Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Бухгалтерська звітність, її виникнення, значення та завдання

Вступ

Актуальність теми. Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управлінні підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів, потрібна, перш за все, підтримка власної конкурентної позиції. За цих обставин значно зростає попит на фінансову інформацію. Саме виняткова роль інформаційного забезпечення в процесах управління спричиняє підвищену увагу до бухгалтерської звітності як основне джерело інформації про майнове і фінансове становище компанії, а також про результати його виробничо-господарської діяльності протягом звітного періоду.

Дана тема на сьогоднішній момент є актуальною, так як:

 • підготовка річного звіту є однією з найскладніших завдань для бухгалтерії організації;
 • бухгалтерська звітність є важливим показником фінансового становища організації, і в цій якості представляє інтерес для великої кількості різних користувачів подібної інформації;
 • бухгалтерська звітність є інформаційною базою фінансового аналізу.

Бухгалтерська звітність необхідна для оперативного управління господарською діяльністю, а також служить в якості опорної бази для майбутнього планування.

Звітність відіграє важливу функціональну роль у системі економічної інформації, вона інтегрує інформацію від усіх видів обліку. Методологічно та організаційно звітність є невід’ємною частиною всієї системи бухгалтерського обліку і виступає в якості кінцевої стадії облікового процесу, в результаті чого зумовлює органічну єдність щодо формування в ній показників з первинними документами і обліковими регістрами. В результаті своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює будь-які господарські операції, приймаючи певні рішення. Майже кожна така дія знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку. Дані звітності використовуються зовнішніми користувачами з метою оцінки ефективності діяльності організації, а також внутрішніми користувачами для економічного аналізу в самій організації. Бухгалтерська звітність повинна бути своєчасною, достовірною. У ньому повинна забезпечуватися порівнянність звітних показників з даними за попередні періоди.

Зміни, що відбуваються на сучасному етапі в бухгалтерському обліку України, визначають вимоги до інформації, яку формує дана система, зацікавленими користувачами. Комплекс переплетіння інтересів різних груп користувачів до звітної інформації передбачає її використання в процесах оцінки, аналізу і прогнозування умов і результатів управління в якості окремого підприємства і галузі в цілому. Слід зазначити, що вплив бухгалтерської звітності на ефективність прийняття рішень залежить від того, наскільки об’єктивно вона відповідає потребам користувачів.

1. Сутність та значення бухгалтерської звітності у вітчизняній економіці

Поняття «бухгалтерська звітність» — більш ширше за змістом, аніж фінансова звітність, оскільки вона є лише різновидом. До складу іншої (нефінансової) бухгалтерської звітності відносять ту звітність, яку прийнято називати управлінською або неформальною.

Така звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, але призначена не для зовнішніх, а для внутрішніх користувачів. Наприклад, звіт про структуру собівартості продукції, що випускається, підготовленої на прохання головного бухгалтера виробничого відділу є бухгалтерською, але не фінансовою звітністю.

Вступ багатьох організацій в ринкову економіку викликало проблему подачі повної фінансової інформації про фінансове становище на певну дату і діяльність організації. Серед групи зовнішніх користувачів такої інформації (інвесторів, кредиторів, постачальників та інших ділових контрагентів, клієнтів, урядових і державних установ, громадських) її положення особливо важливо для майбутніх акціонерів організаційта інвесторів.

Бухгалтерська звітність — звіт пов’язаних показників, що подаються належним чином затверджених форм, підсумків роботи підприємства за попередній звітний період [2].

Значення цієї звітності визначається певними вимогами, що постають перед нею. Звітність повинна відповідати наступним вимогам: достовірності, цілісності, своєчасності, простоті, можливості перевірки, порівнянності, ефективності, суворого дотримання встановлених процедур оформлення та публічності. [12]

Достовірність ґрунтується не тільки на бухгалтерській інформації, але й інших видів обліку, в першу чергу статистичного обліку. Порушення даного підходу унеможливлює складання бізнес-плану і оперативного управління активами на різних рівнях економічної діяльності. Ця умова вимагає порівнянності минулих і звітних показників. З метою забезпечення порівнянності даних обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року.

Якщо така порівнянність відсутня, то дані за період, що передував звітному, підлягають коректуванню. Тим не менш, можна керуватися положеннями, встановленими діючими нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні. У цьому методологічна єдність показників звітності.

Саме коректування і методика проведення повинна бути розкрита в пояснювальній записці до бухгалтерського балансу про фінансові результати разом із зазначенням причин коригування.

Достовірність бухгалтерської звітності підвищує свою цілісність, тобто вона повинна включати показники фінансово-господарської діяльності як самого підприємства, так і його філій, представництв та інших підрозділів, в тому числі виділених на самостійні балансі.

Цілісність або повнота звітності дозволяє приймати більш обґрунтовані управлінські рішення. З цією метою дані синтетичного і аналітичного обліку повинні бути затверджені результатами інвентаризації.

Своєчасність передбачає подачу бухгалтерської звітності на адресу, у встановлений термін. Організації, незалежно від організаційно-правової форми власності (крім бюджетних) зобов’язані подавати квартальну бухгалтерську звітність протягом 30 днів після закінчення попереднього кварталу.

Вона повинна бути затверджена відповідно до порядку, встановленої установчими документами власника. Звітність представлена з порушенням встановлених термінів, втрачає своє значення.

Верифікованість звітності дозволяє підтвердження інформації, представленої в ній в будь-який час. Побічно цю умову припускає нейтральність представленій у ній інформації. Порівнянність передбачає аналогічні показники за різні періоди часу, щоб виявити тенденції і відмінності. [2]

Мета цього порівняння — виявити тенденції розвитку фірми. Однак при його використанні не можна уникнути принципу обмеження корисності інформації, тому що це може вплинути на формування неправильних висновків. Наприклад, щоб зменшити обсяг виробництва в звітному році фірма вирішила прийняти рішення про реструктуріалізацію виробництва та у зв’язку з цим залучила довгострокові банківські кредити. Відповідно до поданої звітності, не видно, що тенденція до поліпшення фінансового стану компанії може мати місце тільки в довгостроковій перспективі.

Для реалізації цих підходів у фінансовій звітності має бути представлено порівняння інформації за конкретним показником, перерахованим в звітності за минулий і звітний рік.

Економічність досягається шляхом уніфікації та стандартизації відповідних форм звітності, зниження індивідуальної продуктивності без шкоди для якості представлених даних. Це стосується перш за все показників, що носять довідково-інформаційний характер.

Оформлення — таку вимогу пред’являють до бухгалтерської звітності. Це означає, що складання звітності, а також як і ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій здійснюються у валюті — у гривнях. Звітність підписується керівником організації та окремими особами, які ведуть бухгалтерський облік (головним бухгалтером і т.п.) [11].

На думку вченого економіста Бутинця Ф.Ф., публічність звітності здійснюється організаціями, перелік яких регулюється чинним законодавством. До їх числа відносяться відкриті акціонерні товариства, кредитні і страхові компанії, біржі, інвестиційні та інші фонди, створені приватними, суспільними і державними джерелами [4, с.544].

Публічність передбачає публікацію річної бухгалтерської звітності у засобах масової інформації, доступних для користувачів або поширення відповідних публікацій (брошур, буклетів та інших видань), а також передачі органам державної статистики за місцем реєстрації для надання зацікавленим користувачам.

Річна бухгалтерська звітність повинна бути опублікована не пізніше 1 червня наступного за звітним роком. Публікації повинна передувати аудиторська перевірка з обов’язковим затвердженням річного звіту загальними зборами акціонерів. За незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, передбачена кримінальна відповідальність.

Таким чином, роль фінансово-економічної інформації в вигляді системи фінансових показників, визначеної в дослідженні і впливом на рішення користувачів. Саме бухгалтерська звітність відображає всі суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також результати фінансово- господарської діяльності, забезпечує в складі значної кількості інформації, необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам. Зміна мети складання та адресності подання, розширюючи коло суб’єктів прийняття економічних рішень, спираючись на подання інформації допомагає визначити бухгалтерську фінансову звітність як ланку зв’язку між компанією і навколишнім середовищем, яка розроблена, щоб адекватно розкрити ці процеси в компанії з одного боку, і задовольняти інформаційні потреби користувачів, з іншого боку. При цьому акцепт ґрунтується на якісній інформації, що забезпечується дотриманням методологічних основ його формування і визначає напрямки вдосконалення.

2. Значення, функції та основні завдання бухгалтерської звітності

На сьогоднішній день ефективність діяльності суб’єктів господарювання в Україні залишається на низькому рівні, у зв’язку з посткризовими наслідками, непослідовним проведенням економічних реформ і зміни в економіці країни в цілому. Таким чином, зростання фінансових результатів підприємств є одним з основних завдань. Для цього необхідно своєчасно і належним чином складати фінансову звітність, яка відображає ефективність і успішність виробничо- господарської діяльності для оперативного аналізу, прогнозування майбутніх результатів та ефективних управлінських рішень. Але, зважаючи на невеликий досвід українських економістів і інтеграції України в світову економіку, існує необхідність вивчення зарубіжної практики фінансової звітності, оскільки розкриття фінансових результатів у фінансовій звітності є важливим показником майбутнього рівня фінансового забезпечення суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність на основі самофінансування [8].

Однак, незважаючи на підвищену увагу вчених, деякі аспекти зарубіжного досвіду фінансової звітності є недостатньо розкритими у вітчизняній літературі, а тому вимагають подальшого вивчення і узагальнення.

Бухгалтерський облік є сполучною ланкою між господарською діяльністю і людьми, які приймають рішення. Основні завдання бухгалтерського обліку такі:

 • вимірювання господарської діяльності, шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання;
 • обробка даних, збереження до потрібного моменту, а потім переробка їх таким чином, щоб вони стали корисною інфор­мацією;
 • передача шляхом звітності інформації тим, хто її використовує для прийняття рішень.

Отже, саме завдання бухгалтерської звітності виходить із завдань бухгалтерського обліку, тобто основне завдання звітності — передача інформації тим, хто її використовує для прийняття рішень.

Бухгалтерська звітність переважно ґрунтується на даних пер­винного, аналітичного та синтетичного обліку.

Як ми вже відзначали, інформація, що міститься у фінансовій звітності потрібна широкому колу користувачів. Таким чином, відповідно до ч. 1, ст. 14 Закону № 996 та п. 2 ордена № 419 до них, в першу чергу включають:

 • власники (засновники) підприємства;
 • органи, до сфери управління яких вони належать;
 • трудові колективи на їх вимогу.

А також потрібно пам’ятати про обов’язок компанії надавати таку звітність до органів влади в умовах, визначених законом строки.

До основних функцій бухгалтерської звітності слід відносити: інформаційну; планову; системну; аналітичну; контрольну; організаційну.

Таким чином, формування управлінської бухгалтерської звітності у своїй основі передбачає використання як даних системи бухгалтерського обліку підприємства, так і економічної інформації із зовнішнього середовища, а також результати обробки вказаних видів інформації за допомогою аналітичних процедур. Такий стан речей потребує дослідження принципів організації бухгалтерського обліку, на підприємстві з метою ідентифікації принципів підготовки управлінської бухгалтерської звітності.

Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин.

Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку.

Вимоги до бухгалтерської звітності:

 • гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;
 • забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Шлях удосконалення бухгалтерського обліку на основі його цілісності, системності та дієвості — збереження його концептуальних основ в межах чинного правового поля.

Однією з передумов для подальшого розвитку бухгалтерського обліку, в першу чергу:

1.Уточнення та дотримання в умовах активного розвитку різних систем обліку концептуальної основи і методологічні основи бухгалтерського обліку;

 1. Уніфікація методології визначення облікових даних і показників фінансової звітності, бухгалтерської термінології з використанням міжнародної практики стандартизації;
 2. Гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та з урахуванням вітчизняних потреб і можливостей методів бухгалтерського обліку підприємницької та непідприємницької діяльності (компанії, фінансові установи, державного сектора);
 3. Безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бухгалтерів і аудиторів із забезпеченням прийнятих умов і належного рівня оцінювання.

Отже, МСФЗ — нова фінансова мова, якою спілкуються компанії провідних країн. Вивчення цієї мови допоможе Україні активно брати участь в процесах інтеграції і глобалізації, і наблизиться до потужних світових фінансових інституцій.

Висновки

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити наступні висновки:

 1. Бухгалтерська звітність — звіт пов’язаних показників, що подаються належним чином затверджених форм, підсумки результатів компанії за попередній звітний період.

Таким чином, роль фінансово-економічної інформації в вигляді системи фінансових показників, визначеної в дослідженні і впливом на рішення користувачів. Саме бухгалтерська звітність відображає всі суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також результати фінансово- господарської діяльності, забезпечує в складі значної кількості інформації, необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам.

Зміна мети складання та адресності подання, розширюючи коло суб’єктів прийняття економічних рішень, спираючись на подання інформації допомагає визначити бухгалтерську фінансову звітність, як ланку зв’язку між компанією і навколишнім середовищем, яка розроблена, щоб адекватно розкрити ці процеси в компанії з одного боку, і задовольняти інформаційні потреби користувачів, з іншого боку. При цьому акцепт ґрунтується на якісній інформації, що забезпечується дотриманням методологічних основ його формування і визначає напрямки вдосконалення.

 1. З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: за обсягом, за об’єктом узагальнення, за періодичністю складання і подання, за придатністю для цілей фінансового аналізу, за характером направлення та використання. Основним завданням складання звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання (його структурних підрозділів) за визначений період часу для оцінки фінансового стану, ступеня виконання поставлених завдань та прийняття відповідних рішень.

Список використаної літератури

 1. Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. — 2013. — № 3 (25). — С. 18-26.
 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [навч. посіб.] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л.Горецька. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 544с.
 3. Гордієнко Л. Облікова політика підприємства / Л. Гордієнко // ГоловБух. — 2005. — № 1-2 (310-311) — С. 21-22.
 4. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. — К.: Знання, 2007. — 469 с. — (Вища освіта XXI століття).
 5. Жадько К.С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 112с.
 6. Загальні вимоги до фінансової звітності НП(С)БО 1: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2015 р. № 73 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 7. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник / Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. — Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. — 230с.
 8. Кузь В. І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В. І. Кузь, В. С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2015. — Вип. 2. — С. 188-197
 9. Кулик В.А. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В.А. Кулик, М.О. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит. — 2013. — № 6. — С. 12-18.
 10. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік, Підручник. — Київ ЦНЛ, 2005. — с. 527.
 11. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посібник. — К.: Знання, 2006. — 311с.
 12. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.
 14. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 535 с.