Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Ефективне управління фінансами організації

В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу їх рішення та рішення щодо вибору найбільш прийнятного варіанту дій. Нарешті, фінансовий менеджер, як правило, — відповідальний виконавець прийнятого рішення, він також здійснює оперативну фінансову діяльність. Головне її зміст полягає в контролі за грошовими потоками. Фінансовий менеджер входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні всіх найважливіших питань.

У самому загальному вигляді управління фінансами можна визначити як специфічну галузь управлінської діяльності, пов’язану з цілеспрямованою організацією грошових потоків підприємства, формуванням капіталу, грошових доходів і фондів, необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства. Об’єктом управління є фінансові відносини, фінансові ресурси та їх джерела.

Функції фінансового менеджменту правомірно систематизувати наступним чином:

1) планування — стратегічне і поточне фінансове планування; складання різних кошторисів і бюджетів для будь-яких заходів; участь у визначенні цінової політики, прогнозуванні збуту, формуванні умов договорів (контрактів); оцінка можливих змін структури (злиття або розділення);

2) організація — створення органів управління фінансами, фінансових служб, встановлення взаємозв’язку між підрозділами останніх, визначення їх завдань і функцій;

3) регулювання фінансових потоків — управління грошовими коштами, портфелем цінних паперів, позиковими засобами і т. д.;

4) захист активів — управління ризиками; вибір оптимального способу їх зниження.

1. Управління фінансами організації

Зміст управління фінансами (фінансового менеджменту) полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей виробництва.

Ефективне управління фінансами підприємства передбачає таку організацію роботи фінансових служб, яка дає змогу правильно використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові фінансові ресурси на най вигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку.

Мобілізуючи тимчасово вільні кошти інших їх власників для покриття необхідних витрат, фінансисти підприємства повинні мати чітке уявлення про мету їх залучення і давати рекомендації керівництву щодо форм такого залучення. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у фінансових ресурсах доцільно використовувати позички банків. Здійснюючи великі капітальні вкладення, можна скористатися додатковою емісією цінних паперів. Однак такі рекомендації можна надати лише тоді, коли фінансисти ґрунтовно дослідили фінансовий ринок, проаналізували попит на різні види цінних паперів.

Управління фінансами підприємств — це управління потоками вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, розподілу і використання необхідних фінансових ресурсів, максимізації прибутку підприємства, підвищення рентабельності та платоспроможності.

Перша група функцій фінансової управлінської діяльності на підприємстві передбачає:

 1. Розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства.
 2. Формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують чітке відслідковування внутрішньої і зовнішньої фінансової інформації та обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.
 3. Проведення комплексного аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства.
 4. Здійснення фінансового планування діяльності підприємства за його основним напрямком.
 5. Розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень.
 6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень.

Друга група функцій фінансової управлінської діяльності на підприємстві передбачає:

 1. Управління активами (оборотними, необоротними, оптимізація їх складу).
 2. Управління капіталом (власним капіталом, залученим капіталом, оптимізація структури капіталу).
 3. Управління інвестиціями (реальними та фінансовими інвестиціями).
 4. Управління грошовими потоками (грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності).
 5. Управління фінансовими ризиками (управління складом фінансових ризиків, управління профілактикою фінансових ризиків, управління страхуванням фінансових ризиків).
 6. Антикризове фінансове управління (управління відновленням фінансової стійкості, управління забезпеченням фінансової рівноваги, управління санацією підприємства).

Фінансова робота на підприємстві організовується фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Керівник цього відділу безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, кредитних та інших органах. На невеликих підприємствах, де немає самостійного фінансового відділу, зазначену роботу виконує фінансовий сектор, що створюється, у складі бухгалтерії, фінансово-збутового відділу або іншого підрозділу підприємства, керівник якого несе відповідальність за фінансову роботу підприємства.

Фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна і багатогранна, але умовно її можна згрупувати за напрямками: фінансове планування, оперативна фінансова робота, контрольно-аналітична робота. На підприємствах зі значним обсягом зовнішньоекономічних зв’язків створюється група валютних розрахунків і валютного регулювання.

До основних завдань фінансової роботи належать:

— мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для підтримки нормального виробничого циклу, передбаченого планом;

— пошук шляхів максимізації прибутку, підвищення рентабельності;

— своєчасне виконання зобов’язань перед фінансово-кредитними установами, бюджетом та державними цільовими фондами, перед постачальниками та працівниками підприємства;

— контроль за ефективним, раціональним та цільовим використанням наявних фінансових ресурсів підприємства.

Для виконання своїх функцій щодо управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансова служба підприємства виконує необхідні розрахунки і на їх основі вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими структурними підрозділами, функціональними службами; розробляє поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-фінансові документи; вишукує резерви збільшення прибутку і надходження додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, проведення соціально-культурних заходів; здійснює контроль за виконанням показників фінансового плану підрозділами і підприємством в цілому, а також за цільовим використання фінансових ресурсів. Крім того, фінансова служба, бере активну участь у заходах, спрямованих на запровадження внутрішнього комерційного розрахунку на підприємстві, вивчає стан фінансового ринку регіону і країни для планування та прийняття рішень в інвестиційній сфері.