Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Гроші та кредит

Кредитна залежність – хвороба сучасного суспільства
Сьогодні практично у всьому світі, а особливо, у високо розвинених країнах спостерігається досить чітка тенденція переходу від кредиту як засобу досягнення певної мети (купівля квартири, автомобіля, оплати навчання і... докладніше


Система валютного контролю в сучасному українському законодавстві
Вступ За своєю природою загалом відносини у сфері валютної діяльності мають публічний і комплексний характер. Відповідно, вони регулюються нормами різних галузей національного права, зокрема нормами фінансового права. Фінансово-правове регулювання... докладніше


Державне регулювання цін в Україні
Вступ Одним з найбільш вагомих інструментів регулювання економіки, є ціна. За допомогою цін виробництво продукції підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво... докладніше


Проблема конвертованості гривні
Вступ Актуальність теми. В умовах сучасної світової кризи дуже гостро стає питання про реформування функціонуючої світової валютної системи, її окремих елементів, зокрема умов взаємного конвертування валют. Останні фінансово-економічні події... докладніше


Роль кредита в рыночной экономике
Введение На современном этапе развития экономической системы кредитные отношения проникают во все сферы хозяйственной деятельности, опосредующие весь процесс воспроизводства общественного капитала, глубоко проникают в сферу обмена, денежных отношений, сферу... докладніше


Деньги, их функции и денежное обращение
Введение Стремительное трансконтинентальное развитие общественных отношений в последнее столетие кардинально изменил финансовые системы стран, в основе которых лежат денежные единицы. Твердые денежные знаки были заменены на бумажные деньги, которые... докладніше


Доларизація економіки, вплив долара на економіку
Вступ Актуальність теми. Доларизація як процес підтримання активів та формування пасивів у твердій валюті використовувалася у вітчизняній економіці ще за часів перебування України у складі СРСР. На початку 1990-х... докладніше


Управління грошовими потоками
Вступ В сучасних умовах господарювання управління грошовими потоками підприємств є важливою складовою фінансового планування. Методологічний апарат управління грошовими коштами підприємства повинен охоплювати весь спектр прийомів, важелів, методів та принципів... докладніше


Бюджетні системи — сутність, розвиток та принципи побудови
Вступ Актуальність теми. Визначення концептуальних положень розвитку бюджетної системи і напрямів її децентралізації має важливе значення у формуванні виваженої бюджетної політики. Питання змісту бюджетної системи та її складових розглядалися... докладніше


Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг
Вступ Актуальність теми. Події останньої світової економічної та фінансової кризи довели, що стабільність грошової одиниці є необхідною умовою досягнення стратегічних цілей економічного розвитку держави. Характерною рисою та суттєвим економічним... докладніше


Розпорядники бюджетних коштів, їх функції
Вступ На даному етапі свого розвитку Україна розпочала новий етап реформування фінансового законодавства. 8 липня 2010 року було прийнято новий Бюджетний кодекс України, який набирає чинності з 1 січня... докладніше


Венчурні стратегії інноваційного лідерства ТНК
ВСТУП Актуальність теми. Проблема активізації інноваційної діяльності підприємств є однією з найбільш важливих щодо теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку. Хоча останнім часом у розвитку інноваційного сектору наявні позитивні... докладніше


Відкриття рахунків, порядок заповнення чеків та розрахунки за допомогою векселів
Вступ Актуальність теми. Вексель виник досить давно і активно використовувався протягом століть, перетворившись на один із провідних фінансових інструментів світової економіки. В Україні вексель почав широко використовуватись на початку... докладніше


Поширення кейнсіанства в різних країнах
  Вступ В період після ІІ світової війни кейнсіанське економічне вчення набуло досить значного поширення, особливо в англомовних країнах (США, Великобританія, Канада, Австралія) та Японії. Актуальність теми. Нова теорія... докладніше


Грошово-кредитна система США
Вступ В умовах нестабільності загострюється увага до нових чинників економічного зростання тієї чи іншої держави, серед яких вагома роль відводиться фінансово-кредитним установам як ефективним посередникам між власниками позикового капіталу... докладніше


Особливості взаємозв’язку державного боргу і валютної політики
Вступ Ключовим елементом зовнішньоекономічного механізму є валютна політика, яка являє собою сукупність заходів держави та центрального банку у сфері валютних відносин (валютні обмеження, регулювання валютних курсів, імпортні депозити) з... докладніше


Грошово-кредитна політика держави, політика регулювання фондового ринку
Правове регулювання ринку цінних паперів має на меті впорядкування всіх видів діяльності на фондовому ринку з метою узгодження інтересів кожного з його суб’єктів. Правове регулювання поділяється на міжнародне, державне... докладніше


Проблеми аналізу ринкової інфраструктури
І. Вступ Актуальність теми. Досконалість чи недосконалість ринку значною мірою визначається рівнем сформованості та ефективності його інфраструктури. Щодо України, то на сьогоднішній день це питання не може бути віднесене... докладніше


Основні концепції ієрархічного відображення
Вступ Діяльність ділових людей пов’язана з необхідністю щодня приймати рішення різної складності. Прикладами можуть служити: вибір напрямку розвитку фірми, вибір варіанту автоматизації діяльності компанії, визначення варіанту розміщення філіалу, типу... докладніше


Модель створення банками нових грошей
Вступ Актуальність теми. Попит і пропозиція грошей виступають ключовими макроагрегатами грошового ринку. Адекватна економічній ситуації грошова пропозиція забезпечує економічну систему фінансовими ресурсами для розширеного відтворення. З іншого боку, регулювання... докладніше


Джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям на будівництво житла
1. Назвіть джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям на будівництво житла? 2. Як кваліфікується відшкодування шкоди, вироблене з Державного бюджету, при незаконній дії працівників Служби безпеки України?... докладніше


Грошово-кредитна політика України
Вступ Актуальність теми. Особливої актуальності на перехідному етапі розвитку вітчизняної економіки набуває питання її грошово-кредитного регулювання. Розвиток грошово-кредитного регулювання, насамперед, пов'язаний із системними змінами в національній економіці, формуванням ринкового... докладніше


Розвиток грошово-кредитної системи в Молдові
Вступ 1. Розвиток грошово-кредитної системи в країнах СНД 2. Огляд банківського сектору Молдови 3. Сучасний стан грошової і валютної політики Республіки Молдова 4. Інструменти грошової політики 5. Грошовий дохід... докладніше


Форми кредиту: переваги і недоліки окремих форм
Вступ Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування,... докладніше


Кредитування студентів в зарубіжних країнах та в Україні
Вступ Вища школа України знаходиться на шляху вирішення завдань, багато в чому схожих із тими, які були і залишаються актуальними для систем вищої освіти провідних країн світу, зокрема, —... докладніше


Класична кількісна теорія грошей та її основні версії. Сучасний монетаризм
Вступ Гроші належать до низки дуже загадкових феноменів, виникнення яких цікавило людство вже в стародавні часи. За довгий час існування товарного виробництва і його дослідження вченими-економістами з питань походження... докладніше


Сутність та еволюція паперових грошей
Вступ Актуальність теми. Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору не тільки ускладнення їх економічної суті та підвищення суспільної ролі, а й урізноманітнення їх форм. Історія... докладніше


Світова валютна система: елементи, етапи розвитку
Вступ Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової валютної системи обумовлено новітніми процесами у світовому господарстві, а саме — зростаючою роллю глобалізації, завдяки якій валютні відносини долають національні кордони і виходять... докладніше


Міністерство фінансів України, структура і місце у фінансовій системі держави
Вступ Актуальність теми. Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, який забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань... докладніше