Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Філософія

Проблема свободи в соціальній філософії
Вступ Актуальність теми. Однією зі споконвічних і в той самий час завжди актуальних проблем філософії є проблема свободи. Нині, коли у “соціальній еволюції” суспільств домінують процеси глобалізації, проблема свободи... докладніше


Соціальні цінності як предмет дослідження сучасної соціальної філософії
Вступ Актуальність. Зміна суспільного ладу зруйнувала усталену систему цінностей, що породило втрату у людей довіри до ідеалів суспільства, можливостей їх реалізації; має місце життєва дезорієнтація, страх перед завтрашнім днем,... докладніше


Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше


Філософський аналіз науки
Вступ Наука є складною організованою системою, яка являє собою одну із сфер людської діяльності і виконує багатоманітні функції (евристичну, пізнавальну,пояснювальну, інструментальну, культурологічну, технологічну). Головна роль науки полягає в отриманні... докладніше


Детермінізм як філософська концепція
Вступ Актуальність теми. Всебічне філософське осмислення особливостей детермінізму було здійснено у філософській спадщині радянського періоду (І.С. Алєксєєв, Л.Г. Антипенко, Я.Ф. Аскін, Л.Б. Баженов, В.Г. Іванов, Б.М. Кєдров, О.С. Кравець,... докладніше


Геном Р. традиційні форми і космічні цикли: криза сучасного світу сьогодення
Зміст Вступ 1. Аналіз проблеми протистояння Сходу та Заходу (Глава 2. Протистояння Сходу й Заходу) Висновки Список використаної літератури Вступ Ім'я езотерика Рене Генона займає зовсім особливе місце не... докладніше


Аналіз філософської праці Пітера Бергера і Томаса Лукмана «Соціальне конструювання реальності»
Вступ 1. П.Бергер і Т. Лукман: біографічна довідка 2. Аналіз філософської праці «Соціальне конструювання реальності» Висновки Список використаних джерел Вступ Одним із найважливіших завдань сучасної соціології є осмислення трансформаційних... докладніше


Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії
1. Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії Новим часом називають епоху, яка розпочалася буржуазними революціями в Західній Європі (наприкінці XVI — на початку XVII ст.... докладніше


Аналіз філософської праці Платона «Держава»
Вступ 1. Життєвий шлях та літературна діяльність Платона 2. Аналіз філософської праці Платона «Держава» Висновки Список використаних джерел Вступ Проблема державного ладу була, є і буде однією із самих... докладніше


Геном Р. традиційні форми та космічні цикли: криза сучасного світу
Зміст Вступ Характеристика матеріалізму за Р.Геноном (Глава 7. Матеріальна цивілізація) Висновки Список використаної літератури Вступ Матеріалізм (від латинського materіalіs — речовинний), одне із двох головних філософських напрямків, що вирішує... докладніше


Критика К. Поппером принципів логічного позитивізму
Вступ 1. Позитивізм: сутність та еволюція 1.1. Позитивізм 1.2. Махізм і емпіріокритицизм — «друга хвиля» позитивізму 1.3. Неопозитивізм і аналітична філософія 2. Методологія спростування теорій і еволюція знання у... докладніше


Ж.-Ж. Руссо: концепція «суспільного договору»
Вступ 1. Теорії суспільного договору в епоху Просвітництва 2. Головні засади формування концепції про народний суверенітет 3. Концепція «суспільного договору» Ж. Руссо Висновки Список використаних джерел Вступ Одним з... докладніше


Философские знания и его особенности
Содержание Введение 1. Специфика философского знания 2. Основные особенности философского знания Выводы Список использованной литературы Введение Философия включает в себя учение об общих принципах бытия мироздания (онтология, или метафизика),... докладніше


Суспільство як об’єкт філософського пізнання
Вступ У теоретичному розумінні суспільства, його сутнісних засад існують різноманітні погляди. Одні дослідники вважають, що суспільство є узагальнюючою назвою сукупності та взаємодії значної кількості індивідів, інші — самобутньою реальністю,... докладніше


Розуміння Гоббсом значення мови в пізнанні
Вступ 1. Сутність пізнання у філософській традиції 2. Проблеми «несвідомого», «підсвідомого» та «інтуїтивного» в чуттєвому пізнанні 3. Хиба та можливості її розуміння у філософії Т.Гоббса 4. Вчення про мову... докладніше


Некласична філософія XX століття
Філософія кінця XIX — початку XX ст. в основному відійшла від принципів класичної філософії, яка була значним кроком у становленні теоретичної думки порівняно з усім попереднім філософським розвитком. Історичне... докладніше


Вільгейм Дільтей про історичний дух народів розрізнення, методологій науки, про природу і наук, про дух
Вступ Вільгельм Дільтей (1833 — 1911) — німецький філософ і психолог. Розділяв психологію на дві принципово різні по своїй методології дисципліни: психологію аналітичну («номотетическую»), пояснювальну, метою якої є виділення... докладніше


Соціально філософські ідеї ХХ ст. Концепції «постіндустріального», «інформаційного»суспільства
1. Деніел Белл, «Прихід постіндустріального суспільства» (Вступ) Ідея постіндустріального суспільства, є суспільним передбаченням щодо змін в суспільному устрої західного суспільства. Зміни в цінностях і виникнення нових суспільних процесів є... докладніше


Элементы теории и методологии научно-технического творчества
Введение Для выяснения каналов воздействия на техническое творчество необходимо всестороннее изучение детерминации изобретательского поиска, которая носит весьма разнообразный характер. В условиях научно-технической революции особое значение приобретает философско-методологический анализ связи... докладніше


Аналіз філософської праці Вебера «Соціологія розуму»
Вступ 1. Життя і наукова діяльність Макса Вебера 2. Аналіз філософської праці М.Вебера «Соціологія розуму» Висновки Список використаних джерел Вступ Наше суспільне життя зазнає сьогодні радикальних змін. Іншими стають... докладніше


Роль індукції в науковому пізнанні та практичній діяльності
Вступ Індукцією називається умовивід, у якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу, про клас в цілому. Індукція — це умовивід від часткового до... докладніше


Ульрік Бек «Что такое глобализация»
Автор Ульріх Бек народився в 1944 р. Ульріх Бек — всесвітньо відомий німецький соціолог і політолог, професор Мюнхенського університету й Лондонської школи економіки, автор безлічі монографій, у тому числі... докладніше


Генон Р. традиційні форми і космічні цикли: криза сучасного світу
Зміст Вступ Аналіз сакральної і профанічної науки (Глава 4. Наука сакральная и наука профаническая) за Геноном Висновки Список використаної літератури Вступ Праці Рене Генона відрізняються фундаментальною критикою сучасного миру... докладніше


Проблема цінності людського життя в різних культурах світу
Вступ Ідея людиноцентризму, яка вкоренилась у суспільній свідомості з епохою Ренесансу та Просвітництва, була лише культурною ширмою для тих економічних процесів, які після неї відбулися. У період Ренесансу і... докладніше


Поняття надлюдини у філософії Фрідріха Ніцше
Вступ Актуальність вибраної теми зумовлена насамперед тією соціальною, культурною та політичною ситуацією, яка склалася не лише в нашій країні, але й в усьому світі наприкінці ХХ – на початку... докладніше


Ларс Сведенс «Философия скуки»
Вступление Первой книгой, принесшей норвежскому философу широкую известность, был сборник эссе «Философия скуки». Переведенный на несколько языков мира, сборник эссе, как кажется, пришелся по вкусу европейскому сообществу, да и... докладніше


Філософсько-політичні ідеї у світогляді Т.Г.Шевченка
Вступ Тарас Шевченко Тарас Шевченко (1814—1861) справив великий вплив на політичні погляди членів Кирило-Мефодіївського братства насамперед силою свого поетичного слова. У його творах немає цілісної політичної концепції, йдеться про... докладніше


Міф та логос у філософуванні досократиків
Вступ Основним предметом філософствування у досократиків був космос. Він представлявся ним складеним із звичайних плотських стихій: землі, води, повітря, вогню і ефіру, взаємно перехідних один в одного в результаті... докладніше


Цілісність систем, що саморегулюються
Вступ В науці і філософії з часом формувалася думка, що властивості цілого не можуть бути зведені до властивостей частин, його складових. Але залишалося незрозумілим, в чому полягає основа цілісності.... докладніше


Зміна становлення дослідника до природи в контексті пост-некласичнії науки
Вступ Актуальність теми дослідження. Співвідношення науки і моралі належить до тих філософських проблем, що відрізнялись і відрізняються неоднозначністю рішень, їхньою поліваріантністю. Техногенна цивілізація загострила їх теоретичну і практичну актуальність,... докладніше


Філософія Гегеля
Вступ Філософія Гегеля – вершина німецького класичного ідеалізму кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. За основу усіх явищ природи і суспільства Гегель приймав духовне першоначало. Він називав його “світовим... докладніше


Історичні форми спільностей людей
Вступ У філософському, соціологічному, історичному аналізі суспільних процесів найчастіше предметом вивчення стають соціальні групи, їхні інтереси і способи захисту цих інтересів. Суспільство являє собою взаємозалежну систему безлічі соціальних груп.... докладніше


Геном Р. Традиційні форми і космічні цикли. Криза сучасного світу
Зміст Вступ 1. Особливості та аналіз твору Р.Генома «Традиційні форми і космічні цикли» 2. Характеристика вчень про космічні цикли Висновки Список використаної літератури Вступ Як відзначав Рене Геном, для... докладніше


Богословско-теологический подход к определению природы религии
Введение Религия существует много веков, по-видимому, также долго, как существует человечество. За это время оно выработало множество разновидностей религии. Своеобразные религии существовали в Древнем Мире у египтян и греков,... докладніше


Философия Нового времени
Введение XVII век открывает новый период в развитии философии именуемой философией Нового времени. Исторической особенностью данного периода было упрочение и становление новых общественных отношений — буржуазных, это порождает изменения... докладніше


Елінсько-римська філософія
Вступ Давньогрецька філософія виникла в VI ст. до н. е. Особливий вплив на її формування справила полісна демократія. Вона підготувала появу вільної особи, інтелектуальної свободи і, зрештою, сформувала особу... докладніше


Філософія тотожності Шеллінга
Вступ 1. Німецька класична філософія 2. Натурфілософія Фрідріха Шеллінга 3. Філософія тотожності Ф. Шеллінга Висновки Список використаних джерел Вступ Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775-1854) отримав у Тюбінгені вищу духовну освіту,... докладніше


Моральна філософія
Ф.Ніцше у своїй праці «До генеалогії моралі» [2] зазначає, що обидві протипоставлені цінності — «добро й зло», «гарне й погане» —  билися  на  землі  тисячолітнім  смертним боєм;  і  хоча... докладніше


Математична логіка і філософія
Вступ Математична логіка займає одне з найважливіших місць у сучасній математичній науці. Вона знайшла широке застосування в найрізноманітніших галузях наукових досліджень. Математична логіка з великим успіхом використовується в теорії... докладніше


Логіка і філософія: проблеми взаємозв`язку
Вступ Проблема взаємозв`язку логіки і філософії завжди викликала інтерес представників філософської думки протягом усього розвитку філософського знання. Можна виділити дві традиції щодо вирішення цієї проблеми. Відповідно до першої –... докладніше


Аналіз праці філософа соціально-філософського спрямування: Еріх Фромм «Мистецтво кохати»
Вступ 1. Життєвий і творчий шлях Е.Фромма 2. Аналіз праці Е. Фромма «Мистецтво любити» Висновки Список використаних джерел Вступ Довгий час ім'я Еріх Фромм було відоме лише у вузькому... докладніше


Космос і філософія
Знання про навколишній світ — переважно призначені для зовнішньої самореалізації людини (робота, особисте життя, оточення) і містять у собі: будова навколишнього світу в межах Землі, зв’язку, впливу на нього... докладніше


Соціальна нерівність як предмет філософських досліджень за Карлом Марксом, Бердяєвим, Сорокіним, Бурд`є
Вступ Соціальна нерівність, що є підставою стратифікації суспільства, сприймається як основна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціальної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті виникла... докладніше


Поняття і сутність антропосоціогенезу: науковий, філософський та релігійний підходи
Вступ Філософія (від грец. phileo — люблю і sophia — мудрість) — це загальносвітоглядна теорія. Об’єктом її пізнання є взаємовідношення людини і світу, причому людина і світ розглядаються в... докладніше


Знання, як еволюційний феномен (основні ідеї еволюційної епістемології)
Вступ Теорію пізнання неможливо відокремити від теорії розвитку життя, оскільки, не визначивши місце й роль знань у загальному розвитку людства, неможливо пояснити виникнення мислення і те, як воно полегшує... докладніше


Новаторські ідеї логіки Ф.Бекона
Вступ Бекон розуміє логікові як спеціальний вид використання здатностей людської душі, відмінний від етики. І визначає логіку як мистецтво, а не як науку. Розглянуте ним мистецтво підрозділяється далі на... докладніше


О. І. Герцен про значення філософії для природознавства
Вступ Герцен про відношення натуралістів до філософії й про недоліки природознавства Герцен про значення філософії для природознавства й про основне питання філософії Герцен про діалектику в природі й різних... докладніше