Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Інформатика

Монтаж в телевидении. Особенности монтажа «живой» передачи
Монтаж является одним из основных этапов подготовки телевизионных программ. С помощью него можно задать передаче соответствующий темп, обеспечить нужное музыкальное и цветовое оформление, встроить различные спецэфекты. Благодаря электронной склейке... докладніше


Современные компьютерные средства накопления информации
Аннотация В данной работе рассмотрено современные компьютерные средства накопления информации. Большое внимание в этой работе уделено компьютерным технологиям. После краткого обзора истории назначения и состава средств накопления информации рассматривается... докладніше


Інформаційний ринок: науково-теоретичні підходи та класифікаційні ознаки
Вступ Актуальність теми. Стрімкий розвиток індустрії інформації — феномену, що пронизує всі сфери та різновиди людської діяльності, формує інформаційний ринок, вплив на національні господарства якого неможливо переоцінити. На сьогодні... докладніше


Виды информационных технологий
Введение Конец двадцатого столетия характеризуется кардинальными изменениями в разных сферах жизни. Это касается политических и экономических преобразований, а также ряда других, что заметно влияют на уровень жизни населения в... докладніше


Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Актуальність теми. Входження України в нові міжнародні відносини як перспективної європейської держави потребує підготовки фахівців високого рівня, здатних конкурувати на світовому ринку праці. У Національній доктрині розвитку освіти України... докладніше


Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз
Категоріальні моменти віртуальної реальності. Носії віртуальної реальності (людина). Позитиви та негативи віртуальної реальності. Вступ Актуальність Життя сучасної людини дедалі віртуалізується. Причому можна говорити про два значення цього слова і,... докладніше


Інформаційний фактор
Вступ Однією з відмінних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значущості інформації у суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних. Становлення інформаційного... докладніше


Використання досвіду Німеччини в області професійної інформації
Розвиток системи професійної підготовки фахівців у країнах Західної Європи в другій половині XX століття характеризується реформуванням системи професійної підготовки фахівців. Для кардинального оновлення системи професійної підготовки, перетворення її на... докладніше


4 / 03 / 2021
Ознаки і властивості інформаційних потоків
Вступ На всьому протязі існування людських громад успіх їхньої життєдіяльності визначався, поряд з умінням володіти ресурсами землі і використовувати їх для своїх цілей, також інформацією про їх загальному кількості... докладніше


Інформаційні потоки: сутність і значення
Вступ Інформаційні  потоки і масиви відокремлюються в самостійні явища системи документних комунікацій завдяки наявності власних ознак та властивостей. Ознаки відображають зовнішні сторони явища, а властивості відбивають внутрішні його особливості... докладніше


Сутність та функції згортання інформації
Вступ Згортання документної інформації передбачає узагальнення, концентрацію основних відомостей про документи. Суть цього процесу у визначенні рівня необхідної та достатньої інформативності повідомлення (тобто кількості інформації, що характеризує документ) залежно... докладніше


Принципи здійснення багатоканального зв’язку
Вступ Актуальність теми. В 50-70-ті роки ХХ століття стало очевидно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої проклало бурхливий розвиток техніки (у першу чергу, комп’ютерів). Розвиток техніки,... докладніше


Інформаційні технології у розв’язанні екологічних проблем
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап суспільного і соціально-економічного розвитку України характеризується не лише серйозними економічними катаклізмами, але і складною техногенно-екологічною кризою. Рівень екологічного стану в країні став небезпечним не... докладніше


Аудит системи інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки і поява багатьох юридично відокремлених суб’єктів господарювання, у яких перетинаються інтереси багатьох зацікавлених сторін, зумовили необхідність незалежного фінансового контролю. Такий різновид зовнішнього контролю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Актуальність теми. Революція в науково-технічній сфері призвела до появи нових видів інформаційно-комунікаційних технологій, що стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних процесів. Інформатизація усіх сфер життєдіяльності змінила розуміння сутності феномену безпеки,... докладніше


Стандарти інформаційної безпеки: порівняльний аналіз
Вступ Актуальність теми. Перехід до системи демократичних цінностей, відкритого суспільства, європейська та євроатлантична спрямованість України примушують державу та суспільство звертатися до системи міжнародних стандартів у такій делікатній галузі як... докладніше


Боротьба з кіберзлочинністю та регулювання Інтернет відносин у країнах Європи
Вступ Актуальність теми. Стрімке зростання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності організацій, установ і відомств вимагає нагального вирішення проблем інформаційної безпеки. Це визначається тим, що окрім прямого збитку від... докладніше


Режим доступу до інформації
Вступ Актуальність теми. Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб... докладніше


Особливості та характеристики систем штучного інтелекту
Вступ 1. Есксперті системи та їх характеристики 2. Напрямки досліджень систем штучного інтелекту Висновки Список використаних джерел Вступ Під штучним інтелектом розуміють галузь інформатики, одним із завдань якої є... докладніше


Види і асортимент інформаційних послуг
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП 1. ВИДИ І АСОРТИМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Поняття та основні види інформаційної діяльності 1.2. Асортимент інформаційних послуг 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1.... докладніше


Методи та засоби захисту інформації від загроз по каналу нав’язування
Вступ В умовах глобалізації сучасного суспільства, в обстановці зростаючих загроз тероризму та інших викликів стабільності в міждержавних, міжетнічних, міжрелігійних і інших формах взаємовідносин суспільно-політичних груп, ідентифікація маніпуляції свідомістю людей... докладніше


Інформаційна потреба як складова інформаційно-аналітичного забезпечення
Поняття про інформаційну потребу. Ознаки інформаційних потреб. Класифікація суб’єктів інформаційних потреб. Інформаційний цикл. Визначення та реалізація інформаційної потреби Інформаційна потреба – це усвідомлена необхідність отримання окремим споживачем чи колективом,... докладніше


Користувачі інформації в структурі ІАД
Вступ Світова криза показала, що, окрім зовнішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства, таких як економічна стратегія та політика діяльності на зовнішніх ринках, розвиток контактів на міждержавному рівні, характер... докладніше


Основи інформатики. Питання до екзамену
1. Предмет, основні поняття та завдання інформатики Інформатика — це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи... докладніше