Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Економічна теорія

Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
Вступ Джерелом будь-якого виробництва є наявні у суспільства ресурси. Виробничі ресурси; — це всі природні, людські і створені людиною блага, які можуть бути використані у виробництві життєвих благ. Виробничі... докладніше


Причини і наслідки демонетизації золота
Вступ Актуальність теми. Навіть у сучасних умовах розвитку суспільства золото все ще продовжує відігравати важливу роль в економіці держав, виступаючи одночасно у ролі дорогоцінного товару і фінансового активу. В... докладніше


Ринки виробничих ресурсів
Вступ Для діяльності підприємств будь-якої галузі народного господарства потрібні виробничі ресурси: праця, земля, засоби виробництва, підприємницькі здібності. У ринковій економіці підприємства понад 90% виробничих ресурсів придбавають на ринку, тобто... докладніше


Теорія вартості в економічній науці
Вступ Актуальність теми. Поняття «економіки знань» отримало в останні роки широке поширення у світовій економічній літературі. Наукові знання стають головним джерелом розвитку економічної системи та основним фактором вартості інновацій.... докладніше


Административные функции управления по А.Файолю
Введение Анри Файоль (1841—1925), считается «отцом научного менеджмента». Объектом его интересов стала организация в целом, а не отдельные стороны ее деятельности, и кроме того, он изучал и описывал управленческую... докладніше


Основні економічні виклики, що стоять перед Україною та шляхи їх можливого подолання
Вступ На сьогоднішній день, перед Україною стоїть ключова загроза — загроза незалежності, пов’язана з російською агресією, особливо якщо звернути увагу в цьому контексті також на енергетичну залежність від РФ.... докладніше


Економічна теорія та економічна політика в умовах перехідної економіки України
Вступ Становлення в Україні економіки ринкового типу потребує визначення власного шляху розвитку в світовій цивілізації. Для цього потрібна наукова концепція ефективної економіки, що визначала б спрямованість інтересів всіх суб’єктів... докладніше


Готель «Хілтон»: історія, сучасний стан та перспективи
Вступ На сьогоднішній день існує не так багато людей, які б жодного разу не чули про мережі висококласних готелів «Hilton». Багатьом відомий і той факт, що якийсь Конрад Хілтон... докладніше


Диференціація доходів населення: показники та регуляторні заходи
Вступ Соціально-економічні трансформації, які відбуваються в Україні, супроводжуються поглибленим зростанням нерівності в розподілі результатів економічної діяльності. Зниження реальних доходів і зростання їхньої диференціації — це дві основні тенденції у... докладніше


Циклічність економічного розвитку
ВСТУП Актуальність теми. Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, швидке збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове... докладніше


Мінімально ефективний розмір фірми та структура ринку
Вступ Втрати на масштабі, як правило, пов’язані з труднощами управління: ефективність рішень падає, а середні витрати виробництва зростають. На основі вивчення ефекту масштабу вчені створили концепцію мінімального ефективного розміру,... докладніше


Осучаснення традиційних форм популяризації народних промислів в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Народні промисли в Україні є невід’ємною складовою української культури і однією з традиційних базових галузей народного мистецтва українців. Народна творчість входить до єдиної національної культурної спадщини... докладніше


Проблеми працевлаштування інвалідів в Україні
В Україні завжди дуже гостро стояла проблема працевлаштування, особливо це питання зачіпає людей з певними фізичними чи розумовими вадами, адже навіть пересічному громадянину з вищою освітою важко у наш... докладніше


Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України
Вступ Розвиток світової і національної економік сьогодні відбувається під впливом науково-технологічного прогресу, що характеризується посиленням інноваційної активності і новим підходом до визначення інновацій, який поєднує знання, техніку і технології... докладніше


Экономический кризис в Украине 2013-2014 гг.
Сегодня совсем не ощущается эйфории от революционной победы. Во-первых: большинство граждан откровенно грустят через очень трагические следствия революционных действий, во-вторых: на Майдане и на территории всей страны сразу же... докладніше


Національне заощадження в Україні. Аналіз, їх динаміки та структури
Вступ Заощадження – це та частина доходу, яка не споживається в даний момент часу, відповідно означає скорочення споживання. Якщо сукупний дохід розподіляється на споживання та заощадження, то за умови... докладніше


Як визначити складові елементи інфляції?
Інфляція — це соціально-економічне явище, породжене диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового господарства. Вона є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. Загальноекономічний характер інфляції створює потребу дослідження всієї сукупності... докладніше


Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу
Вступ Актуальність теми. Проблеми економічного зростання завжди були в центрі уваги неокласичної школи, але під тиском нових реалій вони набули нового трактування: якщо раніше вони спиралися на абсолютизацію регулюючої... докладніше


Теория иерархии А.Маслоу — пирамида, смысл и использование
Введение Учитывая   нынешнюю ситуацию в России, рассматривая особенности экономического и функционального развития ее структур, можно прийти к заключению, что время мотивации, основанной лишь на денежном поощрении, постепенно идет в... докладніше


Аналітичний метод аналізу та оцінювання ризиків
Вступ В умовах ринкової економіки особливого значення набуває проблема, пов’язана з ризиком у виробничих ланках народного господарства. Які ж причини цього? Перш за все, ринок — це вільне підприємництво.... докладніше


Кейнсіанська концепція промислового розвитку та її значення для України
Вступ Сучасне бачення майбутнього України пов’язується з інтеграцією у світове господарство. Це потребує від національної економіки розробки такого механізму, за якого буде забезпечуватися не тільки входження у світовий ринок,... докладніше


Суть, причини та соціально-економічні наслідки інфляції
Вступ Актуальність теми. Як економічне явище інфляція існує уже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана. Інфляція – це... докладніше


Роль інтернаціоналізації капіталу у функціонуванні сучасного світового господарства
1. Роль інтернаціоналізації капіталу у функціонуванні сучасного світового господарства У зв’язку з нерівномірністю розвитку економік світу та галузей економіки у окремих економічно розвинутих країнах спостерігається надлишок капіталу, який не... докладніше


Відповіді до екзамену з предмету «Основи економічної теорії»
1. Виникнення та історичний процес розвитку економічної науки Термін „економія» („ойкономія», від грец. „ойкос «-дім, господарство, „номос» — правило, закон), виник в епоху античного рабства. Він означав певну систему... докладніше


Формування механізму забезпечення сталого розвитку міста
Актуальність теми дослідження. Підвищення ролі міст у розвитку суспільства, зростання вимог до якості життя населення, завдання створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розповсюдження інновацій та підвищення конкурентоспроможності регіонів і... докладніше


Науково-методологічні засади результативності функціонування сучасних економічних систем
Актуальність теми. Подальший прогрес потребує вибору оптимальних інноваційних век­торів розвитку сучасних економічних систем, спрямованих на досягнення їх кон­ку­рен­то­спро­можності, позитивних змін інвестиційних можливостей, певного технологічного укладу, ефектив­них зрушень у соціальній... докладніше


Торговля как отрасль национальной экономики
Введение Торговля имеет непосредственное влияние на социальную сферу и служит индикатором развития всех экономических явлений, которые в этой сфере функционируют. Поэтому рассмотрение вопросов развития торговли как двигателя экономики и... докладніше


Анализ эффективности хозяйственной деятельности в торговле
Введение Эффективность является сложной экономической категорией, которая охватывает разные уровни хозяйствования (общегосударственный, отраслевой, уровень предприятия) и находится соответственно под влиянием многих как внутренних, так и внешних факторов: экономических, правовых,... докладніше


Соціальні суперечності економіки України
Актуальність теми. До загальних закономірностей розвитку сучасного суспільства слід віднести об’єктивний процес посилення соціальної орієнтації економічних систем. Як наслідок, у відповідності з новою домінантою соціально-економічних відносин посилюється роль і... докладніше


Форми та відносини в змішаному ринковому господарстві
Вступ Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV—ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений... докладніше


Основні теорії економічного зростання
Вступ Актуальність теми. В економічній теорії розмежовують поняття економічний розвиток та економічне зростання, – останнє має більш вузьке значення, оскільки характеризує лише виключно кількісних господарський розвиток, натомість щодо економічного... докладніше


Стадії професійного росту
Вступ Актуальність роботи зумовлена об’єктивними змінами, що відбуваються в соціально-економічній сфері сучасного суспільства, які висувають на перше місце людину-професіонала. Підготовка творчого, грамотного й професійно компетентного фахівця стає пріоритетним завданням... докладніше


Дослідження тіньового сектора в економіці України та його впливу на формування нелегальних складових доходів населення
Вступ Тіньова економіка в Україні є явищем, до якого давно звикли — про це відкрито пишуть у засобах масової інформації і пишуть так багато та безрезультатно, що рівень уваги... докладніше


Основні напрямки соціалізації економіки України
Вступ Розвиток і функціонування соціальної інфраструктури та інвестування в неї коштів є нагальною проблемою, яка пов’язана з ліквідацією в Україні таких негативних соціально-економічних наслідків, як економічний спад, інфляція та... докладніше


Теорія вартості К. Родбертуса. Економічні погляди Ф. Лассаля
Вступ Актуальність теми. Класові інтереси, безсумнівно, вплинули   на економічну науку, але все-таки  політична економія далеко не становить простого ідеологічного відбиття класової боротьби. Інтереси різні, але істина одна; інтереси робітничого... докладніше


Міжнародний поділ праці і формування світового ринку на рубежі 19-20 століття та участь у ньому України
Вступ Актуальність теми. Сучасні фінансові ринки — це механізм для торгівлі фінансовими активами, обов’язковими атрибутами якого є чіткі правила торгівлі, наявність професійних учасників ринку і розвиненої ринкової інфраструктури, що... докладніше


Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки
Вступ Економічні засади розвитку господарства, що закладаються у сфері обігу, починають виявлятися вже на етапі творення місцевого ринку, пов`язаному з першим великим суспільним поділом праці, що збігся в часі... докладніше


Парадигмальний цивілізаційний та формаційний підходи в економічній теорії
Вступ Актуальність теми. Ідея прогресу у тому значенні, яке їй надала попередня епоха, може вважатися вичерпаною. Не випадково формаційний підхід до аналізу суспільно-економічного розвитку змінився у ХХ ст. на... докладніше


Інтелектуальний капітал. Витоки, сутність і значення для сучасної економічної теорії
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах провідну роль у системі суспільного поділу праці відіграє інтелектуальна, творча діяльність, яка перетворюється на визначальну силу формування та розвитку людської цивілізації. Впровадження у... докладніше


Як підвищити добробут населення в Україні в короткій перспективі
Вступ Основним показником ефективності економічної та соціальної політики держави є високий рівень життя населення. Саме досягнення високого рівня життя найчастіше ототожнюється із досягненням європейських стандартів Європи. Для порівняння рівня... докладніше


Аналіз граничної схильності до споживання в Україні за 2001-2011 рр та факторів що на них вплинули
Вступ Проблема нарощування депозитів населення, як важливого ресурсу банківської системи України, і кредитів, як фактора розширення споживчого ринку і економічного зростання, досліджувалася такими вченими, як А.Гриценко, Д.Гладких, А.Вожжов,         Ю.    ... докладніше


Роль науково-технічного прогресу в процесі економічного розвитку
Вступ Науково-технічний прогрес, визнаний у всьому світі як найважливіший чинник економічного розвитку, все частіше пов’язується з поняттям інноваційної діяльності. Це своєрідний процес, що об’єднує науку, техніку, економіку, підприємництво і... докладніше


Оцінка ефективності державного регулювання економіки
Актуальність теми. Основною метою державного регулювання розвитку національної економіки є стимулювання економічного зростання, яке повинно відображати не тільки зростання основних макроекономічних показників порівняно з попереднім періодом, а й спрямовувати... докладніше


Цілі та шляхи реалізації «активної політики зайнятості»
Вступ У зв’язку зі вступом України до СОТ і посиленням конкуренції між виробниками виникають додаткові ризики у сфері зайнятості. Витіснення з ринку деяких вітчизняних підприємств можна чекати передусім у... докладніше


Зміст та застосування теорії пропозиції
Актуальність теми. Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації її на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає її суть з... докладніше


Оформлення і подання документів для призначення пенсій
Загальні положення Згідно зі ст. 46 Конституції України громадяни України мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у старості. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги,... докладніше


Проблеми зайнятості сільського населення України
Вступ У зв’язку із складним шляхом переходу України до ринкової економіки процеси лібералізації соціально-економічних відносин суттєво вплинули на зайнятість населення. Додатково погіршили економічну ситуацію, а відповідно й ситуацію на... докладніше


Проблеми саморегулювання в трансформаційній економіці
Вступ Перехідному стану в економіці приділяють найбільшу увагу економісти-теоретики протягом останніх десятиліть. Загальним проблемам перехідних процесів у економіках різних країн, а також проблемі трансформаційної економіки як поняттю присвячені роботи... докладніше


Україна постіндустріальних спільнот: природа, протиріччя, перспективи
Вступ Специфіка ХХІ століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки у відмові від застарілого способу організації планетарного співтовариства. Тому будь-які стратегічні... докладніше


Аналіз ринку праці
Вступ Актуальність теми. Вступ України в СОТ і світова фінансово-економічна криза створюють нові умови для розвитку сфери застосування праці. Без активного втручання держави негативні наслідки можуть призвести до зростання... докладніше


Аналіз літературного джерела – М. Скотт «Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости»
Основу цієї книги становить концепція вартості, який, на думку експертів, має бути стати парадигмою бізнесу наступного сторіччя. Це корисне й дуже докладне практичне керівництво для менеджерів і тих, хто... докладніше


Аналіз літературного джерела — Коуплинд, Коллер, Муррин «Стоимость компании»
У даному підручнику автори наголошують на тому, що володіти методами вартісної оцінки й розуміти взаємозв’язок між фінансами й стратегіями особливо важливо фінансовим менеджерам, фахівцям зі злиттів/поглинанням, професіоналам в області... докладніше


Основні передумови входження економіки України у світове господарство
Вступ Актуальність теми. Входження України в систему світового господарства в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно здобуттям незалежності. Це знайшло відображення у певних політичних актах, відповідних нормативно-правових документах.... докладніше


Економічна ефективність вирощування картоплі в Україні
Вступ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика її визначення 2. Сучасний стан та... докладніше


Мобілізаційні моделі як форми реалізації наступальних стратегій розвитку
Вступ 1. Мобілізаційні моделі реалізації національних стратегій розвитку 2. Індустріально-мобілізаційна модель Ф. Ліста Висновки Список використаних джерел Вступ Необхідно звернути увагу, що на початку 50-х років економіки багатьох країн... докладніше


Прийняття управлінських рішень
1. Моделі фінансового управління До фінансових рішень відносяться рішення щодо обсягу і структури інвестованих коштів (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко — і довгострокових активів (структура власних... докладніше


Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 1.3. Економічний зміст поняття «фінансовий... докладніше


Вопросы к экзамену по экономике
Вопросы по экономике 1. Что общего и каковы особенности в определении понятия "экономическая политика", данном представителями различных экономических течений? Согласно общепринятому определению, экономическая политика, система экономических мероприятий, осуществляемых государством... докладніше


Вплив деpжaви на ціни та ціноутворення
Вступ Політика ціноутворення є складовою частиною загальної соціально-економічної політики держави. Вона спрямована на забезпечення: — рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності; — економічної самостійності суб'єктів... докладніше


Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ — 2001 Дисертацією є рукопис Дисертацію виконано в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України Науковий керівник: Хижняк... докладніше


Глобалізація світового фінансового ринку
Вступ Розділ 1. Глобалізація і економічний розвиток 1.1. Основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 1.2. Сутність та суперечливість процесу глобалізації Розділ 2. Глобалізація світового фінансового ринку 2.1. Фінансова... докладніше


Іноземні інвестиції в сучасній економіці
Зміст Вступ. 1. Сутність іноземних інвестицій. 2. Види іноземних інвестицій. 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України. Висновки. Список використаних джерел Вступ Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку... докладніше


Обладнання для розподілу пачок, набору і упаковки
Вступ 1. Технологічні операції й устаткування для обслуговування клієнтів 2. Обладнання для попередньої обробки і накопичування поштових відправлень Висновки Список використаної літератури Вступ Технологічні операції, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням... докладніше


Поняття фіктивного та реального капіталу
Зміст Вступ 1. Поняття та сутність фіктивного капіталу 2. Основні тенденції розвитку фіктивного капіталу 3. Реальний капітал та його властивості Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття фіктивний капітал було... докладніше


Зовнішньо і внутрішньо-системні функції економічного аналізу
Зміст Вступ 1. Поняття та характеристика функції економічного аналізу 2. Особливості зовнішньо і внутрішньо-системних функцій економічного аналізу Висновки Список використаної літератури Вступ Господарська діяльність підприємств, як і інші явища... докладніше


Економічна теорія. Відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії та закони, їх класифікація Економічні закони, їх об’єктивний характер. У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Класифікація законів, використання в економічних дослідженнях
Вступ Основу дослідження складає вибрана дослідником методологія. В перекладі з грецької «методологія» означає вчення про структуру, методи і засоби діяльності. Головною метою методології є вивчення засобів, методів і прийомів... докладніше


Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види
Вступ 1. Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види 2. Міжнародний поділ праці та його теоретичні основи Висновки Список використаних джерел Вступ Гроші це особливий товар... докладніше


Типи економічних районів: макро-, мезо і мікрорайони
Вступ Основою формування економічних районів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації. Об'єктивними умовами виділення і розвитку економічних районів виступають наявні природні... докладніше


Особливості державного контролю за концентрацією суб’єктів господарювання в сучасних умовах
Вступ 1. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Висновки Список використаних джерел Вступ З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанню монопольним... докладніше


Інтегровані корпоративні структури. Вертикальна та горизонтальна інтеграція
Вступ 1. Інтегровані корпоративні структури 2. Вертикальна та горизонтальна інтеграція Висновки Список використаних джерел Анотація Процес глобалізації, що відбувається в сучасному світі, задає могутній імпульс розвитку інтеграційної господарської діяльності... докладніше


Тенденції розвитку ринку інновацій в Україні
Зміст Вступ 1. Попит та пропозиції на ринку інноваційної продукції 2. Аналіз ринку інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою застосування у вітчизняних умовах Висновки Список використаної... докладніше


Правове забезпечення економічної політики в Україні
Зміст Вступ 1. Вплив права на ефективність економічної політики 2. Сучасний процес правового забезпечення господарської діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Одним із найважливіших напрямків економічної політики в Україні... докладніше


Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства... докладніше


Загальна економіка — Питання та відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів. їх класифікація У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Регіональна економіка. Економічна політика
Зміст Вступ 1. Економічна політика уряду країни 2. Управління продуктивністю і ефективністю виробництва Висновки Список використаної літератури Вступ Особливо актуальна у сучасних умовах проблема протиріч технічного стану і розвитку... докладніше


Розробка програми соціально-економічного та культурного розвитку території на прикладі Дарницького району м. Києва
Вступ Актуальність теми дослідженняСтратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів.... докладніше


Напрямки розвитку наукових розробок
Зміст 1. Використання методів математичного моделювання в науковій практиці 2. Зведення числових значень у таблицю 3. Основні види каталогів. Вимоги до їх створення 4. Напрямки розвитку наукових розробок м’ясопереробного... докладніше


Типи ринків: олігополія та монополістична конкуренція
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринків олігополії та монополістичної конкуренції 1.1. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції 1.2. Функціонування ринку олігополії РОЗДІЛ 2. Аналіз поведінки підприємства в умовах... докладніше


Валютний курс, основи його формування та регулювання
Вступ 1. Сутність та чинники впливу на валютний курс 2. Економічні основи валютних курсів 3. Режими та регулювання валютних курсів 4. Валютно-курсова стабільність та регулювання валютного курсу в умовах... докладніше


Економічні цикли, їх сутність та види
Вступ Актуальність дослідження. Дослідження циклічного характеру економіки, виявлення особливостей динаміки зростання на різних етапах економічного циклу постійно перебувають у центрі уваги економістів і політиків, адже залежно від якості тих... докладніше


Загальні засади національної економіки
Вступ Національна економіка — складна господарська система, яка являє собою взаємозв’язані сфери, сектори, галузі. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної... докладніше


Методи оцінки ефективності капіталовкладень
Вступ 1. Оцінка економічної ефективності капіталовкладень 2. Методи оцінки ефективності капіталовкладень Висновки Список використаних джерел Вступ Стабілізація національної економіки — це одна з найголовніших проблем економічної політики України на... докладніше


Організація інформаційно-аналітичної діяльності в інформаційному агентстві
Вступ Сьогодні найбільші інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких питаннях і виключну роль у функціонуванні глобальних комунікаційних потоків. У зв’язку з цим можна згадати, наприклад, що на... докладніше


Аналіз технологічних укладів
Вступ Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи... докладніше


Зарплата — основний види доходів населення: сутність, форми та системи. Законодавче регулювання рівня зарплати в Україні
Вступ Одним із найважливіших елементів організації виробництва є оплата праці, яка виражає головний і безпосередній інтерес найманих працівників, роботодавців, держави. Пошук взаємовигідного механізму реалізації та збереження інтересів вказаного тристороннього... докладніше


Економічні механізми забезпечення природохоронною діяльністю
Вступ Основною метою національної екологічної політики України є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності стає обов’язковою умовою переходу... докладніше


Економічна стабільність. Національна Безпека України
Вступ Економічна безпека суспільства включена в систему національної безпеки на ряду з такими її складовими, як забезпечення обороноздатності країни, підтримка стабільного миру в суспільстві, захист від екологічних лих, зовнішніх... докладніше


Вестернізація як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»
Вступ Концепція «золотого мільярда», розроблена прихильниками теорії «глобальних криз», зовсім тупикова. Нітрохи не краще й придумана послідовниками теорії «ріг достатку» версія, що ресурси Землі достатні для забезпечення потреб усього... докладніше


Внесок А.Маршала у світову економічну науку
Вступ У 90-х роках XIX ст. в Англії сформувалася так звана кембріджська економічна школа, засновником якої був досить відомий економіст кінця минулого і початку нинішнього століття Альфред Маршалл (1842—1924).... докладніше


Зародження та етапи розвитку економічної теорії
Вступ Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку . Економічна думка зародилася в далекій давнині. Спочатку економічні погляди не виділяли у спеціальну галузь знань, вони були складовою єдиної... докладніше


Які державні запозичення є дешевими для України внутрішні чи зовнішні? Порівняння процентних ставок за останні 5 років
Вступ Державні запозичення в умовах розвиненої ринкової економіки та демократичних форм державності – досить поширена галузь фінансової діяльності держави, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль... докладніше


Економічна система. Її сутність, типи та еволюція
Вступ Актуальність теми. Економічна система це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів,... докладніше


Эффективность производства и его показатели
Эффективность производства — важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях. Под экономической эффективностью производства понимается степень использования производственного потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат общественного производства. Чем выше... докладніше


Процесс производства и его результаты
Производство есть процесс создания общественно-определенного продукта, служащего осуществлению непосредственной цели производства- Цель объективно обусловлена характером и формой собственности на средства производства. Так, в феодальном обществе производство служит интересам помещиков,... докладніше


Факторы процесса производства
Факторы производства (ФП) – это ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар: труд – физическая и умственная деятельность человека, направленная на достижение полезного результата; технология – научные методы достижения... докладніше


Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах
Экономика каждой страны — это система, которая охватывает множество разных видов деятельности, и каждое ее звено, компонент может существовать только потому, что получает что-то от других, т. е. находится... докладніше


Нові вимоги до профорієнтації в умовах фінансово-економічної кризи
Вступ Вихід України на траєкторію сталого зростання з високими темпами соціально-економічного розвитку та забезпечення на цій основі гідного рівня життя населення вимагає, окрім усього іншого, цілеспрямованої державної політики зайнятості.... докладніше


Джерела економії та витрат, обумовлені зростанням масштабів виробництва
Вступ Актуальність теми. Джерела економії — скорочення затрат на виробництво і доступ до місцевих ринків, близькість замовників, післяпродажне обслуговування. Відомо, що виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що,... докладніше


Потенціал світової економіки
Вступ Світова економіка – це сукупність національних господарств, пов’язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв’язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні... докладніше


Концепція функції "Організовування та структура організаційної діяльності"
Зміст Вступ 1. Особливості організації діяльності 2. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера Висновки Список використаної літератури Вступ Самоменеджмент — це організація керівником організації своєї власної діяльності. Даний процес припускає... докладніше


Особливості митного декларування при здійсненні логістичних операцій
Актуальність Однією з умов перетину товарів і транспортних засобів через кордони є їхнє декларування. Під декларуванням розуміється повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення і митного контролю... докладніше


Інфляція, її сутність, причини та види
Раніше вважалося, що помірна інфляція стимулює економічний розвиток, у наш час доведено, що країна може добитися позитивної економічної динаміки лише за умови забезпечення стабільно низької інфляції. Головними як соціальними... докладніше


Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем... докладніше


Перехідна економіка та її особливості
Вступ Проблема перехідної економіки — це проблема взаємозв’язку загальноекономічного і специфічного в суспільному розвитку. Особливості перехідних економік визначаються об’єктивною закономірністю розвитку від нижчого рівня до вищого і специфікою переходу... докладніше


Проблеми та перспективи розвитку державного регулювання фондового ринку України
Зміст Вступ 1. Державне регулювання ринку цінних паперів 2. Особливості регулювання фондового ринку в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Ринок цінних паперів є надзвичайно складною та унікальною системою,... докладніше


Національна економіка — Питання до екзамену
1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни. Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених... докладніше


Економічна теорія і економічна практика України в розв’язанні найактуальніших проблем економіки
Вступ Діалектика наукового пошуку та узагальнення поглядів щодо формування соціально-економічної політики споконвічно виявляла та визначала різнорідні принципи, ідеї, механізми, історичні аспекти еволюції закономірностей світогляду на ті або інші соціальні... докладніше


Інформаційна економіка в процесі інформатизації
Зміст Вступ Розділ 1. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства 1.1. Поняття інформаційного суспільства 1.2. Класифікація видів інформаційної діяльності Розділ 2. Інформаційна економіка в процесі інформатизації 2.1. Інформаційна... докладніше


Формаційний і цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку
Вступ Соціально-економічний розвиток суспільства — це природно-історичний процес, унаслідок якого здійснюється поступальний рух людства від менш розвинутих до більш розвинутих суспільних форм. Але у представників економічної, соціологічної, історичної науки... докладніше


Ринок і держава, їх суть та характеристика
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка. Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для... докладніше


Вплив відсоткової ставки на пропозицію грошей
Вступ 1. Відсоткова ставка та фактори її диференціації 2. Взаємозв’язок грошово-кредитного та товарного ринків Висновки Список використаних джерел Вступ Фінансовий ринок охоплює: грошово-кредитний ринок, на якому формуються попит і... докладніше


Національне багатство, його сутність, структура
Вступ Актуальність теми. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає пріоритетним визначником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і... докладніше


Динаміка соціально-економічних показників в Україні з 2005 по 2010 рр.
Вступ Необхідними передумовами суспільно-політичних та економічних зрушень мали стати розбудова ефективної системи державного управління, формування дієздатного і відповідального політичного класу, створення нової якості влади в Україні. Тільки на такій... докладніше


Чи є Україна країною з ринково-економічною системою
Вступ. Україна — одна з молодих держав Східної Європи, що утворилася в 1991 році внаслідок розпаду величезної імперії — Радянського Союзу Вона, як і інші новостворені держави, колишні радянські... докладніше


Показники та методи оцінки економічного потенціалу України
Зміст Вступ Розділ 1. Економічний потенціал як фундамент соціально — економічного розвитку суспільства 1.1. Змістовне визначення економічного потенціалу країни 1.2. Критерії та підходи до оцінки потенціалу національної економіки Розділ... докладніше


Методологія визначення етапів реалізації стратегії підприємства в ринкових умовах господарювання
Зміст Вступ 1. Методичні аспекти вибору стратегій 2. Принципи стратегічного управління 3. Рівні та особливості стратегічного управління 4. Стратегія підприємства на зовнішньому ринку Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна... докладніше


Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні теоретичні погляди на гроші 1.1. Економічна сутність грошей. Сучасні грошові теорії 1.2. Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках РОЗДІЛ 2. Суть і... докладніше


Аналіз категоріальних даних
Вступ Планові кількісні показники можливо розраховувати за допомогою декількох способів. Найбільш простим є «регресійний», тобто розрахунок шляхом екстраполяції від досягнутого рівня. Тією ж мірою малообґрунтованою представляється орієнтація показників на... докладніше


Потенціал соціальної сфери народного господарства
Вступ Актуальність теми. Ломка соціалістичної системи найбільш болісно проявилася в такій галузі економічної стратегії української держави як перебудова соціальної сфери. Падіння обсягів виробництва, структурні дисбаланси в економіці та криза... докладніше


Порівняльний аналіз теорії ієрархії потреб А.Маслоу
Вступ Актуальність теми. З огляду на нинішню ситуацію в Україні, розглядаючи особливості економічного і функціонального розвитку її структур, можна прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому... докладніше


Предмет, метод і функції економічної теорії, її значення для формування сучасного економічного мислення працівників правоохоронних органів
Зміст Вступ 1. Сучасні економісти про предмет економічної теорії. 2. Особливості предмету економічної теорії 3. Основні функції економічної теорії та її роль для працівників правоохоронних органів Висновки Список використаної... докладніше


Система економічних законів: їх пізнання і рівні використання
1. Система  економічних   законів:   їх   пізнання   і   рівні використання Економічні закони завжди виражають сутність відповідних відносин, яка виявляється в їх взаємодії з продуктивними силами. Для визначення поняття «економічний закон»... докладніше


Взаємодія речових та особистих факторів виробництва в процесі відтворення. Норма прибутку і норма рентабельності. Теорія прибутку
Вступ 1. Взаємодія речових та особистих факторів виробництва в процесі відтворення 2. Норма прибутку і норма рентабельності. Теорія прибутку Висновки Список використаних джерел Вступ Матеріальне виробництво — це основа... докладніше


Особливості соціально-економічного розвитку України в період незалежності. Прорахунки і здобутки
Вступ Перебуваючи у складі єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу, Україна досягла істотних результатів у розвитку економіки, особливо промисловості. Однак за її високими показниками приховувалися серйозні дефекти, які в умовах незалежності... докладніше


Доходи населення і рівень життя в Україні
Вступ Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових... докладніше


Обсяг функцій та компетенцій місцевих органів виконавчої влади в Україні
Вступ З позицій науки конституційного права виконавча влада — це система органів державного управління (уряд, міністерства тощо), тобто система виконавчо-розпорядчих органів. Проте сутність категорії виконавчої влади не зводиться до... докладніше


Національне багатство, його роль у суспільному відтворенні
Вступ  Актуальність. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає приорітетним показником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і духовну... докладніше


Методи оцінки ефектів від завершення робіт проекту
Вступ 1. Модель планування і контролю проекту 2. Методи аналізу виконання проекту 3. Прогнозування остаточних витрат Висновки Список використаних джерел Вступ Проектний менеджмент — це привнесення додатково до робіт... докладніше


Аналіз інноваційної системи Російської Федерації
Зміст Вступ 1. Загальна інформація про Російську Федерацію 2. Еволюція національної інноваційної системи країни 3. Структура інноваційної системи країни та характеристика системоутворюючих елементів 4. Характеристика державного управління і регулювання... докладніше


Основні напрями підвищення конкурентоспроможності України
Актуальність дослідження національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації очевидна для України. Останнім часом, по суті, вичерпався потенціал зростання національної економіки на ресурсній основі. Сьогодні настала потреба у виборі пріоритетів національного... докладніше


Ринковий механізм регулювання економіки
Вступ Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. Але ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку... докладніше


Ознаки та форми управлінської діяльності
Вступ Поняття та загальні риси управлінської діяльності Форми управлінської діяльності Висновки Список використаних джерел Вступ Управлінську діяльність можна визначати як сукупність вироблених історичним досвідом, науковим пізнанням і талантам людей... докладніше


Основні тенденції розвитку ТНК та їх вплив на економіку України
Вступ Основні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається... докладніше


Поняття контрольного та значного пакетів акцій. Визначення вартості пакету акцій
Вступ Поняття контрольного та значного пакетів акцій Визначення вартості пакету акцій Висновки Список використаних джерел Вступ На рівень корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі впливають такі чинники: політична невизначеність... докладніше


Принципи та форми оподаткування в Україні
Вступ Система оподаткування України Принципи системи оподаткування Класифікація податків і обов’язкових зборів Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. На  сьогодні  податки  в  економіці   України   перетворились   на  одну   з   найсуттєвіших  ... докладніше


Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР)
Вступ Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР) Недискреційна фіскальна політика Висновки Список використаних джерел Вступ Для аналізу економічних явищ і процесів,... докладніше