Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Економічна історія

Загальна характеристика американського конституціоналізму
1. Формування американського конституціоналізму Формування американської конституційної моделі від початку відбувалося під впливом ідеології лібералізму. Якщо у Західній Європі конституційними пріоритетами ще й сьогодні вважають рівність і солідарність, то... докладніше


Спільні риси та відмінності економічних поглядів В. Петті і П. Буагільбера засновників класичної політекономії
1. Економічні погляди та ідеї В. Петті Засновником класичної політичної економії вважають англійського економіста Вільяма Петті (1623-1687). Син кравця, після навчання медицини в Оксфорді, служив у королівському флоті, потім... докладніше


Класова теорія Карла Маркса
ВСТУП Дослідження доробку К. Маркса необхідне, попри негативне ставлення до марксизму в посткомуністичних країнах, чому є кілька підстав. За будь-якого ставлення, це вчення запроваджене у контекст світової культури, адже... докладніше


«Новий курс» Ф.Рузвельта
Вступ Актуальність теми дослідження. Франклін Делано Рузвельт — один із найбільш видатних, могутніх і ефективних політиків США XX ст., який відіграв величезну роль у створенні сучасної системи міжнародних відносин... докладніше


Розвиток економічної думки в Україні
Вступ Актуальність теми. У сучасному українському суспільстві труднощі вирішення економічних завдань як ніколи раніше підняли значення обґрунтованості і вірогідності економічної теорії, що має служити основою господарської політики, яка прийнята... докладніше


Періодизація Середньовіччя та ключові риси кожного з етапів. Економічна думка Середньовіччя
Вступ Середньовіччя — період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації (кінець 15 століття — початок 16 століття). За... докладніше


Особливості Європейської торгівлі у середні віки, розвиток банківської системи
Вступ У Західній Європі біля витоків феодалізму стояли дві соціальні системи: антична, рабовласницька і варварська, родоплемінна. Відмінність між ними була велика. Перша досягла досить високого розвитку, друга ще не... докладніше


У. Петти, его экономическое учение и методология исследования
Введение Английский ученый экономист У.Петти положил начало новому направлению классической политической экономии – теории трудовой стоимости, которая по-иному трактовала природу общественного богатства и роль труда человека в этом процессе.... докладніше


Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима
Введение «Экономика» — слово древнегреческого происхождения, дословно означает «домоводство». Впервые встречается у греческого мыслителя Ксенофонта, являясь заглавием сочинения, в котором рассматриваются разумные правила ведения домашнего хозяйства и земледелия. Кстати,... докладніше


Досократичний період розвитку правової і політичної думки в Древній Греції (Піфагор, Софіт, Демокріт)
Вступ У середині І тисячоліття до н. е. у Греції завершується перехід до рабовласницького ладу. Починають виникати самостійні і незалежні окремі міста-держави — Поліси. Територія такого міста-держави (сам поліс... докладніше


Соціально-економічна ситуація в Англії на початку 17 ст.
Вступ У першій половині XVII ст. Англія була відносно слабкою європейською державою, поряд з Францією та Іспанією. її населення становило на середину XVII ст. 5 млн осіб — це... докладніше


Еволюція форм феодальної ренти
Вступ Актуальність теми. Природа земельної ренти землі   як   економічного обумовлена особливостями ресурсу і відносинами землекористування. Земля є унікальним засобом виробництва: вона кількісно обмежена, її неможливо штучно відновити, земельні ділянки... докладніше


Особливості економічного розвитку Франції після Другої Світової війни. Економічна політика Шарля де Голля
Вступ Актуальність теми. Друга світова війна та окупація країни завдали значної шкоди французькій економіці. Хоча людські втрати були меншими, ніж у роки Першої світової війни, але масштаби руйнувань порівняти... докладніше


Економічний розвиток в епоху середньовіччя
1. Господарство Європи в V-XV ст. У Західній Європі біля витоків феодалізму стояли дві соціальні системи: антична, рабовласницька і варварська, родоплемінна. Відмінність між ними була велика. Перша досягла досить... докладніше


Економічні ідеї грецьких античних мислителів. Аристотель „Політика”
ВСТУП Найвидатнішим представником економічної думки античного світу є давньогрецький філософ Аристотель (384-322 pp. до н.е.), який здійснив глибоке дослідження політичних, економічних та етичних проблем тогочасного суспільства у творах «Політика»... докладніше


Економічний неолібералізм: Ф.Хайєк
Вступ Неолібералізм — напрям в економічній теорії, що базується на неокласичній методології і захищає принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції та економічної свободи) Ринок розглядається як ефективна система, що якнайбільше... докладніше


Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Господарства Давньої Греції та погляди Ксенофонта на його особливості
Вступ Економічну думку стародавньої Греції класичного періоду пов’язують з класичним рабством. Пам’яткою історії економіч­ної думки того часу може служити «Афінська політика» («Дер­жавний лад Афін»), написана 428 або 425 року... докладніше


Економіка України у прадавні часи
Вступ 1. Економіка України у прадавні часи 2. Економіка арабських країн у Середньовіччі. Економічні погляди Ібн Хальдуна 3. Економіка Запорізької Січі (XVI – XVIII ст.) 4. Соціалістичний напрям економічної... докладніше


Економічні трансформації, як перехід до нового типу розвитку
Вступ 1. Економічні трансформації в ХХ столітті 2. Україна: уроки реформ та стратегія розвитку 3. «Стратегія включення» Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов'язані... докладніше


Давні одиниці вимірів у різних народів
Вступ Напевне, сьогодні не існує жодної галузі знань, в якій не використовувалися б різноманітні засоби вимірювань: довжини, ваги, площі, об’єму. Кількісні параметри характеризують довколишній світ, відкривають завісу над історією... докладніше


Негативний вплив Першої Світової війни на економіку України
Вступ 1. Україна в роки Першої Світової війни 2. Економіка України в роки Першої Світової війни 3. Негативний вплив війни на економіку України Висновки Список використаних джерел Вступ Перша... докладніше


Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби
1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби Первісна доба — найтриваліша в історії людства. Вона тривала з появи перших людей до виникнення стародавніх цивілізацій (IV-... докладніше


Кейнсіанська теорія державного регулювання ринкової економіки
Вступ Нова теорія економічного розвитку, яка обґрунтовує необхідність і практичну доцільність державного регулювання економіки на засадах приватної власності, конкуренції, — кейнсіанська. Засновником цієї теорії вважають англійського економіста Дж. М.... докладніше


Утопічний соціалізм як ідейне джерело марксизму
Вступ Утопічна думка прагнула охопити усі сторони людського життя і мала на меті безпосередню практику, пропускаючи стадію пізнання світу і часто вважаючи цю стадію вже пройденою. Характерними рисами раннього... докладніше


Особливості державного устрою Спарти
Вступ Актуальність теми. Спарта стала однією з найвпливовіших і наймогутніших держав Стародавньої Греції. Отже, одна з держав Стародавньої Греції — Афіни являє собою зразок рабовласницької демократії. Друга – Спарта... докладніше


Стан економіки США та Англії на межі ХІХ — ХХ ст.
Вступ На рубежі XIX—XX ст. головною тенденцією розвитку економіки став перехід від капіталізму, що ґрунтувався на вільній конкуренції окремих самостійних державних і приватних підприємств, до капіталізму, який базується на... докладніше


Зовнішня торгівля Османської імперії
Вступ 1. Особливості зовнішньої торгівлі в Османській імперії 2. Реформи та розвиток економічних відносин в Османській імперії Висновки Список використаних джерел Вступ Осма́нська імпе́рія — офіційна назва держави, заснованої... докладніше


Еволюція неокласичної економічної теорії
1. Еволюція неокласичної економічної теорії 2. Криза практики державного регулювання економіки та критика кейнсіанських теорій економічного росту 3. Виробнича функція Кобба-Дугласа 4. Монетарна теорія циклу М.Фрідмена та Шварта Список... докладніше


Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки
Зміст 1. Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки 2. Специфічні умови розвитку та економічні школи Стародавнього Китаю 3. Поява та розвиток середньовічних міст. Магдебурзьке право 4. Економічна... докладніше


Структура економіки та форми господарювання в Росії та на Україні в ІІ пол. XVII ст.
Вступ За рівнем розвитку промисловості й торгівлі Україна відставала від Німеччини, Англії та Нідерландів. І все ж на середину XVII ст. вже окреслився процес розкладу цехового ремесла і в... докладніше


Огляд основних напрямів економічної думки наприкінці 20 століття — початок 21 століття
Вступ З’ясування актуальності дослідження сучасних економічних теорій, шкіл і напрямів економічної думки обумовлює насамперед необхідність підходу до них з широких історичних з позицій. Суть такого підходу у різний час... докладніше


Необхідність періодизації історії економіки та економічної думки
Зміст Вступ 1. Необхідність періодизації історії економіки та економічної думки 11. Особливості економічного розвитку та економічна думка Стародавньої Індії 21. Товарне виробництво в Європі середніх віків 31. Пізній меркантилізм... докладніше


Модель ідеального державного устрою та господарська система Давньої Греції: Платон «Політейя» (або «Держава»)
ВСТУП В економічній історії Стародавньої Греції можна виділити чотири періоди економічного розвитку: крито-мікенський (XXX—XII ст. до н. е.), гомерівський (XI—IX), архаїчний (VIII—VI), класичний (V—IV ст. до н. е.) Держава... докладніше


Місце Франції в світовому господарстві друга половина 20-го сторіччя
Вступ 1. Позиції Франції у світовій економіці та в Європейському Союзі 2. Французька модель економіки 3. Сучасна структура господарства 4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків Висновки Список використаних джерел Вступ Франція... докладніше


Становлення наукового етапу економічної думки та вирішення сучасних проблем України
Вже минуло майже двадцять років з дня проголошення незалежності України й даний період висвітлив багато проблем, які усе чіткіше показують наростання в її економіці негативних тенденцій. Починаючи з 90-х... докладніше


Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи
1. Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи. Аграрні реформи В економічному і політичному відношенні у 70-ті роки XVIII... докладніше


Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в Україні
1. Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в Україні 2. Математична школа в політекономії. Л.Вальрас, А.Парето Список використаної літератури 1. Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в... докладніше


Основні течії сучасної економічної думки
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена тим, щорозвиток економічної думки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реальності. І економічні... докладніше


Еволюція економічних доктрин у період раннього та пізнього середньовіччя
Вступ 1. Історичні умови формування та своєрідність економічної думки середньовіччя 2. Соціально-економічна думка Середньовічного Сходу 3. Соціально-економічна свідомість феодальної Європи 4. Соціально-економічні погляди середньовічної України Висновки Список використаних джерел... докладніше


Історія міжнародних відносин
1. Особливості розвитку економічних зв’язків Стародавньої Греції Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавілонського царства і Єгипту, які стали жертвою перських завоювань. Але цей режим відроджується в... докладніше


Загальна характеристика основних етапів господарства в добу середньовіччя
Вступ Етапи становлення і характерні риси господарства в добу середньовіччя Основи феодального ладу у Франкській державі Формування сеньйоріального господарства Висновки Список використаної літератури Вступ У Західній Європі біля витоків... докладніше


Проблеми сучасного економічного зростання у працях Саймона Кузнеца
Вступ Творчий шлях і наукові праці Сайсона Кузнеца Дослідження С.Кузнеца в галузі економічного зростання Висновки Список використаних джерел Вступ Проблема довготривалого економічного зростання привертала увагу економістів ще з часів... докладніше