Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Право

Доцільність підготовки проекту Закону України «Про морську політику України»
Останнім часом постала проблема необґрунтованого збільшення та розрізнення нормативно-правових актів, зниження їх якості, відсутність забезпечення приведення у відповідність до них актів нижчої юридичної сили, а самі проекти розробляються без... докладніше


2 / 05 / 2024
Міжнародно-правові основи формування статусу військово-морських сил на іноземній території у період збройних конфліктів
Аналіз праць Арцибасова І.Н., Егорова С.О., Клименка Б.М., Лукашука І.І., Мартенса Ф.Ф., Скарідова О.С., Сокиркина В.О., Тіунова О.І. та інших юристів-міжнародників свідчить про те, що питання правового статусу військово-морських... докладніше


2 / 05 / 2024
До питання суверенітету в конфедерації
У сучасній юридичній науці питання суверенітету в конфедерації вирішується неоднозначно. Зараз, як і в минулому, продовжується все та ж дискусія: чи наділена конфедерація суверенітетом, чи може він бути розділений... докладніше


2 / 05 / 2024
Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності
Відомо, що майно державної власності може існувати в одному із двох основних станів — у закріпленому та в незакріпленому («казна»). Майно, закріплене за підприємствами, організаціями, установами на праві господарського... докладніше


2 / 05 / 2024
Необхідність теоретико-правового забезпечення природоохоронної функції української держави
Держава створюється для відповідної мети — забезпечення добробуту та благополуччя її громадян, яка досягається шляхом вирішення завдань та за допомогою виконання певних функцій. Як зазначається в юридичних літературних джерелах,... докладніше


2 / 05 / 2024
Питання класифікації суб’єктів адміністративного права
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки, зміна її політико-правового та соціально-економічного устрою потребували серйозного переосмислення та дієвого оновлення всіх галузей права, всіх правових інститутів. В цьому контексті особливої... докладніше


2 / 05 / 2024
Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості
На переконання автора, одним із основних питань побудови ефективної стратегії та тактики забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності державними та недержавними органами і організаціями від протиправних зазіхань є нормативно закріплене... докладніше


2 / 05 / 2024
Критика плюралізму еліт у сучасному процесі державотворення
Дубовик Н.А. кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Розгляд сучасної практики політичних процесів доводить велике значення досвіду країн, які отримали бажані результати у процесі... докладніше


29 / 03 / 2024
Політико-правові аспекти дослідження феномену інформаційної безпеки України
Грицай Н.А. студентка ФСП 6 курсу НТУУ «КПІ» Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті глобальних соціальних перетворень дозволяють називати сучасне суспільство розвинутих країн світу інформаційним.... докладніше


29 / 03 / 2024
Перспективи розвитку ринку землі в Україні
Вплив міжнародного досвіду на формування правової моделі ринку землі в Україні Зведення міжнародного досвіду на формування правової моделі ринку землі в Україні є актуальним завданням. У сучасних умовах український... докладніше


24 / 03 / 2024
Питання формування національної бази ДНК-даних в Україні
Нещодавно в пресі з’явилися повідомлення про те, що МВС України ініціює створення єдиної Національної бази ДНК-даних. З цією метою була розроблена Концепція Державної цільової програми розвитку ДНК-технологій для використання... докладніше


24 / 03 / 2024
Інформаційне право – право інформаційного суспільства
У порядку постановки проблеми в загальному вигляді та її зв’язку із важливими науковими та практичними завданнями, можна зазначити, що формування в Україні інформаційного суспільства у ХХІ столітті викликало необхідність... докладніше


24 / 03 / 2024
ДокументВідкритий доступ Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю за використанням державного майна та здійсненням функцій з управління цим майном
Кравчук О.О. к.ю.н., НТУУ «КПІ» Широкий об’єктний склад майна державної власності та її сучасний стан вимагають відповідного науково обґрунтованого підходу до контролю за використанням та збереженням цього майна та... докладніше


24 / 03 / 2024
Аспекти захисту прав і свобод неповнолітніх в Україні
Чепульченко Т.О. к.ю.н., доцент факультету соціології і права Національний технічний університет України „КПІ” На сучасному етапі демократичних перетворень у державі питання прав дитини постає таким, що потребує вирішення як... докладніше


24 / 03 / 2024
Проблема “зняття” паралелізму об’єктивістських та суб’єктивістських підходів до праворозуміння
Тімуш І.С. кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету внутрішніх справ Коли в межах теоретико-правової науки розглядається питання щодо сутнісної природи самого феномена права як чинника суспільної організації, то... докладніше


24 / 03 / 2024
Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні
Історія кримінального законодавства в Україні переконливо свідчить, що на всіх етапах становлення та розвитку української державності доволі поширеними в її суспільно-політичному житті були злочинні посягання на громадський порядок у... докладніше


24 / 03 / 2024
Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя та Відродження
Олійник О.Б. ректор Міжгалузевого інституту управління, професор Юридична риторика у середні віки, в умовах бурхливого розвитку релігійності ієзуїтичного типу та процвітанням схоластики, продовжує розвиватися разом із церковною риторикою порівняно... докладніше


24 / 03 / 2024
Корупція як іманентна складова деформованих управлінських відносин
Мельниченко А.А. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії НТУУ «КПІ» Актуальність дослідження. Дослідженню феномену корупції в сучасній науковій думці вже приділена достатньо широка увага, але в «основній масі» досліджень,... докладніше


22 / 03 / 2024
Кадрове забезпечення участі працівників міліції України в міжнародних миротворчих операціях
Працівники міліції України з 1994 року приймають участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою міжнародних організацій, членом яких є Україна — Організації Об’єднаних Націй (ООН), Організації Безпеки і Співробітництва... докладніше


24 / 02 / 2024
Проблеми правового регулювання деяких адміністративних процедур у сфері управління майном державної та комунальної власності
Держава і територіальні громади, наділяючи суб’єктів господарювання майном, залишаються власниками такого майна: права господарського відання та оперативного управління — є основними речовими правами у державному та комунальному секторах економіки.... докладніше


24 / 02 / 2024
Обов’язки суддів судів загальної юрисдикції
Ґрунтовні розробки з проблеми обов’язків містяться в дослідженнях російських вчених: Абросимова Е.Б., Евдокимова В., Смоленцева Е.А. та інші науковців. Аналіз окремих аспектів зазначеної проблеми зустрічається у працях українських дослідників.... докладніше


24 / 02 / 2024
Послідовність, ефективність та системність «пенсійних» змін
За даними ООН в Україні кожний п’ятий громадянин переступив 60-річну межу. Іншими словами, нині в країні 19% пенсіонерів від загальної кількості громадян. А за підрахунками вітчизняних геронтологів до 2018... докладніше


16 / 02 / 2024
Апеляційне провадження як форма перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України
Апеляція вважається однією з класичних форм оскарження судових рішень, притаманних континентальній моделі судочинства. Її необхідність, як правило, пов’язують з існуванням принципу — зацікавлені учасники процесу мають право на перегляд... докладніше


16 / 02 / 2024
Способи підробки паперових грошових знаків
Технологію виготовлення фальшивих грошей прийнято називати способами підробки, яких існує значна кількість. По-суті, фальшивомонетники завжди використовували будь-яке обладнання, здатне створювати копії. Разом з тим, кожному історичному періоду притаманні свої... докладніше


16 / 02 / 2024
Пізнавальна діяльність в розслідуванні злочинів
Для слідчого, який проводить розслідування, злочин завжди є подією минулого, яку він безпосередньо не спостерігав. Навіть якщо так трапиться, що слідчий виявиться очевидцем події, він не може проводити її... докладніше


16 / 02 / 2024
Правове регулювання організації обліку державного і комунального майна, закріпленого за бюджетними установами
Одним із найважливіших напрямків діяльності (функцій) з управління майном державної і комунальної власності є утримання та облік державного і комунального майна, закріпленого за підприємствами, організаціями та установами на праві... докладніше


16 / 02 / 2024
Доступ до інформації при здійсненні правосуддя
В сучасних умовах побудови та розвитку правової держави, інтеграції України у світову та європейську політичну й економічну системи, розширення та поглиблення міжнародних зв’язків України стає нагальною необхідність приведення національного... докладніше


16 / 02 / 2024
Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком
Інтерес до проблем суспільного розвитку тією чи іншою мірою простежувався протягом всієї історії людства. І, зважаючи на нинішню кризу, питання про теоретичне обґрунтування моделі майбутнього розвитку суспільства, держави, регіону... докладніше


14 / 02 / 2024
Феномен права в умовах демократичного розвитку суспільства
Для українського суспільства на етапі сучасних, демократичних пере­творень феномен права, прав і свобод людини набуває ключового значення. Проблема права, його значення і ролі в житті людини і суспільства в... докладніше


13 / 02 / 2024
Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури
Однією з найважливіших ознак сучас­ного етапу розвитку світової економіки є посилення інтеграційних процесів і як наслідок — зростання обсягу транснаціона­льних перевезень, міжнародного транзиту вантажів. Вигідне географічне положення Украї­ни на... докладніше


13 / 02 / 2024
Становлення та розвиток кримінально-правової складової безпеки людини
Етимологічне значення терміну «без­пека» означає стан людини, за якого їй ніщо не загрожує. Саме безпека дає людині почуття повної її недоторканності, відсут­ності якогось лиха, нещастя, шкоди і т. ін.... докладніше


13 / 02 / 2024
Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань
Взаємодію слідчих з особами, що володіють спеціальними знаннями можна розглядати як засновану на законі та інших нормативних актах спільну, узгоджену діяльність суб’єктів, які мають різну компетенцію та спеціалізацію, а... докладніше


13 / 02 / 2024
Організація розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі
Комп’ютерні технології як засіб обміну, оперування та передачі інформації стає невід’ємною частиною життя людей у багатьох країнах світу. Вони широко застосовуються як для високотехнологічного виробництва та управління ресурсами, так... докладніше


9 / 02 / 2024
Методологія теорії держави і права
Вступ Теорія держави і права — це фундаментальна юридична наука, яка досліджує найбільш загальні закономірності і тенденції виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а також формулює вихідні для... докладніше


9 / 02 / 2024
Обов’язки і права членів формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
Вступ Основою правового положення особи прийнято вважати її правовий статус, під яким звичайно розуміють систему прав та обов’язків, наданих особі згідно із законом і гарантованих державою [1]. Поняття правового... докладніше


9 / 02 / 2024
Практика судового розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності
Значення судової практики у правовому регулюванні господарсько-торговельної діяльності не викликає сумнівів. Свідченням цього є безліч науково-практичних конференцій із залученням працівників судової системи, на яких розглядаються важливі питання правової регламентації... докладніше


8 / 02 / 2024
Досвід правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності в зарубіжних країнах
У науковій літературі висловлюються думки про те, що правове забезпечення торговельної діяльності в зарубіжних країнах має певні особливості, що обумовлені різними системами побудови (певного співвідношення) комерційного (торговельного) та цивільного... докладніше


8 / 02 / 2024
Висновок експерта як результат судової експертизи
1. Поняття та правова природа висновку експерта, види висновків Одним із напрямів досягнення мети цивільного судочинства стало закріплення на законодавчому рівні принципу змагальності сторін. Водночас відсутність ґрунтовних теоретико-правових досліджень,... докладніше


8 / 02 / 2024
Процесуальний порядок призначення та проведення судових експертиз
1. Підстави та процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі Судова експертиза є важливою процесуальною формою залучення спеціаль­них знань у цивільному судочинстві, відтак суд отримує нову інформацію, яка... докладніше


8 / 02 / 2024
Експертиза як основна форма використання спеціальних знань у цивільному процесі
Актуальність. Визначальною складовою системи засобів захис­ту прав людини в кожній демократичній державі є науково забезпече­не, організаційно збалансоване, функціонально доступне й ефективне правосуддя. Стрижневим елементом правосуддя, його визначальною ланкою є... докладніше


8 / 02 / 2024
Національні інтереси України та загрози національній безпеці
Вступ Суть національної безпеки полягає, на наш погляд, у створенні сприятливих умов для реалізації національних інтересів, процвітання, могутності, всебічного розвитку України для максимального задоволення потреб та інтересів представників української... докладніше


8 / 02 / 2024
Порядок призначення на посади професійних суддів
Вступ В Україні надзвичайно низький рівень довіри громадян до судової системи України, який складає не більше 2-3% громадян. Однією з причин ситуації, що склалася, є «людський чинник». Існує гостра... докладніше


8 / 02 / 2024
Військова присяга та військова символіка України
Вступ Військова присяга — встановлена у деяких державах законом урочиста клятва при прийнятті громадянина на військову службу у збройних силах цієї країни. Військова присяга кожної країни має свій специфічний... докладніше


8 / 02 / 2024
Стадії адміністративного провадження
Вступ Як свідчить аналіз практики правозастосовної діяльності, важливе значення для забезпечення законності під час притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності має дотримання компетентними органами визначеної в законі процедури провадження у... докладніше


8 / 02 / 2024
Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади
Вступ Актуальність теми. Реформування політичної системи України і перехід до принципово нової практики суспільних відносин передбачає створення демократичних механізмів захисту прав і свобод громадян, реалізації принципу поділу влади, встановлення... докладніше


1 / 02 / 2024
Поняття та головні напрямки конституційної реформи в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Як конституційно-правове явище конституційна реформа в Україні бере свій початок з часу проголошення незалежності держави. Її складний і суперечливий перебіг є наочним віддзеркаленням непростого процесу формування... докладніше


1 / 02 / 2024
Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації
Основні засади міжнародної діяльності України в галузі захисту інформації в автоматизованих системах визнача­ються у Розділі VI Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах». У ст. 19 Закону йдеться... докладніше


1 / 02 / 2024
Аналіз основних джерел інформаційного права
Категорія джерел права в юриспруденції перебуває одночасно у двох станах: з одного боку, проблема з’ясування їхньої сутності знаходиться в епіцентрі наукового пошуку, з другого — в основному подається у... докладніше


1 / 02 / 2024
Перекладач як учасник міжнародного цивільного процесу
Вступ Актуальність теми полягає у тому, що у будь-якому міжнародному цивільно- процесуальному правовідношенні, як і у правовідносинах взагалі, розрізняють об‘єкт, зміст і суб‘єкт правовідносин. Для того щоб стати суб‘єктом... докладніше


27 / 01 / 2024
Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці держави
Вступ Актуальність теми. В умовах швидкого поширення глобалізаційних процесів в макроекономічному просторі зростають можливості інформаційного впливу на особу, суспільство та державу. Безперервне широкомасштабне поширення інформації сприяє її розповсюдженню на... докладніше


27 / 01 / 2024
Обмеження правоздатності акціонерного товариства положеннями статуту. Доктрина ultra vires та її розвиток в судовій практиці країн англо-американської правової системи
Вступ В українській правовій науці питання історичного розвитку доктрини ultra vires, зокрема, в англійській правовій системі майже не вивчалися. Як виняток можна назвати роботу О.Р. Кібенко «Корпоративное право Великобритании»... докладніше


27 / 01 / 2024
Загальні вимоги до змісту документів заявки
Розглянемо загальні вимоги до змісту документів заявки. По-перше, заявку складають українською мовою. Документи заявки, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, їх переклад —... докладніше


27 / 01 / 2024
Відкликання та оскарження заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару. Датою  відкликання  заявки  вважається  дата надходження заяви про відкликання. Протягом  ... докладніше


27 / 01 / 2024
Умови правової охорони знаків для товарів і послуг
Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво... докладніше


27 / 01 / 2024
Особливості змісту заявки на винахід щодо процесу (способу)
Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту на той чи інший об’єкт промислової власності. Заявка на видачу патенту повинна складатися українською мовою і містити: заяву про... докладніше


27 / 01 / 2024
Вільне використання твору із зазначенням імені автора. Строк дії авторського права
Недоторканість авторського права, встановлена законодавством, має певні виключення, які надають можливість використання твору без дозволу автора та виплати авторської винагороди. Тож давайте більш детально окреслимо деякі випадки, коли можна... докладніше


27 / 01 / 2024
Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-правових актів
Вступ Нормативно-правовий акт як основне джерело права національної правової системи характеризується трьома ключовими параметрами своєї дії: просторовим, часовим та за колом осіб. І, якраз, саме часова характеристика, враховуючи притаманну... докладніше


25 / 01 / 2024
Відповідальність за порушення вимог норм податкового законодавства: кримінальна, адміністративна, фінансова
Підставою адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є вчинення адміністративного правопорушення. Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна... докладніше


25 / 01 / 2024
Права та обов’язки податкових агентів
Запровадження інституту податкових агентів і пов’язаного з ним оподаткування доходів безпосередньо з джерела їх виплати пояснюється рядом чинників, основними з яких вважаються економічна доцільність і спрощення контролю за адмініструванням... докладніше


25 / 01 / 2024
Організаційні форми адвокатської діяльності
Вступ Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р. передбачена необхідність комплексної побудови інституційних спроможностей адвокатури України, гармонізація законодавства, що регулює діяльність цього правозахисного інституту, до... докладніше


25 / 01 / 2024
Види покарань у кримінальному праві країн мусульманської правової системи
Вступ Система права у країнах мусульманського світу відрізняється від інших правових систем світу як за джерелами (формами) права, юридичною термінологією і конструкціями, забарвленими в релігійні тони, так і за... докладніше


25 / 01 / 2024
Міжнародний досвід удосконалення виконавчого провадження
Вступ Суть виконавчого провадження як завершальної стадії судового провадження полягає в тому, що рішення суду повинно бути виконане, інакше втрачається сенс правосуддя. В такому випадку складається ситуація, яка несумісна... докладніше


25 / 01 / 2024
Спадкування за законом: зміст та чергування
Вступ Актуальність теми. Спадкове право, будучи одним з основоположних структурних елементів цивільного права, відіграє важливу роль у житті кожної людини. Його норми, як справедливо зазначає дореволюційний російський цивіліст М.... докладніше


2 / 12 / 2023
Основні положення Закону України (Про запобігання корупції)
Вступ На сьогодні перед науковцями стоїть завдання запропонувати нові більш ефективні механізми співпраці між суб’єктами владних повноважень (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої... докладніше


29 / 09 / 2023
Відшкодування шкоди, завданої суб»єктами публічної адміністрації приватним особам
Вступ Актуальність теми. Питання відповідальності держави, її органів та службових осіб за невиконання покладених на неї обов’язків та відшкодування шкоди, ними завданої є дуже актуальним питанням на сьогоднішній час.... докладніше


27 / 09 / 2023
Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави
Вступ Актуальність теми. Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного й культурного розвитку. На нинішньому етапі світової історії... докладніше


27 / 09 / 2023
Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення
ВСТУП Актуальність теми. Однією з умов побудови ефективної податкової системи в Україні є реформування механізму відповідальності у сфері оподаткування. Законодавцем визначено різні види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства,... докладніше


27 / 09 / 2023
Поняття та характерні ознаки договору
Вступ Господарський договір є головним засобом організації господарсько- договірних відносин та важливим інструментом правової організації господарського життя суспільства в цілому. Також під господарським договором розуміють зафіксовані в спеціальному правовому... докладніше


25 / 09 / 2023
Поняття та правове регулювання довірчої власності
Вступ Інститут права довірчої власності існує в нашій правовій дійсності вже більше десяти років, проте й до сьогодні визначення цього поняття законодавчо не закріплено, а навколо можливості та доцільності... докладніше


25 / 09 / 2023
Поняття злочину: малозначність та категорії злочинів
Вступ Актуальність теми дослідження. Злочин – це історичний феномен, який в поєднанні із своїми особливостями завжди знаходиться в центрі уваги суспільства. Ще з того часу, як існує цивілізація і... докладніше


25 / 09 / 2023
Цифрове громадянство: світовий досвід і Україна
Вступ Актуальність теми. В умовах інформаційно-комунікаційної революції сучасна держава стрімко модернізується, впроваджуючи нові моделі управління та надання послуг громадянам. Кіберпроцеси, як нова реальність, дедалі частіше проявляються у полі політики.... докладніше


25 / 09 / 2023
Правовий статус Верховного Суду України
На сучасному етапі судово-правової реформи найсерйознішої трансформації зазнав Верховний Суд України, що викликало жваву дискусію серед політиків, юристів-науковців і юристів-практиків, особливо суддів, передусім суддів самого Верховного Суду. Залишаючись найвищим... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура та повноваження вищих спеціалізованих судів
Відповідно до частини 1 статті 21 Закону в системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. Враховуючи... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура та повноваження судів
Апеляційні суди являють собою судові інстанції, що переглядають за апеляціями учасників процесу рішення нижчих судів, які не набули законної сили. Існування апеляційних судів, як і місцевих судів, прямо передбачено... докладніше


22 / 09 / 2023
Види, структура, повноваження місцевих суддів
Місцеві суди складають за кількістю і обсягом діяльності найчисленнішу групу суддів загальної юрисдикції. Вони належать до судів першої інстанції і як такі розглядають майже всі, за деякими винятками, справи,... докладніше


22 / 09 / 2023
Порядок утворення і ліквідації судів
ВСТУП Одним з основних обов’язків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності... докладніше


22 / 09 / 2023
Загальні положення спадкового права
 Вступ Значний інтерес являє собою спадкове право, що зазнало значних змін в історії українського законодавства. З огляду на це значущим і актуальним є здійснення історико-правових досліджень щодо формулювання інституту... докладніше


21 / 09 / 2023
Структура методології юридичних досліджень
Вступ Актуальність теми. Метою функціонування та розвитку правової науки є вироблення знань та їх організація у відповідну систему, а також створення способів та засобів розв’язання проблем, що виникають у... докладніше


21 / 09 / 2023
Адміністративні заходи боротьби з корупцією
Вступ Останнім часом у багатьох країнах проводиться активна правова політика у сфері протидії корупції. Однак, незважаючи на розвинену законодавчу базу України у сфері протидії корупції і націленість державної політики... докладніше


14 / 09 / 2023
Вчення Геракліта про державу і право
Вступ Протягом багатьох століть розвивалося і вдосконалювалося суспільство, виникали нові форми співіснування індивідуумів, змінювалися погляди людей щодо взаємодії між собою. Ще з давніх часів існували прогресивні ідеї утворення людської... докладніше


14 / 09 / 2023
Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень прийнятих внаслідок корупційних діянь
Вступ Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в... докладніше


14 / 09 / 2023
Правовий статус автотранспортних підприємств
Вступ Актуальність теми. Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у роботі господарського комплексу України. Завдяки високій маневреності автомобілів є можливість переправляти вантажі безпосередньо від складу відправника до складу отримувача без... докладніше


14 / 09 / 2023
Договори, що укладаються в галузi перевезення вантажiв повiтряним транспортом
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ Цивільний кодекс України ― ЦК України       Господарський кодекс України ― ГК України       Повітряний кодекс України ― ПК України    ... докладніше


14 / 09 / 2023
Цивільно-правова відповідальність залізниці
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі має місце активна інтеграція України у європейський та світовий простір, що впливає на розвиток інфраструктури. Саме тому актуальними є питання, пов’язані із правовим... докладніше


14 / 09 / 2023
Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним особам
Вступ Актуальність теми. Питання відповідальності держави, її органів та службових осіб за невиконання покладених на неї обов’язків та відшкодування шкоди, ними завданої є дуже актуальним питанням на сьогоднішній час.... докладніше


14 / 09 / 2023
Юридичні особи: поняття, ознаки та види
Вступ Юридична особа як правова категорія є сформованим та сприйнятим законодавством явищем. Так, ст. 80 ЦК України визначає це поняття як організацію, створену та зареєстровану у встановлено-му законом порядку,... докладніше


14 / 09 / 2023
Види та форми правочинів, умови дійсності та правові наслідки
Вступ Актуальність теми. Цивільний кодекс України вже діє понад шість років. Незважаючи на те, що з його прийняттям цивільне законодавство зазнало суттєвих змін, зміна публічно-приватних основ цивільного права на... докладніше


1 / 09 / 2023
Повноваження Конституційного суду України
Конституційне правосуддя віднесено до стандартів демократичного суспільства. Саме конституційний судовий контроль за правовим змістом нормативних актів є класичним проявом дії механізму стримувань і противаг, у процесі застосування якого Конституційний... докладніше


29 / 08 / 2023
Ліцензійне провадження: поняття та види
Вступ Для формування сучасних науково-методологічних і правових засад реформування на адміністративному просторі необхідні відповідні наукові дослідження широкого кола питань, які охоплюють проблематику адміністративного процесу взагалі та дозвільного провадження —... докладніше


26 / 06 / 2023
Способи захисту авторського права на твори архітектури
Вагоме місце серед усіх творів, які охороняються авторським правом, займають твори архітектури, характерною особливістю яких є гармонійне поєднання в єдиному об’єкті предметів матеріального світу і результатів творчої діяльності. Твір... докладніше


26 / 06 / 2023
Гарантії незалежності та недоторканості суддів в Україні
Вступ Незалежність суддів є необхідною передумовою існування судової влади в будь-якій державі. В Україні на досягнення цієї мети спрямовані значні зусилля, однак на сьогодні слід констатувати, що заходи судової... докладніше


26 / 06 / 2023
Характеристика та функції держави у сучасному державознавстві
Вступ Актуальність теми. Вчення про функції сучасної держави традиційно розглядається як невід’ємна частина державознавства та загальнотеоретичної юриспруденції у цілому. У наш час набуваються усе більшої актуальності питання номенклатури функцій... докладніше


26 / 06 / 2023
Заходи процесуального примусу у господарському процесі
Вступ Актуальність теми. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення... докладніше


23 / 06 / 2023
Поняття та юридична природа договору транспортного експедирування
ВСТУП Актуальність теми. Важливим елементом сучасної економіки України є транспортна система, розвиток якої неможливий без ви-рішення проблем сумісності національних транспортних систем та вдосконалення правового регулювання транспортного процесу. За таких... докладніше


23 / 06 / 2023
Литовсько-Руська держава та її право
Вступ У XIV ст. історичні події розвивалися вкрай несприятливо для Русі-України: вона була ослаблена золотоординським ігом; припинилася галицько-волинська князівська династія; посилилися агресивні сусіди, насамперед Польща, Угорщина, Литва. У результаті... докладніше


23 / 06 / 2023
Основні положення теорії конституціоналізму
Вступ Суспільно-політичні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, є наслідком більш ніж двадцятирічного періоду формування її державності. Як і будь-який інший процес утворення чогось якісно нового, державотворення ґрунтується на... докладніше


23 / 06 / 2023
Основні теорії про проходження держави (основні положення, період формування, представники)
Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, надає перспективі іншої якістї, породжує тим самим нові тенденції й явища, що закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб... докладніше


23 / 06 / 2023
Особливості рецепції в Україні
Вступ Національні правові системи ґрунтуються на подібних загальних принципах, правовій культурі, правовій доктрині, правових традиціях, санкціонованих і несанкціонованих звичаях та ін. Саме ці правові категорії становлять, насамперед, підґрунтя будь-якої... докладніше


23 / 06 / 2023
Правове становище суспільних верств населення Давньовавілонської держави за «Законами Хаммурапі»
Вступ На різних етапах розвитку суспільства держави мали особливості становлення. Значною мірою вони полягають у самій ментальності народів, їхніх традиціях, географічно-кліматичних умовах тощо. Тож найважливішими факторами впливу на життя... докладніше


23 / 06 / 2023
Набуття та припинення права власності
Вступ Актуальність теми. Одними із найважливіших сторін інституту права власності є підстави виникнення та припинення права власності. Ці підстави дають змогу власнику здійснювати свої правомочності стосовно майна у повному... докладніше


23 / 06 / 2023
Поняття і призначення механізму держави, його співвідношення з апаратом держави
   ВСТУП В наш час, коли загальновідомо, що без управління, без нагляду, без законів, і, звичайно ж, без органів, які виконують всі ці функції неможливе життя в державі. Наукова... докладніше


23 / 06 / 2023
Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність теми. Сучасність характеризується становленням підгалузей міжнародного права, прикладом якої може слугувати міжнародне майнове право. Право власності, яке є центральним у системі речових прав, виходить за рамки регулювання... докладніше


23 / 06 / 2023
Шляхи вдосконалення та досвід роботи представницьких органів влади в зарубіжних країнах
1. Аналіз та досвід діяльності та функціонування місцевих органів влади Італії Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду організації місцевого самоврядування в Італії зазначимо, що місцеве самоврядування в Італії відноситься... докладніше


22 / 06 / 2023
Господарсько-процесуальні особливості розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
1. Основні положення господарсько-процесуального регулювання інституту розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства   Національне законодавство про банкрутство становить сукупний масив матеріальних і процесуальних норм. Нормативно –правовим документом, який регламентує... докладніше


22 / 06 / 2023
Правове положення сторін та учасників розпорядження майномборжника у процедурі банкрутства
Правове положення кредиторів і боржника Важливе значення у правовому регулюванні судової процедури розпорядження майном має визначення кола сторін і учасників провадження та їх правовий статус, тобто осіб, на яких... докладніше


22 / 06 / 2023
Загальна характеристика розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
ВСТУП Актуальність теми. Підвищена увага держави до регулювання відносин неспроможності (банкрутства) є загальносвітовою тенденцією. Зазнавши на протязі свого історичного розвитку суттєвої трансформації, інститут банкрутства використовується як індикатор рівня розвитку... докладніше


22 / 06 / 2023
Юрисконсульт предприятия, учреждения, организации
Введение B сфере правового обеспечения хозяйственной, экономической, общественной и культурной жизни за соблюдением и исполнением требований законодательства следят юридические службы предприятий, учреждений и организаций. Для нормального функционирования предприятий всех... докладніше


22 / 06 / 2023
Рецепция римского права в российском законодательстве
Введение Римские юристы создали науку римского права, которая заслуженно пользуется авторитетом с древности по настоящее время. Это была первая в истории человечества юридическая наука с абстрактными нормами светского права.... докладніше


22 / 06 / 2023
Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної організації
Як і у всякому публічному колективі, в міжнародному співтоваристві існує відповідальність. Вона виникає в зв’язку з правопорушеннями, якими можуть бути міжнародні делікти (наприклад, невиконання зобов’язань державою, що заподіяла шкоду... докладніше


22 / 06 / 2023
Що таке «гармонізація кримінального законодавства»?
Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу є однією з найважливіших умов поглиблення співпраці нашої держави з міжнародними організаціями Європи та їхніми країнами-членами. Вона створює необхідні передумови для переходу... докладніше


20 / 06 / 2023
Поняття, ознаки та види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин
Вступ Договір — це найбільш стала у часі правова форма, історія якої нараховує тисячоліття. Можливість застосування договорів протягом такого тривалого часу зумовлена гнучкою правовою формою, в яку можуть втілюватися... докладніше


20 / 06 / 2023
Представництво в цивільному судочинстві: актуальні проблеми теорії та практики
Вступ Актуальність теми. У зв’язку із останніми змінами, внесеними до Конституції України, якими поступово вводиться «монополія адвокатів» на представництво осіб у судових установах, є дуже важливим визначитися щодо дійсного... докладніше


20 / 06 / 2023
Догма, традиція, доктрина: співвідношення
Із набуттям незалежності України у зв’язку зі зміною традиційної парадигми праворозуміння, реалізацією курсу на побудову правової, соціальної, демократичної держави актуалізується необхідність дослідження факторів, що впливають на формування права та... докладніше


20 / 06 / 2023
Адміністративно-правове співробітництво в сфері боротьби з митними правопорушеннями в ЄС
Вступ Питання європейської інтеграції для нашої країни набули додаткової актуальності після підписання в 2014 р. Угоди про асоціацію Україна — ЄС, яка вимагає удосконалити адаптацію законодавства України до європейських... докладніше


17 / 06 / 2023
Міжнародний захист авторських прав
Вступ В умо­вах стрі­м­ко­го роз­ви­т­ку на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­но­го про­гре­су в су­час­но­му сві­ті ін­те­ле­к­ту­а­ль­на ді­я­ль­ність лю­ди­ни в рі­з­них сфе­рах ду­хо­в­но­го і ма­те­рі­а­ль­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва здо­бу­ває все бі­ль­шого зна­чен­ня. Усі но­ві­т­ні до­ся­г­нен­ня у сфері... докладніше


17 / 06 / 2023
Правовий статус особи в Україні
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Здійснюючи функцію регулювання суспільних відносин, держава визначає зміст прав і свобод громадян, межі їх здійснення, встановлює заборони та відповідальність за їх порушення. Зв’язок між людиною... докладніше


15 / 06 / 2023
Роль і значення поняття механізму держави як фундаментальної категорії теорії держави і права
 Вступ Актуальність теми. Механізм держави завжди залишається актуальною проблемою дослідження сучасної теорії держави і права та юридичної науки загалом. Поняття механізму держави має значний методологічний потенціал не лише щодо... докладніше


15 / 06 / 2023
Фізична особа як суб’єкт цивільного права
Вступ Актуальність теми. Однією із ключових проблем сучасної теорії права є проблема формування ефективної моделі правосуб’єктності як найбільш концептуальної властивості суб’єктів права, за допомогою якої забезпечується реалізація норм права.... докладніше


15 / 06 / 2023
Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
Список умовних скорочень ГК України – Господарський Кодекс України ЦК України – Цивільний Кодекс України CAT України — Статут автомобільного транспорту України АТП – Автомобільно – транспортний перевізник ВГСУ... докладніше


15 / 06 / 2023
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
Вступ Актуальність теми. У 1991 р. Україна здобула незалежність і вступила на шлях формування демократичної держави. При цьому основою формування нового політико-правового режиму повинна була стати організаційно-правова побудова вищих... докладніше


15 / 06 / 2023
Особливості релігійного права (на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів)
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Іслам – одна з найбільших світових релігій, кількість сповідуючих яку на сьогодні перевищує мільярд. Це релігія, що має значний потенціал для свого поширення. Адже протягом... докладніше


15 / 06 / 2023
Суб’єкти трудового права України
Вступ Питання визначення та розкриття тих основних ознак та суттєвих властивостей, які характеризують суб’єктів трудового права, є одним із дискусійних в трудовому праві. Цій тематиці було присвячено багато праць... докладніше


15 / 06 / 2023
Роль та місце політичних партій в сучасному суспільстві
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах роль політичної партії в організації державної влади є вкрай важливою темою для країн посткомуністичного табору, в тому числі й для України. Політичні партії... докладніше


15 / 06 / 2023
Загальна характеристика правових систем релігійного типу
Вступ Актуальність теми. Релігія і право є дуже схожими норма-тивними системами, відмінностями між ними виступають джерела походження, оскільки друге безпосередньо пов’язано із державою, а релігійні норми можуть існувати й... докладніше


1 / 06 / 2023
Акти тлумачeння норм права в систeмі правових актів
Вступ В результаті тлумачення норм права новий нормативно-правовий акт не з’являється, а тому діяльність щодо тлумачення норм права не слід ототожнювати з правотворчою діяльністю. Внаслідок діяльності по тлумаченню норм... докладніше


1 / 06 / 2023
Поняття транспортного права та його теоретичні основи
Вступ В умовах проведення в Україні правової реформи важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері транспортної діяльності, їх місця в правовій системі... докладніше


1 / 06 / 2023
Міжнародно-правове регулювання морських перевезень пасажирів та багажу
Вступ Людство почало експлуатувати морський простір з транспортною метою здавна. Розвиток торговельного мореплавства у XVIII ст. потребував особливої ретельності в оформленні взаємовідносин між власниками вантажу та судна. І вже... докладніше


1 / 06 / 2023
Організаційно-правові основи діяльності морського судна
1. Вимоги Кодексу торгівельного мореплавства до торгівельного судна Для ефективного забезпечення транспортних перевезень на морському транспорті використовуються такі транспортні зобов’язання: договір перевезення вантажу, договір перевезення пасажира та багажу, договір... докладніше


1 / 06 / 2023
Прогалини в праві і засоби їх подолання
Вступ Актуальність теми. Реформування правової системи України на шляху до розбудови громадянського суспільства супроводжується значними змінами законодавства, прийняттям нових законодавчих актів, адже успішна реалізації глибоких політичних, економічних і соціальних... докладніше


1 / 06 / 2023
Основні положення міжнародного гуманітарного права
Вступ Реалії сучасного міжнародного життя такі, що постійно то в одному регіоні, то в іншому, а то й у декількох одночасно виникають збройні конфлікти. Міжнародне право не стоїть осторонь... докладніше


26 / 05 / 2023
Прокурорська діяльність: принципи та напрямки
Вступ Діяльність прокурора дуже різноманітна. Вона пов’язана як із роботою державних органів і посадових осіб, так і з охороною законних інтересів і прав громадян. Обвинувальна діяльність прокурора повинна поєднуватися... докладніше


12 / 05 / 2023
Суддівська діяльність: принципи та етика
Вступ Актуальність теми. Одним із фундаментальних принципів, закріплених положеннями Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські й політичні права та... докладніше


12 / 05 / 2023
Морально-психологічні аспекти роботи прокурора
Вступ Прокурор — державна посадова особа, покликана здійснювати вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами держави, посадовими особа­ми, громадськими організаціями та громадянами. В Україні функції прокурора викладені... докладніше


12 / 05 / 2023
Договір комерційної концесії. Поняття та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми. Відносини комерційної концесії (франчайзингу) набули достатньо широкого розповсюдження у практиці підприємницької діяльності (автор використовує устояні в науковій літературі терміни сінонімично із комерційною концесією, вважаючи що вони... докладніше


12 / 05 / 2023
Американська правова система судочинства
Вступ Державна влада складається з трьох відносно самостійних гілок, кожна з яких має своє юридичне обґрунтування. Ці гілки влади — законодавча, виконавча і судова — відокремилися в процесі суспільної... докладніше


10 / 05 / 2023
Загальна характеристика інтелектуальної власності і її правового регулювання
Вступ Підвищена увага до правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні почала приділятися лише зі здобуттям незалежності. Конституція України закріпила, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами... докладніше


27 / 04 / 2023
Отношения собственности
Введение Едва ли не основным показателем развитости гражданского общества является гарантированное им обеспечения прав человека, которые признаны общечеловеческой ценностью. Так долгое время в сознании было заложена идея, что интересы... докладніше


12 / 04 / 2023
Общие положения о наследственном праве
Введение Наследование традиционно считается одним из самых древних и стабильных институтов в праве любого государства. Даже в советское время большинство основных принципов наследования были еще заложены римским частным правом... докладніше


11 / 04 / 2023
Система правоохранительных органов в Российской Федерации
Введение Современная российская нормативная база не имеет в своем арсенале единого законодательного акта или иного документа, в котором четко были бы прописаны как определение правоохранительных органов, так и полный... докладніше


27 / 03 / 2023
Основания освобождения от уголовной ответственности
Введение Современная доктрина уголовного права и действующее законодательство об уголовной ответственность находятся в активном поиске альтернативных форм борьбы с преступностью. Актуальность этой проблемы обусловлена ​​рядом обстоятельств, среди которых необходимо... докладніше


27 / 03 / 2023
Зарубежный опыт и направления действий профсоюзов в условиях кризиса
Современный этап социального и экономического развития характеризуется максимальной коммерциализацией общественных отношений, которые сложились под влиянием рыночной экономики и жесткой конкуренции, усиленной периодически возникающими кризисными явлениями, обостряет конфликтность и создает... докладніше


22 / 03 / 2023
Решение конфликтов с персоналом кризисной организации в судебном порядке
На любом предприятии, на любом этапе его жизненного цикла вопросы управления персоналом относится к наиболее значимым, поскольку именно от персонала, его сплоченности, производительности, установление, характера реагирования на управленческие воздействия... докладніше


22 / 03 / 2023
Кримінологічна характеристика перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України
Згідно зі ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що... докладніше


22 / 03 / 2023
Запобігання курсантами вищих навчальних закладів правоохоронних органів злочинним проявам в інтернет-мережі
В останній час соціальні мережі набули великої популярності, як на території України, так і в усьому світі. З кожним днем все більше і більше користувачів глобальної мережі Інтернет реєструються... докладніше


22 / 03 / 2023
Кваліфікація складу злочину незаконного збагачення, передбаченого статтею 3682 Кримінального Кодексу України
У зв’язку з ратифікацією Україною 18 жовтня 2006 р. Конвенції ООН проти корупції 2003 р.[1] було здійснено криміналізацію незаконного збагачення. Так, у Кримінальному кодексі (КК) України в ч. 1... докладніше


22 / 03 / 2023
Практика Європейського суду з прав людини щодо порушення принципу презумпції невинуватості
Останнім часом суспільство активно обговорює новини, пов’язані з проведеними обшуками у судах, скандалами навколо керівників судових та правоохоронних органів, політиків, керівників державних підприємств тощо. Задовольняючи попит суспільства щодо медійного... докладніше


22 / 03 / 2023
Проведення оперативної комбінації: досвід США
Сучасний стан злочинності в Україні вимагає від правоохоронних органів активізації дій щодо своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів, а також розшуку осіб, які переховуються від органів слідства і суду.... докладніше


22 / 03 / 2023
Захисний механізм злочинних організацій від викриття їх злочинної діяльності
Із захисною функцією організованих злочинних груп пов’язана тривалість їх існування. А. Ф. Зелінський зауважує, організованість передбачає спільність цілей і тривалу взаємодію співучасників, що забезпечується стійкістю групи, її ієрархічною та... докладніше


22 / 03 / 2023
Зарубіжний досвід оцінювання, протидії проституції та створенню або утриманню місць розпусти і звідництву
Умовами підвищення ефективності запобіжної діяльності щодо будь-якого виду злочинності у національній площині є: аналіз результативності цієї діяльності у окремих регіонах (країнах) світу; виявлення регіонів (країн) із вагомими успіхами у... докладніше


22 / 03 / 2023
Класифікація та типологія раніше судимих осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
Важливим аспектом виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо раніше судимих осіб є визначення, до якого виду та типу особи злочинця належить той чи інший засуджений. Адже, А. І.... докладніше


22 / 03 / 2023
Визначення структури ціни злочинності у кримінології
Ціна злочинності має віддалені наслідки, породжує механізми тіньової економіки, віктимізації населення в суспільстві, недовіри громадян до правоохоронних органів, соціально-негативного клімату в державі тощо. Сьогодні вона є потужним ресурсом, що... докладніше


22 / 03 / 2023
Криміналістична характеристика особи злочинця та потерпілого від насильницьких злочинів проти статевої недоторканості малолітніх
Попри ґрунтовний рівень розроблення проблем особи злочинця в криміналістичній та кримінологічній літературі, виділення самого поняття «особа злочинця» продовжує залишатися предметом дискусій. Так, І. І. Карпець піддав сумніву необхідність виділення... докладніше


22 / 03 / 2023
Сучасні криміногенні фактори злочинності у сфері господарської діяльності
Підвищення кількості злочинів у сфері господарської діяльності зумовлює необхідність визначення чіткої системи запобігання таким злочинам, що розпочинається з вивчення чинників їх детермінації. Ринкова система господарювання України має особливості, зумовлені... докладніше


22 / 03 / 2023
Попередження та профілактика сексуального насильства в сім’ї
Тривалий час проблему сексуального насильства в сім’ї розглядали як прерогативу стійких традицій, тому вона залишалася поза сферою правового регулювання. Державі та суспільству не було дозволено втручатися в сімейні відносини,... докладніше


22 / 03 / 2023
Судово-почеркознавча експертиза: сучасні можливості та проблемні питання
Під час розслідування злочинів, а також розгляду судами кримінальних проваджень речовими доказами виступають різні документи з рукописними текстами, досліджуючи які необхідно встановити дані щодо особи їх автора та виконавця... докладніше


22 / 03 / 2023
Важливість установлення мети як ознаки суб’єктивної сторони самоправства
Правильна кримінально-правова кваліфікація суспільно небезпечного діяння залежить від чіткого розуміння ознак складу злочину. Визначені в диспозиції ст. 356 Кримінального кодексу (КК) України ознаки складу самоправства часто не дають змоги... докладніше


22 / 03 / 2023
Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Фахові законодавчі новели, прийняті з огляду на потреби правозастосовної практики, в одних випадках стають стрижнем ефективної діяльності уповноважених суб’єктів, в інших — виступають першопричиною термінологічної плутанини, неоднозначного тлумачення, а... докладніше


22 / 03 / 2023
Основи кластерного аналізу злочинності
На сучасному етапі в Україні наявна досить складна криміногенна ситуація. Низка потужних за своєю значущістю криміногенних факторів чинить деструктивний вплив на стан правопорядку. Вплив соціально-негативних факторів виявився в: посиленні... докладніше


22 / 03 / 2023
Вітчизняний досвід управління якістю
Вступ Вітчизняний менеджмент якості пройшов такі самі шість етапів, як і зарубіжний. Але на відміну від нього мав не тільки рівень промислового підприємства, а також і територіальний (Бердянська міська... докладніше


16 / 03 / 2023
Аспекти кримінологічного дослідження незаконної порубки лісу
Цивілізаційний розвиток тривалий час супроводжувався неухильним збільшенням обсягу видобутку природних ресурсів для задоволення потреб суспільного виробництва. Вичерпність лісового ресурсу України, а також його висока цінність та вразливість до природних... докладніше


16 / 03 / 2023
Правове забезпечення захисту прав дитини: міжнародний і вітчизняний досвід
Однією з перешкод на шляху розбудови демократичного суспільства є порушення прав дитини. Нині, коли в Україні формується правове підґрунтя для глибоких соціально- економічних перетворень, проблема дотримання прав неповнолітніх набуває... докладніше


16 / 03 / 2023
Порівняльний аналіз антинаркотичного законодавства Нідерландів та України
Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів набуває все більш значних масштабів, стає серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на стан здоров’я і благополуччя людей, розвиток суспільства загалом.... докладніше


16 / 03 / 2023
Зміст суспільно небезпечного діяння у вигляді прохання надати неправомірну вигоду
Зміна системи кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка почалася в 2009 р. і продовжується зараз, призвела до диференціації... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості вчинення грабежів: детермінанти морально-психологічного характеру
Під причиною конкретного злочину в причинно — наслідковому комплексі ми розуміємо взаємодію суб’єктивного й об’єктивного елементів, відповідно до представлених негативними морально-психологічними якостями особистості, сформованими в процесі певного тривалого впливу... докладніше


16 / 03 / 2023
Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з державним казначейством та державною аудиторською службою України під час виявлення та документування привласнення та розтрати бюджетних коштів
За результатами застосування методик економіко- правового аналізу, системного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, присвяченої питанням взаємодії уповноважених оперативних підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам у бюджетній сфері, нами... докладніше


16 / 03 / 2023
Фактори та обставини, які сприяють формуванню особистості неповнолітніх правопорушників
Пріоритетним завданням суспільства є турбота про підростаюче покоління, зокрема неповнолітніх, які мають стати майбутнім нашої держави. Однак за умови загострення соціальних проблем, безробіттям, низьким рівнем життя, падінням авторитету освітніх... докладніше


16 / 03 / 2023
Жіноча злочинність: поняття, стан і тенденції
Жінка… Чарівне, ніжне створіння. Її боготворять та вивчають, але все одно вона завжди залишається загадкою. На жаль, на цей момент, роль жінки у сучасному суспільстві дещо спотворена. Передумови до... докладніше


16 / 03 / 2023
Криміногенний потенціал фонових явищ сучасного вандалізму
Для пізнання особливостей сучасної злочинності необхідно здійснити науково-теоретичний аналіз її елементів, щоб якомога точніше оцінити їхній вплив на тенденції, пов’язані з її поширенням. З розвитком суспільства негативні явища та... докладніше


16 / 03 / 2023
Незаконне заволодіння мототранспортними засобами: кримінологічний аспект
Питання протидії незаконному заволодінню транспортними засобами посідає важливе місце в боротьбі зі злочинністю, оскільки таке діяння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, загрожує... докладніше


16 / 03 / 2023
Проблема латентності корисливих насильницьких злочинів
Питома вага корисливих насильницьких злочинів, до яких належать грабежі, розбої та вимагання, у структурі злочинності становить близько 7,2 %. Проте, ураховуючи суспільну небезпеку та важливість суспільних відносин, на які... докладніше


16 / 03 / 2023
Перспективи співпраці між донорами та національними громадськими організаціями щодо запобігання корупції в Україні
Антикорупційні реформи, які розпочалися 2014 р. і тривають досі, відбуваються за активної підтримки як урядових, так і неурядових міжнародних організацій. Міжнародні інституції допомагають нашій державі, національним громадським організаціям у... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості регулювання суспільних відносин щодо відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період Київської Русі
Для належного розвитку як суспільства, так і держави важливе значення мають трансформаційні зміни в усіх його сферах. Найбільш важливі суспільні відносини (зокрема сфера життя і здоров’я) охороняються законодавством. Відповідно... докладніше


16 / 03 / 2023
Злочини проти порядку проходження військової служби: результати експертного опитування
Для суспільно-політичної ситуації сучасної України характерним є стан військового конфлікту зі злочинними угрупуваннями, які незаконно окупували частину території Донецької і Луганської областей України. Від рішучості українського політикуму, злагодженості усіх... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості особи злочинця, який завідомо неправдиво повідомляє про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності
Вивчення особи злочинця має важливе місце в кримінологічній характеристиці злочинності. Виділення окремих характеристик злочинця дає змогу визначити найбільш ефективні заходи запобігання злочинам. Повною мірою це стосується і розроблення системи... докладніше


16 / 03 / 2023
Порядок спадкування за законом
Вступ Цивільним кодексом України передбачено такий порядок спадкування: спадкування за законом та спадкування за заповітом Кожний громадянин має право за життя розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Таке розпорядження,... докладніше


16 / 03 / 2023
Джерела конституційного права: види та специфіка
Вступ Джерела конституційного права є однією з основних категорій цієї галузі права. Розуміння поняття «джерело конституційного права» сформувалося історично під впливом положень загальної теорії права і юридичної практики застосування... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості правового регулювання біржової діяльності
Вступ Актуальність теми. Фондовий ринок є невід’ємним та важливим елементом фінансової системи ринкової економіки. Становлення ефективного та дійового фондового ринку є важливим етапом завершення трансформації вітчизняної економіки. В Україні... докладніше


16 / 03 / 2023
Поняття адміністративної юстиції
Вступ Становлення та розвиток України як правової, соціальної держави сьогодні уявляється неможливою без існування чіткої та ефективної системи адміністративної юстиції як невід’ємної складової загальної системи захисту прав і свобод... докладніше


16 / 03 / 2023
Цілі, завдання та функції держави
Вступ Актуальність теми. Вчення про функції держави традиційно розглядається як невід’ємна частина державознавства та загальнотеоретичної юриспруденції у цілому. У наш час набуваються усе більшої актуальності питання номенклатури функцій держави,... докладніше


16 / 03 / 2023
Основні підходи до визначення політичного лідерства
Актуальність теми дослідження. Жінки-лідери сьогодні реалізуються у різноманітних сферах суспільного життя, зокрема і в політичній. Саме явище жіночого політичного лідерства у світі поступово набуває вагомого значення в організації суспільного... докладніше


16 / 03 / 2023
Правові та історичні передумови організації та становлення митних органів України
Вступ Протягом віків митниця була і залишається одним з найсуттєвіших факторів державності і незалежності країни, яскравим свідоцтвом владного і фінансового суверенітету. Як відомо, одним з перших учнів і послідовників... докладніше


13 / 03 / 2023
Заходи для підвищення ефективності та результативності публічного адміністрування в Україні
Вступ Оновлення публічної адміністрації відбувається шляхом здійсненні політико-правових реформ. Сутність адміністративної реформи, як реформи виконавчої влади, втілюється в системі заходів, які повинні бути чітко узгоджені з проведенням адміністративно-правової реформи,... докладніше


13 / 03 / 2023
Організація роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
1.Поняття та значення організації роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді           Оптимальна діяльність прокуратури, як і діяльність будь-якого іншого державного органу, вирішальною мірою залежить... докладніше


9 / 03 / 2023
Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
1.Особливості реалізації адміністративно-процесуального статусу прокурора у провадженні у суді першої інстанції Велике теоретичне і практичне значення має визначення адміністративно-процесуальної правосуб’єктності прокурора у провадженні в суді першої інстанції, а також... докладніше


9 / 03 / 2023
Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору
1. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем Нові концептуальні підходи до правового регулювання матеріальної відповідальності в трудовому праві вимагають удосконалення законодавства щодо меж, порядку визначення розмірів матеріальної... докладніше


9 / 03 / 2023
Поняття та правова природа матеріальної відповідальності в трудовому праві
1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві  Дослідження поняття та змісту матеріальної відповідальності в трудовому праві — проблема не нова. Їй приділялася певна увага вченими колишнього Союзу РСР, зараз... докладніше


9 / 03 / 2023
Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
В С Т У П      Актуальність теми. Проголошення України демократичною, соціаль­ною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є люди­на, обумовлює необхідність реформування трудового законодавства, при­ве­дення його у... докладніше


9 / 03 / 2023
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Вступ Розвиток в Україні ринкових відносин, формування інформаційного типу суспільства та конкурентна боротьба між господарюючими суб’єктами господарювання різних форм власності, поставило за потребу забезпечити охорону та захист прав власників... докладніше


8 / 03 / 2023
Форми держав в умовах демократії
Вступ Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави... докладніше


8 / 03 / 2023
Європейські стандарти колективних трудових прав
Європейські трудові стандарти закріплені в актах Ради Європи, Європейського Союзу, зокрема, в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.), Європейській соціальній хартії... докладніше


28 / 02 / 2023
Міжнародні універсальні стандарти колективних трудових прав
Міжнародні стандарти колективних трудових прав є різновидом міжнародних трудових стандартів — головного результату міжнародно-правового регулювання праці, яке здійснюється за допомогою міжнародних угод. У науці трудового права питання міжнародно-правового регулювання... докладніше


28 / 02 / 2023
Сучасне трудове право як гарант забезпечення прав людини у сфері праці
У сучасному світі проблема забезпечення поваги і додержання прав людини має «загальне значення». Забезпечення прав і свобод людини — це вже не лише внутрішньодержавна справа, а мета усього світового... докладніше


28 / 02 / 2023
Вирішення колективних трудових спорів як елемент системи соціального партнерства
Інститут колективних трудових спорів одержав своє правове оформлення в Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. До правових форм соціального партнерства належить перш... докладніше


28 / 02 / 2023
Колективні договори і угоди як форми соціального партнерства
Колективно-договірний процес в Україні має давню історію. За історичними свідченнями, перший колективний договір було укладено на Харківському паровозобудівному заводі 1 лютого 1905 р. Вже в першому Кодексі законів про працю... докладніше


28 / 02 / 2023
Участь працівників в управлінні підприємством як форма соціального партнерства
Право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією відповідно до національного законодавства належить до основних трудових прав працівників (ст. 2 КЗпП). Зміст цього права закріплений у ст. 245 КЗпП,... докладніше


28 / 02 / 2023
Організаційно-правові форми соціального партнерства у сфері праці
Міжнародними трудовими нормами закріплюються права організацій трудящих і підприємців, обов’язок органів влади інформувати їх, проводити з ними консультації, приймати сумісні рішення, залучати до формування сумісних органів і здійснювати інші... докладніше


28 / 02 / 2023
Соціальне партнерство у сфері праці: поняття, правове регулювання
Соціальне партнерство вирізняється унікальністю і багатогранністю, воно водночас являє собою і ідеологію, і філософію, і правове явище. Його становлення і розвиток нерозривно пов’язані із формуванням громадянського суспільства, в якому... докладніше


28 / 02 / 2023
Організації роботодавців як суб’єкти колективних трудових правовідносин
Цивілізовані відносини у соціально-трудовій сфері характеризуються тим, що наймані працівники через профспілки, їх об’єднання та роботодавці через свої представницькі організації, які трактуються Міжнародною організацією праці як «профспілки підприємців», виступають... докладніше


28 / 02 / 2023
Профспілки як суб’єкти колективних трудових правовідносин
Правову основу діяльності профспілок складають Конституція України (ст. 36), Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від... докладніше


28 / 02 / 2023
Види і структура колективних трудових правовідносин
У літературі немає єдності щодо видів колективних відносин, які виникають у процесі трудової діяльності. Деякі з точок зору були наведені у попередньому підрозділі. Різні підходи пояснюються визнанням або невизнанням... докладніше


27 / 02 / 2023
Поняття, особливості колективних трудових відносин, їх правове опосередкування
ВСТУП Актуальність теми. Формування нової системи трудових відносин на засадах соціального партнерства і створення відповідного правового механізму їх регулювання є необхідною і важливою складовою ринкових перетворень. В умовах ринкової... докладніше


27 / 02 / 2023
Право і його об’єктивний характер
Вступ Характерною рисою континентального стилю юридичного мислення, що відштовхується від абстрактної норми, є “об’єктивізація” образу правової матерії. Така особливість породжує відому однобічність методологічних підходів до розв’язання центральних проблем аналітичної... докладніше


24 / 02 / 2023
Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
ВСТУП Актуальність теми. Законодавство України про кримінальну відповідальність має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою... докладніше


17 / 02 / 2023
Правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади
Законодавче забезпечення розвитку системи самоврядування в Україні: стан, тенденції  В процесі становлення інститутів держави в Україні ухвалювались закони та приймались підзаконні акти, що врегульовували питання місцевого самоврядування, в 1996... докладніше


17 / 02 / 2023
Організаційно-економічні механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади в Україні
Структура управління територіальною громадою: органи управління та їх компетенції Очевидно, що не існує єдиного підходу до визначення громада. Іноді говорять про громаду як спільноту, постійно або тимчасово об’єднану спільними... докладніше


17 / 02 / 2023
Сталий розвиток територіальної громади в умовах демократичних змін та формування в Україні громадянського суспільства
Загальна характеристика сталого розвитку як категорії, науково–технічні та методологічні підходи ООН ще в 1992 році запропонувала концепцію сталого розвитку як альтернативну до існуючого хижацькому руйнуванню природи, що в прогнозованому... докладніше


17 / 02 / 2023
Територіальна громада, як об’єкт управління соціально-економічним розвитком
Вступ Концепція сталого соціально-економічного розвитку визнана світовим співтовариством домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації в XXI ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального та духовного прогресу суспільства. Перехід до моделі сталого... докладніше


17 / 02 / 2023
Внесок права Стародавнього Риму у формування інституту контрактного права
Вступ Як зазначає Е. Гіббон, законам Римської імперії донині підкоряються народи, які ніколи не залежали від неї. Значення римського приватного права проявляється у явищі його рецепції всіма європейськими країнами.... докладніше


13 / 02 / 2023
Методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
Вступ Перехід України до багатоукладної ринкової економіки, обумовив бурхливий розвиток підприємництва як складової господарської діяльності. Цей процес характеризується появою різноманітних за видами підприємницької діяльності комерційних структур, мережі комерційних банків... докладніше


13 / 02 / 2023
Міжнародно-правове регулювання захисту морського середовища на двосторонньому рівні
Вступ Дослідження співвідношення понять «захист і збереження морського середовища» та «охорона морського середовища» має велике значення з точки зору внутрішньодержавного права і законодавства як у контексті використання єдиної наукової... докладніше


3 / 02 / 2023
Санкції в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. Вивчення взаємозв’язків і закономірностей між проблемами підтримання міжнародного миру і безпеки та ефективним застосуванням санкцій має особливу наукову і практичну цінність в сучасних умовах зростання кількості... докладніше


26 / 01 / 2023
Источники международного частного права: понятие, классификация, концепции
Введение Особенности источников той или иной системы или отрасли права зависят от сущности, природы этого права, которая, в свою очередь, определяется особенностями объекта правового регулирования. В системе национального права,... докладніше


26 / 01 / 2023
Статус президента в країнах ЄС та асоційованих членах
Вступ Актуальність дослідження. Правовий статус президента, як найвищої посадової особи держави, є завжди одним із ключових питань конституції. До визначення цього статусу держави завжди йшли власним шляхом, зважаючи на... докладніше


26 / 01 / 2023
Об’єкти екологічного права України
Вступ Актуальність теми. Питання про визнання людини об’єктом залишається дискусійним у науці екологічного права. Хоча у ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» безпосередньо говориться, що об’єктом... докладніше


28 / 12 / 2022
Морально-психологічні аспекти роботи судді
Вступ Морально-етична поведінка суддів або суддівська етика є різновидом професійної етики та становить собою систему конкретизованих моральних норм і принципів з урахуванням особливостей професійної діяльності суддів. Етика — це... докладніше


28 / 12 / 2022
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність
Вступ Зараз тема правової держави і громадянського суспільства набуває все більшої актуальності. Ці ідеї беруть свій початок з давніх часів, їх розробкою займалась велика кількість учених і філософів як... докладніше


19 / 12 / 2022
Відповіді до екзамену «Порівняльна адвокатура»
Поняття порівняльного правознавства. Основні завдання курсу «Порівняльна адвокатура» Порівняльне правознавство, або юридична компаративістика (лат. comparativus — порівняльний), — наука, яка займається дослідженням загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і... докладніше


19 / 12 / 2022
Правове регулювання реорганізації юридичних осіб приватного права
Інститут реорганізації юридичної особи в цивільному праві існує не так давно. На кодифікованому рівні він був закріплений тільки в ЦК УРСР 1963 р., ст. 37 якого відносила реорганізацію (злиття, поділ та... докладніше


8 / 12 / 2022
Установа та заклад як організаційно-правові форми
Поділ юридичних осіб приватного права на союзи осіб (корпорації) і установи, як правило, обґрунтовується такими відмінними ознаками: корпораціями вважають сукупність фізичних осіб, які пов’язані з юридичною особою членством і... докладніше


8 / 12 / 2022
Товариства співвласників
Процес приватизації житлового фонду в постсоціалістичних країнах викликав необхідність створення окремого виду юридичних осіб, метою яких є спільна експлуатація жилого будинку. Такий вид юридичних осіб існує у багатьох країнах... докладніше


8 / 12 / 2022
Непідприємницькі товариства з обмеженою, додатковою та повною відповідальністю
В Україні існує досить значна кількість законодавчих актів, що регулюють правове положення юридичних осіб, які мають певну мету чи здійснюють певний вид діяльності, але при цьому не визначають організаційно-правову... докладніше


8 / 12 / 2022
Громадські товариства: сутність та види
Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, проголошеним Загальною декларацією прав людини,[309, с.543] і гарантується Конституцією України (ст. 36), яка передбачає, що громадяни України мають право на свободу... докладніше


8 / 12 / 2022
Непідприємницькі кооперативи: особливості існування
Однією з особливостей існування кооперативних товариств є те, що до цієї системоутворюючої організаційно-правової форми належать як підприємницькі, так і непідприємницькі кооперативи. Стаття 86 ЦК виділяє споживчий кооператив як вид... докладніше


8 / 12 / 2022
Підприємницькі кооперативи: поняття та види
Одним із видів підприємницьких кооперативних товариств є виробничі кооперативи, які, як свідчить світова практика, є не дуже поширеними в країнах з розвинутою економікою. Вони існують у таких країнах як... докладніше


8 / 12 / 2022
Корпоративні підприємства: поняття та порядок управління
Як зазначалося, корпоративними підприємствами, які не входять до системи підприємницьких товариств згідно з ЦК, але є самостійними організаційно-правовими формами відповідно до ГК, є колективне, орендне підприємства, фермерське господарство, підприємство... докладніше


8 / 12 / 2022
Унітарні підприємства: поняття та порядок управління
Термін “унітарне” (від лат. unitas – єдність) означає єдине, об’єднане, складове, одне ціле.[412, с.631] Відповідно до ст. 62 ГК унітарним є підприємство, що створюється одним засновником, який виділяє необхідне для... докладніше


8 / 12 / 2022
Акціонерні товариства: властивості та форми
Виникнення акціонерної форми підприємницької діяльності пов’язують зі створенням на початку XVII ст. значної кількості торгових компаній.[441, с.84‑87] І.Т. Тарасов писав, що негативні властивості акціонерних компаній полягають в тому, що: 1) обмежена відповідальність... докладніше


21 / 11 / 2022
Повне та командитне товариства
Перші торгові повні товариства (торгові компанії) подібні за своїми ознаками до сучасних повних товариств, з’явилися на початку XII ст. у Венеції і Генуї на основі сім’ї.[466, с.51,53] Командитні товариства (товариства... докладніше


21 / 11 / 2022
Система організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
Вперше на кодифікованому рівні в Україні ст. 83 ЦК визначила види організаційно-правових форм юридичних осіб, встановивши, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ, а також у інших формах,... докладніше


21 / 11 / 2022
Поняття організаційно-правової форми юридичних осіб приватного права
Інститут юридичної особи є одним із найбільш досліджуваних у цивільному праві і водночас найбільш дискусійним питанням. Причиною цього є зміна поглядів на значення цього інституту для реалізації певних інтересів,... докладніше


21 / 11 / 2022
Конституційно-правова відповідальність: визначення поняття, види, співвідношення з відповідальністю за порушення конституційних норм
Період проголошення і становлення України як незалежної держави пов’язаний із усвідомленням конституційного права як однієї з найбільш динамічних галузей, однак глобальна системна криза суспільного життя не обминула і конституційну... докладніше


16 / 11 / 2022
Організаційно-правове становлення ГУУАМ
Сьогодні ведеться запальна дискусія з приводу участі України в різноманітних міжнародних організаціях. Насправді для цього є підстави, адже наша країна не проявляє послідовності у виборі членства в міжнародних організаціях,... докладніше


16 / 11 / 2022
Принцип прямої дії у праві ЄС
Право Європейського співтовариства, ЄС, протягом півстоліття зазнало безпрецедентної еволюції, яка має надзвичайно вагоме значення для юридичної науки як самих країн Співтовариства, так і інших країн світу, оскільки закладені у... докладніше


16 / 11 / 2022
Християнська Церква та її вплив на державотворчі та політико-правові процеси в добу Середньовіччя
Християнська церква як особлива організація в історії держави та права зарубіжних країн посідала важливе місце в державотворчих та політико-правових процесах епохи Середньовіччя. Впродовж майже тисячі років після падіння Римської... докладніше


16 / 11 / 2022
Правова держава і християнство
Ідея правової держави зародилася ще в античні часи, хоча сам термін тоді не вживався. При цьому під правовою розумілась держава, в якій правда, справедливість, право, закон традиційно вважались Божественними... докладніше


16 / 11 / 2022
«Індивід», «людина», «особа», «суб’єкт»: проблеми терміновживання в юриспруденції
Людина – «вищий щабель живих організмів на Землі, суб’єкт суспільно-історичної діяльності та культури» [2; 736], який «відрізняється від усього матеріального світу притаманним лише йому якісно специфічним способом буття –... докладніше


16 / 11 / 2022
Генеза концепції прав людини
До проблеми походження права, його джерел у науці є два основних підходи: позитивістський і природно-правовий, – у зміні яких спостерігається певна закономірність. Суспільна група, яка посягає на владу, заперечує... докладніше


16 / 11 / 2022
Інтерпретаційні правоположення у рішеннях Європейського суду з прав людини
І. Трансформаційні процеси, котрі тривають сьогодні в Україні, охоплюючи і сфери державного будівництва та правової регламентації суспільних відносин, зумовлюють поступову переорієнтацію державно-юридичної практики на демократичні стандарти європейської спільноти, на загальнолюдські... докладніше


16 / 11 / 2022
Развитие концепции иммунитета государства и его собственности в романо-германской и англо-американской правовых системах
XX век, в особенности вторая его половина, ознаменовался бурным развитием внутригосударственных экономических и внешнеэкономических связей. Государства стали активнее участвовать в гражданско-правовых отношениях, осложнённых иностранным элементом. Особенностью правового положения государства... докладніше


15 / 11 / 2022
Громадянство Європейського Союзу у контексті інтеграційних процесів у Європі
З 1 січня 1993 р. на території держав-учасниць Європейського Співтовариства вступ у дію Маастрихтського договору про створення Європейського Союзу визначив новий етап у розвитку європейської інтеграції. Відповідно до ст. 2 (колишня... докладніше


15 / 11 / 2022
Правові проблеми поняття і видів психічного насильства за кримінальним правом України
У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я, прийнятому 22 червня 1946 р. визначено: «Здоров’я являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів».... докладніше


15 / 11 / 2022
«Батьки й вітчими» Кримінального кодексу України 2001 р.
5 квітня 2001 р. Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс. Прийняття цього важливого документа викликане новими економічними умовами розвитку нашої держави. Разом із змінами в суспільстві зросла кількість злочинів у... докладніше


15 / 11 / 2022
Правові аспекти медичного страхування в Україні
Право на охорону здоров’я є базовим у системі соціальних прав. Здоров’я населення загалом і кожної людини зокрема як члена суспільства має визначальне значення для існування і розвитку держави, що... докладніше


15 / 11 / 2022
Проблема запровадження адміністративної юстиції в Україні
Сучасний стан правового регулювання суспільних відносин щодо судового захисту прав людини і громадянина у сфері виконавчої влади, її посадових осіб визначається наявністю норм Конституції України та Цивільно-процесуального кодексу, що... докладніше


15 / 11 / 2022
Взаємодія незалежного аудиту з державними контрольно-фінансовими органами в процесі здійснення контролю за використанням бюджетних коштів
Фінансова діяльність держави виражає, у першу чергу, публічний інтерес. Отже, держава, виходячи з інтересів громадян, повинна докласти максимальних зусиль для того, щоб кошти, якими вона оперує для задоволення публічних... докладніше


15 / 11 / 2022
Правові аспекти регулювання ризиків у сфері фінансових послуг
У сучасних умовах процес здійснення фінансової діяльності будь-якого суб’єкта господарювання пов’язаний з наявними ризиками. Особливо значна їх концентрація міститься у діяльності суб’єктів фінансово-кредитного ринку. Дедалі частіше ми зустрічаємося з... докладніше


15 / 11 / 2022
Формы международных арбитражных разбирательств: сходства, различия, перспективы
Традиционно в доктрине международного права среди различных средств мирного разрешения споров в качестве правовых выделяют: а) международное арбитражное и б) судебное разбирательство. На первой форме хотелось бы остановиться подробнее. Международный арбитраж... докладніше


15 / 11 / 2022
Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні рішень іноземних судів
Однією з підстав для відмови у задоволення клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, переліченими у ст.8 Закону України «Про визнання і виконання в Україні рішень... докладніше


15 / 11 / 2022
Договори про надання міжнародної технічної допомоги
Міжнародна технічна допомога, яка була до проголошення Україною незалежності поняттям маловідомим для вітчизняної правової системи, набула актуальності з початком здійснення демократичних реформ у нашій державі. Уряди ряду іноземних держав... докладніше


15 / 11 / 2022
Международно-правовое обеспечение гарантии перевода законно полученных доходов иностранными инвесторами
Международные договоры как форма международного экономического сотрудничества, являются важным фактором становления модели современного мира, и способствуют стремлению государств закреплять свои отношения на многосторонней и двусторонней основе. Возрастающее значение международно-правовых... докладніше


15 / 11 / 2022
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Інститут банкрутства – це невід’ємний та один з найефективніших регулятивних механізмів ринкової економіки. Звісно, в умовах формування і становлення розвитку ринкових відносин без банкрутства не обходиться. Воно поширене не... докладніше


15 / 11 / 2022
Проблеми апеляційного провадження з кримінальних справ в Україні: шляхи подолання в руслі судово-правової реформи
Перевірка судом апеляційної інстанції законності й обгрунтованості вироків, ухвал і постанов суду першої інстанції є надзвичайно важливим засобом охорони прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Право на перегляд... докладніше


11 / 11 / 2022
Соціальна обумовленість введення кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Ще донедавна у широких колах громадськості панувала думка, що використання «брудних грошей» у легальній економіці не становить загрози її розвитку. Необхідно відзначити, що це було однією з причин того,... докладніше


11 / 11 / 2022
Незакінчений злочин та його види за кримінальним законодавством України
Науковий пошук оптимальних юридичних термінів так і не привів до усунення прогалин у Кримінальному кодексі України стосовно поняття «незакінчений злочин». Зміст терміна «незакінчений злочин» законодавець не вживав раніше і... докладніше


11 / 11 / 2022
Релігійні переконання як елемент мотиву злочину
В умовах релігійного плюралізму ідея свободи віросповідання одержує дедалі більше визнання. Це, у свою чергу, створює ґрунт для зловживання цією свободою. На тлі загального росту злочинності злочинність, яка пов’язана... докладніше


11 / 11 / 2022
Поняття та класифікація соціально корисної мотивації як кримінально – правової категорії
У кримінально-правовій літературі існує декілька визначень мотивації злочину, що дозволяє стверджувати про відсутність єдиного погляду щодо визначення цього поняття. Найбільш розповсюдженим є визначення, згідно з яким мотивація є процесом... докладніше


11 / 11 / 2022
Поняття міжнародного подвійного оподаткування
Для підтримання певної рівноваги, балансу комерційних інтересів необхідно, щоб національні системи були сумісними, уніфікованими і не створювали перепон для міжнародного бізнесу. Проте здійснення економічної діяльності поза межами однієї держави,... докладніше


11 / 11 / 2022
Проблеми застосування поняття роялті в податковому законодавстві
Успіх діяльності господарських суб’єктів на сучасному етапі розвитку економіки дедалі більшою мірою визначається наявністю тих видів ресурсів, які відносять до об’єктів інтелектуальної власності. Право на використання таких активів зазвичай... докладніше


11 / 11 / 2022
Проблеми правового регулювання фінансового моніторингу в Україні
Не викликає сумніву той факт, що найкращий спосіб управління державою – це управління за допомогою грошей. Регулюючи і скеровуючи потоки грошових коштів для створення фондів, які використовуються для потреб... докладніше


11 / 11 / 2022
Метод фінансово-правового регулювання
Перехід до ринкової економіки в Україні поставив проблему перегляду всієї системи науки фінансового права, починаючи від її предмета й методу та закінчуючи окремими категоріями і поняттями. Тому однією з... докладніше


11 / 11 / 2022
Правове регулювання інституту сепарації у зарубіжних країнах
У Сімейному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 10 січня 2002 р., серед інших новел правового регулювання шлюбних відносин передбачена можливість застосування такого механізму збереження сім’ї та шлюбу, як сепарація.... докладніше


11 / 11 / 2022
Правовий режим підприємства з іноземними інвестиціями
Найпоширенішою формою здійснення іноземних інвестицій є створення підприємств з іноземними інвестиціями (далі – ПІІ) [1, с.94]. Введений у дію Господарський кодекс України (далі – ГК) розмежував на законодавчому рівні... докладніше


11 / 11 / 2022
Переваги та недоліки законодавства України про знаки для товарів і послуг
В Україні питання охорони об’єктів інтелектуальної власності, до яких належить такий об’єкт, як знаки для товарів і послуг, з кожним роком набуває дедалі більшого значення. Процеси інтеграції нашої країни... докладніше


11 / 11 / 2022
Конституционно–правовая ответственность: основные вопросы
Ответственность в праве обычно определяется как «применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершенное правонарушение» [1, с.101]. В этом понятии отсутствует определяющий, на наш взгляд, признак ответственности –... докладніше


11 / 11 / 2022
Сучасні тенденції реформування Системи обрання народних депутатів в Україні
Однією із визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є можливість проведення у ній повноцінних виборів, адже саме завдяки останнім найповніше буде реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішено важливі... докладніше


11 / 11 / 2022
Постановление Конституционного суда РФ от 30.10.2003 №15-п
Не так давно, 4 июля 2003 г., был принят Федеральный закон (№94-ФЗ) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях... докладніше


11 / 11 / 2022
Теоретичні питання обмеження правотлумачної діяльності конституційного суду України
Відповідно до Конституції України 1996 р. засновано нову для нашої держави інституцію – Конституційний Суд України. Він розпочав приймати до провадження подання та звернення з 1 січня 1997 р. Конституційний Суд... докладніше


11 / 11 / 2022
Своеобразие правового статуса судебной власти
Судебная власть еще со времен Ш.Л.Монтескье традиционно считается одной из ветвей государственной власти. Обычно, в том числе в действующей российской Конституции, Уставе Санкт-Петербурга, она называется третьей, уступая пальму первенства... докладніше


11 / 11 / 2022
Кримінальне право за кодексом українського права 1743 року
У сучасних умовах розбудови Української незалежної держави і формування справжніх демократичних гілок влади особливу увагу необхідно приділити вивченню і врахуванню багатого правового надбання попередніх поколінь українців. Цікавим у цьому... докладніше


11 / 11 / 2022
Юридична соціологія як методологія правопізнання
Юридична соціологія розглядає право під специфічним кутом зору, аналізуючи його як особливий динамічний соціально-правовий феномен. Її основою є принципове методологічне положення про необхідність того, щоб соціолого-юридичні дослідження базувалися на... докладніше


11 / 11 / 2022
Правоназивання як вияв праворозуміння: історико-семіотичний екскурс
З огляду на визначальне методологічне значення проблеми праворозуміння як наріжного каменя теорії та філософії права виникла необхідність порушити питання про власне етимологію праворозуміння. Останнє пропонувалося відобразити поняттям і позначити... докладніше


11 / 11 / 2022
Свобода слова як цінність
Свобода слова як явище соціальне постала з часу виникнення людства і є його вагомою рушійною силою. Суспільство в процесі еволюції від первісного до інформаційного (де інформація є засобом виробництва... докладніше


11 / 11 / 2022
Прийняття хартії основних прав європейського союзу – новий етап у розвитку прав людини
Серед усіх джерел прав людини пріоритетне значення для розвитку Європейського Союзу має Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Справа полягає не... докладніше


11 / 11 / 2022
Влияние трансформации в идеологической сфере на рост уровня правонарушений
Общесоциальные кризисные явления в духовной сфере общества, проявившиеся особенно четко после распада СССР, отражают, что собственно распад морально-духовных ориентиров мировоззрения, в том числе и в форме идеологии, ведет к... докладніше


10 / 11 / 2022
Непрямі докази в кримінальному процесі
Способом пізнання фактів, що підлягають встановленню в кримінальному процесі, є доказування, яке складається із збирання, перевірки та оцінки  доказів та займає основну частину і найбільшу питому вагу в кримінальному... докладніше


10 / 11 / 2022
Схиляння до самогубства на релігійному ґрунті як вид злочинного зловживання свободою віросповідання
Здобувши незалежність, Українська держава відповідно до Конституції і Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших норм міжнародного права взяла курс на подолання негативних наслідків політики попереднього... докладніше


10 / 11 / 2022
Пути совершенствования норм уголовного законодательства стран СНГ как основы борьбы с терроризмом
Конец ХХ ст. был окрашен многими яркими событиями. Одним из них стало то, что на территории бывшего СССР образовались независимые суверенные национальные государства, большинство из которых объединились в Содружество... докладніше


10 / 11 / 2022
Термінологічне визначення правового поняття „континентального шельфу»
Термін „континентальний шельф” використовується в найрізноманітніших галузях людських знань, зокрема, геології, географії, морських науках та правознавстві. Тому не дивно, що в науковій літературі можливо знайти найрізноманітніші підходи до визначення ... докладніше


10 / 11 / 2022
Проблемы использования тактических приемов очной ставки, направленных на выявление и разоблачение лжи
При проведении следственных действий для объективного получения доказательственной базы следователь широко использует тактические приемы. В теории криминалистики существует несколько подходов к определению сущности тактического приема. Так, А. Васильев рассматривает... докладніше


7 / 11 / 2022
Причини латентної злочинності: визначення і шляхи нейтралізації
Часто злочинність порівнюють з айсбергом, 9/10 якого ховається під поверхнею води. Загальні розміри латентної злочинності набагато більші, ніж 90% усіх фактично вчинених злочинів. Кримінолог Ю.Блувштейн та філософ О. Добринін вбачають... докладніше


7 / 11 / 2022
Процесуальна регламентація використання поліграфа при розслідуванні кримінальних справ
Майже у 60 країнах світу під час розслідування кримінальних справ використовується поліграф (детектор брехні). Цей прилад існує уже близько ста років, і протягом всієї історії існування навколо використання поліграфа... докладніше


7 / 11 / 2022
Екстрадиційний процес у кримінальному судочинстві України
Криміногенна ситуація, яка сьогодні склалася у світі, перетворилася на соціальне лихо, що створює загрозу розвитку рівноправних суверенних держав. Заходи, здійснювані лише на національному рівні, недостатньо ефективні для поліпшення ситуації.... докладніше


7 / 11 / 2022
Суд присяжных в законодательстве и юридической практике Украины
Предпосылки для возвращения к суду присяжных в Украине созрели достаточно давно. В Конституции Украины, в ст. 124, записано, что «народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через народных заседателей... докладніше


7 / 11 / 2022
Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне переміщення органів та тканин людини через митний кордон України
ХХ століття відзначилося стрімким розвитком медичної науки, зокрема трансплантології. За приблизними підрахунками, близько чверті мільйонам людей із важкими захворюваннями сучасна трансплантологія надала можливість продовження життя. Але в той же... докладніше


7 / 11 / 2022
Концепція права інтелектуальної власності Європейського Союзу
Постановка проблеми. Регламентації суспільних відносин у сфері права інтелектуальної власності в національних правових системах зарубіжних країн приділяється значна увага. Майже в усіх країнах–членах Європейського Союзу сформувалися та ефективно функціонують... докладніше


7 / 11 / 2022
Возможности субъекта РФ в области регулирования государственного принуждения, направленного на рациональное использование природной среды
Государственное принуждение в сфере рационального использования окружающей среды становится неизбежным в связи со спецификой рассматриваемых проблем. Однако некоторыми учеными отмечается недостаточное внимание к проблемам государственного принуждения в общей теории... докладніше


7 / 11 / 2022
Правовідносини у сфері охорони здоров’я та медичні правовідносини: проблеми співвідношення
Актуальність дослідження правовідносин у сфері охорони здоров’я загалом та медичних правовідносин зокрема зумовлено такими факторами. Насамперед життя і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю держави і суспільства. Це невід’ємне... докладніше


7 / 11 / 2022
Проблеми формування медичного права в Україні
Дедалі частіше в загальній і науковій періодиці з’являються думки і пропозиції щодо формування медичного права як окремої галузі правової системи України. Це пояснюється низкою причин: проблемою забезпечення прав людини,... докладніше


7 / 11 / 2022
Захист права на комерційну таємницю
Розвиток інституту інтелектуальної власності в цивільному праві зумовив формування його окремих субінституцій. Комерційна таємниця займає одне з провідних місць серед останніх. Метою цієї статті є висвітлення права на комерційну... докладніше


7 / 11 / 2022
Поняття пов’язаних (асоційованих) підприємств в Україні
Підприємницька діяльність завжди перебувала під пильним оком держави. Пов’язано це з тим, що основна мета підприємця – отримання прибутку, в процесі досягненні якої інколи можуть нехтуватися публічні інтереси та... докладніше


7 / 11 / 2022
Деякі аспекти правового регулювання реклами як окремого суспільного інституту
В Україні суспільні відносини, пов’язані з рекламою, регулюються Законом України „Про рекламу” від 3 липня 1996 року, частково – Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) та низкою інших нормативно-правових... докладніше


7 / 11 / 2022
Договор о дарении в законодательстве Грузии
Целью представленной работы является внесение ясности в гражданское законодательство и существующие в нём противоречия в отношении гражданского права по договору о дарении. Статьи 524–530 Гражданского кодекса Грузии посвящены дарственному... докладніше


7 / 11 / 2022
Некоторые проблемы, связанные с иностранными документами
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на иностранных лиц (физических и юридических лиц) распространяется национальный режим, который означает равенство правовых статусов иностранных лиц и российских лиц (граждане и... докладніше


7 / 11 / 2022
Правове регулювання здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет
Правове регулювання здійснення комерційної діяльності в мережі  Інтернет є безспірним фактором сьогодення, який суттєво впливає на різноманітні сторони суспільного життя. З урахуванням швидкості та розмірів поширення комп’ютеризації у світі... докладніше


7 / 11 / 2022
Право попереднього користування на торговельні марки: новела, що не виправдовує себе
Новий Цивільний кодекс, що був прийнятий 16 січня 2003 року та набув чинності з 1 січня 2004 року, містить цілий ряд новел, зокрема і щодо права інтелектуальної власності. Однак... докладніше


7 / 11 / 2022
Права, які посвідчуються пайовими цінними паперами
Зміст прав, які посвідчуються пайовими цінними паперами, визначається у п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України [1], ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України [2], який називає їх корпоративними,... докладніше


7 / 11 / 2022
Актуальные проблемы авторско-правовой регистрации программ для электронно-вычислительных машин
В последнее время идет интенсивное развитие компьютерного прогресса. Поэтому все более актуальным становится регистрация и авторское право на обладание электронных результатов интеллектуальной и технической деятельности человека в виде программ... докладніше


7 / 11 / 2022
Втручання у діяльність судових органів – умови криміналізації
Окрема норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів, з’явилася в Україні порівняно недавно – в 1990 р. Саме тоді в КК УРСР були внесені зміни... докладніше


4 / 11 / 2022
Борьба с должностными преступлениями, уголовным бандитизмом и детской беспризорностью в свете деятельности ВУЧК
7 (20 нового стиля) декабря 1917 г. на заседании Совета Народных Комиссаров (СНК) принимается решение об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Ранее эти... докладніше


4 / 11 / 2022
Проблеми кримінально-правової охорони лікарської таємниці в Україні
Обов’язок для лікаря не розголошувати лікарську таємницю прийшов із глибини віків. Відомості, які лікар отримує від хворого, містять дані про його хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну... докладніше


4 / 11 / 2022
Некоторые проблемы действия уголовного закона в пространстве (на примере стран СНГ)
Одним из факторов, обеспечивающих возможность применения уголовного закона, является его обязательность, т. е. уголовный закон как акт высшего органа законодательной власти, распространяет свои положения на поведение субъектов уголовно-правовых отношений.... докладніше


4 / 11 / 2022
Органи трудової юстиції – основа захисту трудових інтересів
Для повноцінного захисту порушеного права певного суб’єкта необхідними є чітко передбачені законодавством механізм і кваліфікованість у вирішенні питання. Забезпечити ці умови повинні визначені органи від імені держави. Зокрема, для... докладніше


4 / 11 / 2022
Возмещение морального вреда в трудовом праве
По мере расширения законодательной базы и сферы применения института возмещения морального вреда интерес к данной теме все больше возрастает. Наиболее актуальными являются вопросы определения понятия морального вреда, анализа форм... докладніше


4 / 11 / 2022
Суперечності розуміння поняття некомерційності та некомерційних організацій
Некомерційні організації є складовою частиною третього сектора. Вплив третього сектора на життя як кожного окремого українця, так і України загалом важко переоцінити. Законодавством визначені організації та установи третього сектора,... докладніше


4 / 11 / 2022
Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю: суперечності законодавства (практичні аспекти)
На сучасному етапі йде процес активного формування нової правової системи України. З 1 січня 2004 р. набули сили закону Цивільний та Господарський кодекси України (далі ЦК України та ГК... докладніше


4 / 11 / 2022
Авторське право та суміжні права у Європейському Союзі
Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції розвитку науки, техніки і культури неупереджено свідчать про те, що ХХІ ст. стане часом, коли ці фактори у розвитку держав і суспільства в цілому... докладніше


4 / 11 / 2022
Майнові права, які посвідчуються пайовими цінними паперами
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України [1] пайові цінні папери засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання... докладніше


4 / 11 / 2022
Державна реєстрація правочинів та прав на нерухомість: іноземний досвід і підходи до цивільно-правового значення
Новий Цивільний кодекс України (далі – ЦК) запровадив досі не відому українському законодавству конструкцію державної реєстрації правочину, а також присвятив певну увагу державній реєстрації прав на нерухоме майно. На... докладніше


4 / 11 / 2022
Законодавчі гарантії захисту «слабкої» сторони договору
Регулювання особистих немайнових та майнових відносин у сучасних умовах здійснюється за принципом свободи договору. Він став антиподом принципам, які використовувалися в СРСР в умовах планового (авторитарного) керування економікою, і... докладніше


4 / 11 / 2022
Освобождение от обязанности и передача имущественного права как предмет договора дарения: проблема правовой квалификации
С необходимостью приходится констатировать, что хотя понятие предмета гражданского права не является объектом настоящего исследования, тем не менее представляется необходимым высказать некоторые замечания по данному поводу. Предметы гражданских прав... докладніше


4 / 11 / 2022
Момент укладення договору
Момент укладення договору має дуже важливе значення, оскільки саме з ним законодавець пов’язує вступ договру в силу, тобто обов’язковість для сторін умов укладеного договору [1, с.183]. Процес укладення договору... докладніше


4 / 11 / 2022
Судовий прецедент як джерело приватного права
У дослідженні будь-якої галузі права завжди важливе місце посідала проблема його джерел. Стаття 4 ЦК встановлює перелік актів цивільного законодавства України, до яких належать акти органів центральної та місцевої... докладніше


4 / 11 / 2022
Совершение сделок по отчуждению недвижимости в республике Беларусь
Недвижимое имущество традиционно является основным обьектом гражданских прав во всем мире. С переходом Республики Беларусь к рыночным отношениям правовое регулирование рынка недвижимости приобрело особую актуальность. Сложившаяся законодательная база в... докладніше


4 / 11 / 2022
Відповідальність у сфері господарювання та законодавче визначення меж і строків її застосування
Кожен учасник господарських правовідносин зацікавленний у правомірній поведінці – як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Це відповідає і моральним засадам суспільства, і прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже... докладніше


3 / 11 / 2022
Способы перехвата корпоративного контроля и механизмы защиты миноритариев
В настоящее время институт вытеснения миноритариев приобретает особую значимость. В силу той ситуации, которая складывается в экономическом пространстве России, данная категория в ближайшее время будет главенствовать в формирующейся системе... докладніше


3 / 11 / 2022
Адвокатская тайна и обязанность ее соблюдения
Неразглашение сведений, составляющих тайну, интриги воруг них всегда являлись темами          судебно-следственных, литературных, художественных и иных сюжетов. Одна из главных заповедей адвоката во все времена и у всех народов... докладніше


3 / 11 / 2022
Поняття і порядок укладення договорів за законодавством федеративної республіки Німеччина
У Цивільному кодексі ФРН (далі – ЦК ФРН) немає норми, яка б свідчила про принциповий інтерес законодавця до соціальної функції договору, його змісту чи наслідків. Автори ЦК ФРН не... докладніше


3 / 11 / 2022
Загальні підходи щодо осмислення розумності як принципа цивільного права
Закріплення розумності як загальної засади цивільного законодавства є одним з нових кроків у розвитку не лише національного законодавства, а й права загалом. Це пов’язано насамперед з тим, що принцип... докладніше


3 / 11 / 2022
Деякі колізії законодавства у сфері забезпечення виконання зобов’язань (на прикладі неустойки)
Постійне оновлення законодавства, вступ у законну силу  нового Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), який вплинув на структуру цивільного законодавства та багатьох інших галузей права, що тісно пов’язані... докладніше


3 / 11 / 2022
Отдельные вопросы гражданско-правовой ответственности в хозяйственном обороте
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) не содержит легального определения гражданско-правовой ответственности и ссылок на ее формы. Теоретики-цивилисты традиционно выделяют две формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков и уплата... докладніше


3 / 11 / 2022
Окремі види договорів у цивільному праві
Велика кількість цивільно-правових договорів зумовлює необхідність їхнього впорядкування. Класифікація договорів проводиться за різними критеріями. Якщо проаналізувати книгу п’яту Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК... докладніше


3 / 11 / 2022
Изменения порядка местных выборов в республике беларусь как отражение общих проблем и тенденций избирательных систем
Местные самоуправления призваны помочь быстрой реализации прав граждан, реагировать на изменяющиеся нужды населения определенной территории, выражать и защищать их интересы в отношениях с государственными органами, так как они являются... докладніше


3 / 11 / 2022
Герменевтический подход и правоприменение
Классический идеал научно-теоретического знания в науках об обществе базировался на вере в существование объективных законов, которые пронизывают все общественные явления. Законы эти, считалось, теоретически ничем не отличаются от законов... докладніше


3 / 11 / 2022
Інтерпретація як необхідний процес юридичного знання
Тлумачення норм права має важливе значення як у теорії, так і в практиці юридичної науки. Справа в тому, що ґрунтовне засвоєння теоретичних положень щодо тлумачення юридичних норм становить одну... докладніше


3 / 11 / 2022
Дискреційні правові норми як підстава правозастосувального розсуду
Дослідження правових норм завжди перебували у центрі уваги юридичної науки. Проте деякі аспекти цієї проблеми є невирішеними і дотепер. Зокрема, залишаються недостатньо вивченими питання, пов’язані із застосуванням розсуду при... докладніше


3 / 11 / 2022
«Обход закона» в украинском законодательстве
Одним из  направлений государственной политики в Украине является реформирование законодательства с целью его гармонизации  с  европейскими нормами и правилами. Особое значение на данном этапе приобретает вопрос обновления законодательства в... докладніше


2 / 11 / 2022
Необхідність правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві
На сьогодні спадкове право як частина міжнародного приватного права вважається однією з найбільш давніх. Варто зазначити, що про ранні витоки спадкового права переконливо свідчить факт, наведений у дослідженні Л.П.Ануфрієвої:... докладніше


2 / 11 / 2022
Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний характер затримання: спільне та протилежне
Сучасне законодавство України не розкриває дефініцію «затримання», а лише змінює його зміст залежно від того, яка галузь права його використовує. Так, затримання є тимчасовим заходом примусу у кримінально-процесуальному законодавстві,... докладніше


2 / 11 / 2022
Предмет доказування у кримінально-процесуальному праві України
Метою кримінально-процесуального доказування є встановлення об’єктивної істини, і її досягнення можливе лише тоді, коли при провадженні у кримінальній справі з достатньою повнотою і достовірністю будуть встановлені всі факти і... докладніше


2 / 11 / 2022
Проблемы разграничения отдельных форм хищений
Несмотря на то, что в теории уголовного права выработана обширная база разграничения таких смежных составов, как кража, грабеж, разбой, на практике возникает много ошибок при их квалификации. Постановление Пленума... докладніше


2 / 11 / 2022
Проблемы юридической природы конфискации имущества
Конфискация как вид наказания российскому уголовному праву известна исстари.   В России общая конфискация имущества называлась уже в “Русской Правде”, будучи составной частью такого наказания, как поток и разграбление. «Пото­ком... докладніше


2 / 11 / 2022
Государство и право России в период кризиса абсолютизма и становления капиталистических отношений (первая половина XIX в.)
Введение В первой половине XIX в. происходило дальнейшее развитие капиталистических отношений в недрах разлагающегося феодального строя. Это период перехода от феодализма к капитализму, период, со всей остротой показавший историческую... докладніше


31 / 10 / 2022
Історичні форми джерел права в Україні
Вступ Найчастіше під джерелами права вчені-правники розуміють ті форми, в яких закріплюються загальнообов’язкові правила поведінки, тобто правові норми, які, власне, складають об’єктивне юридичне право. Тобто, під джерелами права слід... докладніше


31 / 10 / 2022
Основні характеристики позовного провадження
Вступ Останніми десятиліттями активно оновлюється національне законодавство. Прийняті законодавчі акти, особливо Конституція України, Цивільний кодекс України, розширили сферу правового регулювання і викликали об’єктивну потребу в ефективному судовому захисті. Оновлення... докладніше


31 / 10 / 2022
Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників
Розвиток медичної науки, покращення рівня життя населення та становлення демократичних інститутів сприяє підвищенню вимог до діяльності медичних працівників і збільшенню випадків притягнення їх до відповідальності за неналежне виконання професійних... докладніше


27 / 10 / 2022
Загальна характеристика виконання цивільно – правового зобов’язання третьою особою
Виконання цивільно – правового зобов’язання третьою особою є важливим інститутом, а тому потребує ретельного дослідження та вивчення. Слід зазначити, що необхідно відрізняти виконання зобов’язання третіми особами від таких цивільних... докладніше


27 / 10 / 2022
Правова природа майна довірчого товариства
Довірче товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на... докладніше


27 / 10 / 2022
Вдосконалення правового регулювання надання правової допомоги з метою реалізації права на судовий захист у цивільному процесі
Забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, дотримання розумного балансу релізації інтересів сторін(як позивача, так і відповідача) на засадах змагальності в процесі цивільного судочинства потребує... докладніше


27 / 10 / 2022
Проблемы разрешения коллизий норм в гражданском праве
На практике в стадии применения и реализации права достаточно часто возникают ситуации, когда определенное правоотношение регулируется несколькими правовыми нормами, и в связи с этим необходимо выбрать, какую из норм... докладніше


27 / 10 / 2022
Істотні умови договору за цивільним та господарським кодексами України
У зв’язку з одночасним прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України від 16.01.2003 р. (далі відповідно – ЦК України та ГК України) актуалізувалася дискусія щодо співвідношення правового регулювання договірних відносин... докладніше


27 / 10 / 2022
Дострокове припинення повноважень судді конституційного суду України
Серед основних принципів організації та діяльності судової влади варто зупинитися на проголошенні майже у всіх конституціях світу принципу незалежності суду та суддів. Принцип незалежності суддів може бути виражений у... докладніше


27 / 10 / 2022
Аспекти депутатської недоторканності: сутність та поняття
Конституційно-правове врегулювання проблем, пов`язаних з інститутом депутатської недоторканності, на сьогодні посідає у політико-правовому житті України досить важливе місце. Однак, на жаль незважаючи на значну кількість спеціальних монографічних досліджень проблем... докладніше


27 / 10 / 2022
«Елітний вакуум» як проблема державного управління
Процес сучасного державотворення в Україні зумовив необхідність критичного переосмислення місця і ролі державного управління в контексті його реформування. Зрозуміло, що успіх перетворень буде значною мірою залежати від того, наскільки... докладніше


25 / 10 / 2022
Право VS. Справедливость
Право всегда было в фокусе мировой жизни. И в правовой истории наблюдается его сложная эволюция. С течением времени меняются представления о праве, теории и концепции. И в разные времена... докладніше


25 / 10 / 2022
Принципи верховенства права і верховенства закону: співвідношення суміжних понять
За останній час в багатьох країнах Східної Європи відбуваються зміни, метою яких є створення економічно розвиненої, соціально благополучної і політично стабільної держави. Питання і проблеми, пов’язані з дослідженням сутності... докладніше


25 / 10 / 2022
Етатизм як ідейна основа державно-правового буття
В сучасності актуалізується проблема пошуку ідейної основи належної організації суспільно-політичного буття. Численні негативні явища – системна криза, падіння духовності, неспроможність влади до реалізації місії держави, загальний декаданс тощо –... докладніше


25 / 10 / 2022
Условия эффективности правовых норм: опыт теоретического исследования
Не секрет, что теория эффективности правовых норм содержит в себе много нерешённых проблем: нет единого понимания самого понятия эффективности права, методик измерения и критериев эффективности правовых норм, открытым остаётся... докладніше


25 / 10 / 2022
Актуальні проблеми подвійного громадянства в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Громадянство є одним із найважливіших елементів конституційно-правового статусу особи, оскільки від наявності громадянства залежать обсяг правосуб’єктності людини, характер її взаємовідносин з державою. Закріплені в законодавстві принципи... докладніше


25 / 10 / 2022
Право приватної власності за законодавством України
Вступ Актуальність теми. Майнові відносини, зокрема відносини власності, є економічною основою держави та ключовою частиною предмета цивільного права. У процесі історичного розвитку проблематика правового регулювання питань власності перебувала в... докладніше


25 / 10 / 2022
Особливості правового регулювання відносин, що пов’язані з промисловою власністю
ВСТУП Актуальність теми. Ще до початку XXI ст. інтелектуальна власність стала виконувати небувало важливу роль у створенні корпоративного багатства і стимулюванні конкуренції. Інформація про стан нематеріальних активів компаній стала... докладніше


25 / 10 / 2022
Принцип невід’ємності і невідчужуваності прав і свобод людини
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою сучасного суспільства, диференційованого на соціальні групи з власними інтересами, є все більше ускладнення соціальних взаємин, що обумовлює актуалізацію проблематики упорядкування соціальних відносин за посередництвом... докладніше


25 / 10 / 2022
Причетність до злочину: поняття і види
Вступ Актуальність теми. Об’єкт причетності в науці кримінального права досліджувався безпосередньо під час вивчення інституту причетності до злочину, а також в рамках вивчення окремих видів причетності, інколи питання об’єкта... докладніше


25 / 10 / 2022
Роль цивільно-військового співробітництва в сфері прав людини, в світі та Україні
Вступ Актуальність теми пояснюється необхідністю зміцнення демократії в Україні, в тому числі й цивільно-військових відносин і демократичного контролю над збройними силами, в умовах глобалізації і прагнення держави до інтеграції... докладніше


22 / 10 / 2022
Актуальні проблеми розуміння системи права та правової системи
Визначення наступних термінів: 1) історичний тип держави — це сукупність важливих ознак, характерних для всіх країн, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин, що виражають соціально-змістовну (класову) суть... докладніше


21 / 10 / 2022
Відповіді до державного іспиту з предмету “Цивільне право”
1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До майнових відносин,... докладніше


20 / 10 / 2022
Питання до державного іспиту з кримінального права
          1. Кримінально-правові норми та їх структура Кримінально-правова норма, як і будь-яка правова норма, має три-ланкову структуру: гіпотезу, диспозицію і санкцію. Гіпотезу, тобто умову, за якої застосовується правова норма,... докладніше


20 / 10 / 2022
Участь у судовому засіданні господарського суду в режимі відео конференції
Вступ Актуальність теми. 4 липня 2012 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції» [1].... докладніше


3 / 10 / 2022
Звичаєве право як складова природного права
Вступ Актуальність теми. Звичаєве право — перша історична форма права, нині найпоширеніша серед країн з консервативним способом життя. Воно складається з норм, санкціонованих державою, тобто таких, що набули її... докладніше


3 / 10 / 2022
Правозастосовчі аспекти систем права
Вступ Актуальність теми дослідження. Становлення і розвиток демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства в Україні, входження її до міжнародного економічного і правового простору, неможливе без удосконалення правозастосовчої діяльності... докладніше


3 / 10 / 2022
Типи, види та рівні державної служби в сучасній Україні
Вступ Актуальність теми. Соціально-політичні процеси в українському суспільстві, зміна пріоритетів у державотворенні спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку моделей державної служби, які базуються на врахуванні нових чинників. Очевидним стало... докладніше


Функції недоговірних зобов’язань
Вступ Актуальність теми. Цивільні зобов’язання покликані не тільки регулювати відносини, які спрямовані на задоволення нормальних потреб громадян та організацій: передачу майна, використання робіт, надання послуг тощо. Поряд із регулятивною... докладніше


23 / 09 / 2022
Загальні вимоги до судового рішення
Вступ Залежно від кола питань, вирішених через прийнятий акт, судові рішення поділяються на постанови та ухвали. За цим критерієм постанова є рішенням суду будь-якої інстанції, у якому вирішуються вимоги... докладніше


23 / 09 / 2022
Особливості адміністративної юстиції Великобританії та США
Вступ Загалом адміністративна юстиція сформувалася на Заході в другій половині ХІХ ст. і посіла автономне місце у традиційній системі судочинства. Це зумовлено рядом особливостей, які відрізняють її від цивільного... докладніше


23 / 09 / 2022
Організація колективного управління правами
Вступ Організації колективного управління створюються суб’єктами авторського права і суміжних прав, вони мають статус юридичної особи після державної реєстрації (здійснюється у загальному порядку, встановленому для некомерційних організацій). Такі організації... докладніше


14 / 09 / 2022
Поняття, види та елементи транспортних зобов`язань
Вступ Актуальність теми. За рівнем суспільної значущості транспорт посідає одне з провідних місць у системі суспільних відносин, забезпечуючи матеріальну складову комунікативної системи суспільства. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби... докладніше


14 / 09 / 2022
Юридична професія в Грузії
Вступ В Грузії усі мають право у встановленому порядку користуватися послідовною й кваліфікованою юридичною консультацією й допомогою за рахунок держави [1]. Юридична допомога ґрунтується на принципах законності,  рівноправності  сторін... докладніше


11 / 09 / 2022
Державний лад Турецької Республіки
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасна Туреччина являє собою демократичну, світську, соціально-правову державу з республіканською формою правління (ст. 1 і 2 Конституції 1982 р.), територіально складове «єдине неподільне ціле» (ст.... докладніше


11 / 09 / 2022
Державний лад республіки Португалія
Вступ Актуальність теми. Португалія — держава на крайньому південному заході Європи. Розташована в західній частині Піренейського п-ова, має сухопутний кордон лише з однією державою — Іспанією. В Португалії розташована... докладніше


11 / 09 / 2022
Класифікація посад державної служби: порівняльний аналіз українського та міжнародного досвіду
Вступ В основі розробки системи державної служби лежить метод класифікації посад. Його розвиток веде до встановлення рангової структури та компенсаційних рівнів для державної служби. Система класифікації посад є важливим... докладніше


11 / 09 / 2022
Венеціанська комісія як джерело адміністративно-процесуального права
Актуальність теми дослідження. Як вітчизняна, так і зарубіжна наука міжнародного і конституційного права приділяє увагу правовій природі, аналізу світових моделей, змісту конституційного контролю (нагляду), юридичної сили та значення рішень... докладніше


11 / 09 / 2022
Відповідальність недержавних організацій та органів за правопорушення у сфері публічного адміністрування
1. Охарактеризуйте відповідальність недержавних організацій , органів, і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі місцевого самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування Розібратися в адміністративно-правових статусах... докладніше


5 / 09 / 2022
Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні
Вступ Актуальність теми. Важливу роль у вітчизняній системі права відіграє нотаріат як орган безспірної цивільної юрисдикції та превентивного правосуддя, уповноваженого вчиняти нотаріальні акти, що мають доказову силу та публічне... докладніше


26 / 08 / 2022
Огляд основних нормативно-правових актів: Про іпотечні облігації
Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України і складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України законів «Про заставу», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції... докладніше


23 / 08 / 2022
Структура системи контролю за УОСД в СБУ
Вступ Актуальність теми. Удосконалення управління в умовах одержання Україною незалежності передбачає поєднання вітчизняної та закордонної науки і практики з досягненнями науково-технічного прогресу в цілях інтенсифікації державного будівництва. Органи внутрішніх... докладніше


23 / 08 / 2022
Справедливість як основна правова цінність
Вступ Аксіологічне вивчення права має важливе наукове, практичне та моральне значення. Право — найдавніший і геніальний винахід людства, не менш значущий для його розвитку, ніж ті або інші винаходи... докладніше


23 / 08 / 2022
Управління авіацією на регіональному та національному рівні. Законодавча база
Вступ Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (International Civil Aviation Organizacion, ICAO) — заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року, є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією... докладніше


23 / 08 / 2022
Рада національної безпеки і оборони України, її структура та напрями діяльності
Вступ Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної й інформаційної безпеки конституційно проголошені найважливішими функціями держави і здійснюються низкою органів державної влади в межах їхньої компетенції. Однак... докладніше


23 / 08 / 2022
Тенденції розвитку злочинності та запобігання її в країнах ближнього зарубіжжя
Вступ Актуальність теми. У кримінології транснаціональна злочинність визначається як одна з форм злочинності – сукупність вчинених за визначений період злочинів (осіб, які їх учинили), що заподіюють шкоду двом або... докладніше


22 / 08 / 2022
Конституція зарубіжних країн (Великобританії, США, Франції, Німеччині і Росії) історична класифікація
1. Конституція зарубіжних країн (Великобританії, США, Франції, Німеччині і Росії), поняття історична класифікація, основні риси, структура, фактична юридична конституція, функції та принципи, порядок прийняття внесення змін Конституція – основний... докладніше


22 / 08 / 2022
Особливості інтелектуальної власності сьогодення
Вступ Актуальність теми. На початку XXI ст. людство стало свідком інформаційної революції, коли на перший план вийшли такі поняття, як «інформаційне суспільство», «нова економіка», «економіка знань та інновацій», «управління... докладніше


22 / 08 / 2022
Законодавча та виконавча гілки влади: проблема взаємовідносин у сучасній Україні
Вступ Державотворчі процеси в Україні відбуваються у складній соціально-економічній і політичній обстановці. Період становлення й розвитку всієї публічної влади, зокрема її законодавчої та виконавчої гілок, супроводжується структурними та організаційними... докладніше


22 / 08 / 2022
Роль покарання у протидії злочинності
Вступ Політика держави у боротьбі зі злочинністю включає комплекс заходів, серед яких головну роль відіграють заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного і культурно-виховного характеру, оскільки ця політика перебуває у... докладніше


14 / 07 / 2022
Місце і роль кримінології в суспільному житті
Вступ Актуальність теми. Сучасні умови, в яких здійснюється входження України в європейський економічний та освітній простір, зумовлюють виконання нових, складних завдань щодо забезпечення психологічного клімату та правопорядку в державі.... докладніше


14 / 07 / 2022
Сократ про державу і право
Вступ Актуальність теми. Величезний вплив на античну і світову філософію справив Сократ (469-399 рр. до н.е.). Сократ – перший афінський (за народженням) філософ, сучасник Демокріта. Сократ цікавий не тільки... докладніше


14 / 07 / 2022
Відповіді до заліку з предмету «Основи екології і екологічного права»
1. Причини виникнення науки екології, її розвиток. Сучасна структура Як і всі інші біологічні науки, екологія розвивалася безперервно, але нерівномірно. І як більшість наук, екологія має свою передісторію. Нагромадження... докладніше


21 / 06 / 2022
Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні
Актуальність теми дослідження. Процес формування громадянського суспільства в Україні висуває високі вимоги до системи правових цінностей і правосвідомості населення. За сучасних умов людина повинна не лише сприймати, засвоювати інформацію... докладніше


Предмет антимонопольного права
Вступ Ринкова економіка це економіка динамічного коливання попиту та пропозиції, економіка порівняльних переваг та ефективного господарювання і для и існування необхідна конкуренція. «Якщо є справді ринкова економіка, то конкуренція... докладніше


10 / 06 / 2022
Прокурорський нагляд та судовий контроль в державному управлінні
Вступ Забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади досягається за допомогою організаційно-правових засобів. У своїй сукупності вони складають способи забезпечення законності та дисципліни. Спеціальні комплексні дослідження, присвячені... докладніше


10 / 06 / 2022
Виды правовых норм, их классификация
Норма права — это формально определенное, сформулированное или санкционированное государством общеобязательное правило поведения общего характера, реализация которого обеспечивается государственными мерами принуждения. Деление правовых норм на отдельные виды имеет очень... докладніше


3 / 06 / 2022
Розвиток аграрного законодавства України
Актуальність теми. Аграрне законодавство України виступає важливим інструментом реалізації конституційних положень про право власності Українського народу на землі та інші природні ресурси. Необхідність дослідження проблем аграрного законодавства України обумовлена... докладніше


Правове регулювання часу відпочинку працівників міліції України
Актуальність теми. Одним із важливих питань на сьогоднішній день є дослідження та аналіз соціально-трудових відносин, оскільки вони є однією із складових формування стабільної ринкової економіки в державі й сприяють... докладніше


Соціальна справедливість в економіці змішаного типу
Актуальність теми. Проблема соціальної справедливості з давніх часів була однією з найбільш болючих і актуальних проблем, оскільки торкалася кожної людини, групи людей за інтересами, соціальних прошарків, класів, страт тощо.... докладніше


Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності
Актуальність теми. Забезпечення громадян якісною медичною допомогою, безпечними медичними послугами є одним з показників створення державою умов для досягнення їх фізичного й психічного благополуччя, повноцінного життя, тривалої соціальної активності.... докладніше


Публічне адміністрування та влада
1. Феномен влади Об’єктом політики є влада. Соціальна влада виникає разом із людським суспільством як його невід’ємний і необхідний елемент. Причинами її появи були: потреба самозбереження соціуму, необхідність у... докладніше


24 / 05 / 2022
Публічна сфера — єдність економічної, соціальної та політичної сфер
1. Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології Соціологія та політологія найбільш тісно пов’язані один з одним. З точки зору об’єкту та методів дослідження політологія та така галузь соціології як... докладніше


24 / 05 / 2022
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
Вступ Серед найбільш відомих праць вітчизняних вчених, роботи яких присвячено розробці напряму проблем становлення та розвитку системи публічного управління в Україні, необхідно назвати роботи B.          Бакуменка, О. Лазора, В.... докладніше


24 / 05 / 2022
Правове регулювання депозитарної діяльності в Україні
Вступ Одним з основних елементів інфраструктури фондового ринку є депозитарна діяльність, що виступає складовою системи обліку прав на цінні папери. Нормативно-правова і технологічна база депозитаріїв в Україні перебуває в... докладніше


24 / 05 / 2022
Факти, що не входять до предмету доказування
Вступ Актуальність теми. Юридична наука, в тім числі кримінальне право, процес, криміналістика, має зазвичай прикладне спрямування, зорієнтоване на точне засвоєння і відповідне практичне застосування чинних законів, їх окремих норм... докладніше


11 / 05 / 2022
Поняття, види та форми правочинів
Вступ Актуальність теми. Цивільний кодекс України вже діє понад шість років. Незважаючи на те, що з його прийняттям цивільне законодавство зазнало суттєвих змін, зміна публічно-приватних основ цивільного права на... докладніше


11 / 05 / 2022
Право на зміну статі: перспективи закріплення в Цивільному Кодексі як немайнового права
На сьогодні традиційне розуміння статі втрачає свою актуальність, на зміну йому приходить «статеве різноманіття, що відкрилося науковому світу в результаті емансипації сексологічних знань» [3, с. 18]. Розвиток медицини та... докладніше


11 / 05 / 2022
Аналіз підходів до визначення поняття «інсайдерська інформація»
Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст.44) — інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на... докладніше


11 / 05 / 2022
Основні напрямки розвитку українського законодавства
Вступ Актуальність теми. Для оптимального розуміння процесів історичного і сучасного становлення й розвитку української правової свідомості та культури актуального значення набуває гостра потреба дослідження прав її суб’єктів як безпосередніх... докладніше


6 / 05 / 2022
Основні процеси утилізації прав на об’єкти промислової інтелектуальної власності
Вступ Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі, то відтепер воно належить, насамперед, творцю цієї... докладніше


5 / 05 / 2022
Застосування правових норм — питання і відповіді до екзамену
1. Соціальна цінність і основні форми реалізації права та правових норм Соціальна цінність — значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп... докладніше


2 / 05 / 2022
Житлове і цивільне законодавство: основні принципи і методи
В житловому праві знайшли своє відображення як загальноправові, так і спеціально-правові принципи: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності на житло; точне застосування чинного... докладніше


2 / 05 / 2022
Видатні адвокати України
Ігор Головань — адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми «Головань і партнери». Народився у Маріуполі, виріс на Донбасі, що не завадило почати навчання в українській школі. Лише після переходу до... докладніше


28 / 04 / 2022
Прогнозування та планування нормотворчої діяльності
Вступ Правова політика України, будучи складовою її загальнодержавної політики, обумовлена об’єктивними закономірностями сучасного суспільного розвитку, тими потребами, які лежать в основі всіх перетворень, які проводяться в країні. Вона спрямована... докладніше


27 / 04 / 2022
Поняття та сутність міжнародної правосуб’єктності
Вступ Актуальність теми. Характеристика будь-якого процесу або явища с неповною без визначення суб’єкта його реалізації та втілення в життя, носія і активного учасника, який сприяє розвитку, руху вперед, робить... докладніше


27 / 04 / 2022
Особливості міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб
ВСТУП Актуальність теми. Зміни в міжнародних відносинах і міжнародному праві кінця ХХ ст. поставили перед наукою низку нагальних проблем. Аналіз суб’єктів міжнародного права, які функціонували в різні історичні епохи,... докладніше


27 / 04 / 2022
Сучасні проблеми адаптації національного законодавства України з правом ЄС
Вступ Процеси, що відбуваються у правовій системі України сьогодні, є нічим іншим, як запозиченням практичного досвіду функціонування державного механізму та правової системи розвинених демократій Заходу способом гармонізації норм українського... докладніше


20 / 04 / 2022
Інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки
1. Суб’єкт інформаційно-аналітичної роботи Сутність поняття інформаційно-аналітичної роботи можна розкрити через поняття інформаційно-аналітичного забезпечення, яке, в свою чергу, пропонуємо дослідити через використання двох основних понять: сутності інформаційного та аналітичного... докладніше


17 / 04 / 2022
Дія закону про захист прав споживачів на підприємстві
Вступ Перехід України до ринкової економіки визначив нові умови для діяльності вітчизняних фірм, підприємств і організацій як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Право підприємств на самостійність не... докладніше


14 / 04 / 2022
Проблеми судової реформи в Україні
Вступ Останніми роками у світовій та вітчизняній літературі актуалізуються питання щодо шляхів підвищення ефективності діяльності як публічних, так і приватних інституцій. Такі напрацювання не обминають питання щодо застосування досягнень... докладніше


8 / 04 / 2022
Права, гарантії та пенсійне забезпечення медичних працівників
1. Права і гарантії медичних працівників Медичний працівник, на відміну від, приміром, лікаря з приватною практикою, уже за визначенням — особа, яка працює за трудовим договором у медичній організації.... докладніше


8 / 04 / 2022
Зміст і значення процедури «спільного ухвалювання рішень» в праві ЄС
Вступ У країнах ЄС, членства у якому прагне Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із «зацікавленими сторонами» і громадою. Консультації є обов’язковим елементом культури врядування («управлінської... докладніше


8 / 04 / 2022
Підприємницьке право – питання до екзамену
1. Поняття, види та правовий статус підприємництва Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного... докладніше


8 / 04 / 2022
Правове регулювання виноградарства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкової економіки в Україні відбувається складно й суперечливо. Воно вимагає створення потужного агропромислового комплексу, вдосконалення й переорієнтації всіх його складових елементів на основі підвищення ефективності... докладніше


2 / 04 / 2022
Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин
Вступ В умовах становлення правової Української держави одне з провідних місць посідає адміністративне право. На нього покладається вирішення проблем досить складних управлінських відносин, що виникають у сфері виконавчої влади.... докладніше


2 / 04 / 2022
Світовий досвід організації місцевого самоврядування в Туреччині
Вступ На сучасному етапі місцеві органи влади є суттєвою ланкою політичної системи у зарубіжних країнах. У світі становлення системи місцевого управління пов’язане з процесами росту адміністративної, фінансової та судової... докладніше


30 / 03 / 2022
Правозахисний рух в Україні 60-80-х років XX ст.
Вступ Актуальність теми. Сьогодні в повсякденному житті ми часто стикаємося з порушеннями прав людини, з ігноруванням законів та не виконанням обов’язків – все це є наслідком радянського стримування людського... докладніше


30 / 03 / 2022
Особливості охорони праці жінок, молоді та інвалідів згідно чинному законодавству України
Вступ Поняття «охорона праці», на наш погляд, можна тлумачити в трьох змістах. В найширшому розумінні охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів,... докладніше


30 / 03 / 2022
Природно-правові вчення в Німеччині ХVІІ- ХVІІІ ст.
Вступ Актуальність. Концепція природного права в наш час актуалізується в умовах побудови правової держави, поглибленої уваги до захисту прав людини. Своє слово в царині природного права намагалися сказати мислителі... докладніше


30 / 03 / 2022
Всесвітня організація інтелектуальної власності, її функції
Вступ Актуальність теми. Для сучасної людини дуже важливо почувати себе захищеною. Ми захищаємо своє тіло, свої права, своє житло та інщі матеріальні блага. Інтелектуальна власність є невід`ємною частиною людини.... докладніше


28 / 03 / 2022
Предмет, метод, система екологічного права
Вступ Процес взаємодії суспільства і природи здійснюється на основі певних закономірностей. Перш за все, суспільство не може існувати без природи, оскільки природні блага забезпечують життєдіяльність людини. У свою чергу... докладніше


28 / 03 / 2022
Право та держава: їх єдність,відмінності та взаємодія
Вступ Актуальність дослідження. Досить складна проблема співвідношення, держави і права набула останнім часом дискусійний характер. Причому ця дискусія з часом не послаблюється, а набуває все гострішого характеру і цьому... докладніше


28 / 03 / 2022
Поняття та види юридичних осіб
Вступ Актуальність теми. Виникнення інституту юридичної особи обумовлюється тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості.... докладніше


28 / 03 / 2022
Порядок обмеження конституційних прав і свобод особи в зарубіжних країнах
Вступ Актуальність теми. При здійсненні прав й основоположних свобод часто виникає проблема визначення меж правомірної поведінки особи. При цьому можливі різноманітні варіанти здійснення прав й основоположних свобод, які виходять,... докладніше


16 / 03 / 2022
Середньовічні єресі: правові і політичні проблеми
Вступ Поняття єресь означає «особливе вчення», «спосіб думання», «спільнота послідовників». Воно є протилежним до поняття «догма», яке в перекладі з грецької означає «думка», «загальноприйнята теза». Таким чином, значення цих... докладніше


16 / 03 / 2022
Політико-правові ідеї римських юристів (Гай, Папініан, Павло, Ульпіан)
Вступ Вагомий вплив на подальший розвиток світової державно-правової думки справили римські юристи I—III ст. Сабін, Гай, Папініан, Ульпіан, Модестін, Павло та ін. Вони були найвидатнішими людьми свого часу, бо... докладніше


16 / 03 / 2022
Римські юристи. Розвиток римської юриспруденції
Вступ У період республіки, як і в інші часи, юристи належали до пануючого стану і були виразниками його світогляду, в основному посідаючи високе службове становище. Свої консультації та іншу... докладніше


16 / 03 / 2022
Методи публічного управління: функції та основні підходи
Вступ Актуальність теми. Становлення і розвиток України як правової, соціальної та демократичної держави передбачає, що у формуванні державної політики здійсненні державного управління, а також виконанні інших державних функцій мають... докладніше


13 / 03 / 2022
Договір майнового найму (оренди): структура, правова характеристика
Вступ Модернізація господарського законодавства передбачає удосконалення основних інститутів господарського права. Інститут договору оренди є одним з найстаріших. Адже ще в дореволюційний період договору оренди приділяли увагу такі відомі науковці... докладніше


13 / 03 / 2022
Систематизація російського права першої половини XVII ст.
Вступ Головним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Уложення 1649р., правова сила якого неодноразово підтверджувалась указами. В першій чверті XVIII ст. коло джерел суттєво змінюється: поповнюється... докладніше


3 / 03 / 2022
“Саксонское зеркало” – памятник права городского самоуправления в Европе
Введение «Саксонское зерцало» представляет большой интерес не только для ученого-историка, юриста или филолога, но и для значительно более широкого круга читателей. Как и всякий другой памятник, отражающий сложную картину... докладніше


3 / 03 / 2022
Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності
Вступ Актуальність теми. Реалізація проголошеного Конституцією України курсу на становлення України як демократичної та правової держави, а також виконання вимог «Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» залежить... докладніше


22 / 02 / 2022
Проблеми забезпечення миру і безпеки в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими викликами, небезпеками й загрозами, що... докладніше


10 / 02 / 2022
Письмові провадження в Конституційному Суду України
Вступ Проведення судово-правової реформи передбачає не лише реформування системи органів судової гілки влади, але й вдосконалення процесуального порядку відправлення різних видів правосуддя, особливо — конституційного, оскільки його ефективність є... докладніше


10 / 02 / 2022
Співвідношення політики та права у розгляді справ та прийнятті рішень Конституційного Суду України
Вступ У кожній демократичній державі світу основні права і свободи людини відносяться до безумовних політико-правових цінностей конституційного рівня, є невід’ємною і визначальною складовою конституційного ладу в цілому. Однак конституційний... докладніше


10 / 02 / 2022
Конституційні права і свободи громадян України і їх класифікація
Право — це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права... докладніше


20 / 01 / 2022
Основні шляхи посилення законності і правопорядку в Україні
Забезпечення законності не відбувається стихійно. Воно вимагає цілеспрямованого впливу на поводження (діяльність) суб’єктів суспільних відносин, тобто є управлінським процесом. Для успішного впливу на цей процес необхідне знання механізмів реалізації... докладніше


20 / 01 / 2022
Правопорядок і суспільний порядок
Правопорядок — це стан упорядкованості суспільних відносин, заснований на праві і законності. Це кінцевий результат реалізації правових вимог і розпоряджень, результат дотримання, виконання правових норм, тобто законності. Саме правопорядок... докладніше


20 / 01 / 2022
Основні принципи і гарантії законності
Важливе значення для теорії і практики зміцнення законності має питання про розмежування принципів і вимог законності. Принципи законності — це основні ідеї, початки, що виражають зміст законності, а вимоги... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття законності і її значення
Термін “законність” з’явився в період буржуазних революцій і зводився до вимоги підпорядкування громадян, адміністрації, посадових осіб і суду приписам закону і заборони виходити за його межі. Зокрема, в Декларації... докладніше


20 / 01 / 2022
Юридичний процес: поняття, етапи, види
Юридичний процес як комплексна система має ряд специфічних ознак, характерних для всіх правових форм діяльності органів держави. Насамперед, цей розгляд, розгляд визначеної юридичної справи, здійснюваний на основі закону. Юридичний... докладніше


20 / 01 / 2022
Юридична відповідальність та її види
Юридична відповідальність слід відрізняти від «позитивної відповідальності”, яку розуміють як почуття відповідальності за свою поведінку, діяльність, як почуття обов’язку. “Позитивна відповідальність” існує у трьох формах часу: в майбутньому, в... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття і види відпусток
КЗпП. Стаття 74. Щорічні відпустки Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим... докладніше


20 / 01 / 2022
Робочий час та його правове регулювання
Робочий час – правове регулювання  —  Розділ 4й Кодексу В загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий час. Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття і види правопорушень, його ознаки
Правопорушення відрізняється від правомірної поведінки і діяльності наступними ознаками: 1) це суспільне небезпечне або шкідливе діяння; 2) це протиправне діяння (дія або бездіяльність); 3) винне протиправне діяння; 4) юридичне... докладніше


29 / 12 / 2021
Дія нормативних актів
Для практики має безпосереднє значення проблема меж дії нормативних актів. Вона містить у собі чотири питання: 1) на які суспільні відносини даний акт поширюється (предметну дію); 2) з якого... докладніше


29 / 12 / 2021
Юридичні факти: поняття та класифікація
Юридичним фактом називається така життєва обставина, з яким закон зв’язує виникнення, чи зміну припинення правовідносин. Ці обставини вказуються в гіпотезах правових норм, і, коли вони виникають у реальному житті,... докладніше


29 / 12 / 2021
Юридичний зміст правовідносин
Правове відношення має матеріальний, вольовий і юридичний зміст. Матеріальне, чи фактичне, складають ті суспільні відносини, що опосередковуються правом; вольове — державна воля, втілена в правовій нормі й у виниклому... докладніше


29 / 12 / 2021
Суб’єкти (сторони) правовідносин
Суб’єкти (сторони) правовідносин — це учасники правового відношення, що володіють взаємними правами й обов’язками. Найчастіше таких сторін два: продавці і покупець при купівлі-продажу; слідчий і свідок при виробництві допиту... докладніше


29 / 12 / 2021
Поняття, ознаки, склад правовідносин
Право не може існувати без правовідносин, воно реалізується в правовідносинах, живе і діє в них. Правовідносини — це кон­кретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо пов’язані з державою і громадянським... докладніше


29 / 12 / 2021
Акти застосування норм права
Підсумком правозастосовчій діяльності виступають акти застосування права. Вони фіксують основні висновки, отримані на інших стадіях правозастосування. Акти застосування як державно-владні веління забезпечують чинність закону. Його перетворення в життя. Вони... докладніше


29 / 12 / 2021
Правозастосування як особливий вид реалізації норм права
Правозастосування — це рішення конкретної справи, життєвого випадку, визначеної правової ситуації. Це “додаток” закону, загальних правових норм до конкретних осіб, конкретним обставинам. Дії правозастосовця чи особи відповідного органу спрямовані... докладніше


29 / 12 / 2021
Трудові правовідносини та похідні від них правовідносини
Трудові правовідно­сини — це двосторонні відносини працівника з власником або ство­рюваним ним підприємством по виконанню за винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля­ганням внутрішньому трудовому розпорядку,... докладніше


27 / 12 / 2021
Законодавство України про працю
Законодавство України про працю складається з таких законодавчих та підзаконних норм: Конституція України; КЗпП та інші законодавчі акти, що регулюють трудові відносини. Закони про підприємства в Україні, про державну... докладніше


27 / 12 / 2021
Співвідношення принципів і норм трудового права
Принципи: принцип свободи праці рівноправності в галузі праці договірного характеру праці визначеності трудової функції стабільності трудових відносин матеріальної зацікавленості в результатах праці безпеки праці участі трудових колективів і профспілок... докладніше


27 / 12 / 2021
Локальні норми трудового права
Система джерел трудового права України відрізняється від джерел інших галузей права тим, що в регулюванні трудових відносин важливе місце займають локальні норми права, які приймаються безпосередньо на підприємствах, в... докладніше


27 / 12 / 2021
Джерела трудового права
Джерела трудового права України можливо визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними органами держави і призначені регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного захисту людей... докладніше


27 / 12 / 2021
Принципи трудового права України
Під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в правових актах економічні закономірності організації  суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин,... докладніше


27 / 12 / 2021
Методи і функції трудового права
Під методом слід розуміти спосіб, спеціальний правовий процес, за допомогою якого право впливає на суспільні відносини, встановлюються права і обов’язки, характер взаємовідносин суб’єктів, правові засоби впливу в разі порушення... докладніше


27 / 12 / 2021
Трудове право як одна із галузей права України
Трудове право, як галузь права, виникло порівняно недавно, а саме – із розвитком капіталістичних відносин, коли робоча сила поступово була прирівняна до товару, на який існує попит та пропозиція.... докладніше


27 / 12 / 2021
Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні
Згідно з Кодексом про шлюб та сім’ю України іноземні громадяни і особи без громадянства, які постійно проживають Україні, користуються в Україні правами і несуть обов’язки в шлюбних і сімейних... докладніше


16 / 12 / 2021
Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом
В силу статті 200 КпШС України опіка (піклування) над неповнолітніми недієздатними або обмеженими в дієздатності громадянами України, які проживають поза межами України, а також над іноземними громадянами, які проживають... докладніше


16 / 12 / 2021
Поняття опіки та піклування за законодавством України
У випадках, коли громадяни з тих чи інших причин (неповноліття, хвороба, похилий вік) не мають можливості самостійно захищати свої права та виконувати обов’язки, над ними встановлюється опіка чи піклування,... докладніше


16 / 12 / 2021
Порядок усиновлення дітей в Україні
Громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину, звертаються із заявою до відділу освіти за місцем проживання з проханням дати висновок про можливість бути усиновителями. До заяви додаються довідка з... докладніше


16 / 12 / 2021
Умови усиновлення за законодавством України
При здійсненні усиновлення необхідно дотримання декількох важливих умов. Перед усе необхідно бажання усиновителя та письмова згода на усиновлення з боку батьків дитини, що усиновлюється, якщо вони у неї є,... докладніше


16 / 12 / 2021
Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів)
У відповідності до закону батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги (стаття 80 КпШС України). Обов’язок по утриманню своїх неповнолітніх дітей здійснюється батьками у більшості випадків... докладніше


16 / 12 / 2021
Визначення прізвища, імені і по батькові, громадянства дитини
Згідно до статті 62 КпШС України, якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюється й дітям. При різних прізвищах дитині присвоюється прізвище батька або матері за згодою батьків, а... докладніше


16 / 12 / 2021
Встановлення батьківства в судовому порядку
На відміну від добровільного визнання батьківства, судове встановлення батьківства можливе лише щодо дітей, які народились після 1 жовтня 1968 року, тобто після вступу в силу законодавства Союзу РСР та... докладніше


16 / 12 / 2021
Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення)
Народження дитини одруженою жінкою створює презумпцію, що її чоловік — батько дитини. Тому вона, маючи на руках свідоцтво про шлюб, не повинна доказувати, що батьком дитини є її чоловік.... докладніше


16 / 12 / 2021
Суб`єктивні сімейні права і обов`язки
Правоздатність і дієздатність — це передумови для виконання особою сімейних прав і обов’язків. Суб’єктивні права і обов’язки реалізуються в сімейних правовідносинах, складаючи їх зміст. Суб’єктивні права і обов’язки в... докладніше


8 / 12 / 2021
Родство і свояцтво у сімейному праві України
В основі великої групи сімейних прав і обов’язків лежить родство учасників сімейних правовідносин. Родство — це кровний зв’язок осіб, які походять один від одного або від спільного пращура. Особами,... докладніше


8 / 12 / 2021
Підстави виникнення сімейних правовідносин
Підставами виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин є юридичний факт. По своїй природі юридичні факти виступають як дії або події. В основному дії входять в який-небудь фактичний склад (наприклад,... докладніше


8 / 12 / 2021
Поняття і види сімейних правовідносин
Сімейні правовідносини — це наслідок застосування до конкретних відносин в сфері шлюбу і сім’ї норм шлюбно-сімейного законодавства. Основу сімейних правовідносин складають немайнові особисті відносини. В сімейному праві особисті права... докладніше


8 / 12 / 2021
Система сімейного права України
Сімейне право регулює визначене певне коло суспільних відносин і обумовлюється базисом суспільства. Створюючи єдину і чітку систему, сімейне право входить в якості складової, або самостійної галузі, в загальну систему... докладніше


8 / 12 / 2021
Принципи сімейного права
Принципи сімейного права — це основні засади, керівні Ідеї, відповідно з якими здійснюється сімейно-правове регулювання суспільних відносин. Одним з принципів сімейного права є одношлюбність (моногамія), тобто громадяни можуть одночасно... докладніше


8 / 12 / 2021
Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права
Говорячи про сімейне право, як про самостійну галузь права, ми все-таки не можемо не помітити, що сімейне право має зв’язок з інститутами цивільного права. Особливо із спадковим, де основним... докладніше


8 / 12 / 2021
Особливості сімейного права як окремої галузі права її місце в системі права України
Об’єктом сімейного права і є регулювання майнових та особистих немайнових взаємовідносин, проте це не зовсім звичайні майнові та особисті відносини, вони відрізняються за своїм характером та мають ряд особливостей:... докладніше


7 / 12 / 2021
Проект нового законодавства про шлюб та сім`ю в проекті Цивільного кодексу України (загальна характеристика)
У зв’язку з Проголошенням Україною незалежності, зміною соціально-політичного устрою держави та переходом до засад ринкової економіки, виникає гостра потреба оновлення шлюбно-сімейного законодавства, цивільного законодавства, роботи над якими підходять до... докладніше


7 / 12 / 2021
Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.
Шлюбно-сімейне законодавство не стояло на місці, а розвивалось далі. 27 червня 1968 року були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю (далі Основи), які... докладніше


7 / 12 / 2021
Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї
Витоки парної та моногамної сім’ї починаються з сім’ї пуналуа. Після виникнення сім’ї пуналуа шлюбне коло починає дедалі все більше звужуватися і це привело до того, що з нього почали... докладніше


7 / 12 / 2021
Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою.
Для періоду, коли людина тільки почала відокремлюватися від природи і ще нічого не виробляла, а лише брала собі готові продукти матеріального світу, характерними були невпорядковані статеві зносини — кожна... докладніше


7 / 12 / 2021
Робота Ф. Енгельса «Походження сім`ї, приватної власності і держави»
Ф.Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави» написана в 1884 р. У роботі «Походження сім’ї, приватної власності і держави» Енгельс розкрив закони та основні етапи розвитку первіснообщинного ладу та... докладніше


7 / 12 / 2021
Механізми державного управління економічною безпекою особистості
ВСТУП Актуальність теми. За останні десятиліття в Україні відбувалося значне зростання матеріального добробуту і процвітання в різних сферах життєдіяльності. В той же час процес цей не можна назвати рівномірним,... докладніше


Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом
Актуальність теми. Процес переходу України до розвинутої ринкової економіки зумовив гостру потребу у створенні певної сприятливої правової бази для розвитку підприємництва в нашій країні. При цьому процес правотворення у... докладніше


Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України
ВСТУП Актуальність теми. Проблема протидії та запобігання корупції в Україні є актуальною: за даними, наведеними міжнародними експертами, у 2009 р. Україна зайняла 146 місце із 180 за рівнем корумпованості, що... докладніше


Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності
1. Поняття сімейного підприємства Домінуюче місце серед суб’єктів господарського права належить такому суб’єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями... докладніше


6 / 12 / 2021
Адвокатура в Україні — опорний конспект
1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 груд­ня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура... докладніше


6 / 12 / 2021
Поняття договору оренди. Об`єкти оренди. Строки договору оренди
Вступ Актуальність теми. Побудова незалежної демократичної держави неможлива без проведення політичної, економічної та соціальної реформ, а також створення нової правової системи, яка б забезпечила успішне втілення їх в життя.... докладніше


3 / 12 / 2021
Система відомчого контролю за діяльністю підрозділів поліції
В поліції функціонує система відомчого контролю за дотриманням законності, головним принципом якої є підконтрольність нижчої ланки вищій, тобто принцип субординації. Суб’єктами внутрішньовідомчого контролю є Міністр, його заступники, Колегія МВС,... докладніше


25 / 11 / 2021
Суб’єкти здійснення контролю та нагляду за діяльністю поліції та їх повноваження
Згідно Закону України “Про національну поліцію” визначається, що такий контроль здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і, в межах своєї компетенції, ради. При цьому, місцеві ради, здійснюючи... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття контролю та нагляду за діяльністю поліції як способів забезпечення законності, особливості їх правового регулювання
ВСТУП Поліція в Україні — один з важливих соціальних інститутів, виконавчої влади, який захищає життя і здоров’я, права і свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави від протиправних... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності підрозділів поліції особливого призначення
Відповідно до Наказу МВС від 08.05.2014 № 447 «Про затвердження Положення про підрозділи поліції громадської безпеки особливого призначення» підрозділ поліції громадської безпеки особливого призначення (далі — підрозділ) є структурним... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування
Згідно з нормами чинної Конституції (стаття 27, яка надає право кожному захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань), Закону України — Про національну... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності служби дільничних інспекторів поліції
Національна поліція та його підрозділами на місцях уживаються заходи для поліпшення оперативної обстановки, однак, як свідчить практика, стан боротьби із злочинністю не повною мірою відповідає вимогам Президента держави та... докладніше


25 / 11 / 2021
Система, структура та основні завдання національної поліції
Згідно  офіційного сайту національної поліції http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1855846 на сьогоднішній день національна поліція України поділена на наступні блоки: на рівні апарату; міжрегіональні територіальні органи територіальні органи державні установи територіальної поліції. Так, структура... докладніше


25 / 11 / 2021
Департамент патрульної поліції як основний суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку
Згідно Наказу МВС 18.11.2015 року « Про внесення змін до наказу Національної поліції від 06 листопада 2015 року № 73» затверджено положення про Департамент патрульної поліції. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття, система, структура та завдання навчальної дисципліни «Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку»
ВСТУП Останніми роками розбудова демократичної, правової держави, головним завданням і змістом діяльності якої є утвердження, забезпечення і захист прав та свобод людини і громадянина, набула особливого значення. Виконання цього... докладніше


25 / 11 / 2021
Форми участі громадян в охороні громадського порядку
Громадяни можуть брати участь в охороні громадського порядку у таких формах: Масові громадські організації (профспілки, добровільні громадські товариства — сприяння обороні, мисливців і рибалок, охорони природи тощо). Організації і... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття громадського порядку, правопорядку і громадської безпеки
ВСТУП Конституція України окреслила основні принципи та ідеї розбудови демократичної, соціальної, правової держави. За цих умов значно зросла соціально-політична активність населення, яка проявляється в різних сферах суспільного життя і,... докладніше


25 / 11 / 2021
Права людини в історії політико-правової думки
Вступ Актуальність дослідження. Формування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави, досконалої національної правової системи, які б відповідали правовим традиціям, правосвідомості нашого народу, ідеї захисту прав людини і громадянина, втіленим,... докладніше


20 / 11 / 2021
Основні риси цивільного права у Київській Русі
Вступ Київська Русь за формою правління — ранньо­феодальна монархія. Безперечно, Київська Русь не була державою в сучасному розумінні цього слова, а лише періодично набувала ознак ранньофеодальної імперії, міжкнязівської федерації... докладніше


3 / 11 / 2021
Державний, правовий та політичний устрій Іспанії
Вступ Іспанія, офіційно Королівство Іспанія — держава на південному заході Європи. Займає більшу частину Піренейського півострова, Балеарські і Пітіузькі острови в Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія... докладніше


3 / 11 / 2021
Аспекти вивчення повноважень Кабінету Міністрів України
Вступ Актуальність проблеми. Одним з найактуальніших завдань реформи системи державного управління в Україні залишається вдосконалення організації та діяльності Кабінету Міністрів України. Основа цього — визначення правового статусу уряду, який... докладніше


30 / 06 / 2021
Моральна шкода: поняття та розмір відшкодування
Поняття моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди. Практичні аспекти застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України. Вступ Конституція України, як основний закон, закріплює в Україні... докладніше


5 / 04 / 2021
Особенности правового режима использования Керченского пролива
Введение Керченский пролив — единственный выход из Азовского моря. Движение судов по нему в настоящее время организовано по двум трассам: принадлежащему Украине глубоководному Керчь-Еникальскому каналу, а также по российским... докладніше


4 / 04 / 2021
Основні гарантії дотримання принципу законності при здійсненні органами СБУ оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності
Вступ Оперативно-розшукова  діяльність  —  це  система  гласних   і негласних  пошукових,  розвідувальних    та    контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням    оперативних    та оперативно-технічних засобів. Правову основу  оперативно-розшукової  діяльності  становлять Конституція  України ... докладніше


3 / 04 / 2021
Україна як суб`єкт міжнародного економічного права
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва Зближення європейського права із законодавством України 4. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу Вступ... докладніше


29 / 03 / 2021
Господарські та адміністративні суди: спеціалізовані суди України
Система, склад та повноваження господарських судів Організація діяльності адміністративного суду Практика розмежування компетенції адміністративних та господарських судів Вступ Актуальність. Після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, де перехідними встановлювалась розмежування... докладніше


29 / 03 / 2021
Державний устрій Афін у 5-4 ст. до н.е.
Вступ В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, коли еталоном олігархії стала політична організація... докладніше


27 / 03 / 2021
Поняття та види джерел права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


24 / 03 / 2021
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
Вступ Термін «фізична особа» означає людину як суб’єкта права і застосовується в різних галузях права, у тому числі в МПрП. Фізична особа має свій статус, але законодавство виділяє за... докладніше


24 / 03 / 2021
Глави держав у зарубіжних країнах (На прикладі: Франція, Германія, Італія, Велика Британія, Польща, Чехія, Росія, США, Канада, Бразилія, Китай, Індія, Японія)
Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її території та поза її межами, символ єдності... докладніше


11 / 03 / 2021
Авторське право і програмне забезпечення
Вступ Актуальність теми. Щодо теми дослідження, то вона обрана невипадково, а в силу своєї актуальності та вагомості. Галузь комп’ютерних технологій має досить нетривалу історію. Беручи до уваги хоча б... докладніше


10 / 03 / 2021
Аналіз системи особистої охорони в різних країнах світу
Вступ За кордонами України сьогодні накопичений великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки кадрів для поліцейських служб. Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її... докладніше


9 / 03 / 2021
Підхід до історичної типологізації вчень про державу і право
1. Зверніться до наступного джерела: Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Який підхід до історичної типологізації... докладніше


5 / 03 / 2021
Система міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право — це самостійна, відмінна від на­ціональних правових систем конкретних держав сис­тема права. Міжнародне право функціонує в міжнарод­ній системі, будучи її нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні... докладніше


29 / 01 / 2021
Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнарод­на доктрина в цьому питанні виробила наступні основні підходи: дуалістичний, моністичний, радянський. В... докладніше


29 / 01 / 2021
Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право виникло внаслідок реальних сус­пільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку пер­вісні общини і племена не існували відокремлено, а були об’єднані неписаними родовими законами. Перші зви­чаєві норми... докладніше


29 / 01 / 2021
Особисті та майнові права автора. Захист авторського права
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва. Співавторами є особи, спільною... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”
Найбільш фундаментальні питання захисту авторського права відображені в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Цей закон охороняє особисті (немайнові) та... докладніше


14 / 01 / 2021
Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники; наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації; громадські організації у науковій та науково-технічній... докладніше


14 / 01 / 2021
Характеристика інституту „префект” у Франції
Вступ 1. Префект як провідник і гарант втілення державної політики 2. Повноваження перфекта 3. Інститут перфекта в Новому Адміністративному Кодексі Франції Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні Франція, серед... докладніше


29 / 12 / 2020
Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності
Зміст 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів Список використаних джерел 1.... докладніше


24 / 12 / 2020
Торговельне право США
Вступ Торговим правом вважається система норм, яка регулює організацію професійної торгової діяльності в широкому значенні цього поняття, тобто яка застосовується до торгівлі, промисловості, фінансової діяльності, іншими словами — професійної... докладніше


23 / 12 / 2020
Роль та значення міжнародних конференцій і нарад в сучасній дипломатичній практиці
Вступ 1. Міжнародні конференції і наради в дипломатичній практиці 2. Правила проведення міжнародних конференцій і нарад Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин глобального характеру... докладніше


11 / 12 / 2020
Організація митних операцій в Україні
Вступ 1. Порядок та вимоги митного оформлення товарів, майна та інших предметів 2. Митний контроль та митне оформлення Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність митних органів України пов'язана із... докладніше


10 / 12 / 2020
Повноваження Комітету міністрів Ради Європи у галузі захисту прав людини
Вступ Актуальність.Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло... докладніше


8 / 12 / 2020
Попереднє судове засідання. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу
Вступ 1. Попереднє судове засідання 2. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу Висновки Список використаних джерел Вступ Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясуванняможливості врегулювання спору... докладніше


3 / 12 / 2020
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності 1.1. Поняття кримінальної відповідальності 1.2. Підстави кримінальної відповідальності 2. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 2.1. Поняття та... докладніше


30 / 11 / 2020
Джерела інформаційного права
Вступ 1. Сучасне інформаційне законодавство 2. Джерела інформаційного права Висновки Список використаних джерел Вступ Початок ХХІ століття для нашої країни, як і для багатьох інших країн світу, ознаменувався формуванням... докладніше


27 / 11 / 2020
Порядок врегулювання переддоговірних спорів у зобов`язальному праві України
Вступ 1. Поняття, зміст, підстави виникнення та припинення зобов’язань 2. Загальна характеристика господарських договорів 3. Порядок укладання та виконання господарських договорів 4. Переддоговірні спори та доарбітражне врегулювання господарських спорів... докладніше


24 / 11 / 2020
Інститути громадського суспільства територіальної громади: шляхи співпраці
Вступ 1. Інститути громадянського суспільства 2. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні 3. Практичний досвід місцевого самоврядування на прикладі Дарницького району м. Києва Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Зміст Вступ 1. Поняття помилки та її значення для кримінальної відповідальності 2. Види помилок. Юридична помилка та її кримінально-правове значення 3. Вплив фактичної помилки на кримінальну відповідальність Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Вдосконалення механізму функціонування апарату органу державної влади на прикладі Дарницької районної державної адміністрації
Вступ 1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави 2. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 3. Механізм держави, державний... докладніше


22 / 11 / 2020
Традиція природного права
Вступ 1. Визначення природного права 2. Природне право: класичні формулювання 3. Середньовічна природно-правова думка до Томи Аквінського 4. Вчення про природне право у Томи Аквінського 5. Природне право як... докладніше


14 / 11 / 2020
Порівняльна характеристика інституту світових судів
Вступ 1. Міжнародний суд. Члени Міжнародного Суду 2. Головні риси міжнародних правових норм, які регулюють належність до суддівського корпусу 3. Національні правові норми Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародний... докладніше


11 / 11 / 2020
Підприємницьке право. Питання та відповіді до екзамену
1. Поняття та предмет господарського (підприємницького) права 2. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 3. Види та умови здійснення підприємницької діяльності 4. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької... докладніше


10 / 11 / 2020
Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів
Вступ Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами... докладніше


7 / 11 / 2020
Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві докази
Вступ Актуальність теми. Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального судочинства є встановлення істини у кримінальних справах, щоб "кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і... докладніше


7 / 11 / 2020
Етапи формування злочинної поведінки
Вступ 1. Соціальні етапи формування злочинної поведінки 2. Типи антисуспільної спрямованості особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести кримінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у... докладніше


6 / 11 / 2020
Формування податкової системи в Україні
Вступ Розділ 1. Структура податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи в Україні 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3. Принципи побудови національної податкової системи Розділ 2. Характеристика податкової... докладніше


24 / 10 / 2020
Розвиток логіки у часи Відродження
Вступ 1. Логіка епохи Відродження 2. З історії логіки часів Відродження на Україні Висновки Список використаних джерел Вступ XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу... докладніше


22 / 10 / 2020
Договори про надання послуг: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим Цивільним кодексом України 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 1.2. Укладення договору 1.3. Порядок та наслідки розірвання... докладніше


21 / 10 / 2020
Європейські стандарти забезпечення захисту прав людини у правовій системі України
Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними... докладніше


16 / 10 / 2020
Фінансово-економічна оцінка проекту нормативно-правового акта у сфері господарської діяльності. Проект Закону про гральний бізнес в Україні
Ігорний бізнес є дуже прибутковим, саме тому цей вид підприємницької діяльності зростає дуже швидкими темпами. А про розвиток вітчизняного законодавства відносно регулювання відносин у сфері грального бізнесу так сказати... докладніше


13 / 10 / 2020
Огляд вчень про звичаєве право
Вступ Актуальність теми. Звичаєве право — перша історична форма права, нині найпоширеніша серед країн з консервативним способом життя. Воно складається з норм, санкціонованих державою, тобто таких, що набули її... докладніше


11 / 10 / 2020
Особливості державної влади в Україні, її проблеми та перспективи
Вступ 1. Особливості державної влади в Україні 2. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: Проблема щодо системи державної влади... докладніше


10 / 10 / 2020
Сучасні проблеми транспортного права (застосування)
Вступ 1. Транспортна діяльність 2. Проблеми транспортної політики 3. Правова природа поняття «транспортні послуги» Висновки Список використаних джерел Вступ В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. По-перше, він... докладніше


9 / 10 / 2020
Речовий доказ у кримінальному процесі
Вступ Розділ 1. Правова природа предметів – носіїв доказової інформації 1.1. Поняття та сутність доказів у кримінальному процесі України. значення речових доказів в доказуванні по кримінальній справі 1.2. Особливості... докладніше


9 / 10 / 2020
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Поняття та система транспортних злочинів 1.1. Поняття транспортних злочинів 1.2. Система транспортних злочинів 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного, автотранспорту і... докладніше


3 / 10 / 2020
Позовна давність у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність. Строки є однією з правових категорій, які часто відіграють основоположну роль в цивільно-правових відносинах, бо час має істотне значення для виникнення, зміни та припинення відносин, і для... докладніше


1 / 10 / 2020
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Вступ Розділ 1. Підстави припинення трудового договору: поняття, класифікація 1.1. Підстави припинення трудового договору 1.2. Класифікація підстав припинення трудового договору Розділ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 2.1.... докладніше


25 / 09 / 2020
Взаємовідносини держави і громадянина та шляхи до співпраці
Анотація В статті розглядається проблема взаємовідносин громадянина і держави. Поняття „громадянин” означає зв`язок особи з правовою системою держави, громадянином якої він є. Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи... докладніше


22 / 09 / 2020
Орган государства, понятия, признаки и виды. Государственные органы в современной Украине
В ведение Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем-нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и... докладніше


20 / 09 / 2020
Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України
Зміст 1. Поняття первинної, додаткової і повторної експертизи. Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України 2. Судово-балістична експертиза Список використаних джерел 1. Поняття первинної,... докладніше


17 / 09 / 2020
Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика
Вступ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції 2. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Висновки Список використаних джерел Вступ Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями справ... докладніше


17 / 09 / 2020
Влада та власність: поняття та їх взаємовплив
Вступ 1. Система та правовий статус органів державної влади 2. Державна влада та власність Висновки Список використаних джерел Вступ Держава у особі органів державної влади здійснює організуючу, цілеспрямовану діяльність... докладніше


17 / 09 / 2020
Сутність та поняття вини в цивільному праві
Вступ Актуальність теми. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірної відповідальності, яка в сучасних... докладніше


17 / 09 / 2020
Трудовий договір в сучасній театральній практиці
Вступ Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) і (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України.... докладніше


16 / 09 / 2020
Поняття та принципи митної служби
Вступ 1. Поняття та принципи митної служби 2. Види і ставки мита 3. Особливі режими митного контролю Висновки Список використаних джерел Вступ Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність... докладніше


10 / 09 / 2020
Організаційно-технологічні документаційні аспекти роботи зі зверненнями громадян на матеріалах Пенсійного фонду України Оболонського району м.Києва
ВСТУП Актуальність теми. Питання практичної щодо реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їх... докладніше


7 / 09 / 2020
Чому я хочу вступити до СБУ
Вступ Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. До... докладніше


7 / 09 / 2020
Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть , види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Національні особливості пенсійного забезпечення 2. Пенсійне забезпечення в Україні 2.1. Законодавча база... докладніше


5 / 09 / 2020
Гарантії права на інформацію
Вступ Людина як суб’єкт суспільних відносин має потребу в отриманні відомостей про події та явища, що відбуваються або мали місце в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація є... докладніше


4 / 09 / 2020
Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Інформація, процеси, що її підтримують, інформаційні системи та сітьова інфраструктура, які є істотними активами сучасних фірм, підприємств та організацій, все частіше зштовхуються із різними загрозами безпеки,... докладніше


4 / 09 / 2020
Політика інформаційної безпеки як основа управління інформаційною безпекою
Вступ Актуальність вирішення проблеми захисту інформаційних ресурсів обумовлюється зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно налаштованих громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з боку злочинних елементів... докладніше


4 / 09 / 2020
Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання у державі місцем виконання роботи
Вступ 1. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства 2. Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства 2.1. Гарантії трудової діяльності та трудовий статус 2.2. Соціальне забезпечення іноземних... докладніше


4 / 09 / 2020
Правове регулювання ветеринарної медицини
Вступ Своєрідний об’єкт державно-правового регулювання сільського господарства становлять відносини ветеринарного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і громадян як власників худоби і птиці. Правове регулювання цих відносин проводиться у відповідності до норм... докладніше


3 / 09 / 2020
Правовий режим функціонування електронних документів
Вступ Актуальність теми. Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Найбільш важливим стримуючим фактором розвитку електронної комерції... докладніше


3 / 09 / 2020
Визначення та характеристика правопорушень на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх подолання
Вступ Актуальність теми. Молоді громадяни держави повинні формувати свій життєвий потенціал стосовно свого часу і його вимог. У зв’язку з цим зростає роль і значення правової системи, що робить... докладніше


3 / 09 / 2020
Колегіальні органи прокуратури України
Вступ Актуальність теми. Розроблення нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною пов’язане не тільки з необхідністю глибокого наукового обґрунтування місця і ролі прокуратури серед інших політичних інститутів, покликаних... докладніше


3 / 09 / 2020
Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання» в теорії кримінального права»
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави 2. Поняття покарання та його мета 3. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності та покарання Висновки Список використаних джерел Вступ У КК нерідко... докладніше


3 / 09 / 2020
Звід законів Російської імперії 1835 р.
Вступ У першій половині XIX ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм... докладніше


2 / 09 / 2020
Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ 1. Економічна природа пенсійного забезпечення і його управлінський фактор 1.1. Призначення, завдання та функції Пенсійного фонду 1.2. Структура Пенсійного фонду 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо пенсійного забезпечення 2.... докладніше


2 / 09 / 2020
Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури
Вступ Ефективність функціонування будь-якої організації, здатність ефективно та оптимально досягати необхідного результату значною мірою залежить від розроблення, впровадження та дотримання у повсякденній діяльності певних вихідних положень (принципів). Не є... докладніше


29 / 08 / 2020
Теоретичні аспекти нотаріальної справи
Вступ 1. Поняття компетенції нотаріальних органів 2. Умови і порядок видачі свідоцтва про право власності за життя подружжя Висновки Список використаних джерел Вступ Нотаріат в Україні – це система... докладніше


29 / 08 / 2020
Методологічні засади звичаєвого права
Вступ 1. Основні риси звичаєвого права 2. Трактування та методологічні засади звичаєвого права 3. Законодавчі акти звичаєвого права Висновки Список використаних джерел Вступ Звичаєве право – сукупність обов’язкових до... докладніше


29 / 08 / 2020
Основні рівні пізнання в праві
Вступ Праворозуміння — це не тільки володіння знаннями про право у вигляді тієї інформації, що є на даний момент у розпорядженні правознавства. До проблеми володіння добутою інформацією впритул примикає... докладніше


27 / 08 / 2020
Тоталітарна держава
Вступ 1. Типи політичних режимів 2. Поняття та концепція тоталітаризму 3. Ідеологія в тоталітарній державі 4. Тоталітарно організоване суспільство Висновки Список використаних джерел Вступ Політичний режим – це характеристика... докладніше


26 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Актуальність постановки проблеми суспільних відносин за Законами XІІ таблиць пояснюється їхнім значним впливом на подальший розвиток римської держави. Об’єкт дослідження — соціальні процеси й групи в середині V... докладніше


18 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Історія створення сучасного правознавства починається від часів Стародавнього Риму. Звісно, правові системи існували й у давніших цивілізаціях. Більш того, саме римське право зазнало потужного впливу давньогрецького, близькосхідного, іудейського... докладніше


18 / 08 / 2020
Закон про інформацію
Вступ Закони України «Про інформацію» містить норми, що розкривають закріплений Конституцією України зміст права громадян на інформацію, дають визначення конференційної інформації та інформації із обмеженим доступом, а також такої... докладніше


18 / 08 / 2020
Об’єкти науково-технічної інформації
Вступ Закон України “Про науково-технічну інформацію” дає таке її визначення: “Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані... докладніше


18 / 08 / 2020
Правове регулювання непрямих податків в Україні
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків-2002 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і... докладніше


15 / 08 / 2020
Правова статистика
Зміст Вступ 1. Охарактеризувати види середніх величин та техніку їх обчислення 2. Пояснити суть адміністративно – правової статистики як галузі правової статистики. Її специфіка, завдання та стадії відображення статистичних... докладніше


15 / 08 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


10 / 08 / 2020
Статус арбітражного керуючого
Вступ Одним із пріоритетних напрямів розвитку законодавства в Україні є вдосконалення законодавства про банкрутство, зокрема законодавства, що регулює діяльність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства, яке має більш повно відповідати... докладніше


3 / 08 / 2020
Загальнотеоретична характеристика принципу державної влади (сутність та засоби його реалізації)
Вступ Принципи організації та діяльності органів державної влади — це основоположні вихідні положення, на яких базуються побудова й функціонування органів державної влади. Принципи організації та діяльності органів державної влади... докладніше


2 / 08 / 2020
Одноосібне володіння, його переваги та недоліки
Вступ Комерційний бізнес виступає невід’ємною ланкою сучасної ринкової економіки. Хоча сам термін «комерційний бізнес» є порівняно новим в українській економічній літературі, маємо чимало досліджень, що присвячені загальним питанням розвитку... докладніше


2 / 08 / 2020
Етапи проведення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальне знайомство з проблемою. Визначення термінів і питань. Збір фактів. Роз’яснення фактів. Побудова гіпотези. Висновки. Створення аналітичного документа Для того щоб на основі наведених принципів підготувати відповідний інформаційно-аналітичний матеріал,... докладніше


31 / 07 / 2020
Дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності
Процес дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності. Технологія процесу дослідження і оцінки інформації. Гіпотеза. Використання методів в інформаційно-аналітичної діяльності: спостереження, порівняння, вимірювання, абстрагування, аналіз, синтез, аналогія, моделювання, відсотковий метод, Історичний метод,... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційна культура в інформаційно-аналітичній діяльності
Поняття про інформаційну культуру та інформаційну етику. Внутрішні аспекти інформаційної культури. Зовнішній аспект інформаційної культури Нині існує велика кількість визначень інформаційної культури. У  даному випадку доцільно розглянути визначення, подане... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування При визначенні інформаційних потреб органу управління... докладніше


31 / 07 / 2020
Джерела інформації та інформаційні посередники
Класифікація джерел інформації. Інформаційні посередники. Друковані видання як джерело інформації. Електронні джерела інформації. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як джерела інформації. Консультативні послуги як джерело інформації. Характеристика інших... докладніше


31 / 07 / 2020
Попередній розгляд справи суддею
Вступ Актуальність. Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або... докладніше


29 / 07 / 2020
Міжнародне публічне право — Питання до екзамену
1. Класифікація міжнародних правопорушень Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний... докладніше


25 / 07 / 2020
Правове становище прокурора у цивільному процесі
1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої... докладніше


22 / 07 / 2020
Система, метод, принципи, джерела та місце банківського права в системі галузей права України
Вступ 1. Система, метод, принципи, джерела банківського права України 2. Місце банківського права в системі галузей права України Висновки Список використаних джерел Вступ У процесі розбудови демократичної правової держави... докладніше


21 / 07 / 2020
Походження, сутність, формотворчі ознаки та функції держави
Вступ Визначальною ланкою політичної системи суспільства та її підсистеми — політичної організації — є держава. Держава — форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов´язаних установ і організацій, які... докладніше


17 / 07 / 2020
Адвокатура як правозахисний інститут
Вступ 1. Адвокатура як правозахисний інститут 2. Місце правозахисної адвокатури в українському громадянському суспільстві Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасний етап розвитку українського суспільства, інституціональні зміни вимагають вдосконалення організації... докладніше


13 / 07 / 2020
Джерела конституційного права як галузі національного права України
Вступ Актуальність теми. Посилення глобалізаційних процесів у світі, які не пройшли осторонь права, підтвердженням чому є дифузійність джерельних систем різних правових систем і сімей світу, а також розбудова Української... докладніше


12 / 07 / 2020
Укладання договору в римському праві
Вступ 1. Укладання договору 2. Підстави виникнення зобов`язань Висновки Список використаних джерел Вступ Історія римського народу відома науці з тієї пори, коли Рим був невеликою сільськогосподарською общиною, в якій... докладніше


11 / 07 / 2020
Трудове право. Питання до заліку
Зміст 1. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення 2. Поняття та підстави виникнення трудових правовідносин 3. Зміст та структура трудових правовідносин 4. Фізичні особи (працівники) як суб'єкти... докладніше


9 / 07 / 2020
Вчення Джоржа Лока про державу та право
Вступ Локк Джон — англійський теоретик природного права, політичний мислитель, філософ. У період протекторату О. Кромвеля вчився в Оксфордському ун-ті, де одержав ступінь магістра. Викладав в ун-ті, був декілька... докладніше


7 / 07 / 2020
Шляхи розвитку інформаційної функції в Українській державі
Вступ У процесі цивілізаційного розвитку виникає необхідність переосмислення функцій держави в суспільних процесах та концентрації її зусиль на тих сферах життєдіяльності, які об’єктивно цього потребують на конкретно-історичному етапі. В... докладніше


4 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Вступ У забезпеченні збереження майна усіх форм власності велику роль відіграє принцип невідворотності покарання, який вимагає обов’язкового розслідування кожного злочину. Реалізація цього принципу передбачає також максимальне використання під час... докладніше


4 / 07 / 2020
Управління інформаційною безпекою систем, що опікуються життєзабезпеченням держави
Вступ Актуальність теми. Характерною рисою сучасних соціально-економічних відносин в Україні є динамічний розвиток ринкових за­сад гос­по­да­рю­ван­ня. Трансформація економічної системи позначається на всіх сфе­рах сус­піль­ного виробництва і вимагає нових поглядів... докладніше


30 / 06 / 2020
Правовий статус експертно-екологічної експертизи
Вступ 1. Правовий статус експертно-екологічної експертизи 2. Правова охорона надр і земель, наданих для користування надрами 3. Державний кадастр тваринного світу Висновки Список використаних джерел Вступ Від часу виникнення... докладніше


27 / 06 / 2020
Характеристика діяльності та життя юриста 20-го століття – В.Я. Тацій
Вступ Виповнилося 70 років від дня народження та 45 років науково-педагогічної і громадської діяльності видатного українського вченого в галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, талановитого педагога,... докладніше


27 / 06 / 2020
М.Ф. Володимирський-Буданов — життєвий та творчий шлях
Вступ Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – історик права, член-кореспондент Петербурзької академії наук (з 1903). Закінчив Київський університет (1864). З 1864 – професор історії російського права Київського університету св. Володимира.... докладніше


26 / 06 / 2020
Соціальні функції права
Вступ Найважливішими функціями соціології права, як і кожної наукової дисципліни, є теоретична (методологічна) та практична. Відповідно до цих двох основних функцій можна було б виділити дві моделі, два види... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену з «Історії держави і права зарубіжних країн»
1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей... докладніше


22 / 06 / 2020
Хуліганство як один із злочинів проти громадського порядку та моральності
Вступ Актуальність.Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася в найбільш небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності зумовлене кризовими явищами в політичному... докладніше


19 / 06 / 2020
Основні наукові теорії місцевого самоврядування
Вступ Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою... докладніше


17 / 06 / 2020
Загальна характеристика звичаєвого права Африки
Вступ 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем 2. Звичай та основні риси звичаєвого права 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки 4. Звичаєве право в... докладніше


16 / 06 / 2020
Інтелектуальна власність, порушення та наслідки
1. Членство України  в міжнародних договорах про інтелектуальну власність Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кінець 2010 року є 28 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової... докладніше


12 / 06 / 2020
Державне регулювання розвитку сфери охорони здоров’я
Вступ Перехід охорони здоров’я на ринкові відносини зумовлений загальними економічними змінами в суспільстві. Однак ринкові перетворення в охороні здоров’я пострадянських країн спричинені й відбулися під впливом внутрішніх реформ, а... докладніше


12 / 06 / 2020
Міжнародне правове регулювання перевезень. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу залізничним транспортом в СНД
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання перевезень 1.1. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 1.2. Правові основи державного управління залізничним транспортом України 2. Правове регулювання перевезень залізничним транспортом 2.1. Правове регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Структура адміністративного регулювання службово-бойової діяльності органів МВС України
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи адміністративного регулювання 2. Основи службово-бойової діяльності, співробітництво 3. Правові, юридичні, психологічні аспекти службово-бойової діяльності. Визначення службово-бойової діяльності. Структура службово-бойової діяльності 4. Порядок адміністративного регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Особливості майнових правовідносин у сімейному праві
Вступ Сімейні правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права. Яке ж коло суспільних відносин регулюється нормами сімейного права? Для відповіді на це запитання необхідно дослідити ознаки сімейних... докладніше


9 / 06 / 2020
Поняття і завдання криміналістичної тактики. Тактичний прийом і критерії його допустимості
Вступ 1. Поняття і завдання криміналістичної тактики 2. Тактичний прийом і критерії його допустимості Висновки Список використаних джерел Вступ Криміналістична тактика — третій розділ криміналістики; це система наукових положень... докладніше


8 / 06 / 2020
Договір найму (оренди) нерухомості
Вступ 1. Суть договору найму житла 2. Строк дії договору 3. Обов’язки наймача, наймодавця 4. Піднайм житла 5. Підстави розірвання договору найму житла Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність... докладніше


7 / 06 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


6 / 06 / 2020
Основні питання цивільного права
1. Функції цивільного права Дохідність поняття «функції цивільного права» від загальнотеоретичного тлумачення поняття «функція права» взагалі видається цілком закономірним. Адже галузь цивільного права хоча і відносно автономна, але водночас... докладніше


5 / 06 / 2020
Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Вступ 1. Об'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 2. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень 3. Суб'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 4. Суб'єкт перевищення влади або... докладніше


31 / 05 / 2020
Історія держави і права зарубіжних країн. Питання для підготовки до екзамену
1. Предмет і метод вивчення історії держави і права Предметом історії держави і права зарубіжних країн є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права... докладніше


29 / 05 / 2020