Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Культурологія та мистецтво

Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя
Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя обумовлений нагальністю проблеми оздоровлення в Україні, необхідністю подолання прогресуючих ознак хворобливості населення, зростаючої депопуляції українського суспільства. Тому й основною соціально феноменальною ознакою культури, конкретно,... докладніше


Людська природа в культурних відмінностях
Вступ Протягом існування людської цивілізації проблеми культури мали першочергове, по суті, провідне значення — передусім тому, що культура завжди була могутнім фактором соціального розвитку, відбивала якісну характеристику суспільного життя,... докладніше


Твори архітектури як об’єкт авторського права
Авторське право – це сукупність правових норм, якими регулюються майнові і немайнові відносини, пов’язані із створенням і використанням   творів літератури, науки та мистецтва. Архітектурна діяльність є складний процес, кінцевою... докладніше


Культура як простір
Вступ Однозначно сформулювати сутність культури непросто. Одні мислителі тлумачать культуру як цінності духовного життя, інші —зводять це поняття лише до явищ літератури, мистецтва, кіно тощо. Не менш відчутним є... докладніше


Становлення національної ідентичності в музичній культурі США кінця першої половини XX ст
Вступ Американська нація — це спільнота людей, що представляє широкий спектр етнічних груп і рас, як місцевих жителів, так і вихідців з різних країн світу; її незвичайність полягає в... докладніше


Поняття та концепції соціодинаміки культури
Вступ «Соціодинаміка культури» — так називалася книга французького культуролога Абраама Моля, що вийшла в Парижі в 60-х рр.. Зараз цей термін і ця книга міцно увійшли в науковий побут... докладніше


Релігія та міфологія у Стародавньому Єгипті
Вступ Стародавній Єгипет став, вірогідно, батьківщиною світової релігії та естетики. Обожнена сонячна куля постійно вважалась стародавніми єгиптянами вищим благом та вищою силою. Сонце і життєва сила, світло й краса... докладніше


Творчість і самореалізація особистості
Вступ Актуальність теми. Реформування освітньої галузі передбачає перехід сучасної освіти від авторитарної до особистісно орієнтованої моделі, тому вимоги до професійних рис майбутнього офіцера змінюються та зростають. Метою осо-бистісно орієнтованої... докладніше


Загальні відомості про дизайн (що таке, які види)
Вступ Поняття “дизайн” сьогодні асоціюється з найпрогресивнішими явищами і найсучаснішими технічними досягненнями. Твори дизайну не тільки співзвучні своєму часу, але і, як правило, знаходяться попереду сучасних наукових досягнень. Дизайн... докладніше


Культура і цивілізація: співвідношення понять
Вступ Слово «цивілізація» походить від латинського слова civilis, що, в свою чергу, утворилося від латинського civis — «громадянин». Словом civilis — «громадянський», «державний», відповідно, означалось те, що належить людині... докладніше


Основні види візитів, заходів і церемоній. Дипломатія
1. Основні види візитів Візити державних діячів є найвищою формою міжнародного спілкування, ці зустрічі свідчать про якісний стан політичних, економічних, гуманітарних відносин держав-учасниць. Візити на вищому рівні, в яких... докладніше


Древнеегипетская цивилизация и ее наследие
Введение Одна из древнейших мировых цивилизаций, цивилизация Египта зародилась в Северо-Восточной Африке, в долине одной из самых протяженных рек мира — Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от... докладніше


Культура древнего Китая
Введение Своеобразием китайского искусства является то, что поэзия, живопись и каллиграфия не знают тех границ, которые обычно разделяют эти виды искусства. Независимо от присущих им Эти три вида искусства... докладніше


Архітектура ХХ століття
Переворот, який відбувся в ХХ столітті в архітектурі, полягає не просто у появі нових форм, застосуванні нових матеріалів. Змінилася вся концепція цього виду творчості. Досі при проектуванні на першому... докладніше


Європейський театр ХХ століття
Що стосується театру, то за свою попередню історію він пройшов складний шлях від дуже умовного дійства до постановок, які мали разючу життєвість. У ХХ ст. революційність побачили якраз у... докладніше


Нові напрямки і форми мистецтва у ХХ ст.
Суперфлет («суперплаский») — термін, постмодерністськім напряму в мистецтві, Заснований художником Такаші Муракамі (1962), яка знаходится под вплива манги и аніме. Манга – («чудернацькі малюнки») це комікси створені в Японії... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: реалізм
Реалізм (лат. realis — «суттєвий», «дійсний», від res — «річ») — стиль і метод у мистецтві й літературі. У мистецтві й літературі реалізм прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ,... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: романтизм
Романтизм (фр. romantisme) — ідейний рух у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці 18 ст. у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 ст. в Росії, Польщі... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: класицизм
Класицизм (від латинського — взірцевий) – один із основних напрямів у європейській літературі й мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст., зразком для якого було своєрідно переосмислене класичне (давньогрецьке і... докладніше


Основні процеси і напрямки суспільно-політичного, наукового і релігійного життя ХІХ століття
Започатковані епохою Просвітництва тенденції культурного розвитку знайшли своє відображення в ХІХ столітті, однак в цей період проявили себе нові соціально-історичні фактори, які суттєво вплинули на всю систему культурного життя... докладніше


Західноєвропейська культура ХІХ століття: основні процеси і напрямки
Започатковані епохою Просвітництва тенденції культурного розвитку знайшли своє відображення в ХІХ столітті, однак в цей період проявили себе нові соціально-історичні фактори, які суттєво вплинули на всю систему культурного життя... докладніше


Стильові жанри і особливості мистецтва ХVІІІ століття
Рококо — (фр. Подріблений камінь), стиль в мистецтві, який виник у Франції , як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є вишуканість, велика декоративна навантаженість інтер’єрів і композицій, граціозний... докладніше


Особливості Просвітництва в країнах Європи
Одна з особливостей доби Просвітництва — розбіжність її хронологічного простору з календарними межами XVIII ст. Наприклад, у Франції вона починається в рік смерті Людовика XIV (1715) і закінчується періодом... докладніше


Головні цінності епохи Просвітництва
Висунувши ідею формування особистості, просвітителі показали, що людина має розум, духовної і фізичної силою Люди приходять у світ рівними, зі своїми потребами, інтересами, задоволення яких — у встановленні розумних... докладніше


Культура Візантії: особливості історичного розвитку
IV — V ст. — період імператора Костянтина Великого; VI — VII ст. — період Юстініана I. Перші два періоди — етапи формування культури. Характеризуються розпадом рабовласницького і розвитком... докладніше


Північне Відродження. Особливості художнього осмислення дійсності
Північне Відродження — культурний рух та мистецька епоха у північноєвропейських країнах в останнє десятиріччя XV століття та першу чверть XVI століття. Поступилося місцем культурі маньєризму і бароко. Свою назву... докладніше


Італійське Відродження. Нова концепція людини. Гуманізм і гуманісти
Відродження — період в історії культури Західної Європи, який почався в Італії в кінці XIII століття, зайняв в більшості європейських країн XIV—XVI ст., а в Іспанії та Англії тривав... докладніше


Культура Західної Європи в епоху Раннього Середньовіччя
Раннє Середньовіччя становить собою своєрідну перехідну культурну добу, коли старі античні традиції залишаються ще досить відчутними, тоді як нові процеси активно набирають сили. Процеси зародження і розвитку культури Середньовіччя... докладніше


Культура Стародавнього Риму: період Республіки, період Імперії
Період Республіки Після вигнання царя влада переходить до народних зборів, які обирали сенат і двохконсулів. У період республіки (VI–I ст. до н. е.) Рим підкорив всю Італію, переміг Карфаген... докладніше


Культура Стародавнього Риму: етруський період, період республіки
У розвитку культури Стародавнього Риму можна виділити такі основні періоди: етруський (VIII — II ст. до н.е.), «царський» (VIII — VI ст. до н.е.), Римської республіки (510 — 31... докладніше


Культура Стародавньої Греції: основні періоди
Культура Стародавньої Греції: докласичний період Архаїчний період. Знаменує остаточну перемогу людського начала, зник жах перед Звірем. Людина, у всій своїй складності і непередбачуваності, стає героєм поезії і театру. Лірика... докладніше


Художні традиції мусульманського світу
В процесі історичного розвитку іслам перетворився із віри, що регулює норми співжиття, в особливий символ ісламського світу із своїми релігійно-культурними цінностями, які посилено культивуються як найбільш значущі для всієї... докладніше


Світ ісламської культури: система мусульманських цінностей
Світ ісламської культури У центрі арабо-ісламської, а потім і тюрко-ісламської культури перебуває Коран, у якому зосереджене світоглядне ядро ісламського миру. Культ Аллаха включає визнання його як всемогутнього, безсмертного, милостивого... докладніше


Особливості архаїчної культури
Характер та звичаї архаїчної людини у різних регіонах земної кулі виявляють таку одноманітність і постійність явищ, що мимоволі пригадуєш вислів «Увесь світ є одна країна» Джерелом знання про духовне... докладніше


Кінематограф як найвпливовіший вид мистецтва ХХ століття
Однією з головних видових ознак кіномистецтва є єдність просторово-часового відображення дійсності в її русі, в усій багатоманітності відношень та зв’язків. Кінематограф як вид мистецтва відрізняється від інших своєю синтетичністю.... докладніше


Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації
Провідним у новому постіндустріальному суспільстві стає постмодернізм (з 1970-х років). Поворот від модернізму до постмодернізму пов’язується з епохальною заміною європоцентричності глобальною поліцентричністю, появою постколоніального світу. Критика з боку І.Пригожіна... докладніше


Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях
XX ст., теоретично сформульоване в теорії відносності А.Ейнштейна, явило цілісну, динамічну, взаємопов’язану структуру світу. Глобальні катастрофи, світові війни, прорив у космос утвердили планетарний погляд на оточення. Світ як глобальна... докладніше


Кризові явища в культурі
Однією з найважливіших сутностей духовно-енергетичного поля є віра (релігія, соціальна справедливість, комунізм і т.п.). Будь-яка віра сповідує свою мораль, переважно досить привабливу для індивідів. Наріжним каменем більшості вір є... докладніше


Природа субкультурного феномену в сучасних умовах
Складність визначення терміну «субкультура» з того часу, як його в 30-ті рр. XX ст. ввів американський соціолог Т. Роззак, полягає у багатоманітності і досі недостатній визначеності поняття культура. З... докладніше


Загальна характеристика сучасної культури
У XX ст. європейський тип культури поширився далеко за межі Європи, охопивши інші континенти — Америку, Австралію і ввійшов у тій чи іншій мірі у життя азіатських і африканських... докладніше


Художній образ і художній стиль у мистецтві
Специфіка художнього образу. Формою мислення у мистецтві виступає художній образ. Це основа будь-якого виду мистецтва, а спосіб творення художнього образу — головний критерій приналежності до різних видів мистецтва. Художній... докладніше


Функції мистецтва
Мистецтво як форма суспільної свідомості намагається комплексно осмислювати дійсність, а це, у свою чергу, зумовлює необхідність синтезу всіх його основних функцій Однією з найважливіших граней мистецтва є процес функціонування... докладніше


Культура як необхідна та достатня умова розв’язання глобальних проблем
Оскільки глобальні проблеми визначають майбутнє людства, то методологічно правильно буде вияснити, що собою являє індивід в новому соціокультурному полі початку XXI ст. Вивченням сутності людини займалися різні науки. Ще... докладніше


Соціотехносфера: особливості розвитку
Сучасний етап в розвитку науки і техніки, на думку багатьох авторів поставив людство перед вирішальним поворотом в його історії, порівняльним з переходом від варварства до цивілізації. Початок науково-технічної революції... докладніше


Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти
Наша епоха — це епоха техніки, різної за призначенням, складністю, впливом на оточуюче середовище. Людство настільки звикло до світу сучасних машин і механізмів, що не задається питанням, що нового... докладніше


Поняття культурно-історичних епох
Найдавніші цивілізації землі зародилися в Центральній Азії. Їхній культурний розвиток дав поштовх для розвитку світових цивілізацій. Античний період Однією з давніх культур є культура Дворіччя ( Месопотамії ). Саме... докладніше


Культура і цивілізація
Цивілізація виражає щось загальне, раціональне, стабільне. Вона являє собою систему відносин, закріплених у праві, у традиціях, способах ділової і побутової поведінки. Вони утворюють механізм, що гарантує функціональну стабільність суспільства.... докладніше


Поняття соціокультурної динаміки та парадигми розвитку культури
1. Поняття соціокультурної динаміки Динаміка культури характеризує трансформаційні процеси всередині культури й у взаємодіях культур, які специфічні цілісністю, закономірністю, спрямованістю і впорядкованістю провідних тенденцій. Для динаміки культури характерною є... докладніше


Види знаків та символів
Культура виступає також як світ знаків. Виступаючи в якості носіїв смислу, «оброблені» (фізично і духовно) людиною речі, процеси, явища стають знаками. Знак — предмет (явище, дія), що виступає в... докладніше


Інформаційно-семіотичне розуміння культури
Формування культурології як самостійної наукової дисципліни в XX ст. було у значній мірі намаганням подолати різноманітність уявлень про культуру і побудувати її загальну теорію. Розробка цих теоретичних поглядів відбувалася... докладніше


Регіональна типологія культури
Не применшуючи значимість окреслених вище підходів до типологізації культури, слід зазначити, що на сьогодні найбільш плідною в науковому відношенні стала регіональна типологізація культури. Вона в тій чи іншій мірі... докладніше


Типи соціокультурних світів
З другої половини XX ст. проблеми аналізу та синтезу культурного розвитку людства, взаємодії народів, національностей, націй досліджуються багатьма науками. Історичні науки вивчають процеси становлення і розвитку конкретних народів в... докладніше


Виникнення мистецтва як універсального механізму культурної еволюції
Всі засоби, про які йшлося вище, зберігали наявні соціальні відносини і духовний світ людей. Обмеженість їх була в тому, що кожен із цих засобів мав вузьке поле застосування у... докладніше


Етапи культурної еволюції
Для того, щоб краще зрозуміти сутність культурної еволюції як процесу формування поведінки людини, звернемось до її генезису. У тваринному світі є також позагенетичний спосіб передавання досвіду від однієї особини... докладніше


Сутність культурної еволюції
Культурна еволюція — це еволюція поведінки і здібностей людини. Щоб зрозуміти специфіку розвитку людства, оцінити його можливості, необхідно збагнути особливості як біологічної, так і культурної еволюції. Біологічна еволюція, будучи... докладніше


Проблема антропосоціогенезу: сучасний підхід
Антропосоціогенез — історичний процес перетворення людини як антропоса, біологічної істоти, в члена суспільства, носія його основних, в першу чергу виробничих, етичних і естетичних стосунків. Питання про виникнення людини хвилює... докладніше


Основні функції культури
Культура, як спосіб організації суспільного, групового та індивідуального життя, припускає можливість найрізноманітніших вирішень людських проблем, пристосування до умов соціального часу і простору. Значення культури в житті людини і суспільства... докладніше


Основні культурологічні парадигми
Вивчення походження, сутності культури має свою історію. Воно передусім пов’язане з такими галузями знань, як етнографія, мистецтвознавство, історія і філософія, і знайшло свій вияв у різних теоріях культури. Серед... докладніше


Сутність культури: поняття, зміст, структура
Поняття культури є складним і неоднозначним. Культура в різних її проявах є об’єктом і предметом вивчення безлічі конкретних наук. Це археологія, етнографія, історія та соціологія. Кожна з цих наук створює своє певне уявлення... докладніше


Плакат як вид прикладної графіки
Вступ Що таке постер? Якщо вірити англійській мові, «художній плакат, оформлений в декоративну рамку». Постер дня сьогоднішнього – це  особливий вид поліграфічного мистецтва. Для його виробництва використовується високоякісний папір... докладніше


Публицистика Б. Деревьянко
Введение Публицистическое наследие Б. Деревянко многогранно независимо от тематической направленности. В своем активе известный журналист осмысливает актуальные политические, экономические, культурные и спортивные проблемы. Б. Деревянко использует почти все жанры,... докладніше


Религия в системе культуры. Мировые религии и типы культур
Введение Религия представляет собой одну из областей духовной культуры (лат. culture — возделывание, воспитание, образование, почитание). В качестве плодотворно «работающего» в религиоведении примем следующее определение культуры: «это совокупность способов... докладніше


Напрями та школи фольклористики
Вступ Фольклористика як наука пройшла довгий час становлення і розвитку, в ході якого змінювались її засади, місце серед інших дисциплін та методи дослідження. Внаслідок різних поглядів на усну народну... докладніше


Функции культуры, анализ и уровни
Введение Функции культуры — совокупность ролей, которые выполняет культура по отношению к сообществу людей, порождающих и использующих (практикующих) ее в своих интересах; совокупность селектированных истор. опытом наиболее приемлемых по... докладніше


Міфологія Стародавньої Греції. «Іліада» та «Одіссея» Гомера
Вступ Сутність грецької міфології стає зрозумілою тільки при обліку особливостей первіснообщинного ладу греків, що сприймали світ як життя однієї величезної родової громади й у міфі узагальнювали все різноманіття людських... докладніше


Виникнення та розвиток мистецтва Індії
Вступ Найраніша індійська цивілізація, відома під назвою Індійської, була створена прадавнім місцевим населенням Північної Індії у III тис. до н. е. її міські центри Хараппа та Мохенджо-Даро підтримували зв’язки... докладніше


Джерела, ідеї та мотивації просвітництва в Україні. Григорій Сковорода
Вступ Визначальним моментом культурного життя епохи Просвітництва була безмежна віра в перетворювальні можливості освіти. Просвітництво розумілося не лише як просте розповсюдження знань і освіти, воно включало в себе моральне... докладніше


Бароко: європейські витоки, українська стилістика
Вступ На українському ґрунті культура бароко набула особливих рис, що дає підставу вченим-мистецтвознавцям затверджувати про існування «Українського (козацького) бароко». Крім того, культура цього періоду почала швидко здобувати світських рис.... докладніше


Українська культура в часи другої світової війни по обидві сторони фронту
Вступ У роки війни не припинилося культурне життя. Окупація корені змінила політичну ситуацію в Україні. Вона істотно прискорила почата ще в 30 — х роках ідейне банкрутство комуністичної системи,... докладніше


Культура України за кордоном. Збереження спадщини
Вступ Актуальність теми дослідження. Унікальна, самобутня культура українського народу в ХХ в. розвивалася під впливом багатьох факторів, але визначальної став політичний. Тобто  після революцій 1917 р. їй властиві два... докладніше


Дикция и ее роль в практической деятельности
Введение Жизнь людей немыслима без языка, без речи. Слово – важнейшее средство коммуникации, способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека. Речевая способность является составной частью... докладніше


Пам’ятки культури кам’яного віку на території сучасної Європи
1. Пам’ятки культури кам’яного віку на території сучасної Європи Найбільше  найдавнішого живопису знайдене в Європі (від Іспанії до Уралу). По зрозумілих причинах вона добре збереглася на стінах занедбаних печер,... докладніше


Американізація світового суспільства
Вступ Актуальність теми. Сполучені Штати Америки, їх внутрішня і зовнішня політика привертають до себе найпильнішу увагу українських політиків і учених, і це не випадково. Нині США виступає як провідна... докладніше


Стародавні сади в давнину: Рим, Греція
Вступ Історія ландшафтного дизайну бере свої витоки з періоду розквіту держав Ассирії та Вавилонії (Держави Дворіччя). Цей період іменується як ассиро-Вавилонська культура (8-7 ст до н.е.) Основним будівельним матеріалом... докладніше


Динаміка розвитку культури. Культурно-історичний тип
Вступ Актуальність теми. Розвиток культури — органічна складова частина історії суспільства. Тому детермінацію руху культури слід шукати і поза її самої, перш за все в розвитку основи суспільства, матеріального... докладніше


Проблеми виховання сучасного актора
Вступ Актуальність теми. Актуальність теми зумовлена завданнями національного відродження України, які передбачають осмислення на сучасному етапі історії та теорії українського театру, подальший розвиток вітчизняного акторського мистецтва, виявлення його характерних... докладніше


Національна кухня китайців
Вступ Кулінарні вміння Китаю почали формуватися тоді ж, коли виникла китайська цивілізація. Китайський народ створював і продовжує створювати дуже смачні страви протягом багатьох років. Знайдені археологічні знахідки, яким близько... докладніше


Національна культура в поглядах сучасних філософів України
Вступ Сьогодення українського суспільства характеризується занепадом моральності, руйнуванням традиційних понять добра, зла, любові, моралі; відсутністю гуманістичних ідеалів, відсутністю гармонії в розвитку та становленні особистості, зневагою до національного, вітчизняного, тому... докладніше


Соціалістична культура та її особливості
Вступ. Радянська культура, соціалістична за своєю суттю, ніж формою суспільної свідомості специфічний феномен висловлює спосіб діяльнісного існування і зумовлює раціональне упорядкування і систематизацію емпіричного досвіду у процесі освоєння їм... докладніше


Касти, сім’я та мораль в культурі Індії
Вступ. Найголовнішою формою соціальної стратифікації індійського населення є система варн, яка, можливо, почала формуватись ще в Доведійський період, але остаточно утвердилась із приходом у Північну Індію «аріїв». Поступово знатні... докладніше


Походження мистецтва та його зміст в первісній культурі
Вступ. Більшість нaуковців пов’язує появу в людини потреби передaти нaвколишній світ зa допомогою художніх зaсобів з релігійними мaгічними уявленнями, які виникли в один чaсі із мистецтвом. Етногрaфічній нaуці відомо... докладніше


Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької спадщини України (60-80-ті рр. ХХ ст.)
  Актуальність теми дослідження. Сучасні процеси розбудови незалежної України актуалізують проблему переосмислення її історії, культурних цінностей як основи національного відродження і докорінних трансформацій постколоніальної суспільної свідомості народів, які тривалий... докладніше


Творчість художника Амадео Модільяні
Вступ Амедео (Єдида) Клементе Модільяні (італ.  Amedeo Clemente Modigliani; 12 липня 1884, Ліворно, Італія — 24 січня 1920, Париж, Франція) — італійський художник та скульптор, один з найвідоміших художників... докладніше


Основні форми культури: політика , право, мораль, наука, мистецтво, релігія
Вступ Культура має власні рівні і закони розвитку та функціонування, які зумовлені її соціальним характером. Створюючи нові культурні витвори в процесі практичної чи теоретичної діяльності, матеріального або духовного виробництва,... докладніше


Національні свята як відродження духовності українського народу
Вступ На даний час туристична сфера все частіше розглядається як специфічний, екологічний і привабливий сектор економіки та складова державної і регіональної політики, від якої у значній мірі залежить як... докладніше


Значення відмінностей національних культур в управлінні підприємництвом
Вступ У сучасних умовах ставлення до ділових комунікацій кардинально змінилося. На відміну від суспільства суворої ієрархії, де панує монологічна комунікація, а головним інструментом виступає наказ, поява нового комунікативного простору,... докладніше


Значення культури підприємства в сучасних умовах
Вступ Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Воно відносно нове і недостатньо висвітлене з наукової точки зору як... докладніше


Древнерусская календарно-вычислительная практика и духовная культура
Введение Историки используют для реконструкции древнеславянского календаря сведения из средневековых письменных источников. Во-первых, это болгарские и древнерусские летописные тексты, в которых упоминаются названия месяцев и ведётся счёт лет и... докладніше


Міфологія стародавніх греків
ВСТУП Актуальність теми. У культурі будь-якого народу зберігаються перекази, фантастичні оповіді, що віддавна передаються в усній формі від покоління до покоління. Стародавні греки також створили низку фантастичних оповідань —... докладніше


Особливості розвитку художньої системи Г.Мопассана
ВСТУП Гі де Мопассан — французький письменник — реаліст ХІХ ст. В історію літератури ввійшов насамперед як новеліст, творець власного типу новели. Їх  написано близько 300. Найбільш відомі збірники:... докладніше


Національне харчування як елемент національної екокультури
Вступ Протягом всього в з організмі людини безупинно відбувається обмін речовин і енергії. Джерелом необхідних організму будівельних матеріалів і енергії є живильні речовини, що надходять із зовнішнього середовища в... докладніше


Культура незалежної України: тенденції розвитку
Вступ Формування нового суспільства в умовах національного та державного відродження поч. 90-х рр. ХХ ст. акцентуалізувало та по-новому визначило основи функціонування культури. Аналіз проблем розвитку культури та пошук шляхів... докладніше


Образи героїв у мистецтві стародавньої Греції
ВСТУП Давньогрецька культура увібрала в себе традиції крито-мінойської культури. Чарівна, витончена, абсолютно завершена у своїй майстерності, ця культура розквітла у ІІІ та ІІ тис. до н.е. у східній частині... докладніше


Технологія підготовки інтерв’ю: структура та техніка
Вступ Актуальність теми. Аналізуючи варіативність і трансформацію такого специфічного виду журналістської творчості, як інтерв’ю, необхідно зазначити, що існує чисельна кількість визначень інтерв’ю і як жанру, і як методу збирання... докладніше


Ідейно-філософський портрет Вагнера
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства в музичному мистецтві відбуваються складні процеси становлення та формування нових художньо-змістовних форм як в теоретично-дослідницьких, так і в практично-виконавчих сферах. Ірраціоналістична... докладніше


Історія розвитку риторики як науки в часи заснування
Вступ Давній Світ — поняття, що охоплює епоху ранніх цивілізацій, досягнення яких стали підвалинами нинішньої культури людства. Сюди належать шумеро-аккадська (месопотамська), давньо-єгипетська, греко-римська, давньоіндійська, давньоіранська цивілізації та давньоєврейська Палестина.... докладніше


Історія розвитку риторики як науки період від середньовіччя до XX ст.
Вступ Свідченням розвитку середньовічної риторики вважають такі її етапи: а) зародження університетського красномовства, що відточується у диспутах і суперечках на наукові теми; б) винайдення системи доказів і різноманітних аргументів;... докладніше


Організація діяльності роботи музею (на прикладі Ермітаж)
Вступ Актуальність дослідження. Активний і послідовний процес національного і культурного відродження зумовлює необхідність залучення і осмислення безцінного духовного потенціалу набутого минулими поколіннями. У цьому контексті особливу увагу привертає діяльність... докладніше


Особливості розвитку сучасної хореографії у другій половині ХХ ст.
Актуальність теми. Суть мистецтва зводиться до образного відображення світу і цим визначається його суспільно-пізнавальна роль. Мистецтво було і залишається одним із найважливіших чинників духовного життя людства. Воно стимулює творчу... докладніше


Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів
1. Поняття та особливості публічних виступів Кожен спеціаліст повинен оволодівати мистецтвом публічного виступу хоча б його основами, тому що в процесі роботи доведеться виголошувати перед співпрацівниками лекції, промови чи... докладніше


Технології ділового спілкування
1. Особливості сучасного ділового спілкування Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах підвищують інтенсивність міжмовних, міжкультурних зв’язків, ставлять нові вимоги перед сучасним мовознавством. Активізація інтересу в суспільстві до предмета, характеру, сфер... докладніше


Архіви та сучасна культура. Розвиток архівної справи в незалежні Україні
Вступ Актуальність теми обумовлена стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. Дослідники, вказуючи про зростання ролі інформації в житті людства, відмічають разом з тим і виникнення нових проблем, існування яких раніше... докладніше


Використання професіоналізмів, жаргонізмів та алгоритизмів у публіцистиці
ВСТУП Публіцистичний стиль – це мова жанрів, газет, радіо і телебачення. Призначення публіцистичного тексту – формувати громадську думку, впливати на читача чи слухача в суспільно-політичному плані, що тісно переплітається... докладніше


Фотохронограф та його винахідник Е.-Ж.Марей
Вступ Етьєн-Жюль Маре (фр. Étienne-Jules Marey; 5 березня 1830, Бон, Франція — 21 травня 1904, Париж, Франція) — французький біолог, інженер і фотограф, піонер хронофотографії, що здійснив великий вплив... докладніше


Поняття контркультури і її прояв у сучасній Україні
Вступ Наукове осмислення субкультур та контркультур у сучасній культурології почалося в 60-х роках XX ст. До цього проблеми субкультур досліджувалися, як правило, в рамках концепції соціалізації відповідними науковими галузями... докладніше


Духовная лирика М.Ломоносова и Г.Державина
Жанр оды в поэзии М. Ломоносова и Г. Державина Духовная лирика М. Ломоносова Христианские духовные мотивы в лирике Г.Р. Державина Переложение псалмов в лирике М.Ломоносова и Г. Державина Введение... докладніше


Х.-Г. Гадамер о роли предрассудков в развитии культуры
Введение Философ Ганс-Георг Гадамер  родился 11 февраля 1900 года и умер 13 марта 2002 года. Он пережил две мировые войны, приход Гитлера к власти, крушение коммунизма и объединение Германии.... докладніше


Видавнича діяльність Б. Грінченка
Вступ Актуальність теми. Першорядну роль у продукуванні національної культури, примноженні її здобутків і традицій, активізації культурного процесу та національної самоідентифікації відіграли кращі представники українського народу, насамперед інтелігенція, що свідомо... докладніше


Роль української книги в процесі державотворення
Вступ В історії української книги є декілька фундаментальних етапів, що визначали зміст розвитку книжкової культури та її вплив на розвиток національної свідомості українського народу. Період другої половини ХІХ —... докладніше


Мистецтво Італії XVІ- XVІІ ст., створення національно-художнього стилю
Вступ Актуальність теми. Надзвичайно важливим представляється простежити шляхи розвитку культури в Італії на рубежі ХVI-ХVII століть, коли тут, раніше, ніж в інших європейських країнах намітився перехід від ренесансного мислення... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 50-х годах ХХ века
 1. Введение Мировые дизайнерские процессы вдоль ХIХ — ХХ ст. проходили с содержимым двух тенденций развития: интегративного движения к интернациональному, глобализационно ориентированного дизайна, с одной стороны, и дифференцированного движения... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 20-х годах ХХ века
Введение Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчет в этом случае начинается с еще более позднего времени... докладніше


Поняття «культури» та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури
Вступ Слово «культура можна вживати узагальнено, стосовно до культури взагалі. Однак це слово використовується і на позначення конкретного культурного організму, який має свою специфіку, свою індивідуальну структуру (у цьому... докладніше


Інформаційна діяльність ЮНЕСКО
Вступ У 1946 р. була створена ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. Головна мета цієї організації — сприяти миру й безпеці шляхом співробітництва між... докладніше


Інформаційна діяльність НАТО
Вступ Актуальність теми. Зацікавленість громадськості в доступі до інформації щодо політичної діяльності Альянсу виявляється як безпосередньо, так і через засоби масової інформації, які висвітлюють перебіг подій, пов’язаних з НАТО.... докладніше


Права жінок у країнах мусульманського світу
Вступ 1. Жінка в сучасному мусульманському суспільстві 2. Родина і шлюб 3. Про мусульманську полігамію 4. Розлучення як процесуальний механізм в ісламі 5. Одяг мусульманської жінки Висновки Список використаних... докладніше


Культура доби Відродження
Зміст Вступ 1. Термін “Відродження” його зміст і походження 2. Італійське відродження: головні здобутки і представники Висновки Список використаної літератури Вступ У XV ст. першість Італії в Європі була... докладніше


Творчество Захи Хадид
Содержание Введение 1. Биография З.Хадид 2. Новые течения в творчестве З.Хадид 3. Творческие направления в работах З.Хадид Выводы Список использованной литературы Введение Стиль Захи Хадид, оригинальный творческий язык, основанный... докладніше


Леонардо да Вінчі як теоретик мистецтва (“Книга про живопис”)
Вступ Леонардо да Вінчі — історичний живописець, скульптор, архітектор, вчений та інженер епохи Відродження. Народився 15 квітня 1452 р. біля Флоренції, у сім’ї багатого нотаріуса. Леонардо да Вінчі створив... докладніше


Андрій Корнійович Сова — життєвий та творчий шлях
Вступ Андрій Сова — відомий український актор-гуморист ХХ століття. Він читав зі сцени понад тридцять років, брав участь у понад восьми тисячах концертів. Його, улюбленця публіки, можна справедливо вважати... докладніше


Художня культура
Зміст Вступ 1. Поняття “Художня культура” 2. Художня культура як складова культури духовної Висновки Список використаної літератури Вступ Художня культура виступає одним з найважливіших компонентів духовної культури. Разом з... докладніше


Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. Методика опису документів національного архівного фонду України
Зміст Вступ. 1. Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. 2. Методика опису документів національного архівного фонду України Висновки. Список використаних джерел. Вступ Національний архівний фонд України — складова частина вітчизняної історика... докладніше


Ментальність стародавніх греків за поемами Гомера „Іліада” та „Одіссея”
ВСТУП Актуальність теми. За свідченням авторитетних знавців міфології та літератури Арський Ф.Н, Кун М.А., Тахо-Годі А.А., антична міфопоетична думка є протореною дослідницькими стежками значно густіше, аніж епос будь-якого іншого... докладніше


Життя і творчість Моріса Равеля
До легкої музики в своїй творчості звертався Моріс Равель – у його симфонічних і камерних творах неодноразово зустрічаються елементи джазу. Моріс Жозеф Равель — французький композитор. Яскравий представник світової... докладніше


Структура культури як явища соціального ґатунку
1. Структура культури як явища соціального ґатунку Світ культури всеосяжний, багатоелементний, складний, багатофункціональний, він становить органічне цілісне єство. Структура — означає порядок, будова, зв’язок. Це сукупність стійких зв’язків об’єкта,... докладніше


Роль національної культури в формуванні менталітету нації
Вступ 1. Культура України в соціально-історичному вимірі 2. Роль культури в формуванні менталітету української нації Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку людського суспільства доводить, що держава бере на... докладніше


Мистецтво Стародавньої Греції
Зміст 1. Мистецтво крито-мікенського періоду. Киоський палац 2. Мистецтво крито-мікенського періоду. Архітектура Мікен та Тиринфу 3. Мистецтво крито-мікенського періоду. Характеристика фрескового живопису 4. Мистецтво Стародавньої Греції. Ордерна система та... докладніше


Музейна система України та її документні ресурси
Вступ Облік має дуже велике значення в музейній справі. Для подальшого якісного розвитку музейної справи в Україні треба затвердити програму програму розвитку музейної справи. Її мета — зміцнення матеріально-технічної... докладніше


Проблеми фінансування театрів і художніх колективів
1. Організаційно-економічні проблеми розвитку фінансування театрів та художніх колективів Проблема фінансового забезпечення діяльності закладів театрального мистецтва як елементів соціально-культурної сфери є надзвичайно актуальною з огляду на структурні зміни в... докладніше


Ковры в декоративном искусстве Украины
В народном художественном творчестве ковроделию принадлежит заметное место. Оно было распространено почти на всей территории Украины. Этому в значительной мере оказывали содействие для развития овцеводства естественные условия, благодатные для... докладніше


Флористика та її призначення
Флористика, складання композицій із квітів, квітковий дизайн — це мистецтво створення квіткових композицій у вазах, кулях і кошиках або створення букетів і композицій зі зрізаних квітів, листів, трав, декоративних... докладніше


Коріння народження дизайну в Україні
Вступ На протязі всієї історії розвитку культури кожна людина в міру своїх можливостей прагнула прикрасити своє життя, зробити гарними і зручними всі предмети, які її оточують: житло, меблі, посуд,... докладніше


Декоративний розпис
Деякі регіони України, як от Київщина, Уманщина, Катеринославщина, Херсонщина й Одещина, стали визнаними центрами народного розпису. А вже з початку ХІХ століття на основі настінного розпису почав витворюватись розпис... докладніше


Українська культура XII-XV ст.
Вступ Київська Русь стала своєрідним центром слов´янської культури, яка, у свою чергу, зазнала впливу культур країн ісламу, Заходу, Закавказзя і Східного Середземномор´я. Вона проіснувала до 40-х pp. XIII ст.... докладніше


Основні риси візантійської культури
Зміст 1. Основні риси візантійської архітектури 2. Золота епоха Візантії. Правління Юстініана 3. Софія Константинопольська. Констукція, символіка, оформлення інтерьєру 4. Візантійський іконописний канон 5. Конструктивні особливості християнського храму 6.... докладніше


Культура епохи Відродження
Вступ У XV ст. першість Італії в Європі була незаперечна. Мистецтво виявилося дивно близьким характеру цієї нації. Уміння малювати і розбиратися в живописі стало необхідною якістю в італійському суспільстві.... докладніше


Діалектика взаємодії національних і світової культури
1. Культура як явище, її суть, зміст, типи Широкий спектр поглядів на сутність і зміст культури не стільки полегшує можливість дати цьому явищу уніфіковане визначення, скільки ускладнює це завдання.... докладніше


Національне у мистецтві
Вступ Мистецтво як феномен людської свідомості єдине у своїй всезагальності. Етнічне, національне і загальнолюдське, становлять його сутнісну основу, відбивають історію та характер зв’язку спільності людей і типи їх художньої... докладніше


Експертиза історично-культурних пам’яток
Зміст Вступ 1. Експертиза історично – культурних пам’яток 2. Послідовність опису книжкових пам’яток 3. Методика грошової оцінки пам’яток Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна Україна – молода держава, проте,... докладніше


Виконання стрижок та укладок до них
Вступ На сучасному етапі дизайн зачіски та догляду за волоссям є одним із головних акцентів іміджу сучасної моди, тому послуги перукарів та стилістів  є  надзвичайно актуальними, тим що вимагає... докладніше


Бонсай — история возникновения и сфера применения
Вступление Бонсай зародился свыше тысячи лет назад в Китае, но история его развития в Китае пока не изучена. В Японию это зернышко великой китайской цивилизации прибывает на волнах распространяющегося... докладніше


Новітні профілактичні та гігієнічні засоби по догляду за волоссям
Вступ Нові технічні й технологічні можливості сприяли розвитку перукарського мистецтва, допомагали рухатися вперед, знаходити нове і невипробуване. Хімічний склад і будова волосся залежать від багатьох чинників: тут і генетика... докладніше


Олімпійські Ігри в Афінах
Вступ Актуальність теми. Хто запровадив ці прекрасні спортивні змагання? Давньогрецькі міфи приписують це Зевсу, олімпійському владиці богів. Ніби він започаткував їх на честь своєї перемоги над батьком-титаном Кроносом, якого... докладніше


Виставкова діяльність
1. Познайомтесь з основними видами інформаційних ресурсів, що забезпечують виставкову діяльність На організацію виставкової діяльності відводиться 10 – 12 тижнів, якщо підприємство бере участь у виставці вперше, в подальшому... докладніше


Арт-терапія в поєднанні з музикою і звуками
Вступ Арт-терапія як метод лікування за допомогою психокорегувального впливу художньої творчості привертає до себе останнім часом все більшу увагу в усьому світі. Важко назвати ще який-небудь напрям у сучасній... докладніше


Книга художника як особливий вид видань: історична ретроспектива та сучасні підходи
Вступ Актуальність теми. Авторська книга («книга художника») — це творче самовираження художника з використанням канонічної форми книги, а іноді й у формі вихідної за рамки книжкового блоку. Простір книги... докладніше


Культура й суспільство. Національна культура
Вступ У період національної культурної розбудови Української незалежної держави особливого значення набувають загальнокультурні фактори, які впливають на формування національної свідомості, патріотизму, гідності та об’єктивного розуміння глобальних процесів. Тому актуальність... докладніше


Збереження культурної спадщини
Вступ Культурно-історична спадщина є ключовим елементом розвитку історичної свідомості, впливовим чинником формування єдиної української    національної ідентичності та утвердження об’єднавчих цінностей у суспільстві. Ефективне збереження, відновлення та відповідне використання культурно-історичної... докладніше


Віртуальна реальність в сучасному мистецтві
Вступ 1. Феномен віртуальної реальності 2. Віртуальна реальність в сучасному мистецтві Висновки Список використаних джерел Вступ Культурні та мистецькі зрушення, що відбулися в ХХ столітті, вражають, інколи породжують ситуацію... докладніше


Зміст грецької міфології і реконструкція подій, пов´язаних із занепадом критської цивілізації
ВСТУП Існує думка, що історія стародавнього світу вивчена настільки добре, що в ній не залишилось тих «білих плям», які притягують наукову думку спраглих до історичних сенсацій. Однак розвиток історичних... докладніше


Діяльність Івана Федорова
Вступ Для розвитку української культури виняткове значення мала видавнича діяльність Івана Федорова — засновника друкарства на Україні. Творча спадщина Івана Федорова надзвичайно багатогранна. Першодрукар був не тільки талановитим техніком... докладніше


Творчість сюрреаліста Сальвадора Далі
Вступ Актуальність. Сюрреалізм можна назвати революційним перетворенням модерного мистецтва, яке, образно кажучи, відкрило нові двері сприйняття, ставши джерелом натхнення для багатьох мистецьких рухів. Спадщина сюрреалізму знайшла втілення в прозі... докладніше


Особливості національної самобутності побуту в умовах глобалізації
Вступ Досягнення Україною реальної незалежності та її залучення до міжнародної системи поділу праці створюють якісно нову ситуацію для розвитку української нації — народу з давньою та самобутньою культурою, багатою... докладніше


Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
Зміст Вступ 1. Культура як соціальний феномен 2. Місце і роль культури в житті суспільства 3. Концепція розвитку людського потенціалу Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку людського суспільства... докладніше


Культура спілкування як шлях до самовдосконалення фахівця
Зміст Вступ 1. Соціальна психологічна підготовка до спілкування 2. Види соціально психологічних підготовок 3. Атракція, симпатія, авторитет 4. Маніпулятивна та актуалізаторна моделі спілкування Висновки Список використаних джерел Вступ Як... докладніше


Мистецтво Італії 18 століття. Живопис
Вступ Розділ 1. Особливості розвитку живопису в Італії в ХVІІІ ст. 1.1. Основні течії в італійському живописі 1.2. Розвиток жанрового живопису Розділ 2. Аналіз італійського живопису ХІІІ ст. 2.1.... докладніше


Культура Франкського королівства
Вступ Карл Великий знаменитий аж ніяк не тільки своїми завоюваннями. У порівнянні з попередніми століттями в роки його правління помітно оживилася культура. У самого Карла для того часу була... докладніше


Становление Голливуда (1900-1918 гг.)
Введение Голливуд, наверное, известен сегодня каждому человеку, это — колоссальная кинофабрика, где снимается большинство фильмов мира. Но далеко не каждый может похвастаться тем, что знает все о Голливуде. Это... докладніше


Релігійна музика ХVIII ст.
В той час як історія світської музики починається в XVIII ст. з повного панування іноземної музики, іноземних оркестрів і композиторів, і тільки в другій половині століття виникають перші створення... докладніше


Основні теорії походження мистецтва
Вступ Теорії походження мистецтва Історичні закономірності розвитку мистецтва Висновки Список використаних джерел Вступ Походження мистецтва є завжди актуальною культурологічною проблемою. Нас вона цікавить тому, що саме в глибині віків... докладніше


Які орієнтовні часові межі модернізму і постмодернізму?
Проблема діалогу культур і цивілізаційних спільнот на межі XX-XXI ст. стала об’єктом посиленої уваги в дослідженнях і наукових дискурсах істориків, філософів, політологів, культурологів, які розглядають методологічні компоненти культури —... докладніше


Напрямки в мистецтві ХХ сторіччя та їх естетико-філософське підґрунтя
Вступ Загальні особливості художньої культури у ХХ ст. Абстракціонізм Пошуки нових стилів в живописі, літературі, музиці Висновки Список використаних джерел Вступ Завершення ХХ століття закономірно викликало бажання проаналізувати і... докладніше