Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Бухгалтерський облік

Ризики контролю. Умови отримання сертифікату аудитора
Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він повинен спланувати аудит... докладніше


Аудит малоцінних та швидкозношувальних предметів (на підприємстві харчової промисловості)
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту МШП 1.1. Економічна сутність та трактування поняття “МШП” 1.2. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) Розділ 2. Методика проведення аудиту 2.1.... докладніше


Аналіз податку на прибуток звичайної діяльності
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти прямого оподаткування 1.1. Суть та види прямих податків 1.2. Податок на прибуток підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Маркомі ЛТД” 2.1. Організаційно-економічна характеристика... докладніше


Аналіз продуктивності праці та її стимулювання
Вступ 1. Аналіз продуктивності праці та її стимулювання 2. Аналіз використання тракторного парку Висновки Список використаних джерел Вступ Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як... докладніше


Система национальных счетов и анализ счета капитала
Основными показателями в СНС выступают три показателя совокупного продукта: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД),... докладніше


Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості окремих видів продукції
Вступ Якісно організувати процес управління витратами на виробництві неможливо без аналізу прямих матеріальних витрат. Відповідно, обраний напрямок дослідження – аналіз прямих матеріальних витрат на промислових підприємствах України – є... докладніше


Аналіз резервів реалізації продукції (робіт, послуг)
Вступ Під резервами зростання обсягів виробництва і реалізації продукції розуміють можливості їх збільшення за рахунок поліпшення використання всіх видів ресурсів підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчати зміни не лише... докладніше


Аудиторській звіт. Структура та види аудиторських висновків
Вступ Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв’язку з тим, що зміст аудиторського... докладніше


Особливості проведення аудиту в органах державної влади
Вступ У період бурхливих політичних баталій та руйнівних диспропорцій у системі управління державою, важко очікувати появу «інструмента», призначення якого — мінімізувати руйнівну силу протиріч та анархії в соціально-економічних процесах,... докладніше


Оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку
1. Оцінка як система вартісного виміру Визначальним елементом методу бухгалтерського обліку є оцінка. Можливість виразити майно, капітал та зобов’язання підприємства в єдиному грошовому вимірнику обумовлює можливість раціонального управління процесом... докладніше


Аудит обліку товарів
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту товарі 1.2. Розробка методики аудиту товарів РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1.... докладніше


Організація обліку запасів
Вступ Економічна суть виробничих запасів Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів Оцінка запасів Синтетичний та аналітичний облік надходження виробничих запасів... докладніше


Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Вступ Підприємства на своєму балансу мають велику кількість основних засобів. Для того, щоб продукція виробництва була конкурентоспроможною, потрібно модернізувати більшість основних засобів вітчизняних підприємств. На  сьогоднішній день у більшості... докладніше