстиції України 8 лютого... докладніше


Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв’язок та розбіжність
Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, єдині для всіх підприємств і... докладніше


Проблеми і перспективи забезпечення обов’язковими товарами в Україні
Вступ На сьогоднішній день, можемо визначити, що товари (правила поведінки), які держава зобов’язує людей використовувати (додержуватися), називаються обов’язковими товарами. Також важливим аргументом на користь державного втручання в економіку є... докладніше


18 / 02 / 2021
Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Їх особливості формування та склад
1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів Складання проектів місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягу коштів, необхідних для функціонування держави і органів місцевого самоврядування. Через державний бюджет здійснюється перерозподіл... докладніше


18 / 02 / 2021
Порівняльний аналіз основних стратегій глобальних взаємодій, які сформувались історично: ізоляції, завоювання, запозичення, мімікрії, діалогу
Вступ Поняття «цивілізація» є багатовимірним. Формування  його змісту  пройшло декілька етапів. Спочатку поняття «цивілізація» вживалося з метою протиставлення невихованості варварству, потім воно починає вживатися для того, аби відокремити суспільства,... докладніше


Здійснити порівняльний аналіз поглядів провідних політологів (З.Бжезинського, Дж.Ная, Г.Кіссінджера, С.Хантінгтона) відносно особливостей сучасної системи міжнародних відносин
Вступ Міжнародні відносини як сфера людського співіснування охоплюють політичні, економічні, правові, дипломатичні, соціально-психологічні, культурні, науково-технічні, торгові, військові та інші зв’язки і взаємовідносини між державами, народами, соціальними групами й організаціями,... докладніше


Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники; наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації; громадські організації у науковій та науково-технічній... докладніше


14 / 01 / 2021
Державні вищі навчальні заклади
Міністерством освіти і науки України розроблені Положення про державний вищий навчальний заклад освіти і зразковий статут вузу. У цих документах викладений основний зміст діяльності вузу. Основною метою вищого навчального... докладніше


Теоретичне та практичне значення паблік рилейшнз в житті сучасного суспільства
Вступ 1. Теоретичне та практичне значення паблік рилейшнз в житті сучасного суспільства 2. Засоби інтернет в системі паблік рилейшнз Висновки Список використаних джерел Вступ Зв’язки з громадськістю — «Паблік... докладніше


30 / 12 / 2020
Характеристика інституту „префект” у Франції
Вступ 1. Префект як провідник і гарант втілення державної політики 2. Повноваження перфекта 3. Інститут перфекта в Новому Адміністративному Кодексі Франції Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні Франція, серед... докладніше


29 / 12 / 2020
Норберт Элиан. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Аналіз соціогенезу понять "цивілізація" і "культура" Висновки Список використаної літератури Вступ Кланова приналежність і процес активної інтеграції в ту або іншу владну групу є закономірною даністю... докладніше


Антропогенні фактори. Основні види діяльності людини, пов’язані зі зміною навколишнього природного середовища (забруднення ґрунтів)
Вступ 1. Антропогенні фактори: контроль стану середовища 2. Основні види діяльності людини, пов`язані зі зміною навколишнього природного середовища Висновки Список використаних джерел Вступ Негативний вплив людини на своє власне... докладніше


Етичні погляди Умберто Еко
Вступ 1. Життєвий і творчий шлях Умберто Еко 2. Романи Умберто Еко Висновки Список використаних джерел Вступ Важко сказати, хто такий Умберто Еко насамперед — славетний письменник, видатний філософ,... докладніше


Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності
Зміст 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів Список використаних джерел 1.... докладніше


24 / 12 / 2020
Гендерна психологія
1. Рівні організації людської статі У дійсності біологічні (полові) ознаки визначають не стільки психологічні розходження чоловіків і жінок, скільки рівень психічної (психофізіологічної) активності організму. З біологічними факторами зв'язані рухова... докладніше


Механізми, прийоми, способи прискореного розвитку людських здібностей
Зміст Вступ 1. Взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку 2. Теорії виникнення прискореного розвитку здібностей 3. Механізми формування та розвитку здібностей 4. Класифікація здібностей 5. Аналіз структури здібностей, основні... докладніше


Торговельне право США
Вступ Торговим правом вважається система норм, яка регулює організацію професійної торгової діяльності в широкому значенні цього поняття, тобто яка застосовується до торгівлі, промисловості, фінансової діяльності, іншими словами — професійної... докладніше


23 / 12 / 2020
Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види
Зміст 1. Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види 2. Завдання: Розробити методичні вказівки до проведення семінарського заняття методом «мозкового штурму» з фінансової... докладніше


Інформаційні системи на фондовому ринку
Зміст Вступ 1. Інформаційний простір фондового ринку 2. Торгівельно-інформаційні системи 3. Проблеми інформаційного забезпечення фондового ринку України Висновки Список використаних джерел Вступ В світовому господарстві, включаючи країни, що розвиваються... докладніше


22 / 12 / 2020
Модели электорального поведения
Введение 1. Описание классических моделей электорального поведения 2. Анализ моделей электорального поведения Выводы Список использованной литературы Введение Как показала многолетняя практика проведения выборов, развиваемые в обществе идеи гражданских свобод... докладніше


Міжнародні фінансово-кредитні установи та основні аспекти співробітництва України з ними
Вступ Світова економіка на сучасному етапі її розвитку характеризується процесами інтеграції, формуванням регіональних міжнародних економічних утворень, світовою економічною глобалізацією. Процеси суспільної трансформації в Україні зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень... докладніше


Класифікація інформаційних технологій
Вступ 1. Зміст поняття інформаційні технології 2. Класифікація інформаційних технологій Висновки Список використаних джерел Вступ Кінець двадцятого століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та... докладніше


Любов як категорія етики
Вступ 1. Поняття та характеристика любові як категорії етики 2. Любов як феномен невідчуженого спілкування Висновки Список використаної літератури Вступ Найбільш яскравим виявом самоцінності людських стосунків є почуття любові.... докладніше


Мобілізаційні моделі як форми реалізації наступальних стратегій розвитку
Вступ 1. Мобілізаційні моделі реалізації національних стратегій розвитку 2. Індустріально-мобілізаційна модель Ф. Ліста Висновки Список використаних джерел Вступ Необхідно звернути увагу, що на початку 50-х років економіки багатьох країн... докладніше


Роль "Приказу громадської опіки" в розвитку медицини та фармації у XVIII — XIX ст.
Зміст Вступ 1. Сутність "Приказу громадської опіки" 2. Стан охорони здоров’я та медицини в ХІХ ст. Висновки Список використаної літератури Вступ Початок 60 — х років ХІХ ст. наряду... докладніше


Закони та закономірності менеджменту
Вступ 1. Предмет науки управління і методи його пізнання 2. Закономірності менеджменту 3. Закони менеджменту Висновки Список використаних джерел Вступ Менеджмент як наука включає теорію управління, яка досліджує закономірності... докладніше


Геном Р. традиційні форми і космічні цикли: криза сучасного світу сьогодення
Зміст Вступ 1. Аналіз проблеми протистояння Сходу та Заходу (Глава 2. Протистояння Сходу й Заходу) Висновки Список використаної літератури Вступ Ім'я езотерика Рене Генона займає зовсім особливе місце не... докладніше


Прийняття управлінських рішень
1. Моделі фінансового управління До фінансових рішень відносяться рішення щодо обсягу і структури інвестованих коштів (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко — і довгострокових активів (структура власних... докладніше


Організація роботи аптек
Зміст 1. Контроль лікарських форм, виготовлених в аптеці 2. Тарифи на індивідуальне та серійне виготовлення лікарських засобів Список використаної літератури 1. Контроль лікарських форм, виготовлених в аптеці Охарактеризуємо окремі... докладніше


Поняття та зміст соціального страхування
Зміст Вступ 1. Основні види соціального страхування, забезпечення, їх зміст 2. Фахові приватні пенсійні системи 3. Типи систем пенсійного страхування в перехідний період Висновки Список використаних джерел Вступ Соціальне... докладніше


Сучасний діловий документ та його особливості
Зміст 1. Сучасний діловий документ його особливості 2. Характеристика договору на готельне обслуговування 3. Напишіть лист у якому дякуєте за пропозицію підтверджуєте отримання Список використаних джерел 1. Сучасний діловий... докладніше


Роль та значення міжнародних конференцій і нарад в сучасній дипломатичній практиці
Вступ 1. Міжнародні конференції і наради в дипломатичній практиці 2. Правила проведення міжнародних конференцій і нарад Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин глобального характеру... докладніше


11 / 12 / 2020
Участь України в договорі "Відкрите небо"
Зміст Вступ 1. Глобалізація авіатранспортної галузі та Договір «Відкрите небо» 2. Умови договору «Відкрите небо» та участь в ньому України Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна міжнародна економіка характеризується... докладніше


Організація митних операцій в Україні
Вступ 1. Порядок та вимоги митного оформлення товарів, майна та інших предметів 2. Митний контроль та митне оформлення Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність митних органів України пов'язана із... докладніше


10 / 12 / 2020
Вивчення Корану як історичного джерела
Вступ Коран (араб, кур'ан, букв. — читання) — найважливіша священна книга мусульман, унікальне явище світової літератури. Вплив Корану на духовний і суспільний розвиток народів Сходу дає право віднести його... докладніше


10 / 12 / 2020
Повноваження Комітету міністрів Ради Європи у галузі захисту прав людини
Вступ Актуальність.Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло... докладніше


8 / 12 / 2020
Критичний огляд наукових публікацій що до бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні
Із забезпеченням державою соціальних гарантій населення невідривно пов'язана організація державних фінансів, які є важливою складовою економічної системи держави. Саме через масштаби державного втручання у соціально-економічні процеси можливо визначити обсяг... докладніше


Формування „корпоративного духу” організації
Зміст Вступ 1. Формування „корпоративного духу” організації як джерело її стабільного розвитку 2. Методи „дослідження дією” організаційного розвитку Висновки Список використаних джерел Вступ Останнім часом питання корпоративної культури, особливо... докладніше


Направление контроля в маркетинге
Введение При осуществлении контроля маркетинга предприятие может обходиться силами собственной ревизионной службы, то есть осуществлять внутренний контроль или привлекать для этой работы независимых экспертов на основе договора с какой-либо... докладніше


Утворення буржуазної держави у Франції і характеристика основних положень «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р.
Вступ 1. Утворення буржуазної держави у Франції і характеристика основних положень «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р. 2. Становлення парламентської монархії і формування відповідального уряду в Англії (XIX)... докладніше


Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова
Вступ 1. Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності 2. Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова Висновки Список використаних джерел Вступ Концепція навчання — це сукупність узагальнених положень,... докладніше


Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу
Вступ 1. Етапи розвитку міжнародного бізнесу 2. Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу 3. Механізм, структура та інструменти регулювання зовнішньої торгівлі 4. Міжнародний маркетинг та його специфіка Висновки Список... докладніше


Поняття і визначення рівня якості продукції та послуг
Вступ 1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг 2. Економічний зміст визначення рівня якості продукції Висновки Список використаних джерел Вступ Конкурентна боротьба має наслідком те, що з... докладніше


Кредиторська заборгованість. Формування позичкового капіталу. Анотації статей
Буряк І.О. Класифікація зобов’язань як важлива складова управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. — №3. – с. 297-301 Для того, щоб розкрити економічну сутність заборгованості і... докладніше


Національно визвольне повстання Українського народу 20-30рр 17 століття
Вступ Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українськими землями прокотилося дві хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків: перша (1591 —1596) була порівняно короткою у часі, друга... докладніше


Попереднє судове засідання. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу
Вступ 1. Попереднє судове засідання 2. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу Висновки Список використаних джерел Вступ Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясуванняможливості врегулювання спору... докладніше


3 / 12 / 2020
Аналіз філософської праці Пітера Бергера і Томаса Лукмана «Соціальне конструювання реальності»
Вступ 1. П.Бергер і Т. Лукман: біографічна довідка 2. Аналіз філософської праці «Соціальне конструювання реальності» Висновки Список використаних джерел Вступ Одним із найважливіших завдань сучасної соціології є осмислення трансформаційних... докладніше


Фактори впливу на соціально-політичну нестабільність в Україні
Вступ Актуальність. В сучасних умовах проблема політичних змін в Україні набуває особливої гостроти. Не менш важливою є і проблема збереження стабільності. Українським вченим належить пояснити політичні зміни, які відбулися... докладніше


Зовнішньо і внутрішньо-системні функції економічного аналізу
Вступ Мета економічного аналізу як функції управління на основі системи об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх та внутрішніх факторів, що характеризують соціально-економічні явища й господарські процеси, які знаходяться, в тих чи... докладніше


Комунізм: теорія, історія, практика
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток комуністичних ідей 2. Основні вчення комунізму 3. Комунізм як політична сила Висновки Список використаної літератури Вступ Різновидами тоталітаризму відповідно до панівної їх ідеології... докладніше


Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання
Вступ 1. Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання 2. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання Висновки Список використаних джерел Вступ Людство впродовж усієї історії пізнає світ. Наукове ж пізнання... докладніше


Етапи українсько-американських відносин
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток україно-американських відносин 2. Сучасний стан та перспективи співробітництва України та США Висновки Список використаної літератури Вступ Сполучені Штати хочуть бачити Україну державою, яка... докладніше


Питання організації та оплати праці в театрі
Вступ Питання пов'язані з розміром, нарахуванням, виплатою заробітної плати є одними з найбільш актуальних питань як для найманих працівників, так і для роботодавців. Проблема оцінки та оплати творчої праці... докладніше


Джерела інформаційного права
Вступ 1. Сучасне інформаційне законодавство 2. Джерела інформаційного права Висновки Список використаних джерел Вступ Початок ХХІ століття для нашої країни, як і для багатьох інших країн світу, ознаменувався формуванням... докладніше


27 / 11 / 2020
Норберт Элиас. Процесы цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Життя та культура лицаря в середньовіччі (Глава 9. Погляд на життя лицаря) Висновки Список використаної літератури Вступ Головна теза Норберта полягає в тому, що ускладнення соціальної... докладніше


Принцип заборони прихованого оподаткування експорту та імпорту в міжнародному податковому праві
Вступ Дуже важливе значення в інтеграційному процесі західноєвропейських країн має правове регулювання внутрішнього ринку, який, по суті, є серцевиною всього Європейського Союзу. Саме тому дуже важливо вивчати механізм державного... докладніше


Управління процесом вивільнення персоналу
1. Причини та фактори вивільнення персоналу Вивільнення персоналу – це вид діяльності, що передбачає комплекс заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при звільненні працівників... докладніше


Порушення свідомості
Вступ Порушення свідомості відноситься до найменш розроблених питань. Поняття свідомості в психіатрії не збігається з його філософським і психологічним змістом. Воно є скоріше «робітником». Провідний сучасний психіатр А.В. Снежневський... докладніше


Перші пересувні бібліотеки
Зміст Вступ 1. Виникнення друкарства та перші друкарські пристрої 2. Перші пересувні бібліотеки та їх подальший розвиток Висновки Список використаної літератури Вступ Як відомо, друкування виливними рухомими літерами виникло... докладніше


Основні риси сучасного корпоративного управління
Зміст Вступ 1. Основні проблеми корпоративного управління на сучасному етапі 2. Шляхи вдосконалення корпоративного управління в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна ситуація в економіці в Україні характеризується... докладніше


Зміст загальностратегічних цілей в менеджменті
1. Зміст загальностратегічних цілей Будь-яке управління передбачає досягнення цілей і в цьому контексті є цільовим. Відмінності полягають у методах усвідомлення, обґрунтування та визначення цілей, оскільки чим ясніша мета, тим... докладніше


Стратегії та тактики спілкування
Вступ 1. Основні характеристики спілкування 2. Стратегії і тактики спілкування Висновки Список використаних джерел Вступ Спілкування є невід'ємним аспектом існування людини, важливою передумовою формування її як соціальної істоти, взаємодії... докладніше


Вплив деpжaви на ціни та ціноутворення
Вступ Політика ціноутворення є складовою частиною загальної соціально-економічної політики держави. Вона спрямована на забезпечення: — рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності; — економічної самостійності суб'єктів... докладніше


Листок та його видозміни: будова, листкорозташування, форми, розчленованість та видозміни листка
Вступ 1. Зовнішня будова листка 2. Типи листкорозташування та видозміни листка 3. Внутрішня будова і функції листка Висновки Список використаних джерел Вступ Слово “ботаніка” походить від грецького “botane”, що... докладніше


Глобалізація світового фінансового ринку
Вступ Розділ 1. Глобалізація і економічний розвиток 1.1. Основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 1.2. Сутність та суперечливість процесу глобалізації Розділ 2. Глобалізація світового фінансового ринку 2.1. Фінансова... докладніше


Основні культурологічні ідеї К.Леві-Строса «Структурна антропологія»
Вступ 1. Генеза антропології від фізичної до структурної 2. «Структурна антропологія» К.Леві-Строса 3. Неоструктуралізм Висновки Список використаних джерел Вступ Термін структуралізм часто використовується для позначення специфічного стилю соціологічної роботи.... докладніше


Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії
Вступ 1. Етапи розроблення стратегії підприємства 2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії Висновки Список використаних джерел Вступ Особливість сучасного підходу до процесу формування інноваційних... докладніше


Основні теоретичні питання конфліктології
Вступ 1. Види і протікання соціальних конфліктів 2. Аналіз конфліктної ситуації 3. Поняття і види інноваційних конфліктів Висновки Список використаних джерел Вступ Конфлікт – це зіткнення протилежно направлених тенденцій... докладніше


Що таке культура і в чому полягає своєрідність екологічної культури?
Вступ 1. Що таке культура і в чому полягає своєрідність екологічної культури? 2. Яким чином екологічна культура пов`язана з долею людства? Висновки Список використаних джерел Вступ Для сучасної України... докладніше


Стрес та його вплив на людину
1.Стрес та його види. 2.Вплив стресорів на психосоматичну сферу людини. 3.Адаптаційний синдром. Текст лекції Стрес(від англ.stress- напруга, тиск) — неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник)... докладніше


Профілактика стресових ситуацій – запорука безпеки праці та військової служби
1. Вступ. 2. Поняття професійного стресу. 3.Профілактика стресів. 4. Профілактика стресових ситуацій та психічного здоров’я військовослужбовців. ВСТУП. Стрес є невід’ємною частиною людського буття і саме надмірний стрес утворює проблеми... докладніше


Організація і технологія торговельної діяльності
Зміст 1. Організація процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах самообслуговування 2. Шляхи розвитку виробництва тари в Україні, скорочення витрат і втрат тари 3. Дослідження Список використаної літератури... докладніше


Вплив міжнародних стандартів на організацію митної діяльності в Україні
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання митної справи 2. Міжнародне митне співробітництво Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення... докладніше


Призначення документації з кадрів
Зміст Вступ 1. Організація кадрового діловодства 2. Робоче місце працівника кадрової служби 3. Призначенням документації з кадрів 4. Посадова інструкція начальника відділу кадрів Висновки Список використаних джерел Вступ Для... докладніше


Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки
Зміст Вступ. 1. Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Медична документація, будь-якого закладу, в тому числі і закладу, що працює на засадах сімейної медицини... докладніше


Десятиріччя ООН з освіти на користь стійкого розвитку і БЖД
Зміст Вступ 1. Особливості десятиріччя ООН з освіти на користь стійкого розвитку і БЖД 2. Концепції сталого розвитку освіти та БЖД 3. Напрями формування освіти і БЖД 4. Головна... докладніше


Економіка України у прадавні часи
Вступ 1. Економіка України у прадавні часи 2. Економіка арабських країн у Середньовіччі. Економічні погляди Ібн Хальдуна 3. Економіка Запорізької Січі (XVI – XVIII ст.) 4. Соціалістичний напрям економічної... докладніше


Зовнішньоекономічний контракт. Дозвільні документи в зовнішній торгівлі
Контракт міжнародної купівлі-продажу товарів № 035/10 м.Київ 27.10.10 ТОВ «Діана», пойменований надалі «Покупець», в особі діючого комерційного директора Ященко Д.М., з одного боку, та ТОВ «Дельта-ЛТД», пойменований надалі «Продавець»,... докладніше


Вплив сенсорної інформації на формування функцій і поведінки дитини
Вступ 1. Вікові особливості сенсорних систем 2. Вплив сенсорної інформації на формування психічного розвитку дітей Висновки Список використаних джерел Вступ В організмі людини розрізняють зорову, слухову, нюхову, смакову, вестибулярну... докладніше


Економічні трансформації, як перехід до нового типу розвитку
Вступ 1. Економічні трансформації в ХХ столітті 2. Україна: уроки реформ та стратегія розвитку 3. «Стратегія включення» Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов'язані... докладніше


Іноземні інвестиції в сучасній економіці
Зміст Вступ. 1. Сутність іноземних інвестицій. 2. Види іноземних інвестицій. 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України. Висновки. Список використаних джерел Вступ Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку... докладніше


Порівняльна характеристика інституту світових судів
Вступ 1. Міжнародний суд. Члени Міжнародного Суду 2. Головні риси міжнародних правових норм, які регулюють належність до суддівського корпусу 3. Національні правові норми Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародний... докладніше


11 / 11 / 2020
Обладнання для розподілу пачок, набору і упаковки
Вступ 1. Технологічні операції й устаткування для обслуговування клієнтів 2. Обладнання для попередньої обробки і накопичування поштових відправлень Висновки Список використаної літератури Вступ Технологічні операції, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням... докладніше


Організація автоматизованої обробки письмової кореспонденції
Вступ 1. Основні етапи автоматизованої обробки кореспонденції 2. Автоматизований технологічний процес обробки письмової кореспонденції Висновки Список використаної літератури Вступ Аналіз виробничих процесів у системі поштового зв’язку показує, що найбільш... докладніше


Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії
Вступ 1. Роль інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства при стратегічному управлінні 2. Внутрішній аналіз підприємства, поняття та основні компоненти 3. Зовнішній аналіз як етап процесу формування стратегії... докладніше


Поняття фіктивного та реального капіталу
Зміст Вступ 1. Поняття та сутність фіктивного капіталу 2. Основні тенденції розвитку фіктивного капіталу 3. Реальний капітал та його властивості Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття фіктивний капітал було... докладніше


Історія української культури. Теоретичні питання
Зміст 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко, Ліна Костенко та ін. 2. Освіта, наука, мистецтво за часів Гетьманату 1918 р. Список використаної літератури 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко,... докладніше


Зовнішньо і внутрішньо-системні функції економічного аналізу
Зміст Вступ 1. Поняття та характеристика функції економічного аналізу 2. Особливості зовнішньо і внутрішньо-системних функцій економічного аналізу Висновки Список використаної літератури Вступ Господарська діяльність підприємств, як і інші явища... докладніше


Етапи розробки проекту в медицині
Вступ 1. Попередня стадія розробки й аналізу проекту 2. Поняття проекту і проектного циклу 3. Етапи планування і управління проектом Висновки Список використаної літератури Вступ Головним завданням проектного управління... докладніше


Соціалізація глобальної економіки
Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік, характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. В... докладніше


Методологія та методи наукового дослідження
Вступ Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру.... докладніше


Проблеми внутрішньо фірмового соціального планування в сучасних умовах
Вступ План внутрішньогосподарської діяльності підприємства містить цілу систему економічних показників, що представляють загальну програму розвитку всіх виробничих підрозділів і функціональних служб, а також окремих категорій персоналу. План — це... докладніше


Проблема менеджменту ЗЕД на різних рівнях розвитку та потреба їх наукового дослідження
Вступ Характерною рисою світової економіки в цілому є значне ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). За цих обставин однією з умов існування будь-якого підприємства в нестабільному і жорстко конкурентному... докладніше


Класифікація законів, використання в економічних дослідженнях
Вступ Основу дослідження складає вибрана дослідником методологія. В перекладі з грецької «методологія» означає вчення про структуру, методи і засоби діяльності. Головною метою методології є вивчення засобів, методів і прийомів... докладніше


Інформаційна діяльність ЮНЕСКО
Вступ У 1946 р. була створена ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. Головна мета цієї організації — сприяти миру й безпеці шляхом співробітництва між... докладніше


Інформаційна діяльність НАТО
Вступ Актуальність теми. Зацікавленість громадськості в доступі до інформації щодо політичної діяльності Альянсу виявляється як безпосередньо, так і через засоби масової інформації, які висвітлюють перебіг подій, пов’язаних з НАТО.... докладніше


Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів
Вступ Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами... докладніше


7 / 11 / 2020
Етапи формування злочинної поведінки
Вступ 1. Соціальні етапи формування злочинної поведінки 2. Типи антисуспільної спрямованості особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести кримінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у... докладніше


6 / 11 / 2020
Сучасна концепція управління якістю проекту
Вступ 1. Загальне поняття управління якістю проекту 2. Планування якості 3. Забезпечення якості 4. Контроль якості проекту 5. Міжнародний досвід забезпечення якості медичної допомоги: перспективи в Україні Висновки Список... докладніше


Основні етапи формування антропологічних знань
Зміст Вступ 1. Завдання та розділи антропології 2. Етапи формування антропологічної науки Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “Антропологія” має грецьке походження й означає дослівно “наука про людину” (антропос... докладніше


Тренінг спілкування підлітків з однолітками
Проблема спілкування в підлітковому віці займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних якостей. Найбільш вдало діє діалогічна форма... докладніше


Слов’янський період розвитку Української державності
Вступ На початку І тис. н.е. на історичну арену впевнено виходять слов´яни, які мали автохтонний характер і були однією із найчисельніших груп індоєвропейської спільності. їхнього прабатьківщиною була територія між... докладніше


Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії
1. Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії Новим часом називають епоху, яка розпочалася буржуазними революціями в Західній Європі (наприкінці XVI — на початку XVII ст.... докладніше


Застосування маркетингових інструментів управління рекламним бізнесом в практичній діяльності українських підприємств суб’єктів рекламного бізнесу
Вступ Нині достатньо актуальною є проблема забезпечення ефективної спільної діяльності торговельних підприємств та маркетингових або рекламних агентств. Торговельні підприємства наголошують на необхідності партнерських відносин, відповідальності агентств за якість роботи,... докладніше


Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій
Вступ 1. Кризи новітньої світової фінансової системи 2. Фінансово-економічна криза в Україні та шляхи її подолання Висновки Список використаних джерел Вступ Першою фінансовою кризою, що була продуктом новітньої світової... докладніше


Норберт Элиас. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Дослідження процесу цивілізації за Н.Еліасом у його праці «Процес цивілізації. Соціогенетичні дослідження» 2. Особливості трансформації агресивності у суспільстві за Н.Еліасом Висновки Список використаної літератури Вступ Н.... докладніше


Джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім´ям на будівництво житла
1. Назвіть джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям на будівництво житла? 2. Як кваліфікується відшкодування шкоди, вироблене з Державного бюджету, при незаконній дії працівників Служби безпеки України?... докладніше


Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види
Вступ 1. Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види 2. Міжнародний поділ праці та його теоретичні основи Висновки Список використаних джерел Вступ Гроші це особливий товар... докладніше


Система планування та контролінгу виконання і реалізації інвестиційного проекту
Вступ 1. Планування проекту як складова системи управління проектами 2. Контролінг виконання і реалізації інвестиційного проекту на підприємстві Висновки Список використаних джерел Вступ В умовах ринкової економіки підприємства, які... докладніше


Давні одиниці вимірів у різних народів
Вступ Напевне, сьогодні не існує жодної галузі знань, в якій не використовувалися б різноманітні засоби вимірювань: довжини, ваги, площі, об’єму. Кількісні параметри характеризують довколишній світ, відкривають завісу над історією... докладніше


Поняття доступу до архівних документів
Зміст 1. Охарактеризуйте поняття доступу до архівних документів 2. Охарактеризуйте температуру та вологість світлових режимів 3. Опишіть екзаменаційну роботу архіву Список використаних джерел 1. Охарактеризуйте поняття доступу до архівних... докладніше


Стрес та екстремальні стани
1.Екстремальні умови та надзвичайні ситуації. 2.Поведінка людей у екстремальних ситуаціях. 3.Стрес та психічна і емоційна напруженість. Екстремальні умови діяльності характеризуються впливом на організм людини постійно діючих, високо інтенсивних, потенційно... докладніше


Цивільна оборона та надзвичайні ситуації
Зміст Вступ 1. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру 2. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження Висновки Список використаної літератури Вступ Цивілізаційний розвиток суспільства від... докладніше


Типи економічних районів: макро-, мезо і мікрорайони
Вступ Основою формування економічних районів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації. Об'єктивними умовами виділення і розвитку економічних районів виступають наявні природні... докладніше


Чинники забезпечення інформаційної безпеки держави на регіональному рівні
Зміст Вступ 1. Класифікація загроз інформаційній безпеці 2. Чинники інформаційної безпеки в країні 3. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави 4. Основні пріоритети інформаційної безпеки Висновки Список використаної літератури Вступ... докладніше


Особливості державного контролю за концентрацією суб’єктів господарювання в сучасних умовах
Вступ 1. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Висновки Список використаних джерел Вступ З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанню монопольним... докладніше


Права жінок у країнах мусульманського світу
Вступ 1. Жінка в сучасному мусульманському суспільстві 2. Родина і шлюб 3. Про мусульманську полігамію 4. Розлучення як процесуальний механізм в ісламі 5. Одяг мусульманської жінки Висновки Список використаних... докладніше


Розвиток логіки у часи Відродження
Вступ 1. Логіка епохи Відродження 2. З історії логіки часів Відродження на Україні Висновки Список використаних джерел Вступ XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу... докладніше


22 / 10 / 2020
Правовий статус організацій роботодавців
Вступ 1. Зміст терміна роботодавець 2. Мета, завдання та принципи діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань 3. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань 4. Створення організації роботодавців 5. Порядок... докладніше


Культура доби Відродження
Зміст Вступ 1. Термін “Відродження” його зміст і походження 2. Італійське відродження: головні здобутки і представники Висновки Список використаної літератури Вступ У XV ст. першість Італії в Європі була... докладніше


Виникнення і становлення паблік рилейшнз в Україні
Зміст Вступ 1. Зародження основ і етапи розвитку PR 2. Тенденції розвитку PR професії на сучасному етапі 3. Створення PR в України: стан, проблеми та перспективи Висновки Список використаних... докладніше


20 / 10 / 2020
Поняття соціалізації в соціальній психології
Вступ 1. Сутність та концепції соціалізації 2. Фактори соціалізації 3. «Механізми» соціалізації Висновки Список використаних джерел Вступ У науці про людину термін «соціалізація» прийшов з політекономії, його початковим значенням... докладніше


Статистичні спостереження
Вступ Статистичне спостереження – перша стадія статистичного дослідження, від якої в значній мірі залежить якість проведення всього дослідження. Статистичне спостереження – планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових... докладніше


Аналіз філософської праці Платона «Держава»
Вступ 1. Життєвий шлях та літературна діяльність Платона 2. Аналіз філософської праці Платона «Держава» Висновки Список використаних джерел Вступ Проблема державного ладу була, є і буде однією із самих... докладніше


Проблеми приєднання України до регіональних економічних угрупувань
Вступ 1. Проблеми адаптації України до формування нового міжнародного порядку 2. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 2. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну Висновки... докладніше


Геном Р. традиційні форми та космічні цикли: криза сучасного світу
Зміст Вступ Характеристика матеріалізму за Р.Геноном (Глава 7. Матеріальна цивілізація) Висновки Список використаної літератури Вступ Матеріалізм (від латинського materіalіs — речовинний), одне із двох головних філософських напрямків, що вирішує... докладніше


Критика К. Поппером принципів логічного позитивізму
Вступ 1. Позитивізм: сутність та еволюція 1.1. Позитивізм 1.2. Махізм і емпіріокритицизм — «друга хвиля» позитивізму 1.3. Неопозитивізм і аналітична філософія 2. Методологія спростування теорій і еволюція знання у... докладніше


Військово-адміністративна організація Запорізької Січі
Вступ 1. Військово-адміністративна організація Запорізької Січі 2. Історія підготовки та основний зміст Цивільного кодексу УСРР 1922 р. Висновки Список використаних джерел Вступ Корені українського козацтва сягають ще в часи... докладніше


Творчество Захи Хадид
Содержание Введение 1. Биография З.Хадид 2. Новые течения в творчестве З.Хадид 3. Творческие направления в работах З.Хадид Выводы Список использованной литературы Введение Стиль Захи Хадид, оригинальный творческий язык, основанный... докладніше


Інтегровані корпоративні структури. Вертикальна та горизонтальна інтеграція
Вступ 1. Інтегровані корпоративні структури 2. Вертикальна та горизонтальна інтеграція Висновки Список використаних джерел Анотація Процес глобалізації, що відбувається в сучасному світі, задає могутній імпульс розвитку інтеграційної господарської діяльності... докладніше


Тенденції розвитку ринку інновацій в Україні
Зміст Вступ 1. Попит та пропозиції на ринку інноваційної продукції 2. Аналіз ринку інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою застосування у вітчизняних умовах Висновки Список використаної... докладніше


Правове забезпечення економічної політики в Україні
Зміст Вступ 1. Вплив права на ефективність економічної політики 2. Сучасний процес правового забезпечення господарської діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Одним із найважливіших напрямків економічної політики в Україні... докладніше


Індустріалізація в Україні: причини та методи
Вступ Радянське керівництво, взявши курс на модернізацію промислового потенціалу країни, одразу зіткнулося з трьома проблемами: кошти, сировина і робочі руки для розвитку індустрії. Одержати все це можна було від... докладніше


Всеволод Голубович: життєвий шлях та політична діяльність
Вступ Всеволод Олександрович Голубович — український громадсько-політичний і державний діяч. Свою зовнішньополітичну діяльність В. Голубович розпочав із формування дипломатичної служби України для вироблення умов визнання УНР іноземними державами під... докладніше


Григорій Костюк — видатний український психолог
Видатний український психолог Г.С.Костюк (1899-1982) зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією, індивід стає суспільною істотою, особистістю в міру того, як у нього формуються свідомість і... докладніше


Інвестиції в Інтернет. Сучасний стан інвестування електронних грошей
  Вступ Сучасна дійсність характерна появою глобальної інформаційної гіпермедійної системи, що отримала назву Інтернет. Вона одночасно є середовищем для співпраці та спілкування, засобом всесвітнього мовлення та розповсюдження інформації, віртуальним... докладніше


Чому «добро» вважають поняттям моралі й категорією етики?
1. Чому «добро» вважають поняттям моралі й категорією етики? Як етична категорія добро виражає те, що є цінним саме по собі, що сприяє позитивному утвердженню людини в людському способі... докладніше


Леонардо да Вінчі як теоретик мистецтва (“Книга про живопис”)
Вступ Леонардо да Вінчі — історичний живописець, скульптор, архітектор, вчений та інженер епохи Відродження. Народився 15 квітня 1452 р. біля Флоренції, у сім’ї багатого нотаріуса. Леонардо да Вінчі створив... докладніше


Фінансово-економічна оцінка проекту нормативно-правового акта у сфері господарської діяльності. Проект Закону про гральний бізнес в Україні
Ігорний бізнес є дуже прибутковим, саме тому цей вид підприємницької діяльності зростає дуже швидкими темпами. А про розвиток вітчизняного законодавства відносно регулювання відносин у сфері грального бізнесу так сказати... докладніше


13 / 10 / 2020
Регіональна економіка. Економічна політика
Зміст Вступ 1. Економічна політика уряду країни 2. Управління продуктивністю і ефективністю виробництва Висновки Список використаної літератури Вступ Особливо актуальна у сучасних умовах проблема протиріч технічного стану і розвитку... докладніше


Андрій Корнійович Сова — життєвий та творчий шлях
Вступ Андрій Сова — відомий український актор-гуморист ХХ століття. Він читав зі сцени понад тридцять років, брав участь у понад восьми тисячах концертів. Його, улюбленця публіки, можна справедливо вважати... докладніше


Огляд вчень про звичаєве право
Вступ Актуальність теми. Звичаєве право — перша історична форма права, нині найпоширеніша серед країн з консервативним способом життя. Воно складається з норм, санкціонованих державою, тобто таких, що набули її... докладніше


11 / 10 / 2020
Етнополітична ситуація в сучасній Україні
Вступ 1. Загальні особливості етнополітичної ситуації в Україні 2. Чинники дестабілізації етнополітичної сфери 3. Концептуальні підходи до формування етнополітики в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Українське суспільство ніколи... докладніше


Методика інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління
Вступ В умовах реформування відносин власності, удосконалення форм та методів управління господарським комплексом потрібен значно вищий рівень обґрунтованості планування соціально-економічного розвитку взагалі і підприємницької діяльності зокрема. Розвиток підприємництва на... докладніше


Вплив світової фінансової кризи на сферу морських перевезень Сінгапуру
Вступ 1. Вплив світової фінансової кризи на економіку Сінгапуру 2. Морські перевезення Сінгапуру і світова криза Висновки Список використаних джерел Вступ Сінгапур — держава-місто, площею 692,7 кв. км, що... докладніше


Обробка металів давніми кельтами
Зміст Вступ. 1. Ранньозалізна доба в історії Стародавнього світу. 2. Згадки про кельтів у давні часи. 3. Матеріальна культура та ремесла стародавніх кельтів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Давні... докладніше


Професійні конфлікти в колективах: шляхи їх подолання
Вступ Реальне життя організацій – це складний клубок виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин. Ці відносини охоплюють особистості співробітників загалом, але між ними ніколи не існує повної взаємної узгодженості. Жодна... докладніше


Сучасні проблеми транспортного права (застосування)
Вступ 1. Транспортна діяльність 2. Проблеми транспортної політики 3. Правова природа поняття «транспортні послуги» Висновки Список використаних джерел Вступ В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. По-перше, він... докладніше


9 / 10 / 2020
Дослідження психологічного зростання особистості
Одна з найважливіших проблем сьогодення — розвиток життєвої компетентності особистості, оскільки саме ця компетентність дає змогу людині досягти успіху в житті. Успіх — явище відносне. З одного боку, успіх... докладніше


Характеристика, складання та оформлення документів
Зміст 1. Правила контролю виконання документів 2. Характеристика, складання та оформлення протоколів 3. Напишіть лист — відповідь. Список використаних джерел 1. Правила контролю виконання документів Контроль за виконанням документів... докладніше


Професійний стрес та синдром емоційного вигорання
1. Класифікація професій. 2. Види професійного стресу. 3. Синдром емоційного вигоряння. Професія — це певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань та практичних навичок. Американський словник професій... докладніше


Ціна та ціноутворення в галузі туризму
1. Поняття та сутність ціни в ринковій економіці. Функції ціни Ціна — це категорія товарного виробництва, яка обслуговує обмінні процеси, що відбуваються в різних суспільно-економічних формаціях і виступає важелем... докладніше


7 / 10 / 2020
Художня культура
Зміст Вступ 1. Поняття “Художня культура” 2. Художня культура як складова культури духовної Висновки Список використаної літератури Вступ Художня культура виступає одним з найважливіших компонентів духовної культури. Разом з... докладніше


Внутрішня та зовнішня політика гетьманської держави в 2-й половини ХVІІ — початку ХVІІІ століття
Вступ 1. Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика 2. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну 3. Боротьба... докладніше


Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Вступ 1. Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Оподаткування здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва 4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної... докладніше


Напрямки розвитку наукових розробок
Зміст 1. Використання методів математичного моделювання в науковій практиці 2. Зведення числових значень у таблицю 3. Основні види каталогів. Вимоги до їх створення 4. Напрямки розвитку наукових розробок м’ясопереробного... докладніше


Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму
Зміст 1. Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму 2. Сценарна розробка анімаційної програми в рекреаційному закладі «Гостинний двір «Вечір в Карпатах» (Яремче) Список використаних джерел. 1. Технологічні основи... докладніше


5 / 10 / 2020
Ж.-Ж. Руссо: концепція «суспільного договору»
Вступ 1. Теорії суспільного договору в епоху Просвітництва 2. Головні засади формування концепції про народний суверенітет 3. Концепція «суспільного договору» Ж. Руссо Висновки Список використаних джерел Вступ Одним з... докладніше


Аналіз навчальної та наукової літератури
Зміст 1. Аналіз навчальної літератури 2. Аналіз наукової літератури Список використаних джерел 1. Аналіз навчальної літератури Дидактичне забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ є нині чи не найголовнішим завданням... докладніше


Естетика в Древній Греції
Вступ 1. Зародження та розвиток естетичних уявлень у давній Греції 2. Етичні вчення Давньої Греції Висновки Список використаної літератури Вступ Естетична свідомість — частина суспільної свідомості, одна з його... докладніше


Философские знания и его особенности
Содержание Введение 1. Специфика философского знания 2. Основные особенности философского знания Выводы Список использованной литературы Введение Философия включает в себя учение об общих принципах бытия мироздания (онтология, или метафизика),... докладніше


Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша)
Тема:Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша) Зміст Вступ. 3 1. Основи теорії організації4 2. Вплив середовища на структуру організації. Концепція Лоуренса-Лорша. 7 Висновки. 11 Список... докладніше


Ринок праці та механізм його функціонування
Вступ 1. Ринок праці та механізм його функціонування 2. Державна політика управління ринком праці Висновки Список використаних джерел Вступ Ринок праці, як і ринок капіталів, товарів, цінних паперів та... докладніше


Експертиза та оцінка майна
Зміст 1. Фінансові інструменти в оцінці майна 2.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки 3.Методичні підходи до... докладніше


28 / 09 / 2020
Україна в міжнародних організаціях: дипломатичні здобутки та нереалізовані можливості
Вступ 1. Участь України в міжнародних організаціях 2. Перспектива участі України в міжнародних організаціях Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародна організація — це об'єднання країн, що створено на основі... докладніше


Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. Методика опису документів національного архівного фонду України
Зміст Вступ. 1. Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. 2. Методика опису документів національного архівного фонду України Висновки. Список використаних джерел. Вступ Національний архівний фонд України — складова частина вітчизняної історика... докладніше


Стратегічні альянси у світовій економіці
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації економіки та конвергенції галузей, прискорення соціально-економічних і політичних процесів перед господарюючими суб'єктами постають якісно нові завдання, обумовлені необхідністю визначення адекватних шляхів і способів... докладніше


Особливості митного оформлення алмазів
В діючому Митному кодексі існують деякі особливості оформлення супровідних документів на алмази при переміщенні їх через митний кордон України та введенні в обіг відповідно до міжнародної сертифікаційної схеми. Проблему... докладніше


Взаємовідносини держави і громадянина та шляхи до співпраці
Анотація В статті розглядається проблема взаємовідносин громадянина і держави. Поняття „громадянин” означає зв`язок особи з правовою системою держави, громадянином якої він є. Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи... докладніше


22 / 09 / 2020
Три фази кризисного менеджменту
Вступ 1. Поняття кризи та принципи виникнення кризових ситуацій в розвитку підприємства 2. Ознаки кризових явищ в економіці підприємства 3. Порівняльна характеристика фаз кризисного менеджменту Висновки Список використаних джерел... докладніше


Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки. Чутливість та подразливість
Зміст Вступ 1. Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки 2. Чому елементарна чутливість вважається вихідною формою прояву психіки ? Обґрунтуйте свою відповідь 3. Скласти словник термінів, що стосуються тематичного... докладніше


Класична та сучасні теорії і моделі стресу
1.Класична теорія стресу. 2.Сучасні теорії та моделі стресу. 3.Методологічні підходи до вивчення стресу. Стрес на сьогодні є однією з найактуальніших проблем сучасною науки. Згідно демографічних даних, протягом останніх десятиліть... докладніше


Стан та перспективи вищої педагогіки, освіти в сучасних умовах розвитку суспільства
Вступ Державна політика в галузі розвитку української освіти спрямована на досягнення нею сучасного світового рівня, відродження й подальший розвиток національних науково-освітніх традицій, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження... докладніше


Особливості політичної системи України
Вступ 1. Формування політичної системи і державності України 2. Особливості політичної системи України Висновки Список використаних джерел Вступ Політична система в Україні є той необхідний механізм, з допомогою якого... докладніше


Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України
Зміст 1. Поняття первинної, додаткової і повторної експертизи. Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України 2. Судово-балістична експертиза Список використаних джерел 1. Поняття первинної,... докладніше


17 / 09 / 2020
Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика
Вступ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції 2. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Висновки Список використаних джерел Вступ Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями справ... докладніше


17 / 09 / 2020
Структура моралі
Вступ 1. Проблема сутності та структури моралі 2. Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу 3. Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення" Висновки Список використаної літератури Вступ Мораль... докладніше


Влада та власність: поняття та їх взаємовплив
Вступ 1. Система та правовий статус органів державної влади 2. Державна влада та власність Висновки Список використаних джерел Вступ Держава у особі органів державної влади здійснює організуючу, цілеспрямовану діяльність... докладніше


17 / 09 / 2020
Завдання та зміст роботи сімейного лікаря та міської поліклініки
Зміст Вступ 1. Завдання міської поліклініки 2. Завдання та зміст роботи сімейного лікаря Висновки Список використаних джерел Вступ За твердженням ВООЗ, первинна медико-санітарна допомога – центральна функція й основна... докладніше


Вина в цивільному праві
Вступ 1. Сутність та поняття вини як умови відповідальності 1.1. Поняття вини в римському праві 1.2. Вина як суб'єктивна умова цивільно-правової відповідальності 1.3. Принцип вини як принцип цивільно-правової відповідальності... докладніше


17 / 09 / 2020
Менталітет східних слов`ян
Вступ Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах сфери підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості,... докладніше


Трудовий договір в сучасній театральній практиці
Вступ Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) і (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України.... докладніше


16 / 09 / 2020
Загальні засади національної економіки
Вступ Національна економіка — складна господарська система, яка являє собою взаємозв’язані сфери, сектори, галузі. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної... докладніше


Основні положення методу системного підходу
Вступ При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме... докладніше


Структура та чисельність персоналу
Вступ Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів.... докладніше


Магія слова і українська народна медицина
Вступ 1. Магія слова і українська народна медицина 2. Народна медицина як невід'ємна частина прадавнього традиційного світогляду українців Висновки Список використаних джерел Вступ Народна медицина на всіх етапах історичного... докладніше


Методи оцінки ефективності капіталовкладень
Вступ 1. Оцінка економічної ефективності капіталовкладень 2. Методи оцінки ефективності капіталовкладень Висновки Список використаних джерел Вступ Стабілізація національної економіки — це одна з найголовніших проблем економічної політики України на... докладніше


Негативний вплив Першої Світової війни на економіку України
Вступ 1. Україна в роки Першої Світової війни 2. Економіка України в роки Першої Світової війни 3. Негативний вплив війни на економіку України Висновки Список використаних джерел Вступ Перша... докладніше


Поняття та принципи митної служби
Вступ 1. Поняття та принципи митної служби 2. Види і ставки мита 3. Особливі режими митного контролю Висновки Список використаних джерел Вступ Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність... докладніше


10 / 09 / 2020
Принципи сучасного медичного та фармацевтичного менеджменту
Зміст Вступ. 1. Принципи сучасного медичного та фармацевтичного менеджменту 2. Закон України «Про лікарські засоби». 3. Найважливіші індикатори фінансового стану медичної та фармацевтичної організації Висновки. Список використаних джерел. Вступ... докладніше


Діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)
1. Наукова діяльність М.Грушевського в еміграції 2. Публіцистика М.Грушевського еміграційного періоду Вступ Еміграційна доба життя та діяльності Михайла Грушевського справедливо відноситься до однієї з найменш вивчених у грушевськознавстві. Дослідники... докладніше


Роботи Е. Геккеля та їх значення на становлення екології
Вступ 1. Роль Геккеля Е. у становлення екології 2. Теорія Геккеля Е. 3. Етапи розвитку екології Висновки Список використаних джерел Вступ Популярність екології останнім часом стрімко зростає. В обговорення... докладніше


Загальна структура психологічного дослідження. Характеристика етапів дослідження
Вступ Наука — це соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично-систематизованих знань про дійсність. Наука є складовою частиною духовної культури людства. Як система знань... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини (м.Чернівці)
Чернівецька область розташована в західній частині України на кордоні з Молдовою та Румунією в передгір’ї Карпат, вона займає площу 809,6 тис. га, що складає 1,3 % території держави. Значні... докладніше


Економічне регіональне відтворення Київської області
Вступ Після здобуття Україною незалежності в країні активізувалися трансформаційні процеси, спрямовані на розбудову української держави, на задоволення потреб її громадян. Ефективність цих процесів безпосередньо залежить від забезпечення безперервного суспільного... докладніше


Предмет, метод і задачі курсу «Економіка підприємства»
Вступ Економіка – це наука про те, як суспільство використовує визначені, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів (послуг) і розподіляє їх серед різних груп людей. Тому економіка підприємства –... докладніше


Показники дохідності
Вступ Ціна акції перебуває у функціональній залежності від доходу й дохідності. Дохідність є відношенням доходу до ціни, а сам дохід складається з двох складових: це передовсім виплата дивідендів (перша... докладніше


Геополітика в контексті глобальних суспільних процесів сучасності
Вступ Актуальність теми. Необхідність наукового обґрунтування зовнішньої та оборонної політики держави сьогодні є аксіомою. Так, в силу кардинальних геополітичних змін, які сталися наприкінці ХХ століття, значно зростає роль геополітичного... докладніше


Цивілізаційний підхід в країнознавстві. Основи цивілізації світу
1. Цивілізаційний підхід в країнознавстві. Основи цивілізації світу У наукових дослідженнях застосування тих чи інших методів здебільшого визначається дефініцією самого об’єкта. На сьогодні в науці немає загальноприйнятого визначення цивілізації,... докладніше


7 / 09 / 2020
Ознаки і властивості інформаційних потоків
Вступ На всьому протязі існування людських громад успіх їхньої життєдіяльності визначався, поряд з умінням володіти ресурсами землі і використовувати їх для своїх цілей, також інформацією про їх загальному кількості... докладніше


Інформаційні потоки: сутність і значення
Вступ Інформаційні  потоки і масиви відокремлюються в самостійні явища системи документних комунікацій завдяки наявності власних ознак та властивостей. Ознаки відображають зовнішні сторони явища, а властивості відбивають внутрішні його особливості... докладніше


Сутність та функції згортання інформації
Вступ Згортання документної інформації передбачає узагальнення, концентрацію основних відомостей про документи. Суть цього процесу у визначенні рівня необхідної та достатньої інформативності повідомлення (тобто кількості інформації, що характеризує документ) залежно... докладніше


Формування фондів страхування
Вступ Сучасні форми організації страхування як особливої сфери фінансових відносин і водночас специфічної форми підприємницької діяльності визначаються загальними принципами функціонування ринкової економіки. У свою чергу, реалізація цих принципів, що... докладніше


Факторний аналіз стратегій управління людськими ресурсами
Вступ В умовах постіндустріального суспільства, що базується на інформаційних технологіях, темпи економічного зростання та рівень добробуту залежать усе більшою мірою від інтелектуальних ресурсів, головним носієм і творцем яких є... докладніше


Чому я хочу вступити до СБУ
Вступ Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. До... докладніше


7 / 09 / 2020
Демографічний вибір народжуваності
Вступ Рішення людей, пов'язані з вибором того чи того різновиду демографічної поведінки, мають для їхнього життя важливе значення. Вони формуються під впливом безлічі чинників, хоча усвідомлюються останні з різною... докладніше


Гендерні стереотипи українського суспільства: їх прояви. Соціальний статус жінок та чоловіків: конфлікт ролей
Вступ 1. Гендерні стереотипи українського суспільства 2. Соціальний статус жінок та чоловіків: конфлікт ролей Висновки Список використаних джерел Вступ Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система... докладніше


Форми логічного мислення та їх роль у науці
Вступ 1. Поняття «мислення» в історії філософії 2. Процеси мислення 3. Основні функції, види та форми мислення 4. Розв`язання логічних задач 5. Логічна форма міркування Висновки Список використаних джерел... докладніше


Аналіз продуктивності праці та її стимулювання
Вступ 1. Аналіз продуктивності праці та її стимулювання 2. Аналіз використання тракторного парку Висновки Список використаних джерел Вступ Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як... докладніше


Формування ділової стратегії інформаційної служби
Вступ За останні роки в Україні покращилась інформатизація суспільства, завдяки так званим інформаційним службам та агенціям, чисельність яких стрімко зростає. Інформація – це найцінніший товар, який може приносити гарний... докладніше


Основна характеристика етапів входження особистості в колективі
Вступ Тотальна колективізація особистості спричинила втрату нею індивідуальності, набуття положення «гвинтика». Сьогодні вітчизняна наука, опираючись на глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки, шукає нові рішення проблеми... докладніше


Гендерний аспект комунікативної поведінки
Вступ Проблемами комунікації займаються представники різних наук: філософи, соціологи, культурологи, психологи, лінгвісти. Вони досліджують таку проблему із позицій своєї науки, вказуючи на її особливість та формулюючи відповідні її визначення.... докладніше


Гарантії права на інформацію
Вступ Людина як суб’єкт суспільних відносин має потребу в отриманні відомостей про події та явища, що відбуваються або мали місце в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація є... докладніше


4 / 09 / 2020
У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення
1. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? Товарне виробництво – це тип господарювання при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для задоволення невласних, а... докладніше


Методичні основи і показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів
Вступ Прийнято розглядати інвестиційну привабливість на рівні держави, галузі, регіону і, врешті-решт, підприємства. Підприємство у цій системі є кінцевим пунктом вкладення коштів, де реалізуються конкретні інвестиційні проекти. Для інвестора,... докладніше


Переваги і вади зовнішнього консультування
Вступ Сучасний стан ринку консультаційних послуг підтверджує життєздатність та перспективність інституту незалежного консультування. Консалтингові фірми, які просувають на ринок свої послуги, проголошують свою об’єктивність та незалежність під час вирішення... докладніше


Соціальні пріоритети організації праці та шляхи їх забезпечення
Вступ Соціальна діяльність організації — це діяльність, яка націлена на удосконалення умов використання і відтворення людського капіталу. Соціальні пріоритети в діяльності підприємств займають 30-40%. Змінюється відношення суспільства до соціальних... докладніше


Підготовка кадрів для активного туризму (організація шкіл, семінарів, курсів)
Вступ Активний розвиток туризму актуалізував проблему підготовки туристичних кадрів. Як відомо, спочатку це були дворічні курси. Але сама дійсність змусила піднести освіту фахівців на вищий рівень. Міністерством освіти і... докладніше


4 / 09 / 2020
Інтеграція фінансового ринку у світовий ринок
Вступ Реалії сучасного світу вимагають найскорішої інтеграції вітчизняної економічної системи, в тому числі її фінансової складової, до міжнародної економіки. Під фінансовою інтеграцією розуміють впровадження окремо взятої країни в світову... докладніше


Міжнародний комерційний арбітраж
Зміст А) Дайте відповідь з посиланням на відповідні норми Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії ООН, які можуть настати правові наслідки того, коли протягом 30 днів із дня одержання відповідачем... докладніше


Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання у державі місцем виконання роботи
Вступ 1. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства 2. Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства 2.1. Гарантії трудової діяльності та трудовий статус 2.2. Соціальне забезпечення іноземних... докладніше


4 / 09 / 2020
Роль спадковості у виникненні відхилень в психічному розвитку
Вступ 1. Роль спадковості у виникненні відхилень в психічному розвитку 2. Етіологія та патогенез раннього дитячого аутизму Висновки Список використаних джерел Вступ Біологічна спадковість визначає як те загальне, що... докладніше


Склад і компетенція відділення „Королівської Лави” Верховного суду Англії , Уельсу
Вступ 1. Склад і компетенція Суду Королівської Лави 2. Сучасний склад і компетенція Верховного суду Англії та Уельсу Висновки Список використаних джерел Вступ Англійський правоустрій як ніякий інший вимагав... докладніше


Правове регулювання ветеринарної медицини
Вступ Своєрідний об’єкт державно-правового регулювання сільського господарства становлять відносини ветеринарного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і громадян як власників худоби і птиці. Правове регулювання цих відносин проводиться у відповідності до норм... докладніше


3 / 09 / 2020
Нормативно-правова інформація для економічного аналізу
Вступ Економічний аналіз є прикладною економічною наукою та практичною діяльністю з відповідними системоутворюючими ознаками. Економічний аналіз як прикладна функціональна наука тісно взаємопов’язана із практикою: вивчає, розробляє, удосконалює методи отримання,... докладніше


Управління витратами на підприємстві
Вступ Ефективність функціонування підприємства залежить від ефективного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної системи управління витратами, особливо в галузі зв’язку. Перевагами впровадження такої системи... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини(Печерський р-н,м Київ)
Київ – найбільше місто України. Враховуючи столичний статус Київської агломерації, саме сюди направлена значна частка як вітчизняних так і закордонних інвестицій в будівництво та сферу послуг. Саме тут найшвидшими... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини(Шевченківський р-н,м Київ)
Основними завданнями розвитку м. Києва є забезпечення сталого збалансованого розвитку міста як столиці України. Сталий розвиток м. Києва – це економічно, соціально та екологічно збалансоване вирішення завдань щодо досягнення... докладніше


Основні завдання проведення конференцій
Вступ Підготовку конференції, незалежно від її типу, можна умовно поділити на два етапи. На першому етапі визначаються тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему... докладніше


Сучасний стан діяльності ДКРС (Державна контрольно-ревізійна служба) України: результати і проблемні питання здійснення державного фінансового контролю
Акімов В. В. Актуальні завдання Державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми // Право і Безпека. – 2010. — №2. У даній статті автором розглянуті питання проведення державною контрольно-ревізійною службою... докладніше


Поняття та суть безпеки бізнесу як стану захищеності від протиправної діяльності
Вступ На сьогоднішній день не існує чітко визначеного поняття економічної безпеки підприємництва. На нашу думку, найбільш вдалим визначенням безпеки підприємництва є «сукупність організаційно-правових, технічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших... докладніше


Рольова поведінка. Соціальні норми як регулятори поведінки
Вступ Спілкуючись з іншими людьми, які виступають у певних ролях, людина неминуче вступає у рольову взаємодію з ними, тобто керує їхньою рольовою поведінкою і сама підпадає під вплив партнерів... докладніше


Екстраполяція, інтерполяція, абдукція в системі методів соціального пізнання
Вступ Для розвитку методології і філософії науки важливими постають саме методологічні інновації, як вихідні у осягненні суспільно-політичного простору сьогодення. Без них неможливо просуватися уперед у пізнанні. Інновації створюють нові... докладніше


Соціологія В.Парето
Вступ Італійський соціолог і економіст В.Ф. Парето був яскравим представником так званого психологізму в соціології. Характерна особливість цієї соціологічної орієнтації — концентрація уваги на психологічних, переважно ірраціональних аспектах соціального... докладніше


Соціологія Г.Зіммеля
Вступ Ідеї Георга Зіммеля (1858-1919) — німецького філософа і соціолога — лягли в основу його теоретичної концепції, що одержала назву формальної соціології. У своїх роботах Г. Зіммель особливу увагу... докладніше


Суспільство як об’єкт філософського пізнання
Вступ У теоретичному розумінні суспільства, його сутнісних засад існують різноманітні погляди. Одні дослідники вважають, що суспільство є узагальнюючою назвою сукупності та взаємодії значної кількості індивідів, інші — самобутньою реальністю,... докладніше


Україна в контексті глобалізації: становище і необхідність захисту інтересів українських фізичних та юридичних осіб за кордоном
Вступ У міру розвитку і вдосконалення міжнародних відносин невпинно змінюється і функціональна діяльність консульських установ. На думку відомих дослідників цієї проблематики Н.Грената і Б.Сена, немає вичерпної кількості консульських функцій... докладніше


Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання» в теорії кримінального права»
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави 2. Поняття покарання та його мета 3. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності та покарання Висновки Список використаних джерел Вступ У КК нерідко... докладніше


3 / 09 / 2020
Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби
1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби Первісна доба — найтриваліша в історії людства. Вона тривала з появи перших людей до виникнення стародавніх цивілізацій (IV-... докладніше


Розуміння Гоббсом значення мови в пізнанні
Вступ 1. Сутність пізнання у філософській традиції 2. Проблеми «несвідомого», «підсвідомого» та «інтуїтивного» в чуттєвому пізнанні 3. Хиба та можливості її розуміння у філософії Т.Гоббса 4. Вчення про мову... докладніше


Страхування матеріальних цінностей під заставу
Вступ 1. Форми забезпечення кредитів 2. Забезпечення кредиту заставою 3. Гарантії і поручительства Висновки Список використаних джерел Вступ Страхова практика, спираючись на спільні засади кредитного страхування та враховуючи особливості... докладніше


Принципи маркетингу та сутність
Зміст 1. Що таке маркетинг та чим він відрізняється від виробничо-збутової діяльності 2. Які функції виконує підприємство що діє на принципах маркетингу? Список використаної літератури 1. Що таке маркетинг... докладніше


За якими ознаками класифікують наукові дослідження
Вступ Наука — це сфера дослідницької діяльності, що спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і процеси мислення. Вона містить у собі всі умови і моменти цього виробництва.... докладніше


Вивчення облікових документів державного архіву
Зміст Вступ 1. Які основні облікові документи ведуть державні архіви? 2. Які допоміжні облікові документи ведуть державні архіви? 3. Документи для централізованого державного обліку документів НАФ Висновки Список використаних... докладніше


Сімейні підприємства
Вступ Сьогодні сімейний бізнес вважають ще не достатньо розпізнаною формою власності, але в той же час він є достатньо поширеним – від невеличких сімейних крамничок до потужних бізнес-гігантів, таких... докладніше


Конвенція дорожнього руху
Вступ Дорожній рух — процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів... докладніше


Політичні системи сучасного, традиційного та постсучасного суспільства
Вступ Тема розвитку політичної системи в Україні особливо актуальна на сучасному етапі трансформаційних перетворень у нашій країні, адже відомо, що становлення багатопартійної системи, розміщення партій та різні конфігурації їх... докладніше


Глобалізація і стратегічні проблеми міжнародної безпеки України
Вступ У сучасному глобалізованому світі жодна країна не спроможна гарантувати свою безпеку лише власними силами, не здатна ефективно запобігати таким новим викликам у галузі безпеки, як міжнародний тероризм та... докладніше


Планування технічного розвитку на підприємствах зв’язку
Вступ В умовах функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки, посилення ролі та значення людського капіталу, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій гостро виникла потреба розробки, удосконалення та застосування технічного розвитку, який в... докладніше


Соціальні універсальні послуги в Польщі
Вступ Дев’яності роки XX століття зумовили суттєві зміни в соціальній політиці, зокрема: здійснення адміністративної реформи децентралізації влади; встановлення системи стандартів у соціальній сфері; розбудова громадського сектору та введення механізму... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури
Вступ Ефективність функціонування будь-якої організації, здатність ефективно та оптимально досягати необхідного результату значною мірою залежить від розроблення, впровадження та дотримання у повсякденній діяльності певних вихідних положень (принципів). Не є... докладніше


29 / 08 / 2020
Взаємозв’язок факторів і результатів виробництва
Вступ Виробництво не можна уявляти як механічне поєднання його основних елементів: робочої сили, землі і засобів виробництва. Вони утворюють складну систему в її взаємозв’язку. А всяка цілісна система якісно... докладніше


Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління
І. Теоретичні питання. 1. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління   Менеджмент використовує різноманітні способи, підходи та прийоми, які дають... докладніше


Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття кадрів робочої сили, трудових ресурсів, персоналу, людських ресурсів
Вступ В умовах конкурентного ринкового середовища результативність діяльності самоврядних організацій вирішальною мірою залежить від якісних характеристик персоналу та вміння управлінського апарату ефективно використовувати цей найважливіший виробничий ресурс. Світова практика... докладніше


Кейнсіанська теорія державного регулювання ринкової економіки
Вступ Нова теорія економічного розвитку, яка обґрунтовує необхідність і практичну доцільність державного регулювання економіки на засадах приватної власності, конкуренції, — кейнсіанська. Засновником цієї теорії вважають англійського економіста Дж. М.... докладніше


Розкрити методи логічного аналізу
Вступ Відомо, що суворий умовивід, який відповідає правилам традиційної логіки, може бути істинним або помилковим. До нього незастосовне поняття більшої або меншої надійності. Будь-який правдоподібний висновок (висновок із «слабкої»... докладніше


29 / 08 / 2020
Утопічний соціалізм як ідейне джерело марксизму
Вступ Утопічна думка прагнула охопити усі сторони людського життя і мала на меті безпосередню практику, пропускаючи стадію пізнання світу і часто вважаючи цю стадію вже пройденою. Характерними рисами раннього... докладніше


Організація інформаційно-аналітичної діяльності в інформаційному агентстві
Вступ Сьогодні найбільші інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких питаннях і виключну роль у функціонуванні глобальних комунікаційних потоків. У зв’язку з цим можна згадати, наприклад, що на... докладніше


Аналіз технологічних укладів
Вступ Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи... докладніше


Професійний ризик, форми ризику, та його вплив на професійну діяльність
Вступ Професійна етика — це галузь етичного знання, що відображає рівень моральнісного ставлення людини до суспільства та до себе самої в опредмєтнених формах: у змісті, засобах, процесі та наслідках... докладніше


Моральна норма і ритуал, традиція
Вступ Мораль — система норм і принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно... докладніше


Структура естетичної свідомості
Вступ Естетична діяльність суспільного суб’єкта, що розвивається протягом тривалого історичного часу, створює цілий комплекс почуттів, представлень, поглядів, ідей, які ми називаємо естетичною свідомістю. Що це таке? Передусім поняття, свого... докладніше


Поняття комунікаційних бар’єрів та їх види
Вступ Спілкування в управлінській діяльності керівника має за мету взаємодію між суб’єктами управління, між суб’єктом і об’єктом управління для досягнення поставлених цілей. Отже, в управлінській діяльності формуються, крім організаційно-технічних,... докладніше


Теоретичні аспекти нотаріальної справи
Вступ 1. Поняття компетенції нотаріальних органів 2. Умови і порядок видачі свідоцтва про право власності за життя подружжя Висновки Список використаних джерел Вступ Нотаріат в Україні – це система... докладніше


29 / 08 / 2020
Методологічні засади звичаєвого права
Вступ 1. Основні риси звичаєвого права 2. Трактування та методологічні засади звичаєвого права 3. Законодавчі акти звичаєвого права Висновки Список використаних джерел Вступ Звичаєве право – сукупність обов’язкових до... докладніше


29 / 08 / 2020
Особливості та характеристики систем штучного інтелекту
Вступ 1. Есксперті системи та їх характеристики 2. Напрямки досліджень систем штучного інтелекту Висновки Список використаних джерел Вступ Під штучним інтелектом розуміють галузь інформатики, одним із завдань якої є... докладніше


Контроль в державному управлінні
Вступ У системі засобів забезпечення законності у державному управлінні державний контроль посідає важливе місце, оскільки його метою є забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок,... докладніше


Форми кредиту: переваги і недоліки окремих форм
Вступ Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування,... докладніше


Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Австрії
Вступ Сьогодні здобуття вищої освіти за кордоном зайняло конкурентні позиції щодо навчання на території України. Особливий інтерес до неї виявляють українські студенти. Вибір закордонного вищого навчального закладу — це... докладніше


Космічне та сонячне випромінювання і його плив на здоров’я людини
Вступ В Україні 18,6 млн людей мають недуги серцево-судинної системи. Смертність цієї категорії людей з 349,6 у 1991-му році зросла до 480,6 тис у 2007-му році. За результатами обстеження... докладніше


Нові тенденції в банківському та фінансовому нагляді
Вступ Актуальність теми. На сьогодні в правовій та економічній науковій літературі відсутні єдині підходи до визначення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд». Це в свою чергу призводить до розбіжностей... докладніше


27 / 08 / 2020
Некласична філософія XX століття
Філософія кінця XIX — початку XX ст. в основному відійшла від принципів класичної філософії, яка була значним кроком у становленні теоретичної думки порівняно з усім попереднім філософським розвитком. Історичне... докладніше


Філософія і образ людини майбутнього
Вступ «Філософія майбутнього» — футурологія, що стрімко розвивалася за кордоном, відкидалась нашими вождями як шкідлива буржуазна лженаука. А тим часом стали відомими в усьому світі праці з глобального моделювання,... докладніше


Вільгейм Дільтей про історичний дух народів розрізнення, методологій науки, про природу і наук, про дух
Вступ Вільгельм Дільтей (1833 — 1911) — німецький філософ і психолог. Розділяв психологію на дві принципово різні по своїй методології дисципліни: психологію аналітичну («номотетическую»), пояснювальну, метою якої є виділення... докладніше


Основні рівні пізнання в праві
Вступ Праворозуміння — це не тільки володіння знаннями про право у вигляді тієї інформації, що є на даний момент у розпорядженні правознавства. До проблеми володіння добутою інформацією впритул примикає... докладніше


27 / 08 / 2020
Визначення ключових факторів успіху (конкурентних переваг) підприємства
Вступ У ринковій економіці будь-яке підприємство функціонує в певному конкурентному середовищі, а тому бере участь у конкурентній боротьбі. Роль конкурентного середовища у загальному розвитку ринкової економіки і його вплив... докладніше


Характеристика Гейдельберзького університету
Вступ Університет імені Рупрехта Карла розташований на березі річки Неккар. Заснував його курфюрст Рупрехт I, і сталося це 1386 року. Загальна кількість перших студентів становила 600 осіб. Їм пропонувалося... докладніше


Прогноз рівня безробіття в Україні
Вступ Безробіття не тільки погіршує економічний стан вимушено незайнятих, але й зменшує використання трудового потенціалу. Від недовикористання трудового потенціалу, втрат потенційних можливостей виробництва товарів і послуг страждають як окремі... докладніше


Характеристика природних та історико-культурних ресурсів Піренейського району
Вступ Піренеї — гори, які утворюють природний кордон між Францією та Іспанією. Простяглися на 435 км від Біскайської затоки до Середземного моря(Капе де Креус). Найвища вершина — Піко-де-Анета (3404... докладніше


Київський економічний район
Вступ В деяких схемах соціально-економічного районування Київський соціально-економічний район досить часто називають ще й Столичним, що цілком обґрунтовано,  у зв’язку з розташуванням тут столиці України – м. Києва.  Окрім... докладніше


Цукрова промисловість України
Вступ За виробничим потенціалом Україна відноситься до найбільших світових виробників бурякового цукру. Ця галузь бере початок свого розвитку з двадцятих років XIX століття. З того часу цукрове виробництво набуло... докладніше


Реінжинірінг бізнес-процесів як інструменту менеджменту
Вступ Увесь світ (і Україна особливо) знаходяться сьогодні в таких умовах, коли підприємства, щоб вижити на ринку і забезпечити конкурентоздатність, мусять вносити зміни в господарчу діяльність. В умовах інтернаціоналізації... докладніше


Захист цінних паперів
Вступ У наш час на стан злочинності відчутно впливає низка нових чинників. Спостерігається процес інтелектуалізації кримінального середовища. В нього втягуються суб’єкти, що володіють дуже великими пізнаннями в галузі науки,... докладніше


26 / 08 / 2020
Організація інформаційного забезпечення виставкового бізнесу
Вступ На початку незалежності дуже важливу роль продовжували відігравати Торгово-промислові палати, що на початку були практично єдиними виставковими центрами. Згодом з’являються приватні професійні організатори виставок, а також різноманітні види... докладніше


26 / 08 / 2020
Зарплата — основний види доходів населення: сутність, форми та системи. Законодавче регулювання рівня зарплати в Україні
Вступ Одним із найважливіших елементів організації виробництва є оплата праці, яка виражає головний і безпосередній інтерес найманих працівників, роботодавців, держави. Пошук взаємовигідного механізму реалізації та збереження інтересів вказаного тристороннього... докладніше


Принцип автономії в управлінні вищим навчальним закладом в контексті болонського реформування
Вступ Головні ідеї Болонського процесу містяться у низці важливих міжнародних документів. Зокрема, Велика хартія університетів (підписана 18 вересня 1988 року у Болоньї) серед основоположних для сучасних університетів принципів називає... докладніше


Теоретичні основи стратегічної організації праці менеджера
Вступ Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і... докладніше


Як виходжу із конфліктної ситуації
Вступ Люди неоднаково поводяться під час конфлікту. Нерідко питання, що стало предметом суперечностей, вдається вирішити, використавши пораду, прохання про скасування розпоряджень, нейтралізацію інших конфліктогенних чинників. Коли такі дії наштовхуються... докладніше


Економічні механізми забезпечення природохоронною діяльністю
Вступ Основною метою національної екологічної політики України є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності стає обов’язковою умовою переходу... докладніше


Системи управління природокористуванням
Вступ Зростаюче використання природних ресурсів потребує раціонального природокористування, спрямованого на досягнення максимальної продуктивності природних систем із мінімальним порушенням їх складової при господарському втручанні, підвищення стійкості до антропогенного впливу, збереження... докладніше


Життя і творчість Моріса Равеля
До легкої музики в своїй творчості звертався Моріс Равель – у його симфонічних і камерних творах неодноразово зустрічаються елементи джазу. Моріс Жозеф Равель — французький композитор. Яскравий представник світової... докладніше


Проблема та перспективи в розвитку міжнародних відносин в Україні
Великий ступінь відкритості економіки України супро­воджується деформованою структурою експорту та ізо­льованістю країни від глобальних виробничих мереж, невідповідністю національного законодавства вимогам міжнародних угод, що гальмує подальший розвиток зовнішньоекономічного сектору та... докладніше


Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ
Вступ Тенденції інноваційного розвитку економіки за умов інтеграції у міжнародний економічний простір вимагають адекватної зовнішньоекономічної політики, спрямованої на визначення пріоритетних напрямів розвитку країни, де засобами досягнення міжнародної конкурентоспроможності виступають... докладніше


Становлення особистості і стиль роботи керівника корпорації Мацусіта електрик
Вступ В середині 1990-х років з визначенням курсу реформування економік пострадянських республік активно вивчався світовий досвід управління і можливості його використання в цих країнах. Думки були різні — від... докладніше


Международный маркетинг и его значения во внешнеэкономической деятельности
Введение Международный маркетинг — это маркетинговая деятельность компании на рынках зарубежных государств, стратегия международного развития. Международный маркетинг способствует не только росту, но и выживанию фирм. Причины и цели выбора... докладніше


Вестернізація як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»
Вступ Концепція «золотого мільярда», розроблена прихильниками теорії «глобальних криз», зовсім тупикова. Нітрохи не краще й придумана послідовниками теорії «ріг достатку» версія, що ресурси Землі достатні для забезпечення потреб усього... докладніше


Методи прийняття управлінських рішень
1. Порівняльна характеристика “німецької”, “американської”, ”японської” технології прийняття рішень Американський спеціаліст з менеджменту І.Морріс розглядає теорію прийняття рішення, ґрунтуючись на відомій теоремі Байеса. Такий підхід дозволяє використовувати в управлінні... докладніше


Основні напрямки контролювання в японській системі
Вступ Японський менеджмент вивчають і наслідують не тільки в країнах Азії, а й Америки та Європи. Причиною цього є швидка відбудова і динамічний розвиток економіки Японії після Другої світової... докладніше


Система национальных счетов и анализ счета капитала
Основными показателями в СНС выступают три показателя совокупного продукта: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД),... докладніше


Оптимальний план виробництва для конкретних випадків технологій
Зміст Вступ 1. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції 2. Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції Висновки Список використаної літератури... докладніше


Тоталітарна держава
Вступ 1. Типи політичних режимів 2. Поняття та концепція тоталітаризму 3. Ідеологія в тоталітарній державі 4. Тоталітарно організоване суспільство Висновки Список використаних джерел Вступ Політичний режим – це характеристика... докладніше


26 / 08 / 2020
Документознавство і діловодство
1. Форми реєстрації документів в установі У практичній діяльності служби діловодства організацій використовують дві форми реєстрації документів — журнали реєстрації та реєстраційні картки. Журнальна форма реєстрації документів допускається в... докладніше


Напрями зростання підприємства
Зміст 1. Яку з концепцій управління маркетингу використовує ваше підприємство? Поясніть, чому 2. Охарактеризувати склад маркетингового середовища вашого підприємства 3. Визначити сильні та слабкі сторони підприємства 4. Побудувати «дерево... докладніше


Сучасний стан патопсихології
Вступ 1. Предмет і задачі патопсихології 2. Сучасні напрямки патопсихології Висновки Список використаних джерел Вступ Прискорення темпу житттєдіяльності сучасної людини, зростання обсягів інформації, що здатно зумовлювати невротичні зриви в... докладніше


Становлення предмету психології
Зміст Вступ 1. Становлення предмету психології 2. Складіть схему співвідношення рівнів розвитку нервової системи, психіки і форми поведінки тварин, опираючись на гіпотезу Леонтьєва – Фабрі 3. Складіть словник термінів,... докладніше


Психологічне дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом
Вступ 1. Встановлення і розвиток міжособистісних стосунків 2. Діяльність практичного психолога 3. Методи дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом Висновки Список використаних джерел Вступ Міжособистісні стосунки охоплюють широке коло явищ,... докладніше


Ергономічне та інженерно-технічне проектування
Вступ 1. Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми 2. Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем 3. Технічні норми та нормативи у проектуванні соціосистем Вступ Нині актуальним стає питання... докладніше


Типи ставлення до кризової ситуації та її наслідки
Вступ 1. Ігноруюче ставлення 2. Перебільшуюче ставлення 3. Демонстративне ставлення 4. Волюнтаристське ставлення 5. Продуктивне ставлення Висновки Список використаних джерел Вступ Душевне життя людини, як вважають деякі мислителі, є... докладніше


Чи можна виділити предмет і об´єкт риторики як окремі категорії науки
Зміст Вступ 1. Риторика як наука і мистецтво 2. Предмет, об'єкт, мета вивчення ділової риторики 3. Предмет і закони ораторського мистецтва Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “риторика” походить... докладніше


Аналіз терміну «Неопублікований документ»
Вступ 1. Сутність поняття «документ» 2. Властивості та ознаки документа 3. Неопублікований документ Висновки Список використаних джерел Вступ У документознавстві застосовується таке визначення документа: "Документ — це матеріальний об`єкт... докладніше


Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження
Вступ В соціально-економічному житті Західної Європи починаючи з XIV ст., в Італії, і з XV ст. в інших країнах стався цілий ряд змін, що знаменували початок історичної епохи, названої... докладніше


Способи фінансування міжнародних фірм
Вступ 1. Фінансування міжнародних фірм 2. Способи фінансування зовнішньої торгівлі 3. Практична частина Висновки Список використаних джерел Вступ Розбудова в Україні відкритої ринкової економіки, інтеграція її у світовий економічний... докладніше


Соціальна робота, інновація та досягнення
Зміст 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи 2. Практична частина. Інновація в соціальній сфері Список використаної літератури 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації... докладніше


Спеціальне документознавство
Вступ 1. Структура документознавства 2. Спеціальне документознавство 3. Місце загального і спеціального документознавства серед інших наукових дисциплін Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є... докладніше


Санітарно-гігієнічний та охоронний режими
Зміст 1. Розкрийте типо-видову структуру довідкового апарату 2. Охарактеризуйте санітарно-гігієнічний та охоронний режими 3. Як здійснюється тематичний запит? 1. Розкрийте типо-видову структуру довідкового апарату Серед виробничих підрозділів архіву головним... докладніше


Характеристика середньовічних вчень про працю
Зміст 1. Надайте характеристику середньовічному вченню про працю, наведіть приклади 2. Які соціологічні ознаки були закладені Девідом Мак-Клеландом і Джоном Аткінсоном у теорію досягнення успіху 3. Праця і робота:... докладніше


Глобалізація економіки та місце України
Зміст Вступ 1. Глобалізація економіки 2. Транснаціональні корпорації 3. Яке місце посідає Україна Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів... докладніше


Особливості формування лінійно-функціональних дивізіональних організаційних структур служб логістики
Вступ У науковій і практичній літературі визначенню ефективності функціонування організаційних структур управління підприємств (ОСУ) приділено не достатньо уваги. Це пояснюється відсутністю методичних підходів до визначення оптимальності і ефективності організаційних... докладніше


Роль індукції в науковому пізнанні та практиці міркування
Вступ Індукція — метод переходу від індивідуальних фактів до узагальнених. Треба тільки пам’ятати, що індукція може бути повною лише в абстракції (наприклад, у математиці). А взагалі індукція обмежена і... докладніше


18 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Актуальність постановки проблеми суспільних відносин за Законами XІІ таблиць пояснюється їхнім значним впливом на подальший розвиток римської держави. Об’єкт дослідження — соціальні процеси й групи в середині V... докладніше


18 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Історія створення сучасного правознавства починається від часів Стародавнього Риму. Звісно, правові системи існували й у давніших цивілізаціях. Більш того, саме римське право зазнало потужного впливу давньогрецького, близькосхідного, іудейського... докладніше


18 / 08 / 2020
Культурологические идеи в работах Хейзинга «Осень средневековья»
Введение В деятельности Xейзинга прослеживают три этапа: исследование древнегерманских языков, древнеиндийской литературы, религии и медицины; изучение европейской и прежде всего нидерландской истории позднего Средневековья и Нового времени; критика современной... докладніше


Особливості освіти Великобританії
Вступ На сьогодні Великобританія за формою правління є конституційною монархією, відноситься до найрозвинутіших країн світу і займає провідні позиції в економіці, політиці, освіті тощо. Високі вимоги до якості професійної... докладніше


Структура культури як явища соціального ґатунку
1. Структура культури як явища соціального ґатунку Світ культури всеосяжний, багатоелементний, складний, багатофункціональний, він становить органічне цілісне єство. Структура — означає порядок, будова, зв’язок. Це сукупність стійких зв’язків об’єкта,... докладніше


Давньоруське військо: склад, чисельність, озброєння
Вступ Тривалий внутрішній розвиток східно-слов’янських племен привів у ІХ ст. до утворення Київської Русі – однієї з найбільших держав середньовічної Європи. Історичним центром її було Середнє Подніпров’я, Київська земля.... докладніше


Україна в складі Російської імперії в др. пол. XVIII ст. Остаточна ліквідація Української автономії
1. Обмеження та остаточна ліквідація автономії Гетьманщини та Слобідської України Катерина II, продовжуючи традиції абсолютизму і централізму Петра І, мала намір найближчим часом скасувати всі автономії в імперії, уніфікувати... докладніше


Кревська унія і зміни в політичному становищі українських земель
Вступ Кревська унія стала першою спробою Польщі поглинути Велике князівство Литовське, проте активний опір литовської, української та білоруської знаті зашкодив втіленню цього задуму. Опозицію очолив литовський князь Вітовт, але... докладніше


Поширення слов`янофільських ідей в Україні в першій половині ХІХ ст.
Вступ Життя і погляди так званих слов’янофілів (О.С.Хом’якова, І.В. і П.В.Кірєєвських, К.С. і І.С.Аксакових, Ю.Ф.Самаріна і деяких інших) протягом вже більше 150 років привертають увагу не тільки істориків, але... докладніше


Дисиденти в Україні
Вступ Серед західних аналітиків українського дисидентського руху є різні погляди щодо умов, які спонукали людей до відкритого протесту. Олександр Мотиль доводить, що зародження дисиденства в Україні, як і в... докладніше


Стан економіки США та Англії на межі ХІХ — ХХ ст.
Вступ На рубежі XIX—XX ст. головною тенденцією розвитку економіки став перехід від капіталізму, що ґрунтувався на вільній конкуренції окремих самостійних державних і приватних підприємств, до капіталізму, який базується на... докладніше


Внесок А.Маршала у світову економічну науку
Вступ У 90-х роках XIX ст. в Англії сформувалася так звана кембріджська економічна школа, засновником якої був досить відомий економіст кінця минулого і початку нинішнього століття Альфред Маршалл (1842—1924).... докладніше


Закон про інформацію
Вступ Закони України «Про інформацію» містить норми, що розкривають закріплений Конституцією України зміст права громадян на інформацію, дають визначення конференційної інформації та інформації із обмеженим доступом, а також такої... докладніше


18 / 08 / 2020
Об’єкти науково-технічної інформації
Вступ Закон України “Про науково-технічну інформацію” дає таке її визначення: “Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані... докладніше


18 / 08 / 2020
Основи підприємницької та управлінської діяльності
1. Роль підприємництва в Україні. Поняття “підприємець” Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній,... докладніше


Ідеї В. Вернадського та їх значення для розвитку екології
Вступ 1. Науковий світогляд В. Вернадського 2. Ідеї В.Вернадського про ноосферу Висновки Список використаних джерел Вступ Велика і багатогранна наукова спадщина В.І.Вернадського визначена потребами людського суспільства, запитами виробничої діяльності... докладніше


Види пошуку: тематичний, іменний, нумераційний, аналогів і правовий
Вступ 1. Джерела науково-технічної інформації 2. Зміст патентної інформації 3. Види патентного пошуку Висновки Список використаних джерел Вступ Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлених чи признаних... докладніше


Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління і адміністративна школа
Вступ Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація і управління... докладніше


Правове регулювання непрямих податків в Україні
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків-2002 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і... докладніше


15 / 08 / 2020
Правова статистика
Зміст Вступ 1. Охарактеризувати види середніх величин та техніку їх обчислення 2. Пояснити суть адміністративно – правової статистики як галузі правової статистики. Її специфіка, завдання та стадії відображення статистичних... докладніше


15 / 08 / 2020
Методи психологічних досліджень
Зміст Вступ 1. Кореляційний аналіз у психологічних дослідженнях 2. Експерементально-генетичний метод у психологічний дослідженнях Висновки Список використаної літератури Вступ Метод — це шлях наукового дослідження або спосіб пізнання будь-якої... докладніше


Атмосфера — газова оболонка Землі
Зміст Вступ. 3 1…. Стан атмосферного повітря та його захист його від забруднення 2. Електромагнітне випромінювання транспортного засобу. Вплив на організм людини 3…. Визначення димності вихлопних газів дизелів. Висновки.... докладніше


Зарубіжний досвід територіальної організації влади (на прикладі Швеції)
Вступ 1. Місцеве самоврядування в Швеції: повноваження муніципалітетів та ландстинґів 2. Адміністративно-територіальний поділ 3. Місцеві бюджети Висновки Список використаних джерел Вступ Прагнення здійснити реформу публічної адміністрації в Україні має... докладніше


Іміджелогія і ПР в галузі
Вступ Паблік рілейшнз є наукою і мистецтвом досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді й інформованості. Ефективне їх використання сприяє поліпшенню відносин між суб´єктами соціального середовища, цілеспрямованому створенню... докладніше


Розробка продуктивної стратегії фірми
Вступ Сучасна вітчизняна економіка характеризується подальшим удосконаленням економічної стратегії за всіма рівнями управління. Тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення вітчизняних ринків, посилення конкуренції, перспективи входження підприємств у господарські зв’язки обумовлюють необхідність... докладніше


Зовнішня торгівля Османської імперії
Вступ 1. Особливості зовнішньої торгівлі в Османській імперії 2. Реформи та розвиток економічних відносин в Османській імперії Висновки Список використаних джерел Вступ Осма́нська імпе́рія — офіційна назва держави, заснованої... докладніше


Роль національної культури в формуванні менталітету нації
Вступ 1. Культура України в соціально-історичному вимірі 2. Роль культури в формуванні менталітету української нації Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку людського суспільства доводить, що держава бере на... докладніше


Мистецтво Стародавньої Греції
Зміст 1. Мистецтво крито-мікенського періоду. Киоський палац 2. Мистецтво крито-мікенського періоду. Архітектура Мікен та Тиринфу 3. Мистецтво крито-мікенського періоду. Характеристика фрескового живопису 4. Мистецтво Стародавньої Греції. Ордерна система та... докладніше


Порівняльний аналіз особливостей розвитку професії соціальний працівник у зарубіжній та вітчизняній практиці
Зміст Вступ 1. Порівняльний аналіз предметної сфери соціальної роботи 2. Зарубіжний досвід соціальної роботи 3. Розвиток соціальної роботи в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “соціальна робота” прийнятий... докладніше


Аналіз праці філософа соціально-філософського спрямування: Карлос Кастанеда: «Вчення дона Хуана, шлях знань індіанців Які»
Вступ 1. Біографія філософа 2. Карлос Кастанеда: «Вчення дона Хуана, шлях знань індіанців Які» Висновки Список використаних джерел Вступ Після публікації у 1968 році "Вчення дона Хуана" Карлоса Кастанеди,... докладніше


Програмно-цільове регулювання НТП: сутність, принципи, світовий досвід, застосування
Вступ 1. Науково-технічний прогрес 2. Інноваційна діяльність 3. Прогнозування та планування НТП та інноваційна діяльність в Україні 4. НТП – світовий досвід 5. Комплексна оцінка ефективності заходів, направлених на... докладніше


Основні етапи та концепції розвитку управлінської думки
1. Управління як наука На сучасному рівні пізнання науки про управління становлять певний комплекс наук, для визначення якого можна користуватися збірним поняттям “наука управління” В цьому комплексі дедалі активніше... докладніше


Статус арбітражного керуючого
Вступ Одним із пріоритетних напрямів розвитку законодавства в Україні є вдосконалення законодавства про банкрутство, зокрема законодавства, що регулює діяльність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства, яке має більш повно відповідати... докладніше


3 / 08 / 2020
Особливості процесу санації селянських (фермерських) господарств
Вступ Виробничо-фінансова діяльність сільськогосподарського підприємства охоплює собою суспільні відносини, що виникають в разі банкрутства. Банкрутство розглядається як економічно-фінансове, правове і соціальне явище. Його економічно-фінансова сутність полягає у відсутності або... докладніше


Загальні технології харчових виробництв
1. Види і сорти патоки. Принципова схема виробництва патоки. Призначення основних технологічних операцій Патока — це густий, тягучий солодкий продукт, одержуваний оцукрювання (гідролізом) крохмалю (головним чином картопляного і маїсового)... докладніше


Естетичні концепції у культурі Стародавнього Сходу (Індія та Китай)
Вступ Дослідження естетичних проблем у Стародавній Індії відображало загальну тенденцію інтересу до наукового знання, його специфіки і практичного значення. Слід водночас враховувати, що наукові пошуки індійських учених відрізнялися від... докладніше


Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості окремих видів продукції
Вступ Якісно організувати процес управління витратами на виробництві неможливо без аналізу прямих матеріальних витрат. Відповідно, обраний напрямок дослідження – аналіз прямих матеріальних витрат на промислових підприємствах України – є... докладніше


Зародження та етапи розвитку економічної теорії
Вступ Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку . Економічна думка зародилася в далекій давнині. Спочатку економічні погляди не виділяли у спеціальну галузь знань, вони були складовою єдиної... докладніше


Галузева специфіка аналізу прибутковості підприємства
Вступ Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною... докладніше


Музейна система України та її документні ресурси
Вступ Облік має дуже велике значення в музейній справі. Для подальшого якісного розвитку музейної справи в Україні треба затвердити програму програму розвитку музейної справи. Її мета — зміцнення матеріально-технічної... докладніше


Характеристика ключових глобальних проблем розвитку
Вступ У широкому розумінні економічний розвиток завжди пов’язаний з виникненням проблем — особистих, корпоративних, національних, міжнародних. Їх загострення, як правило, призводить до конфліктів. У економічному розвитку міжнародні конфлікти, залежно... докладніше


Організація самостійної роботи студентів
1. Організація самостійної роботи студентів Приєднання України до Болонського процесу значно актуалізує проблему організації самостійної роботи студентів ВНЗ, оскільки спостерігається тенденція до скорочення аудиторних годин і збільшення часу, відведеного... докладніше


Моє бачення введення Болонського процесу в систему університету(Запорізький технологічний університет)
Вступ «Болонський процес» є чи не самим найуживанішим терміном в освітянських колах в останні 5 років. Сотні ВНЗ, тисячі викладачів та студентів розв’язували для себе тонкощі даної системи, проведені... докладніше


Які державні запозичення є дешевими для України внутрішні чи зовнішні? Порівняння процентних ставок за останні 5 років
Вступ Державні запозичення в умовах розвиненої ринкової економіки та демократичних форм державності – досить поширена галузь фінансової діяльності держави, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль... докладніше


Проблеми фінансування театрів і художніх колективів
1. Організаційно-економічні проблеми розвитку фінансування театрів та художніх колективів Проблема фінансового забезпечення діяльності закладів театрального мистецтва як елементів соціально-культурної сфери є надзвичайно актуальною з огляду на структурні зміни в... докладніше


Болонський процес — тенденції та перспективи
1. Характерні тенденції у розвитку законодавчої вищої освіти Освітня державна політика, як сформульована й оголошена програма дій щодо модернізації системи вищої освіти у контексті Болонського процесу, є визначальним інструментом... докладніше


Характеристика серії бібліографічних посібників на ПБУ «Українські письменники»
Вступ У сучасних умовах на особливу увагу дослідників заслуговують видання, покликані задовольнити інформаційні потреби широких кіл читачів. Це різноманітні довідники, насамперед ті, що скеровують подальшу самостійну роботу, адже подають... докладніше


Характеристика літопису книги
Вступ Інтенсивність книгодрукування в наш час вступила у протиріччя з фізичними можливостями людини в сприйнятті й переробці інформації. Починаючи з ХV ст., часу появи друкованої книги, до наших днів... докладніше


Особливості етнополітики за часів козацько-гетьманської держави
Вступ Після укладення між Росією та Річчю Посполитою «Вічного миру» центр політичного та культурного життя українських земель зосереджується на Лівобережжі, яке українці називали Гетьманщиною, а росіяни — Малоросією. Тривалий... докладніше


Складові довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як основи бібліографічної діяльності
Вступ Довідково-бібліографічний відділ здійснює інформаційне і довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу. Відділ проводить формування фонду відділу, ведення довідково-бібліографічного апарату. Важливою ланкою в роботі... докладніше


Характеристика системи “Літописів книжкової палати України”
Вступ Значний обсяг документного потоку, постійне збільшення якого обумовлено наростанням суспільного прогресу, ускладненням інформаційних потреб, вимагає обов’язкового вдосконалення   процесів   бібліографічного   опрацювання документів з урахуванням запитів суспільства на основі сучасних... докладніше


Бібліографічна інформація як базове поняття бібліографознавства
Вступ Бібліографічна інформація (БІ) – це інформація про твори друку, яка дозволяє стежити за літературно-документальним потоком, орієнтуватися в друкованій продукції, оперативно виявляти й відбирати для практичного використання конкретні публікації.... докладніше


Характеристика бібліотечного посібника Швецова-Водка. Вступ до бібліографії
Вступ Сучасний науковий підхід до вивчення бібліографічної діяльності передбачає знайомство студентів з основами бібліографознавства. Бібліографознавство — одна із спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку фахівців з книжкової справи та інформаційної... докладніше


Проблеми удосконалення довідкового апарату архівів
Вступ Фонди архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек—складова інформаційних ресурсів держави, якісні показники використання яких залежать від ступеню демократичності суспільства, з одного боку, і його наукового та технічного потенціалу... докладніше


Характеристика прикладних пакетів для АРМ менеджерів
Вступ Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету — своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда — «Медея»
Вступ Міфи, що оповідають про долю Ясона, невід’ємно пов’язані з жіночим образом Медеї. Відповідно до однієї з концепцій, фахівці вважали їхньою частиною міфологічного шару, що є частиною легенд, що... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда «Медея»
Вступ Трагедії Еврипіда, відгукуються на найважливіші події політичного й духовного життя Афін, здобували часом чисто публіцистичний характер: міркування про суспільні проблеми іноді лише зовні пов’язані із зображуваним сюжетом. У... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда «Вакханки»
Вступ Такі трагедії, як «Вакханки»,  показують безсумнівно страсті    героя, що розривається на частині, а Еврипід, всупереч банальній думці, воскрешав стародавню трагедію й був багато в чому архаїзатором. Культ Діоніса,... докладніше


Десяткова класифікація дью — нелвіл та її інформаційна структура
Вступ Потреба організації інформації в умовах електронного середовища змусила переглянути поняття «бібліотечно-бібліографічна класифікація». Варто нагадати, що ще у 1960-х рр. у зв’язку зі швидким розвитком наук, за яким не... докладніше


Ковры в декоративном искусстве Украины
В народном художественном творчестве ковроделию принадлежит заметное место. Оно было распространено почти на всей территории Украины. Этому в значительной мере оказывали содействие для развития овцеводства естественные условия, благодатные для... докладніше


Флористика та її призначення
Флористика, складання композицій із квітів, квітковий дизайн — це мистецтво створення квіткових композицій у вазах, кулях і кошиках або створення букетів і композицій зі зрізаних квітів, листів, трав, декоративних... докладніше


Вправи у фітнес залах на м`ячі
Вступ Аеробіка з використанням гімнастичних м’ячів — це заняття з розподілом ударного навантаження — практично повна її відсутність на нижніх кінцівках і збільшення ролі м’язів спини в підтримці рівноваги... докладніше


Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів
1. Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів Діяльність студентів є своєрідною за своєю метою та завданнями, змістом, внутрішніми та зовнішніми умовами, засобами, особливостями перебігу психічних... докладніше


Дерев’яні культові споруди України, як об’єкт туризму
1. Дерев’яні культові споруди України, як об’єкт туризму Дерев’яні храми України — пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури в Україні. В Україні та на її етнічних землях розташовано близько 3000 дерев’яних... докладніше


2 / 08 / 2020
Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості
1. Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості Багатоманітними є соціально-територіальні спільності. Це жителі окремих населених пунктів (сіл, селищ, малих, середніх і великих міст), окремих адміністративно-територіальних одиниць (провінцій, штатів, земель,... докладніше


Проблеми, я і моя аудиторія, її вирішення в риториці та вашій професійній діяльності(соціологія)
Вступ Наявність контакту у взаємодії зі слухачами усвідомлюється оратором як позитивний чинник, що полегшує його роботу, адже в умовах взаємодії найбільш повно розкриваються його особистісні риси. В свою чергу... докладніше


Відділ планування та розвитку: проаналізувати ефективність рекламного ролика на ТБ
1. Відділ планування та розвитку: проаналізувати ефективність рекламного ролика на ТБ. Вітчизняний ринок ТБ-реклами розвивається, і разом з цим змінюються форми її присутності на телебаченні. На сьогодні можна виділити... докладніше


Сутність регіональної економіки, її структура та особливості формування
1. Методологічні основи регіональної економіки Методологію будь-якої науки формує сукупність категорій, на які вона спирається, а також система певних методів дослiдження та алгоритм розв’язання завдань практичної спрямованостi. Методологічною основою... докладніше


Поняття регіональної економіки, суть і структура
Вступ Розвиток економіки України за вісімнадцять років незалежності, проходить нерівномірно та значною мірою деструктивно. Новим поштовхом для успішного економічного розвитку міг би стати поділ економічної території країни на виробничо-спрямовані... докладніше


Загальнотеоретична характеристика принципу державної влади (сутність та засоби його реалізації)
Вступ Принципи організації та діяльності органів державної влади — це основоположні вихідні положення, на яких базуються побудова й функціонування органів державної влади. Принципи організації та діяльності органів державної влади... докладніше


2 / 08 / 2020
Актуальні проблеми паблік рилейшнз
Вступ Утвердження в суспільстві атмосфери взаєморозуміння, взаємодовіри, взаємовигідного співробітництва є основою його стабільності і прогресу. Для цього громадяни повинні бути всебічно поінформованими про різні аспекти його життя, проблеми і... докладніше


Кодекси професійної поведінки та етики у сфері Паблік Рілейшнз
Вступ В Україні наймасовіші PR-акції — це політичні вибори, під час яких технологи досхочу експериментують із засобами впливу на розгублену публіку, часто не зважаючи на будь-які етичні норми, проте... докладніше


Зв’язки з громадськістю у сфері політичного PR
1.Доповідь. Зв’язки з громадськістю у сфері політичного PR Політичні зв’язки з громадськістю — це процес формування політичної громадської думки та управління нею в інтересах політичної системи або певних її... докладніше


Сутність і функції підприємництва
Вступ Підприємництво — це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний... докладніше


Еволюція неокласичної економічної теорії
1. Еволюція неокласичної економічної теорії 2. Криза практики державного регулювання економіки та критика кейнсіанських теорій економічного росту 3. Виробнича функція Кобба-Дугласа 4. Монетарна теорія циклу М.Фрідмена та Шварта Список... докладніше


Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки
Зміст 1. Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки 2. Специфічні умови розвитку та економічні школи Стародавнього Китаю 3. Поява та розвиток середньовічних міст. Магдебурзьке право 4. Економічна... докладніше


Комунікація в політиці
Вступ 1. Політичні зв’язки з громадськістю 2. Особливості комунікацій органів державної влади Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність роботи обумовлена тим, що в демократичній державі влада не може ефективно... докладніше


Історичне та ідейне коріння неоглобалізму США
Вступ Процес у який виявився утягненим увесь світ з кінця 70- х років минулого сторіччя називається неоглобалізм. Радянські політологи й учені називали його також американським неоглобалізмом. Сьогодні ця назва... докладніше


СРСР в системі міжнародних відносин 1920 р.
Вступ Як звичайно, основою системи міжнародних відносин, найважливішим внутрішнім фактором її розвитку був баланс сил, що розуміється як конкретно-історичне співвідношення питомої ваги і впливу вхідних у систему держав, і... докладніше


Структура економіки та форми господарювання в Росії та на Україні в ІІ пол. XVII ст.
Вступ За рівнем розвитку промисловості й торгівлі Україна відставала від Німеччини, Англії та Нідерландів. І все ж на середину XVII ст. вже окреслився процес розкладу цехового ремесла і в... докладніше


Методи та засоби захисту інформації від загроз по каналу нав’язування
Вступ В умовах глобалізації сучасного суспільства, в обстановці зростаючих загроз тероризму та інших викликів стабільності в міждержавних, міжетнічних, міжрелігійних і інших формах взаємовідносин суспільно-політичних груп, ідентифікація маніпуляції свідомістю людей... докладніше


Розвиток гуманістичних ідей. Відродження в етичних вченнях
Вступ Період ранньої кризи феодалізму і зародження буржуазних відносин (XV—XVI ст.) названо епохою Відродження. Вона прийшла на зміну середньовічної культури, а тому зберегла в собі багато її ознак. Щоправда,... докладніше


Эффективность производства и его показатели
Эффективность производства — важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях. Под экономической эффективностью производства понимается степень использования производственного потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат общественного производства. Чем выше... докладніше


Процесс производства и его результаты
Производство есть процесс создания общественно-определенного продукта, служащего осуществлению непосредственной цели производства- Цель объективно обусловлена характером и формой собственности на средства производства. Так, в феодальном обществе производство служит интересам помещиков,... докладніше


Факторы процесса производства
Факторы производства (ФП) – это ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар: труд – физическая и умственная деятельность человека, направленная на достижение полезного результата; технология – научные методы достижения... докладніше


Сравнительная характеристика модели экономического развития общества
По характеру управления экономическими процессами или по механизму координации хозяйственной деятельности субъектов можно выделить три модели экономических систем: традиционную, рыночную и командную. Традиционные системы сформировались в доиндустриальную эпоху, когда... докладніше


Методика створення аналітичного документа
Поняття про аналітичний документ. Коротка характеристика видів аналітичних документів. Методологія підготовки та створення аналітичних документів. Основні вимоги до складання інформаційно-аналітичних документів: структура, стиль викладення матеріалу тощо. Етапи і порядок... докладніше


Методи аналізу документів
Типи аналізу. Традиційний аналіз. Формалізований аналіз. Поняття про контент-аналіз. Основні процедури контент-аналізу. Типи інформаційних масивів та одиниць контент-аналізу. Примірна класифікація одиниць конвент-аналізу Методи аналізу документальних джерел поділяють на неформалізовані... докладніше


Етапи проведення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальне знайомство з проблемою. Визначення термінів і питань. Збір фактів. Роз’яснення фактів. Побудова гіпотези. Висновки. Створення аналітичного документа Для того щоб на основі наведених принципів підготувати відповідний інформаційно-аналітичний матеріал,... докладніше


31 / 07 / 2020
Дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності
Процес дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності. Технологія процесу дослідження і оцінки інформації. Гіпотеза. Використання методів в інформаційно-аналітичної діяльності: спостереження, порівняння, вимірювання, абстрагування, аналіз, синтез, аналогія, моделювання, відсотковий метод, Історичний метод,... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційна культура в інформаційно-аналітичній діяльності
Поняття про інформаційну культуру та інформаційну етику. Внутрішні аспекти інформаційної культури. Зовнішній аспект інформаційної культури Нині існує велика кількість визначень інформаційної культури. У  даному випадку доцільно розглянути визначення, подане... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування При визначенні інформаційних потреб органу управління... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційна потреба як складова інформаційно-аналітичного забезпечення
Поняття про інформаційну потребу. Ознаки інформаційних потреб. Класифікація суб’єктів інформаційних потреб. Інформаційний цикл. Визначення та реалізація інформаційної потреби Інформаційна потреба – це усвідомлена необхідність отримання окремим споживачем чи колективом,... докладніше


Джерела інформації та інформаційні посередники
Класифікація джерел інформації. Інформаційні посередники. Друковані видання як джерело інформації. Електронні джерела інформації. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як джерела інформації. Консультативні послуги як джерело інформації. Характеристика інших... докладніше


31 / 07 / 2020
Нормативно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальні поняття про нормативно-правову базу інформаційно-аналітичної діяльності. Закон України «Про інформацію» — головний нормативний документ інформаційного законодавства. Характеристика інших нормативно-правових актів інформаційного законодавства України. Організаційні документи установ, що регламентують... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність: суть, історичний огляд, перспективи розвитку
Інформація та її функції. Суспільний розвиток і зростання потреби суб’єктів в інформації. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності у сучасному суспільстві. Місце і роль аналітика в умовах формування і розвитку інформаційного... докладніше


Поняття інформаційно-аналітичної діяльності та її місце в системі органів управління
Поняття про інформаційно-аналітичну діяльність. Мета інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття «інформації» та її класифікація за різними ознаками. Види інформаційної діяльності: загальна характеристика. Характеристика інформаційно-аналітичних процесів. Місце інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління.... докладніше