Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Історія України

Центральні органи державної влади за Конституціями України (1917-1919 р.)
При розбудові незалежної Української держави ми маємо враховувати досягнення і помилки допущені в законодавстві різних періодів існування нашої країни. Особливий вплив на становлення української державності мали конституції та інші... докладніше


Причини поразки антиросійських визвольних змагань гетьмана І. Мазепи та українсько-шведського союзу 1708-1709 рр.
Серед славетних особистостей Укра­їни, чиї імена знає майже кожен українець, безумовно, одне з провідних місць посідає постать гетьмана Івана Мазепи. Ця непе­ресічна історична особа вже давно відома як в... докладніше


Наукова спадщина Олександра Карпенка в сучасній історіографії
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності подальшого дослідження історичного спадку Західно-Української Народної Республіки (далі – ЗУНР) як попередниці сучасної української держави в контексті існуючих історіографічних напрацювань і за умови... докладніше


Українське військо у XX–XXI століттях
Вступ Зі здобуттям незалежності Україна 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих на українських теренах військових формувань Збройних сил колишнього... докладніше


Українське військо III–XVIII століть
Вступ Вся історія державності України тісно пов’язана з утворенням і розвитком тих чи інших військових формацій, які забезпечували державний лад, захист та безпеку громадян як від зовнішніх агресорів, так... докладніше


Запорізька Січ, її військово-адміністративний устрій та право
Вступ Корені українського козацтва сягають ще в часи половецьких куренів. Період кінця XII — першої половини XIII ст. характеризується як перший етап формування та розвитку українського козацтва. Передумови виникнення... докладніше


Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності
Вступ Україна як самостійна держава стала на шлях складних системних перетворень, які характеризуються докорінною зміною соціально-економічної системи, реформуванням відносин власності, становленням елементів ринкової інфраструктури, утвердженням принципово нової системи суспільних... докладніше


Порівняльний аналіз політики литовських князів Ольгерда, Вітовта та Свидригайла щодо українських земель
У 1360-их роках Ольгерд опанував Київщину і посадив у Києві свого сина, Володимира. Тоді ж перейшла під литовську зверхність Переяславщина. Історія Києва в ХІІІ ст. мало висвітлена, але безспірною... докладніше


Відродження української державності за часів Центральної Ради: здобутки та причини поразки
Вступ Актуальність теми обумовлюється насамперед незадовільним станом наукової розробки теми в існуючій історіографії, а також високою частотністю використання вітчизняною політикою історичної пам’яті подій Української революції 1917–1921 рр., вибудовуванням з... докладніше


Канцелярія, структура, функції та архів Київського Генерал–губернаторства
Вступ Історія державних установ, як окремий системний і багатоаспектний об’єкт дослідження, привертає увагу науковців, оскільки через систему адміністративної діяльності центральних та регіональних установ держава реалізує складні функції контролю та... докладніше


Видовий склад та оформлення документів у Канцелярії Чернігівского цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління
Вступ На початок ХІХ ст. припадає час структурної реорганізації органів державної влади Чернігівської губернії, окремо визначаючи дві ланки управління — генерал-губернаторську (через Малоросійське генерал- губернаторство, до складу якого у... докладніше


Правління Володимира Великого та його реформи
Вступ З давніх часів у науці йдуть суперечки навколо питання, яким був соціально-економічний лад Давньоруської держави. Досліджено, що вона в ІХ-Х ст. ще не знала станового устрою, тому можна... докладніше


Вплив митно-тарифної політики Російської імперії на хлібну торгівлю Правобережної України в першій половині 19 ст.
Вступ Сучасна європейська держава не може існувати без постійних зовнішньоекономічних зв’язків. Для  розвинених країн світу найважливішу роль відіграє зовнішня торгівля. Стан торгового балансу країни показує рівень її соціально-економічного розвитку. ... докладніше


Державотворчі ідеї в діяльності Івана Франка
Вступ Актуальність теми дослідження. Важливою ознакою сучасної української історико-правової науки є помітне зростання інтересу дослідників до переосмислення творчих здобутків минулих поколінь. Такі дослідження допомагають забезпечити створення неупередженої об’єктивної картини... докладніше


Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст.
Вступ Актуальність теми. Кінець XVI – перша половина XVII ст. – доленосна епоха в поступальному розвитку України й українців. Вона розпочалася з гіркоти поразок перших козацьких повстань 90-х років... докладніше


Суспільний та державний лад УРСР в період 1960-1990 р.р.
ВСТУП До середини XX ст. уявлення про юридичний процес ґрунтувалися на реально наявних тоді цивільному та кримінальному процесах. Відповідно, виділялися такі його особливості: 1) це завжди діяльність органів держави,... докладніше


Зв’язок культури Візантії та Київської Русі
Вступ Сьогодні культура постає суттєвим елементом в обговоренні проблем європейсько-українських зв’язків у культурологічному контексті, спрямованому на сучасні перспективи. Набуває актуальності неабияка зацікавленість питаннями проблем народної культури України як носія... докладніше


Розвиток промисловості України в 20 – 30-і рр. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки
Вступ Актуальність теми. У сучасній історичній науці індустріалізацію розглядають як закономірний процес створення великого машинного виробництва в промисловості та інших галузях народного господарства. Це створює умови для підвищення продуктивності... докладніше


Рух «60-тва»: недовгий ренесанс. Література, публіцистика, поезія. Українське «поетичне кіно»
Наприкінці 50- х років розпочався новий період у національно-визвольному русі, що одержав назву шістдесятництва. Основу його становили молоді люди, розбуджені хрущовською відлигою, — поети, художники, музиканти, історики, публіцисти. Основний... докладніше


Промисловість, торгівлю, гроші, ужиток, міське життя, свята, звичаї в Україні 2 половини 17 ст.-1 половини 18 ст.
Положення України в середині XVІІ століття було багато в чому унікальним і однозначно складним. Сам факт появи в Східній Європі практично відразу нової держави викликав подив і навіть замилування... докладніше


Землеробство слов’ян першої половини 1 тис.н.е.
Вступ Розвиток землеробства і тваринництва, як основних складових життєдіяльності стародавніх суспільств з відтворюючими формами господарства, постійно привертає увагу науковців. Це питання потребує детального розгляду на тлі палеоприродних умов. Отже,... докладніше


Історично-географічні особливості м.Києва
Вступ Історія Києва сягає своїм корінням глибокої давнини. Зі шкільної лави нам відома гарна легенда про виникнення Києва, яку увічнив у своїй «Повісті минулих літ» Нестор Літописець. Згідно з... докладніше


Дипломатія УНР і центральні держави
Вступ Українська революція 1917-1920 pp. стала епохальною подією для української нації. Саме її здійснення передбачало відродження та утвердження незалежної самостійної національної держави на всіх українських етнографічних землях. Звичайно, утвердження... докладніше


Виникнення слов’янської писемності
Вступ Загальновідомо, що мова є джерелом різнобічних знань, засобом мислення, мовлення, духовного збагачення людини. Вона є головною ознакою нації, котра забезпечує єдність, функціонування і розвиток етносу в просторовому та... докладніше


Духовне життя в Україні в період Гетьманщини
Вступ В історії культури Української козацької держави XVIII ст. було складною і багатогранною добою. Це був період, коли продовжувався започаткований у попередні часи розквіт українського мистецтва й літератури. Однак... докладніше


Міста-герої Радянського Союзу (присвоєні звання 1941-1945 рр)
Вступ Місто-герой — почесне звання міст з часів існування СРСР, яке було надано 12 містам і одній фортеці. Це звання їм присвоєно після Великої Вітчизняної війни. Положення про звання... докладніше


Діяльність просвітницьких організацій на західноукраїнських землях з XIX ст. по наш час
Вступ Актуальність теми. Сучасні умови розвитку незалежної демократичної України, її соціально-економічні трансформації зумовлюють активний процес консолідації українських земель, що протягом тривалого часу були роз’єднані кордонами чужих імперій. З’являються якісно... докладніше


Україна в роки першої світової війни
Вступ Приступаючи до висвітлення даної теми слід зауважити, що розкриття і характеристика воєнного становища в Україні під час Першої світової війни, має неабияке значення при вивченні історії України. За... докладніше


Громадсько-політична та наукова діяльність І.П. Білоконського
Актуальність дисертаційного дослідження визначається поглибленням інтересу до процесу зародження та становлення вітчизняної історичної думки, здобутків тих діячів, які стояли біля витоків земської статистики, започаткували основи дослідження історії земства та... докладніше


Громадсько-політична й наукова діяльність В.Липинського
Актуальність дослідження. Державотворчі процеси першого двадцятиріччя незалежності показали, що їхня ефективність неможлива без урахування попереднього досвіду будівництва української національної держави. У цьому етапі актуальним є вивчення наукової спадщини та... докладніше


Родильна обрядовість українців Київщини наприкінці ХІХ початку ХХ ст.
Вступ Актуальність теми. Складовою сімейної обрядовості є родильна, яка поєднує звичаї та обрядові дії, спрямовані на створення сприятливих психологічних умов для породіллі, прийому родів та вшанування породіллі та новонародженого.... докладніше


Місце та значення Л.Українки в історії України
Вступ Леся Українка сповідувала ідеал свободи, який виключав будь-які, хоч відкриті, хоч завуальовані форми пригнічення особи. Люди повинні мати політичну й економічну свободу. Наявність справжніх політичних, економічних і соціальних... докладніше


Київська Русь у другій половині XI — першій третині XII ст.
Вступ Ярослав правив цілих сорок літ і за той час закріпилася й усталила державна організація та культура України. Примушений зразу зводити порахунки з своїми конкурентами, Ярослав довго не мав... докладніше


Україна і світ: Місце України в загальноцивілізаційних процесах
Вступ В останні два десятиліття широкого розповсюдження набув порівняльний аналіз країн світу, який здійснюють авторитетні загальновизнані світові рейтингові агентства й організації. Світ дізнався про найцікавіші міжнародні зіставлення людського і... докладніше


Права по яким судяться малоросійський народ 1743р.
Хоча «Права по яким судяться малоросійський народ 1743р.» — це  визначна пам´ятка правової думки XVIII ст., вона не була затверджена царською владою та не набула офіційного статусу, її значення... докладніше


Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперії
Вступ Кінець XVIII — початок XIX ст. характеризуються значними змінами в геополітичному становищі Центральної та Східної Європи. Зникають сусідні з Україною держави, що віками загрожували агресивними нападами існуванню українського... докладніше


Звичаї та побут українського козацтва
Вступ У багатому і складному історичному минулому українського народу було таке неповторне, видатне і неординарне явище, як Запорізька Січ, перші згадки про яку відносяться до середини XVІ ст. Виникнення... докладніше


Литовські князі у Києві ХІІІ-ХVІ ст.
Вступ Розвитком буржуазних відносин, що підривали основи феодалізму, культурним відродженням, поширенням ідей Реформації та гуманізму, соціальними та національними революціями позначено в європейській історії ХУІ-ХУІІ ст. На Сході Європи ці... докладніше


Коаліційна стратегія гетьмана Б.Хмельницького
Вступ Богдан Хмельницький — український державний і політичний діяч. Шляхтич руський, реєстровий козак, військовий писар, гетьман Війська Запорозького. Організатор повстання проти панування шляхти в Україні, яке переросло у Національно-визвольну... докладніше


Грецька колонізація Північного Причорномор’я
Вступ Античні держави Північного Причорномор’я, які виникли на північному узбережжі Чорного моря за часів грецької колонізації VII — VI ст. до н.е., проіснували майже тисячу років на півдні сучасної... докладніше


Монголо-татарська навала на Русь: встановлення золотоординського іга
Вступ Монгольська держава утворилася в кінці XII — на початку XIII ст. у степах Центральної Азії. У 1206 р. хан Темучин був проголошений Чінгісханом (великим ханом) і розпочав широку... докладніше


Причини голоду в УРСР в 1946 — 1947рр.
Вступ Перші повоєнні роки стали для населення України ще одним випробуванням на виживання, а для десятків сотень людей справжньою трагедією. В особливо важкому становищі залишалося селянство – найбільш упосліджена... докладніше


Утворення ЗУНР, польсько-українська війна та її наслідки для ЗУНР
Вступ Передова українська політична еліта розпочинає курс на створення власної держави і 1 листопада 1918 р. виникає ЗУНР. Українська історико-літературна спадщина є достатньо багатою щодо теми про українську революцію,... докладніше


Українське питання в європейській політиці за часів гетьманування Івана Мазепи та Пилипа Орлика
Вступ Українська політична думка зародилась і розвивалась у контексті європейської політичної думки, яка справляла на неї визначальний вплив. Одним із важливих чинників розвитку української політичної думки були об’єктивні соціально-політичні... докладніше


Літописання в добу Великого Князівства Литовського. Його значення у вивченні історії та культури українського народу
Вступ Актуальність теми. Найвидатнішим явищем оригінальної літератури XIV — першої половини XVI ст. було літописання, що продовжувало та зміцнювало традиції початкового літописання Київської Русі і, насамперед, «ПовЂсти временных лЂт»... докладніше


Свидригайло, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Свидригайло, Швитригайло (православне ім’я Лев, католицьке — Болеслав; бл. 1370 — 1452) — великий князь литовський. Син князя Ольгерда. Певний час володів Вітебським уділом, 1400 р. отримав у володіння... докладніше


Данило Галицький, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Данило Галицький (1201 — 1264) — князь, володар Галицько- Волинської держави, король Русі-України. Син князя Романа Мстиславовича. 1205 р., під час боярських заворушень жив при дворі угорського короля. Потім... докладніше


Місце Романа Мстиславовича в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Роман Мстиславович (р. нар. нев. — 1205) — володар Галицько-Волинської держави, син великого київського князя Мстислава. Певний час князював у Новгороді. 1199р. об’єднав Волинське та Галицьке князівства, поклав початок... докладніше


Місце Ярослава Осмомисла в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Ярослав Осмомисл (30-ті рр.. 12 ст. — 11870 )- галицький князь. Син галицького князя Володимира Володаревича. З 1153 р. після смерті батька став правити у Галичі. За мудрість отримав... докладніше


Постать Володимира Мономаха в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Володимир Мономах (хресне ім’я — Василь; 1053-1125) — великий князь київський, син Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха. У 1078-1094 рр. князював у Чернігові, потім до 1113... докладніше


Ярослав Мудрий — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Ярослав Мудрий (християнське ім’я — Георгій; бл. 978-1054) — великий князь київський. Син князя Володимира Великого. Після смерті батька з 1015 р. вів боротьбу з братами за владу в... докладніше


Володимир Великий — риси характеру, оцінка діяльності та місце в історії
Володимир Великий (хресне ім’я — Василь; р. нар. нев. — 1015) — великий київський князь. Син князя Святослава Ігоревича. З 969 по 976 р. князював у Новгороді. 980 р.... докладніше


Князь Святослав Ігоревич — риси характеру, оцінка діяльності та його значення в історії
Святослав (р. нар. нев. — 972 або 973) — великий київський князь. Син князя Ігоря і княгині Ольги. Більшість свого життя Святослав провів у війнах, намагаючись розширити свої володіння.... докладніше


Княгиня Ольга — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Княгиня Ольга ( хресне ім’я — Олена; бл. 890-969) — велика київська княгиня, дружина великого князя київського Ігоря. Після його смерті 945 р. стала володаркою Київської держави. Здійснила ряд... докладніше


Князь Ігор — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Князь Ігор (р. нар. нев. — 945) — великий київський князь. Згідно з літописами — онук Рюрика (батько невідомий). Фактично став родоначальником другої після нащадків Кия династії київських князів... докладніше


Національно визвольне повстання Українського народу 20-30рр 17 століття
Вступ Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українськими землями прокотилося дві хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків: перша (1591 —1596) була порівняно короткою у часі, друга... докладніше


Комунізм: теорія, історія, практика
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток комуністичних ідей 2. Основні вчення комунізму 3. Комунізм як політична сила Висновки Список використаної літератури Вступ Різновидами тоталітаризму відповідно до панівної їх ідеології... докладніше


Історія українського суспільства — Питання до екзамену
1. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов'янської спільноти на території України В історичній науці однією з центральних є проблема походження народу (етногенез). її розв´язання дає змогу з´ясувати ареал зародження... докладніше


Історія української культури. Теоретичні питання
Зміст 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко, Ліна Костенко та ін. 2. Освіта, наука, мистецтво за часів Гетьманату 1918 р. Список використаної літератури 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко,... докладніше


Основні етапи формування антропологічних знань
Зміст Вступ 1. Завдання та розділи антропології 2. Етапи формування антропологічної науки Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “Антропологія” має грецьке походження й означає дослівно “наука про людину” (антропос... докладніше


Слов’янський період розвитку Української державності
Вступ На початку І тис. н.е. на історичну арену впевнено виходять слов´яни, які мали автохтонний характер і були однією із найчисельніших груп індоєвропейської спільності. їхнього прабатьківщиною була територія між... докладніше


Військово-адміністративна організація Запорізької Січі
Вступ 1. Військово-адміністративна організація Запорізької Січі 2. Історія підготовки та основний зміст Цивільного кодексу УСРР 1922 р. Висновки Список використаних джерел Вступ Корені українського козацтва сягають ще в часи... докладніше


Індустріалізація в Україні: причини та методи
Вступ Радянське керівництво, взявши курс на модернізацію промислового потенціалу країни, одразу зіткнулося з трьома проблемами: кошти, сировина і робочі руки для розвитку індустрії. Одержати все це можна було від... докладніше


Діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)
1. Наукова діяльність М.Грушевського в еміграції 2. Публіцистика М.Грушевського еміграційного періоду Вступ Еміграційна доба життя та діяльності Михайла Грушевського справедливо відноситься до однієї з найменш вивчених у грушевськознавстві. Дослідники... докладніше


Давньоруське військо: склад, чисельність, озброєння
Вступ Тривалий внутрішній розвиток східно-слов’янських племен привів у ІХ ст. до утворення Київської Русі – однієї з найбільших держав середньовічної Європи. Історичним центром її було Середнє Подніпров’я, Київська земля.... докладніше


Україна в складі Російської імперії в др. пол. XVIII ст. Остаточна ліквідація Української автономії
1. Обмеження та остаточна ліквідація автономії Гетьманщини та Слобідської України Катерина II, продовжуючи традиції абсолютизму і централізму Петра І, мала намір найближчим часом скасувати всі автономії в імперії, уніфікувати... докладніше


Кревська унія і зміни в політичному становищі українських земель
Вступ Кревська унія стала першою спробою Польщі поглинути Велике князівство Литовське, проте активний опір литовської, української та білоруської знаті зашкодив втіленню цього задуму. Опозицію очолив литовський князь Вітовт, але... докладніше


Поширення слов`янофільських ідей в Україні в першій половині ХІХ ст.
Вступ Життя і погляди так званих слов’янофілів (О.С.Хом’якова, І.В. і П.В.Кірєєвських, К.С. і І.С.Аксакових, Ю.Ф.Самаріна і деяких інших) протягом вже більше 150 років привертають увагу не тільки істориків, але... докладніше


Дисиденти в Україні
Вступ Серед західних аналітиків українського дисидентського руху є різні погляди щодо умов, які спонукали людей до відкритого протесту. Олександр Мотиль доводить, що зародження дисиденства в Україні, як і в... докладніше


Особливості етнополітики за часів козацько-гетьманської держави
Вступ Після укладення між Росією та Річчю Посполитою «Вічного миру» центр політичного та культурного життя українських земель зосереджується на Лівобережжі, яке українці називали Гетьманщиною, а росіяни — Малоросією. Тривалий... докладніше


Розвиток цивільної авіації в Україні в 20-ті роки XX століття
Вступ 1. Зародження українського літакобудування 2. Літаки авіаконструктора К.Калініна 3. Харківський авіаційний завод Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку цивільної авіації в Україні бере початок з часів створення... докладніше


Виникнення і розвиток Скіфської рабовласницької держави 7 ст. до н.е. — 3 ст. н.е. Державний лад скіфів
Вступ В часи свого розквіту скіфське суспільство поділялося на кілька груп племен: скіфи-орачі, що жили між Дністром і Дніпром; скіфи-кочівники і царські скіфи, які володіли степовими просторами Лівобережжя і... докладніше


Вплив польсько-литовського князівства на формування економіки України
Вступ У XIV столітті – у часи політико-економічного та культурного занепаду України – почали підноситися її сусіди: Литва, Польща та Московська держава. Вони швидко розросталися, і їх, цілком природно,... докладніше


Людина як мета історії в історіософії гуманістів
Вступ Історіософія (філософія історії) — складова частина філософії, наукове призначення якої — тлумачення історичного процесу й історичного пізнання. Зумовлені зростанням міст, розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі, буржуазні соціально-економічні відносини... докладніше


В.Б.Антонович як видавець
Вступ Актуальність теми дослідження. Звернення до минулого для осмислення сучасного стану української нації вимагають усвідомлення тієї ролі, яку відіграли діячі культури, серед яких було й немало істориків, у виробленні... докладніше


Досвід розв’язання проблеми Закарпаття між УРСР і Чехословаччиною
Вступ Чехословацька держава, що виникла при підтримці Антанти в жовтні 1918 року, об’єднала в межах своїх кордонів територію історичної Чехії, Словаччини, а також землі з українським та угорським населенням... докладніше


Виникнення та оцінка діяльності “Просвіти”
Вступ Проблема державотворчих процесів у їхньому історичному розрізі є важливою для вітчизняної історіографії та актуальною для нинішнього державного будівництва. На цьому етапі для науки є необхідністю з’ясування впливів на... докладніше


Антропологический состав украинского народа
Содержание Введение 1. Этническая история украинцев 2. Генетика украинцев 3. Антропологический состав украинцев Выводы Список использованной литературы Введение Украинцы входят в «дунайскую» (норикскую) группу популяций. Сюда же включаются белорусы,... докладніше


Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991рр.)
Вступ 1. Причини кризових явищ в СРСР і спроби їх подалання 2. Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності 3. Декларація про державний суверенітет України Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Походження і основні етапи формування Давньоруської держави
1. Походження і основні етапи формування Давньоруської держави До питання походження Київської Русі вперше звернувся легендарний літописець Нестор понад вісім століть тому в «Повісті минулих літ». Трактування цього питання... докладніше


Право Галицько-Волинського князівства
Вступ Зі великих князівств, які в цей час існували на території України, вирізнялося Галицько-Волинське, створене в 1199 р. Романом Метиславичем. Проіснувало воно до 1340 р. Державний лад Галицько-Волинської землі... докладніше


Історія України. Питання до екзамену
1. Предмет і методологія історії України. Значення її вивчення Історія України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу... докладніше


Історія держави і права України. Питання до екзамену
1. Предмет історії держави і права України та методи її вивчення Історія держави і права України — одна з фундаментальних державно-правових дисциплін, яка вивчає правові аспекти суспільного життя; вона... докладніше


Українська держава на сучасному етапі
Вступ Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України і Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. знаменують початок нового періоду нашої історії. 10 грудня 1991 р. Верховна Рада... докладніше


Історичні особливості формування і розвитку української державності
1. Історичні особливості формування і розвитку української державності в історичній ретроспективі Для українського народу становлення української державності проходило досить важко і довго. Однак, не дивлячись на всі труднощі, українська... докладніше


Особливості менталітету українців
Вступ Український менталітет Риси українського національного характеру Висновки Список використаних джерел Вступ  Всі говорять про український менталітет, посилаються на нього, але ніхто не скаже, що ж це таке. Тому... докладніше