Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Соціологія

Держава та громадянське суспільство на шляху від свободи від… до свободи для кожного–багатьох–всіх
Нерсесян Г.А. здобувач кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» При кожному типі суспільного устрою сутність громадянина неодмінно змінюється (Аристотель). Цей вислів давньогрецького філософа залишається споконвічно вірним,... докладніше


Ставлення у суспільстві до осіб із інтелектуальною недостатністю
Мирвода К.Г. аспірант кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Актуальність. Для розбудови демократичної, соціальної держави та толерантного, гуманного суспільства дуже важливими є... докладніше


Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід
Мельниченко А.А. кандидат філософських наук, доцент, директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ» Мельниченко С.В. аспірантка та викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ» Бондаренко А.І. магістрантка 6-го курсу факультету... докладніше


Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту
Мазурик О. В. Кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Актуальність та постановка проблеми. Останнім часом соціальні мислителі все більше... докладніше


Социальное образование как значимый фактор общественного развития
Котова Л. Б. Заведующая кафедрой «Социальной работы», к.с.н.Филиал Российского государственного социального университета в г. Рузе Во все времена система образования являлась и является в настоящее время наиболее значимым фактором... докладніше


Державна підтримка громадських організацій інвалідів
Базиленко А.К. магістр соціальної роботи Постановка проблеми. Людей з функціональними обмеженнями у всьому світі дуже багато, і кількість їх постійно зростає. У світовій програмі дій стосовно інвалідів, прийнятій Генеральною... докладніше


Роль та місце прикладної соціології в політичному житті суспільства
Політика є одним з найважливіших соціальних інститутів, за допомогою якого суспільство здійснює розподіл влади, встановлює певний порядок організації суспільного буття та розробляє важливі рішення. Видатний німецький соціолог М.Вебер, говорячи... докладніше


Соціальний феномен дітей-індиго, причини виникнення та особливості
Практичний досвід головних агентів соціалізації свідчить, що з кінця 80-х років ХХ століття з’явились нові покоління дітей та молоді, що виховувались в умовах жорстких соціальних змін та взаємодії. Соціальна... докладніше


Суспільна місія державних та громадських соціальних служб
Постановка проблеми. Проблеми становлення та функціонування організацій як однієї з форм впорядкування життєдіяльності соціальної системи в цілому та діяльності певних груп людей, спрямованої на досягнення їх групових та суспільно... докладніше


Суспільний ідеал: суть та класифікація
Світова соціологія багата на теорії, концепції, доктрини, думки щодо досконалої соціальної прийдешності, щодо перспектив розвитку суспільства. При цьому, для характеристики соціального майбуття використовуються різні терміни — модель, соціальна фантазія,... докладніше


Проблеми соціальної адаптації людей з особливими потребами та шляхи їх вирішення
На сьогодні більшість людей з особливими потребами мають проблеми, пов’язані з належною соціальною адаптацією до життя в суспільстві та включенням в простір соціальної взаємодії. Насамперед це зумовлено тим, що... докладніше


Легітимність повсякденної культури в соціалізації як інституалізованої форми відтворення духовної безпеки
Сучасні кризові процеси в суспільному бутті вимагають пошуків нових галузей та шляхів, які здатні не тільки запроваджувати засоби раціонального осмислення соціальної реальності у її нових станах, але й попри... докладніше


Высшее образование для приемных родителей
Институт приемной семьи как юридической нормы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вводится в Российской Федерации с 1996 года в связи с принятием нового Семейного кодекса. Приемная... докладніше


Конструювання соціальних проблем у політичному дискурсі
Постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок її із важливими науковими чи практичними завданнями. В загальному вигляді стаття присвячена процесу конструювання соціальних проблем у просторі публічної політики. Проблема напряму... докладніше


Мобільна робота з молоддю: пошук моделі
У період соціально-психологічних перетворень кінця ХХ століття відзначається значне посилення жорстокості, насильства, притиснення та ущемлення прав і свобод слабо захищених груп населення, особливо дітей, безпритульних, соціальних сиріт, вихованців інтернатів,... докладніше


29 / 02 / 2024
Соціальна відповідальність: поняття та сутність
Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває дещо іншого соціального... докладніше


Розпад (декомпозиція) модерну: три віхи кризи
Постановка проблеми. Переможна хода модерну і раціоналізму як його рушійної сили вичерпувалась з кожним досягнутим успіхом і тріумфом. Більш критично настроєна частина інтелектуалів і просто громадян поступово почала розуміти,... докладніше


Трансформація соціальних моделей здорового способу життя в умовах сучасності: принцип різноманітності
Геокліматичні зміни останньої чверті ХХ — початку ХХ! століття актуалізували безліч проблем, які усвідомлюються в різних сферах пізнання. В рамках різних наукових дисциплін поширюється розуміння того, що лише на... докладніше


24 / 02 / 2024
Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях новинних повідомлень ЗМІ
Новинні засоби масової інформації, безперечно, мають великий вплив на суспільство і приймають активну участь у формуванні індивідуальної і масової свідомості та конструюванні уявлень про соціальну реальність. Вивчення цих процесів... докладніше


Розробка проблем суспільних трансформацій у концепції життєвих шансів Ральфа Дарендорфа
Як відомо, одним з важливіших напрямів досліджень сучасності є висвітлення трансформаційних процесів, які викликають багато суперечностей та досліджуються різними парадигмами, у тому числі і конфліктологічною. Засновником сучасної конфліктології у... докладніше


Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект
Соціальний захист — невід’ємна складова політики держави, відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той чинник, від ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. В зв’язку з... докладніше


Методи визначеня впливу соціальних складових на ефективність роботи підприємства як частини соціальної політики
Для того, щоб витримати конкуренцію, сучасній організації необхідно володіти різними інструментами і методами управління. Важливе значення для організації має і менеджмент персоналу, одним з інструментів якого є соціальна політика.... докладніше


Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії
Сучасне суспільство неможливо уявити без реклами. Вона міцно увійшла в життя й пересічного українця, а її відсоток у вітчизняних електронних мас-медіа практично зрівнявся з аналогічним показником у ЗМІ країн... докладніше


Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства
Одним з найбільш небезпечних видів злочину сьогодні стала корупція. Про це соціальне явище говорять від державного діяча до пересічного громадянина. Інформаційними меседжами щодо подолання корупції як загалом в країні,... докладніше


Стереотипи у роботі соціальних служб
Ефективність діяльності соціальних служб, громадських організацій, що спеціалізуються у роботі із людьми у кризі, часто значно залежить від розуміння та врахування психологічних особливостей цільової соціальної групи та громадськості в... докладніше


Соціологія бідності та бідність соціології
Соціально-економічні процеси, свідками яких ми є сьогодні, вимагають адекватного їх теоретичного осягнення. Кризові явища в економічній, політичній, соціальній сферах є нічим іншим, як результатом свідомого чи несвідомого ігнорування науково-обґрунтованої... докладніше


Формування національної ідентичності як чинника консолідації сучасного українського суспільства
Необхідною умовою існування громадянського суспільства в Україні є формування збалансованого державного простору, що ґрунтується на ідеї консолідації. Становлення національної ідентичності виступає однією з передумов консолідації суспільства. Процес становлення та... докладніше


Етичний кодекс у просторі кодексової культури соціальної роботи
У найзагальнішому визначенні соціальна робота є складним суспільним явищем, а також самостійною областю науково-практичного знання, професією та учбовою дисципліною. Соціальна робота — професійна діяльність, спрямована на підвищення якості життя... докладніше


Социально-психологичиские аспекты девиации в трудовом коллективе
Из всех проблем, которые возникли перед человечеством в ходе истории его развития, наиболее сложной и запутанной является загадка природы самого человека. Философия, социология, психология — лишь некоторые из направлений... докладніше


Інноваційна робота з дітьми-сиротами як чинник їх успішної адаптації
У всьому світі є діти-сироти, і наша країна, звичайно, не виключення. Складна соціально-економвчна ситуація в країні сьогодні, на жаль, впливає і на українську сім’ю. Йдеться мова про соціальне сирітство,... докладніше


Роль неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми в сучасній Україні
Явище жорстокого поводження з дітьми не нове для нашого суспільства. Жорстокість стосовно дитини по-різному трактувалась у різні періоди суспільного розвитку, в різних культурах. Довгий час дітей розглядали як другорядний... докладніше


Синдром «професійного вигорання» у спеціалістів з соціальної роботи
Професійна діяльність соціального працівника знаходиться в колі найвідпові­дальніших та найризикованіших професій, адже його місія — допомогти людині, яка потрапила в скрутну життєву ситуацію та поліпшити якість її життя. Специфіка... докладніше


Історичні витоки та соціологічне осмислення явища насильства в сім’ї: гендерний аналіз проблеми
Останнім часом все більше уваги та занепокоєння з боку суспільства, зокре­ма правоохоронних органів в ньому та професійної галузі соціальної допомоги, викликає явище насильства в сім’ї. Відпо­відна проблема стає однією... докладніше


Дискурс щодо державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні
Діяльність щодо соціального захисту населення є обов’язковою складовою будь- якої сучасної держави. У загальному соціа­льно-захисна діяльність охоплює сферу матеріального забезпечення і надання соціальних послуг непрацездатним особам. В етимологічному розумінні... докладніше


Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві
Сьогодні не ставиться під сумнів та обставина, що сучасне суспільство — надзвичайно динамічне. Якщо на початку ХХ ст. на процеси мобільності вплинув розвиток транспортних засобів, то в ХХІ ст.... докладніше


Соціологія, як наука її предмет та методи
Вступ Актуальність теми. Для переважної більшості дорослих людей з більш- менш розвинутим гуманітарним світоглядом сприйняття та використання терміну «соціологія» у практиці буденного життя не є чимось неординарним. Слід зазначити,... докладніше


Урбанізація: виникнення, сутність, основні форми
Вступ У сучасних умовах становлення в Україні нової регіональної політики посилюється потреба вивчення суспільно-географічних процесів у регіонах. Серед них — процеси розселення людей, в т.ч. геоурбанізаційні, які впливають на... докладніше


Проблема вимушених переселенців
Україна зіткнулася з непередбачуваним та надзвичайно численним внутрішнім переміщенням, що призвело до реєстрації понад 1,7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб із Криму та Донбасу у менш ніж дворічний період. Будь-яка... докладніше


Державна політика сприяння поширенню здорового способу життя громадян України
ВСТУП Актуальність теми. Соціальна політика держави, яка спрямована на створення сприятливих умов життя своїх громадян, в обов’язковому порядку повинна передбачати заходи, що сприяють зміцненню їх здоров’я. Однією з головних... докладніше


Мікросоціум як суб’єкт та об’єкт соціального впливу
Вступ Визначити рамки мікросоціуму іноді не представляється можливим. Мікросоціум можна обмежувати двором, кварталом, мікрорайоном. Умовно мікросоціум — це конкретне певне сільське поселення, селище або мале місто, а в середніх... докладніше


Основні моделі соціалізації
Вступ Соціалізація вважається провідним процесом і механізмом становлення особистості як соціальної істоти. Саме через неї відбувається засвоєння індивідом соціальних цінностей, норм, правил та моделей поведінки і взаємодії. Мабуть, не... докладніше


Основні ознаки традиційного суспільства
Вступ У науці існують різні типологізації суспільства, які виділяються за певними параметрами. Найбільш стійкою в сучасній соціології вважається типологія, в якій виділяють три типи суспільства: традиційне, індустріальне і постіндустріальне.... докладніше


Етапи формування шлюбно-сімейних відносин. Сімейна соціалізація
Вступ Сім’я є клітиною суспільства дуже близькою до суспільства, в якому вона функціонує. Суспільні порядки, за яких живуть люди певної історичної епохи і певної країни, обумовлюються ступенем розвитку з... докладніше


Соціологія сім’ї: вступ до дисципліни
Вступ Сім’я є одним із найважливіших соціальних інститутів, вона грає велику роль в суспільному розвитку. Від розв’язання проблем, що пов’язані з її життєдіяльністю, залежить стабільність суспільства. Тому навчальна дисципліна... докладніше


Общественное мнение: естественные и искусственные границы
Введение Общественное мнение выполняет в обществе ряд тех же функций, что и другие социальные институты. Оно обеспечивает социальную интеграцию, регулируют деятельность социальных субъектов, способствует сложившейся системы отношений, трансляции социального... докладніше


Соціальна робота з представниками не традиційних секс меншинств
Вступ Проблема сексуальних меншин, що стосується становища людей з «нетрадиційної» сексуальною орієнтацією, стоїть досить гостро в сучасному суспільстві, де панує переконання, що «нормальний» в сексуальному відношенні людина відчуває потяг... докладніше


Історична закономірність та свідома діяльність людей як прояв вільної необхідності
Вступ Свідома діяльність передбачає не просте осмислення того, що нас оточує, а вироблення певного ставлення до явищ і предметів, власного погляду на речі. У процесі свідомої діяльності людина засвоює... докладніше


Особенности общественного мнения
Введение Общественное мнение — усредненная и поддерживаемая большинством точка зрения различных социальных групп на какую-либо проблему с учетом развития массового сознания и ролевых представлений социальной группы о поведении и... докладніше


Теорема о невозможности
Введение Суть теоремы невозможности в том, что способ голосования может быть избавлен от произвольности, безвыходных положений или неравноправия, но не может избежать этих недостатков одновременно. То есть, Эрроу математически... докладніше


Соціологія політичних партій і рухів
Вступ Актуальність теми. У більшості сучасних держав існування та діяльність політичних партій є загальновизнаною нормою, трактується як невід’ємний атрибут демократичного способу здійснення влади. Саме вони уможливлюють залучення широких верств... докладніше


Правове регулювання створення окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
В основі виникнення юридичної особи лежить волевиявлення інших суб’єктів цивільного права – фізичних і юридичних осіб, які мають цивільно-правову дієздатність і правоздатність. Це волевиявлення ґрунтується на прагненні цих суб’єктів... докладніше


Проблема объективности социологического знания. Роль субъективного фактора в социологии
Введение Метод в социологии — это способ построения и обоснования социологического знания, совокупность приемов, процедур и операций эмпирического и теоретического познания социальной реальности. Метод в социологии зависит не только... докладніше


Контент-анализ как метод сбора социологической информации
Введение Один из основателей и главный теоретик контент-анализа Г.Лассвелл считал, что главный принцип контент-анализа — расчленить, определенным образом анатомировать сплошной массив текста так, чтобы мелкая единица анализа включала качества... докладніше


Понятия «социальный факт», «социальный фактор», «социальный закон», «закономерность»
Введение В процессе функционировaния сообществ формируется множество рaзличных социaльных связей. Нередко они воспринимaются кaк нечто временное, случaйное. Хотя нa сaмом деле, все они обусловлены общественными связями, отношениями, хaрaктеризующихся всеобщностью,... докладніше


Культура и личность. Мировоззренческие факторы развития личности
Введение Культура выступает как синтезирующая характеристика человека как природного, духовного, деятельного, предметного и социального существа. Предметность предопределяет особый, отличный от животного образ жизни, закрепляется различными институтами, нормами, символами, совокупность... докладніше


Анализ и обработка социологической информации
Введение Заключительный этап эмпирического социологического исследования предполагает обработку, анализ и интерпретацию данных, получение эмпирически обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций. Обработка данных включает в себя следующие компоненты: Редактирование и кодирование... докладніше


Національно-етнічні процеси та відносини
Національні відносини завжди пов’язані з вирішенням певних етнічних проблем, які стосуються умов виживання і розвитку етносів (проблеми території, політичної влади, мови, культури, традицій, збереження самобутності тощо). Об’єктивною передумовою виникнення... докладніше


Предмет, об’єкт і історія розвитку етносоціології
Вступ Кожна людина ідентифікує свою належність до певної спільноти. Етнічна самоідентифікація є однією з її базових ідентифікаційних практик. Почуття етнічної спільності у давніх суспільствах було першим у розмежуванні на... докладніше


Соціологічні ідеї епохи середньовіччя
1. Соціологічні ідеї епохи середньовіччя — проблеми( загальні) Антична культура та наука створили могутній потенціал для подальшого розвитку наукового пізнання. Було закладено основи європейської цивілізації: наука, культура, система суспільних... докладніше


Соціальний лідер управлінського типу
Вступ Управління є функціонально-процесуальною та структурною (у вигляді комплексу сигнально-регулятивних систем) частиною системи. Воно поєднує окремі елементи в динамічно сталу систему, забезпечуючи її життєздатність. Будучи частиною динамічно сталої системи... докладніше


Соціологія патріотизму в соціальному просторі
Вступ Патріотизм в країні, яка нещодавно здобула незалежність, постає дуже гостро. Що для сучасної молоді означає патріотизм? В головах та думках багатьох людей по різному трактується таке поняття, як... докладніше


Соціальна мобільність та міграційні процеси в сучасному суспільстві
ВСТУП Актуальність дослідження проблем індивідуального й суспільного здоров’я в контексті трансформації соціальної мобільності в сучасній Україні зумовлена насамперед тим, що практично всі соціальні процеси на зламі ХХ і ХХІ... докладніше


Социальная политика: понятие, содержание и принципы
Введение Политика государства охватывает не только наиболее принципиальные направления развития общества, но и конкретные задачи, стоящие перед отдельными сферами общественной жизни. В соответствии с этим выделяют политику государства: внутреннюю... докладніше


Функції соціального забезпечення
Вступ Актуальність теми. З моменту проголошення незалежності України тривають дискусії щодо змісту, видів, форм соціального забезпечення громадян в Україні, його співвідношення із соціальним захистом громадян, щодо реальних механізмів реалізації... докладніше


Соціологія М. Вебера, його спадщина
Вступ Найбільш впливовим представником німецької класичної соціології є всесвітньо відомий німецький соціолог Макс Вебер (1864-1920), засновник так званої «розуміючої соціології», теоретик соціальної дії, дослідник економічної історії, права, влади, політики,... докладніше


Демографічні чинники формування ефективної зайнятості
Вступ Актуальність теми. Нехтування демографічним фактором у соціально-економічній стратегії розвитку держави веде до значних збитків у матеріальному, інтелектуальному і суспільному житті народу, прорахунків у державній політиці. Хоча демографічний стан... докладніше


Проблема соціальної нерівності в глобальних умовах
Вступ Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства, сприймається як головна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціаль­ної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті вини­кла... докладніше


Особливості створення та підготовки до друку тематичних видавничих матеріалів соціального спрямування
Актуальність теми. На межі тисячоліть видавничо-поліграфічний сектор національних економік західних країн став одним із найприбутковіших у структурі галузей, які стрімко розвиваються. Незважаючи на всі суб’єктивні й об’єктивні труднощі, в... докладніше


Опитування як провідний метод збору первинної соціологічної інформації
1. Система опитувальних методів в практиці соціологічних досліджень: поняття, генезис, можливості. Характеристика різновидів опитування Подальший етап проведення соціологічного дослідження полягає у безпосередньому зборі первинної соціологічної інформації, або, кажучи мовою... докладніше


Заходи держави щодо соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв’язку із закриттям (ліквідацією) вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств
Вступ Визнання України державою з ринковою економікою передбачає перехід на новий рівень господарювання. Перед державою ставиться завдання щодо створення умов для розвитку ефективної та конкурентоспроможної роботи підприємств усіх галузей... докладніше


Соціальна політика в широкому і вузькому сенсі
Вступ Одним з головних завдань державної політики є забезпечення якісного державного управління всіма сферами суспільного життя, кінцевою метою якого є побудова соціальної держави – політичного устрою, де кожна окремо... докладніше


Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування
1. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства Концепція громадянського суспільства, що зародилася ще на зорі Нового часу, пройшла декілька етапів свого розвитку, змінюючи свій зміст паралельно з розвитком... докладніше


Особливості зв’язків з громадськістю для аграрних підприємств (ессе)
АТВТ „Харківський молочний комбінат» приділяє значну увагу технічному забезпеченню, проводить заходи щодо модернізації технологічних процессів. Використання обладнання «нового покоління» забезпечує европейский стандарт якості продукції АТВТ „Харківський молочний комбінат», енергозберігання,... докладніше


Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації
Вступ Зв’язки з громадськістю — «паблік рилейшнз» (від англ. public relations — відносини з публікою, зв’язок з громадськістю) — одна із конкретних функцій управління, яка сприяє встановленню та підтриманню... докладніше


Характерні ознаки кризи західної цивілізації
Вступ Західна цивілізація — це унікальне історико-культурне утворення, аналогів якому не існує. Це єдина цивілізація, яка реалізувала глобальне, всесвітнє домінування в повному розумінні цього слова. Інші цивілізації змогли забезпечити... докладніше


Роль масових комунікацій у змінах соціальної структури суспільства
Вступ Актуальність теми. Не зважаючи на різність підходів до виявлення найтиповіших рис сьогодення, їх поєднує визнання домінуючої ролі у суспільному розвитку тенденції стрімкого розширення системи масових комунікацій. Головними характеристиками... докладніше


Сучасні теорії розвитку особистості
Вступ Організаційна поведінка — інтенсивно розвиваюча дисципліна, в рамках якої зараз проглядаються проблеми, які потребують серйозного теоретичного осмислення. Відома тенденція до зниження зацікавленості працівників у інтенсивній роботі і перенесення... докладніше


Особливості соціалізації людини у зрілому віці
Вступ Життєвий шлях людини, відображення нею соціально-психологічної реальності є складною двосторонньою взаємодією її та соціального життя. Процес їх взаємовпливу спричинює розвиток і становлення індивіда. З точки зору соціальної психології,... докладніше


Місто — середовище життя людини
1. Житлове приміщення і його чинники Мікроклімат приміщень — це сукупність фізичних чинників та умов навколишнього середовища, які зумовлюють його тепловий стан і впливають на теплообмін людини. Основними чинниками,... докладніше


Соціологія освіти в країнах Заходу
1. Соціологія освіти в країнах Заходу Наукові основи соціології освіти були закладені відомими соціологами Е. Дюркгеймом та М. Вебером, які досліджували соціальні функції освіти, педагогічні процеси, а також їх... докладніше


Історія розвитку риторики як науки в ХХ ст.
Вступ Незаперечним є той факт, що сучасність визначається неймовірним розвитком наукової думки. ХХ ст. стало епохою науково-технічної революції: людина вийшла у відкритий космос, синтезувала органічні речовини, проникла в ядра... докладніше


Соціальне питання і утопічний соціалізм
Вступ Актуальність теми. Утопічний соціалізм — вчення про ідеальне суспільство, засноване на спільній власності, обов’язковій праці, справедливому розподілі. Виникнення поняття «Утопічний соціалізм» пов’язане з книгою Т. Мора «Утопія» (1516... докладніше


Криза еволюціонізму та антипозитивістські течії в соціології кінця XIX — початку XX ст.
Видатні західноєвропейські і американські соціологи на межі XІX – XX ст. (Ф.Тьоніс, Г.Зіммель, Е.Дюркгейм, М.Вебер, В.Парето) в умовах кризового стану буржуазного суспільства намагаються звернутися до вивчення його норм і... докладніше


Е.Гелнер про проблему націогенези в модерну добу
Відомий британський філософ Е. Гелнер свою концепцію нації та націоналізму розбудував на основі осмислення діалектики культури й організації в розвитку людства. «У нашому відправному визначенні. — зазначає він, —... докладніше


Якість соціологічної інформації: основні характеристики
Соціологічна інформація, яку містять документи, іноді дублює дані, одержані іншими методами (опитування, спостереження). Тоді вона стає засобом для перевірки і контролю їхньої надійності. Під надійністю соціологічної інформації, як правило,... докладніше


Характеристика французької школи соціального знання
Французька соціологічна школа – один з панівних напрямків французької соціології к. 19 – пер. пол. 20 ст., заснований Е. Дюркгаймом. Основні представники: Еміль Дюркгайм, Марсель Мосс (очолив школу і... докладніше


Характеристика основних етанів соціологічного дослідження
Розрізняють кілька етапів дослідження: підготовчо-організаційний, збирання, обробка, аналіз інформації і підготовка висновків, впровадження одержаних результатів у практику. Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та... докладніше


Теоретична соціологія Є.Гіденса
Найбільш видатним сучасним соціологом Великої Британії та одним із небагатьох впливових теоретиків світу є  Ентоні Гідденс (1938). Великим внеском Е. Гідденса у розвиток соціологічного знання є його теорія структурації, ... докладніше


Громадська думка: структура, зв’язки. Роль ЗМІ у формуванні громадської думки
Як соціальний феномен, громадська думка має такі сутнісні характеристики: — вона є не арифметичною сумою думок окремих індивідів щодо певного питання, а інтегративним утворення, яке має історичні, часові, територіальні... докладніше


Формування цінностей і ціннісних орієнтацій в Україні на сучасному етапі
За останні десятиріччя як в нашій країні так і за кордоном проблема цінностей і ціннісних орієнтацій набула особливої актуальності. Ці поняття є об’єктом дослідження багатьох наук зокрема, філософії, психології,... докладніше


Д.Хоманс і П.Блау про механізми соціального обміну
Теорія обміну визначає соціальну поведінку як взаємодію людей, які перебувають у безперервних процесах матеріального та нематеріального обміну один з одним, що можна пояснити положеннями, основаними на психологічному біхевіоризмі. Відповідно... докладніше


Формальна соціологія (Ф.Тьоніс, Г.Зімель)
Увага Ґ.Зіммеля скерована на мікропроцеси, насамперед взаємодію людини з людиною. На цій основі утворюються складніші форми усуспільнення, або соціації: соціальні процеси, соціальні типи та моделі розвитку. До соціальних процесів,... докладніше


Трудовий колектив як суб’єкт та об’єкт соціального управління
До трудових колективів відносять виробничі (промислові, будівельні, творчі, управлінські тощо). В залежності від змісту діяльності колективи, поряд із спілкуванням, володіють ще й специфічними закономірностями функціонування та розвитку. Весь соціально-психологічний... докладніше


Типи вибірок в соціологічному дослідженні. Розрахунок обсягу та процес формування вибірки
Вибіркова сукупність — певна кількість відібраних за суворими правилами елементів генеральної сукупності. Вона нібито є мікромоделлю генеральної сукупності, її структура повинна максимально збігатися зі структурою генеральної сукупності за основними... докладніше


Головні категорії розуміючої соціології М.Вебера
Німецький соціолог Макс Вебер (1864-1920) вважається засновником розуміючої соціології та теорії соціальної дії. В основі його соціологічної системи лежить ідея якісної відмінності соціогуманітарних наук від природознавства. Ця відмінність полягає,... докладніше


Теорія наслідування Г.Тарда
Основна теза концепції Тарда полягає в тому, що соціальні явища є психічними за своєю природою. Вчений порівнював суспільство з мозком, кліткою якого є індивідуальний мозок. Суспільні відносини Г.Тард зводив... докладніше


Теорія етноцентризму та амальгамації в соціології Л.Гумпловича та Г.Самнера
Геополітичні ідеї фактично започатковані у працях Л. Ґумпловича та Ф. Ратцеля, які, на відміну від детерміністів, пов’язували вплив особливостей географічного середовища не з розвитком людського суспільства взагалі, а зі... докладніше


Теорії особистості. Соціологічна структура особистості
Соціологія розглядає особистість як члена соціуму, носія певних соціальних функцій. Тож найбільш поширеною соціологічною теорією особистості є відтворення її через сукупність виконуваних нею ролей. Серед соціологів, які стояли біля... докладніше


Світ-системний аналіз І.Валерстайна
Концепція світ-системного аналізу І. Валерстайна  в останні два десятиліття перетворилася на впливовий напрям сучасної соціологічної теорії і виступає як альтернатива традиційній соціології. Валерстайнівська критика спрямована перш за все на ті... докладніше


Теоретико-підготовчий етап соціологічного дослідження
Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та прорахунку допущені на цьому етапі, дуже важко або неможливо виправити. Витрати часу на нього, як правило, значніше... докладніше


Предмет та функції соціології громадської думки
Соціологія громадської думки — спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає сутність громадської думки, її структуру, функції, канали висловлювання, закономірності її функціонування в різноманітних сферах суспільного життя, політичній, економічній діяльності, соціальному... докладніше


Концепції індустріального і постіндустріального суспільства в сучасній західній соціологічній теорії
Концепція «постіндустріального суспільства» Деніела Белла створена для теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства. Белл визначає постіндустріальне суспільство, як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів... докладніше


Предмет та функції конфліктології
До об’єкта конфліктології ми відносимо всі прояви конфліктної соціальної взаємодії у сучасному світі. До предмету конфліктології відносять закономірності виникнення, ескалації і розв’язання конфліктів, у тому числі й теоретичні основи... докладніше


Предмет та об’єкт соціологічного знання
Складаючись з гуманітарних наук, соціологія витворює ядро соціальних наук. Об’єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки вона досить мінлива, то предмет соціології надзвичайно складно визначити, він... докладніше


Роль соціологічної інформації в державному управлінні та соціальній сфері
Основою державного управління є інформація як сукупність будь-яких знань, даних, фактів, характеристик про відповідні предмети, явища, процеси, відношення і т. ін. По суті, всі управлінські процеси — це не... докладніше


Поштове, пресове і телефонне опитування: переваги і недоліки
Розрізняють такі анкетні опитування громадської думки: роздавальне, телефонне, пресове, поштове (у тому числі електронною поштою), комп’ютерне. Роздавальне опитування — основний вид анкетного опитування. У цьому випадку дослідник безпосередньо вручає... докладніше


Потреби та інтереси людини в процесі праці
Діяльність — це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби. Потреби — це нужда, необхідність... докладніше


Поняття та сутність організації. Структура організації
Організація — група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей. Всі організації мають загальні для них характеристики. 1) всі організації використовують чотири види ресурсів:... докладніше


Соціологічний підхід — розкриття особливостей функціонування культури як багатошарової системи
Динаміка культури характеризує трансформаційні процеси всередині культури й у взаємодіях культур, які специфічні цілісністю, закономірністю, спрямованістю і впорядкованістю провідних тенденцій. Для динаміки культури характерною є усталеність взаємодії компонентів, періодичність... докладніше


Поняття соціальної групи та її види
Соціальна група — це певна сукупність людей, об’єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле. За характером взаємозв’язків групи можна поділити на умовні та реальні. Умовні групи об’єднуються... докладніше


Соціологічні методи дослідження ефективності ЗМІ та реклами
Соціологічне дослідження проблем ефективності ЗМІ, впровадження їхніх результатів у журналістську практику буде сприяти більш повному відображенню процесу соціально-економічного розвитку суспільства. Об’єктом соціології ЗМІ є, насамперед читачі. слухачі. їх інтереси.... докладніше


Сім’я, структура та функції. Стратегія сімейної політики в Україні
Сім’я є клітиною суспільства дуже близькою до суспільства, в якому вона функціонує. Суспільні порядки, за яких живуть люди певної історичної епохи і певної країни, обумовлюються ступенем розвитку з одного... докладніше


Поняття тотальної інституції в теорії І.Гоффмана
І. Гофман, як і інші автори, стверджує, що тотальні інститути своїм існуванням, своїми повсякденними практиками й нормами спрямовані у першу чергу на придушення особистості. Тотальні інститути можна поділити на... докладніше


Поняття „система», „соціальна система». Основні риси соціальної системи
Система — це певним чином упорядкована множинність взаємозв’язаних між собою елементів, які утворюють єдине ціле. Соціальна система — це ключове поняття сучасної соціології, воно має великі пізнавальні можливості. Щоб... докладніше


Поняття „парадигми» в соціології. Основні види парадигм
Поняття «парадигма» ввів у науковий обіг американський соціолог Т. Кун. Під соціологічною парадигмою розуміють сукупність основних принципів і положень певної теорії, що мають власний поняттєвий апарат і визнаються групою... докладніше


Політика як соціальний інститут
Сутність політики нерозривно пов’язана з двома категоріями — політичною владою і політичним управлінням. Адже метою діяльності будь-якого політичного суб’єкта є боротьба за владу та її здійснення. В свою чергу... докладніше


Соціологія символічних форм П.Бурдйо
Соціологія П’єра Бурдьє носить глибоко критичний і рефлексивний характер. Його діалектичне і часом парадоксальне мислення спрямоване на критику не лише соціальної та політичної реальності сучасності, а й на саму... докладніше


Мотивація та стимулювання в системі управлінської діяльності
Між мотивацією й кінцевими результатами діяльності менеджера немає однозначного зв’язку через дію випадкових і суб’єктивних факторів (здібності працівника, настрій у даний момент, розуміння ситуації, вплив інших осіб тощо). Залежно... докладніше


Особливості соціалізації в Україні на сучасному етапі
Усвідомлення місця людини в системі соціально-політичних відносин потребує розгляду поняття політичної соціалізації, тобто комплексу тих соціально-політичних процесів, які готують людину до активного політичного життя, участі в політичному житті, визначають... докладніше


Характеристика методу фокус-груп. Особливості його застосування
Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10-ма особами, які мають подібні характеристики (освіта, вік, сімейний стан, фах), з метою визначення їхніх поглядів, ставлення до певної маркетингової проблеми, до способів... докладніше


Особистість у системі соціальних зв’язків. Етапи і агенти соціалізації
Елементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство відбувається через різноманітні соціальні спільноти: групи, інститути, організації та системи прийнятих у суспільстві норм і цінностей (культуру). Внаслідок цього людина... докладніше


Опитування як метод соціологічного дослідження: класифікація, сфери застосування
Опитування — як метод пізнання соціальних явищ та процесів — має давні традиції в соціології. Не тільки соціологи, а й журналісти, педагоги, психологи, працівники багатьох інших сфер використовують цей... докладніше


Психоаналітична соціологія З.Фройда
Поштовх до розвитку психоаналітичних теорій дало психологічне вчення відомого австрійця Зигмунда Фрейда (1856—1939), який висунув гіпотезу про домінуючу роль у людському житті несвідомих імпульсів, переважно сексуального характеру. Але між... докладніше


Основні методологічні підходи до аналізу й розуміння суспільства
Існують два — матеріалістичний та ідеалістичний — підходи до розуміння суспільства та його історії. Ідеалістичний підхід — вважати першопричиною розвитку суспільства дух, ідею, свідомість (наприклад, вчення що соціальний поступ,... докладніше


Основні методи збору первинної інформації
Основними методами збору первинної інформації є опитування, спостереження, експеримент, рідше використовують імітацію. Найважливішим з них є опитування. Воно відіграє основну роль у забезпеченні підприємства чи організації відповідною маркетинговою інформацією.... докладніше


Органістичний підхід до суспільства Г.Спенсера
Герберта Спенсера вважають засновником органічної школи в соціології. У фундаментальній праці «Основи соціології» (1877) Спенсер проводив аналогії між біологічною і соціальною еволюцією, між живим організмом і суспільством, наприклад: суспільство... докладніше


Характеристика мотиваційних теорій
До змістовних теорій мотивації належать такі: теорія потреб А. Маслоу, теорія Х/У Д. Мак-Грегора, теорія двох факторів Ф. Герцберга, продуктивності Д. Мак-Клелланда, теорія очікувань В. Врума тощо. А. Маслоу... докладніше


Національно-етнічна структура суспільства. Особливості етнічних конфліктів
Основою соціальної структури суспільства є соціальна спільність, що являє собою реально існуючу сукупність індивідів і відрізняється соціальними зв’язками й відносною цілісністю. Об’єднання індивідів у соціальні спільності відбувається на основі... докладніше


Комунікативний поворот у соціології (К.О. Апель, Ю. Габермас)
В основу всього комплексу етичних імперативів Апель покладає принцип «ідеальної комунікативної спільноти» як контролюючої інстанції, що має забезпечити умови згоди й осмисленості при обговоренні і прийнятті будь-яких моральних норм.... докладніше


Молодь: критерії виділення в окрему соціальну группу
Полеміка між вченими з приводу визначення молоді, критеріїв виділення її у самостійну групу, вікових меж мають давню історію. Учені розділяють різні підходи до предмету вивчення-з позицій соціології, психології, фізіології,... докладніше


Програма соціологічного дослідження як науковий документ
Програма соціологічного дослідження — це документ, що розкриває досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення, в якому всебічно обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного дослідження. Програма містить відповідно... докладніше


Місце О.Конта в історії соціології
Конт вніс серйозний вклад у формування онтологічних парадигм соціологічного знання, тобто ключових представлень про соціальну реальність. Він доводив що став парадигмальним тезу про те, що соціальна реальність — частина... докладніше


Методи соціального прогнозування
Розрізняють різні види соціального прогнозування. За проблемно-цільовим критерієм соціальне прогнозування поділяється на пошукове й нормативне. Пошукове соціальне прогнозування полягає у визначенні імовірнісного стану об’єкта управління в майбутньому на основі... докладніше


Методи обробки та аналізу інформації в соціологічному дослідженні
Поряд із теоретичним велике значення в дослідженні має методичний розділ програми, котрий включає в себе обґрунтування вибірки, обґрунтування методів збору даних, методи обробки й аналізу даних. Центральне значення в... докладніше


Метод спостереження в соціології
Спостереження у соціології — реєстрація соціальних процесів, явищ або їх окремих елементів. Спостереження як джерело інформації має свої специфічні особливості. Спостерігати можливо тільки те, що відбувається у присутності соціолога.... докладніше


Метод аналізу документів в соціології
Аналіз документів є досить поширеним у практиці проведення соціологічних досліджень, оскільки у документах міститься значна кількість інформації щодо матеріального і духовного життя суспільства. Вони віддзеркалюють процеси та явища, що... докладніше


Концепція радикального фемінізму К.Дельфі
Сформований у 20 ст., радикальний фемінізм представляє зараз найяскравіший напрям у фемінізмі. Радикальні феміністки розглядають жінок як біологічний «клас», який дискримінується і експлуатується, що є концептуальною моделлю для вивчення... докладніше


Концепція „одновимірної людини» Г.Маркузе
Безпосередній представник Франкфуртської школи Герберт Маркузе (1898-1979) на основі критичної теорії прагне визначити шляхи переходу від капіталізму і соціалізму до нерепресивної (гуманної) цивілізації. На думку Маркузе, в центр критичної... докладніше


Конфлікти у суспільстві, їх типологія
Конфлікт — це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних... докладніше


Концепція реформування національної системи надання соціальних послуг, допомоги та призначення соціальних пільг
І Загальна частина Не повинно ні в кого викликати сумнів те, що сучасна система соціального забезпечення успадкувала риси радянської моделі: фрагментарність, орієнтованість на стаціонарний догляд, відсутність безперервності у наданні... докладніше


Поняття контркультури і її прояв у сучасній Україні
Вступ Наукове осмислення субкультур та контркультур у сучасній культурології почалося в 60-х роках XX ст. До цього проблеми субкультур досліджувалися, як правило, в рамках концепції соціалізації відповідними науковими галузями... докладніше


Соціальна робота як наука
Соціальна робота як наука – це сфера людської діяльності, функція якої полягає у розробці та теоретичній систематизації об’єктивних знань про певну дійсність – соціальну сферу і специфічну соціальну діяльність.... докладніше


Методологічний етап програмування, основні елементи
Вступ Проведення будь-якого соціологічного дослідження обов’язково починається з розробки його програми, яку називають стратегічним документом наукового пошуку, що містить всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення досліджуваного... докладніше


Норберт Элиан. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Аналіз соціогенезу понять "цивілізація" і "культура" Висновки Список використаної літератури Вступ Кланова приналежність і процес активної інтеграції в ту або іншу владну групу є закономірною даністю... докладніше


Модели электорального поведения
Введение 1. Описание классических моделей электорального поведения 2. Анализ моделей электорального поведения Выводы Список использованной литературы Введение Как показала многолетняя практика проведения выборов, развиваемые в обществе идеи гражданских свобод... докладніше


Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання
Вступ 1. Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання 2. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання Висновки Список використаних джерел Вступ Людство впродовж усієї історії пізнає світ. Наукове ж пізнання... докладніше


Норберт Элиас. Процесы цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Життя та культура лицаря в середньовіччі (Глава 9. Погляд на життя лицаря) Висновки Список використаної літератури Вступ Головна теза Норберта полягає в тому, що ускладнення соціальної... докладніше


Гарвардська школа економічної соціології: Сорокін, Смелзер, Парсонс
Зміст Вступ 1. Становлення та основні ідеї представники Гарвардської школи соціології 2. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках Т.Парсонса 3. Розуміння економічної соціології як науки та характерні ознаки... докладніше


Норберт Элиас. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Дослідження процесу цивілізації за Н.Еліасом у його праці «Процес цивілізації. Соціогенетичні дослідження» 2. Особливості трансформації агресивності у суспільстві за Н.Еліасом Висновки Список використаної літератури Вступ Н.... докладніше


Становлення інформаційного суспільства в Україні
Вступ Актуальність. Зважаючи на пріоритетність розвитку інформаційно-комунікативної сфери у загальнолюдському поступі, 27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в якій проголосила 17 травня Всесвітнім Днем інформаційного суспільства.... докладніше


Внутрішня та зовнішня політика гетьманської держави в 2-й половини ХVІІ — початку ХVІІІ століття
Вступ 1. Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика 2. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну 3. Боротьба... докладніше


Рольова поведінка. Соціальні норми як регулятори поведінки
Вступ Спілкуючись з іншими людьми, які виступають у певних ролях, людина неминуче вступає у рольову взаємодію з ними, тобто керує їхньою рольовою поведінкою і сама підпадає під вплив партнерів... докладніше


Екстраполяція, інтерполяція, абдукція в системі методів соціального пізнання
Вступ Для розвитку методології і філософії науки важливими постають саме методологічні інновації, як вихідні у осягненні суспільно-політичного простору сьогодення. Без них неможливо просуватися уперед у пізнанні. Інновації створюють нові... докладніше


Соціологія В.Парето
Вступ Італійський соціолог і економіст В.Ф. Парето був яскравим представником так званого психологізму в соціології. Характерна особливість цієї соціологічної орієнтації — концентрація уваги на психологічних, переважно ірраціональних аспектах соціального... докладніше


Соціологія Г.Зіммеля
Вступ Ідеї Георга Зіммеля (1858-1919) — німецького філософа і соціолога — лягли в основу його теоретичної концепції, що одержала назву формальної соціології. У своїх роботах Г. Зіммель особливу увагу... докладніше


Соціальні універсальні послуги в Польщі
Вступ Дев’яності роки XX століття зумовили суттєві зміни в соціальній політиці, зокрема: здійснення адміністративної реформи децентралізації влади; встановлення системи стандартів у соціальній сфері; розбудова громадського сектору та введення механізму... докладніше


Ергономічне та інженерно-технічне проектування
Вступ 1. Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми 2. Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем 3. Технічні норми та нормативи у проектуванні соціосистем Вступ Нині актуальним стає питання... докладніше


Соціальна робота, інновація та досягнення
Зміст 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи 2. Практична частина. Інновація в соціальній сфері Список використаної літератури 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації... докладніше


Характеристика середньовічних вчень про працю
Зміст 1. Надайте характеристику середньовічному вченню про працю, наведіть приклади 2. Які соціологічні ознаки були закладені Девідом Мак-Клеландом і Джоном Аткінсоном у теорію досягнення успіху 3. Праця і робота:... докладніше


Зарубіжний досвід територіальної організації влади (на прикладі Швеції)
Вступ 1. Місцеве самоврядування в Швеції: повноваження муніципалітетів та ландстинґів 2. Адміністративно-територіальний поділ 3. Місцеві бюджети Висновки Список використаних джерел Вступ Прагнення здійснити реформу публічної адміністрації в Україні має... докладніше


Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості
1. Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості Багатоманітними є соціально-територіальні спільності. Це жителі окремих населених пунктів (сіл, селищ, малих, середніх і великих міст), окремих адміністративно-територіальних одиниць (провінцій, штатів, земель,... докладніше


Сравнительная характеристика модели экономического развития общества
По характеру управления экономическими процессами или по механизму координации хозяйственной деятельности субъектов можно выделить три модели экономических систем: традиционную, рыночную и командную. Традиционные системы сформировались в доиндустриальную эпоху, когда... докладніше


Розподіл особливих доходів і еволюція соціальної структури суспільства
Вступ Якісні зміни системи суспільних відносин в процесі ринкової трансформації економіки зумовлюють глибинні та масштабні зміни всієї системи розподільчих відносин і формування доходів населення. Як свідчить світовий досвід, рівень... докладніше


Основні якості соціальних технологій
Вступ Соціальне управління (управління соціальними процесами) є не що інше, як управління діяльністю людей, адже соціальні процеси і явища — суть продукт взаємодії людей. Оптимальне управління соціальними процесами, явищами,... докладніше


Психологічна допомога ВІЛ- інфікованим клієнтам
Вступ 1. Сучасний стан надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та здійснення догляду і підтримки хворих на СНІД в Україні 2. Психологічні аспекти ВІЛ/СНІДу 3. Соціально-психологічна допомога ВІЛ-інфікованим хворим на СНІД... докладніше


Соціологія релігії Макса Вебера та Еміля Дюркгейма
Зміст Вступ 1. Соціологія релігій М.Вебера 1.1. Соціологічні погляди М. Вебера 1.2. Погляди вченого на релігійну етику 2. Соціологія релігії Е. Дюркгейма 3. Порівняльна характеристика Висновки Список використаної літератури... докладніше


Соціалізація людини у сучасному українському суспільстві
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вивчення соціалізації людини в суспільстві 1.1. Сутність процесу соціалізації людини 1.2. Основні етапи соціалізації людини в суспільстві 1.3. Методичні підходи до вивчення соціалізації людини... докладніше


Соціальна нерівність
Вступ Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства, сприймається як головна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціаль­ної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті вини­кла... докладніше


Поняття, особливості,суб’єкти державних допомог. Державні допомоги особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
Вступ Соціальна допомога – один із суттєвих механізмів підтримки людей, які опинилися у скруті, метою якої є допомогти їм інтегруватися у суспільство та полегшити матеріальний стан незалежно від трудової... докладніше


Вплив ризику на ціннісно-смислові орієнтації особистості
Вступ 1. Ціннісно-смислові орієнтації особистості 2. Вплив соціального середовища на ціннісні орієнтації особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Ціннісно-смислова сфера особистості належить до маловивчених сторін предметної області психології. Вживання... докладніше


Р.Мертон — життєвий та творчий шлях
Мертон дотримувався думки, що такі грандіозні теоретичні схеми є передчасними, оскільки ще не закладені емпіричні засади для їх здійснення. Тому він ратував за вироблення теорій, які б займалися вивченням... докладніше


Толкотт Парсонс — життєвий та творчий шлях
Видатний американський соціолог Парсонс, фундатор досить впливової структурно-функціональної школи у світовій соціології, народився 13 грудня 1902 р. у м. Колорадо Спрінгс (штат Колорадо, США). Освіту одержав у Амхерст-коледжі (1920... докладніше


Соціологія масових комунікацій
Вступ Комунікація як одна з базових умов існування людської спільноти властива будь-якій формі спільного існування людей. Тому вона є соціальним утворенням. Комунікація (лат. communicatio — зв’язок, повідомлення) — передавання... докладніше


Методи соціального прогнозування та їх можливості
Вступ Прогнозування (від грецького — передбачення, прогноз) розглядалося, як процес вироблення вірогіднісного судження про стан будь-якого явища або процесу в майбутньому. Будучи однією з форм наукового передбачення в соціальній... докладніше


Пріоритети сучасної соціальної політики Європейського Союзу
Вступ Актуальність теми. У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний... докладніше


Причини актуальності завдання розробки основних понять етносоціальної проблематики
Вступ Кожна людина ідентифікує свою належність до певної спільноти. Етнічна самоідентифікація є однією з її базових ідентифікаційних практик. Почуття етнічної спільності у давніх суспільствах було першим у розмежуванні на... докладніше


Соціологія релігії
Вступ Актуальність теми. Починаючи з моменту виникнення соціології як окремої наукової дисципліни, дослідники приділяли серйозну увагу питанням взаємодії релігії та соціальних інститутів модерного суспільства. Це й недивно, адже соціологію... докладніше


Поділ соціальних функцій між державою, підприємствами, домогосподарствами і неурядовими організаціями громадянського суспільства
Вступ Соціальна політика — це заходи держави, спрямовані на пом’якшення нерівності в розподілі доходів, що є неминучою характерною рисою ринкової економіки. Вона спрямована на послаблення диференціації доходів і майна,... докладніше


Соціологія села
Зміст Вступ 1. Предмет соціології села 2. Село як тип соціально-територіальної і демографічної спільноти 3. Соціальна сфера села і проблеми її функціонування 4. Шляхи і проблеми аграрного реформування на... докладніше


Якість емпіричного дослідження
Вступ Емпіричні дослідження використовуються для відповіді на емпіричні питання, які повинні бути точно визначені згідно з даними. Як правило, дослідник має певні теорії на тему, з якої ведеться дослідження.... докладніше


Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму
1. Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму Вперше ідеї про функціональний принцип в осмисленні суспільства постали у працях О. Конта і... докладніше


Методологія аналізу даних соціологічного дослідження
Вступ Перетворення соціології в один із ведучих напрямків сучасної наукової думки зумовлює різке підвищення вимог щодо якості проведення соціологічних досліджень. Сьогодні такі дослідження проводять всі, починаючи від управлінських працівників... докладніше


Трудовий колектив як соціальний інститут
1. Трудовий колектив, як соціальні інститути. Проблеми розвитку трудових колективів в сучасному суспільстві Колектив — складно організована система міжособистісних стосунків, яка впливає на ефективність спільної діяльності Це група високого... докладніше


Особливості типового стилю конфліктної поведінки підлітків з неблагополучних сімей
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Антипа М.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія... докладніше


Екзистенційні мотиви переживання учасниками бойових дій відчуження у складних життєвих ситуаціях
Іванюк М.О., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Військове вторгнення на територію держави, бойові дії, що його супроводжують, окупація частини території... докладніше


Хаотизація кіберпростору як засіб абсурдизації та прояв суспільної кризи
Зварич І.М., доктор філологічних наук, професор кафедри психології, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології... докладніше


Психоемоційні розлади у дітей в умовах духовної депривації
Доскач С.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У житті дитини велике значення має сім’я, зокрема, сімейні стосунки між батьком і матір’ю. Якщо... докладніше


Криза середини життя як психологічна проблема
Гуляс І.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чуйко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Феномени... докладніше


Теоретико-практичні аспекти самотності як соціально-психологічного явища
Фесун Г. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гузак М. М., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Психологічні особливості прояву міжпоколінної конфліктності підлітків
Галичанська А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Досліджуючи психічний розвиток особистості в онтогенезі, при з’ясуванні основних закономірностей вікових змін та змісту... докладніше


Психологічні особливості розвитку синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників в екстремальних умовах праці
Гаркавенко Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Швець Л.В., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Одним з... докладніше


Гендерні особливості підлітків з кризових сімей (на прикладі компенсації тривожності)
Гайсонюк Н. А., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Буркат О.М., Комар В.В., Савін. Л.С, Постевка Д.Д., Тритенко І.М., Швачій Р.А., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія»... докладніше


Гумор в контексті складних ситуацій професійного розвитку особистості
Андрєєва Я. Ф., кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Актуальність даного дослідження визначена необхідністю аналізу психологічних якостей особистості, які можуть розглядатися як особистісні... докладніше


Тривога щодо старіння в контексті кризи середнього віку: гендерний ракурс
Щотка О. П., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Криза середнього віку відноситься до найбільш обговорюваних та рефлексованих кризових явищ у сучасній... докладніше


Життя як будівельний майданчик: особисті наслідки посттравматичного досвіду
Титаренко Т. М.член-кореспондент НАПН України, професор, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Як особистість впливає на власне життя і чи впливає взагалі?... докладніше


Молодіжна політика як складова соціальної політики в Україні
Вступ Дослідження проблеми молодіжної політики зумовлено потребами сучасного суспільного розвитку Української держави, що характеризується кардинальними соціальними перетвореннями людського буття, формуванням нової системи ціннісних орієнтації молодої особистості як гаранта дійсної... докладніше


Структура доходів населення України, вплив системи державного соціального захисту на їх формування
Вступ Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання... докладніше


Можливості використання соціального досвіду Франції в Україні
Соціальна робота як за кордоном, так і в нашій країні, опирається на фундаментальну теоретичну й емпіричну базу, створену вітчизняними й закордонними дослідниками. Допомога й взаємодопомога як особлива форма взаємин... докладніше


Методологічні та теоретичні аспекти теорії структурації Е. Гідденса
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ СТРУКТУРАЦІЇ Е. ГІДДЕНСА 1.1. Витоки теорії структурації Е. Гідденса 1.2. Методологічні і теоретичні підстави теорії структурації РОЗДІЛ 2. КАТЕГОРІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ... докладніше


Характеристика соціальних статусів працівників. Відповідність системі соціальних статусів і ролей
1. Характеристика соціальних статусів працівників. Відповідність системі соціальних статусів і ролей3 2. Характеристика системи соціальних дій і взаємодій в підрозділах організацій або в цілому в організації 6 3. Характеристика... докладніше


Методика социального проектирования
Введение 1. Сущность социального проектирования 2. Методы и этапы проектирования Выводы Список использованной литературы Введение Методология социального проектирования представляет собой исторически изменчивое явление. Развитие комплексных представлений о природных и... докладніше


Специфіка соціальної роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади існування громадських організацій 1.1. Законодавчо-нормативна база діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 1.2. Співпраця держави і молодіжних громадських організацій Розділ 2. Соціальна робота в... докладніше


Соціологія. Питання до екзамену
1. Поняття соціологічного дискурсу. Ю. Хабермас. М. Фуко та Е. Гідденс та їх ідея дискурсу У сучасній соціології проблеми дослідження знакового і символічного вимірювань соціальної реальності, її мовних форм... докладніше


Формування вибірки сукупності при проведенні інтерв’ю
Вступ Актуальність теми. Одним із найважливіших етапів соціологічного дослідження є формування вибіркової сукупності одиниць аналізу та вивчення, яка була б невелика за своїм обсягом, але своїми основними параметрами відтворювала... докладніше


Контрольні запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Соціологія»
 1.Предмет і структура соціології Складаючись з гуманітарних наук, соціологія витворює ядро соціальних наук. Об’єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки вона досить мінлива, то предмет соціології... докладніше


Індустріалізація, науково-технічна революція, секуляризація, урбанізація, демократизація як компоненти модернізації
Модернізація – перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом ХVІ–ХХ ст.... докладніше


Основні напрями соціологічного позитивізму – соціальний дарвінізм, географічна та расово-антропологічна школи
Різноманітні школи позитивістського напрямку в соціології кінця ХІХ-поч.ХХ ст. були лише першими кроками на шляху формування соціології як самостійної науки. Географічний напрямок в соціології започатковує англійський соціолог Генрі Томас... докладніше


Характерні особливості розвитку сучасного суспільства. Сучасне українське суспільство, соціологічний аналіз його особливостей
Для визначення сучасного суспільства американський соціолог Деніел Белл (нар. у 1919 р.) запровадив термін «постіндустріальне суспільство». Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, що приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному... докладніше


Порівняльний аналіз основних засад позитивізму О.Конта і еволюціонізму Г.Спенсера. Спільні риси і відмінності їх поглядів. Основні принципи соціологічного позитивізму
О. Конт, який запровадив термін «позитивізм», дотримувався думки, що наука не пояснює, а лише описує явище, відповідаючи не на запитання «чому?», а на запитання «як?», а відтак усі її... докладніше


Характеристика поведінки мас (юрби)
Вступ Загальна характеристика юрби Психологія діяльності натовпу Поведінка індивідів у юрбі та натовпі Висновки Список використаної літератури Вступ „Людина маси” не відчуває себе особистістю, від неї ніщо не залежить.... докладніше


Ідеї громадянського суспільства Ф. Бекона
Вступ Історико-філософські інтерпретації ідей громадянського суспільства Громадянське суспільство у ідеях Ф.Бекона Висновки Список використаної літератури Вступ Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. — Ф.Бекон Останнім часом проблеми громадянського... докладніше


Безпритульність дорослих як соціальне явище, методи та форми надання допомоги та підтримки
Вступ Безпритульність дорослих як соціальне явище Профілактика бездомності і безпритульності в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Економічна ситуація в Україні на сьогоднішній день не дозволяє за рахунок державного... докладніше


Соціальні інститути
Вступ Поняття «соціальні інститути» Типи соціальних інститутів Головні ознаки та структура соціальних інститутів Функції соціальних інститутів Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві Висновки Список використаної літератури Вступ У... докладніше


Діяльність по укріпленню здоров`я у зв`язку з наркоманією
Вступ Соціально-психологічна проблема наркоманії 1.1. Соціологічний аспект 2.2. Соціально-психологічні ознаки наркоманії Основні напрямки профілактики наркоманії 2.1. Етапи профілактики 2.2. Правові методи 2.3. Організація антинаркотичного виховання в навчальних закладах 2.4.... докладніше


Стан наукових досліджень дозвілевої сфері в соціології
Вступ Стан наукових досліджень дозвілевої сфері в соціології Соціальні ефекти (економіки бажань) Висновки Список використаних джерел Вступ Час людини, сім’ї, суспільства є нематеріальною формою багатства, значною соціальною цінністю. Його... докладніше