Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Менеджмент організації

Дослідження зовнішнього соціального середовища діяльності підприємства
Постановка наукової проблеми. Розробка стратегії діяльності будь-якої організації — комерційної, суспільної, муніципальної — починається з аналізу зовнішнього соціального середовища. Від того, наскільки правильно він проведений, залежить успіх всіх інших... докладніше


Інструменти формування корпоративної культури
Численні дослідження доводять, що успішні організації характеризуються високим рівнем корпоративної культури, який формується у результаті зусиль, спрямованих на розвиток ціннісних орієнтацій корпорації на благо всіх зацікавлених сторін. На своєму... докладніше


Генрі Форд — ініціатор створення й впровадження поточно-масового виробництва. Організаційно технічні принципи управління Форда
Вступ Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також встановив на... докладніше


Система організації праці й управлінських відносин Ф.Тейлора
Вступ За умов конкуренції життєздатність кожного підприємства та його успіх значною мірою залежать від досвіду та ефективності менеджменту. Досвід і вміння правильно діяти є єдиними перевагами, які має підприємство... докладніше


Організаційне та правове регулювання діяльності органів управління видавничою справою в Україні
Система органів управління видавничою справою в Україні Адміністративно-правове управління видавничою справою в України має специфічні особливості, які зумовлені самим видавництвом, як специфічним видом господарської діяльності. Наявність у видавничій справі... докладніше


Загальна характеристика видавничої справи в Україні
ВСТУП  Актуальність теми дослідження. Загальнодержавна правова реформа, що відбувається в Україні, вимагає особливої уваги на оптимізацію системи адміністративно-правових відносин, зокрема в галузі здійснення державного управління окремими галузями народного господарства.... докладніше


Методи управління- способи та методи впливу
Методи управління — це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення встановлених цілей. За їх допомогою орган управління впливає на окремих працівників... докладніше


Економічна природа організації
Основи теорії сучасного підприємництва були закладені Й. Шумнетером на початку XX ст. Він сформулював функцію підприємництва, яка полягає у реформуванні структури виробництва за допомогою застосування певного винаходу, невикористаної технологічної... докладніше


Стиль керівництва та особливості планування часу в сучасній організації
Вступ Однією з основних причин кризи в реальному секторі економіки є низький рівень ефективності управління. Дуже повільними темпами відбувається зміна стереотипів мислення, які склалися на протязі багатьох десятиліть. Економічна... докладніше


Особливості американської системи управління
Вступ Управління діяльності підприємства — перспективний напрямок наукових розробок. Методи та стиль управління, що його запроваджено на підприємстві, безпосередньо впливають на ефективність його діяльності. Оскільки даний напрямок досліджень відносно... докладніше


Елтон Мейо — лідер руху за впровадження нових форм і методів управління у промисловості
Вступ Актуальність теми. Менеджмент у сучасному світі насичений різними методами, організаційними формами та технологічними прийомами заради того, щоб досягти найвищого результату в управлінні. Оптимальне управління підприємством передбачає швидке та... докладніше


Економічні аспекти формування стратегії управління персоналом
Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, сталості її існування, вносять суттєвий рівень невизначеності в життя... докладніше


Swot — аналіз і кадрове планування організації
Вступ У сучасних умовах бурхливого розвитку конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, забезпечення конкурентоспроможності підприємств набуває особливої актуальності. Конкурентоспроможність підприємства формується за рахунок багатьох внутрішніх факторів.... докладніше


Механізм прийняття політико-управлінських рішень
Вступ Прийняття політико-управлінських рішень є важливим елементом політичного процесу з допомогою якого забезпечується взаємодія суб’єкту та об’єкту управління.  У статті даний процес розглядається як послідовність дій, які визначають ступінь... докладніше


Роль логістики в інфраструктурному комплексі
Вступ В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, активізації конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого значення набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури. Адже саме функціонування... докладніше


Зв’язок іміджології з менеджментом
Вступ Іміджелогія є новою областю наукових досліджень. Формування цієї науки стало наслідком певних соціальних процесів, які випереджають існуючий емпіричний матеріал. Тому виникає низка суперечностей, пов’язаних зі структурою, об’єктом і... докладніше


Сутність і задачі логістичного менеджменту
1. Сутність і задачі логістичного менеджменту Головною метою логістичного менеджменту є зосередження можливостей органів управління організаційно-економічної системи на отриманні конкурентних переваг і вигод за рахунок раціонального управління сукупністю потокових... докладніше


Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності
Вступ На першому етапі роботи важливим чинником, що впливає на успішне розв’язання проблеми є збір інформації з обраної теми. Вміле опрацювання інформації дає змогу проектувальнику більш чітко та ясно... докладніше


Організаційна культура як чинник підвищення ефективної організації шоу-бізнесу
Вступ Актуальність теми. Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її складовими.... докладніше


Технопарки і технополіси
Технополіси — це сучасна форма регіональної інтеграції науки, утворення і високорозвиненого виробництва, різновид вільної економічної зони, що являє собою єдину науково-виробничу , навчальну і житлову і культурно-побутову зону, що... докладніше


Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційною діяльністю
На сучасному етапі формується нова парадигма економічного зростання на базі використання нових знань і інновацій як найважливіших ресурсів. Поширюється усвідомлення того, що наука як головне джерело нововведень не є... докладніше


Основні поняття із області інноваційної діяльності
Термін „інновація” вперше був введений Й. Шумпетером у 1912 році в праці „Теорія економічного розвитку”. Під інновацією розуміється нововведення, що використовується в галузі технології виробництва чи управління певної господарської... докладніше


Державна інноваційна політика
Головним суб’єктом інноваційного розвитку національної економіки в цілому та суб’єктів її господарювання зокрема є держава, яка і визначає вибір певної моделі інноваційного розвитку. Держава створює умови для підвищення науково-технологічного... докладніше


Визначення функцій інноваційного менеджменту
Виділення функцій в інноваційному менеджменті зумовлене різноманітністю управлінської діяльності в ланцюзі: ідея — наукові дослідження — розробки — проектування — виробництво — реалізація інновацій. Під функціями менеджменту розуміється вид... докладніше


Графік (діаграма) Гантта
Діаграма Ганта — горизонтальна лінійна діаграма, на якій задачі проекту представляються протяжними в часі відрізками, що характеризуються датами початку та закінчення, затримками і, можливо, іншими тимчасовими параметрами. Перший формат... докладніше


Поняття проекту. Аналітична модель ранжирування проектів
1. Поняття проекту Проект — діяльність, спрямована на створення певного продукту чи послуги протягом визначеного терміну та за певних фінансових обмежень. Термін «проект» є нині одним з найуживаніших у... докладніше


Метод критичного шляху
Цей метод було створено при дослідженні можливості ефективного використання обчислювальної машини Univac на фірмі Dupon для планування й складання планів-графіків великих комплексів робіт для модернізації заводів цієї фірми. Як... докладніше


Сутність концепції управління проектами
Управління проектом — це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якості кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному... докладніше


Уровни организационной культуры по Э. Шайну
Познание корпоративной культуры, по мнению Э. Шейна, начинается с «поверхностного» уровня. На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но их достаточно трудно интерпретировать в терминах организационной культуры без... докладніше


Характеристика видов организационных изменений
Введение Обзор литературы, посвященной исследованию организационной культуры, позволяет выделить несколько ее интерпретаций. Распространены попытки графической интерпретации организационной культуры, структурирования этого понятия сторонниками моделирования. Главное место среди них справедливо занимает... докладніше


Принципы научного управления Ф.Тейлора
Введение Тейлор Фредерик Уинслоу (1856-1915 г.) был американским инженером, который внес неоценимый вклад в становление и развитие научной организации труда и менеджмента. Принципы управления Тейлора, разработанные еще в конце... докладніше


Законы и принципы менеджмента
Введение Многогранная деятельность руководства любого учреждения, в том числе и каждого руководителя (менеджера), подчинена действию не только закономерностей природы и общества, но и действия определенных законов управления. В лучшем... докладніше


Основные тенденции в изменения организационных структур
Введение В условиях кардинальных изменений макро- и микроокружения, необходимости оптимизации издержек, организационная структура управления любой компании претерпевает существенные изменения. Научно-обоснованное совершенствование организационной структуры управления является важнейшим условием реализации стратегических... докладніше


Профессиональные ценности менеджера
Введение Трансформационные процессы в современном обществе, которые сопровождаются становлением рыночных отношений, интеграцией в европейское и мировое сообщества, тотальной глобализацией, актуализируют проблему перехода системы образования и профессиональной подготовки на более... докладніше


История управления проектами в США
Введение Функционирование современного предприятия в США связано с осуществлением проектной деятельности, поскольку любая его действие, решение или результат деятельности представляют собой или самостоятельный проект, или элемент более сложного проекта.... докладніше


Эффективность производства и Парето-эффективность
Введение В условиях рыночных отношений победителями конкурентной борьбы становятся те предприятия, руководство которых сумело в определенные промежутки времени реально оценить конъюнктуру рынка, сделать достоверный прогноз ее изменения, определить реалистичные... докладніше


Взаимодействия фирм в условиях олигополии
Введение Выбранная тема является актуальной, поскольку олигополия создает благоприятные условия для активного вмешательства предпринимателей в рыночные отношения: становится возможным определить объем спроса и предложения, предусмотреть тенденции динамики цен и... докладніше


Имидж современного менеджера
Введение В современных рыночных условиях существенно изменяются подходы к содержанию организационных, управленческих и социально-экономических отношений в сфере предоставления услуг. С одной стороны, развитие конкуренции, рыночных отношений дает толчок к... докладніше


Лидерство в современном менеджменте
Введение При исследовании лидерства и руководства в контексте реализации организационной цели проанализировано работы ученых по этому вопросу. Этим вопросом в частности переживали Р. Ликерт, Р. Блейк, Д.Моутон, В.Терещенко, А.Е.... докладніше


История управления проектами в России с 1991 г.
Введение В современной российской экономике большинство хозяйственных задач принято решать на основе определенных проектов, то есть сначала определяются цели, а затем делается попытка достичь их с учетом временных, ресурсных... докладніше


Автоматизированная информационная технология управления бизнес-процессами компании
Введение Управление современным предприятием является сложным комплексным задачей, требующей организации взаимодействия ресурсов разного рода. К таким ресурсам относятся, в частности, информационные системы, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процессов предприятия. Ведь деятельность предприятий... докладніше


Влияние принципов управления на развитие крупнейших корпораций мира
Введение Постановка проблемы. Последние полтора столетие развития рыночных отношений и форм собственности характеризуются быстрым распространением и усовершенствованием процессов корпоратизации. Корпоративная форма собственности трансформируется и подчиняется современным тенденциям и вызовам... докладніше


Управление конфликтом в менеджменте
Введение Мы живем в мире, где часто возникают конфликты. Конфликт — это столкновенье интересов, от которых возникают неприятные чувства и переживания. Важно увидеть в нем потенциально творческий процесс. Для... докладніше


История управления проектами в США
Введение Все мы постоянно осуществляем проекты в своей повседневной жизни. Вот простые примеры: подготовка к юбилею, ремонт в квартире, проведение исследований, написание книги. Термин проект происходит от латинского слова... докладніше


Сучасні технології рекрутменту
Вступ В сучасному бізнес-середовищі, на яке суттєво впливають соціально-економічні наслідки кризи й післякризового періоду, особливого значення для підприємств набувають проблеми оптимізації, відбору, найму і кваліфікованого управління бізнес-процесами й персоналом.... докладніше


Різновиди стратегій управління знаннями
Вступ Знання, що «вплетені» в організаційну структуру, перетворюються на потужний фактор конкурентоспроможності. Світова практика розробила певну типологію ініціатив, які заохочують працівників організацій до творчого ставлення. Усвідомлене ставлення вищого керівництва... докладніше


Механізм формування іміджу організації
ВСТУП  Актуальність теми дослідження. В сучасних ринкових умовах істотно змінюються підходи до змісту організаційних, управлінських і соціально-економічних відносин у сфері надання послуг. З одного боку, розвиток конкуренції, ринкових відносин дає... докладніше


Напрямки підвищення ефективності використання змінного робочого часу
ВСТУП  Відпрацьований працівниками час є основним та універсальним вимірником праці. Рівень обліку та аналіз використання робочого часу впливає на ефективність виробництва, стан трудової дисципліни та є одним з основних... докладніше


Основные принципы управленческого консультирования
Введение Особое внимание должно быть обращено на управленческую инфраструктуру как на одну из составляющих инфраструктурного комплекса. Управленческая инфраструктура создает необходимые условия для качественного и эффективного функционирования обслуживаемых сфер народного... докладніше


Інформаційна культура фахівця (на прикладі кадрової служби)
ВСТУП Актуальність дослідження. Актуальність розвитку такого наукового напряму, як вивчення інформаційної культури особистості, визначається необхідністю вирішення ряду соціальних протиріч. Одне з них пов’язане з перспективами входження в інформаційне суспільство... докладніше


Анкетирование как метод оценки персонала
Введение Система оценки персонала — система способов измерения стоимости основного человеческого ресурса. Экономически она характеризует эффективность ресурса с точки зрения целевой функции (критерия оптимальности). Благодаря ее использованию достигается наилучшее... докладніше


Розвиток корпоративної, соціальної відповідальності
Вступ Актуальність теми. Економічною наукою доведено і підтверджується практикою, що для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність бізнес-організацій має не менше значення, ніж розвинута економічна інфраструктура, політична стабільність або втілення... докладніше


Вимоги до організації місць витрат
Вступ Запровадження управлінського обліку витрат на підприємстві та його функціонування вимагає від працівників, які зайняті управлінською бухгалтерією, певних теоретичних знань і практичних навичок щодо такої системи обліку. Мова йде... докладніше


Методика проведення ділових бесід та переговорів
Вступ Практично кожній людині доводиться зіштовхуватися з тим, що прийнято називати діловим спілкуванням. Як правильно скласти офіційний лист або запрошення, прийняти партнера і провести переговори з ним, розв’язати суперечливі... докладніше


Мотивація та стимулювання персоналу організації
Вступ В умовах функціонування ринкової системи господарювання підприємства стоять перед необхідністю діяти у конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою “нішу” на ринку товарів та послуг, оволодівати новим типом економічної... докладніше


Управління поведінкою та дисципліною персоналу
Вступ Трудова дисципліна полягає в обов’язку дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку (статутів, положень про дисципліну), технологічних, санітарних та інших встановлених норм. Трудова дисципліна є необхідною умовою для належної... докладніше


Попередній, поточний, заключний контроль
Вступ Контроль для менеджера — це те, що дозволяє утримувати працівників у певних рамках. Але це не зовсім так. Контроль — це процес   забезпечення   досягнення   організацією   своєї  мети. Процес... докладніше


Сутність операційного менеджменту, основні етапи розвитку
1. Сутність операційного менеджменту Операційний менеджмент (Operatіons Management) — це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і вдосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно... докладніше


Соціально-економічна ефективність роботи з кадрами
1. Критерії ефективності роботи з кадрами. Основні і супутні показники ефективності Основних критеріїв оцінки ефективності роботи служби управління персоналом поділяються на дві групи: суб’єктивні і об’єктивні. До суб’єктивних критеріїв... докладніше


Організаційна структура управління і зміст проекту
Вступ Успіх реалізації інвестиційного проекту, переважно, визначається організаційною структурою управління, яка має виробити комплекс взаємодій, спрямованих на своєчасне та якісне виконання усіх робіт, що передбачає проект. У зв’язку з... докладніше


Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту
Вступ Управлінська праця є особливим видом трудової діяльності, яка виникла в результаті складного історичного процесу розвитку виробництва. Чисельність працівників управлінської праці постійно збільшується, і це світова тенденція, що не... докладніше


Організація сімейного дозвілля в закладах культури
Вступ Актуальність теми. Сім’я — невід’ємний осередок суспільства. Жодна нація, жодне цивілізо­ване суспільство не нехтувало родиною. Для кожної людини сім’я — початок усіх початків. Поняття щастя майже кожна людина... докладніше


Методи скорочення тривалості проекту
Вступ Актуальність теми. В сучасному світі проектне управління стало невід’ємною частиною процвітаючої компанії. Використання технології проектного управління дозволяє організаціям скоротити терміни реалізації проектів, знижуючи сукупні витрати. При управлінні проектом... докладніше


Формування корпорації крос-культурних ділових стосунків із підлеглими
Вступ Не викликає сумнівів, що приналежність до різних культур приводить до труднощів у спілкуванні. Ці труднощі пов’язані з різницею в очікуваннях, упередженнях, властивих кожній людині. У представників різних культур... докладніше


Особливості комунікацій в корпорації Sony
Вступ Sony Corporation— транснаціональна корпорація зі штаб-квартирами в Японії і США, що виникла в Японії в 1946 році. Сьогодні Sony Corporation — одна з операційних підрозділів, що входять до... докладніше


Форми корпоративного капіталу
Вступ Корпоративне управління передбачає управління підприємствами, які виступають переважно в організаційно-економічній формі господарських товариств, побудову їх оптимальної організаційної структури, забезпечення умов для найбільш ефективного функціонування. Тому насамперед потрібно визначити,... докладніше


Специфічні особливості управління персоналом у ХХІ ст.
Вступ Актуальність теми. Потребу в персоналі підприємство задовольняє в процесі залучення (набору) і створення резерву працівників для заняття вакантних посад. Добір кадрів — це процес, за допомогою якого підприємство... докладніше


Відповіді до екзамену з дисципліни «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності»
1. Охарактеризувати способи організації контуру управління (принципи управління) Загальні принципи управління характеризуються тим, що мають універсальний характер, впливають на всі сфери управління і на всі галузі народного господарства. До... докладніше


Хронеміка (Розподіл дії людини у часі)
Вступ Хронеміка — це використання часу в невербальному комунікаційному процесі. Для спілкування час є не менш важливим фактором, ніж слова, жести, пози і дистанції. Сприйняття і використання часу є... докладніше


Понятие информационной технологии
Введение Информационная технология — это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, которая обеспечивает выполнение информационных процессов с целью повышения их надежности и оперативности и... докладніше


Стратег як втілення стратегічної функції у функціональній цілісності управління організацією
Вступ В умовах переходу України до ринкової економіки, помітні позитивні зрушення в напрямку перетворення економічних процесів на підприємствах. Саме становленням постіндустріального суспільства пояснюється жорстка боротьба підприємств за кращі умови... докладніше


Функції довідників фірм для пошуку інформації
Вступ Каталог фірм — це найкращі умови співробітництва в мережі Інтернет. Такий довідник підприємств без зайвих сумнівів виконує важливі функції маркетингу. Серед них: Додаткова площа для реклами; Прямий доступ... докладніше


Персональний менеджмент — Відповіді до екзамену
1. Зміст поняття самоменеджмент, сутність, переваги, порівняльний аналіз концепцій, функції Поняття «самоменеджмент» введено у вживання директором німецького Інституту раціонального використання часу Л.Зайвертом. Деякі автори при описі проблем і методів... докладніше


Що таке інвестиційні товари?
Інвестиційні товари — товари, виготовлені за рахунок інвестиційного капіталу і службовці цілям заміни, оновлення, якісного поліпшення основних засобів. Це в основному продукція машинобудування і будівельна продукція. З огляду на... докладніше


Характеристика основних форм інвестиційного аналізу
З огляду на особливості та форми фінансового інвестування на підприємстві організується управління фінансовими інвестиціями. За досить високої періодичності здійснення фінансових інвестицій розробляється й спеціальна політика. Політика управління фінансовими інвестиціями... докладніше


Поняття інвестиційного менеджменту, основні його принципи та функції
Інвестиційний менеджмент — це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва. Основна мета інвестиційного менеджменту — забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії суб’єктів підприємницької діяльності. Для цього необхідно розв’язати... докладніше


Основні теорії управління суспільством
Вступ Механізм управління притаманний всім, без винятку, галузям діяльності людей. Він забезпечує пошук і застосування засобів, методів і форм здійснення накреслених змін у діяльності людей. Довгий час управління було... докладніше


Особенности формирования современной системы менеджмента в Украине
Введение С помощью менеджмента человеческое общество из хаотичного превращается в высокоорганизованное и эффективное. С одной стороны — это наука, которая опирается на объективные законы и закономерности, четкие правила и... докладніше


Обязанности администратора гостиницы, ресторана, клиники, офиса
1. Что входит в обязанности администратора гостиницы, ресторана, клиники, офиса? Основные обязанности администратора клиники: Обеспечение работы по эффективному и культурному информационно-справочному обслуживанию посетителей и клиентов, созданию для них комфортных... докладніше


Організація делегування повноважень — основні елементи
Вступ У сучасних умовах ринкового господарювання та жорсткої конкуренції особливої актуальності набуває вміння оперативно приймати управлінські рішення за допомогою ефективної системи делегування повноважень. Делегування повноважень є основним процесом, за... докладніше


Менеджмент інформаційних технології в страхуванні
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах економічного та соціального стану України питання характеру та напрямку подальшого розвитку вітчизняної економіки залишаються актуальними як у сфері теоретичних досліджень, так і в... докладніше


Концептуальні засади сучасного менеджменту
Вступ Стрімкі зміни зовнішнього середовища організацій обумовлюють необхідність підвищення рівня адаптації підприємств до нових умов функціонування. Зараз практика управління вже не може оперувати винятково тією теоретико-методологічною базою, що складає... докладніше


Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій
1. Моделі функціонування  центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій. Служба контролінгу повинна забезпечити: — взаємозв’язок контролінгу практично з усіма функціями управління; — взяти під контроль витрати підприємства як основний... докладніше


Особливості формування сучасної системи менеджменту в Україні
Вступ За десять-п’ятнадцять років поняття «менеджмент» як особливий рід людської діяльності і галузь знань міцно увійшло в Україні в лексикон значної частини населення. До того інтерес до методів і... докладніше


Комп’ютери в побуті людини
Вступ Комп’ютер споконвічно був придуманий для полегшення й поліпшення роботи людини. У наш час комп’ютерні технології досягли дуже високого рівня розвитку. За допомогою цих технологій ми працюємо, учимося, розважаємося... докладніше


Управлінська діяльність та організаційна культура
Організаційна культура у розумінні провідних науковців у цій галузі визначається як стійке зібрання цінностей, символів, ритуалів і історій, за допомогою яких можна управляти людьми на їхніх робочих місцях (теорія... докладніше


Форми фінансової діяльності підприємства
Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура... докладніше


Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва
Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та... докладніше


Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат
Сукупні витрати підприємства залежно від їхнього призначення виражаються кількома показниками. Згідно з чинним законодавством та інструктивними матеріалами виокремлюють: валові витрати; кошторис виробництва; собівартість валової, товарної і реалізованої (проданої) продукції.... докладніше


Системи участі працівників підприємств у прибутках. Дивідендна політика
Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає в розподіленні певної їхньої частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути строковим (наприклад, щомісячні виплати) або відкладеним (на... докладніше


Організація оплати праці на підприємстві
Організація оплати праці являє собою систему організа­ційно-правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних, компенсаційних і... докладніше


Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій
Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємствах охоплює два послідовно здійснювані етапи: перший — обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, кілька років); другий — визначення... докладніше


Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства
Для сутнісно-змістової характеристики інвестицій істотне теоретичне і практичне значення має визначення різновидів інвестицій за окремими ознаками, тобто за їхнім функціонально-елементним складом. Залежно від того, де вкладається капітал (у межах... докладніше


Структура та нормування оборотних коштів
Значення нормування оборотних коштів: 1) правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва; 2) нормування оборотних коштів дає змогу їх ефективного використання; 3) від правильно встановленого... докладніше


Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості
Нематеріальні активи — це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує... докладніше


Структура і нормування оборотних фондів підприємства
Нормування оборотних засобів полягає в розробці норм по видах товарно-матеріальних цінностей і витрат, а також заходів, що сприяють підвищенню ефективності використання оборотних засобів. Для забезпечення безперебійного процесу виробництва і... докладніше


Показники ефективності використання основних фондів
Показники ефективності використання основних фондів розподіляються на дві групи: — узагальнюючі ; —  часткові. Узагальнюючі показники характеризують ефективність використання всієї сукупності основних фондів підприємства. До них відносять фондовіддачу, фондомісткість... докладніше


Оцінка та видова класифікація основних фондів
Згідно з діючою типовою класифікацією основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. Основні засоби за функціональним призначенням та видом... докладніше


Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання... докладніше


Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи
Одним з основних показників, від яких залежить продуктивність організації, є конкурентоздатність. Конкурентоздатність — це виражена компетентність організації, її вміння роботи щось краще від конкурентів. Інші показники, від яких залежить... докладніше


Основні функції диспетчерської служби на підприємстві
Диспетчерська служба,— система оперативного контролю та управління технологічними процесами з метою забезпечення узгодженої роботи ланок одного або групи підприємств для досягнення оптимальних техніко-економічних показників, виконання графіків робіт, виробничих програм,... докладніше


Шляхи оптимізації операційного процесу
Основні фактори оптимізації виробничих структур: реінжиніринг виробництва; оптимізація торгово-виробничих підрозділів підприємства (кількості, розмірів, структури); забезпечення раціонального співвідношення між основними і допоміжними підрозділами; забезпечення відповідності компонентів виробничої структури принципу пропорційності... докладніше


Функція контролю в операційному менеджменті
Оперативний контроль — зіставлення фактичних параметрів технології та продукції, даних про хід виробництва з нормативними величинами. Суть функції — у завчасному виявленні небезпеку, що насувається, виявленні помилок, відхилень від... докладніше


Функція організації в операційному менеджменті
Організація — реалізація розроблених планів і програм шляхом кооперації людей і знарядь праці (машин, устаткування і т.п.). При цьому спільна трудова діяльність людей повинна здійснюватися якісно з щонайвищим результатом... докладніше


Функція планування в операційному менеджменті
Планування — конкретизація й забезпечення завдань, встановлених поточним планом (уточнення обсягу й номенклатури продукції, встановлення декадних графіків, виробничих програм тощо). Планування — функція менеджменту номер один. Її реалізація визначає... докладніше


Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи
Метою проектування будь-якої операційної системи є максимізація ефективності, тобто одержання максимального ефекту від використання на одиницю використаних ресурсів. Під ефектом для операційної системи розуміється ступінь досягнення поставлених перед системою... докладніше


Поняття, структура та тривалість операційного циклу
Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Структура циклу... докладніше


Організація операційного процесу у просторі і часі
Під виробничим циклом розуміється календарний проміжок часу з моменту запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготовлення готової продукції або період від початку до закінчення якогось виробничого процесу. Тривалість... докладніше


Типи операційних процесів, їх ознаки
Класифікація операційних систем передбачає виділення тих чи тих їх різновидів за обраною класифікаційною ознакою. Такою ознакою можуть виступати: тип кінцевого результату операційної діяльності; широта номенклатури та асортименту кінцевого продукту;... докладніше


Поняття операційної діяльності підприємства
Операційна діяльність підприємства — це основна діяльність, яка пов’язана з виробництвом продукції (робіт, послуг), або реалізованої продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину... докладніше


Особливості та властивості операційної системи
Повна система виробничої діяльності підприємства (організації) називається операційною і є центральною ланкою будь-якого підприємства (організації) по випуску продукції і наданню послуг. У цій системі, створеній на основі раціонального (вертикального... докладніше


Методи операційного менеджменту
Функції виробничого менеджменту реалізуються за допомогою певних методів, тобто способів доведення їх до виконання. Практика виявила чотири групи таких методів: організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Організаційні методи. Суть їх полягає... докладніше


Функції операційного менеджменту
Суть операційного менеджменту виражається у його функціях, тобто в тих завданнях, для розв’язання яких він призначений. Таких функцій п’ять. Вони сформульовані ще на початку XX ст. «батьком наукового управління»... докладніше


Принципи операційного менеджменту
Таких принципів може бути безліч, тому розглянемо лише най важливіші. Науковість у поєднанні з елементами мистецтва. Менеджер у своїй діяльності використовує дані та висновки багатьох наук, але водночас має... докладніше


Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації
Операційний менеджмент (Operations Management) – це діяльність, зв’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно маркетингу і фінансам, операційний... докладніше


Показники ефективності організаційної структури управління підприємством
Ефективність побудови організаційної структури не може бути оцінений яким-небудь одним показником. З одного боку, тут слід враховувати, наскільки структура забезпечує досягнення організацією результатів, відповідних поставленим перед нею виробничо-господарській меті,... докладніше


Маркетинговий менеджмент у системі організації
Маркетинговий менеджмент — це процес, основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація планів і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками... докладніше


Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства
Виробнича інфраструктура підприємства — система підрозділів, які не беруть безпосередньої участі у створенні профільної продукції, але своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основних виробничих цехів. Розвиток виробничої інфраструктури... докладніше


Інноваційний менеджмент у системі організації
Організація з інноваційною діяльністю є відкритою науково-виробничою системою, якій притаманні всі ознаки систем, а саме: цілеспрямованість, єдність, взаємозалежність і взаємозумовленість усіх елементів; відносна стійкість і впорядкованість; неперервність розвитку, складність,... докладніше


Система управління персоналом організації
Система управління персоналом, яка склалась на провідних вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних зарубіжних технологій управління персоналом та викристалізації власного досвіду, включає сьогодні такі підсистеми: Аналіз та планування персоналу:... докладніше


Типи і особливості діяльності господарських товариств
Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, передбачені законом. Асоціація — договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації... докладніше


Типи об’єднань підприємств в Україні, їх характеристика
Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання. Господарське об’єднання — об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від... докладніше


Зміст процесу та методи прийняття рішень в організації
Управлінська діяльність передбачає виконання певних функцій. Кожна функція спрямована на вирішення специфічних і складних проблем, які постають перед організацією у її діяльності. На сьогодні в теорії управління наявні досить... докладніше


Елементи проектування організаційних структур управління
Проектування організації пов´язано з прийняттям її керівництвом рішень, що мають відношення до багатьох областей життєдіяльності організації. Це стосується таких елементів, як: поділ праці та спеціалізація; департаменталізація та кооперація; зв´язок... докладніше


Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні
До структури управління подається безліч вимог, що відбивають її ключове значення для менеджменту. Вони враховуються в принципах формування ОСУ, розробці яких було присвячено немало робіт вітчизняних авторів в дореформений... докладніше


Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки
Адаптивні (органічні) організаційні структури розробляються та впроваджуються з метою забезпечення можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати наукомістку технологію. Бюрократичні й адаптивні структури є крайнощами, а реальні структури... докладніше


Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості
Характеристиками раціональної бюрократії є: — чіткий поділ праці, що зумовлює появу висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді; — ієрархічність рівнів управління, за якої кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується... докладніше


Організаційні форми підприємств в Україні
Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності, визначених Конституцією України і Законом України «Про власність», та способів розмежування у підприємствах окремих форм власності і управління майном.... докладніше


Властивості організації як об’єкта управління
Поняття «організація» (англ. organization) походить від давньогрецького слова «органон», яке позначає знаряддя або інструмент. Від нього ж пішло поняття «орган», а потім, як похідні, «організм» і «організація». Виросла організація... докладніше


Фінансовий менеджмент у системі організації
За умов ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, виживання та успішне функціонування підприємств багато в чому визначається здатністю менеджерів правильно розпорядитися наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток,... докладніше


Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення
Переговори — це засіб, взаємозв’язок між людьми, призначені для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси. Переговори призначені для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками... докладніше


Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами
Практичні та теоретичні дослідження конфліктології показали, що виникнення конфлікту у професійній діяльності — закономірна ситуація, але прагнення з боку керівника до створення «безконфліктної» атмосфери — малоперспективне заняття, так як... докладніше


Сутність та роль конфлікту в діяльності організації
Конфлікт — це явище міжособистісних і групових відносин. Будь-який конфлікт є прагненням здобути перемогу, створити ідею, здійснити вчинок. Тому управлінці твердять, що конфлікт — це й свого роду можливий... докладніше


Сутність та особливості основних стилів лідерства
Нині лідерство як складний соціально-психологічний процес групового розвитку диференціюється за різними ознаками: За змістом діяльності: лідер-натхненник, що пропонує програму поведінки; лідер-виконавець, що забезпечує виконання вже прийнятої програми; лідер, який... докладніше


Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів
Найвідоміші поведінкові концепції лідерства: «теорії X» і «теорії Y» Д. МакГрегора, концепції трьох стилів керування К. Левіна, двофакторної моделі лідерства вчених університету штату Огайо (США), концепції лідерства Р. Лайкерта,... докладніше


Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку українського суспільства визначається як один з найскладніших. Зміни, які відбуваються в державі, накладаються на системну кризу, що посилює нестабільність суспільного розвитку, викликає дисфункції... докладніше


Мотивація в японському менеджменті
Актуальність теми. Найважливішим фактором формування сучасних систем менеджменту у всьому світі є вплив японського менеджменту, який показав таку високу ефективність, що останніми десятиліттями не тільки вивів Японію до лідерів... докладніше


Соціальна і юридична відповідальність в менеджменті
Вступ Актуальність теми. Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває... докладніше


Невідновлювані ресурси: теорія, принципи використання, менеджмент
Вступ Невідновлювані ресурси — це такі ресурси, що зовсім не відновлюються або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінеральні, паливні та мінерально-сировинні ресурси. Використання... докладніше


Організація праці касира
1. Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Організація робочих місць бухгалтерів передбачає упорядкування службового приміщення; вибір і обладнання робочих місць засобами та предметами праці, розміщення засобів праці на робочому... докладніше


Організація праці повара
1.Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Робоче місце може бути спеціалізованим і універсальним. Спеціалізовані робочі місця обладнують для виконання однієї операції з постійним набором інструментів. Такі місця організують на... докладніше


Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв’язок та розбіжність
Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, єдині для всіх підприємств і... докладніше


Розробка ідеї менеджменту в практиці підприємства
Вступ Актуальність теми. Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація... докладніше


Закони та закономірності менеджменту
Вступ 1. Предмет науки управління і методи його пізнання 2. Закономірності менеджменту 3. Закони менеджменту Висновки Список використаних джерел Вступ Менеджмент як наука включає теорію управління, яка досліджує закономірності... докладніше


День працівників легкої промисловості. Розробка банкетного меню та обслуговування
Вступ 1. Пояснювальна записка 1.1. Творче обгрунтування теми 1.2. Описання інтер`єру торгового залу 1.3. Визначення форменного одягу обслуговуючого персоналу 2. Розрахункова частина 2.1. Прийняття замовлення 2.2. Меню та карта... докладніше


Функция "организация" в менеджменте: разновидности структур управления, приимущества и недостатки
Содержание Введение Раздел 1. ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 1.1. Понятие и суть функции организации 1.2. Содержание функции организации 1.3. Организационная структура предприятия. Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР... докладніше


Основні риси сучасного корпоративного управління
Зміст Вступ 1. Основні проблеми корпоративного управління на сучасному етапі 2. Шляхи вдосконалення корпоративного управління в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна ситуація в економіці в Україні характеризується... докладніше


Зміст загальностратегічних цілей в менеджменті
1. Зміст загальностратегічних цілей Будь-яке управління передбачає досягнення цілей і в цьому контексті є цільовим. Відмінності полягають у методах усвідомлення, обґрунтування та визначення цілей, оскільки чим ясніша мета, тим... докладніше


Менеджмент в економічно розвинених країнах
Вступ Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 1. Особливості японської системи менеджменту 1.2. Особливості німецької та шведської системи менеджменту 1.3. Особливості фінської та французької системи менеджменту Розділ 2. ЗАРУБІЖНИЙ... докладніше


Операційний менеджмент — питання і відповіді до екзамену
Операційна стратегія 1. В чому полягає об’єктивність законів управління виробництвом? В управлінні виробництвом особливу роль відіграє суб’єктивний фактор. Його абсолютизація і переоцінка ведуть до волюнтаризму, вольових методів керівництва, створюють... докладніше


Етапи розробки проекту в медицині
Вступ 1. Попередня стадія розробки й аналізу проекту 2. Поняття проекту і проектного циклу 3. Етапи планування і управління проектом Висновки Список використаної літератури Вступ Головним завданням проектного управління... докладніше


Проблеми внутрішньо фірмового соціального планування в сучасних умовах
Вступ План внутрішньогосподарської діяльності підприємства містить цілу систему економічних показників, що представляють загальну програму розвитку всіх виробничих підрозділів і функціональних служб, а також окремих категорій персоналу. План — це... докладніше


Система планування та контролінгу виконання і реалізації інвестиційного проекту
Вступ 1. Планування проекту як складова системи управління проектами 2. Контролінг виконання і реалізації інвестиційного проекту на підприємстві Висновки Список використаних джерел Вступ В умовах ринкової економіки підприємства, які... докладніше


Методика інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління
Вступ В умовах реформування відносин власності, удосконалення форм та методів управління господарським комплексом потрібен значно вищий рівень обґрунтованості планування соціально-економічного розвитку взагалі і підприємницької діяльності зокрема. Розвиток підприємництва на... докладніше


Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша)
Вступ Принципи нової управлінської парадигми повинні складати основу вдосконалення управління організаціями. В умовах оперативного управління ці принципи дозволяють зрозуміти характер організаційно-управлінських механізмів підпорядкування виробництва споживанню, задоволенню ринкового попиту. Особливо... докладніше


Три фази кризисного менеджменту
Вступ 1. Поняття кризи та принципи виникнення кризових ситуацій в розвитку підприємства 2. Ознаки кризових явищ в економіці підприємства 3. Порівняльна характеристика фаз кризисного менеджменту Висновки Список використаних джерел... докладніше


Управлінська діяльність та проблема інформаційного забезпечення управління
Вступ 1. Інформація – невід`ємна частина управлінської діяльності 1.1. Поняття інформації та види економічної інформації 1.2. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем... докладніше


Стимулювання і мотивація діяльності бібліотечного колективу
Вступ Актуальність теми. Здатність людини до раціоналізації й творчості може виявитися в оптимізації витрат виробництва, нестандартного підходу до рішення проблем, у кардинальній мері змінити додаток праці й побудувати нові... докладніше


Контроль как функция управления
Введение Менеджмент — это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и... докладніше


Взаємозв’язок факторів і результатів виробництва
Вступ Виробництво не можна уявляти як механічне поєднання його основних елементів: робочої сили, землі і засобів виробництва. Вони утворюють складну систему в її взаємозв’язку. А всяка цілісна система якісно... докладніше


Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління
І. Теоретичні питання. 1. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління   Менеджмент використовує різноманітні способи, підходи та прийоми, які дають... докладніше


Керівник в системі управління бібліотекою
Вступ Актуальність теми. Протягом XX-XXI століть у суспільному житті відбулися суттєві зміни, що пов’язані з формуванням нової епохи – інформаційної. Так, слід зазначити, що розвиток освіти сьогодні є неможливим... докладніше


Контроль в державному управлінні
Вступ У системі засобів забезпечення законності у державному управлінні державний контроль посідає важливе місце, оскільки його метою є забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок,... докладніше


Реінжинірінг бізнес-процесів як інструменту менеджменту
Вступ Увесь світ (і Україна особливо) знаходяться сьогодні в таких умовах, коли підприємства, щоб вижити на ринку і забезпечити конкурентоздатність, мусять вносити зміни в господарчу діяльність. В умовах інтернаціоналізації... докладніше


Становлення особистості і стиль роботи керівника корпорації Мацусіта електрик
Вступ В середині 1990-х років з визначенням курсу реформування економік пострадянських республік активно вивчався світовий досвід управління і можливості його використання в цих країнах. Думки були різні — від... докладніше


Методи прийняття управлінських рішень
1. Порівняльна характеристика “німецької”, “американської”, ”японської” технології прийняття рішень Американський спеціаліст з менеджменту І.Морріс розглядає теорію прийняття рішення, ґрунтуючись на відомій теоремі Байеса. Такий підхід дозволяє використовувати в управлінні... докладніше


Основні напрямки контролювання в японській системі
Вступ Японський менеджмент вивчають і наслідують не тільки в країнах Азії, а й Америки та Європи. Причиною цього є швидка відбудова і динамічний розвиток економіки Японії після Другої світової... докладніше


Менеджмент — Питання до екзамену
1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент» Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях. Менеджмент — це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію.... докладніше


Дослідження теоретичних та практичних засад планування та формування персоналу
ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Персонал організації та його структура 1.2. Порівняльна характеристика методів визначення чисельності персоналу 1.3. Порядок визначення вимог до кандидатів на вакантні посади ІІ. РОЗРАХУНКОВА... докладніше


Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління і адміністративна школа
Вступ Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація і управління... докладніше


Вплив філософії організації на прийняття рішень менеджерами різних ланок
ВСТУП Актуальність.Первинною функцією менеджменту є прийняття рішень. Рішення необхідні скрізь і є складовою частиною будь-якої діяльності нашого життя. Деякі дослідники уявляють собі прийняття рішень як раціональний, логічний та повністю... докладніше


Основні етапи та концепції розвитку управлінської думки
1. Управління як наука На сучасному рівні пізнання науки про управління становлять певний комплекс наук, для визначення якого можна користуватися збірним поняттям “наука управління” В цьому комплексі дедалі активніше... докладніше


Нормативно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальні поняття про нормативно-правову базу інформаційно-аналітичної діяльності. Закон України «Про інформацію» — головний нормативний документ інформаційного законодавства. Характеристика інших нормативно-правових актів інформаційного законодавства України. Організаційні документи установ, що регламентують... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність: суть, історичний огляд, перспективи розвитку
Інформація та її функції. Суспільний розвиток і зростання потреби суб’єктів в інформації. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності у сучасному суспільстві. Місце і роль аналітика в умовах формування і розвитку інформаційного... докладніше


Аналіз ризиків в управлінні інформаційною безпекою
Вступ Захист інформації в системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі. Актуальність проблеми технічно-правового захисту інформації, економічних недоліків чи переваг пов’язана з ростом можливостей... докладніше


Сучасна система поглядів на менеджмент організації
Вступ Останніми роками спостерігається певна конвергенція поглядів на менеджмент. У широкому розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. У діяльності... докладніше


Зміст діяльності комунікаційного менеджменту
1. Зміст діяльності комунікаційного менеджменту 2. Види комунікацій (ділова розмова, бесіда, обговорення, спір, полеміка, дискусія, диспут, дебати) 3. Техніка боротьби. Дискусія 4. Етика ділового спілкування 5. Експресія погляду, візуальний... докладніше


Менеджмент: питання до екзамену
1. Економіка підприємства: 1. Охарактеризуйте відрядну систему оплати праці по підприємстві Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і... докладніше


Тренінги на організацію
Вступ Сьогодні вже важко уявити собі організацію, яка не займається навчанням своїх співробітників. За освітній процес можуть відповідати як досвідчені співробітники, що транслюють новачкам власний досвід і знання, так... докладніше


Адхократична постіндустріальна організація
Вступ Адхократичні організації – організації, що використовують високий ступінь свободи в діях працівників, їхню компетентність і вміння самостійно вирішувати проблеми, що виникають. Адхократія й інтрапренерство — це якісно інший... докладніше


Ділове середовище організації
Вступ Управління діяльністю підприємств має орієнтуватися на стратегічний маркетинг, що сприяє повному задоволенню потреб споживачів, стимулює розширення ринків збуту; підвищує конкурентоспроможність продукції, поліпшує рівень компетентності керівництва підприємства під час... докладніше


Новітні принципи сучасної парадигми менеджменту, їх характеристика
Вступ В умовах стрімкого розвитку техніки й технології виробництва, динамічних змін, споживчих властивостей продуктів і послуг, безпрецедентного росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні принципову важливість здобуває прагнення до організаційних... докладніше


Організація управління в державних установах
Вступ Особливості сучасного державного управління, його еволюція пов’язані з процесами зміни соціально-економічної та політичної систем. Значення держави і управління з її боку економікою та соціально-культурною сферою в кризових умовах... докладніше


Роль і місце рефлексії в системі організації праці менеджера
Вступ На сучасному етапі розвитку суспільства до професіоналізму фахівця висуваються високі вимоги. Сучасний фахівець — це особистість, здатна аналізувати, коректувати й удосконалювати свою професійну діяльність. Необхідною умовою цього вдосконалення... докладніше


Сутність, засади та місце керівництва у процесі менеджменту
1. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток науки про менеджмент Широкий діапазон знань з природничих та суспільних дисциплін дав змогу вченому за коротке творче життя написати низку фундаментальних наукових праць,... докладніше


Управління конфліктами в організації
Вступ Конфлікт — це процес розвитку взаємодії суб’єктів із приводу розходження їх інтересів і ціннісних орієнтацій. Існує декілька теоретичних підходів до поняття конфлікту: Конфлікт — це зіткнення, протиріччя, боротьба,... докладніше


Дистрибуційна логістика
Вступ В сучасних умовах стає очевидним, що для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності підприємства повинні постійно адаптувати свою діяльність до умов ринкового оточення. Успіхи чи невдачі вітчизняних підприємств значною... докладніше


Переваги використання логістичних моделей при організації
Вступ Ринкова економіка, яка характеризується високим рівнем розвитку зовнішньоекономічних відносин та зростанням впливу об′єктивних процесів, притаманних світовому господарству, а саме глобалізації та регіоналізації висуває до суб′єктів господарювання ряд вимог.... докладніше


Корпоративна соціальна відповідальність
1. Теоретичний огляд проблеми корпоратвиної соціальної відповідальності (загальний) У повсякденній роботі менеджерів все більше місце посідають громадські справи і питання соціальних змін. Експерти менеджменту підкреслюють, що соціальні проблеми сьогодні... докладніше


Особливості управління інформаційними процесами
Вступ Сучасний стан розвитку теорії інформаційних ресурсів не задовольняє практичних потреб управління ними і потребує розробки методів оцінки наявності та стану інформаційних ресурсів, визначення факторів, які впливають на їх... докладніше


Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
1. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інноваційний процес починається з етапу проведення пошукових науково-дослідних робіт (НДР), у результаті яких відбувається висування науково-технічних ідей стосовно матеріалізації наявних теоретичних знань і... докладніше


Розкрийте значення поняття “Інформація”
Вступ Останні десятиліття інформація зайняла важливе місце в теоріях, що вивчають становлення нової стадії економічного розвитку — інформаційної. Теорії інформаційної, постіндустріальної економіки, економіки, заснованої на знаннях, розглядають інформацію й... докладніше


Фактори впливу на прийняття управлінських рішень
Вступ Актуальність проблеми. Важлива особливість процесів прийняття управлінських рішень ускладнюється  необхідністю враховувати вплив невизначених факторів і розглядати всі можливі наслідки альтернатив, пропонованих для вибору. У зв’язку із цим велике... докладніше


Інформація і документ в інформаційному менеджменті
1. Визначити основні властивості інформації в інформаційному менеджменті Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність. Цінність інформації — визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої... докладніше


Корпоративне управління в страхових компаніях
Вступ Розвиток страхового ринку України, що відбувається під впливом процесів європейської інтеграції та проникнення іноземного капіталу, ставить перед страховими компаніями нові управлінські задачі, головною серед яких виступає побудова ефективного... докладніше


Генрі Форд — підприємець і менеджер
Вступ Актуальність теми. Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також... докладніше


Специфіка переговорів з європейцями та американцями
Вступ Етика бізнесу — це здійснення діяльності відповідно до етичних, тобто ціннісних (духовних) критеріїв поведінки. Відповідно культура бізнесу повинна привертати увагу, в першу чергу, до етичних та поведінкових основ... докладніше


Складність та жорсткість організаційної структури — розміри компанії, сфера діяльності, життєвий цикл
1. Чи пов’язані складність та жорсткість організаційної структури з розмірами  компанії, сферою її діяльності, життєвими циклом. Обґрунтуйте відповідь Для правильної побудови організаційних структур управління необхідно знати фактори, які обумовлюють... докладніше


Особливості корпоративної культури в рекламному агентстві
Вступ Актуальність даної теми дослідження зумовлена тим, що за умов сьогодення, яке характеризується глобальною економічною кризою, необхідною умовою виступає застосування такого механізму, який забезпечив би підтримку діяльності вітчизняних підприємстві,... докладніше


Соціально-трудові відносини
1. Наймані працівник та професійні спілки, як суб’єкти соціально-трудових відносин Провідними складовими системи соціально-трудових відносин є їх сторони і суб’єкти. І сторонами, і суб’єктами соціально-трудових відносин називають найманих працівників,... докладніше


Поняття технологічного розриву і його роль в інноваційному підприємництві
На сучасному етапі еволюції світової економіки відбувається інтенсифікація переходу до нового типу економічного зростання — інноваційного, що передбачає значне збільшення ролі фактору науково-технічного прогресу в економічному розвитку. Так, розрахунки... докладніше


Інноваційний менеджмент — основні складові та елементи
1. Сутність та складові елементи інноваційної стратегії Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації інноваційних проектів і програм, які розраховані на... докладніше


Менеджер. Його місце і роль в організації
Вступ Актуальність теми. Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений... докладніше


Фактори, що впливають на глобальний менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу в МНК – це особливий вид управлінської діяльності, сукупність принципів, норм і методів управління міжнародним колективом організації, що здійснює діяльність у світовому масштабі. Особливості менеджменту персоналу в... докладніше


Формування партнерських зв’язків
Вступ Партнерська взаємодія стала об’єктом наукового дослідження в останні десятиліття, хоча про існування даного феномена говорять, принаймні, з кінця XIX століття. Підкреслюючи ґрунтовність, високий рівень досліджень вітчизняних і зарубіжних... докладніше


Типологія команд та технологія побудови
Вступ У соціальній, організаційній, економічній, спортивній психології і психології праці помітно підвищився інтерес до вивчення різних груп, що виконують спільну діяльність. Актуальність проблеми пояснюється низкою обставин, зокрема: — зміною... докладніше


Еволюція управлінських ідей в Росії та Україні
Вступ Актуальність. Еволюція управлінської думки найбільш яскраво відображена в управлінських моделях, які були розроблені вченими і фахівцями, а потім реалізовані на практиці, з метою вирішити назрілі проблеми, висунуті суспільством... докладніше


Управління організаційними змінами
Вступ Багато різних вчених та науковців, на сьогоднішній день, досліджують проблеми організаційного розвитку, поєднуючи його з організаційними змінами. Одне з визначень говорить, що зміни це різні типи нововведень, які... докладніше


Спільне та відмінне у визначенні понять «керівництво» та «управління»
Вступ В цілому зрозуміло, що поняття управління і керівництво традиційно сприймають як синоніми тому, що це відображає їх загальну сутність та зміст діяння. Разом з тим, професійне використання цих... докладніше


Класична теорія менеджменту: школа наукового управління та адміністративна школа управління
Термін «наукове управління» ввів Ф.У.Тейлор (1856-1915), Дослідження, які також увійшли до складу школи, пов’язані з працями Френка (1868-1924) і Ліліан Гілбретів (1878-1972), які займалися працями з удосконалення рухів робітників.... докладніше


Філософія в системі доходної культури
Вступ Виникнення менеджменту як наукової системи управління виробництвом була відповіддю на потреби промислового розвитку кінця XIX — початку XX ст. Специфічними рисами цього періоду були: масове виробництво та масовий... докладніше


Етика і сучасне управління
Вступ Розділ 1. Етика 1.1 Сутність етики. Чинники неетичної поведінки 1.2 Взаємозалежність етики з відповідальністю 1.3 Заходи щодо забезпечення етичної поведінки Розділ 2. Сучасне управління 2.1 Сутність управління 2.2... докладніше


Організація обслуговування святкових заходів у діючому ресторанному господарстві (бенкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами)
Вступ Актуальність теми. Проведення банкетів  у ресторанах в наш час — традиційна форма організації прийому для великої кількості гостей, організоване на честь якоїсь значимої події. Розміщення гостей за столом... докладніше