Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Дипломні

Електронний документообіг. Проблеми запровадження та перспективи розвитку
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. На рівні... докладніше


Договір комерційної концесії. Поняття та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми. Відносини комерційної концесії (франчайзингу) набули достатньо широкого розповсюдження у практиці підприємницької діяльності (автор використовує устояні в науковій літературі терміни сінонімично із комерційною концесією, вважаючи що вони... докладніше


12 / 05 / 2023
Интернет как инструмент СМИ и коммуникаций в современных международных отношениях
Введение Актуальность работы. Появляющиеся с развитием Интернета новые явления все более сложной коммуникативной природы, имеющие разновидности внутри каждой формы (блоги, социальные сети), могут быть отнесены и к средствам общения,... докладніше


Інтернет як інструмент мас-медіа і комунікацій у сучасних міжнародних відносинах
Вступ Актуальність теми. Світова мережа Інтернет, створюючи особливу комунікативну ситуацію, виступає революційним фактором розвитку сучасного суспільства. Явища її інтеграції в культурне середовище набули такого масштабу, що сьогодні вже можна... докладніше


Гендерні особливості професійної мотивації персоналу медичного колективу
ВСТУП Актуальність дослідження. Мотивація базується на індивідуальних потребах, а прагнення індивіда задовольняти свої потреби спричиняє готовність до демонстрації необхідної поведінки. Роботодавець зацікавлений в компетентних співробітниках, які ідентифікують себе з... докладніше


Фінансові результати діяльності туристичного підприємства та оцінка ефективності їх використання
ВСТУП  Актуальність теми полягає в тому, що без аналізу фінансового стану неможливо забезпечити систематичне надходження та ефективне використання фінансових ресурсів, дотримуватися розрахункову і кредитну дисципліну, досягати раціонального співвідношення власних... докладніше


Механізм формування іміджу організації
ВСТУП  Актуальність теми дослідження. В сучасних ринкових умовах істотно змінюються підходи до змісту організаційних, управлінських і соціально-економічних відносин у сфері надання послуг. З одного боку, розвиток конкуренції, ринкових відносин дає... докладніше


Метод аналогії у навчанні фізики
Освітня система покликана забезпечувати формування активної творчої особистості, сприяти виробленню самостійного мислення людини. Головне призначення навчання – вчити приймати рішення, вчити алгоритмам і моделям вироблення цих рішень. Педагоги-практики і... докладніше


Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
ВСТУП Актуальність теми. Законодавство України про кримінальну відповідальність має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою... докладніше


17 / 02 / 2023
Педагогічні умови формування економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
ВСТУП  Актуальність теми. Стан сучасного суспільства характеризується вагомими політичними, економічними і соціокультурними змінами. Ринкова економіка вплинула на всі сфери життя суспільства і на систему освіти, зокрема. Ця тенденція спостерігається... докладніше


Аналіз інвестиційної привабливості промислового ринку для міжнародних інвесторів
Вступ Сучасний стан економіки України свідчить про певні реформаційні перетворення й позитивні практичні зрушення. Водночас річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що... докладніше


Управление развитием университета
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы. Исходя из опыта высокоразвитых стран, одной из важных функций государства является предоставление образования ее гражданам. Уровень образования населения выступает одним из главных показателей благосостояния населения страны.... докладніше


Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України
Вступ Розвиток світової і національної економік сьогодні відбувається під впливом науково-технологічного прогресу, що характеризується посиленням інноваційної активності і новим підходом до визначення інновацій, який поєднує знання, техніку і технології... докладніше


Особливості організації обліку основних засобів
ВСТУП Протягом останніх років в Україні відбулось ряд економічних, правових і інституційних реформ. Внаслідок цього процесу Сполучені Штати Америки визнали Україну державою з ринковою економікою. Набуття Україною цього статусу... докладніше


Інформаційна культура фахівця (на прикладі кадрової служби)
ВСТУП Актуальність дослідження. Актуальність розвитку такого наукового напряму, як вивчення інформаційної культури особистості, визначається необхідністю вирішення ряду соціальних протиріч. Одне з них пов’язане з перспективами входження в інформаційне суспільство... докладніше


Розвиток корпоративної, соціальної відповідальності
Вступ Актуальність теми. Економічною наукою доведено і підтверджується практикою, що для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність бізнес-організацій має не менше значення, ніж розвинута економічна інфраструктура, політична стабільність або втілення... докладніше


Правові засади організації діловодства в Україні
Вступ Актуальність теми. На тлі актуалізації змісту документознавства і документології, ініційованої представниками різних наук, вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, особливе значення має гносеологічне відкриття природи науки. Це спонукає до... докладніше


Кризи менеджменту в політиці
Вступ Актуальність теми. Проблема кризових явищ у внутрішньополітичній сфері попри її значущість для всіх типів режимів залишається однією з найменш досліджених у політичній науці. Політичні події останніх років в... докладніше


Проблема Криму в україно-російських відносинах 1991-1997 роках
Вступ Актуальність теми. Кримська проблема посідає значне місце в комплексі російсько-українських, внутрішньо російських та внутрішньо українських політичних процесів. Впродовж останнього десятиліття вона стала джерелом конфліктних ситуацій не тільки в... докладніше


Сучасні проблеми національної конкурентоспроможності в Україні
Вступ Актуальність теми. Ринкова розбудова економіки України нерозривно пов’язана зі складними та суперечливими процесами: по-перше, це перетворення підсистеми єдиного в минулому народногосподарського комплексу СРСР у цілісний господарський організм незалежної... докладніше


Соціальна мобільність та міграційні процеси в сучасному суспільстві
ВСТУП Актуальність дослідження проблем індивідуального й суспільного здоров’я в контексті трансформації соціальної мобільності в сучасній Україні зумовлена насамперед тим, що практично всі соціальні процеси на зламі ХХ і ХХІ... докладніше


Організаційне лідерство та його сутнісний зміст
вступ Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції у вивченні проблем і формуванні моделей управління комерційними організаціями в нашій країні явно свідчать про певну еволюцію в розумінні основних механізмів, що впливають... докладніше


Організація сімейного дозвілля в закладах культури
Вступ Актуальність теми. Сім’я — невід’ємний осередок суспільства. Жодна нація, жодне цивілізо­ване суспільство не нехтувало родиною. Для кожної людини сім’я — початок усіх початків. Поняття щастя майже кожна людина... докладніше


Соціологічний підхід до вивчення соціального інституту паблік рілейшнз (ПР) в Україні
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах демократизації суспільного життя перед організаціями різних форм діяльності постають важливі завдання: підвищення конкурентоспроможності, покращення якості роботи та популяризація власних товарів та послуг. Саме... докладніше


23 / 08 / 2022
Перспективи розвитку співпраці України з країнами СНД
ВСТУП Актуальність теми. Найважливішою ознакою сьогоднішньої дійсності є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на різних рівнях. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Основною метою... докладніше


Проблеми виховання сучасного актора
Вступ Актуальність теми. Актуальність теми зумовлена завданнями національного відродження України, які передбачають осмислення на сучасному етапі історії та теорії українського театру, подальший розвиток вітчизняного акторського мистецтва, виявлення його характерних... докладніше


Редакторська підготовка текстів політичного спрямування для газетної періодики Кіровоградщини
Вступ Актуальність теми дослідження. Перші роки незалежності нашої держави внесли свої корективи у ситуацію на медіа-ринку України. Центральна преса перейшла під юрисдикцію Росії, у зв’язку з чим деякі газети... докладніше


Особливості створення та підготовки до друку тематичних видавничих матеріалів соціального спрямування
Актуальність теми. На межі тисячоліть видавничо-поліграфічний сектор національних економік західних країн став одним із найприбутковіших у структурі галузей, які стрімко розвиваються. Незважаючи на всі суб’єктивні й об’єктивні труднощі, в... докладніше


Комунікативна функція документа
Вступ Актуальність теми. Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх... докладніше


Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві
Дипломна робота » Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві «: с. 103, рис. 12, табл. 13, 49 джерел. Об’єкт дослідження – МК «Азовсталь». Предмет дослідження — процес організації й... докладніше


Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні. Теорія і практика
ВСТУП Актуальність дослідження. В Україні відбувається процес формування економічних відносин, в яких важливу роль відіграє підприємницька діяльність (підприємництво), що складає значну питому вагу в господарської діяльності. У ст. 42... докладніше


Менеджмент інформаційних технології в страхуванні
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах економічного та соціального стану України питання характеру та напрямку подальшого розвитку вітчизняної економіки залишаються актуальними як у сфері теоретичних досліджень, так і в... докладніше


Форми організації готельного бізнесу у світі
Вступ Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Такому рішенню сприяв розвиток туризму. Готельний бізнес і туристський бізнес нерозривно... докладніше


19 / 11 / 2021
Сутність сенсу життя молоді та з`ясуванні характеру зв`язку з станом психологічного здоров`я молоді
ВСТУП Актуальність науково-психологічного дослідження. Соціально-економічні та психокультурні умови сучасного життя підвищують значимість не тільки фізичного здоров’я людини, але й психологічного стану здоров’я. З точки зору життєвого досвіду, а також... докладніше


Заходи щодо обмеження впливу озоноруйнівних факторів в Україні
Розділ 1. Теоретичні аспекти впливу озоноруйнівних факторів на екологічну безпеку в Україні. 1.1. Руйнування озонового шару та проблема екологічної безпеки. 1.2. Сучасний стан проблеми. Розділ 2. Еколого-технологічна характеристика методів... докладніше


Історія розвитку університетської освіти в ХІІ — ХХ столітті в країнах Західної Європи
Вступ Розділ 1. Ідея університету в загальносвітовому контексті 1.1. Аналіз літературних джерел 1.2. Ідея університету 1.3. Концепції класичного університету Розділ 2. Процес становлення університетської освіти 2.1. Становлення університетської освіти... докладніше


Розробка програми соціально-економічного та культурного розвитку території на прикладі Дарницького району м. Києва
Вступ Актуальність теми дослідженняСтратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів.... докладніше


Аналіз витрат виробництва і формування фінансової діяльності підприємства
Розділ 1. Теоретичні основи формування та управління структурою витрат виробництва 1.1. Сутність, класифікація витрат виробництва 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат виробництва 1.3. Роль калькулювання собівартості в управлінні витратами 1.4. Аналіз... докладніше


Аналіз формування та розподілу прибутку на підприємстві
Зміст Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування, використання та розподілу прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі 1.2. Економічний механізм визначення, формування... докладніше


Дослідження системи документообігу установи та шляхи його удосконалення (На матеріалах деканату заочної форми АМУ)
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. В підвищенні... докладніше


Організаційно-технологічні документаційні аспекти роботи зі зверненнями громадян на матеріалах Пенсійного фонду України Оболонського району м.Києва
ВСТУП Актуальність теми. Питання практичної щодо реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їх... докладніше


7 / 09 / 2020
Сутність поняття "документ"
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи існування поняття «документ» 1.1. Різні підходи в тлумаченні наукового терміну «документ» 1.2. Значення документів в управлінській діяльності 1.3. Функції та властивості документа Розділ... докладніше


Соціалізація людини у сучасному українському суспільстві
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вивчення соціалізації людини в суспільстві 1.1. Сутність процесу соціалізації людини 1.2. Основні етапи соціалізації людини в суспільстві 1.3. Методичні підходи до вивчення соціалізації людини... докладніше


Зовнішньоекономічна політика. Україна у глобальній економіці
Вступ Об’єктивні зрушення у сфері виробництва транспортних та інформаційних комунікацій, руху фінансових потоків та інвестування створили передумови, які перетворюю світову економіку в цілісний організм. Світовий економічний простір стає спільні... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки України
Вступ Актуальність теми. Забезпечення інформаційної безпеки України як найважливішої функції держави реалізується за допомогою відповідної системи як органів державної влади, так і ряду недержавних інституцій. Якщо коло суб’єктів забезпечення... докладніше


Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
Вступ Актуальність теми. Нові індустріальні країни (НІК) Азії мають значний досвід щодо реабілітації та реформування національної фінансової системи в умовах кризи. Адже попередня фінансова криза 1998 року розпочалася саме... докладніше


Шляхи покращання ефективності фінансової діяльності підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової діяльності підприємства 1.2. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансової діяльності підприємства 1.3. Методичні підходи... докладніше


Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Вступ 1. Об'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 2. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень 3. Суб'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 4. Суб'єкт перевищення влади або... докладніше


31 / 05 / 2020
Засади правового забезпечення взаємодії Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій
Вступ Актуальність дослідження. Столиця незалежної України – місто Київ, відіграє провідну роль в усіх сферах суспільного життя. У порівнянні з іншими містами його правовий статус має чимало особливостей. Але... докладніше


31 / 01 / 2020
Взаємовідносини України із групою Світового банку
Вступ Актуальність дослідження. Трансформаційні процеси в Україні супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв’язку з цим різко загострилися питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової складової. Розбалансованість фінансової системи,... докладніше


31 / 01 / 2020
Діяльність по укріпленню здоров`я у зв`язку з наркоманією
Вступ Соціально-психологічна проблема наркоманії 1.1. Соціологічний аспект 2.2. Соціально-психологічні ознаки наркоманії Основні напрямки профілактики наркоманії 2.1. Етапи профілактики 2.2. Правові методи 2.3. Організація антинаркотичного виховання в навчальних закладах 2.4.... докладніше