Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Переваги використання логістичних моделей при організації

Вступ

Ринкова економіка, яка характеризується високим рівнем розвитку зовнішньоекономічних відносин та зростанням впливу об′єктивних процесів, притаманних світовому господарству, а саме глобалізації та регіоналізації висуває до суб′єктів господарювання ряд вимог. Однією з них є досягнення конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства (фірми) на світовому ринку в цілому.

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства важливим є ефективне управління його організаційною системою. Виходячи з цього і приймаючи до уваги умови ринкових відносин, що швидко змінюються, одним із основних напрямків підвищення конкурентоспроможності об′єкта є використання логістичної концепції в процесі його управління. Адже логістична концепція розглядається як дуальна концепція управління підприємством – логістичною системою, яка з одного боку, є важливим інструментом ринкової стратегії підприємств, що визначається особливостями розвитку вітчизняного і світового економічного простору, а з іншого боку, — є вагомою функціональною сферою підприємства (фірми), яка передбачає системне спрямування управління потоковими процесами з метою оптимізації їх в межах логістичної системи.

Тому важливим завданням сучасного етапу є створення та вдосконалення логістичних систем, які повинні базуватися на основі чітко сформованих завдань і методів їх розв′язання, а саме: формування логістичних систем через системний підхід; облік витрат пов′язаних зі створенням і функціонуванням системи; ефективність діяльності системи. Створення логістичних систем є реалізація синергічного ефекту, який може проявлятися, по-перше, у загальному прискоренні матеріального потоку, що адекватно підвищенню реакції на бажання клієнта, по-друге в зменшенні сукупних витрат за рахунок усунення конфліктів часткових витрат, у підвищенні рівня логістичного сервісу (рівня та якості обслуговування), що зумовлює збільшення додаткової корисності для клієнта, а отже формування додаткових конкурентних переваг.

1. Перспективи використання логістичних систем на підприємствах

Складовими логістичної системи є логістичні підсистеми. Саме вони дозволяють суб′єкту господарювання нарощувати свій потенціал та конкурентні переваги, а тому пріоритетом є їх організація, розвиток та вдосконалення.

Тому, варто проаналізувати ті логістичні підсистеми, які на нашу думку повинні забезпечувати ефективність діяльності системи в цілому. Таким важливим елементом логістичної системи є транспортна підсистема. Як відомо транспортні витрати відносяться до найбільш значущих за величиною логістичних витрат, тому їх оптимізація є пріоритетним завданням. І саме це завдання найефективніше можна розв′язати, використовуючи логістичний підхід. Для цього неохідно для здійснення перевезень залучати таких агентів з доставки, які будуть найповніше відповідати вимогам підприємства, а саме: вартість транспортних послуг, забезпечення принципу “точно, своєчасно”, якість наданих послуг, надання інших логістичних послуг (проміжне складування, пакування, розділення партій тощо), використання нових транспортних технологій (експреси, кур′єрна служба, комбінований рух). Це дасть змогу, в цілому, зменшити транспортні витрати підприємства, що в свою чергу призведе до зменшення загальних логістичних витрат.

В сучасних логістичних системах значно зросли обсяги інформаційних потоків, швидкість їх зміни, підвищились вимоги до своєчасності отримання і швидкості передачі інформації. Тому їх ефективне функціонування безпосередньо залежить від управління інформаційними потоками. Отже, іншим напрямком підвищення ефективності діяльності логістичної системи є розвиток інформаційної підсистеми.

У логістиці поняття «концепція» має два значення: 1) концепція як парадигма, ідея, що керує; 2) логістична технологія — стандартна послідовність виконання логістичного процесу, що втілює певну логістичну парадигму.

Логістичними концепціями в першому значенні є: інформаційна, маркетингова, інтегральна.

Інформаційна логістична концепція з’явилася наприкінці 1960-х рр. і тісно пов’язана з розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій. Фокус цієї концепції зосереджений на конкретних функціях, виконуваних при плануванні, закупівлі матеріальних ресурсів, виробництві, розподілі тощо. У рамках цієї концепції не ставиться завдання оптимізації всього процесу управління потоками. Інформаційно-комп’ютерним технологіям відводиться підтримувальна роль при управлінні логістичними видами діяльності: використовуються інформаційні системи обліку, зв’язку, контролю й прийняття рішень.

Практичними прикладами використання інформаційної концепції є значно поширені системи, інформаційно-програмні модулі й технології: MRP I, MRP II, DRP й ін.

Маркетингова логістична концепція стала застосовуватися з початку 1980-х рр. для побудови логістичної системи, що забезпечує конкурентоспроможність за рахунок оптимізації рішень у розподілі продукції.

Концепція інтегрованої логістики, що з’явилася в останні десятиліття, стала застосовуватися для наскрізного управління основними й супутніми потоками в інтегрованій структурі бізнесу: «проектування — закупівля — виробництво — розподіл — продаж — сервіс». Концепція інтегрованої логістики потребує об’єднання різноманітних функціональних галузей та їх учасників у рамках єдиної логістичної системи з метою її оптимізації. В інтегрованій логістиці застосовуються концепції TQM, JIT, LP, VMI, SCM, TBL, VAD та ін.

Таким чином, видно, що в мінливих і якісно відмінних від попередніх економічних умовах одним із факторів зростання конкурентоспроможності суб’єктів господарювання є логістична система. Вона виступає засобом, за допомогою якого реалізуються управлінські та господарські функції і забезпечується здатність підприємства адаптуватися до ринкового середовища та найповніше реалізувати потреби споживачів. А це в свою чергу забезпечить отримання суб’єктом господарювання конкурентних переваг.

2. Характеристика переваг використання логістичних моделей при організації

У світовій практиці підприємство розглядають як логістичну систему зі зворотними зв’язками, яка складається з ряду підсистем, має розвинені взаємозв’язки із навколишнім середовищем і виконує такі логістичні функції: постачання, виробництво, переробка та збут. Ці функції пов’язані із транспортуванням, складуванням та збереженням матеріальних та нематеріальних цінностей. Виходячи з цих функцій, логістична система поділяється на такі підсистеми: логістика постачання, виробнича логістика, логістика збуту, логістика перероблення і транспортна логістика. Зрозуміло, що ефективність функціонування логістичної системи загалом залежить від ефективної діяльності кожної з цих підсистем, а також від їхньої логістичної координації та інтеграції.

Однією з найважливіших функцій логістики є ефективна організація матеріально-технічного забезпечення споживачів тому, що нестача товарно-матеріальних ресурсів веде до зупинки виробництва, зростання непродуктивних витрат, а відповідно – і підвищення собівартості продукції. Матеріально-технічне забезпечення охоплює усі процеси управління господарством та матеріальними потоками на виробництві.

Прикладом локального завдання логістичної системи є оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання і транспортування вантажів. Недостатній зв’язок між концепцією логістичної системи та ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для початку випуску продукції без попиту на неї, що в нинішній ринковій ситуації може призвести до банкрутства.

У роботі Роднікова ефективність логістичних систем визначається як показник (система показників), які характеризують якість роботи логістичної системи за заданого рівня логістичних витрат. Отже, логістична концепція має на меті спрямованість на вдосконалення, досягнення максимальної ефективності. З розвитком логістики змінюються шляхи розподілу продукції.

Функції контролю розподілу переходять від виробника до спеціальних фірм, що дає змогу зменшити витрати на транспортування, складування, управління запасами та обслуговування клієнта.

Як зазначає професор А. Смєхов [6], реалізація основних положень логістики забезпечує скорочення витрат на транспортування і збереження продукції на 15-20 %, зменшення рівня запасів на 50 %, зниження тривалості робочого циклу на 50-70 %.

Сучасна теорія логістики використовує велику кількість економічних інструментів (прийомів, методів, алгоритмів та моделей) під час планування та організації логістичної діяльності підприємства. Але в практичній діяльності українських підприємств застосовується лише невелика частина цих інструментів. Це пояснюється з одного боку тим, що наші підприємства ще недостатньо усвідомили потребу використання інструментів логістики. З іншого боку, йде мова про невелику інформованість керівників підприємств щодо застосування інструментів логістики.

На нашу думку, ефективним буде застосування елементів електронної комерції в логістичній системі, з використанням мережі Інтернет і завдяки сформуванням паралельного логістичного ланцюга: виробник – сайт – відділ оброблення замовлень – споживач. Такі нововведення дають змогу збільшити обсяг продажу, забезпечити більш високий рівень обслуговування споживача, зменшити рівень запасів, а також розширювати ринкові сегменти. Також істотним резервом підвищення ефективності логістики є використання системи GPRS у транспортній логістиці.

Створити ідеальну для всіх підприємств логістичну систему неможливо. В кожного підприємства вона буде іншою, оскільки її метою є досягнення конкретних стратегічних завдань підприємства. Але можна виділити основні етапи процесу планування та створення логістичних систем: постановка цілей системи, визначення її реального стану (за допомогою внутрішнього і зовнішнього аудиту); створення альтернативних проектів системи, розгляд і оцінка цих проектів; впровадження одного проекту і контроль за ним.

Отже, розгляд потенціалу логістики та її складників обумовлено потребою розроблення механізму оцінки можливості застосування сучасних економічних підходів в практичній діяльності підприємства. Оцінка потенціалу логістики дасть змогу виявити приховані резерви в розвитку підприємства, а отже – збільшити віддачу від більш обґрунтованого застосування сучасних економічних інструментів, а включення електронної комерції як складника логістичної системи дасть змогу підвищити ефективність логістичних процесів та отримати такий економічний ефект, як скорочення витрат і часу в сферах виробництва та обігу.

Висновки

Функціонування господарюючих суб’єктів в умовах товарно-грошових відносин визначає необхідність постійного моніторингу ринку й розробки заходів щодо забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства в тривалій перспективі. Основою якісного вирішення цього завдання є обґрунтування й вибір концепції управління мікро- і макроекономічними системами на ринках різного рівня й типу.

Останнім часом у ряді країн розроблено й впроваджено в практичну діяльність господарюючих суб’єктів значну кількість концепцій управління як простими, так і складними системами, основу яких становить логістичний підхід до організації доведення й переробки ресурсів.

Логістика в цілому охоплює основні товарно-матеріальні запаси (на землі, у воді або в повітрі), продаж готової продукції кінцевому споживачеві й переробку товарів, що були у вживанні. Матеріали проходять шлях від основних сировинних товарів до готової продукції.

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки виникає потреба досягнення підприємством стабільності на ринку та закріплення його позицій серед конкурентів. Вирішення цієї проблеми пов’язане із формуванням власної ринкової стратегії, проведенням постійних маркетингових досліджень, моніторингу мікро- і макросередовища фірми та виробленням певної моделі поведінки, що дасть змогу розвиватись та освоювати нові ринкові сегменти.

Для підприємства дуже важливим є раціональне підприємництво, що означає вдало організовану в часі і просторі комерційну діяльність, яка забезпечується відповідним механізмом та технологією його розвитку. Саме підприємство можна розглядати як логістичну систему, оскільки в широкому розумінні логістика охоплює всі процеси, забезпечуючи планування, регулювання, управління і контроль.

Список використаної літератури

  1. Глогусь О. Логістика: Навч. посібник для студ. економічн. спец./ Олена Глогусь,; М-во освіти Укр.; Ін-т змісту і методів навчання; Тернопільська Акад. народного госп.. — Тернопіль: Економічна думка, 1998. — 166 с.
  2. Кальченко А. Логістика: Навчальний посібник/ Альбіна Кальченко,; М-во освіти України; Київ. нац. економ. ун-т. — К.: КНЕУ, 2000. — 147 с.
  3. Кальченко А. Основи логістики: Навчальний посібник/ Альбіна Георгіївна Кальченко,. — К.: Знання, 1999. — 133 с.
  4. Крикавський Є. Логістика: компендіум і практикум: Навчальний посібник/ Євген Крикавський, Наталія Чухрай, Наталія Чорнописька,. — К.: Кондор, 2007. — 336 с.
  5. Крикавський Є. Логістика. Для економістів. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
  6. Окландер М. Промислова логістика: Навчальний посібник/ Михайло Окландер, Олександр Хромов,; М-во освіти і науки України, ОДЕУ. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 221 с.
  7. Пономарьова Ю. Логістика: Навчальний посібник/ Юлія Пономарьова,; Мін-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування і торгівлі . — 2-ге вид., перероб. та доп.. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 326 с.