Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Менеджмент організації

Мотивація в японському менеджменті
Актуальність теми. Найважливішим фактором формування сучасних систем менеджменту у всьому світі є вплив японського менеджменту, який показав таку високу ефективність, що останніми десятиліттями не тільки вивів Японію до лідерів... докладніше


Соціальна і юридична відповідальність в менеджменті
Вступ Актуальність теми. Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває... докладніше


Невідновлювані ресурси: теорія, принципи використання, менеджмент
Вступ Невідновлювані ресурси — це такі ресурси, що зовсім не відновлюються або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінеральні, паливні та мінерально-сировинні ресурси. Використання... докладніше


Організація праці касира
1. Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Організація робочих місць бухгалтерів передбачає упорядкування службового приміщення; вибір і обладнання робочих місць засобами та предметами праці, розміщення засобів праці на робочому... докладніше


Організація праці повара
1.Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця Робоче місце може бути спеціалізованим і універсальним. Спеціалізовані робочі місця обладнують для виконання однієї операції з постійним набором інструментів. Такі місця організують на... докладніше


Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв’язок та розбіжність
Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, єдині для всіх підприємств і... докладніше


Розробка ідеї менеджменту в практиці підприємства
Вступ Актуальність теми. Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація... докладніше


Закони та закономірності менеджменту
Вступ 1. Предмет науки управління і методи його пізнання 2. Закономірності менеджменту 3. Закони менеджменту Висновки Список використаних джерел Вступ Менеджмент як наука включає теорію управління, яка досліджує закономірності... докладніше


День працівників легкої промисловості. Розробка банкетного меню та обслуговування
Вступ 1. Пояснювальна записка 1.1. Творче обгрунтування теми 1.2. Описання інтер`єру торгового залу 1.3. Визначення форменного одягу обслуговуючого персоналу 2. Розрахункова частина 2.1. Прийняття замовлення 2.2. Меню та карта... докладніше


Функция "организация" в менеджменте: разновидности структур управления, приимущества и недостатки
Содержание Введение Раздел 1. ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 1.1. Понятие и суть функции организации 1.2. Содержание функции организации 1.3. Организационная структура предприятия. Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР... докладніше


Основні риси сучасного корпоративного управління
Зміст Вступ 1. Основні проблеми корпоративного управління на сучасному етапі 2. Шляхи вдосконалення корпоративного управління в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасна ситуація в економіці в Україні характеризується... докладніше


Зміст загальностратегічних цілей в менеджменті
1. Зміст загальностратегічних цілей Будь-яке управління передбачає досягнення цілей і в цьому контексті є цільовим. Відмінності полягають у методах усвідомлення, обґрунтування та визначення цілей, оскільки чим ясніша мета, тим... докладніше


Менеджмент в економічно розвинених країнах
Вступ Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 1. Особливості японської системи менеджменту 1.2. Особливості німецької та шведської системи менеджменту 1.3. Особливості фінської та французької системи менеджменту Розділ 2. ЗАРУБІЖНИЙ... докладніше


Операційний менеджмент — питання і відповіді до екзамену
Операційна стратегія 1. В чому полягає об’єктивність законів управління виробництвом? В управлінні виробництвом особливу роль відіграє суб’єктивний фактор. Його абсолютизація і переоцінка ведуть до волюнтаризму, вольових методів керівництва, створюють... докладніше


Етапи розробки проекту в медицині
Вступ 1. Попередня стадія розробки й аналізу проекту 2. Поняття проекту і проектного циклу 3. Етапи планування і управління проектом Висновки Список використаної літератури Вступ Головним завданням проектного управління... докладніше


Проблеми внутрішньо фірмового соціального планування в сучасних умовах
Вступ План внутрішньогосподарської діяльності підприємства містить цілу систему економічних показників, що представляють загальну програму розвитку всіх виробничих підрозділів і функціональних служб, а також окремих категорій персоналу. План — це... докладніше


Система планування та контролінгу виконання і реалізації інвестиційного проекту
Вступ 1. Планування проекту як складова системи управління проектами 2. Контролінг виконання і реалізації інвестиційного проекту на підприємстві Висновки Список використаних джерел Вступ В умовах ринкової економіки підприємства, які... докладніше


Методика інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління
Вступ В умовах реформування відносин власності, удосконалення форм та методів управління господарським комплексом потрібен значно вищий рівень обґрунтованості планування соціально-економічного розвитку взагалі і підприємницької діяльності зокрема. Розвиток підприємництва на... докладніше


Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша)
Тема:Основні результати досліджень впливу середовища на структуру організації (концепція Лоуренса-Лорша) Зміст Вступ. 3 1. Основи теорії організації4 2. Вплив середовища на структуру організації. Концепція Лоуренса-Лорша. 7 Висновки. 11 Список... докладніше


Три фази кризисного менеджменту
Вступ 1. Поняття кризи та принципи виникнення кризових ситуацій в розвитку підприємства 2. Ознаки кризових явищ в економіці підприємства 3. Порівняльна характеристика фаз кризисного менеджменту Висновки Список використаних джерел... докладніше


Управлінська діяльність та проблема інформаційного забезпечення управління
Вступ 1. Інформація – невід`ємна частина управлінської діяльності 1.1. Поняття інформації та види економічної інформації 1.2. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем... докладніше


Стимулювання і мотивація діяльності бібліотечного колективу
Вступ Актуальність теми. Здатність людини до раціоналізації й творчості може виявитися в оптимізації витрат виробництва, нестандартного підходу до рішення проблем, у кардинальній мері змінити додаток праці й побудувати нові... докладніше


Контроль как функция управления
Введение Менеджмент — это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и... докладніше


Взаємозв’язок факторів і результатів виробництва
Вступ Виробництво не можна уявляти як механічне поєднання його основних елементів: робочої сили, землі і засобів виробництва. Вони утворюють складну систему в її взаємозв’язку. А всяка цілісна система якісно... докладніше


Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління
І. Теоретичні питання. 1. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту та сукупність способів впливу на керовану системи управління   Менеджмент використовує різноманітні способи, підходи та прийоми, які дають... докладніше


Керівник в системі управління бібліотекою
Вступ Актуальність теми. Протягом XX-XXI століть у суспільному житті відбулися суттєві зміни, що пов’язані з формуванням нової епохи – інформаційної. Так, слід зазначити, що розвиток освіти сьогодні є неможливим... докладніше


Контроль в державному управлінні
Вступ У системі засобів забезпечення законності у державному управлінні державний контроль посідає важливе місце, оскільки його метою є забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок,... докладніше


Реінжинірінг бізнес-процесів як інструменту менеджменту
Вступ Увесь світ (і Україна особливо) знаходяться сьогодні в таких умовах, коли підприємства, щоб вижити на ринку і забезпечити конкурентоздатність, мусять вносити зміни в господарчу діяльність. В умовах інтернаціоналізації... докладніше


Становлення особистості і стиль роботи керівника корпорації Мацусіта електрик
Вступ В середині 1990-х років з визначенням курсу реформування економік пострадянських республік активно вивчався світовий досвід управління і можливості його використання в цих країнах. Думки були різні — від... докладніше


Методи прийняття управлінських рішень
1. Порівняльна характеристика “німецької”, “американської”, ”японської” технології прийняття рішень Американський спеціаліст з менеджменту І.Морріс розглядає теорію прийняття рішення, ґрунтуючись на відомій теоремі Байеса. Такий підхід дозволяє використовувати в управлінні... докладніше


Основні напрямки контролювання в японській системі
Вступ Японський менеджмент вивчають і наслідують не тільки в країнах Азії, а й Америки та Європи. Причиною цього є швидка відбудова і динамічний розвиток економіки Японії після Другої світової... докладніше


Менеджмент — Питання до екзамену
1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент» Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях. Менеджмент — це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію.... докладніше


Дослідження теоретичних та практичних засад планування та формування персоналу
ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Персонал організації та його структура 1.2. Порівняльна характеристика методів визначення чисельності персоналу 1.3. Порядок визначення вимог до кандидатів на вакантні посади ІІ. РОЗРАХУНКОВА... докладніше


Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління і адміністративна школа
Вступ Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація і управління... докладніше


Вплив філософії організації на прийняття рішень менеджерами різних ланок
ВСТУП Актуальність.Первинною функцією менеджменту є прийняття рішень. Рішення необхідні скрізь і є складовою частиною будь-якої діяльності нашого життя. Деякі дослідники уявляють собі прийняття рішень як раціональний, логічний та повністю... докладніше


Основні етапи та концепції розвитку управлінської думки
1. Управління як наука На сучасному рівні пізнання науки про управління становлять певний комплекс наук, для визначення якого можна користуватися збірним поняттям “наука управління” В цьому комплексі дедалі активніше... докладніше


Нормативно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальні поняття про нормативно-правову базу інформаційно-аналітичної діяльності. Закон України «Про інформацію» — головний нормативний документ інформаційного законодавства. Характеристика інших нормативно-правових актів інформаційного законодавства України. Організаційні документи установ, що регламентують... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність: суть, історичний огляд, перспективи розвитку
Інформація та її функції. Суспільний розвиток і зростання потреби суб’єктів в інформації. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності у сучасному суспільстві. Місце і роль аналітика в умовах формування і розвитку інформаційного... докладніше


Аналіз ризиків в управлінні інформаційною безпекою
Вступ Захист інформації в системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі. Актуальність проблеми технічно-правового захисту інформації, економічних недоліків чи переваг пов’язана з ростом можливостей... докладніше


Сучасна система поглядів на менеджмент організації
Вступ Останніми роками спостерігається певна конвергенція поглядів на менеджмент. У широкому розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. У діяльності... докладніше


Зміст діяльності комунікаційного менеджменту
1. Зміст діяльності комунікаційного менеджменту 2. Види комунікацій (ділова розмова, бесіда, обговорення, спір, полеміка, дискусія, диспут, дебати) 3. Техніка боротьби. Дискусія 4. Етика ділового спілкування 5. Експресія погляду, візуальний... докладніше


Менеджмент: питання до екзамену
1. Економіка підприємства: 1. Охарактеризуйте відрядну систему оплати праці по підприємстві Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і... докладніше


Тренінги на організацію
Вступ Сьогодні вже важко уявити собі організацію, яка не займається навчанням своїх співробітників. За освітній процес можуть відповідати як досвідчені співробітники, що транслюють новачкам власний досвід і знання, так... докладніше


Адхократична постіндустріальна організація
Вступ Адхократичні організації – організації, що використовують високий ступінь свободи в діях працівників, їхню компетентність і вміння самостійно вирішувати проблеми, що виникають. Адхократія й інтрапренерство — це якісно інший... докладніше


Ділове середовище організації
Вступ Управління діяльністю підприємств має орієнтуватися на стратегічний маркетинг, що сприяє повному задоволенню потреб споживачів, стимулює розширення ринків збуту; підвищує конкурентоспроможність продукції, поліпшує рівень компетентності керівництва підприємства під час... докладніше


Новітні принципи сучасної парадигми менеджменту, їх характеристика
Вступ В умовах стрімкого розвитку техніки й технології виробництва, динамічних змін, споживчих властивостей продуктів і послуг, безпрецедентного росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні принципову важливість здобуває прагнення до організаційних... докладніше


Організація управління в державних установах
Вступ Особливості сучасного державного управління, його еволюція пов’язані з процесами зміни соціально-економічної та політичної систем. Значення держави і управління з її боку економікою та соціально-культурною сферою в кризових умовах... докладніше


Роль і місце рефлексії в системі організації праці менеджера
Вступ На сучасному етапі розвитку суспільства до професіоналізму фахівця висуваються високі вимоги. Сучасний фахівець — це особистість, здатна аналізувати, коректувати й удосконалювати свою професійну діяльність. Необхідною умовою цього вдосконалення... докладніше


Сутність, засади та місце керівництва у процесі менеджменту
1. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток науки про менеджмент Широкий діапазон знань з природничих та суспільних дисциплін дав змогу вченому за коротке творче життя написати низку фундаментальних наукових праць,... докладніше


Управління конфліктами в організації
Вступ Конфлікт — це процес розвитку взаємодії суб’єктів із приводу розходження їх інтересів і ціннісних орієнтацій. Існує декілька теоретичних підходів до поняття конфлікту: Конфлікт — це зіткнення, протиріччя, боротьба,... докладніше


Дистрибуційна логістика
Вступ В сучасних умовах стає очевидним, що для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності підприємства повинні постійно адаптувати свою діяльність до умов ринкового оточення. Успіхи чи невдачі вітчизняних підприємств значною... докладніше


Переваги використання логістичних моделей при організації
Вступ Ринкова економіка, яка характеризується високим рівнем розвитку зовнішньоекономічних відносин та зростанням впливу об′єктивних процесів, притаманних світовому господарству, а саме глобалізації та регіоналізації висуває до суб′єктів господарювання ряд вимог.... докладніше


Корпоративна соціальна відповідальність
1. Теоретичний огляд проблеми корпоратвиної соціальної відповідальності (загальний) У повсякденній роботі менеджерів все більше місце посідають громадські справи і питання соціальних змін. Експерти менеджменту підкреслюють, що соціальні проблеми сьогодні... докладніше


Особливості управління інформаційними процесами
Вступ Сучасний стан розвитку теорії інформаційних ресурсів не задовольняє практичних потреб управління ними і потребує розробки методів оцінки наявності та стану інформаційних ресурсів, визначення факторів, які впливають на їх... докладніше


Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
1. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інноваційний процес починається з етапу проведення пошукових науково-дослідних робіт (НДР), у результаті яких відбувається висування науково-технічних ідей стосовно матеріалізації наявних теоретичних знань і... докладніше


Розкрийте значення поняття “Інформація”
Вступ Останні десятиліття інформація зайняла важливе місце в теоріях, що вивчають становлення нової стадії економічного розвитку — інформаційної. Теорії інформаційної, постіндустріальної економіки, економіки, заснованої на знаннях, розглядають інформацію й... докладніше


Фактори впливу на прийняття управлінських рішень
Вступ Актуальність проблеми. Важлива особливість процесів прийняття управлінських рішень ускладнюється  необхідністю враховувати вплив невизначених факторів і розглядати всі можливі наслідки альтернатив, пропонованих для вибору. У зв’язку із цим велике... докладніше


Інформація і документ в інформаційному менеджменті
1. Визначити основні властивості інформації в інформаційному менеджменті Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність. Цінність інформації — визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої... докладніше


Корпоративне управління в страхових компаніях
Вступ Розвиток страхового ринку України, що відбувається під впливом процесів європейської інтеграції та проникнення іноземного капіталу, ставить перед страховими компаніями нові управлінські задачі, головною серед яких виступає побудова ефективного... докладніше


Генрі Форд — підприємець і менеджер
Вступ Актуальність теми. Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також... докладніше


Специфіка переговорів з європейцями та американцями
Вступ Етика бізнесу — це здійснення діяльності відповідно до етичних, тобто ціннісних (духовних) критеріїв поведінки. Відповідно культура бізнесу повинна привертати увагу, в першу чергу, до етичних та поведінкових основ... докладніше


Складність та жорсткість організаційної структури — розміри компанії, сфера діяльності, життєвий цикл
1. Чи пов’язані складність та жорсткість організаційної структури з розмірами  компанії, сферою її діяльності, життєвими циклом. Обґрунтуйте відповідь Для правильної побудови організаційних структур управління необхідно знати фактори, які обумовлюють... докладніше


Особливості корпоративної культури в рекламному агентстві
Вступ Актуальність даної теми дослідження зумовлена тим, що за умов сьогодення, яке характеризується глобальною економічною кризою, необхідною умовою виступає застосування такого механізму, який забезпечив би підтримку діяльності вітчизняних підприємстві,... докладніше


Соціально-трудові відносини
1. Наймані працівник та професійні спілки, як суб’єкти соціально-трудових відносин Провідними складовими системи соціально-трудових відносин є їх сторони і суб’єкти. І сторонами, і суб’єктами соціально-трудових відносин називають найманих працівників,... докладніше


Поняття технологічного розриву і його роль в інноваційному підприємництві
На сучасному етапі еволюції світової економіки відбувається інтенсифікація переходу до нового типу економічного зростання — інноваційного, що передбачає значне збільшення ролі фактору науково-технічного прогресу в економічному розвитку. Так, розрахунки... докладніше


Інноваційний менеджмент — основні складові та елементи
1. Сутність та складові елементи інноваційної стратегії Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації інноваційних проектів і програм, які розраховані на... докладніше


Менеджер. Його місце і роль в організації
Вступ Актуальність теми. Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений... докладніше


Фактори, що впливають на глобальний менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу в МНК – це особливий вид управлінської діяльності, сукупність принципів, норм і методів управління міжнародним колективом організації, що здійснює діяльність у світовому масштабі. Особливості менеджменту персоналу в... докладніше


Формування партнерських зв’язків
Вступ Партнерська взаємодія стала об’єктом наукового дослідження в останні десятиліття, хоча про існування даного феномена говорять, принаймні, з кінця XIX століття. Підкреслюючи ґрунтовність, високий рівень досліджень вітчизняних і зарубіжних... докладніше


Типологія команд та технологія побудови
Вступ У соціальній, організаційній, економічній, спортивній психології і психології праці помітно підвищився інтерес до вивчення різних груп, що виконують спільну діяльність. Актуальність проблеми пояснюється низкою обставин, зокрема: — зміною... докладніше


Еволюція управлінських ідей в Росії та Україні
Вступ Актуальність. Еволюція управлінської думки найбільш яскраво відображена в управлінських моделях, які були розроблені вченими і фахівцями, а потім реалізовані на практиці, з метою вирішити назрілі проблеми, висунуті суспільством... докладніше


Управління організаційними змінами
Вступ Багато різних вчених та науковців, на сьогоднішній день, досліджують проблеми організаційного розвитку, поєднуючи його з організаційними змінами. Одне з визначень говорить, що зміни це різні типи нововведень, які... докладніше


Спільне та відмінне у визначенні понять «керівництво» та «управління»
Вступ В цілому зрозуміло, що поняття управління і керівництво традиційно сприймають як синоніми тому, що це відображає їх загальну сутність та зміст діяння. Разом з тим, професійне використання цих... докладніше


Класична теорія менеджменту: школа наукового управління та адміністративна школа управління
Термін «наукове управління» ввів Ф.У.Тейлор (1856-1915), Дослідження, які також увійшли до складу школи, пов’язані з працями Френка (1868-1924) і Ліліан Гілбретів (1878-1972), які займалися працями з удосконалення рухів робітників.... докладніше


Філософія в системі доходної культури
Вступ Виникнення менеджменту як наукової системи управління виробництвом була відповіддю на потреби промислового розвитку кінця XIX — початку XX ст. Специфічними рисами цього періоду були: масове виробництво та масовий... докладніше


Етика і сучасне управління
Вступ Розділ 1. Етика 1.1 Сутність етики. Чинники неетичної поведінки 1.2 Взаємозалежність етики з відповідальністю 1.3 Заходи щодо забезпечення етичної поведінки Розділ 2. Сучасне управління 2.1 Сутність управління 2.2... докладніше


Організація обслуговування святкових заходів у діючому ресторанному господарстві (бенкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами)
Вступ Актуальність теми. Проведення банкетів  у ресторанах в наш час — традиційна форма організації прийому для великої кількості гостей, організоване на честь якоїсь значимої події. Розміщення гостей за столом... докладніше