Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Психологія

Ральф Дарендорф о социальных конфликтах
Шевель И.П. кандидат социологических наук Киевский национальный університет культуры и искусств Казаков В.С. кандидат социологических наук Институт социологии НАН Украины Переход наиболее развитых стран к постиндустриальному этапу развития, активизация... докладніше


Недержавні громадські організації як суб’єкт надання соціальної допомоги населенню
Складний період політичних та соціальних трансформацій, економічна нестабільність, які переживає сьогодні Україна, позначились на розвиткові нових форм участі громади у розв’язанні соціальних проблем. За сучасних економічних та політичних умов... докладніше


Психологічні особливості адаптації новачків до умов організації
Адаптація персоналу в організації є необхідною ланкою кадрового менеджменту. Дійсно, стаючи працівником конкретного підприємства, новачок опиняється перед необхідністю прийняти організаційні вимоги: режим праці й відпочинку, положення, посадові інструкції, накази,... докладніше


Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Актуальність дослідження. Зростання соціально-економічної нерівності, нестабільність на ринку праці, зниження якості життя, схильність до наслідування соціально-небезпечних патернів поведінки роблять молодь однією з найбільш уразливих соціальних категорій населення в контексті... докладніше


Характеристика принципів управління технічною творчістю
Технічна творчість сприяє формуванню та розвитку творчого мислення, всіх компонентів технічного мислення, осмисленому засвоєнню політехнічних знань, розвитку наукового світогляду, формуванню соціально і професійно значущих особистісних якостей та властивостей молодих... докладніше


Методи розвитку креативності особистості
Креативність — створення, творчість, новаторська діяльність. Здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. Креативність зараз настільки ж важлива в освіті, як і грамотність.... докладніше


Творчі аспекти у керівництві театральними колективами
Формування здорової моральної атмосфери в мистецькому колективі – складний і тривалий процес. Головна його мета – досягнення такого становища, коли праця приносить акторам задоволення, коли вони виконують спільну справу... докладніше


Творче оволодіння мовою та розвиток творчої уяви в дошкільному віці
У перші роки свого життя дитина оволодіває унікальним скарбом — мовленням, що дає їй змогу називатися людиною, зв’язує воєдино її минуле, сучасне й майбутнє, забезпечує спілкування, порозуміння, взаємодію з... докладніше


Психологічні бар’єри в творчій діяльності
Психологічні бар’єри в творчій діяльності виступають як складні психічні стани. Про це свідчить динамічність сукупності психічних явищ, що взаємодіють між собою, забезпечуючи виникнення та їх функціонування. Структура психологічного бар’єра... докладніше


Творчий потенціал і психічне здоров’я
Звертаючись до філософського розуміння поняття «потенціал», слід сказати, що його, в основному, пов’язують з усвідомленням діяльнісного витоку буття індивіда, під яким розуміється сила, здібність, потенційні можливості, душевна енергія. Реальність,... докладніше


Психофізіологічні мотиви творчості
У загальній структурі творчої діяльності як системи можна виділити кілька основних підсистем: процес творчої діяльності; продукт творчої діяльності; особистість творця; середовище; умови, у яких проходить творчість. У свою чергу,... докладніше


Сутність творчої діяльності
Поняття творчої діяльності сформувалось у процесі розроблення поняття активності. Тому воно є видовим по відношенню до родового поняття активності. Найбільш широко поняття творчої діяльності висвітлюється в сучасній психолого-педагогічній літературі.... докладніше


Психогенні урологічні порушення
До психосоматичних розладів, які спостерігають в урологічній практиці, належать так званий подразнений сечовий міхур (часте, іноді болюче сечовипускання та нетримання сечі), цисталгія (болючість у ділянці сечового міхура, підвищена його... докладніше


Механізми формування психології жертви
Феноменологія деструктивних форм міжособнстісної взаємодії включає в себе залежні й снівзалежні відносини як у рамках подружніх стосунків, так і поза ними, проявляючись у віктимній поведінці особистості жінки — потенційній... докладніше


Характеристика співзалежності людини
Співзалежність — це залежність однієї людини від іншої, яка може бути емоційною чи соціальною. Для співзалежного такий тип стосунків є шкідливим та неприємним, проте розірвати їх він не може.... докладніше


Вікова психологія: психологія ранньої зрілості, дорослості та зрілості
1.Психологія ранньої зрілості Протягом юнацького віку (від 15-16 до 20 років) особистість досягає високого рівня інтелектуального розвитку, збагачує ментальний досвід, уперше масштабно роздивляється свій внутрішній світ, свою індивідуальність, формує... докладніше


Схема-терапія у роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми
Як зарубіжні, так і вітчизняні автори вказують на обмеження традиційних моделей психотерапії у роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми, зокрема тих, які передбачають підвищену конфронтаційність у процесі індивідуальних чи групових... докладніше


Автономність як чинник соціально-психологічної адаптації
На думку більшості науковців — представників гуманістичного напрямку у психології, саме автономність є головним критерієм психологічного здоров’я особистості, її цілісності і повноти. Це поняття співвідноситься із такими рисами як... докладніше


Стиль життя як чинник соціально-психологічної адаптації особистості
Об’єктивна або суб’єктивна неможливість самореалізації та досягнення значимих цілей, почуття соціальної й економічної незахищеності або втрата відповідальності і контролю над ситуацією переводять стиль життя в площину «вимушеності», що є... докладніше


Соціальні установки у контексті соціально-психологічної адаптації особистості
Адаптація особистості в соціальному середовищі включає соціальні установки. Соціальна або соціально-психологічна адаптація передбачає пристосування особистості до нових груп, а також видів діяльності, які є важливими у певному соціумі. Соціальна... докладніше


Механізми психологічного захисту особистості із порушенням соціально-психологічної адаптації особистості
У сучасній психоаналітичній теорії поняття «психологічний захист» визначається так: “Захист — сукупність дій. спрямованих на зменшення або усунення будь-якої зміни, що загрожує цілісності і стійкості біопсихології індивіда. Оскільки ця... докладніше


Вікові особливості соціально-психологічної адаптації особистості
Критерії позитивної адаптованості багато в чому співпадають зі складовими особистісної зрілості, а, саме, з почуттям власної гідності, поваги і самоповаги, здатністю до практичного втідення своєї діяльності та відкритістю до... докладніше


Особливості копінг-стратегій поведінки у осіб із порушеннями соціально- психологічної адаптації особистості
Сучасний підхід до вивчення копінг-поведінки враховує наступні положення: 1) людині характерний інстинкт подолання (Е.Фромм, 1992), однією з форм якого виступає пошукова активність (Аршавський, Ротенберг, 1976); 2) на вибір способів... докладніше


Особливості роботи з адиктами
Адиктивну особу відрізняють: прагнення до відходу від реальності та ознаки особистісної незрілості (невираженість інтелектуальних та духовних інтересів, моральних норм, нестійкість, безвідповідальність, почуття стадності та ін.). Адиктивна поведінка – це... докладніше


Потреба у здоровому способі життя та соціально-психологічна адаптація особистості (Ю. О. Кокойло)
Здоров’я — це гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного та соціального благополуччя, яке забезпечує людині можливість активної життєдіяльності протягом максимального часу існування, самореалізацію та ефективну адаптацію В соціумі, формування та... докладніше


Відмінності між соціально-психологічною та психологічною адаптацією особистості
Соціальна адаптація — це інтеграційний показник стану людини, що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції, а саме: адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму; адекватна система стосунків і... докладніше


Невротичні розлади та проблема соціально-психологічної адаптації особистості
Невроз – це психічне відхилення від норми, пов’язане з болісними переживаннями, але не завжди визнане хворобою. У психоаналізі невроз розглядається як результат конфлікту між різними інстанціями психіки. Відповідно до... докладніше


Акцентуації характеру як чинник соціально-психологічної дезадаптації особистості
Акцентуація характеру, за визначенням К. Леонгарда, О.Є. Лічко та ін., — це дисгармонійність розвитку характеру, підвищена виразність окремих його рис, які зумовлюють вразливість особистості щодо певного виду впливів та... докладніше


Індивідуально-психологічні прояви дезадаптації особистості
Дезадаптація — порушення пристосування людини до змін навколишнього середовища, що проявляється неадекватними характеру подразників реакціями. Психосоціальна дезадаптація — збій у механізмах психічного пристосування при гострому або хронічному емоційному стресі,... докладніше


Концепція соціально-психологічної адаптації особистості Налчаджян
В питанні розуміння соціально-психологічної адаптації як феномену традиційно вирізняються два аспекти: динамічний (процесуальний), що тлумачиться як процес взаємодії особистості та соціального середовища і фокусується на вивченні детермінант, механізмів, етапів... докладніше


Етнопсихологія — відповіді до екзамену
1. Етнопсихологія як наука Етнопсихологія (від грецького ethnos — народ, psyche — душа, logos — знання) — галузь психологічної науки, що вивчає психологічні особливості різних народів і культур, буквально... докладніше


Застосування принципу «Тут і тепер» у тренінгових групах
Вступ Психологічна модель психотерапії припускає надання психологічної допомоги здоровим людям в ситуаціях різного роду психологічних проблем, а також у разі потреби поліпшити якість власного життя. Практичний психолог-тренер використовує ті... докладніше


Особливості діагностики та психотерапії хворих з постресовими розладами
Вступ Вивчення особливостей поведінки людини у кризових ситуаціях завжди були у центрі уваги науковців. Дослідниками проведено численні емпіричні розвідки окремих аспектів стресу, складних життєвих ситуацій, копінг-стратегії. Окремий напрямок: розробка... докладніше


Психологічні механізми особистісних трансформацій в тренінгу
Тренінг як унікальна система психологічного конструювання, оновлення і навіть переродження людей і груп сприяє високопродуктивному виконанню цілей і завдань у різних організаціях. І тому сьогодні використання тренінгів усе більше... докладніше


Дискусія як ефективний метод навчання. Види дискусій: керована, експертна, зі зміною ролей
Навчальна дискусія — комунікативний акт, який передбачає обговорення проблемних (суперечливих) питань з метою знаходження їх вирішення не просто шляхом зіставлення думок, а в процесі послідовно- логічного аргументування та контраргументування... докладніше


Поняття про творчі задатки та творчий потенціал
Вступ Актуальність теми. Через постійний і непереривний розвиток людства якісні зміни в політичній та економічній сфері діяльності ставлять перед особистістю нові вимоги в розвиткові й формуванні. Здатність приймати самостійні... докладніше


Види гіпотези. Вимоги до наукових гіпотез
Теоретична стадія дослідження проблеми починається з висунення гіпотези, яка має бути підпорядкована меті роботи. Гіпотеза має такі основні компоненти: базис, тобто накопичені теоретичні знання й факти дійсності; припущення, що... докладніше


Визначення категорій спостережуваних явищ
Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, що допускають спостереження. Більшість цих методів заснована на підходах, розроблених психологами. Різноманітність способів проведення спостережень визначається чотирма підходами до їх здійснення: пряме або... докладніше


Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження
Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об’єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних засад або принципів. Принцип (від... докладніше


Багатогранність поняття часу в психології
Вступ Існує низка досліджень, що виявляють закономірності часової перцепції в стані гіпнозу, при інтоксикації лікарськими засобами, при впливі незвичних режимів добової діяльності та позбавлені сну. В адекватному відображенні часу... докладніше


Психологічні теорії часу
Вступ Актуальність теми. Сучасний напрямок психологічної науки, пов’язаний із вивченням часових характеристик людини, вирізняється великим різноманіттям і має значну кількість досліджень. Часове сприйняття — одна з найважливіших характеристик психіки,... докладніше


Основні класичні та сучасні наукові концепції девіантної поведінки
Вступ Ф.Патакі, розглядаючи проблему девіантної поведінки, визначає два важливих критерії, які, на його думку, розкривають її суть: 1) порушення загальноприйнятих норм; 2) завдавання шкоди окремим індивідам, суспільству [1, с.... докладніше


Психологія — запитання та відповіді до заліку
1. Структура Національної системи соціально-психологічної служби України Національна соціально-психологічна служба об’єднує державні органи й організації, що виконують практичні роботи у галузі соціальної педагогіки, прикладної соціології та психології. До неї... докладніше


Вербальна та невербальна психодіагностика
Вступ В даний час існує декілька досить обґрунтованих класифікацій психодіагностичних методик. По-перше, можна розрізняти діагностичні методи, засновані на завданнях, які припускають правильну відповідь, або на завданнях, щодо яких правильних... докладніше


Типи експерементів та їх характеристика
Вступ Експеримент (від лат. experimentum — проба, дослід) — дослідницька стратегія, яка передбачає цілеспрямоване спостереження за певним процесом в умовах регламентованих змін окремих характеристик умов його протікання. Це сплановане... докладніше


Предмет, завдання та методи деференційної психології
Вступ Диференційна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає індивідуально-психологічні відмінності між людьми. Причому вивчаються як індивідуальні відмінності окремих індивідів, так і типологічні відмінності цілих груп (професійних, навчальних, расових,... докладніше


Розробити модель бажаної сім’ї
Розробити модель бажаної сім’ї Сімейні функції в сучасному світі змінилися. Індивідуалістична культура, поширена в більшості розвинених країн, щодо шлюбу спирається на любов, тому сім’я все рідше розглядається як «осередок... докладніше


Гуманістичний підхід і експериментальна психологія
Вступ Гуманістична психологія виникла як реакція на природничо-наукову психологію та психоаналіз, сформувалася як самостійний напрям у 50-х роках ХХстоліття. Гуманістичну психологію ще часто називають «третьою силою в психології». Вільгельм... докладніше


Розробка експериментальних планів психологічного дослідження
Вступ Під плануванням експерименту в психології розуміють забезпечення умов його проведення у відповідності із бездоганним експериментом. Логіка планування базується на індуктивних висновках, які стосуються можливості розгляду незалежної змінної як... докладніше


Сутність та особливості методу тестів
Вступ За допомогою методів тесту встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест... докладніше


Професійний стрес та особливості його протікання в екстремальних умовах
Вступ Професійний стрес може розглядатись в контексті питання про професійну деформацію особистості як можливий наслідок розвитку особистості професіонала. Це плата, психологічна данина особистості, яку вона сплачує за високий рівень... докладніше


Стрес на службі: шляхи профілактики та корекції
Вступ Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше у 1932 році ввів Уолтер Бредфорд Кеннон у своїх роботах з універсальної реакції «боротись чи втікати». Досить часто авторство терміну передають... докладніше


Стилі спілкування: поняття та види
Вступ Поняття стилю, стилю комунікативної діяльності, індивідуального стилю професійного спілкування тощо розглядаються в працях багатьох учених, зокрема, в роботах Б.О.Вяткіна, В.М.Данильченко, Н.А.Жарової, В.М.Дружиніна, О.Є.Ілгунової, Є.О.Клімова, С.М.Козловської, І.І.Литвинова, Л.Е.Мішуровського, А.В.Меньчукова,... докладніше


Особливості надання психологічної допомоги в різних соціальних сферах
Вступ Основна мета практичної психології полягає в паданні психологічної допомоги особистості (групі, організації). Становлення незалежної української держави її економічний та соціальний розвиток, інтеграція в європейське і світове співтовариство можливі... докладніше


Способи та методи вирішення конфліктів
Вступ Життя в сучасному суспільстві повне стресів, а найчастішою причиною стресу стають конфлікти, в які ви вільно чи мимоволі втягуєтеся. Опинившись в протистоянні з будь-ким, багато хто ставив собі... докладніше


Діяльність психологічної служби в організаціях
Вступ Оскільки організаційною формою практичної психології є психологічна служба, то звернемося до можливих моделей її діяльності в контексті реалізації завдань з управління. Аналіз соціальної та психологічної практики показує, що... докладніше


Психологічні аспекти негативного впливу ігрової комп’ютерної залежності на особистість людини
Вступ Стрімкий розвиток сучасних високих технологій зумовив появу низки нових питань для дослідження у галузях педагогічної та вікової психології. У сучасному світі комп’ютери не тільки застосовуються майже в усіх... докладніше


Вчення Зиґмунда Фрейда: свiдоме та позасвiдоме
Вступ Актуальність теми. Одна з найвпливовіших ідейних течій XX ст. — психоаналіз. Виникнувши в рамках психіатрії як своєрідний підхід до лікування неврозів, психоаналіз спочатку не претендував на роль філософського... докладніше


Альтруiзм та егоiзм особистостi
Вступ Зміни у політичному, економічному, духовному житті нашого суспільства викликають радикальні зрушення у психології, ціннісних орієнтаціях і вчинках людей. Особливої гостроти сьогодні набуває вивчення змін, які проходять у свідомості... докладніше


Способы изменения поведения и деятельности других людей в деловой коммуникации
Эффект психологического воздействия на человека зависит от того, какие механизмы воздействия использовались: убеждение, внушение или заражение. Заражение — это самый древний механизм воздействия. Он представляет собой передачу определенного эмоционально-психического... докладніше


Методи і методики соціальної допомоги людям, які мають психічні розлади
Вступ Актуальність теми. В умовах ринкової економіки істотно зростає потреба населення в соціальному захисті. Потрібна, крім того, диференціація соціального захисту, адресованого різним соціально-демографічним і професійним групам населення. Розвиток російського... докладніше


Спосіб життя та рівень життя, їх зв’язок з девіантною поведінкою
Вступ Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, педагогів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних... докладніше


Змість психологічних бар’єрів професійної самореалізації жінки як політичного лідера
1. Особистісні якості жінок-лідерів: ефективність діяльності та вольовий потенціал Подано результати аналізу впливу на здійснення політичної діяльності жінок-лідерів таких параметрів, як предметна та міжособистісна самоефективність, які були досліджені за... докладніше


Методологічні підходи у психологічних дослідженнях до вивчення жіночого лідерства
1. Загальний огляд методологічних підходів З’ясування питання емпіричного вивчення жіночого лідерства у психології, як правило, пов’язане із браком методичних засобів [148]. Опосередкованим свідченням його гостроти є вже те, що... докладніше


Бар’єри на шляху професійної самореалізації жінки
У психології існують відмінності між поглядами вчених на визначення «психологічного бар’єра». Значення цього терміна іноді ототожнюють зі значенням поняття «труднощі» (Н.А. Звонарьова, А.К. Маркова, В.І. Медведєв) та «перешкоди» (В.Ф.... докладніше


Сутність емпатійної культури майбутнього лікаря
Культурологічний підхід до дослідження педагогічних проблем здійснюєть­ся в контексті загальнофілософського розуміння культури: “Культура (лат.) – оброблення, обробка, виховання, розвиток – охоплює все те, що визначає специфіку людського існування” [159].... докладніше


Сутність емпатії особистості
ВСТУП Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті, що цілком природно, активізувала складні психолого-педагогічні проблеми розвитку всієї національної системи... докладніше


В чому сенс життя людини: набирає, обирає, викидає, віддає? На якому ви етапі і чому?
Наше життя циклічне, на певному етапі ми набираємось досвіду, на іншому ділимося набутим. За даними американського федерального агентства з контролю і профілактики захворювань, сенсу у власному існуванні не бачать... докладніше


Понятие о синдроме раннего детского аутизма
Введение В зарубежной литературе синдром раннего детского аутизма впервые был описан Лео Каннером (Лео (Хаскл—Лейб) Каннер — австроамериканский психиатр, известный первым описанием детского аутизма и последующими работами в этой... докладніше


Проектне бачення процесу формування конкурентоспроможної особистості: психологічний аспект
Інтеграція України в Європейське і світове співтовариство, соціально-економічні і духовні процеси, що відбуваються в  суспільстві, перехід до ринкових методів управління вимагають урахування, що трудові ресурси – це реальний товар... докладніше


Конфликты в деловой сфере
Деловые отношения включают самые разнообразные виды деятельности, для успешной реализации которых необходимы знания делового этикета, правил эффективного общения. К сожалению, в повседневной практике любой организации, несмотря на тщательный подбор... докладніше


Особенности визуального контакта
Введение Деловое общение –  форма общения, опирающаяся на принципы делового этикета, направленная на  взаимодействие с лицами или группой лиц(организация) для осуществления взаимовыгодных результатов. Люди, принимающие участие в деловом общении... докладніше


Психологічні засоби переконання в публіцистиці
Вступ Зростання ролі інформаційно-розважальних і рекламно-комерційних функцій вітчизняних мас-медіа протягом останніх років призвело до зміни характеру українських засобів масової інформації. Цілком природньо, що публіцистика, в її колишньому традиційному вигляді,... докладніше


Особливості ділового спілкування
Вступ У сучасних умовах глобалізації світових процесів проблема культури ділового спілкування представників різних країн є особливо актуальною. Практика міжнародних відносин установила загальновизнані стандарти ділової етики. Але існують відмінності в... докладніше


Самовизначення особистості як джерело успішної діяльності людини
Вступ Сучасне українське суспільство зацікавлене в тому, щоб кожен громадянин якнайповніше реалізував свій професійний потенціал, самоактуалізувався на ринку праці. У статті 43 Конституції України записано: “… Держава створює умови... докладніше


Управление конфликтом. Методы разрешения конфликта
Введение Конфликт — это процесс развития взаимодействия субъектов по поводу расхождения их интересов и ценностных ориентаций. Существует несколько теоретических подходов к понятию конфликта: Конфликт — это столкновенье, противоречие, борьба,... докладніше


Визначити вікові періоди та жанрові особливості програм для дітей
Вступ Система телемовлення значно змінилась з розбудовою незалежної України. Еволюційні процеси підштовхнули наново осмислити і розуміння дитячої телепрограми. Вже сьогодні можна констатувати, що наявність продукції для дітей є своєрідним... докладніше


Організаційне лідерство та його сутнісний зміст
вступ Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції у вивченні проблем і формуванні моделей управління комерційними організаціями в нашій країні явно свідчать про певну еволюцію в розумінні основних механізмів, що впливають... докладніше


Структура особистості. Темперамент, характер, спрямованість особистості
Вступ Як відомо, ефективне управління в сучасних умовах тісно пов’язане із взаємодією багатьох людей, що зумовлює необхідність планування та координації їхньої спільної діяльності. Таким чином, менеджери стикаються з проблемою... докладніше


Нові направлення психолога в організаціях
Вступ На сьогодні соціальні замовлення, скореговані потребами суспільства, та індивідуальні запити, змотивовані переживаннями сучасної людини, підвищили постійно зростаючу потребу в професійній діяльності практичного психолога. У сучасних умовах економічні, політичні... докладніше


Развитие внимания как психического процесса
Введение Психическая деятельность может протекать целеустремленно и продуктивно лишь при условии сосредоточения человека на деятельности. В каждый отдельный момент сознание человека направляется на те предметы и явления, которые являются... докладніше


Сексуальність і шлюб. Сімейні стосунки
Вступ Від народження і до самої смерті людське життя пов’язане з родиною. Це найближча спільнота, в якій ми перебуваємо. Саме тут розпочинається процес виховання і адаптації особи до соціального... докладніше


Стратегія й тактика поведінки в конфлікті
Вступ Бізнес значною мірою регулюється комплексом норм законодавства (трудового, господарського тощо) Проте не всі норми можуть бути достатньо сформульовані. У практичній діяльності бізнесмена великого значення набуває створення особливої атмосфери... докладніше


Психiчна характеристика емоцiйної особистостi
Вступ Людина живе і діє в реальній дійсності. Вона пізнає навколишній світ, природу, людей, їхні соціальні стосунки. У процесі діяльності, праці, спілкування з іншими людьми, тобто у процесі життя,... докладніше


Експерементальнi плани дослiдження
Вступ Однією з важливих задач сучасного етапу розвитку психологічної науки є розробка типології психологічного експерименту та ефективне планування наукового дослідження як методологічно, так і теоретично обґрунтованого, логічного за структурою.... докладніше


Психологічна готовність до професійної діяльності
Вступ Діяльність — це форма активного відношення людини до дійсності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних і духовних) цінностей та засвоєнням суспільного... докладніше


Психологічні проблеми морального розвитку в підлітковому віці, особливості його дослідження
Вступ Актуальність дослідження. Українське суспільство, що знаходиться на етапі інтенсивного реформування, пред’являє відповідні вимоги до системи освіти. Потреба суспільства, що росте, — людина мобільна, здібна до самостійних і відповідальних... докладніше


Людина і сім’я в інформаційному суспільстві: соціально-психологічні проблеми й шляхи їх вирішення
Вступ. ХХІ століття — ера інформаційного суспільства. Останнім часом інформація все частіше визначається як основний ресурс майбутнього, підвладний лише тим членам суспільства, хто володіє необхідними знаннями і добре підготовлений... докладніше


Проблеми контролю у дослідженнях з психології розвитку
1. Проблеми контролю у дослідженнях з психології розвитку Для того щоб контроль написання кваліфікаційної роботи був об’єктивним і дійовим, необхідно чітко визначити норми, які вказуватимуть умови успішного написання та... докладніше


Авиационная психология — основные вопросы
1. Типологические особенности спортсменов и спортивная тренировка авиаторов. Соотношение возбудимости и устойчивости вестибулярного анализатора у спортсменов авиаторов Эффективность спортивной деятельности зависит от трех факторов: способностей и одаренности спортсмена, профессионализма... докладніше


Психологічні і фізичні можливості трудової реабілітації
Трудова реабілітація спрямована на оволодіння особою трудовими навичками, розробленими з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей, забезпечення трудової діяльності та адаптації у виробничих умовах. У зв’язку з економічною... докладніше


Гуманістичний сенс поглядів на людину в марксизмі
Гуманізм (лат. humanus — людяний, людський) — сукупність поглядів, що виражають повагу до гідності та прав людини, його цінність як особистості, турботу про благо людей, їх всебічному розвитку, про... докладніше


Шляхи навчання діалогічного мовлення
Вступ Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого–педагогічних та суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну межу навчання і... докладніше


Вища нервова система: поняття, характеристика та основні типи
1. Поняття про вищу нервову діяльність Структурно і функціонально нервову систему людини поділяють на центральну та периферичну. В свою чергу до їх складу входить вегетативна нервова система, яка автономно... докладніше


Загальна характеристика функціональної системи формування поведінки за П.К.Анохіним
Вступ Діяльність кори головного мозку підпорядкована ряду принципів і законів. Основні з них вперше встановлено І. П. Павловим. В даний час деякі положення павловського навчання уточнені і розвинені, а... докладніше


Психологічна служба у соціальній сфері
Вступ Оскільки організаційною формою практичної психології є психологічна служба, то звернемося до можливих моделей її діяльності в контексті реалізації завдань з управління. Аналіз соціальної та психологічної практики показує, що... докладніше


Гендерні особливості агресивності підлітків
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Більша частина життя людини проходить у контакті з іншими людьми, тому суспільство в цілому ставить питання про позитивне або негативне поводження своїх членів. Аналізуючи останні... докладніше


Психологічні особливості розвитку здібностей у молодших школярів
Вступ Актуальність. Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Кожна цивілізована країна або та, яка хоче бути цивілізованою, дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини... докладніше


Психологічне консультування інвалідів
Вступ Актуальність теми. Останнім часом у нашій країні відзначається значне збільшення числа дітей-інвалідів. В Україні за останні 20 років рівень інвалідності з дитинства збільшився приблизно у 3,6 рази. Основними... докладніше


Методи психодіагностики та їх характеристика
Вступ У науковій літературі поняття психодіагностика було введене у 1924 р. швейцарським психологом Г. Роршахом. На сьогодні існує кілька її визначень. Ось деякі з них: — психодіагностика — це... докладніше


Сутність сенсу життя молоді та з`ясуванні характеру зв`язку з станом психологічного здоров`я молоді
ВСТУП Актуальність науково-психологічного дослідження. Соціально-економічні та психокультурні умови сучасного життя підвищують значимість не тільки фізичного здоров’я людини, але й психологічного стану здоров’я. З точки зору життєвого досвіду, а також... докладніше


Психічні стани
Вступ Актуальність дослідження. Важливість вивчення психічних станів пояснюється тим, що від їхньої зміни залежить ефективність поведінки й діяльності. Особливо це стосується людей, специфіка діяльності яких та умови її виконання... докладніше


Мета, завдання та основні напрямки самовиховання
Вступ Мінливі умови сучасного життя ставлять перед людиною проблеми, яких вона не може ефективно розв’язати через брак чи недостатню сформованість потрібних властивостей, тому в неї виникає незадоволеність результатами своєї... докладніше


Акмеологічні аспекти вдосконалення життєдіяльності і діяльності людини
Вступ У багатьох наукових класифікаціях розвиток людини в онтогенезі складається із дитинства, дорослості і старості. Сукупність наук, які займаються вивченням особистості на стадії дитинства мають назву педології (сукупність психологічних,... докладніше


Співвідношення понять людина, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт та об’єкт діяльності
1. Співвідношення понять “Людина ”, Індивід, Особистість, індивідуальність, суб’єкт та об’єкт діяльності Вивчення особистості допомагає окреслити підходи до з’ясування причини поведінки, що мають своїм джерелом взаємозв’язки суспільства і людини.... докладніше


Особенности поведения человека в экстремальных ситуациях
Особенности поведения человека в экстремальных ситуациях. Влияние на человека психофизиологических факторов.    Поведение человека в разных экстремальных ситуациях может быть различным: — люди испытывают страх, чувство опасности и замешательства, —... докладніше


Виникнення школи психоаналізу, її представники та напрями
Вступ Психоаналіз — 1) група психологічних теорій особистості, методів дослідження ментальних процесів, а також методів терапії невротичних захворювань; 2) спосіб інтроспекції людини, що передбачає систематичне пояснення несвідомих зв’язків та... докладніше


Гендерна психологія
1. Рівні організації людської статі У дійсності біологічні (полові) ознаки визначають не стільки психологічні розходження чоловіків і жінок, скільки рівень психічної (психофізіологічної) активності організму. З біологічними факторами зв'язані рухова... докладніше


Механізми, прийоми, способи прискореного розвитку людських здібностей
Зміст Вступ 1. Взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку 2. Теорії виникнення прискореного розвитку здібностей 3. Механізми формування та розвитку здібностей 4. Класифікація здібностей 5. Аналіз структури здібностей, основні... докладніше


Порівняльна характеристика психопатологічних змін у залежних від опіатів (наркотиків) та алкоголю
Вступ 1. Витоки поширення наркоманії та алкоголізму 1.1. Наркоманія і алкоголізм: витоки та мотиви 1.2. Аддиктивна поведінка у юнацькому віці 2. Залежність від опіатів (наркотиків) та алкоголю 2.1. Психопатологічні... докладніше


Порушення свідомості
Вступ Порушення свідомості відноситься до найменш розроблених питань. Поняття свідомості в психіатрії не збігається з його філософським і психологічним змістом. Воно є скоріше «робітником». Провідний сучасний психіатр А.В. Снежневський... докладніше


Основні культурологічні ідеї К.Леві-Строса «Структурна антропологія»
Вступ 1. Генеза антропології від фізичної до структурної 2. «Структурна антропологія» К.Леві-Строса 3. Неоструктуралізм Висновки Список використаних джерел Вступ Термін структуралізм часто використовується для позначення специфічного стилю соціологічної роботи.... докладніше


Основні теоретичні питання конфліктології
Вступ 1. Види і протікання соціальних конфліктів 2. Аналіз конфліктної ситуації 3. Поняття і види інноваційних конфліктів Висновки Список використаних джерел Вступ Конфлікт – це зіткнення протилежно направлених тенденцій... докладніше


Стрес та його вплив на людину
1.Стрес та його види. 2.Вплив стресорів на психосоматичну сферу людини. 3.Адаптаційний синдром. Текст лекції Стрес(від англ.stress- напруга, тиск) — неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник)... докладніше


Профілактика стресових ситуацій – запорука безпеки праці та військової служби
1. Вступ. 2. Поняття професійного стресу. 3.Профілактика стресів. 4. Профілактика стресових ситуацій та психічного здоров’я військовослужбовців. ВСТУП. Стрес є невід’ємною частиною людського буття і саме надмірний стрес утворює проблеми... докладніше


Поняття соціального інтелекту та практичне дослідження когнітивної, емоційної та поведінкової структур соціального інтелекту
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження соціального інтелекту 1.1. Поняття соціального інтелекту 1.2. Функції соціального інтелекту Розділ 2. Емпіричне дослідження соціального інтелекту 2.1. Формування вибірки та опис методів дослідження... докладніше


Тренінг спілкування підлітків з однолітками
Проблема спілкування в підлітковому віці займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних якостей. Найбільш вдало діє діалогічна форма... докладніше


Стрес та екстремальні стани
1.Екстремальні умови та надзвичайні ситуації. 2.Поведінка людей у екстремальних ситуаціях. 3.Стрес та психічна і емоційна напруженість. Екстремальні умови діяльності характеризуються впливом на організм людини постійно діючих, високо інтенсивних, потенційно... докладніше


Поняття соціалізації в соціальній психології
Вступ 1. Сутність та концепції соціалізації 2. Фактори соціалізації 3. «Механізми» соціалізації Висновки Список використаних джерел Вступ У науці про людину термін «соціалізація» прийшов з політекономії, його початковим значенням... докладніше


Григорій Костюк — видатний український психолог
Видатний український психолог Г.С.Костюк (1899-1982) зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією, індивід стає суспільною істотою, особистістю в міру того, як у нього формуються свідомість і... докладніше


Загальна психологія — Питання та відповіді до екзамену
1. Психологія як наука Психологія — наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором... докладніше


Професійні конфлікти в колективах: шляхи їх подолання
Вступ Реальне життя організацій – це складний клубок виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин. Ці відносини охоплюють особистості співробітників загалом, але між ними ніколи не існує повної взаємної узгодженості. Жодна... докладніше


Дослідження психологічного зростання особистості
Одна з найважливіших проблем сьогодення — розвиток життєвої компетентності особистості, оскільки саме ця компетентність дає змогу людині досягти успіху в житті. Успіх — явище відносне. З одного боку, успіх... докладніше


Професійний стрес та синдром емоційного вигорання
1. Класифікація професій. 2. Види професійного стресу. 3. Синдром емоційного вигоряння. Професія — це певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань та практичних навичок. Американський словник професій... докладніше


Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки. Чутливість та подразливість
Зміст Вступ 1. Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки 2. Чому елементарна чутливість вважається вихідною формою прояву психіки ? Обґрунтуйте свою відповідь 3. Скласти словник термінів, що стосуються тематичного... докладніше


Класична та сучасні теорії і моделі стресу
1.Класична теорія стресу. 2.Сучасні теорії та моделі стресу. 3.Методологічні підходи до вивчення стресу. Стрес на сьогодні є однією з найактуальніших проблем сучасною науки. Згідно демографічних даних, протягом останніх десятиліть... докладніше


Менталітет східних слов`ян
Вступ Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах сфери підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості,... докладніше


Порівняльна соціальна характеристика залежних від опіатів та алкоголю
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження аддиктивної поведінки 1.1. Визначення аддиктивної поведінки 1.2. Характерні риси аддиктивної особистості 2. Порівняльна соціальна характеристика залежних від наркотиків та алкоголю 2.1. Залежність від наркотиків... докладніше


Загальна структура психологічного дослідження. Характеристика етапів дослідження
Вступ Наука — це соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично-систематизованих знань про дійсність. Наука є складовою частиною духовної культури людства. Як система знань... докладніше


Гендерні стереотипи українського суспільства: їх прояви. Соціальний статус жінок та чоловіків: конфлікт ролей
Вступ 1. Гендерні стереотипи українського суспільства 2. Соціальний статус жінок та чоловіків: конфлікт ролей Висновки Список використаних джерел Вступ Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система... докладніше


Форми логічного мислення та їх роль у науці
Вступ 1. Поняття «мислення» в історії філософії 2. Процеси мислення 3. Основні функції, види та форми мислення 4. Розв`язання логічних задач 5. Логічна форма міркування Висновки Список використаних джерел... докладніше


Основна характеристика етапів входження особистості в колективі
Вступ Тотальна колективізація особистості спричинила втрату нею індивідуальності, набуття положення «гвинтика». Сьогодні вітчизняна наука, опираючись на глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки, шукає нові рішення проблеми... докладніше


Гендерний аспект комунікативної поведінки
Вступ Проблемами комунікації займаються представники різних наук: філософи, соціологи, культурологи, психологи, лінгвісти. Вони досліджують таку проблему із позицій своєї науки, вказуючи на її особливість та формулюючи відповідні її визначення.... докладніше


Роль спадковості у виникненні відхилень в психічному розвитку
Вступ 1. Роль спадковості у виникненні відхилень в психічному розвитку 2. Етіологія та патогенез раннього дитячого аутизму Висновки Список використаних джерел Вступ Біологічна спадковість визначає як те загальне, що... докладніше


Поняття комунікаційних бар’єрів та їх види
Вступ Спілкування в управлінській діяльності керівника має за мету взаємодію між суб’єктами управління, між суб’єктом і об’єктом управління для досягнення поставлених цілей. Отже, в управлінській діяльності формуються, крім організаційно-технічних,... докладніше


Як виходжу із конфліктної ситуації
Вступ Люди неоднаково поводяться під час конфлікту. Нерідко питання, що стало предметом суперечностей, вдається вирішити, використавши пораду, прохання про скасування розпоряджень, нейтралізацію інших конфліктогенних чинників. Коли такі дії наштовхуються... докладніше


Сучасний стан патопсихології
Вступ 1. Предмет і задачі патопсихології 2. Сучасні напрямки патопсихології Висновки Список використаних джерел Вступ Прискорення темпу житттєдіяльності сучасної людини, зростання обсягів інформації, що здатно зумовлювати невротичні зриви в... докладніше


Становлення предмету психології
Зміст Вступ 1. Становлення предмету психології 2. Складіть схему співвідношення рівнів розвитку нервової системи, психіки і форми поведінки тварин, опираючись на гіпотезу Леонтьєва – Фабрі 3. Складіть словник термінів,... докладніше


Психологічне дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом
Вступ 1. Встановлення і розвиток міжособистісних стосунків 2. Діяльність практичного психолога 3. Методи дослідження міжособистісних стосунків практичним психологом Висновки Список використаних джерел Вступ Міжособистісні стосунки охоплюють широке коло явищ,... докладніше


Типи ставлення до кризової ситуації та її наслідки
Вступ 1. Ігноруюче ставлення 2. Перебільшуюче ставлення 3. Демонстративне ставлення 4. Волюнтаристське ставлення 5. Продуктивне ставлення Висновки Список використаних джерел Вступ Душевне життя людини, як вважають деякі мислителі, є... докладніше


Методи психологічних досліджень
Зміст Вступ 1. Кореляційний аналіз у психологічних дослідженнях 2. Експерементально-генетичний метод у психологічний дослідженнях Висновки Список використаної літератури Вступ Метод — це шлях наукового дослідження або спосіб пізнання будь-якої... докладніше


Іміджелогія і ПР в галузі
Вступ Паблік рілейшнз є наукою і мистецтвом досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді й інформованості. Ефективне їх використання сприяє поліпшенню відносин між суб´єктами соціального середовища, цілеспрямованому створенню... докладніше


Проблеми, я і моя аудиторія, її вирішення в риториці та вашій професійній діяльності(соціологія)
Вступ Наявність контакту у взаємодії зі слухачами усвідомлюється оратором як позитивний чинник, що полегшує його роботу, адже в умовах взаємодії найбільш повно розкриваються його особистісні риси. В свою чергу... докладніше


Психологія міжособистісних стосунків в малій соціальній групі
Вступ 1. Теоретико-метологічні засади дослідження малої групи 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої... докладніше


Роль мови у формуванні і самовираженні особистості
Вступ Українська мова зазнала впливу настільки руйнівних процесів, що після проголошення її державною на порядку денному постає питання відновлення її у функції рідної мови для значної частини українців. Всі... докладніше


Експериментальна генетична парадигма в психології
Вступ 1. Теоретичні основи психології особистості 2. Експериментально-генетичний метод 3. Експериментальна генетична парадигма зростання особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Досвід, набутий в галузі психологічних досліджень, наполегливо актуалізує потребу... докладніше


Методи візуальної психодіагностики
Вступ 1. Загальна характеристика методів психодіагностики 1.1. Суть психодіагностики як науки 1.2. Класифікація методів психодіагностики 2. Візуальна психодіагностика 2.1. Методи візуальної психодіагностики 2.2. Фізіогноміка і графологія – приховані методи... докладніше


Аналіз життєвого шляху особистості у вітчизняній і зарубіжній психології на основі узгодження базових понять
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення біографії особистості та життєвого шляху 1.1. Категорія життєвого шляху особистості у психології 1.2. Розуміння про становище життєвої перспективи Розділ 2. Емпіричне дослідження біографії... докладніше


Фромм і його гуманістичний психоаналіз
Вступ Представник гуманістичного напрямку Е. Фромм стверджував, що поведінка людини може бути зрозумілою тільки у світлі впливу культури, що існує у даний конкретний момент часу. Фромм намагався розширити горизонти... докладніше


Профілактика та психокорекція стресових станів
1.Види стресових станів. 2.Види гострого стресу 3.Форми психокорекції стресових станів. Види стресових станів. Поведінка і діяльність людини залежать від її психічного стану. Психічний стан – це відносно стійкий рівень... докладніше


Психологічна установка та недоліки психологічної установки
Вступ У структурі установки виділяють три складові: когнітивну, афективну і поведінкову. Когнітивна являє собою вміння і переконання, яких ми дотримуємося стосовно тих чи інших предметів, людей і які дозволяють... докладніше


Динаміка розвитку конфліктних відносин
Вступ Існує різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке виникає в процесі соціальної взаємодії, що заключається в протидії суб’єктів конфлікту та зазвичай супроводжується негативними емоціями. Необхідно... докладніше


Психобіографічний метод дослідження особистості
Вступ 1. Психобіографічний метод дослідження життєвого шляху особистості 2. Перспективи сценарного аналізу у біографічних дослідженнях Висновки Список використаних джерел Вступ В акмеології важливо представити основні напрямки, в яких відбувається... докладніше


Діалогічні практики в роботі з травмою
Ярослав Л.О., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Ситуація воєнного конфлікту в Україні актуалізує пошук ефективних методів здійснення психологічної допомоги військовим, пораненим, переселенцям і родичам загиблих, які... докладніше


Соціально-психологічні практики опанування страху як стихійний «театр безпеки»
Тітова К.В., аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН... докладніше


Психологічна підтримка та допомога людині в ситуації кризи
Собкова С. І.кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гаркавенко Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Відновлювальні ефекти плейбек-театру у роботі з людьми, що переживають наслідки травматичних подій
Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Плейбек-театр — форма театру імпровізації з активною участю глядачів, коли вони публічно розповідають... докладніше


Особистісний ресурс у ситуації неуспіху
Поліщук О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Будьмо щасливі наперекір всім недогодам і неприємностям (М. Коцюбинський) На життєвому шляху людина часто зустрічається... докладніше


Практики підтримання самоефективності військового, що переживає втрату
Мирончак К.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Розглядаючи самоефективність як прикладний інструмент у процесі соціально-психологічної реабілітації особистості після... докладніше


Проблеми постачання психологічної допомоги особистості через смартфон-застосунки
Дворник М.С., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сьогодні персональні комп’ютери й найрізноманітніші портативні пристрої стали надзвичайно популярними... докладніше


Арт-терапевтичні технології відновлення життєвої неперервності переселенців, які пережили травматичні події
Гундертайло Ю.Д., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ситуація, в якій ми опинилися в нашій країні, є складною як для пересічних... докладніше


Психологічний супровід адаптації дітей до першого року навчання
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Сера О.С., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Готовність сучасної молоді до звернення за психологічною допомогою і культура споживання психологічних послуг
Лісова О.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Молодь є тим прошарком населення, котрий дуже чутливо реагує на будь-які соціальні, економічні, політичні... докладніше


Можливості відновлення ресурсів життєздатності осіб, що зазнали впливу психотравматичної ситуації
Ларіна Т.О., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сучасні підходи до розуміння особливостей опанування складних життєвих обставин та... докладніше


Особливості підготовки студентів-психологів до роботи із кризами і травмами (на прикладі вивчення дисципліни «кризове консультування»)
Корнівська М.М., кандидат психологічних наук асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Нинішнє українське суспільство переживає ряд складних економічних, політичних, ідеологічних та соціальних криз. Відповідно, поліморфність... докладніше


Досвід чернігівської «школи соціально-психологічної допомоги» з психосоціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб
Кальницька К.О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедрою соціально-психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету, Лазоренко Б.П., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної... докладніше


Особливості реадаптаційного процесу військослужбовців-учасників АТО в складних життєвих обставинах
Гуцуляк Н.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У проблематиці... докладніше


Шляхи подолання наслідків стресу
Гришко В.В., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Кожна людина сучасності відчувала на собі вплив стресу. Сьогодні це слово знають практично всі. Життя повністю позбавлене стресів практично... докладніше


Конструктивна роль комунікативної толерантності як засобу подолання складних життєвих ситуацій
Пісоцький В.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Горянська А.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Життя... докладніше


Маніпуляція свідомістю як одна з глобальних проблем сучасності
Чуйко Г. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Вакарюк О. Б., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича... докладніше


Деструктивний вплив рекламного абсурдизму на особистість
Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Основні досягнення науково-технічного прогресу спроектували утворення іншого світу, який за своєю природою є досить швидкоплинним... докладніше


Роль образу батьків у формуванні соціальної адаптованості підлітка
Степаненко О. П., асистент кафедри психології, Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Сплавська О.М., Балан К. А., Кірошко Т.С., Лясковська А.-Х., Зелінська В.В., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія» Чернівецького національного... докладніше


Психологічні особливості поведінки студентів ВНЗ при вирішенні міжособистісних конфліктів
Степаненко О.П., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Булига І.В., асистент кафедри психології Чернівецького... докладніше


Відповідальність особистості в умовах складних життєвих ситуацій
Проскурняк О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Життя особистості насичене різноманітними ситуаціями: як звичайними та повсякденними, так і непередбачуваними, незворотними, непідконтрольними, загальний... докладніше


Необхідність формування особистісних навичок владання (coping) за умов наростання катастрофізації цивілізованого світу
Пасніченко А.Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Технологічний розвиток цивілізації (роботизація, андроїдизація) впирається у певну межу, яка втілилася у поняття сингулярності, трансгуманізму.... докладніше


Сенс життя у психосемантичному вимірі
Нещерет О.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Проблема людини та її існування в світі обговорювалася в усі часи, тому можна з впевненістю... докладніше


Подолання негативного сприйняття власної зовнішності у підлітків
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Пазюк К.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Особливості материнських установок виховання в аспекті батьківсько-дитячих стосунків
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Кисельова О. В., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Психологічні особливості адаптації особистості у процесі праці
Канівець Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Активна взаємодія людини з оточуючим середовищем супроводжується її адаптацією до неї. Процес трудової адаптації... докладніше


Характеристика етапів психологічного дослідження
Вступ Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить  висновки — установлює  закони тієї області діяльності , що вивчає. Специфіка наукової психології полягає в тім,... докладніше


Психологія шовінізму
Вступ Шовінізм (фр. chauvinisme, в англ. версії — джингоїзм) — найодіозніша форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної... докладніше


Критичне мислення як основа інноваційних практик
У сучасному світі критичне мислення виявляється тією життєдайною перспективою розвитку «науки мислити», яка на початку ХХІ століття відповідає головним умовам ефективної життєдіяльності особистості в інформаційному світі. Інновації, нововведення притаманні... докладніше


Альтруїзм та афіліація як два основних мотиви потреби в спілкуванні
Вступ 1. Загальна характеристика взаємодії 2. Потреба в міжособистісних контактах і взаємодії 3. Афіліація – клас соціальної взаємодії 4. Альтруїзм і агресія в міжособистісній взаємодії Висновки Список використаних джерел... докладніше


Стиль керівництва у трудовому колективі та психологічне забезпечення його вдосконалення. Зробити експеримент конкретного методу
Вступ 1. Соціальні і психологічні методи управління 2. Методика визначення стилю керівництва 3. Згуртованість та сумісність як показники розвитку трудового колективу Висновки Список використаних джерел Вступ Відомо, що психологічний... докладніше


Поняття „психологічного опору” та робота з опором в особистісно-орієнтованому психологічному консультуванні
Вступ 1. Особистісно-орієнтоване психологічне консультування 2. Поняття „психологічного опору” Висновки Список використаних джерел Вступ Вітчизняні автори характеризують „опір” як багатогранне явище, що викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність... докладніше


Натхненість та харизма: психологічні особливості харазматичної особистості
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасне українське суспільство характеризується високим ступенем нестабільності. З одного боку, це обумовлено особливостями проходження транзитивного етапу розвитку нашою країною. З іншого боку – процесами глобальної... докладніше


Що таке пам`ять? Поняття, види та особливості
Вступ Актуальність. Дуже складно, та й навіть неможливо уявити своє життя без процесів пам’яті. Пам’ять виконує функцію нагромадження, збереження і відтворення раніше сприйнятого і пережитого, почуттєвого і раціонального пізнання... докладніше


Музыкальная психотерапия
Введение «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного».(Платон) [2, с.... докладніше


Природні кризи розвитку та становлення особистості
Вступ Описати природні кризи розвитку та становлення особистості, які вони бувають Яка соціальна допомога може надаватись при кризах Тренінг на дві години «практична допомога людям при кризах розвитку та... докладніше


Експертиза психологічного інструментарію
Актуальність дослідження: Методика психологічної автобіографії відноситься до числа ситуаційних психодіагностичних методик. Ситуація – це продукт активної взаємодії особистості і середовища, коли досліджується життєвий шлях людини, тобто ті конкретні біографічні... докладніше


Експертиза харчування
Актуальність дослідження: Дієта (грец. Δίαιτα – спосіб життя, режим харчування) – сукупність правил споживання їжі людиною або іншим живим організмом. Дієта може характеризуватися такими факторами, як хімічний склад, фізичні... докладніше


Експертиза та ідентифікація людини по фотографії і фотороботу, відео-зображенню, портрету
Актуальність дослідження: Експертиза за фотографіями, відео-зображеннями дозволяє отримати незаперечні докази події. Завдяки портретній експертизі, на підставі висновку експерта по фото і відео з’являється можливість отримання доказів, запобігання і розкриття... докладніше


Експертиза лінгвістична
Актуальність дослідження: Лінгвістична експертиза є засобом доказу мовної діяльності. Об’єктом дослідження лінгвістичної діяльності є мова, висловлення, тексти, тлумачення. Експерт лінгвіст використовує знання розмовної лексики, сленгу, жаргонів, тлумачних словників. Експертиза... докладніше


Психологічний поведінковий портрет одногрупника
Актуальність дослідження: Метод складання психологічного поведінкового портрету має особливу актуальність при розслідуванні злочинів із прихованою мотивацією в умовах повної або суттєвої відсутності відомостей про осіб, котрі їх вчинили. Дані... докладніше


Експертиза дитячих іграшок. Лабораторна робота
Актуальність дослідження: Для іграшок контроль якості має надзвичайно важливе значення. На території України дозволяється виробництво та реалізація тільки тих іграшок, що пройшли процедуру обов’язкової сертифікації і відповідають чинним нормативним... докладніше


Інженерно-психологічна експертиза ((експертиза дорожно-транспортних пригод (ДТП))
Актуальність дослідження: В ДТП потрапляють люди, поведінка і дії яких в конкретних обставинах визначаються їх психікою, психічними властивостями, а також психічними станами, що передують пригоді чи виникають під час... докладніше


Почеркознавча експертиза
Актуальність дослідження: Почеркознавча експертиза покликана ідентифікувати особу, якій належить рукописний текст, а також умови і обставини його написання. Призначається експертиза почерку при розгляді цивільних справ, вирішення арбітражних суперечок і... докладніше


Конфліктологічна експертиза
Конфліктологічна експертиза розглядається як особливий вид експертиз, який потребує наукового і методичного забезпечення. В експертизі конфліктів можуть брати участь різні спеціалісти. Наприклад, до оцінки окремих подій конфлікту, який став... докладніше


Гуманітарна експертиза в навчальному закладі
Гуманізація освітньої сфери вимагає впровадження психологічної експертизи як засобу формування успішної кар’єри, модернізації навчально-виховного процесу, бо на перший план виступає показник розвитку особистості. Використання психологічної експертизи вирішує потребу реальної... докладніше


Експертиза тимчасової непрацездатності (ЕТН)
Працездатність кожного окремого працівника зачіпає певні фінансові аспекти, такі як оплата виробничого часу, пропущеного за хворобою, відшкодування втрати працездатності на виробництві та інше. Тому питання працездатності людини потребують неупередженої... докладніше


Трудова експертиза
Трудова експертиза (лат. expertus – досвідчений) – комплексне психологічне, медичне, педагогічне і політичне вивчення людини, що засвідчене досвідченими спеціалістами; і визначення її працездатності, здібностей, покликання, моральних якостей, здоров’я, підготовленості з метою... докладніше


Медико-психологічна експертиза (МПЕ) та медико-педагогічна експертиза
Медична експертиза проводиться кваліфікованими лікарями або фахівцями-патологоанатомами й визначає ступінь тілесних ушкоджень, заподіяних потерпілим чи обвинуваченим. Медико-психологічна експертиза об’єктом пізнання має психіку особи, яка хворіла чи хворіє на тяжку... докладніше


Експертиза якості дитячих іграшок
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. Для іграшок контроль якості має надзвичайно важливе значення. На території України дозволяється виробництво та реалізація... докладніше


Інженерно-психологічна експертиза дорожно-транспортних пригод (ДТП)
В ДТП потрапляють люди, поведінка і дії яких в конкретних обставинах визначаються їх психікою, психічними властивостями, а також психічними станами, що передують пригоді чи виникають під час неї. По... докладніше


Комплексна судово-психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ)
КСППЕ – це найбільш ефективна процесуальна форма реалізації загальнонаукового комплексного підходу до експертного дослідження що має велике значення для справи сторін, властивостей і функціональних особливостей психічної діяльності визначеної особи... докладніше


Судово-психіатрична експертиза
Судово-психіатрична експертиза призначається органами досудового слідства та суду і проводиться за їх відповідним рішенням з метою відповіді на питання, що виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ... докладніше


Судово-психологічна експертиза (СПЕ)
Судово-психологічна експертиза спрямована на вивчення структури і змісту індивідуальної усвідомленості й адекватності поведінки людей у процесі дослідження тих або інших вчинків і відображення явищ оточуючого середовища. За Л. М.... докладніше


Теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності. Експертиза психологічного і соціологічного інструментарію
Основною метою діяльності психологічної служби, як зазначено у Концепції її розвитку на період до 2012 року, є «підвищення якості та забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної... докладніше


Поняття про психологічну експертизу. Експерт – вимоги до спеціаліста
Психологічна експертиза – один з найскладніших напрямів діяльності практичного психолога. Труднощі цієї роботи полягають в тому, що основні проблеми та галузі, які потребують психологічних експертиз суттєво відрізняються одна від... докладніше


Вплив установки на особливості сприймання людини
Вступ Вироблення і перевірка робочих гіпотез Поняття про сприймання Характерні особливості сприймання Фізіологічні основи сприймання Класифікація і види сприймань Висновки Список використаних джерел Вступ Знання про оточуючу дійсність людина... докладніше


Можливості самореалізації людини як особистості. Розвиток технологій професійної діяльності та життєдіяльності індивіда
Вступ Процес самореалізації людини Реалізація професійної діяльності індивіда Етапи професійного шляху особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Нині, в процесі переходу українського суспільства до ринкової економіки, відбувається неминуча трансформація... докладніше


Діяльність по укріпленню здоров`я у зв`язку з наркоманією
Вступ Соціально-психологічна проблема наркоманії 1.1. Соціологічний аспект 2.2. Соціально-психологічні ознаки наркоманії Основні напрямки профілактики наркоманії 2.1. Етапи профілактики 2.2. Правові методи 2.3. Організація антинаркотичного виховання в навчальних закладах 2.4.... докладніше


Принципи наукового дослідження
Наука пізнає навколишній світ за допомогою підходів (системний, комплексний, діалектичний, синергетичний, культорологічний аксіологічний, структурно-функціональний та ін.) які в совою чергу включають принципи дослідження та методи. Нашим завданням виступає: розгляд... докладніше


Міжособистісні стосунки
План Поняття міжособистісні відносини. Привабливість і взаємовплив – як фундамент міжособистісних стосунків. Механізми взаємовпливу в міжособистісних стосунках. Типи та види міжособистісних стосунків Етапи розвитку міжособистісних відносин Фактори стабільності відносин... докладніше


Маніпуляція як засіб впливу на людину
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ МАНІПУЛЯЦІЇ 1.1.    Визначення  поняття маніпуляції 1.2.    Система методів психологічного  впливу на суб`єкт і маси 1.3.    Механізми психологічного захисту  від маніпуляції РОЗДІЛ 2.... докладніше


Деякі аспекти надання психологічної допомоги учасникам бойових дій на сході України
Анотація. У статті наведено основні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці із посттравматичним синдромом. Окреслено методи психологічної допомоги учасникам бойових дій на Сході України, охарактеризовано особливості використання  групової терапії у... докладніше


Робин Норвуд — Женщины, которые любят слишком сильно
Книга, которая изменит вашу жизнь (как наша жажда любви становится хронической неизлечимой болезнью) ПРЕДИСЛОВИЕ Если любовь для нас означает страдание, то мы любим слишком сильно. Когда большая часть наших... докладніше


18 / 07 / 2019