Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економіка праці

Форми та методи організації праці та шляхи їх удосконалення
Вступ Функціонування виробництва, виробничих систем усіх рівнів забезпечується організованою працею людей. Організація праці — важлива складова організації виробництва. Сутність організації праці полягає у створенні оптимальної взаємодії працюючих людей, знарядь... докладніше


Питання організації та оплати праці в театрі
Вступ Питання пов'язані з розміром, нарахуванням, виплатою заробітної плати є одними з найбільш актуальних питань як для найманих працівників, так і для роботодавців. Проблема оцінки та оплати творчої праці... докладніше


Управління процесом вивільнення персоналу
1. Причини та фактори вивільнення персоналу Вивільнення персоналу – це вид діяльності, що передбачає комплекс заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при звільненні працівників... докладніше


Правовий статус організацій роботодавців
Вступ 1. Зміст терміна роботодавець 2. Мета, завдання та принципи діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань 3. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань 4. Створення організації роботодавців 5. Порядок... докладніше


Ринок праці та механізм його функціонування
Вступ 1. Ринок праці та механізм його функціонування 2. Державна політика управління ринком праці Висновки Список використаних джерел Вступ Ринок праці, як і ринок капіталів, товарів, цінних паперів та... докладніше


Структура та чисельність персоналу
Вступ Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів.... докладніше


Факторний аналіз стратегій управління людськими ресурсами
Вступ В умовах постіндустріального суспільства, що базується на інформаційних технологіях, темпи економічного зростання та рівень добробуту залежать усе більшою мірою від інтелектуальних ресурсів, головним носієм і творцем яких є... докладніше


Соціальні пріоритети організації праці та шляхи їх забезпечення
Вступ Соціальна діяльність організації — це діяльність, яка націлена на удосконалення умов використання і відтворення людського капіталу. Соціальні пріоритети в діяльності підприємств займають 30-40%. Змінюється відношення суспільства до соціальних... докладніше


Стилі та методи управління персоналом
Вступ Умови кризової ринкової економіки, що склалися на сьогодні в Україні, зумовили потребу в розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є... докладніше


Планування діяльності офісу
Вступ В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. Оперативне забезпечення керівника необхідною інформацією — основна вимога до роботи секретаря-референта. Тому під рукою... докладніше


Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття кадрів робочої сили, трудових ресурсів, персоналу, людських ресурсів
Вступ В умовах конкурентного ринкового середовища результативність діяльності самоврядних організацій вирішальною мірою залежить від якісних характеристик персоналу та вміння управлінського апарату ефективно використовувати цей найважливіший виробничий ресурс. Світова практика... докладніше


Прогноз рівня безробіття в Україні
Вступ Безробіття не тільки погіршує економічний стан вимушено незайнятих, але й зменшує використання трудового потенціалу. Від недовикористання трудового потенціалу, втрат потенційних можливостей виробництва товарів і послуг страждають як окремі... докладніше


Теоретичні основи стратегічної організації праці менеджера
Вступ Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і... докладніше


Порівняльний аналіз особливостей розвитку професії соціальний працівник у зарубіжній та вітчизняній практиці
Зміст Вступ 1. Порівняльний аналіз предметної сфери соціальної роботи 2. Зарубіжний досвід соціальної роботи 3. Розвиток соціальної роботи в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “соціальна робота” прийнятий... докладніше


Характеристика прикладних пакетів для АРМ менеджерів
Вступ Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету — своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками... докладніше


Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян Закарпатської області
Вступ Актуальність теми. На початку третього тисячоліття однією з основних залишається проблема безробіття. Вона є наслідком неконкурентоспроможності територій і в першу чергу неспроможності робочої сили конкурувати на ринку праці.... докладніше


Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян м. Севастополь
Вступ Актуальність теми. Трансформаційні процеси в економічній системі, складний кризовий період в Україні сприяли загостренню низки проблем, зокрема проблеми зайнятості, напруги на ринку праці, недосконалості регулювання попиту і пропозиції... докладніше


Прямі і обернені показники продуктивності праці
Вступ Виробництво будь-якої продукції може зростати за рахунок збільшення маси праці, підвищення рівня її продуктивності або завдяки одночасній дії цих двох факторів. Маса праці залежить від кількості працюючих, тривалості... докладніше


Профорієнтація як фактор формування професійних компетенцій фахівців
Вступ Життєве самовизначення виступає невід’ємним атрибутом людського буття, бо в кожний момент життя окрема особистість може бути поставлена перед необхідністю прийняти і здійснити самостійне рішення, яке часом визначає всю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Інформаційні системи в сучасних умовах перетворюються на інструмент підвищення ефективності управління і створення нових конкурентних переваг і тому займають не останнє місце у всіх галузях бізнесу. Багато технологічних... докладніше


Форми і методи стимулювання персоналу в сучасних умовах
Зміст Вступ 1. Форми стимулювання персоналу 2. Методи стимулювання персоналу Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні важливе значення має ступінь задоволення людей працею. Досягнення науково-технічного прогресу зумовили чимало нового... докладніше


Формування високоефективних трудових колективів
1. Категорії «кадри»,  «трудовий колектив» і «мала» група.  Їх суть, схожість і відмінність В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор,... докладніше


Людський розвиток мета і критерії соціально – трудових программ
Модуль 1. 1. Спеціально – трудовий напрям розвитку економічної думки Економічна думка бере початок з суспільно-екокомічних поглядів Київської Русі, з таких пам'яток давнини, як «Русская Правда» Ярослава (XI ст.),... докладніше


Ринковий механізм регулювання міжнародної міграції робочої сил: сучасні проблеми, тенденції розвитку і суперечностей
ВСТУП Актуальність теми. Кінець ХХ ст. став переломним етапом в історії України. Становлення ринкової економіки та розбудова незалежної держави призвели до кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. На... докладніше


Конкурсний набір персоналу на роботу
Вступ Конкурс – змагання між двома або як кандидатами на заміщення вакантної посади. Конкурсні процедури сприяють: — підняття престижу посади; — залученню великої кількості кандидатів; — підвищенню об’єктивності рішення... докладніше


Акмеологія як ідеологічна база розвитку персоналу
Вступ Акмеологія (від давньогрецького акме-квітуюча сила, вершина) — наука про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських потенційних можливостей. Загальновизнано ,що людський... докладніше


Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації
Вступ Удосконалення управління персоналом шляхом узгодження кадрової політики та стратегії розвитку можливе на основі запропонованого нового методичного підходу, який базується на оцінці факторів, що забезпечують якість кадрової політики. При... докладніше


Значення оцінки виконання для ефективного кадрового менеджменту
1. Значення оцінки виконання для ефективного кадрового менеджменту Управлінська праця відноситься до найбільш складних видів людської діяльності, і її оцінка не завжди може бути зроблена прямим шляхом через відсутність... докладніше


Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.... докладніше


Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах.... докладніше


Організація і методика внутрішньогосподарського контролю витрат на оплату праці
Вступ Контроль виконує соціальну функцію в процесі управління незалежно від суспільно-політичного устрою, в умовах якого функціонує суб'єкт господарювання, та є об'єктивною необхідністю у врегулюванні соціально-трудових відносин, шляхом активізації механізму... докладніше


Управління персоналом як соціальна система
Зміст Вступ 1. Суть управління персоналом, його функції та методи 2. Сучасне поняття системи управління персоналом 3. Формування концепції управління людськими ресурсами Висновки Список використаних джерел Вступ Здійснення зовнішньоекономічної... докладніше


Організація праці на підприємстві, її форми та напрями
Вступ Актуальність дослідження. Реформування вітчизняної економіки потребує докорінної перебудови всього господарського механізму, створення нових соціально-економічних відносин, ефективної системи управління виробництвом та організації праці. Успіх економічних реформ великою мірою залежить... докладніше


Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи
Вступ Актуальність теми. З метою чіткого розуміння змісту, якості, відмінностей робіт зі шкідливими та важкими умовами праці необхідний всебічний розгляд та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу саме в... докладніше


Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці
Вступ Актуальність теми. «Монотонність» у перекладі з грецької означає одноманітність. У психологічній літературі поняттям «монотонність» характеризують особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну... докладніше


Умови праці і їх удосконалювання на підприємстві
Зміст Вступ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу 3. Гуманізація... докладніше


Кадрова політика як складова управління персоналом
Вступ Зміст поняття «Кадрова політика» Кадрова політика як елемент стратегії бізнесу Структура кадрової політики української і зарубіжної фірми Види кадрової політики Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з вирішальних... докладніше


Організація праці та її вдосконалення в ринкових умовах
Вступ Поняття і основні напрями організації праці Умови праці та фактори, що їх визначають Шляхи вдосконалення ефективності організації праці Висновки Список використаної літератури Вступ Організація праці на підприємстві являє... докладніше


Вплив демографічної ситуації в Україні на розвиток трудових ресурсів
Вступ Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал Аналіз демографічної ситуації в Україні на сучасному етапі та її вплив на структуру і розвиток трудових... докладніше


Вивчити стан охорони праці і захист персоналу від травматизму та профзахворювань. Оцінити економічні витрати, пов`язані з тимчасовою втратою непрацездатності працівників
Вступ Охорона праці та профілактика виробничого травматизму і профзахворювань Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Порядок призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Висновки Список використаних джерел... докладніше


Поліпшення умов праці
Вступ Суть та значення умов праці Аналіз умов праці по факторам Заходи по поліпшенню умов праці Математичний розділ Висновки Список використаних джерел Вступ Технічний прогрес у промисловому виробництві, на... докладніше