Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Міжнародна економіка

Діяльність НОРАД: модель військово-політичного співробітництва в регіональній системі міжнародних відносин
Співробітництво у сфері безпеки займає важливе місце в структурі американсько-канадських двосторонніх відносин. Між країнами підписано більше 80 угод у сфері оборони, 250 меморандумів про взаєморозуміння між військовими відомствами, працює... докладніше


Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Вступ Економічний розвиток України нерозривно пов’язаний з інвестиційними процесами, які виступають рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Насамперед, це відбувається за рахунок оновлення основних фондів, переведення капіталів з... докладніше


Стан та перспективи міграційної політики ЄС та його членів
Вступ Актуальність теми. У даний час перед Україною постало завдання формування адекватної сучасним реаліям державної міграційної політики. На сучасному етапі суспільного розвитку під впливом глобалізації спостерігається помітна трансформація міграційних... докладніше


Міжнародні ринки та становлення глобального ринку
Вступ Актуальність теми. Дослідження впливу глобальних перетворень на розвиток конкурентних відносин активізувалися в новітню добу в контексті пошуку шляхів найбільш ефективної системи їх регулювання і детермінант формування глобального ринку... докладніше


Регулятивні механізми глобальної економіки
Глобалізація зародилась і тривалий час поглиблювалась насамперед у міжнародно-торговельній сфері, що характеризувалося стандартизацією основних характеристик споживчого попиту і привілеїв, поширенням глобальних брендів практично на всіх сегментах світового ринку[1]. Мета... докладніше


Зовнішньоторгівельні пріоритети США
Вступ Актуальність теми. Сполучені Штати продовжували  займати   лідируюче положення в міжнародній торгівлі. США приділяють велику увагу питанням охорони прав американських власників інтелектуальної власності за кордоном. Сполучені Штати Америки мають... докладніше


Интернет как инструмент СМИ и коммуникаций в современных международных отношениях
Введение Актуальность работы. Появляющиеся с развитием Интернета новые явления все более сложной коммуникативной природы, имеющие разновидности внутри каждой формы (блоги, социальные сети), могут быть отнесены и к средствам общения,... докладніше


Інтернет як інструмент мас-медіа і комунікацій у сучасних міжнародних відносинах
Вступ Актуальність теми. Світова мережа Інтернет, створюючи особливу комунікативну ситуацію, виступає революційним фактором розвитку сучасного суспільства. Явища її інтеграції в культурне середовище набули такого масштабу, що сьогодні вже можна... докладніше


Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі
ВСТУП Актуальність теми. Універсальні міжнародні норми з протидії нелегальній міграції позитивно впливають на формування відповідних регіональних норм, бо дозволяють акумулювати та розповсюджувати позитивний досвід різних країн та усієї цивілізації... докладніше


Транснаціоналізація як ключовий фактор формування глобальної світової економіки
Вступ. Відношення до глобалізації як спеціалістів, так і всього людства планети є досить неоднозначним та, навіть, абсолютно протилежним. Це пов’язано з різними точками зору щодо наслідків від процесів глобалізації,... докладніше


Соціалізація глобальної економіки
Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік, характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. В... докладніше


Міграції світу: картина сьогодення
Вступ Актуальність теми. Протягом останніх десятиріч міжнародна міграція стала невід’ємною складовою розвитку світової економіки, відігравала значну роль у суспільному розвитку. Однак сьогодні, особливо в умовах кризи, вона ввійшла в... докладніше


Проблеми міжнародної трудової міграції країн Закавказзя
Вступ Південний Кавказ, також Закавказзя — регіон, розташований на південь від Головного, або Вододільного, хребта Великого Кавказу. До Закавказзя відносяться велика частина південного схилу Великого Кавказу, Колхідська низовина і... докладніше


Стратегія економічного розвитку Туреччини
Вступ Актуальність теми. Одним із активних учасників міжнародних відносин є Туреччина — держава, яка бере участь у ряді глобальних та регіональних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, Рада Європи,... докладніше


Анализ причин, обусловивших экономический рост Индии в ХХ-ХХІ в.
Введение Одна из наиболее интересных и широко обсуждаемых в экономической литературе тем — это проблема экономического роста развивающихся стран в современную эпоху, одной из основных характеристик которой является углубление... докладніше


Международный конфликт на примере газового конфликта России и Украины
Введение В современном мире существует огромное количество международных конфликтов, мною был выбран и рассмотрен газовый конфликт между Россией и Украиной. Выбор этой темы был обусловлен рядом факторов .Во первых... докладніше


Мировые миграционные процессы, роль и место Украины в миграционных процессах
Введение Актуальность темы. Определяющей чертой экономики сегодня является глобальный финансовый кризис. Она затрагивает интересы всех без исключения государств, свидетельствует о высокой взаимозависимости национальных экономик. Для Украины — это удручающее... докладніше


Стратегія економічного розвитку Італії
Аналіз  сучасної  ситуації,  що  склалася  у  світі  в  ході розвитку  людства,  показує  необхідність  розробки  цілісного,  науково обґрунтованого підходу щодо переходу до сталого збалансованого соціо-еколого-економічного   розвитку.   Зокрема,   засобів   здійснення,   етапів... докладніше


Причини та наслідки першої енергетичної кризи у 1973 році
Вступ Поняття «енергетична безпека», що закріпилося у зв’язку з нафтовим ембарго 1973 р., трактувалося спочатку як енергетична самодостатність країни, тобто можливість її надійного доступу до достатньої за обсягом і... докладніше


Основні етапи європейської економічної інтеграції
Вступ Історично перше інтеграційне угрупування виникло в Європі у 1957 р. На основі Римського договору об’єднались 6 країн: Бельгія, Голландія, Італія, Люксембург, Франція, ФРН. Спочатку об’єднання мало назву Європейське... докладніше


Концепція конкурентоспроможності Майкла Портера та її сучасна інтерпретація
Вступ Актуальність теми. Портер був призначений в президентську комісію з питань галузевої конкурентоспроможності президентом Рейганом, а також був запрошений губернатором Масачусетса Вільямом Велдом (William Weld) на посаду голови губернаторської... докладніше


Транскордонне співробітництво системи міжнародних економічних відносин
Вступ Актуальність теми. Набуття Україною незалежності та залучення її регіонів до системи міжнародної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних процесів обумовило необхідність організації нею ефективного прикордонного співробітництва. Прикордонне співробітництво... докладніше


Економічні аспекти взаємодії цивілізації. Їхній вплив на розробку стратегії розвитку країни
Цивілізації являють собою величезні паракраїнні, наднаціональні світові утворення, для кожного з яких характерний специфічний прояв людини, своєрідність культури, традицій, менталітету, загального сприйняття світу. В умовах глобалізації домінуюча цивілізація отримує... докладніше


Які глобалізаційні проблеми необхідно враховувати країнам у процесі розробки стратегії розвитку країни
Глобалізація залишається потенційно потужним і динамічним фактором економічного росту й розвитку, однак у цей час головне завдання полягає в забезпеченні того, щоб глобалізація, подібно потужному припливу, «зняла з мілини... докладніше


Україна в міжнародних рейтингах
Вступ Актуальність теми. У сучасному світі реальна економічна та інноваційно-інвестиційна ситуація в будь-якій країні оцінюється за допомогою комплексних міжнародних рейтингів, які при правильному застосуванні дають можливість визначити перешкоди, що... докладніше


Стратегія економічного розвитку країн БРІКС
Вступ Актуальність теми. Після закінчення холодної війни або навіть раніше, уряду країн БРІКС почали економічні або політичні реформи, щоб дозволити їхнім країнам стати частиною світової економічної системи. Щоб бути... докладніше


Характеристика Саудівської Аравії: населення, економіка, природні ресурси
          Вступ Саудівська Аравія — велика держава на південному заході Азії. Офіційна назва — Королівство Саудівська Аравія. Країна займає 2/3 Аравійського півострова й низку прибережних островів у Червоному морі... докладніше


Інноваційні моделі розвитку конкурентоспроможності Скандинавської економіки
Вступ Актуальність теми. Динамічний розвиток світової економіки, як невід’ємна детермінанта початку XXI ст., сприяє поглибленню глобалізаційних процесів у всіх сферах людської життєдіяльності. Цей феномен проявляється у початку процесу створення... докладніше


Специфіка використання новими країнами-членами структурних фондів ЄС і фондозгуртування
Вступ Об’єктивною характеристикою сучасного світового господарства є глобалізація, багатовимірний прояв якої відбивається всіх сферах людського буття. Не дивлячись на взаємозалежність глобалізованої економіки на рубежі тисячоліть все помітнішою стає міжкраїнова... докладніше


Сучасний стан і регіональні аспекти безробіття Причорноморського економічного регіону
Вступ Актуальність теми. Причорноморський соціально-економічний район розташовується на півдні України, займає територію Причорноморської низовини, степового Криму та Гірського Криму. Район контактує на півночі з Центральним та Подільським соціально-економічними районами,... докладніше


Правове положення економічного співтовариства України
1. Основні аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства Період 1991-2012 рр. позначений в Україні докорінною зміною соціально-економічних відносин, утвердженням принципово нової економіки. Проголошена політична незалежність України... докладніше


Взаємовідносини економічного співробітництва України з країнами Митного союзу
Вступ Одним із напрямів розвитку методів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави на світовому торговельному просторі є створення митних союзів між державами. Дане інтеграційне об’єднання вирішує не лише проблему безмитної... докладніше


Чому я вважаю китайську модель управління національної економіки ефективною чи не ефективною
Вступ Актуальність проблеми. Основні складові, на яких будується модель сучасного інноваційного розвитку провідних країн світу та таких, що стрімко розвиваються, є розвинена фундаментальна і прикладна наука, ефективна освітня система,... докладніше


Сучасний рівень технологічного розвитку США
Вступ. У добу динамічного розвитку науково-технічного прогресу розроблено низку моделей, в яких враховується вплив результатів наукових досліджень на збільшення продуктивності праці й прискорення економічного зростання, передусім в економіці Сполучених... докладніше


Китай — торжество комунізму
Вступ Актуальність теми. На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично... докладніше


Міжнародні транспортні коридори в системі світового господарства
Вступ Актуальність теми. Транспорт як галузь народного господарства характеризується тим, що в процесі його діяльності безпосередньо не створюється кінцевий продукт. Його продукція — це транспортні послуги, що використовуються споживачем... докладніше


Національна модель економічного розвитку Китаю
ВСТУП Актуальність теми. На початку ХХІ ст. в умовах загострення глобальної конкуренції імперативом забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів світового господарства в довгостроковій перспективі стає процес створення та нарощення інноваційних конкурентних... докладніше


Інтенсивність конкуренції на світових ринках в умовах глобалізації
Вступ Актуальність теми. Дослідження інтенсивності конкуренції є дуже важливим завданням, оскільки дозволяє зробити висновок про стан того чи іншого ринку, ступінь впливу суб’єктів господарювання один на одного й на ... докладніше


Особливості розбудови економіки, що базується на знаннях у північноєвропейських країнах
          Вступ Актуальність теми. Особливу роль в процесі диференціації ЄС відіграли країни Північної Європи, оскільки більша частина існуючих виключень із загальних правил ЄС належить саме їм. Не маючи альтернативи... докладніше


Переваги та недоліки американського впливу на світове суспільство
Вступ Актуальність теми дослідження. Невід’ємною складовою сучасного світу стала глобалізація. Ця проблема привертає дедалі пильнішу увагу дослідників багатьох галузей знань, тобто власне стала домінуючою в сучасній епістемології. Особливо актуальною... докладніше


Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність
Вступ Побудова інформаційного суспільства потребує зміцнення довіри в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), захисту персональних даних і таємниці приватного життя та формування глобальної культури комп’ютерної безпеки в зв’язку з тим,... докладніше


Глобалізація бізнесу, сутність і вплив на діяльність міжнародних фірм
1. Глобалізація бізнесу, сутність  і вплив на діяльність міжнародних фірм Сучасна організація — це динамічна структура, відкрита соціотехнічна система, яка перебуває в постійному русі, змінюється, адаптується до умов навколишнього... докладніше


Прийняття управлінських рішень в СОТ
Вступ Міжнародні торговельні відносини — особливий тип суспільних відносин, що виникають між державами в процесі та з приводу обміну товарами та послугами. Такі відносини регулюються спеціальними міжнародними договорами, угодами,... докладніше


Концептуальні засади політики національної безпеки Великої Британії
Вступ На теперішній час Великобританією представлена нова Стратегію національної безпеки. За словами прем’єра, загрози безпеки Великобританії за останнім часом змінилися «до невпізнанності». Нова доктрина ґрунтується не на старій концепції... докладніше


Міжнародні економічні стратегії країн у контексті геополітичних та геокономічних інтересів
Найхарактернішими рисами сучасного світового економічного розвитку є поглиблення взаємодії та взаємозалежності між окремими країнами та регіонами світу, узгодження національних та міжнародних інтересів, завершення формування цілісного міжнародного економічного простору [3].... докладніше


Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва
Вступ Велику увагу розвитку міжнародного економічного співробітництва приділяє Організація Об’єднаних Націй, у рамках якої діє система міжнародних економічних організацій. Розв’язанням проблем економічного характеру займається Генеральна Асамблея ООН, за ініціативою... докладніше


Проблеми взаємодії транснаціональних компаній та національних економік
Вступ Відносини між приймаючими країнами й ТНК є досить складними та різноспрямованими. Це обумовлено частою розбіжністю інтересів, а також асиметрією влади. ТНК, як правило, економічно набагато сильніші, ніж більшість... докладніше


Вплив національного менталітету на формування відносин
Вступ Однією з визначальних ознак розвитку світової економіки є глобалізація, проявами якої є посилення ролі ТНК на формування міжнародних економічних відносин, рух капіталу з однієї країни в іншу, передача... докладніше


Міжнародна правосуб`єктність транснаціональних корпорацій
Вступ Інтеграційні процеси, що відбуваються сьогодні у світі, зумовлюють необхідність аналізу окремих правових явищ, серед яких увагу привертає юридичний статус транснаціональних корпорацій (далі – ТНК). Кінець XX – початок... докладніше


Європейський Союз в міжнародних відносинах
ЄС як особливий актор сучасних міжнародних відносин і суб’єкт міжнародної політики. Роль Європейського Союзу в міжнародних відносинах виходить далеко за межі позицій та дій щодо Спільної зовнішньої політики та... докладніше


Провідні експортери та імпортери послуг за статтею подорожі у світі
Динаміка розвитку туристичної галузі свідчить про розширення асортименту надаваних туристичних послуг і підкреслює необхідність усебічного аналізу показників із метою визначення місця туристичних подорожей у загальному об’ємі ринку послуг в... докладніше


Україна як суб’єкт світового товарного ринку
Вступ Актуальність теми. Сучасне світове господарство представляє собою складну цілісну систему, формування якої стало об’єктивним наслідком процесів інтернаціоналізації виробництва та обміну. Результатом поглиблення інтернаціоналізації економічних процесів є розвиток міжнародної... докладніше


Мексика та Чилі у латиноамериканській політиці ЄС
Вступ Темою нашого дослідження є відносини ЄС з Мексикою та Чілі. Об’єктом є міжрегіональні відносини, а предметом — механізми та інструменти встановлення тісних зв’язків між регіонами. Метою дослідження є... докладніше


Заборгованість із виплати заробітної плати в Автономній Республіці Крим за 2005 – 2010 рр.
Актуальність обраної теми полягає в необхідності вироблення адекватних сучасним умовам підходів до зниження розмірів заборгованості із заробітної плати. Метою дослідження є обґрунтування   пропозицій прикладного характеру щодо зниження рівня заборгованості... докладніше


Проблеми забезпечення миру і безпеки в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими викликами, небезпеками й загрозами, що... докладніше


Формування міжнародної маркетингової товарної політики
ВСТУП Актуальність теми дослідження. В умовах економічної глобалізації, яка в ХХІ ст. стає вирішальним фактором світового та національного розвитку, ефективно функціонувати як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках... докладніше


Історичні особливості розвитку економіки Японії, її економічна модель
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світовой чисельності, але... докладніше


Італія. Національні економічні системи в трансформаційній економіці
Вступ Італія — середземноморська країна. Італійський «чобіток» (так виглядає на географічній карті Апеннінського півострів, на якому перебуває більша частина Італії) з усіх боків оточений теплим Середземним морем. М’який клімат... докладніше


Основні взаємозв’язки в міжнародній економіці
1. Попит і пропозиція в міжнародній економіці В міжнародній економіці сукупні попит та пропозиція трактуються як абстрактні величини, які характеризують обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародних... докладніше


ЄС і країни латинської Америки
Вступ Актуальність теми. Інтеграційні процеси на сучасному етапі стають однією з найголовніших складових частин економічного та політичного розвитку, при цьому вони визначають й майбутнє тієї чи іншої країни. Консолідація... докладніше


Геополітика Китаю. Актуальні проблеми і перспективи
Вступ На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично необмеженими людськими... докладніше


Міжнародні фінансово-кредитні установи та основні аспекти співробітництва України з ними
Вступ Світова економіка на сучасному етапі її розвитку характеризується процесами інтеграції, формуванням регіональних міжнародних економічних утворень, світовою економічною глобалізацією. Процеси суспільної трансформації в Україні зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень... докладніше


Участь України в договорі "Відкрите небо"
Зміст Вступ 1. Глобалізація авіатранспортної галузі та Договір «Відкрите небо» 2. Умови договору «Відкрите небо» та участь в ньому України Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна міжнародна економіка характеризується... докладніше


Етапи українсько-американських відносин
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток україно-американських відносин 2. Сучасний стан та перспективи співробітництва України та США Висновки Список використаної літератури Вступ Сполучені Штати хочуть бачити Україну державою, яка... докладніше


Принцип заборони прихованого оподаткування експорту та імпорту в міжнародному податковому праві
Вступ Дуже важливе значення в інтеграційному процесі західноєвропейських країн має правове регулювання внутрішнього ринку, який, по суті, є серцевиною всього Європейського Союзу. Саме тому дуже важливо вивчати механізм державного... докладніше


Країни Південно-Східної Азії у міжнародній торгівлі
Вступ У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави,... докладніше


Вплив міжнародних стандартів на організацію митної діяльності в Україні
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання митної справи 2. Міжнародне митне співробітництво Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення... докладніше


Зовнішньоекономічний контракт. Дозвільні документи в зовнішній торгівлі
Контракт міжнародної купівлі-продажу товарів № 035/10 м.Київ 27.10.10 ТОВ «Діана», пойменований надалі «Покупець», в особі діючого комерційного директора Ященко Д.М., з одного боку, та ТОВ «Дельта-ЛТД», пойменований надалі «Продавець»,... докладніше


Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій
Вступ 1. Кризи новітньої світової фінансової системи 2. Фінансово-економічна криза в Україні та шляхи її подолання Висновки Список використаних джерел Вступ Першою фінансовою кризою, що була продуктом новітньої світової... докладніше


Предмет і особливості інвестиційного глобалізму
Зміст Вступ 1. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень 2. Міжнародний інвестиційний ризик: проблеми та шляхи їх подолання 3. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації Висновки Список використаної... докладніше


Стратегічні альянси у світовій економіці
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації економіки та конвергенції галузей, прискорення соціально-економічних і політичних процесів перед господарюючими суб'єктами постають якісно нові завдання, обумовлені необхідністю визначення адекватних шляхів і способів... докладніше


Міжнародний комерційний арбітраж
Зміст А) Дайте відповідь з посиланням на відповідні норми Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії ООН, які можуть настати правові наслідки того, коли протягом 30 днів із дня одержання відповідачем... докладніше


Україна в контексті глобалізації: становище і необхідність захисту інтересів українських фізичних та юридичних осіб за кордоном
Вступ У міру розвитку і вдосконалення міжнародних відносин невпинно змінюється і функціональна діяльність консульських установ. На думку відомих дослідників цієї проблематики Н.Грената і Б.Сена, немає вичерпної кількості консульських функцій... докладніше


Глобалізація і стратегічні проблеми міжнародної безпеки України
Вступ У сучасному глобалізованому світі жодна країна не спроможна гарантувати свою безпеку лише власними силами, не здатна ефективно запобігати таким новим викликам у галузі безпеки, як міжнародний тероризм та... докладніше


Проблема та перспективи в розвитку міжнародних відносин в Україні
Великий ступінь відкритості економіки України супро­воджується деформованою структурою експорту та ізо­льованістю країни від глобальних виробничих мереж, невідповідністю національного законодавства вимогам міжнародних угод, що гальмує подальший розвиток зовнішньоекономічного сектору та... докладніше


Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ
Вступ Тенденції інноваційного розвитку економіки за умов інтеграції у міжнародний економічний простір вимагають адекватної зовнішньоекономічної політики, спрямованої на визначення пріоритетних напрямів розвитку країни, де засобами досягнення міжнародної конкурентоспроможності виступають... докладніше


Способи фінансування міжнародних фірм
Вступ 1. Фінансування міжнародних фірм 2. Способи фінансування зовнішньої торгівлі 3. Практична частина Висновки Список використаних джерел Вступ Розбудова в Україні відкритої ринкової економіки, інтеграція її у світовий економічний... докладніше


Глобалізація економіки та місце України
Зміст Вступ 1. Глобалізація економіки 2. Транснаціональні корпорації 3. Яке місце посідає Україна Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів... докладніше


Програмно-цільове регулювання НТП: сутність, принципи, світовий досвід, застосування
Вступ 1. Науково-технічний прогрес 2. Інноваційна діяльність 3. Прогнозування та планування НТП та інноваційна діяльність в Україні 4. НТП – світовий досвід 5. Комплексна оцінка ефективності заходів, направлених на... докладніше


Характеристика ключових глобальних проблем розвитку
Вступ У широкому розумінні економічний розвиток завжди пов’язаний з виникненням проблем — особистих, корпоративних, національних, міжнародних. Їх загострення, як правило, призводить до конфліктів. У економічному розвитку міжнародні конфлікти, залежно... докладніше


Державне регулювання в Китаї
1. Загальна характеристика країни (територія, чисельність населення, головні міста; державний устрій: законодавча, виконавча, судова влада; грошова одиниця; територіально-адміністративний устрій, форми економічних зв’язків центру з регіонами; загальна характеристика державного регулювання... докладніше


Цілі і принципові напрямки реалізації змішаних форм мікроінтеграції в глобальних умовах
Вступ Глобалізація є всеохоплюючим динамічним процесом у руслі якого формуються та реалізуються бізнес-стратегії у всіх сферах світогосподарства, прогнозується, визначається і здійснюється зовнішня політика будь-якої держави. Безпосередня і найбільш активна... докладніше


Міжнародний кредит
1. Міжнародний кредит та його економічний зміст Міжнародний кредит є важливою складовою сучасних міжнародних економічних відносин. Суб’єктами кредитних відносин на міжнародному рівні є держава, фінансові установи, підприємства, фізичні особи... докладніше


Інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії у 60-90-ті рр.
Вступ Актуальність роботи. Нова геополітична ситуація, що склалася в азійсько-тихоокеанському реґіоні (АТР) в 90-х роках, та поступове зниження Сполученими Штатами Америки обсягів своєї військової присутності в цьому регіоні свідчать... докладніше


Вплив стану платіжного балансу на валютний ринок країни
Вступ Світова фінансово-економічна криза обумовила якісно нові умови міжнародної конкуренції для всіх учасників світового господарства. Підвищення цін на імпорт природного газу в Україну, збереження високих цін на нафту, руйнівний... докладніше


Служба міжнародних автомобільних перевезень (роль і призначення)
Вступ Міжнародні автомобільні перевезення, які здійснюються як українськими, так і іноземними транспортними компаніями, займають вагоме місце в економіці України, а також сприяють залученню країни в загальносвітові процеси глобалізації. Спостерігається... докладніше


Визначити співвідношення категорій : міжнародні відносини та міждержавні відносини, міжнародна політика та світова політика
Сучасні міжнародні відносини є значно складнішими і відбуваються переважно поза міждержавними взаємодіями. Міжнародні відносини характеризуються значними відмінностями від інших форм суспільних відносин, оскільки охоплюють будь-які види стосунків, що виникають... докладніше


Господарський комплекс Франції
Вступ Франція розташована на заході Європи. Крім континентальної частини, до її складу також входить о. Корсика. Країна має вигідне географічне положення: омивається водами Атлантичного океану на заході, протокою Ла-Манш... докладніше


Торговельний комплекс Японії та екологічні особливості функціонування
Вступ Актуальність теми. Світове господарство є неоднорідним, а національні економіки, що його формують, відрізняються своєю соціально-економічною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, а також характером... докладніше


Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції
Вступ Виникнення глобальних тенденцій, таких як революційні прориви в комп’ютерних технологіях, формування єдиного світового ринку, екологічна криза тощо, корінним чином змінило природу організації і роботу менеджерів і висунуло принципово... докладніше


Еволюція латино-американської моделі трансформації зовнішньо-економічних відносин та їх вплив на розвиток зовнішньої торгівлі
Зміст Вступ 1. Особливості економічного розвитку континенту 2. Головні тенденції розвитку економіки латиноамериканських країн 3. Система зовнішньоекономічних зв`язків 4. Інтеграційні процеси в Латинській Америці Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Економічні зв`язки України з Португалією
Вступ Важливою подією розвитку двосторонніх економічних відносин стало проведення 3 квітня 2009 р. у Києві установчого засідання Міжурядової українсько-португальської комісії з питань економічного, промислового та технічного співробітництва, за головуванням... докладніше


Казахстан як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу
Вступ Міжнародна торгівля – це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжнародна Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним... докладніше


Регіоналізація в країнах Латинської Америки
Вступ З цивілізаційного погляду, регіоналізація — це процес адаптації до умов уповільнення темпів науково-технологічного розвитку, неможливості здійснювати збалансовану колонізацію і викликаного цим дефіциту ресурсів і надлишку робочої сили. Головне,... докладніше


Аналіз сучасної системи міжнародних відносин за модулем полярності
Вступ Зберігаючи основні категорії класичного політичного реалізму, представники неореалізму збагачують його досягненнями системної теорії. Для неореалістів визначальною характеристикою системи є різний розподіл сил між державами – однополярний, біполярний, багатополярний.... докладніше


БРІКС, як гравець міжнародних відносин
Вступ Актуальність теми. Після закінчення холодної війни або навіть раніше, уряду країн БРІКС почали економічні або політичні реформи, щоб дозволити їхнім країнам стати частиною світової економічної системи. Щоб бути... докладніше


Промислова політика Франції
У Франції формування і реалізація промислової політики здійснюються через державне втручання та регулювання економіки, прийняття стратегічних рішень та розробку пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу. Всілякі міжнародні угоди націлені на захист... докладніше


МЕРСОКУР. Економічне співробітництво країн – членів
ВСТУП Сучасні тенденції світового економічного розвитку формуються через системне дослідження явищ, процесів і проблем інтернаціоналізації та інтеграції з урахуванням їх природи та характеру. За цих умов, розроблення ефективної стратегії... докладніше


Особливості розвитку країн ЄС
ВСТУП Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття у світі дедалі більше уваги приділяється проблемам екологізації економічного розвитку, які повинні бути враховані в усіх сферах економічної діяльності, зокрема при формуванні зовнішньоторговельної... докладніше


Інтеграційний розвиток Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Вступ Актуальність теми. Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як геополітичний та геоекономічний простір тривалий історичний період залишався на узбіччі магістральних напрямів світового розвитку. Однак у 90-ті роки ХХ – початку XXI... докладніше


ЄС та Андська спільнота (Андське співтовариство націй: Латинська Америка)
Вступ У 90-х роках, поряд з НАФТА та МЕРКОСУР, виникли ще й інші зони вільної торгівлі, яким завдяки їх економічній потужності та політичній стабільності відводиться велике значення і в... докладніше


Європейський союз і Білорусь
Вступ Актуальність теми випливає з необхідності формування Білоруссю сучасної зовнішньополітичної стратегії, спрямованої насамперед на покращення відносин з її безпосереднім сусідом — ЄС. Також важливим сьогодні є питання формування цілісного... докладніше


Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
Вступ Актуальність теми. Нові індустріальні країни (НІК) Азії мають значний досвід щодо реабілітації та реформування національної фінансової системи в умовах кризи. Адже попередня фінансова криза 1998 року розпочалася саме... докладніше


Міжкраїновий аналіз реалізації принципів самоврядування
Вступ Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні суттєво гальмується впливом значної кількості об’єктивних і суб’єктивних чинників політичного, правового, економічного та психологічного характеру. Насамперед, це відсутність дієздатного суб’єкта місцевого... докладніше


Міжнародне співробітництво в сфері безпеки: теоретичний аспект
Вступ Нова система міжнародних відносин все більшою мірою залежить від економічних інтересів ринкового господарства, ніж від альтруїзму політико-ідеологічних рішень. Оскільки ринкові відносини з відомими застереженнями визнані як оптимальні показники... докладніше


Ріст потенціалу та активізація поведінки Китаю в Північно-Східній Азії
Вступ Помітний і постійно зростаючий інтерес в світі викликають економічні перетворення в Китаї, які тривають вже три десятиліття. Інтерес до цієї країни не випадковий. Китай, будучи однією з прадавніх... докладніше


Сучасна інституційна модель ЄС
Вступ Актуальність дослідження основних компонентів регіональної політики Європейського Союзу не викликає сумнівів. Адже концептуальна розробка регіональної політики України (як імплікація деякою мірою структури та позитивного досвіду регіональної політики ЄС)... докладніше


Економічний механізм регулювання платіжного балансу
Вступ  Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, прискорюється рух капіталів і фінансових ресурсів. Водночас для кожного окремого суб’єкта світогосподарських зв’язків загострюється... докладніше


Обґрунтування економічної привабливості країни для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу (на прикладі Росії)
Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку.... докладніше


Критерії глобалізованості країн світу, їх динаміка та класифікація
Вступ Наслідки дуалізму прояву будь-яких явищ та процесів, особливо в умовах глобалізації, черговий раз загострюють увагу на важливості їх врахування на ранніх етапах та визначенні факторів, що у майбутньому... докладніше


Розвиток системи міжнародних розрахунків в Україні
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розрахунків світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцнення взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між... докладніше


Світова фінансова криза, її причини і наслідки для країн світу
Глосарій Криза — розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч. Економічна криза — відносне надвиробництво товарів, які не знаходять збуту внаслідок обмеженості платоспроможного попиту населення. Фінансова криза — глибокий... докладніше


Зовнішня торгівля Голландії, її товарна і територіальна структура
Вступ Нідерланди входять до десятки найбільш промислово розвинених країн світу. Промисловість відрізняється передовим технічним рівнем, кваліфікованою робочою силою, високою продуктивністю праці. В країні видобується природний газ, нафта, кам'яне вугілля.... докладніше


Історія міжнародних відносин
1. Особливості розвитку економічних зв’язків Стародавньої Греції Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавілонського царства і Єгипту, які стали жертвою перських завоювань. Але цей режим відроджується в... докладніше


Міжнародна спеціалізація виробництва
Міжнародна спеціалізація виробництва означає спеціалізацію країн на виробництві певних видів продукції або послуг і міжнародний обмін ними. Досить легко уявити собі спеціалізацію за продуктами харчування. Наприклад, банани вирощують у... докладніше