Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Характеристика прикладних пакетів для АРМ менеджерів

Вступ

Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету — своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками для ухвалення рішень с: збір і аналіз достовірної інформації, підготовка альтернативних варіантів подальшого розвитку подій, безпосередньо ухвалення рішення, організація його реалізації, контроль виконання, аналіз одержаного результату, корекція.

Аналізуючи сутність АРМ, фахівці визначають їх найчастіше всього як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт. Фінансово-управлінські системи (особливо системи російських розроблювачів) значно більш гнучкі в адаптації до потреб конкретного підприємства. Часто пропонуються «конструктори», за допомогою яких можна практично цілком перекроїти вхідну систему, самостійно або за допомогою постачальника встановити зв’язок між таблицями баз даних або окремими модулями.

Хоча загальна конфігурація систем може бути досить складною, практично всі фінансово-управлінські системи спроможні працювати на персональних комп’ютерах у звичайних мережах передачі даних Novell Netware або Windows NT. Вони спираються на технологію виділеного серверу бази даних (file server), що характеризується високою завантаженістю мережних каналів для передачі даних між сервером і робочими станціями. Тільки окремі із запропонованих систем такого класу були розроблені для промислових баз даних (Oracle, SYBASE, Progress, Informix, SQL Server). Використовувалися переважно більш прості засоби розробки Clipper, FoxPro, dBase, Paradox, що, як правило, дають збої на складних конфігураціях мережі і при збільшенні обсягів опрацьовуваних даних.

1. Характеристика пакетів прикладних програм для менеджера

Клас прикладних програмних засобів найбільший, що обумовлене перш за все широким застосуванням засобів комп’ютерної техніки у всіх сферах діяльності людини, створенням автоматизованих інформаційних систем різних предметних областей.

Таблиця 1. Класифікація прикладного програмного забезпечення.

Клас    прикладних          Підклас прикладних програм   Продукт програм
Проблемно-орієнтовані ППП Класифікація       по       видах інформаційних      систем      і предметного областях RS-Bank 4.0 — банківська система.

RS-  Balance  —  мережний  програмний

комплекс

бухгалтерського обліку

ППП

автоматизованого проектування

  AutoCAD R13. Auto Vision R1. Autodesk WorkCentre
ППП загального призначення СУБД — система управління

базою даних

Сервер баз даних

Генератори звітів

Текстові процесори

Табличні процесори

Засоби презентаційної графіки

Інтегровані                   пакети

(середовища)

Visual FoxPro Standart 3.0. Access 2.0 for Windows. SQL Server for Windows NT 6.00. dBASE for Windows 5.0. Paradox for Windows 7.0. Oracle 7.0. Informix-Online 7.0. Microsoft SQL Server 6.0. InterBase 4.0 NetWare. SQL Server 6.0 for Windows. Watcom SQL Network Server. DB/2 1.2.

Intersolv Q+E for Windows. Profit for Windows 1.0. Report Smith 2.0 for PC Database. Report Smith 2.0 for SQL DB Servers. Cristal Info 4.5.

Word for Windows 6.0/7.0. AmiPro 3.0 for Windows. WordPerfect for Windows 6.0 Лексикон 2.0 for Windows Excel for Windows 5.0/7.0. Quattro Pro 6.0 for Windows. Lotus 1-2-3 5.0 for Windows. PowerPoint for Windows 95. Screen Cam 1.1 for Windows. Multimedia Viewer. Premier 4.0.

Freelance Graphics 2.1 for Windows.

Autodesk Animator Pro 1.3.

Autodesk 3D Studio R4

Microsoft Office Standart for Windows-95.

Works for DOS 2.0.

Works for Windows 3.0.

Lotus Notes ViP 1.0.

Borland Office.

Трійка плюс for Windows

 

 

Методо-орієнтовані ППП Математичне програмування Статистична обробка даних Мережні  (графічні)  методи і моделі       для       вирішення управлінських задач Storm. LP83

SAS. SPSS.

SYSTAT.

StatGraphics.

STADIA.

Мезозавр.

Евріста.

Time Line 6.0 for Windows. MS Project for Windows. Sure Trak. Primavera.

Офісні ППП Комунікаційні системи Органайзери (планувальники) Перекладачі, засоби перевірки орфографії    і    розпізнавання тексту cc-Mail WorkGroup.

Norton pcANYWHERE.

WinFax PRO 4.0.

NetScape Collabra Share 2.0.

Novel GroupWise 4.1.

Internet Suit.

Web Server.

Web Author.

Project for Windows-95.

Money for Windows 3.0.

MS Shedule for Windows 95.

Lotus Organizer 2.1.

TimeLine for Windows 6.0.

Stylus General for Windows (Eng-Rus-Eng).

OCR Tiger for DOS.

OCR Tiger Professional v.2.

OCR CuneiForm PRO v. 2.0 for Windows.

LingvoCorrector.

Fine Reader 2.0 Standard.

Business Lingvo

Програмні засоби мультимедіа   Sierra Club Collection.

Outer Space Collection.

Impressionists Collection.

Bethoven 9th Symphony.

Stravinsky.

Shubert.

Mozart.

Настільні видавничі системи   PageMaker 6.0 for Windows. CorelDraw 6.0. Corel Ventura 5.0. Publisher for Windows 95. Illustrator 4.0 for Windows. Photoshop 3.0 for Windows.
Системи    штучного інтелекту   Інтерексперт Guru

 

Проблемно-орієнтовані ППП.

Це найбільший клас програмних продуктів, усередині якого проводиться класифікація за різними ознаками:

—         типам предметного областей;

—         інформаційним системам;

—         функціям і комплексам задач, реалізовуваних програмним способом, і ін. Для деяких предметних областей створений ринок програмних продуктів,

серед яких можна виділити:

—         ППП автоматизованого бухгалтерського обліку;

—         ППП фінансової діяльності;

—         ППП управління персоналом (кадровий облік);

—         ППП управління матеріальними запасами;

—         ППП управління виробництвом;

—         банківські інформаційні системи і т.п.

Основні тенденції в області розвитку проблемно-орієнтованих програмних засобів автоматизованих робочих місць (АРМ) і великих інформаційних систем.

Найбільш важливо для даного класу програмних продуктів створення дружнього інтерфейсу для кінцевих користувачів.

ППП автоматизованого проектування.

Програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов’язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним моделюванням і конструюванням, створенням бібліотеки стандартних елементів (темплетів) креслень і їх багатократним використанням, створенням демонстраційних ілюстрацій і мультфільмів.

Відмітною особливістю цього класу програмних продуктів є високі вимоги до технічної частини системи обробки даних, наявність бібліотек вбудованих функцій, об’єктів, інтерфейсів з графічними системами і базами даних.

ППП загального призначення.

Даний клас містить широкий перелік програмних продуктів, що підтримують переважно інформаційні технології кінцевих користувачів. Окрім кінцевих користувачів цими програмними продуктами за рахунок вбудованих засобів технології програмування можуть користуватися і програмісти для створення ускладнених програм обробки даних.

Представники даного класу програмних продуктів:

 1. Настільні системи управління базами даних (СУБД), що забезпечують організацію і зберігання локальних баз даних на автономно працюючих комп’ютерах або централізоване зберігання баз даних на файл-сервері і мережний доступ до них.

В даний час найбільш широко представлені реляційні СУБД для персональних комп’ютерів. В сучасних СУБД (наприклад, в СУБД Access) містяться елементи CASE-технології процесу проектування, зокрема:

—         візуалізована схема баз даних;

—         здійснена автоматична підтримка цілісності баз даних при різних видах обробки (приєднання, видалення або модифікація даних баз даних);

—         надаються так звані майстри, що забезпечують підтримку процесу проектування (режим «конструктор») — майстер таблиць, майстер форм, майстер звітів, будівник меню і т.п.;

—         створені для широкого використовування прототипів (шаблонів) структур баз даних, форм, звітів і т.д.

 1. Сервери баз даних — вид програмного забезпечення, призначений для створення і використовування при роботі в мережі інтегрованих баз даних в архітектурі клієнт-сервер, що успішно розвивається.

Розраховані на багато користувачі СУБД (типу Paradox, Access, FoxPro і ін.) в мережному варіанті обробки даних зберігають інформацію на файл-сервері -спеціально виділеному комп’ютері в централізованому вигляді, але сама обробка даних ведеться на робочих станціях. Сервери баз даних, навпаки, всю обробку (зберігання, пошук, видобування і передачу даних клієнту) даних виконують самостійно, одночасно забезпечуючи даними велике число користувачів мережі.

Загальним для різних видів серверів баз даних є використання реляційної мови SQL (Structured Query Language) для реалізації запитів до даних.

Більшість серверів баз даних може використовувати одночасно декілька платформ (Windows NT, Unix, OS/2 і ін.), підтримує широкий спектр протоколів передачі даних (IPX, TCP/IP, X.25 і ін.).

Деякі сервери реалізують розподілене зберігання інформації в мережі, підтримують інтерфейси на рівні виклику типу:

—         ODBC — Open DataBase Connectivity для доступу до різнорідних баз даних;

—         DAL — Data Access Language для створення запиту на вибірку даних, розподілених в мережа;

—         SAG/CLI — SQL Access Group/ Call Level Interface для розподілених запитів і ін.

 1. Генератори (сервери) звітів — самостійний напрям розвитку програмних засобів, що забезпечують реалізацію запитів і формування звітів в друкарському або екранному вигляді в умовах мережа з архітектурою клієнт-сервер.
 2. Текстові процесори — автоматичне форматування документів, вставка мальованих об’єктів і графіки, складання змісту і покажчиків, перевірка орфографії, шрифтове оформлення, підготовка шаблонів документів. Розвитком даного напряму програмних продуктів є видавничі системи.
 3. Табличний процесор — зручне середовище для обчислень силами кінцевого користувача; засоби ділової графіки, спеціалізована обробка (вбудовані функції, робота з базами даних, статистична обробка даних і ін.).
 4. Засоби презентаційної графіки — спеціалізовані програми, призначені для створення зображень і їх показу на екрані, підготовки слайд-фільмів, мультфільмів, відеофільмів, їх редагування, визначення порядку проходження зображень.
 5. Інтегровані пакети — набір декількох програмних продуктів, функціонально доповнюючих один одного, підтримуючих єдині інформаційні технології, реалізовані на загальній обчислювальній і операційній платформі.

Найбільш поширені інтегровані пакети, компонентами яких є:

—         СУБД;

—         текстовий редактор;

—         табличний процесор;

—         органайзер;

—         засоби підтримки електронної пошти;

—         програми створення презентацій;

—         графічний редактор.

Компоненти інтегрованих пакетів можуть працювати ізольований один від одного, але основні достоїнства інтегрованих пакетів виявляються при їх розумному поєднанні один з одним. Користувачі інтегрованих пакетів мають уніфікований для різних компонентів інтерфейс, тим самим забезпечується відносна легкість процесу їх освоєння. Інтегровані пакети ефективні і при груповій роботі в мережа багатьох користувачів.

Методо-орієнтовані ППП.

Даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від предметної області і функцій інформаційних систем, математичні, статистичні і інші методи рішення задач.

Найбільш поширені методи математичного програмування, розв’язок диференціальних рівнянь, імітаційного моделювання, дослідження операцій.

Методи статистичної обробки і аналізу даних (описова статистика, регресійний аналіз, прогнозування значень техніко-економічних показників і т.п.) мають всезростаюче застосування. Так, сучасні табличні процесори значно розширили набір вбудованих функцій, що реалізовують статистичну обробку, пропонують  інформаційні  технології  статистичного   аналізу.   Разом  з  тим необхідність у використовуванні спеціалізованих програмних засобів статистичної обробки, що забезпечують високу точність і різноманіття статистичних методів, також росте.

На базі методів мережного планування з економічними показниками проекту, формуванням звітів різного вигляду оформився новий напрям програмних засобів — управління проектами, і користувачами цих програм є менеджери проектів .

2. Офісні пакети прикладних програм в організації АРМ менеджера

Даний клас програмних продуктів охоплює програми, що забезпечують організаційне управління діяльністю офісу:

 1. Органайзери (планувальники) — програмне забезпечення для планування робочого часу, складання протоколів зустрічей, розкладів, ведення записної і телефонної книжки.

До складу програм органайзерів входять: калькулятор, записник, годинник, календар і т.п. Найбільш часто подібне програмне забезпечення розробляється для ноутбуків, персональних комп’ютерів блокнотного типу.

 1. Програми-перекладачі, засоби перевірки орфографії і розпізнавання тексту включають:

—         програми-перекладачі, призначені для створення перекладу початкового тексту вказаною мовою;

—         словники орфографії, що використовуються при перевірці текстів;

—         словники синонімів, що використовуються для стильової правки текстів;

—         програми для розпізнавання зчитаної сканерами інформації і перетворення в текст.

До них відносяться:

—         ППП OCR CuneiForm 2.0 — забезпечує розпізнавання змішаних російсько-англійських текстів, у форматі RTF зберігається як текст, так і ілюстрації;

—         ППП OCR Tiger — шрифтова система, що сама навчається, розпізнавання російської мови з можливістю автоматичного вибору шрифту з бібліотеки, забезпечує багатосторінкове введення текстів;

—         ППП Stylus Lingvo Office реалізує весь цикл «від аркуша до аркуша» — за допомогою сканера здійснюється прочитування текстового зображення, що знаходиться на надрукованому аркуші;

—         Fine Reader здійснює розпізнавання оптичних образів і запис зчитаної інформації в текстовому вигляді;

—         Stylus for Windows виконує переклад на вказану мову;

—         коректор орфографії Lingvo Corrector і резидентний словник Lingvo здійснюють перевірку і правку. Результат перекладу представляється у форматі текстового редактора Word for Windows і ін.

 1. Комунікаційні ППП — призначені для організації взаємодії користувача з видаленими абонентами або інформаційними ресурсами мережі.

В умовах розвитку глобальної інформаційної мережі Internet з’явився новий клас програмного забезпечення — браузери, засоби створення WWW-сторінок. Вони розрізняються можливостями підтримки мови HTML, використовуванням кольору     при     оформленні     фону,     тексту,     форматуванням     тексту, використовуванням графічних форматів зображень, таблиць, фонового звуку, мультиплікації і т.п. Більшість браузерів використовує мову Java.

Електронна пошта також стає обов’язковим компонентом офісних ППП. Вони розрізняються платформами, на яких працюють (DOS, Windows З.х, Windows 95, Windows NT, Macintosh), ціною і умовами розповсюдження, підтримуваними транспортними протоколами, інтерфейсом з сітями. Електронна пошта повинна забезпечувати шифрування передаваної інформації, факсиміле підписи, перевірку орфографії на будь-якій з мов, управління повідомленнями по електронній пошті (сповіщення про нову пошту, організація поштових ящиків, пошук, цитування кореспонденції і т.д.).

Настільні видавничі системи.

Даний клас програм включає програми, що забезпечують інформаційну технологію комп’ютерної видавничої діяльності:

—         форматування і редагування текстів;

—         автоматичне розбиття тексту на сторінки;

—         створення заголовків;

—         комп’ютерну верстку друкарської сторінки;

—         монтування графіки;

—         підготовку ілюстрацій і т.п.

ППП Adobe Page Maker 6.0 забезпечує підготовку багатосторінкових кольорових публікацій, гнучкий дизайн сторінок, високоякісний друк. Формат друкарської сторінки — А2, допустимий максимальний розмір публікації більше 1060 мм. Розширені можливості по верстці: необмежене число сторінок-шаблонів, які можуть використовуватися в одній публікації; застосування різних ефектів до кольорових зображень; настройка різкості і регулювання кольорів в імпортованих файлах; можливо закріплення розташування об’єктів на сторінці, автоматичне вирівнювання об’єктів.

Розроблені і включені нові колірні бібліотеки, використовуються нові технології HiFi Color і PANTONE Hexachrome, які розширюють колірну гамму традиційного офісного друку.

Програмні засоби мультимедіа.

Цей клас програмних продуктів є відносно новим, він сформувався у зв’язку із зміною середовища обробки даних, появою лазерних дисків високої плотності запису з гарними технічними параметрами за доступними цінами, розширенням складу периферійного устаткування, що підключається до персонального комп’ютера, розвитком мережної технології обробки, появою регіональних і глобальних інформаційних мереж, що мають в розпорядженні свої потужні інформаційні ресурси. Основне призначення програмних продуктів мультимедіа-освіти і використовування аудіо- і відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача.

Програмні продукти мультимедіа зайняли лідируюче положення на ринку у сфері бібліотечного інформаційного обслуговування, процесі навчання, організації дозвілля. Бази даних комп’ютерних зображень витворів мистецтва, бібліотеки звукових записів і створюватимуть основу для прикладних повчальних систем, комп’ютерних ігор, бібліотечних каталогів і фондів.

Системи штучного інтелекту

Даний клас програмних продуктів реалізує окремі функції інтелекту людини. Основними компонентами систем штучного інтелекту є база знань, інтелектуальний інтерфейс з користувачем і програма формування логічних висновків. Їх розробка йде за такими напрямами:

—         програми-оболонки для створення експертних систем шляхом наповнення баз знань і правил логічного висновку;

—         готові експертні системи для ухвалення рішень в рамках певних предметних областей;

—         системи управління базами знань для підтримки семантичних моделей (процедуральної, семантичної мережі, фреймової, продукційної і ін.);

—         системи аналізу і розпізнавання мови й ін.

Як правило, інтелектуальний інтерфейс включає:

—         діалоговий процесор природною мовою;

—         планувальник, що перетворює опис задачі в програму рішення на основі інформації бази знань;

—         монітор, що здійснює управління компонентами інтерфейсу.

Висновки

Одна із основних проблем вибори автоматизованої системи для підприємства полягає в тому, що керівництво часто не готове до чіткого формулювання своїх потреб в автоматизації. Чи буде вибрана комплексна система, чи програми, які розв’язують конкретні завдання цього етапу,залежить від низки причин. Безумовно, на вибір системи вплине і масштабність підприємства, і його фінансове положення.

Під час вибору тієї або іншої системи для підприємства необхідно брати до уваги, що автоматизація заради автоматизації не має сенсу.

Основною метою повинна бути якість управління. Будь-яка із систем — тільки механізм для підвищення ефективності управління, прийняття правильних стратегічних і тактичних рішень на підставі своєчасної і достовірної інформації, що видається керівному персоналу за допомогою інформаційної системи. Вибрана система повинна допомогти підприємству вийти на новий рівень роботи й оптимізувати управління підприємством. І, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу.

Список використаної літератури

 1. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підпримствах : навч. посіб. / В. М. Гужва. – К. : КНЕУ, 3001. – 400 с.
 2. Золотарьова Т. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ДонДУУ, 2006. — 104с.
 3. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / М. І. Татарчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 291 с.
 4. Фетісов В. Автоматизоване робоче місце менеджера: навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 390с.