Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Державне управління

Поняття державної служби
Вступ Актуальність теми. Серед багатьох явищ, понять, проблем, які є ключовими і складовими частинами життя сучасної людини, на сьогоднішній день варто виокремити ті, які напряму несуть в собі істотний... докладніше


Ефективність різних стилів керівництва в державній службі
Вступ Ефективність державної служби безпосередньо залежить від стилю управління. Тому в процесі реформування державної служби в Україні важливе значення має інтегрування стилів управління. В державному управлінні проблемі формування та... докладніше


Державне управління на транспорті
Вступ Актуальність теми. Транспорт відіграє одну із провідних ролей у економічних відносинах будь-якої сучасної держави. Слід зазначити, що повітряний транспорт порівняно із іншими видами транспорту є молодшим та досить... докладніше


Проблемні напрями діяльності представницьких органів місцевого самоврядування
1. Сучасні тенденції удосконалення форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування Відповідно до статті 5 Конституції України [1] носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у Україні є народ.... докладніше


Правовий статус представницьких органів влади в Україні
У роботі аналізуються проблеми та суперечності утвердження в Україні ефективного місцевого самоврядування. Стверджується, що ці завдання є ключовим питанням реформи, спрямованої на демократичну децентралізацію влади, що сприятиме активізації розвитку... докладніше


Поняття та види добровільних об’єднань
Суб’єкти адміністративно-правових відносин реалізують свої права і обов’язки не тільки індивідуально, а й відповідним чином об’єднуючись в організації (асоціації). Колективна форма задоволення потреб громадян є звичайним у світовій практиці... докладніше


Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними благами
Суспільні блага є продуктом діяльності держави та виокремлюються наступними особливостями: —         Суспільні блага надаються споживачам, оминаючи конкурентний ринок та повинні бути доступні всім громадянам, незалежно від їх доходів. —        ... докладніше


Суспільні процеси, як суб`єкти та об`єкти публічного управління
Вступ За сучасних умов глобалізації управління суспільним розвитком для будь-якої держави основний зміст публічного управління характеризується новими формами взаємодії в системі «суспільство — держава — людина», яка функціонує в... докладніше


Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в України та світі
Вступ Динамічні зміни, що відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільної діяльності, вимагають соціально-економічних перетворень з орієнтацією на принципи інноваційного розвитку, ефективне використання науково- технічного та інтелектуального потенціалу, запровадження економіки... докладніше


Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в Україні: коротка характеристика, основні функції
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його... докладніше


Функції державного управління: поняття, основні види
Функції державного управління відносно самостійні та універсальні. Наявні різні підходи щодо їх класифікації, їх поділяють на політичні та технічні функції або функції загального управління й спеціалізовані функції, функції здійснення... докладніше


Проблемы реформирования местного самоуправления в Украине
В настоящее время в Украине проводится реформирование системы местного самоуправления, целью которого является существенное повышение эффективности системы управления на местах. Но этот процесс сильно затянулся. Для достижения поставленных целей... докладніше


Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері
Вступ Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері тісно пов’язано з адмініструванням галузей економіки, адміністративно-політичної та інших галузей. Взаємозв’язок галузей настільки тісний, що жодна з них не може розвиватися окремо, хоча... докладніше


Державне управління сфери капітального будівництва та особливості регулювання житлового будівництва
Будівництво — це галузь національної економіки, що створює основні фонди (виробничі і невиробничі) для національного виробництва. Суб’єктом регулювання є Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Капітальне будівництво є багатогалузевою господарською... докладніше


Значення розвитку рекреаційних територій для вирішення проблеми зайнятості населення
Сьогодні попит на рекреацію і туризм в Україні щороку зростає. Розвиток туристично-оздоровчого комплексу сприяє розвиткові суспільного підприємства, покращанню його структури, зростанню продуктивності праці в основних галузях економіки, зокрема: —... докладніше


Методи формування іміджу України
Завдання просування позитивного іміджу країни в сучасних умовах не можна вирішити методами «агітаційної пропаганди». Починати потрібно з національно-державної самоідентифікації. Розвиток репутації країни – прямий наслідок демонстрації та захисту національних... докладніше


Іміджотвірні методи у сфері формування іміджу України
Імідж України – це емоційно забарвлений образ України як держави та її складових, соціального, політичного, культурного (туристичного) та економічного (зокрема інвестиційного) аспектів, в уявленні різних цільових груп на міжнародному,... докладніше


Кризи менеджменту в політиці
Вступ Актуальність теми. Проблема кризових явищ у внутрішньополітичній сфері попри її значущість для всіх типів режимів залишається однією з найменш досліджених у політичній науці. Політичні події останніх років в... докладніше


Забезпечення законності в державному управлінні
Вступ Східноєвропейські держави, зокрема й Україна, знаходяться в стадії переходу до ринкової економіки при політичній відкритості, що нерозривно пов’язано з тенденцією демократизації інститутів і лібералізації соціально-економічної політики, проведенням адміністративної... докладніше


Типи, види та рівні державної служби в сучасній Україні
Вступ Актуальність теми. Соціально-політичні процеси в українському суспільстві, зміна пріоритетів у державотворенні спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку моделей державної служби, які базуються на врахуванні нових чинників. Очевидним стало... докладніше


Кримська Автономна Радянська Республіка (1921-1945 рр.): організація влади та управління
Національні проблеми Кримської АРСР періоду 20-30-х років ХХ століття значною мірою схожі із сучасними проблемами. На початку 1920-х років було поставлено питання про створення кримської автономії. У минулому і... докладніше


Лобізм: поняття, сутність та вплив на державне управління
Лобізм — це специфічний інститут політичної системи, механізм впливу приватних і суспільних організацій («груп тиску») на процес прийняття рішень органами державної влади з питань внутрішньої та зовнішньої політики. У... докладніше


Професійна культура державного службовця: шляхи формування та дотримання
Вступ Актуальність теми. Суспільство як система може нормально функціонувати при виконанні певних функцій. Інститут державної й муніципальної служби лежить у сфері суб’єктивних способів організації суспільства, являє собою провідний інструмент... докладніше