Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Економіка праці

Співвідношення видів та рівнів бізнес-тренінгів
За типами проведення розрізняють тренінги відкриті й корпоративні. Відкриті — тренінги, в яких можуть взяти участь усі охочі. Зазвичай вони проходять у збірній групі з 15-20 чоловік, що складається... докладніше


Основні напрями в сфері корпоративного тренінгу
I.B. Вачков виділив чотири напрями тренінгів: 1) тренінг як своєрідна форма дресури, при якій жорсткими маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення формуються потрібні паттерни поведінки, а за допомогою негативного... докладніше


Порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття бізнес-тренінг
Як такого чіткого поняття «тренінг» не існує. Кожен автор трактує це явище як розуміє. Загалом, суть поняття «тренінг» можна звести до наступного: це метод активного навчання, спрямований на розвиток... докладніше


Зони відповідальності HR-менеджера, керівника, зовнішнього бізнес-тренера/консультанта, співробітника при розробці програм кар’єрного зростання
Соціальна відповідальність — необхідна складова системи мотивації й елементарне правило формування лояльності та відчуття захищеності в персоналу. Для всіх без винятку HR-менеджерів перше і основне місце в функціоналі займає... докладніше


Модульна технологія планування кар’єри співробітників (професійне навчання, психологічне навчання, особистісне зростання)
Планування кар’єри являє собою визначення трудового потенціалу майбутнього працівника й шляхів руху до нього. З погляду працівника, кар’єра — це його просування в деякій сфері діяльності, що виражається в... докладніше


Ставлення до побудови кар’єри різних груп співробітників (лояльні виконавці, ініціативні початківці, сформовані професіонали)
До складу набору показників, які характеризують готовність до кар’єрного зростання, слід включити такі: система ціннісних орієнтацій; інтелігентність, культура; поведінка на роботі; ініціативність; комунікабельність; організованість; працездатність; заповзятливість; співпраця; організаторські здібності,... докладніше


Основні форми бізнес-навчання (спеціальне професійне навчання, технологічне професійне навчання, бізнес-психологічне навчання, психологічне навчання)
Формальне професійне навчання працівників робітничих професій містить: первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників. Таке навчання може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних... докладніше


Напрямки розвитку кар’єри в організації (бюрократичний, професійний, сімейний, демократичний)
Плануючи кар’єру співробітників слід також враховувати напрями її побудови. Існує чотири напрями, по яких можна будувати кар’єру: Бюрократичний: підвищення в посаді, зміна мірі відповідальності, підвищення заробітної плати. Професійний: підвищення... докладніше


Особливості мотивації до кар’єрного зростання співробітників в організації
Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотивація праці — це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову діяльність. Потреби... докладніше


Кар’єра в організації: можливості та обмеження
Трудова кар’єра значною мірою залежить від потенційних можливостей працівника, нахилів, професійних інтересів, його здібностей. На кар’єру працівника суттєво впливає організація роботи з профорієнтації, вибір і початок трудової діяльності, рівень... докладніше


Психологічні особливості роботи з кадровим резервом
Мета роботи з кадровим резервом — це забезпечення компанії кваліфікованими управлінськими кадрами на всіх рівнях. В рамках розробки системи навчання, розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу слід передбачати розділ... докладніше


Ротація кадрів як альтернативний шлях побудови кар’єри
Під ротацією персоналу розуміється спрямоване і планомірне пересування працівника однієї посади на рівнозначну іншу всередині підрозділу підприємства або зміна його посадових обов’язків без зміни посади або переміщення співробітника в... докладніше


Планування ділової кар’єри як напрям розвитку персоналу (загальна характеристика)
Процес планування трудової кар’єри включає оцінювання працівника і зіставлення його потенційних здібностей, інтересів, мотивів та можливостей з вимогами організації, розробку варіантів і вибір раціонального варіанта кар’єри, формування програми професійно-кваліфікаційного... докладніше


Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу: відмінності та цільове призначення
Необхідність перепідготовки робочих кадрів зумовлена такими обставинами: вивільненням робітників у результаті технічного прогресу та реконструкції підприємства; відсутністю попиту на професійну структуру робітників, яка склалася у зв’язку з територіальним переміщенням... докладніше


Основні стадії професійного навчання
Т.Кудрявцев, у якості ознаки визначив ставлення особистості до професії та рівень виконання діяльності. Він виділив чотири етапи: 1)виникнення і формування професійних намірів; 2)професійне навчання і підготовку до професійної діяльності;... докладніше


Особливості планування потреби в персоналі
Планування персоналу як система комплексних рішень дозволяє: забезпечити організацію необхідним персоналом; підібрати людей, здатних вирішувати поставлені цілі, формувати нові підходи до їх рішення; забезпечити необхідний рівень кваліфікації робітників; забезпечити... докладніше


Порівняльний аналіз ситуативної та системної стратегій навчання та розвитку персоналу
Якщо розглядати управління персоналом із стратегічної точки зору, то стає необхідним забезпечити підприємство необхідними людськими ресурсами, ефективно розподілити обов’язки та розробити систему мотивування. Вибір стратегії розвитку персоналу напряму залежить... докладніше


Розвиток персоналу як основа управління в HR сфері
HRM (human resources management, управління персоналом, HR-менеджмент) — область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу, здатного виконувати покладені на нього обов’язки, і оптимальне його... докладніше


Особливості організації робочого часу у взаємодії «керівник-підлеглий»
Вступ Проблема нестачі часу — одна з найважливіших в діяльності менеджера. Виграш часу — найважливіше досягнення. Тепер вже говорять «час дорожче грошей». Це обгрунтовується тим, що грошові та матеріальні... докладніше


Вибір основних критеріїв оцінки ефективності функціонування органів служби зайнятості
В статті охарактеризовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до вибору основних критеріїв оцінки ефективності функціонування органів служби зайнятості. З’ясовано, що вибір критеріїв залежить від багатьох факторів, зокрема економічних, соціальних,... докладніше


Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни
Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. При благоприятных обстоятельствах... докладніше


Гендерні особливості професійної мотивації персоналу медичного колективу
ВСТУП Актуальність дослідження. Мотивація базується на індивідуальних потребах, а прагнення індивіда задовольняти свої потреби спричиняє готовність до демонстрації необхідної поведінки. Роботодавець зацікавлений в компетентних співробітниках, які ідентифікують себе з... докладніше


Последствия безработицы для общества и человека
Введение Безработица — социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения не находит себе работу и становится «лишним». По определению Международной организации труда (МОТ) — International Labor Organization (ILO) безработным... докладніше


Дискримінація на ринку праці України і шляхи її подолання
Вступ Як свідчить практика, незалежно від моделі на будь-якому ринку праці існують у тій чи іншій мірі елементи дискримінації громадян. Ступінь розповсюдженості дискримінації залежить від розвитку соціальних і економічних... докладніше


Фази відтворення людських ресурсів
Вступ Основним джерелом поповнення ресурсів для праці є молодь, яка вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від режиму відтворення (розширене — перевищення кількості народжень над числом смертей... докладніше


Культура праці як складова культури особистості
Вступ Поняття культури праці виникло давно, але дотепер воно не має остаточного визначення, оскільки питання культури праці розглядалися в дослідженнях філософів, економістів, соціологів і педагогів з різними підходами на... докладніше


Організація служб охорони праці та обов’язки посадових осіб і персоналу щодо охорони праці
Вступ Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці.... докладніше


Здоров’язберігаючі технології працюючих
Вступ Умови праці — це сукупність елементів (факторів) виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на функціональний стан організму людини — здоров’я, працездатність, задоволеність працею і її ефективність. Виокремлюють... докладніше


Персонал-менеджер як особистість і професіонал
Вступ Менеджер — це людина, що обіймає постійну управлінську посаду й наділена повноваженнями приймати рішення з певних видів діяльності організації, що функціонує за ринкових умов. Термін «менеджер» може вживатися... докладніше


Авіаційна система як приклад екстремальних сфер діяльності
Вступ Актуальність теми. Якість управління підприємствами авіаційної галузі характеризується впровадженням загальних систем якості управління, які мають свої особливості. На сьогодні проблемами розвитку якості управління займаються такі українські науковці, як... докладніше


Професійна орієнтація у суспільстві ризику: тенденції самореалізації особистості у світі праці
Актуальність теми. Реалізація особистості в професійній діяльності у всі часи була і залишається одним із визначальних завдань як пересічної людини, так і суспільства у цілому. Ризики, пов’язані з вибором... докладніше


Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства
Актуальність теми. Забезпечення динамічного розвитку економіки України в сучасних умовах ринкових відносин безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності використання трудового потенціалу суб’єктами господарювання. Це обумовлено переосмисленням вагомості і ролі людського... докладніше


Структурне безробіття, його причини. Засоби державної служби зайнятості з зниження його рівня
Вступ Найбільшою проблемою з якою зустрічається населення України — це феномен безробіття (особливо серед молоді). Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої сили у минулому й відсутність економічних... докладніше


Заробітна плата працівників Дніпропетровської області
Вступ Норми соціальних гарантій із заробітної плати є одними із сталих показників соціального та економічного розвитку країни в цілому. Саме тому дослідження її фактичного стану та динаміки дає змогу... докладніше


Розподільча функція ринку праці
Вступ Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи, є однією з найважливіших ланок ринкової системи. Він функціонує лиш у взаємозв’язку з іншими типами ринків, забезпечує рух товарів і... докладніше


Ринок праці в аспекті сучасної парадигми регіонального економічного розвитку
Формування ринку праці в Україні потребує реалізації його просторової стратегії, врахування вимог сучасної парадигми регіонального економічного розвитку. Остання, на наш погляд, виходить з того, що: регіон є частиною території... докладніше


Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві
Дипломна робота » Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві «: с. 103, рис. 12, табл. 13, 49 джерел. Об’єкт дослідження – МК «Азовсталь». Предмет дослідження — процес організації й... докладніше


Відсторонення від роботи як запобіжного заходу у контексті трудово-правових відносин
Вступ Актуальність проблеми. Зі зміною економічної, політичної та соціальної систем України та їх нормативно-правовим закріпленням змінився і підхід законодавця та науковців до тлумачення певних правових категорій, однією з яких... докладніше


Професійна сегрегація: вертикальна та горизонтальна
Вступ Однією з ключових сфер у суспільному житті € сфера зайнятості, яка визначає доступ до економічних ресурсів. Через сферу зайнятості зазвичай ідентифікується об’єктивна позиція людини у соціальній структурі суспільства.... докладніше


Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера
Вступ Менеджер займає ключове положення у системі управління організації. Ця важлива роль менеджера визначається тим, що він наділений повноваженнями приймати рішення, вирішує що, кому, коли і як робити; несе... докладніше


Особливості формування колективів працівників в Україні та у розвинених країнах
Вступ Працездатний і згуртований трудовий колектив виникає не одразу. У своєму розвитку він проходить тривалий процес становлення, який дуже часто буває непростим, тернистим і не завжди завершується успішно. Це... докладніше


Соціальний контроль у сфері праці
Вступ Актуальність теми. Історія розвитку соціології, як інтелектуальної дисципліни, супроводжувалась підвищеною увагою до поняття «соціальний контроль», ідея якого була центральною в аналізі соціальної організації та розвитку суспільства. Варто відзначити,... докладніше


Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система
Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На підприємстві системи оплати праці... докладніше


Синдром професійного «вигорання» медичних працівників
Вступ Предметом вивчення психології медичної праці є закономірності функціонування і формування особистості у процесі медичної праці, взаємодія з виробничим середовищем, вплив факторів трудової діяльності на особистість медичного працівника. Відповідно... докладніше


Форми та методи організації праці та шляхи їх удосконалення
Вступ Функціонування виробництва, виробничих систем усіх рівнів забезпечується організованою працею людей. Організація праці — важлива складова організації виробництва. Сутність організації праці полягає у створенні оптимальної взаємодії працюючих людей, знарядь... докладніше


Питання організації та оплати праці в театрі
Вступ Питання пов’язані з розміром, нарахуванням, виплатою заробітної плати є одними з найбільш актуальних питань як для найманих працівників, так і для роботодавців. Проблема оцінки та оплати творчої праці... докладніше


Управління процесом вивільнення персоналу
1. Причини та фактори вивільнення персоналу Вивільнення персоналу – це вид діяльності, що передбачає комплекс заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при звільненні працівників... докладніше


Правовий статус організацій роботодавців
Вступ 1. Зміст терміна роботодавець 2. Мета, завдання та принципи діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань 3. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань 4. Створення організації роботодавців 5. Порядок... докладніше


Ринок праці та механізм його функціонування
Вступ 1. Ринок праці та механізм його функціонування 2. Державна політика управління ринком праці Висновки Список використаних джерел Вступ Ринок праці, як і ринок капіталів, товарів, цінних паперів та... докладніше


Структура та чисельність персоналу
Вступ Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів.... докладніше


Факторний аналіз стратегій управління людськими ресурсами
Вступ В умовах постіндустріального суспільства, що базується на інформаційних технологіях, темпи економічного зростання та рівень добробуту залежать усе більшою мірою від інтелектуальних ресурсів, головним носієм і творцем яких є... докладніше


Соціальні пріоритети організації праці та шляхи їх забезпечення
Вступ Соціальна діяльність організації — це діяльність, яка націлена на удосконалення умов використання і відтворення людського капіталу. Соціальні пріоритети в діяльності підприємств займають 30-40%. Змінюється відношення суспільства до соціальних... докладніше


Стилі та методи управління персоналом
Вступ Умови кризової ринкової економіки, що склалися на сьогодні в Україні, зумовили потребу в розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є... докладніше


Планування діяльності офісу
Вступ В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. Оперативне забезпечення керівника необхідною інформацією — основна вимога до роботи секретаря-референта. Тому під рукою... докладніше


Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття кадрів робочої сили, трудових ресурсів, персоналу, людських ресурсів
Вступ В умовах конкурентного ринкового середовища результативність діяльності самоврядних організацій вирішальною мірою залежить від якісних характеристик персоналу та вміння управлінського апарату ефективно використовувати цей найважливіший виробничий ресурс. Світова практика... докладніше


Прогноз рівня безробіття в Україні
Вступ Безробіття не тільки погіршує економічний стан вимушено незайнятих, але й зменшує використання трудового потенціалу. Від недовикористання трудового потенціалу, втрат потенційних можливостей виробництва товарів і послуг страждають як окремі... докладніше


Теоретичні основи стратегічної організації праці менеджера
Вступ Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і... докладніше


Порівняльний аналіз особливостей розвитку професії соціальний працівник у зарубіжній та вітчизняній практиці
Зміст Вступ 1. Порівняльний аналіз предметної сфери соціальної роботи 2. Зарубіжний досвід соціальної роботи 3. Розвиток соціальної роботи в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “соціальна робота” прийнятий... докладніше


Характеристика прикладних пакетів для АРМ менеджерів
Вступ Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету — своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками... докладніше


Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян Закарпатської області
Вступ Актуальність теми. На початку третього тисячоліття однією з основних залишається проблема безробіття. Вона є наслідком неконкурентоспроможності територій і в першу чергу неспроможності робочої сили конкурувати на ринку праці.... докладніше


Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян м. Севастополь
Вступ Актуальність теми. Трансформаційні процеси в економічній системі, складний кризовий період в Україні сприяли загостренню низки проблем, зокрема проблеми зайнятості, напруги на ринку праці, недосконалості регулювання попиту і пропозиції... докладніше


Прямі і обернені показники продуктивності праці
Вступ Виробництво будь-якої продукції може зростати за рахунок збільшення маси праці, підвищення рівня її продуктивності або завдяки одночасній дії цих двох факторів. Маса праці залежить від кількості працюючих, тривалості... докладніше


Профорієнтація як фактор формування професійних компетенцій фахівців
Вступ Життєве самовизначення виступає невід’ємним атрибутом людського буття, бо в кожний момент життя окрема особистість може бути поставлена перед необхідністю прийняти і здійснити самостійне рішення, яке часом визначає всю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Інформаційні системи в сучасних умовах перетворюються на інструмент підвищення ефективності управління і створення нових конкурентних переваг і тому займають не останнє місце у всіх галузях бізнесу. Багато технологічних... докладніше


Форми і методи стимулювання персоналу в сучасних умовах
Зміст Вступ 1. Форми стимулювання персоналу 2. Методи стимулювання персоналу Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні важливе значення має ступінь задоволення людей працею. Досягнення науково-технічного прогресу зумовили чимало нового... докладніше


Формування високоефективних трудових колективів
1. Категорії «кадри»,  «трудовий колектив» і «мала» група.  Їх суть, схожість і відмінність В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор,... докладніше


Людський розвиток мета і критерії соціально – трудових программ
Модуль 1. 1. Спеціально – трудовий напрям розвитку економічної думки Економічна думка бере початок з суспільно-екокомічних поглядів Київської Русі, з таких пам'яток давнини, як «Русская Правда» Ярослава (XI ст.),... докладніше


Ринковий механізм регулювання міжнародної міграції робочої сил: сучасні проблеми, тенденції розвитку і суперечностей
ВСТУП Актуальність теми. Кінець ХХ ст. став переломним етапом в історії України. Становлення ринкової економіки та розбудова незалежної держави призвели до кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. На... докладніше


Конкурсний набір персоналу на роботу
Вступ Конкурс – змагання між двома або як кандидатами на заміщення вакантної посади. Конкурсні процедури сприяють: — підняття престижу посади; — залученню великої кількості кандидатів; — підвищенню об’єктивності рішення... докладніше


Акмеологія як ідеологічна база розвитку персоналу
Вступ Акмеологія (від давньогрецького акме-квітуюча сила, вершина) — наука про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських потенційних можливостей. Загальновизнано ,що людський... докладніше


Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації
Вступ Удосконалення управління персоналом шляхом узгодження кадрової політики та стратегії розвитку можливе на основі запропонованого нового методичного підходу, який базується на оцінці факторів, що забезпечують якість кадрової політики. При... докладніше


Значення оцінки виконання для ефективного кадрового менеджменту
1. Значення оцінки виконання для ефективного кадрового менеджменту Управлінська праця відноситься до найбільш складних видів людської діяльності, і її оцінка не завжди може бути зроблена прямим шляхом через відсутність... докладніше


Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.... докладніше


Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах.... докладніше


Організація і методика внутрішньогосподарського контролю витрат на оплату праці
Вступ Контроль виконує соціальну функцію в процесі управління незалежно від суспільно-політичного устрою, в умовах якого функціонує суб'єкт господарювання, та є об'єктивною необхідністю у врегулюванні соціально-трудових відносин, шляхом активізації механізму... докладніше


Управління персоналом як соціальна система
Зміст Вступ 1. Суть управління персоналом, його функції та методи 2. Сучасне поняття системи управління персоналом 3. Формування концепції управління людськими ресурсами Висновки Список використаних джерел Вступ Здійснення зовнішньоекономічної... докладніше


Організація праці на підприємстві, її форми та напрями
Вступ Актуальність дослідження. Реформування вітчизняної економіки потребує докорінної перебудови всього господарського механізму, створення нових соціально-економічних відносин, ефективної системи управління виробництвом та організації праці. Успіх економічних реформ великою мірою залежить... докладніше


Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи
Вступ Актуальність теми. З метою чіткого розуміння змісту, якості, відмінностей робіт зі шкідливими та важкими умовами праці необхідний всебічний розгляд та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу саме в... докладніше


Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці
Вступ Актуальність теми. «Монотонність» у перекладі з грецької означає одноманітність. У психологічній літературі поняттям «монотонність» характеризують особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну... докладніше


Умови праці і їх удосконалювання на підприємстві
Зміст Вступ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу 3. Гуманізація... докладніше


Кадрова політика як складова управління персоналом
Вступ Зміст поняття «Кадрова політика» Кадрова політика як елемент стратегії бізнесу Структура кадрової політики української і зарубіжної фірми Види кадрової політики Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з вирішальних... докладніше


Організація праці та її вдосконалення в ринкових умовах
Вступ Поняття і основні напрями організації праці Умови праці та фактори, що їх визначають Шляхи вдосконалення ефективності організації праці Висновки Список використаної літератури Вступ Організація праці на підприємстві являє... докладніше


Вплив демографічної ситуації в Україні на розвиток трудових ресурсів
Вступ Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал Аналіз демографічної ситуації в Україні на сучасному етапі та її вплив на структуру і розвиток трудових... докладніше


Вивчити стан охорони праці і захист персоналу від травматизму та профзахворювань. Оцінити економічні витрати, пов`язані з тимчасовою втратою непрацездатності працівників
Вступ Охорона праці та профілактика виробничого травматизму і профзахворювань Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Порядок призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Висновки Список використаних джерел... докладніше


Поліпшення умов праці
Вступ Суть та значення умов праці Аналіз умов праці по факторам Заходи по поліпшенню умов праці Математичний розділ Висновки Список використаних джерел Вступ Технічний прогрес у промисловому виробництві, на... докладніше