Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Бухгалтерський облік

Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності
Вступ На ранніх стадіях розвитку суспільного виробництва роль звітності в системі управління була малопомітною, що пояснюється відсутністю налагоджених ринкових механізмів регулювання, а тому відсутністю потреби в інформації про рівень... докладніше


Аудиторський звіт: поняття, основні елементи та види
Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв’язку з тим, що зміст аудиторського звіту... докладніше


Облік іншої поточної дебіторської заборгованості підприємства
Інша дебіторська заборгованість — це поточна дебіторська заборгованість з різними дебіторами. За виданими авансами, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками кредитних спілок та за іншими... докладніше


Оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Визначальним елементом методу бухгалтерського обліку є оцінка. Можливість виразити майно, капітал та зобов’язання підприємства в єдиному грошовому вимірнику обумовлює можливість раціонального управління процесом господарювання. Саме оцінка забезпечує формування звітності.... докладніше


Облік амортизації основних засобів
Вступ Актуальність теми. В період реформування національної економіки економічна система вимагає впровадження якісно нової нормативно-правової бази, здатної враховувати сучасний стан суб’єктів господарювання; систематизації законодавчих актів та доповнення національних стандартів... докладніше


Бухгалтерська звітність, її виникнення, значення та завдання
Вступ Актуальність теми. Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управлінні підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів, потрібна, перш за все, підтримка власної конкурентної позиції. За цих... докладніше


Особливості організації обліку основних засобів
ВСТУП Протягом останніх років в Україні відбулось ряд економічних, правових і інституційних реформ. Внаслідок цього процесу Сполучені Штати Америки визнали Україну державою з ринковою економікою. Набуття Україною цього статусу... докладніше


Історичні етапи розвитку управлінського обліку
Вступ Останнім часом управлінський облік відіграє все більш значущу роль в управлінні більшості зарубіжних і вітчизняних підприємств. Під цим звичним сьогодні терміном розуміють особливу систему внутрішньокорпоративного управління витратами і... докладніше


Нематеріальні активи: поняття, особливості оцінки та амортизації
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах діяльності підприємств все активніше використовуються такі довгострокові економічні ресурси, як нематеріальні активи, це пов’язано з їх здатністю приносити значні прибутки за умов ефективного... докладніше


Застосування штрафних санкцій за результатами ревізій
Вступ Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Зокрема, складаються відомості вибіркової інвентаризації, порівняльні відомості за результатами... докладніше


Ризики контролю. Умови отримання сертифікату аудитора
Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він повинен спланувати аудит... докладніше


Аудит малоцінних та швидкозношувальних предметів (на підприємстві харчової промисловості)
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту МШП 1.1. Економічна сутність та трактування поняття “МШП” 1.2. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) Розділ 2. Методика проведення аудиту 2.1.... докладніше


Аналіз податку на прибуток звичайної діяльності
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти прямого оподаткування 1.1. Суть та види прямих податків 1.2. Податок на прибуток підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Маркомі ЛТД” 2.1. Організаційно-економічна характеристика... докладніше


Аналіз продуктивності праці та її стимулювання
Вступ 1. Аналіз продуктивності праці та її стимулювання 2. Аналіз використання тракторного парку Висновки Список використаних джерел Вступ Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як... докладніше


Система национальных счетов и анализ счета капитала
Основными показателями в СНС выступают три показателя совокупного продукта: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД),... докладніше


Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості окремих видів продукції
Вступ Якісно організувати процес управління витратами на виробництві неможливо без аналізу прямих матеріальних витрат. Відповідно, обраний напрямок дослідження – аналіз прямих матеріальних витрат на промислових підприємствах України – є... докладніше


Аналіз резервів реалізації продукції (робіт, послуг)
Вступ Під резервами зростання обсягів виробництва і реалізації продукції розуміють можливості їх збільшення за рахунок поліпшення використання всіх видів ресурсів підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчати зміни не лише... докладніше


Аудиторській звіт. Структура та види аудиторських висновків
Вступ Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв’язку з тим, що зміст аудиторського... докладніше


Особливості проведення аудиту в органах державної влади
Вступ У період бурхливих політичних баталій та руйнівних диспропорцій у системі управління державою, важко очікувати появу «інструмента», призначення якого — мінімізувати руйнівну силу протиріч та анархії в соціально-економічних процесах,... докладніше


Оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку
1. Оцінка як система вартісного виміру Визначальним елементом методу бухгалтерського обліку є оцінка. Можливість виразити майно, капітал та зобов’язання підприємства в єдиному грошовому вимірнику обумовлює можливість раціонального управління процесом... докладніше


Аудит обліку товарів
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту товарі 1.2. Розробка методики аудиту товарів РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1.... докладніше


Організація обліку запасів
Вступ Економічна суть виробничих запасів Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів Оцінка запасів Синтетичний та аналітичний облік надходження виробничих запасів... докладніше


Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Вступ Підприємства на своєму балансу мають велику кількість основних засобів. Для того, щоб продукція виробництва була конкурентоспроможною, потрібно модернізувати більшість основних засобів вітчизняних підприємств. На  сьогоднішній день у більшості... докладніше