Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Соціологія

Соціальна робота як наука
Соціальна робота як наука – це сфера людської діяльності, функція якої полягає у розробці та теоретичній систематизації об’єктивних знань про певну дійсність – соціальну сферу і специфічну соціальну діяльність.... докладніше


Методологічний етап програмування, основні елементи
Вступ Проведення будь-якого соціологічного дослідження обов’язково починається з розробки його програми, яку називають стратегічним документом наукового пошуку, що містить всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення досліджуваного... докладніше


Норберт Элиан. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Аналіз соціогенезу понять "цивілізація" і "культура" Висновки Список використаної літератури Вступ Кланова приналежність і процес активної інтеграції в ту або іншу владну групу є закономірною даністю... докладніше


Модели электорального поведения
Введение 1. Описание классических моделей электорального поведения 2. Анализ моделей электорального поведения Выводы Список использованной литературы Введение Как показала многолетняя практика проведения выборов, развиваемые в обществе идеи гражданских свобод... докладніше


Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання
Вступ 1. Суб`єкт і об`єкт наукового пізнання 2. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання Висновки Список використаних джерел Вступ Людство впродовж усієї історії пізнає світ. Наукове ж пізнання... докладніше


Норберт Элиас. Процесы цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Життя та культура лицаря в середньовіччі (Глава 9. Погляд на життя лицаря) Висновки Список використаної літератури Вступ Головна теза Норберта полягає в тому, що ускладнення соціальної... докладніше


Гарвардська школа економічної соціології: Сорокін, Смелзер, Парсонс
Зміст Вступ 1. Становлення та основні ідеї представники Гарвардської школи соціології 2. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках Т.Парсонса 3. Розуміння економічної соціології як науки та характерні ознаки... докладніше


Норберт Элиас. Процес цивилизации. Социогенетические исследования
Зміст Вступ 1. Дослідження процесу цивілізації за Н.Еліасом у його праці «Процес цивілізації. Соціогенетичні дослідження» 2. Особливості трансформації агресивності у суспільстві за Н.Еліасом Висновки Список використаної літератури Вступ Н.... докладніше


Становлення інформаційного суспільства в Україні
Вступ Актуальність. Зважаючи на пріоритетність розвитку інформаційно-комунікативної сфери у загальнолюдському поступі, 27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в якій проголосила 17 травня Всесвітнім Днем інформаційного суспільства.... докладніше


Внутрішня та зовнішня політика гетьманської держави в 2-й половини ХVІІ — початку ХVІІІ століття
Вступ 1. Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика 2. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну 3. Боротьба... докладніше


Рольова поведінка. Соціальні норми як регулятори поведінки
Вступ Спілкуючись з іншими людьми, які виступають у певних ролях, людина неминуче вступає у рольову взаємодію з ними, тобто керує їхньою рольовою поведінкою і сама підпадає під вплив партнерів... докладніше


Екстраполяція, інтерполяція, абдукція в системі методів соціального пізнання
Вступ Для розвитку методології і філософії науки важливими постають саме методологічні інновації, як вихідні у осягненні суспільно-політичного простору сьогодення. Без них неможливо просуватися уперед у пізнанні. Інновації створюють нові... докладніше


Соціологія В.Парето
Вступ Італійський соціолог і економіст В.Ф. Парето був яскравим представником так званого психологізму в соціології. Характерна особливість цієї соціологічної орієнтації — концентрація уваги на психологічних, переважно ірраціональних аспектах соціального... докладніше


Соціологія Г.Зіммеля
Вступ Ідеї Георга Зіммеля (1858-1919) — німецького філософа і соціолога — лягли в основу його теоретичної концепції, що одержала назву формальної соціології. У своїх роботах Г. Зіммель особливу увагу... докладніше


Соціальні універсальні послуги в Польщі
Вступ Дев’яності роки XX століття зумовили суттєві зміни в соціальній політиці, зокрема: здійснення адміністративної реформи децентралізації влади; встановлення системи стандартів у соціальній сфері; розбудова громадського сектору та введення механізму... докладніше


Ергономічне та інженерно-технічне проектування
Вступ 1. Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми 2. Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем 3. Технічні норми та нормативи у проектуванні соціосистем Вступ Нині актуальним стає питання... докладніше


Соціальна робота, інновація та досягнення
Зміст 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи 2. Практична частина. Інновація в соціальній сфері Список використаної літератури 1. Взаємозв’язок психології і соціальної роботи Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації... докладніше


Характеристика середньовічних вчень про працю
Зміст 1. Надайте характеристику середньовічному вченню про працю, наведіть приклади 2. Які соціологічні ознаки були закладені Девідом Мак-Клеландом і Джоном Аткінсоном у теорію досягнення успіху 3. Праця і робота:... докладніше


Зарубіжний досвід територіальної організації влади (на прикладі Швеції)
Вступ 1. Місцеве самоврядування в Швеції: повноваження муніципалітетів та ландстинґів 2. Адміністративно-територіальний поділ 3. Місцеві бюджети Висновки Список використаних джерел Вступ Прагнення здійснити реформу публічної адміністрації в Україні має... докладніше


Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості
1. Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості Багатоманітними є соціально-територіальні спільності. Це жителі окремих населених пунктів (сіл, селищ, малих, середніх і великих міст), окремих адміністративно-територіальних одиниць (провінцій, штатів, земель,... докладніше


Сравнительная характеристика модели экономического развития общества
По характеру управления экономическими процессами или по механизму координации хозяйственной деятельности субъектов можно выделить три модели экономических систем: традиционную, рыночную и командную. Традиционные системы сформировались в доиндустриальную эпоху, когда... докладніше


Розподіл особливих доходів і еволюція соціальної структури суспільства
Вступ Якісні зміни системи суспільних відносин в процесі ринкової трансформації економіки зумовлюють глибинні та масштабні зміни всієї системи розподільчих відносин і формування доходів населення. Як свідчить світовий досвід, рівень... докладніше


Основні якості соціальних технологій
Вступ Соціальне управління (управління соціальними процесами) є не що інше, як управління діяльністю людей, адже соціальні процеси і явища — суть продукт взаємодії людей. Оптимальне управління соціальними процесами, явищами,... докладніше


Психологічна допомога ВІЛ- інфікованим клієнтам
Вступ 1. Сучасний стан надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та здійснення догляду і підтримки хворих на СНІД в Україні 2. Психологічні аспекти ВІЛ/СНІДу 3. Соціально-психологічна допомога ВІЛ-інфікованим хворим на СНІД... докладніше


Соціологія релігії Макса Вебера та Еміля Дюркгейма
Зміст Вступ 1. Соціологія релігій М.Вебера 1.1. Соціологічні погляди М. Вебера 1.2. Погляди вченого на релігійну етику 2. Соціологія релігії Е. Дюркгейма 3. Порівняльна характеристика Висновки Список використаної літератури... докладніше


Соціалізація людини у сучасному українському суспільстві
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вивчення соціалізації людини в суспільстві 1.1. Сутність процесу соціалізації людини 1.2. Основні етапи соціалізації людини в суспільстві 1.3. Методичні підходи до вивчення соціалізації людини... докладніше


Соціальна нерівність
Вступ Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства, сприймається як головна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціаль­ної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті вини­кла... докладніше


Поняття, особливості,суб’єкти державних допомог. Державні допомоги особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
Вступ Соціальна допомога – один із суттєвих механізмів підтримки людей, які опинилися у скруті, метою якої є допомогти їм інтегруватися у суспільство та полегшити матеріальний стан незалежно від трудової... докладніше


Вплив ризику на ціннісно-смислові орієнтації особистості
Вступ 1. Ціннісно-смислові орієнтації особистості 2. Вплив соціального середовища на ціннісні орієнтації особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Ціннісно-смислова сфера особистості належить до маловивчених сторін предметної області психології. Вживання... докладніше


Р.Мертон — життєвий та творчий шлях
Мертон дотримувався думки, що такі грандіозні теоретичні схеми є передчасними, оскільки ще не закладені емпіричні засади для їх здійснення. Тому він ратував за вироблення теорій, які б займалися вивченням... докладніше


Толкотт Парсонс — життєвий та творчий шлях
Видатний американський соціолог Парсонс, фундатор досить впливової структурно-функціональної школи у світовій соціології, народився 13 грудня 1902 р. у м. Колорадо Спрінгс (штат Колорадо, США). Освіту одержав у Амхерст-коледжі (1920... докладніше


Соціологія масових комунікацій
Вступ Комунікація як одна з базових умов існування людської спільноти властива будь-якій формі спільного існування людей. Тому вона є соціальним утворенням. Комунікація (лат. communicatio — зв’язок, повідомлення) — передавання... докладніше


Методи соціального прогнозування та їх можливості
Вступ Прогнозування (від грецького — передбачення, прогноз) розглядалося, як процес вироблення вірогіднісного судження про стан будь-якого явища або процесу в майбутньому. Будучи однією з форм наукового передбачення в соціальній... докладніше


Пріоритети сучасної соціальної політики Європейського Союзу
Вступ Актуальність теми. У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний... докладніше


Причини актуальності завдання розробки основних понять етносоціальної проблематики
Вступ Кожна людина ідентифікує свою належність до певної спільноти. Етнічна самоідентифікація є однією з її базових ідентифікаційних практик. Почуття етнічної спільності у давніх суспільствах було першим у розмежуванні на... докладніше


Соціологія релігії
Вступ Актуальність теми. Починаючи з моменту виникнення соціології як окремої наукової дисципліни, дослідники приділяли серйозну увагу питанням взаємодії релігії та соціальних інститутів модерного суспільства. Це й недивно, адже соціологію... докладніше


Поділ соціальних функцій між державою, підприємствами, домогосподарствами і неурядовими організаціями громадянського суспільства
Вступ Соціальна політика — це заходи держави, спрямовані на пом’якшення нерівності в розподілі доходів, що є неминучою характерною рисою ринкової економіки. Вона спрямована на послаблення диференціації доходів і майна,... докладніше


Соціологія села
Зміст Вступ 1. Предмет соціології села 2. Село як тип соціально-територіальної і демографічної спільноти 3. Соціальна сфера села і проблеми її функціонування 4. Шляхи і проблеми аграрного реформування на... докладніше


Якість емпіричного дослідження
Вступ Емпіричні дослідження використовуються для відповіді на емпіричні питання, які повинні бути точно визначені згідно з даними. Як правило, дослідник має певні теорії на тему, з якої ведеться дослідження.... докладніше


Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму
1. Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму Вперше ідеї про функціональний принцип в осмисленні суспільства постали у працях О. Конта і... докладніше


Методологія аналізу даних соціологічного дослідження
Вступ Перетворення соціології в один із ведучих напрямків сучасної наукової думки зумовлює різке підвищення вимог щодо якості проведення соціологічних досліджень. Сьогодні такі дослідження проводять всі, починаючи від управлінських працівників... докладніше


Трудовий колектив як соціальний інститут
1. Трудовий колектив, як соціальні інститути. Проблеми розвитку трудових колективів в сучасному суспільстві Колектив — складно організована система міжособистісних стосунків, яка впливає на ефективність спільної діяльності Це група високого... докладніше


Особливості типового стилю конфліктної поведінки підлітків з неблагополучних сімей
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Антипа М.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія... докладніше


Екзистенційні мотиви переживання учасниками бойових дій відчуження у складних життєвих ситуаціях
Іванюк М.О., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Військове вторгнення на територію держави, бойові дії, що його супроводжують, окупація частини території... докладніше


Хаотизація кіберпростору як засіб абсурдизації та прояв суспільної кризи
Зварич І.М., доктор філологічних наук, професор кафедри психології, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології... докладніше


Психоемоційні розлади у дітей в умовах духовної депривації
Доскач С.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У житті дитини велике значення має сім’я, зокрема, сімейні стосунки між батьком і матір’ю. Якщо... докладніше


Криза середини життя як психологічна проблема
Гуляс І.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чуйко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Феномени... докладніше


Теоретико-практичні аспекти самотності як соціально-психологічного явища
Фесун Г. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гузак М. М., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Психологічні особливості прояву міжпоколінної конфліктності підлітків
Галичанська А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Досліджуючи психічний розвиток особистості в онтогенезі, при з’ясуванні основних закономірностей вікових змін та змісту... докладніше


Психологічні особливості розвитку синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників в екстремальних умовах праці
Гаркавенко Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Швець Л.В., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Одним з... докладніше


Гендерні особливості підлітків з кризових сімей (на прикладі компенсації тривожності)
Гайсонюк Н. А., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Буркат О.М., Комар В.В., Савін. Л.С, Постевка Д.Д., Тритенко І.М., Швачій Р.А., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія»... докладніше


Гумор в контексті складних ситуацій професійного розвитку особистості
Андрєєва Я. Ф., кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Актуальність даного дослідження визначена необхідністю аналізу психологічних якостей особистості, які можуть розглядатися як особистісні... докладніше


Тривога щодо старіння в контексті кризи середнього віку: гендерний ракурс
Щотка О. П., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Криза середнього віку відноситься до найбільш обговорюваних та рефлексованих кризових явищ у сучасній... докладніше


Життя як будівельний майданчик: особисті наслідки посттравматичного досвіду
Титаренко Т. М.член-кореспондент НАПН України, професор, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Як особистість впливає на власне життя і чи впливає взагалі?... докладніше


Молодіжна політика як складова соціальної політики в Україні
Вступ Дослідження проблеми молодіжної політики зумовлено потребами сучасного суспільного розвитку Української держави, що характеризується кардинальними соціальними перетвореннями людського буття, формуванням нової системи ціннісних орієнтації молодої особистості як гаранта дійсної... докладніше


Структура доходів населення України, вплив системи державного соціального захисту на їх формування
Вступ Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання... докладніше


Можливості використання соціального досвіду Франції в Україні
Соціальна робота як за кордоном, так і в нашій країні, опирається на фундаментальну теоретичну й емпіричну базу, створену вітчизняними й закордонними дослідниками. Допомога й взаємодопомога як особлива форма взаємин... докладніше


Методологічні та теоретичні аспекти теорії структурації Е. Гідденса
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ СТРУКТУРАЦІЇ Е. ГІДДЕНСА 1.1. Витоки теорії структурації Е. Гідденса 1.2. Методологічні і теоретичні підстави теорії структурації РОЗДІЛ 2. КАТЕГОРІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ... докладніше


Характеристика соціальних статусів працівників. Відповідність системі соціальних статусів і ролей
1. Характеристика соціальних статусів працівників. Відповідність системі соціальних статусів і ролей3 2. Характеристика системи соціальних дій і взаємодій в підрозділах організацій або в цілому в організації 6 3. Характеристика... докладніше


Методика социального проектирования
Введение 1. Сущность социального проектирования 2. Методы и этапы проектирования Выводы Список использованной литературы Введение Методология социального проектирования представляет собой исторически изменчивое явление. Развитие комплексных представлений о природных и... докладніше


Специфіка соціальної роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади існування громадських організацій 1.1. Законодавчо-нормативна база діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 1.2. Співпраця держави і молодіжних громадських організацій Розділ 2. Соціальна робота в... докладніше


Соціологія. Питання до екзамену
1. Поняття соціологічного дискурсу. Ю. Хабермас. М. Фуко та Е. Гідденс та їх ідея дискурсу У сучасній соціології проблеми дослідження знакового і символічного вимірювань соціальної реальності, її мовних форм... докладніше


Формування вибірки сукупності при проведенні інтерв’ю
Вступ Актуальність теми. Одним із найважливіших етапів соціологічного дослідження є формування вибіркової сукупності одиниць аналізу та вивчення, яка була б невелика за своїм обсягом, але своїми основними параметрами відтворювала... докладніше


Контрольні запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Соціологія»
 1.Предмет і структура соціології Складаючись з гуманітарних наук, соціологія витворює ядро соціальних наук. Об’єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки вона досить мінлива, то предмет соціології... докладніше


Індустріалізація, науково-технічна революція, секуляризація, урбанізація, демократизація як компоненти модернізації
Модернізація – перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом ХVІ–ХХ ст.... докладніше


Основні напрями соціологічного позитивізму – соціальний дарвінізм, географічна та расово-антропологічна школи
Різноманітні школи позитивістського напрямку в соціології кінця ХІХ-поч.ХХ ст. були лише першими кроками на шляху формування соціології як самостійної науки. Географічний напрямок в соціології започатковує англійський соціолог Генрі Томас... докладніше


Характерні особливості розвитку сучасного суспільства. Сучасне українське суспільство, соціологічний аналіз його особливостей
Для визначення сучасного суспільства американський соціолог Деніел Белл (нар. у 1919 р.) запровадив термін «постіндустріальне суспільство». Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, що приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному... докладніше


Порівняльний аналіз основних засад позитивізму О.Конта і еволюціонізму Г.Спенсера. Спільні риси і відмінності їх поглядів. Основні принципи соціологічного позитивізму
О. Конт, який запровадив термін «позитивізм», дотримувався думки, що наука не пояснює, а лише описує явище, відповідаючи не на запитання «чому?», а на запитання «як?», а відтак усі її... докладніше


Характеристика поведінки мас (юрби)
Вступ Загальна характеристика юрби Психологія діяльності натовпу Поведінка індивідів у юрбі та натовпі Висновки Список використаної літератури Вступ „Людина маси” не відчуває себе особистістю, від неї ніщо не залежить.... докладніше


Ідеї громадянського суспільства Ф. Бекона
Вступ Історико-філософські інтерпретації ідей громадянського суспільства Громадянське суспільство у ідеях Ф.Бекона Висновки Список використаної літератури Вступ Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. — Ф.Бекон Останнім часом проблеми громадянського... докладніше


Безпритульність дорослих як соціальне явище, методи та форми надання допомоги та підтримки
Вступ Безпритульність дорослих як соціальне явище Профілактика бездомності і безпритульності в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Економічна ситуація в Україні на сьогоднішній день не дозволяє за рахунок державного... докладніше


Соціальні інститути
Вступ Поняття «соціальні інститути» Типи соціальних інститутів Головні ознаки та структура соціальних інститутів Функції соціальних інститутів Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві Висновки Список використаної літератури Вступ У... докладніше


Діяльність по укріпленню здоров`я у зв`язку з наркоманією
Вступ Соціально-психологічна проблема наркоманії 1.1. Соціологічний аспект 2.2. Соціально-психологічні ознаки наркоманії Основні напрямки профілактики наркоманії 2.1. Етапи профілактики 2.2. Правові методи 2.3. Організація антинаркотичного виховання в навчальних закладах 2.4.... докладніше


Стан наукових досліджень дозвілевої сфері в соціології
Вступ Стан наукових досліджень дозвілевої сфері в соціології Соціальні ефекти (економіки бажань) Висновки Список використаних джерел Вступ Час людини, сім’ї, суспільства є нематеріальною формою багатства, значною соціальною цінністю. Його... докладніше