Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Міжнародна економіка

Історичні особливості розвитку економіки Японії, її економічна модель
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світовой чисельності, але... докладніше


Італія. Національні економічні системи в трансформаційній економіці
Вступ Італія — середземноморська країна. Італійський «чобіток» (так виглядає на географічній карті Апеннінського півострів, на якому перебуває більша частина Італії) з усіх боків оточений теплим Середземним морем. М’який клімат... докладніше


Основні взаємозв’язки в міжнародній економіці
1. Попит і пропозиція в міжнародній економіці В міжнародній економіці сукупні попит та пропозиція трактуються як абстрактні величини, які характеризують обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародних... докладніше


ЄС і країни латинської Америки
Вступ Актуальність теми. Інтеграційні процеси на сучасному етапі стають однією з найголовніших складових частин економічного та політичного розвитку, при цьому вони визначають й майбутнє тієї чи іншої країни. Консолідація... докладніше


Геополітика Китаю. Актуальні проблеми і перспективи
Вступ На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично необмеженими людськими... докладніше


Міжнародні фінансово-кредитні установи та основні аспекти співробітництва України з ними
Вступ Світова економіка на сучасному етапі її розвитку характеризується процесами інтеграції, формуванням регіональних міжнародних економічних утворень, світовою економічною глобалізацією. Процеси суспільної трансформації в Україні зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень... докладніше


Участь України в договорі "Відкрите небо"
Зміст Вступ 1. Глобалізація авіатранспортної галузі та Договір «Відкрите небо» 2. Умови договору «Відкрите небо» та участь в ньому України Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна міжнародна економіка характеризується... докладніше


Етапи українсько-американських відносин
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток україно-американських відносин 2. Сучасний стан та перспективи співробітництва України та США Висновки Список використаної літератури Вступ Сполучені Штати хочуть бачити Україну державою, яка... докладніше


Принцип заборони прихованого оподаткування експорту та імпорту в міжнародному податковому праві
Вступ Дуже важливе значення в інтеграційному процесі західноєвропейських країн має правове регулювання внутрішнього ринку, який, по суті, є серцевиною всього Європейського Союзу. Саме тому дуже важливо вивчати механізм державного... докладніше


Країни Південно-Східної Азії у міжнародній торгівлі
Вступ У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави,... докладніше


Вплив міжнародних стандартів на організацію митної діяльності в Україні
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання митної справи 2. Міжнародне митне співробітництво Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення... докладніше


Зовнішньоекономічний контракт. Дозвільні документи в зовнішній торгівлі
Контракт міжнародної купівлі-продажу товарів № 035/10 м.Київ 27.10.10 ТОВ «Діана», пойменований надалі «Покупець», в особі діючого комерційного директора Ященко Д.М., з одного боку, та ТОВ «Дельта-ЛТД», пойменований надалі «Продавець»,... докладніше


Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій
Вступ 1. Кризи новітньої світової фінансової системи 2. Фінансово-економічна криза в Україні та шляхи її подолання Висновки Список використаних джерел Вступ Першою фінансовою кризою, що була продуктом новітньої світової... докладніше


Предмет і особливості інвестиційного глобалізму
Зміст Вступ 1. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень 2. Міжнародний інвестиційний ризик: проблеми та шляхи їх подолання 3. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації Висновки Список використаної... докладніше


Стратегічні альянси у світовій економіці
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації економіки та конвергенції галузей, прискорення соціально-економічних і політичних процесів перед господарюючими суб'єктами постають якісно нові завдання, обумовлені необхідністю визначення адекватних шляхів і способів... докладніше


Міжнародний комерційний арбітраж
Зміст А) Дайте відповідь з посиланням на відповідні норми Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії ООН, які можуть настати правові наслідки того, коли протягом 30 днів із дня одержання відповідачем... докладніше


Україна в контексті глобалізації: становище і необхідність захисту інтересів українських фізичних та юридичних осіб за кордоном
Вступ У міру розвитку і вдосконалення міжнародних відносин невпинно змінюється і функціональна діяльність консульських установ. На думку відомих дослідників цієї проблематики Н.Грената і Б.Сена, немає вичерпної кількості консульських функцій... докладніше


Глобалізація і стратегічні проблеми міжнародної безпеки України
Вступ У сучасному глобалізованому світі жодна країна не спроможна гарантувати свою безпеку лише власними силами, не здатна ефективно запобігати таким новим викликам у галузі безпеки, як міжнародний тероризм та... докладніше


Проблема та перспективи в розвитку міжнародних відносин в Україні
Великий ступінь відкритості економіки України супро­воджується деформованою структурою експорту та ізо­льованістю країни від глобальних виробничих мереж, невідповідністю національного законодавства вимогам міжнародних угод, що гальмує подальший розвиток зовнішньоекономічного сектору та... докладніше


Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ
Вступ Тенденції інноваційного розвитку економіки за умов інтеграції у міжнародний економічний простір вимагають адекватної зовнішньоекономічної політики, спрямованої на визначення пріоритетних напрямів розвитку країни, де засобами досягнення міжнародної конкурентоспроможності виступають... докладніше


Способи фінансування міжнародних фірм
Вступ 1. Фінансування міжнародних фірм 2. Способи фінансування зовнішньої торгівлі 3. Практична частина Висновки Список використаних джерел Вступ Розбудова в Україні відкритої ринкової економіки, інтеграція її у світовий економічний... докладніше


Глобалізація економіки та місце України
Зміст Вступ 1. Глобалізація економіки 2. Транснаціональні корпорації 3. Яке місце посідає Україна Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів... докладніше


Програмно-цільове регулювання НТП: сутність, принципи, світовий досвід, застосування
Вступ 1. Науково-технічний прогрес 2. Інноваційна діяльність 3. Прогнозування та планування НТП та інноваційна діяльність в Україні 4. НТП – світовий досвід 5. Комплексна оцінка ефективності заходів, направлених на... докладніше


Характеристика ключових глобальних проблем розвитку
Вступ У широкому розумінні економічний розвиток завжди пов’язаний з виникненням проблем — особистих, корпоративних, національних, міжнародних. Їх загострення, як правило, призводить до конфліктів. У економічному розвитку міжнародні конфлікти, залежно... докладніше


Державне регулювання в Китаї
1. Загальна характеристика країни (територія, чисельність населення, головні міста; державний устрій: законодавча, виконавча, судова влада; грошова одиниця; територіально-адміністративний устрій, форми економічних зв’язків центру з регіонами; загальна характеристика державного регулювання... докладніше


Цілі і принципові напрямки реалізації змішаних форм мікроінтеграції в глобальних умовах
Вступ Глобалізація є всеохоплюючим динамічним процесом у руслі якого формуються та реалізуються бізнес-стратегії у всіх сферах світогосподарства, прогнозується, визначається і здійснюється зовнішня політика будь-якої держави. Безпосередня і найбільш активна... докладніше


Міжнародний кредит
1. Міжнародний кредит та його економічний зміст Міжнародний кредит є важливою складовою сучасних міжнародних економічних відносин. Суб’єктами кредитних відносин на міжнародному рівні є держава, фінансові установи, підприємства, фізичні особи... докладніше


Інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії у 60-90-ті рр.
Вступ Актуальність роботи. Нова геополітична ситуація, що склалася в азійсько-тихоокеанському реґіоні (АТР) в 90-х роках, та поступове зниження Сполученими Штатами Америки обсягів своєї військової присутності в цьому регіоні свідчать... докладніше


Вплив стану платіжного балансу на валютний ринок країни
Вступ Світова фінансово-економічна криза обумовила якісно нові умови міжнародної конкуренції для всіх учасників світового господарства. Підвищення цін на імпорт природного газу в Україну, збереження високих цін на нафту, руйнівний... докладніше


Служба міжнародних автомобільних перевезень (роль і призначення)
Вступ Міжнародні автомобільні перевезення, які здійснюються як українськими, так і іноземними транспортними компаніями, займають вагоме місце в економіці України, а також сприяють залученню країни в загальносвітові процеси глобалізації. Спостерігається... докладніше


Визначити співвідношення категорій : міжнародні відносини та міждержавні відносини, міжнародна політика та світова політика
Сучасні міжнародні відносини є значно складнішими і відбуваються переважно поза міждержавними взаємодіями. Міжнародні відносини характеризуються значними відмінностями від інших форм суспільних відносин, оскільки охоплюють будь-які види стосунків, що виникають... докладніше


Господарський комплекс Франції
Вступ Франція розташована на заході Європи. Крім континентальної частини, до її складу також входить о. Корсика. Країна має вигідне географічне положення: омивається водами Атлантичного океану на заході, протокою Ла-Манш... докладніше


Торговельний комплекс Японії та екологічні особливості функціонування
Вступ Актуальність теми. Світове господарство є неоднорідним, а національні економіки, що його формують, відрізняються своєю соціально-економічною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, а також характером... докладніше


Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції
Вступ Виникнення глобальних тенденцій, таких як революційні прориви в комп’ютерних технологіях, формування єдиного світового ринку, екологічна криза тощо, корінним чином змінило природу організації і роботу менеджерів і висунуло принципово... докладніше


Еволюція латино-американської моделі трансформації зовнішньо-економічних відносин та їх вплив на розвиток зовнішньої торгівлі
Зміст Вступ 1. Особливості економічного розвитку континенту 2. Головні тенденції розвитку економіки латиноамериканських країн 3. Система зовнішньоекономічних зв`язків 4. Інтеграційні процеси в Латинській Америці Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Економічні зв`язки України з Португалією
Вступ Важливою подією розвитку двосторонніх економічних відносин стало проведення 3 квітня 2009 р. у Києві установчого засідання Міжурядової українсько-португальської комісії з питань економічного, промислового та технічного співробітництва, за головуванням... докладніше


Казахстан як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу
Вступ Міжнародна торгівля – це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжнародна Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним... докладніше


Регіоналізація в країнах Латинської Америки
Вступ З цивілізаційного погляду, регіоналізація — це процес адаптації до умов уповільнення темпів науково-технологічного розвитку, неможливості здійснювати збалансовану колонізацію і викликаного цим дефіциту ресурсів і надлишку робочої сили. Головне,... докладніше


Аналіз сучасної системи міжнародних відносин за модулем полярності
Вступ Зберігаючи основні категорії класичного політичного реалізму, представники неореалізму збагачують його досягненнями системної теорії. Для неореалістів визначальною характеристикою системи є різний розподіл сил між державами – однополярний, біполярний, багатополярний.... докладніше


БРІКС, як гравець міжнародних відносин
Вступ Актуальність теми. Після закінчення холодної війни або навіть раніше, уряду країн БРІКС почали економічні або політичні реформи, щоб дозволити їхнім країнам стати частиною світової економічної системи. Щоб бути... докладніше


Промислова політика Франції
У Франції формування і реалізація промислової політики здійснюються через державне втручання та регулювання економіки, прийняття стратегічних рішень та розробку пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу. Всілякі міжнародні угоди націлені на захист... докладніше


МЕРСОКУР. Економічне співробітництво країн – членів
ВСТУП Сучасні тенденції світового економічного розвитку формуються через системне дослідження явищ, процесів і проблем інтернаціоналізації та інтеграції з урахуванням їх природи та характеру. За цих умов, розроблення ефективної стратегії... докладніше


Особливості розвитку країн ЄС
ВСТУП Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття у світі дедалі більше уваги приділяється проблемам екологізації економічного розвитку, які повинні бути враховані в усіх сферах економічної діяльності, зокрема при формуванні зовнішньоторговельної... докладніше


Інтеграційний розвиток Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Вступ Актуальність теми. Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як геополітичний та геоекономічний простір тривалий історичний період залишався на узбіччі магістральних напрямів світового розвитку. Однак у 90-ті роки ХХ – початку XXI... докладніше


ЄС та Андська спільнота (Андське співтовариство націй: Латинська Америка)
Вступ У 90-х роках, поряд з НАФТА та МЕРКОСУР, виникли ще й інші зони вільної торгівлі, яким завдяки їх економічній потужності та політичній стабільності відводиться велике значення і в... докладніше


Європейський союз і Білорусь
Вступ Актуальність теми випливає з необхідності формування Білоруссю сучасної зовнішньополітичної стратегії, спрямованої насамперед на покращення відносин з її безпосереднім сусідом — ЄС. Також важливим сьогодні є питання формування цілісного... докладніше


Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
Вступ Актуальність теми. Нові індустріальні країни (НІК) Азії мають значний досвід щодо реабілітації та реформування національної фінансової системи в умовах кризи. Адже попередня фінансова криза 1998 року розпочалася саме... докладніше


Міжкраїновий аналіз реалізації принципів самоврядування
Вступ Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні суттєво гальмується впливом значної кількості об’єктивних і суб’єктивних чинників політичного, правового, економічного та психологічного характеру. Насамперед, це відсутність дієздатного суб’єкта місцевого... докладніше


Міжнародне співробітництво в сфері безпеки: теоретичний аспект
Вступ Нова система міжнародних відносин все більшою мірою залежить від економічних інтересів ринкового господарства, ніж від альтруїзму політико-ідеологічних рішень. Оскільки ринкові відносини з відомими застереженнями визнані як оптимальні показники... докладніше


Ріст потенціалу та активізація поведінки Китаю в Північно-Східній Азії
Вступ Помітний і постійно зростаючий інтерес в світі викликають економічні перетворення в Китаї, які тривають вже три десятиліття. Інтерес до цієї країни не випадковий. Китай, будучи однією з прадавніх... докладніше


Сучасна інституційна модель ЄС
Вступ Актуальність дослідження основних компонентів регіональної політики Європейського Союзу не викликає сумнівів. Адже концептуальна розробка регіональної політики України (як імплікація деякою мірою структури та позитивного досвіду регіональної політики ЄС)... докладніше


Економічний механізм регулювання платіжного балансу
Вступ  Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, прискорюється рух капіталів і фінансових ресурсів. Водночас для кожного окремого суб’єкта світогосподарських зв’язків загострюється... докладніше


Обґрунтування економічної привабливості країни для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу (на прикладі Росії)
Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку.... докладніше


Критерії глобалізованості країн світу, їх динаміка та класифікація
Вступ Наслідки дуалізму прояву будь-яких явищ та процесів, особливо в умовах глобалізації, черговий раз загострюють увагу на важливості їх врахування на ранніх етапах та визначенні факторів, що у майбутньому... докладніше


Розвиток системи міжнародних розрахунків в Україні
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розрахунків світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцнення взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між... докладніше


Світова фінансова криза, її причини і наслідки для країн світу
Глосарій Криза — розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч. Економічна криза — відносне надвиробництво товарів, які не знаходять збуту внаслідок обмеженості платоспроможного попиту населення. Фінансова криза — глибокий... докладніше


Зовнішня торгівля Голландії, її товарна і територіальна структура
Вступ Нідерланди входять до десятки найбільш промислово розвинених країн світу. Промисловість відрізняється передовим технічним рівнем, кваліфікованою робочою силою, високою продуктивністю праці. В країні видобується природний газ, нафта, кам'яне вугілля.... докладніше


Історія міжнародних відносин
1. Особливості розвитку економічних зв’язків Стародавньої Греції Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавілонського царства і Єгипту, які стали жертвою перських завоювань. Але цей режим відроджується в... докладніше


Міжнародна спеціалізація виробництва
Міжнародна спеціалізація виробництва означає спеціалізацію країн на виробництві певних видів продукції або послуг і міжнародний обмін ними. Досить легко уявити собі спеціалізацію за продуктами харчування. Наприклад, банани вирощують у... докладніше