Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Характеристика принципів управління технічною творчістю

Технічна творчість сприяє формуванню та розвитку творчого мислення, всіх компонентів технічного мислення, осмисленому засвоєнню політехнічних знань, розвитку наукового світогляду, формуванню соціально і професійно значущих особистісних якостей та властивостей молодих людей.

При розробці структури системи управління процесом технічної творчості, керуючись методом системно-структурного аналізу, ми виокремили вхідні в нього компоненти; установили характер зв’язків усередині системи і зв’язків системи із зовнішнім середовищем; визначили динаміку та особливості існування системи на різних стадіях її існування.

Процес реалізації структурного підходу проводився за наступними етапами: постановка мети та завдань дослідження; визначення шляхів досягнення мети; розробка моделі, яка об’єктивно відображає причинно-наслідкові зв’язки (внутрішні до зовнішні); вибір критеріїв ефективності досягнення мети; розробка критеріїв оцінки найбільш раціональних шляхів досягнення мети, з урахуванням конкретних умов; вибір найбільш раціональних керуючих впливів, на основі вивчення моделі та умов її функціонування.

Найвищим рівнем творчості є бачення нових проблем і способів їх вирішення. В процесі технічної творчості мають бути сформовані наступні риси творчого мислення: оперативність, гнучкість, побіжність, оригінальність, а також такі прикмети уваги, як активність і здатність до швидкого переключення.

Отже, вважаємо, що управління технічною творчістю вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предметів, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. 

Список використаної літератури

  1. Клименко В. В. Психологія наукової творчості. — К.: Аверс, 1998. — 191 с.
  2. Кучерявий О. Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості (аспект самоформування вмінь організовувати творчість дітей). — К.: Вища шк., 1998. — 155 с.
  3. Методы активизации технического творчества: Метод. мате­риалы. — Л., 1985. — 204 с.
  4. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої осо­бистості учня. — К.: Полпрофкнига, — 405 с.
  5. Страницька І. Локалізація стартів на життєвому шляху твор­чої особистості // Психологія і суспільство. — 2002. — № 2. — С. 149-155.
  6. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості — К.: ІЗМН, 1996. — 235 с.
  7. Розвиток пізнавальних процесів дитини / За ред. С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. — К.: Мікрос-СВС, 2003. — 112 с.
  8. Розвиток творчих здібностей дітей: Метод. рек. / За ред. Л. В. Кар­пенко. — Суми: Університетська книга, 2000. — 54 с.