Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Фінанси

Ефективне управління фінансами організації
В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу їх рішення... докладніше


25 / 09 / 2023
Фінансовий контроль, як один з шляхів протидії корупції
Вступ Закономірно, що зі зміною влади в Україні змінюються, удосконалюються й переглядаються норми антикорупційного законодавства. За нашим спостереженням, роки, на які припали потрясіння в країні, стали часом, що характеризується... докладніше


14 / 09 / 2023
Зміст і основні принципи фінансів підприємницьких структур
Вступ Актуальність теми. Створення умов розвитку та подальше вдосконалення регулювання підприємницької діяльності неможливе без поглибленого вивчення теоретичних та методичних аспектів і особливостей формування й використання його фінансових ресурсів. Особливо... докладніше


1 / 06 / 2023
Управління видатками державного бюджету України
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання,... докладніше


16 / 03 / 2023
Розвиток лізингової діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми. Підвищення ефективності банківської діяльності в умовах нестабільності фінансового ринку можливе на основі активізації використання лізингу банками України. Взаємодія банківської системи з лізинговим бізнесом містить низку суттєвих... докладніше


13 / 02 / 2023
Державні фінанси, їх роль та структура
Вступ Актуальність теми. Державні фінанси відіграють важливу роль у розв’язанні соціальних проблем,забезпеченні економічного зростання, підтримці підприємницької діяльності,регулюванні економіки, створенні належних умов для розвитку регіонів. Для виконання цього публічні фінанси... докладніше


22 / 10 / 2022
Історія та сутність механізму продажу акцій Панамського каналу
Вступ На сьогоднішній день Панамський канал, який з’єднує Карибське море, Атлантичний і Тихий океани, до цих пір вважається одним з найбільших і, безсумнівно, найскладніших будівництв за всю історію існування... докладніше


21 / 10 / 2022
Принципи організації фінансового ринку Швеції, його структура, учасники, сучасні проблеми
Вступ Розглядаючи фінансовий ринок Швеції, необхідно зазначити, що вона має свої особливості, пов’язані з демократичним устроєм країни. Швецька державна система дивує близькістю влади до народу і відсутністю корупції. У... докладніше


21 / 10 / 2022
Основні принципи організації фінансового ринку Іспанії, його структура, учасники, сучасні проблеми
Вступ Особлива  увага  приділяється  питанням  фінансово-кредитного  забезпечення  малого  бізнесу. При цьому спостерігається чітка тенденція до підвищення ролі і функцій регіонів та місцевих органів влади в розв’язанні проблем, що стосуються... докладніше


21 / 10 / 2022
Функції і побудова системи управління витратами
Вступ Процес управління витратами на підприємстві досить складний, оскільки потребує врахування різноспрямованих інтересів: держави, галузі, підприємства, контрагентів, споживачів. Основне завдання створення на підприємстві системи управління витратами полягає в тому,... докладніше


28 / 09 / 2022
Контрольно-ревізійна діяльність на ринку цінних паперів: правові засади
Вступ Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організації. Проведення перевірок є одним із заходів реалізації... докладніше


25 / 09 / 2022
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
Актуальність теми дослідження. В економіці України обсяг невиконання платіжних зобов’язань почав стрімко збільшуватись. Так, кредиторська та дебіторська заборгованість складають суттєву частку відповідно оборотних активів і поточних зобов’язань підприємства —... докладніше


16 / 09 / 2022
Фінансові інформаційні системи
Вступ Розвиток інформаційних технологій у середині 90-х років призвів до фактичного створення найбільш розвиненою частиною людства того самого «інформаційного суспільства», про яке так багато казали останнє десятиріччя, що його... докладніше


Емісія цінних паперів як джерело проектного фінансування
Вступ Актуальність теми. Сьогодні Україна переживає найгострішу соціально-економічну кризу. Одна з яскравих і конкретних її проявів — інвестиційна криза. Протягом усіх 90-х років в країні спостерігалося і спостерігається неухильне... докладніше


23 / 08 / 2022
Методологія економічного дослідження в галузі фінансів
1. Розробка і розв’язання економічної проблеми, як показник наукового прогресу Науково-технологічний прогрес, що супроводжує людську цивілізацію, за своїми наслідками для навколишнього природного середовища та стану природно-ресурсного потенціалу неоднозначно оцінюється... докладніше


Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України
Актуальність теми. Важливим чинником економічного зростання країни виступає наявність доступних фінансових ресурсів, які, перетворюючись у інвестиції, сприяють піднесенню виробничої активності та загалом комплексному розвитку національної економіки. Досвід розвинутих країн... докладніше


Регулювання ринку цінних паперів
1. Характеристика діяльності фондової біржі У ринковій економіці фондовий ринок є могутнім, професійно утвореним фінансовим механізмом, що забезпечує трансформацію звичайних грошових коштів на капітал. Практика його функціонування в розвинених... докладніше


31 / 05 / 2022
Законодавство про банкрутство. Джерела правового регулювання відносин банкрутства
1. Джерела правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) Доля багатьох підприємств України, що пройшли через процедуру банкрутства, свідчить, що вона майже завжди веде до зупинки і фактичної загибелі виробництва, хоча... докладніше


24 / 05 / 2022
Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів
Вступ Актуальність теми. Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів, як одного із джерел доходів місцевих бюджетів, в першу чергу, відповідає інтересам... докладніше


24 / 05 / 2022
Види та призначення міжлізингових платежів
Вступ В Україні відсутні нормативні та відповідні методичні розробки для розрахунку лізингових платежів, тому вивчення та дослідження проблеми розрахунку лізингових платежів, а також чинників, які на нього впливають, є... докладніше


25 / 04 / 2022
Аналітичний огляд літературних джерел з тематики «Місцеві фінанси»
Вступ Управління місцевими фінансами в Україні здійснюється певними суб’єктами, по відношенню до конкретних об’єктів та основі відповідних принципів. Принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні можна поділити на загальні... докладніше


20 / 04 / 2022
Показники, що характеризують виконання бюджетних програм в Україні
Вступ В умовах стійкого зростання державних витрат в Україні дедалі більше уваги приділяється питанню досягнення результативності здійснення бюджетних програм. Будь-яке рішення про внесення змін до стратегії виконання програми необхідно... докладніше


17 / 04 / 2022
Державна власність і суспільні фінанси
Вступ В українській фінансовій літературі, на відміну від західноєвропейської та північноамериканської, донині використовується поняття «державні фінанси» (або — «фінанси держави») як синонім поняття «суспільні фінанси» (або — «публічні фінанси»,... докладніше


13 / 03 / 2022
Інтернет, як інструмент для фінансових інвестицій
Постановка проблеми. На сьогоднішній день Інтернет-простір є невід’ємною частиною сучасного життя. Після затишку, викликаного економічною кризою, на віртуальному ринку спостерігається пожвавлення, Інтернет-проекти стають більше прибутковими, з’являються нові види бізнесу.... докладніше


22 / 02 / 2022
Теоретичні підходи щодо класифікації джерела надходження тіньових доходів
Вступ Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку... докладніше


Суб’єкти і види фінансових відносин
Вступ Економічний і соціальний розвиток України, створення необхідних передумов переходу до ринкового господарювання значною мірою залежать від фінансової політики. Фінансова політика є складовою частиною економічної політики й охоплює сукупність... докладніше


Бюджетний процес України: сутність, зміст і форми
Актуальність теми. Бюджетний процес — це таке універсальне економічне явище, у якому відображаються всі бюджетні відносини, виявляються їхні позитивні і негативні якості, рівень впливу цих відносин на розвиток економіки,... докладніше


8 / 02 / 2022
Європейська валютна система: передумови створення та напрямки розвитку
Вступ У зв’язку зі зростаючою взаємозалежністю держав світового співтовариства, інтенсивним розвитком сучасних міжнародних економічних відносин, інтеграція національних економік у систему світогосподарських зв’язків є необхідною умовою їхнього розвитку. Збільшення інтернаціоналізації... докладніше


20 / 11 / 2021
Емісійні та неемісійні цінні папери: порівняльна характеристика
Цінні папери та їх класифікація. Види та характеристика емісійних цінних паперів. Неемісійні цінні папери. Вступ Ринок цінних паперів — це частина фінансового ринку (інша його частина — ринок банківських... докладніше


Аналіз наявності симптомів однієї з локальних криз у діяльності підприємств окремої галузі: Фінансова криза
Вступ Актуальність дослідження підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, обумовлюється тим, що більшість підприємств упродовж свого функціонування стикалися з кризовими явищами. Загроза припинення діяльності зумовлює потребу пошуку раціональних шляхів... докладніше


Фінансові кризи: їх природа, запобігання та протидія
Вступ Актуальність теми. Економічне сьогодення спричинило обговорення теми фінансової кризи, до того ж економічна криза, що розгортається, є справді світовою. Жодна з країн, зокрема й Україна, не має будь-яких... докладніше


8 / 03 / 2021
Оцінка та методи управління ризику ліквідності
Вступ Управління ризиком — нове для української економіки явище, яке з’явилося внаслідок переходу економіки до ринкової системи господарюван­ня. В економічній літературі немає єдиного розуміння цієї діяльності. Проте загальним у... докладніше


Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Їх особливості формування та склад
1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів Складання проектів місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягу коштів, необхідних для функціонування держави і органів місцевого самоврядування. Через державний бюджет здійснюється перерозподіл... докладніше


18 / 02 / 2021
Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки України
Зміст Вступ 1. Сутність та цілі бюджетної політики 2. Механізм бюджетної політики 3. Аналіз бюджетної політики України 4. Пріоритети бюджетної політики України 5. Проблеми та перспективи бюджетної політики України... докладніше


22 / 12 / 2020
Інформаційні системи на фондовому ринку
Зміст Вступ 1. Інформаційний простір фондового ринку 2. Торгівельно-інформаційні системи 3. Проблеми інформаційного забезпечення фондового ринку України Висновки Список використаних джерел Вступ В світовому господарстві, включаючи країни, що розвиваються... докладніше


22 / 12 / 2020
Критичний огляд наукових публікацій що до бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні
Із забезпеченням державою соціальних гарантій населення невідривно пов'язана організація державних фінансів, які є важливою складовою економічної системи держави. Саме через масштаби державного втручання у соціально-економічні процеси можливо визначити обсяг... докладніше


Споживчий кредит в Україні — умови та порядок кредитування
Вступ Програма споживчого кредитування в Україні відродилася порівняно недавно, хоча весь цивілізований світ добре знайомий з нею і сповна користується її перевагами. Споживчий кредит — це позичка, яка надається... докладніше


5 / 12 / 2020
Кредиторська заборгованість. Формування позичкового капіталу. Анотації статей
Буряк І.О. Класифікація зобов’язань як важлива складова управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. — №3. – с. 297-301 Для того, щоб розкрити економічну сутність заборгованості і... докладніше


Вплив страхування на фінансову систему України
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика страхування 1.1. Економічна природа і суть страхування 1.2. Ринок страхових послуг Розділ 2. Аналіз впливу страхування на фінансову систему України 2.1. Особливості фінансової діяльності... докладніше


2 / 12 / 2020
Дефіцит бюджету та державний борг
Зміст Вступ Розділ 1. Макроекономічний зміст дефіциту державного бюджету Розділ 2. Дефіцит державного бюджету та державний борг. 2.1. Взаємозв’язок дефіциту бюджету та боргу 2.2. Макроекономічні наслідки різних способів фінансування... докладніше


15 / 11 / 2020
Фінанси підприємств: теоретичні питання до екзамену
Фінанси підприємств 1. Поняття, сутність та форми прояву фінансів підприємств як складової частини фінансової системи України Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових... докладніше


Експертиза та оцінка майна
Зміст 1. Фінансові інструменти в оцінці майна 2.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки 3.Методичні підходи до... докладніше


28 / 09 / 2020
Показники дохідності
Вступ Ціна акції перебуває у функціональній залежності від доходу й дохідності. Дохідність є відношенням доходу до ціни, а сам дохід складається з двох складових: це передовсім виплата дивідендів (перша... докладніше


Інтеграція фінансового ринку у світовий ринок
Вступ Реалії сучасного світу вимагають найскорішої інтеграції вітчизняної економічної системи, в тому числі її фінансової складової, до міжнародної економіки. Під фінансовою інтеграцією розуміють впровадження окремо взятої країни в світову... докладніше


Сучасний стан діяльності ДКРС (Державна контрольно-ревізійна служба) України: результати і проблемні питання здійснення державного фінансового контролю
Акімов В. В. Актуальні завдання Державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми // Право і Безпека. – 2010. — №2. У даній статті автором розглянуті питання проведення державною контрольно-ревізійною службою... докладніше


Нові тенденції в банківському та фінансовому нагляді
Вступ Актуальність теми. На сьогодні в правовій та економічній науковій літературі відсутні єдині підходи до визначення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд». Це в свою чергу призводить до розбіжностей... докладніше


27 / 08 / 2020
Захист цінних паперів
Вступ У наш час на стан злочинності відчутно впливає низка нових чинників. Спостерігається процес інтелектуалізації кримінального середовища. В нього втягуються суб’єкти, що володіють дуже великими пізнаннями в галузі науки,... докладніше


26 / 08 / 2020
Аналіз праці філософа соціально-філософського спрямування: Карлос Кастанеда: «Вчення дона Хуана, шлях знань індіанців Які»
Вступ 1. Біографія філософа 2. Карлос Кастанеда: «Вчення дона Хуана, шлях знань індіанців Які» Висновки Список використаних джерел Вступ Після публікації у 1968 році "Вчення дона Хуана" Карлоса Кастанеди,... докладніше


Особливості процесу санації селянських (фермерських) господарств
Вступ Виробничо-фінансова діяльність сільськогосподарського підприємства охоплює собою суспільні відносини, що виникають в разі банкрутства. Банкрутство розглядається як економічно-фінансове, правове і соціальне явище. Його економічно-фінансова сутність полягає у відсутності або... докладніше


Бюджетна система — принципи побудови
1. Принципи побудови бюджетної системи Бюджетна система України базується на ряді принципів. Принцип єдності. Він забезпечується єдиною правовою базою, диною грошовою одиницею, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, ... докладніше


30 / 07 / 2020
Международные финансы: сущность, функции и основы организации
1. Международные финансы: сущность, функции и основы организации Особенностью финансовой системы является то, что она складывается не только в отдельно взятой стране или регионе и является национальной, но и... докладніше


30 / 07 / 2020
Аналіз валютного ринку у перерозподілі фінансових ресурсів
Вступ Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно здійснювати операції по купівлі-продажу валюти. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б... докладніше


Фінансова проблема реструктуризації підприємств
Вступ Фінансові ресурси підприємств регіонів є джерелом формування матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів, а для регіонів ще пріоритетним напрямком регіональної політики сталого розвитку, тому процес управління фінансовими ресурсами потребує... докладніше


Визначення цінового прибутку та включення прибутку в ціну
Вступ З прибутком пов’язані такі цілі, як максимізація прибутку й досягнення заданої норми віддачі на інвестований капітал. На практиці її важко використати: вона вимагає не лише точного знання функцій... докладніше


23 / 06 / 2020
Фінанси міжнародних організацій та фінансові міжнародні інститути
Вступ У цілому, незважаючи на докладені зусилля міжнародного співтовариства щодо розв’язання проблем розвитку економічного і фінансового співробітництва через систему і механізми ООН, на сьогодні залишається багато принципових питань, для... докладніше


23 / 06 / 2020
Структура та грошовий обіг в Росії
Вступ Актуальність теми. Готівковий грошовий обіг належить до найважливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які значною мірою впливають на ефективність економічного розвитку країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і... докладніше


23 / 06 / 2020
Споживчий ринок, та розвиток його в Україні
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення ат розвитку споживчого ринку в Україні 1.1. Засади управління розвитком споживчим ринком 1.2. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів в Україні Розділ... докладніше


18 / 06 / 2020
Форми залучення фінансових коштів в корпорації. Емісія цінних паперів, її регулювання. Управління розміщенням і оборотом корпоративних цінних паперів
Вступ 1. Форми залучення фінансових коштів в корпорації 2. Емісія цінних паперів, її регулювання 3. Управління розміщенням і оборотом корпоративних цінних паперів Висновки Список використаних джерел Вступ Після Другої... докладніше


16 / 06 / 2020
Сучасні теорії державних фінансів
Вступ Формування теорій державних фінансів нерозривно пов’язане із самим існуванням держави та здійсненням її функцій. Наука про державні фінанси передбачає вивчення способів одержання й раціонального перерозподілу коштів державою. Об’єктивним... докладніше


12 / 06 / 2020
Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб`єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок його роль та значення в ринкових умовах 2. Ресурсне забеспечення фінансування ринку 3. Проблеми формування кредитних ресурсів в банківський сфері на сучасному етапі 4. Аналіз... докладніше


24 / 05 / 2020
Спеціалізовані кредитно-фінансові установи та їх діяльність
Зміст Парабанківська система Страхування та страхові компанії. Пенсійні фонди України. Інститути спільного інвестування.   Парабанківська система Парабанківська система — це система, елементами якої є сукупність різноманітних видів небанківських фінансово-кредитних інститутів... докладніше


Комерційні банки як основна ланка кредитної системи
Сутність, організаційна структура та різновиди банків. Капітал банку. Банківські операції. Доходи і видатки банківських установ. Сутність та різновиди банків. Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне... докладніше


Центральний банк та його роль в економіці
Зміст Загальна характеристика та функції центральних банків. Сутність та основні функції Національного банку України Грошово-кредитна політика: типи та інструменти   Загальна характеристика та функції центральних банків. Центральний банк —... докладніше


Державний кредит і державний борг
Зміст Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація Сутність державного боргу та його структура. Місце цінних паперів серед боргових зобов’язань держави. Обслуговування та управління державним боргом. Державний кредит і... докладніше


27 / 02 / 2020
Фондовий ринок та фінансові інструменти
Зміст Сутність фондового ринку та фондової біржі Сутність та класифікація видів фінансових інструментів. Сутність фондового ринку та фондової біржі Фондовий   ринок   (ринок  цінних  паперів)  —  сукупність учасників  фондового  ринку ... докладніше


27 / 02 / 2020
Валютні системи та міжнародні розрахунки
Зміст Сутність та еволюція валютних систем. Валюта і валютний курс. Валютний ринок та валютні операції. Міжнародні розрахунки   Сутність та еволюція валютних систем. У секторі міжнародних валютних відносин основне... докладніше


27 / 02 / 2020
Поняття кредитної системи та її структура
Кредитна система – це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та... докладніше


27 / 02 / 2020
Кредит у ринковій економіці
Сутність, функції та різновиди кредиту. Його роль у розвитку ринкової економіки. Позичковий відсоток. Основи банківського кредитування   Сутність, функції та різновиди кредиту Кредит – це суспільні відносини, що виникають... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінанси населення як сфера фінансової системи
Зміст Поняття фінансів населення та фінансів домогосподарств Фінансові аспекти соціального захисту населення Інвестиційна діяльність населення   1. Поняття фінансів населення та фінансів домогосподарств Фінанси населення є однією з важливих... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій
Сутність та функції фінансів підприємства. Склад активів підприємства Фінансова звітність підприємства Аналіз фінансового стану підприємства Сутність та функції фінансів підприємства. Фінанси підприємства – це сукупність економічних відносин з формування,... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінансова система: сутність та її основи
Зміст Сутність фінансової системи держави та її організаційні основи. Бюджетна система держави Податкова система держави   Сутність фінансової системи держави та її організаційні основи. Згідно з П.Г.Іжевським та О.В.Кошонько,... докладніше


27 / 02 / 2020
Сутність і функції фінансів
Зміст Сутність фінансів Функції фінансів   Сутність фінансів На думку Д.І. Коваленка та В.В. Венгера, фінанси – це форма економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і... докладніше


27 / 02 / 2020
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Металістична теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей. Дж.М.Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Сучасний монетаризм. Металістична теорія грошей. Представники металістичної теорії грошей ототожнюють грошовий обіг... докладніше


27 / 02 / 2020
Інфляція: сутність, причини, різновиди та наслідки
Зміст Сутність та різновиди інфляції Вимірювання інфляції. Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави Сутність та різновиди інфляції  На думку Савлука М.І., Інфляція — це тривале і швидке знецінення грошей внаслідок... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошові системи — сутність, типи та основні елементи
Зміст Сутність та основні елементи грошової системи Основні типи грошових систем та їх еволюція Грошові реформи Сутність та основні елементи грошової системи Грошова система — це встановлена державою форма... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошовий ринок, сутність та структура
Зміст Сутність та структура грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей та механізм її формування Рівновага на грошовому ринку Сутність та структура грошового ринку Грошовий ринок – особливий сектор... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошовий оборот і грошові потоки
Зміст Сутність та структура грошового обороту Грошова маса. Грошові агрегати та грошова база Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу Механізм регулювання грошової маси в обороті  1. Сутність та структура... докладніше


27 / 02 / 2020
Сутність і функції грошей
Зміст Сутність та якісні властивості грошей Еволюція форм грошей Функції грошей Сутність та якісні властивості грошей Савлук М.І. пропонує наступне визначення категорії «гроші»: гроші – це специфічний товар, що... докладніше


27 / 02 / 2020
Взаємовідносини України із групою Світового банку
Вступ Актуальність дослідження. Трансформаційні процеси в Україні супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв’язку з цим різко загострилися питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової складової. Розбалансованість фінансової системи,... докладніше


31 / 01 / 2020
Визначення і види іпотечних цінних паперів
Вступ Визначення іпотечних цінних паперів Види іпотечних цінних паперів Висновки Список використаних джерел Вступ Протягом трьох останніх десятиріч іпотечне кредитування є невід’ємною складовою світового ринку цінних паперів. За цей... докладніше


25 / 12 / 2019
Особливості функціонування фінансової системи в Україні в умовах фінансової кризи
Вступ Склад і структура фінансової системи України 1.1. Фінансові ресурси 1.2. Фінансова політика 1.3. Джерела фінансових ресурсів Фінансова система України в умовах кризового стану економіки 2.1. Фінансова криза в... докладніше


12 / 12 / 2019