Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Регіональна економіка, РПС

Територіальна організація лісопромису України
Вступ Актуальність теми. В умовах переходу України до ринкової системи господарювання актуальним є досвід управління лісовим сектором зарубіжних країн з урахуванням національних особливостей. У країнах Європи, на відміну від... докладніше


Світовий ринок кольорових металів
Вступ Ринок кольорових металів (як і інші сировинні ринки) у своїх рухах залежить, насамперед, від настроїв, що панують у фінансовому секторі. Це й не дивно, адже товарні позиції задовольняють... докладніше


Огляд ринку паперово-білової продукції України
За останні три роки ринок паперово-білових виробів активно розвивався. Доволі сильна конкуренція серед вітчизняних паперово-білових виробів відчувається у секторі шкільних зошитів середньої вартості. Ринок зошитів перебуває на стадії насичення.... докладніше


Сучасні проблеми національної конкурентоспроможності в Україні
Вступ Актуальність теми. Ринкова розбудова економіки України нерозривно пов’язана зі складними та суперечливими процесами: по-перше, це перетворення підсистеми єдиного в минулому народногосподарського комплексу СРСР у цілісний господарський організм незалежної... докладніше


Сучасний стан і регіональні аспекти безробіття Причорноморського економічного регіону
Вступ Актуальність теми. Причорноморський соціально-економічний район розташовується на півдні України, займає територію Причорноморської низовини, степового Криму та Гірського Криму. Район контактує на півночі з Центральним та Подільським соціально-економічними районами,... докладніше


Економіко-географічна характеристика господарства Вінницької області
Вступ Актуальність теми. Комплексний розвиток території означає розвиток суспільно-географічного комплексу регіону, який залежить від зв’язків, які формуються у горизонтальних та вертикальних напрямах – всередині територіально-виробничих комплексів та у соціальній... докладніше


Україна на світовому ринку. Інтеграція України до світового ринку праці
Вступ Одна з головних особливостей сучасного ринку праці – це “гнучкість сукупної робочої сили”. Через гнучкість відбуваються зміни “структури оплати праці, організації трудового процесу, форм зайнятості”, підвищується мобільність робочої... докладніше


Аналіз обсягу, динаміки та структури продукції тваринництва
Вступ Актуальність теми. При виробництві продукції як тваринництва, так і  інших галузей матеріального виробництва проводяться різні витрати, які відіграють неоднакову роль у процесах здійснення діяльності суб’єктами господарювання. Сукупність витрат... докладніше


Проблеми та перспективи розвитку картоплярства в Україні
Вступ Сучасне картоплярство — одна з найбільш важливих галузей сільськогосподарського виробництва нашої країни. Картопля, займаючи не більше 4,0 % площі сільськогосподарських угідь, дає близько 18,0 % валової продукції рослинництва... докладніше


Сільське господарство Латинської Америки. Молочне дерево
Сільське господарство належить до галузей, що визначають місце Латинської Америки в МГПП, хоча його частка у структурі господарства має тенденцію до зниження. Аграрні реформи здійснюються в усіх країнах Латинської... докладніше


Сучасна галузева й територіальна структура будівельно-промислового комплексу України
Вступ Актуальність теми. Перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової вплинув на розвиток будівельної галузі в нашій країні. трансформаційні процеси та їх специфіка у значній мірі окреслили сучасний стан будівельного... докладніше


Торговельний комплекс України: регіональні та екологічні аспекти розвитку
Вступ Актуальність теми. Важливим чинником економічного зростання суспільства є торгівля, яка відіграє значну роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні конкурентного середовища. Реструктуризація торгівлі, яка відбувалася... докладніше


Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання
Вступ Відповідно до Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної... докладніше


Природні ресурси Житомирської області: особливості розміщення та використання
Вступ Актуальність теми. Одним із головних завдань ринкової трансформації економіки України є ефективне використання природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу регіонів. Зважаючи на це, аналіз та оцінка господарства Житомирської області надзвичайно... докладніше


Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Польщі
Вступ Польща є найбільшою державою серед нових членів ЄС як за чисельністю населення (близько 39 млн. жителів) та площею (312 тис. км2), так і за виробленим сумарним ВВП (365,6... докладніше


Розвиток і розміщення рекреаційного комплексу Грузії
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг.... докладніше


Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
1. Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку До паливно-енергетичного комплексу належать паливна промисловість (видобування й переробка палива) та електроенергетика (виробництво і передача електроенергії). На них базується все... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Регіональні аспекти розміщення внутрішньої торгівлі Житомирської області
Вступ Стратегією економічного і соціального розвитку України передбачається глибока модернізація економіки, підвищення її конкурентоздатності на основі інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання. Якісно новий стан економічних відносин може бути забезпечено лише... докладніше


Загальний стан транспорту країни
Вступ Актуальність теми. Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому сприяють об'єктивні фактори — геополітичне становище нашої країни і наявність у ній потужного транспортного... докладніше


Транспортний комплекс Іспанії та його значення в регіональному розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Наявність розвинутою транспортної системи виступає одним з найважливіших умов функціонування будь-якої держави. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно... докладніше


Проблеми приєднання України до регіональних економічних угрупувань
Вступ 1. Проблеми адаптації України до формування нового міжнародного порядку 2. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 2. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну Висновки... докладніше


Економічне регіональне відтворення Київської області
Вступ Після здобуття Україною незалежності в країні активізувалися трансформаційні процеси, спрямовані на розбудову української держави, на задоволення потреб її громадян. Ефективність цих процесів безпосередньо залежить від забезпечення безперервного суспільного... докладніше


Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві
1. Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві. Галузева структура і форми територіальної організації АПК Агропромисловий комплекс (АПК), ядром якого є сільське господарство, покликаний забезпечувати потреби населення у... докладніше


Методичні основи і показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів
Вступ Прийнято розглядати інвестиційну привабливість на рівні держави, галузі, регіону і, врешті-решт, підприємства. Підприємство у цій системі є кінцевим пунктом вкладення коштів, де реалізуються конкретні інвестиційні проекти. Для інвестора,... докладніше


Характеристика природних та історико-культурних ресурсів Піренейського району
Вступ Піренеї — гори, які утворюють природний кордон між Францією та Іспанією. Простяглися на 435 км від Біскайської затоки до Середземного моря(Капе де Креус). Найвища вершина — Піко-де-Анета (3404... докладніше


Київський економічний район
Вступ В деяких схемах соціально-економічного районування Київський соціально-економічний район досить часто називають ще й Столичним, що цілком обґрунтовано,  у зв’язку з розташуванням тут столиці України – м. Києва.  Окрім... докладніше


Цукрова промисловість України
Вступ За виробничим потенціалом Україна відноситься до найбільших світових виробників бурякового цукру. Ця галузь бере початок свого розвитку з двадцятих років XIX століття. З того часу цукрове виробництво набуло... докладніше


Трудові ресурси Львівської області та регіональні особливості їх розміщення та використання
Вступ Актуальність теми. Становлення глобального постіндустріального суспільства супроводжується зростанням ролі людини, її інтелекту, творчих та інноваційних здібностей в ефективному функціонуванні економічної системи. Це, у свою чергу, супроводжується відповідними змінами... докладніше


Сутність регіональної економіки, її структура та особливості формування
1. Методологічні основи регіональної економіки Методологію будь-якої науки формує сукупність категорій, на які вона спирається, а також система певних методів дослiдження та алгоритм розв’язання завдань практичної спрямованостi. Методологічною основою... докладніше


Поняття регіональної економіки, суть і структура
Вступ Розвиток економіки України за вісімнадцять років незалежності, проходить нерівномірно та значною мірою деструктивно. Новим поштовхом для успішного економічного розвитку міг би стати поділ економічної території країни на виробничо-спрямовані... докладніше


Ринок землі та нерухомості та його особливості в сучасній Україні
Вступ Актуальність теми. Процеси трансформації економіки України мають відбуватися на засадах збалансованості та взаємоузгодженого розвитку всіх складових ринку, у тому числі нерухомості. Формування і розвиток ринку нерухомості мають здійснюватися... докладніше


Металургійний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку
Вступ Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних... докладніше


Регіональна структура світового господарства
Вступ У найбільш загальному плані глобалізація означає формування спільного загальносвітового економічного простору, а, отже, “зменшення ролі національних і національно-регіональних … відносин” (В. Максаковський). Водночас наприкінці ХХ ст. у різних... докладніше


Загальна характеристика та регіональні особливості транспорту Росії
Вступ 1. Сутність, значення та основні функції транспортно-комунікаційного комплексу Росії 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортно-комунікаційного комплексу 3. Сучасна структура та рівень розвитку транспортно-комунікаційних мереж регіонів Росії 4.... докладніше


Теорії просторової економіки: «ізольованої держави», «оптимального розташування», «центральних місць», «гравітаційна модель просторової взаємодії», «полюсів росту», «територіально-виробничих комплексів»
Теорії просторової економіки: «ізольованої держави», «оптимального розташування», «центральних місць», «гравітаційна модель просторової взаємодії», «полюсів росту», «територіально-виробничих комплексів» Теорія просторової економіки започаткувала моделювання простору. Питання оптимального розміщення виробництва є провідними... докладніше


Ірландія — фактори соціально-економічного розвитку країни
Вступ Ірландія — держава в Західній Європі, що займає більшу частину (5/6) території однойменного острова. З півдня, заходу і півночі країна омивається водами Атлантичного океану, а на сході її... докладніше


Сучасні проблеми і регіональні особливості розвитку внутрішньої торгівлі столичного економічного району
Вступ Важливим чинником економічного зростання суспільства є торгівля, яка відіграє значну роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні конкурентного середовища. Реструктуризація торгівлі, яка відбувалася в Україні... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Регіональна особливість розвитку та функціонування транспортної інфраструктури Польщі
Вступ 1. Сутність та значення регіонального розвитку та розміщення транспортної інфраструктури Польщі для її економічного розвитку 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортної інфраструктури Польщі 3. Оцінка загального стану... докладніше


Экономические районы Украины: Столичный
1. ЭГП (экономическо-географическое положение) Площадь — 90,7 тыс. км кВ (15,1% территории Украины). Население — 7268,9 тыс. человек (14,5% жителей страны). Входят: Киевская, Житомирская, Черниговская области и г. Киев.... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості України
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах, коли в Україні та усіх її регіонах йде структурна перебудова народного господарства, промислових, агропромислових та інших виробничих і невиробничих комплексів, значно посилюється орієнтація... докладніше


Регіональні проблеми розвитку і розміщення готельного господарства України
ВСТУП Актуальність теми. Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку... докладніше


Сучасні регіональні особливості розвитку систем розселення в Україні
 Вступ Актуальність теми. Зміни у соціально-економічній та політичній сферах суспільства, що відбуваються в сучасних умовах, зумовлюють зрушення у територіальній організації розселення людей, особливу структурну і регіональну її трансформацію. Особливо... докладніше


Формування конкурентної структури промислового комплексу
Вступ Актуальність теми.  Прискорення процесів глобалізації і становлення постіндустріальних суспільств безпосередньо пов’язані з якісними змінами у розвитку світового промислового виробництва. Україна, щоб увійти в коло економічно розвинутих країн, обов’язково... докладніше


Значення в економіці світового господарства цукрових культур
Вступ Актуальність теми. За виробничим потенціалом Україна відноситься до найбільших світових виробників бурякового цукру. Ця галузь бере початок свого розвитку з двадцятих років XIX століття. З того часу цукрове... докладніше


Регіональна економічна політика
Вступ Поняття регіональної економічної політики. Об’єкт, суб’єкт регіональної економічної політики Завдання регіональної економічної політики Принципи регіональної економічної політики Пріоритети регіональної економічної політики Роль місцевих органів влади у регіональному розвитку... докладніше