Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Маркетинг

Реклама в пресі, на радіо, на телебаченні: переваги та недоліки
Вступ У сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії такого суб’єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу роль у... докладніше


Медіапланування як комплекс позитивних рішень, що ведуть до ефективної рекламної кампанії
Вступ Впровадження сучасних технологій виробництва реклами і її поширення припускає збільшення витрат на рекламу, які займають одне з центральних місць по прийняттю управлінських рішень з підтримання конкурентних переваг комерційних... докладніше


Маркетинг менеджмент транснаціональних корпорацій (на прикладі ТОВ «System Integration Service»)
ВСТУП Розвиток ринку інформаційних технологій є надзвичайно актуальним в сучасних умовах як у світовому масштабі, так і в Україні зокрема. Це пов’язано із прагненням держав до інноваційного шляху розвитку.... докладніше


Концепции маркетинга персонала, основные подходы к их трактовке
Введение Для успешного регулирования конъюнктуры на рынке рабочей силы необходимо использовать методологию маркетинга. Квинтэссенция маркетинга состоит в ориентации на потребителя, производство того, что пользуется спросом, что можно выгодно продать.... докладніше


Особенности разработки комплекса международного маркетинга для Франции
1. Географические расположение и его влияние на международный маркетинг, климатические условия Франция является самой большой страной Европейского Союза, ее общая площадь вместе с департаментами и заморскими территориями составляет 643,4... докладніше


Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери
Вступ Особливе місце у механізмах та стратегії реалізації соціального розвитку регіону займає соціально-економічна політика на етапі посилення та домінування транзитивних тенденцій у соціально-економічному розвитку країни з характерним руйнуванням усталених... докладніше


Маркетинг у системі управління бізнесом
Вступ Актуальність теми. З впровадженням в практику концепції маркетингового підходу стало очевидним, що компанія може досягти успіху коли вся її діяльність спрямована на задоволення потреб цільових потенційних споживачів більш... докладніше


Значення маркетингу в сучасних стратегіях розвитку бізнесу
Вступ Знання теорії та практики маркетингу необхідне сучасному підприємцеві, ученому, студентові, а також покупцеві та споживачеві. Головна мета маркетингу – отримання прибутку підприємцем за допомогою задоволення запитів і вимог... докладніше


Маркетингова діяльність ТНК на ринку України
Вступ Найважливішою складовою і одночасно головним механізмом загальних процесів глобалізації виступає транснаціоналізація. Вона є найбільш суттєвим елементом і одним із основних контурів – регуляторів, що забезпечують єдність функціонування світової... докладніше


Бенчмаркетинг: сутність та можливість використання підприємствами АПК України
Вступ Зростання цін на енергоносії та лібералізація зовнішньої торгівлі України примушує вітчизняні підприємства до пошуку нових засобів та методів підвищення конкурентоспроможності, продуктивності та ефективності виробництва. Існуючі розробки вітчизняних науковців... докладніше


Цінові стратегії на ринку монополістичної конкуренції
Вступ Актуальність теми. Головною метою економічної діяльності будь-якого підприємства, що діє на ринку, є одержання максимального прибутку, який безпосередньо залежить від кількості реалізованого протягом певного часу товару за ринковою... докладніше


Процес маркетингу: поняття маркетинг (мікромаркетинг, макромаркетинг)
Вступ Актуальність теми. Як будь-яка система, маркетинг представляє собою єдність процесів, пов’язаних з зовнішнім і внутрішнім середовищем. Забезпечення єдності цих процесів забезпечує досягнення поставлених цілей організації. Головним процесом у... докладніше


Використання франчайзингу у мiжнародному маркетингу
Вступ Актуальність теми. Фінансова політика в контексті інтенсифікацію використання нетрадиційних форм міжнародної економічної діяльності, насамперед франчайзингових, які дозволяють суттєво розширити залучення зовнішніх чинників до вирішення національних економічних проблем. Тому... докладніше


Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение
Введение Поведение потребителей — фундамент, на котором строится вся маркетинговая концепция. Глубокое знание потребителей — предпосылка успешного ведения маркетинговой деятельности, основа выбора целевого рынка формирования маркетингового комплекса. Успешность стратегического... докладніше


Вивчення характеристик кінцевих споживачів
Вступ На сучасному етапі розвитку економіки особливе значення має ефективне регулювання процесів розвитку споживчого ринку, оскільки споживчий ринок є однією з її найважливіших частин. Саме тут реалізуються повсякденні потреби... докладніше


Маркетинг у медицині та фармації
Вступ Становлення ринкових відносин у системі охорони здоров’я України відбувається досить хаотично і нерівномірно у регіональному зрізі. У зв’язку з цим залишається недостатньо відпрацьованим процес регулювання надання медичних послуг... докладніше


Направление контроля в маркетинге
Введение При осуществлении контроля маркетинга предприятие может обходиться силами собственной ревизионной службы, то есть осуществлять внутренний контроль или привлекать для этой работы независимых экспертов на основе договора с какой-либо... докладніше


Застосування маркетингових інструментів управління рекламним бізнесом в практичній діяльності українських підприємств суб’єктів рекламного бізнесу
Вступ Нині достатньо актуальною є проблема забезпечення ефективної спільної діяльності торговельних підприємств та маркетингових або рекламних агентств. Торговельні підприємства наголошують на необхідності партнерських відносин, відповідальності агентств за якість роботи,... докладніше


Принципи маркетингу та сутність
Зміст 1. Що таке маркетинг та чим він відрізняється від виробничо-збутової діяльності 2. Які функції виконує підприємство що діє на принципах маркетингу? Список використаної літератури 1. Що таке маркетинг... докладніше


Международный маркетинг и его значения во внешнеэкономической деятельности
Введение Международный маркетинг — это маркетинговая деятельность компании на рынках зарубежных государств, стратегия международного развития. Международный маркетинг способствует не только росту, но и выживанию фирм. Причины и цели выбора... докладніше


Розробка продуктивної стратегії фірми
Вступ Сучасна вітчизняна економіка характеризується подальшим удосконаленням економічної стратегії за всіма рівнями управління. Тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення вітчизняних ринків, посилення конкуренції, перспективи входження підприємств у господарські зв’язки обумовлюють необхідність... докладніше


Ціноутворення. Питання до екзамену
1. Сутність та соціально-економічне значення ціни Найпростішим й історично першим визначенням ціни є: ціна — це грошовий вираз вартості. Воно відображає період розвитку простого товарного виробництва (тобто до виникнення... докладніше


Зміст та особливості американської та європейської шкіл маркетингу
Вступ 1. Сучасне розуміння маркетингу 2. Європейський підхід до розуміння маркетингу 3. Американська концепція маркетингу Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасний менеджмент просто не мислимий без участі маркетингових підходів,... докладніше


Маркетинг у сфері торгівельного обслуговування населення
Вступ Процеси ринкового реформування народногосподарського комплексу України найбільш відчутно вплинули на розвиток сфери обігу товарів народного споживання, суб’єкти якої покликані забезпечувати двоєдине завдання: 1) доведення товарів як споживних вартостей... докладніше


Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя
Вступ Актуальність теми. Ринок є одним з найбільших досягнень цивілізації, загальноекономічним явищем, характерним для будь-якого способу виробництва, де діють закони товарного господарства. Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості... докладніше


Маркетингові чинники, що впливають на споживчу поведінку та діяльність суб’єктів ринку
Вступ Аналіз теоретико-економічної спадщини показує, що предметно поведінка індивідуальних споживачів стала цікавити представників економічної науки починаючи з ХХ століття. Теорія граничної корисності напевно може вважатися першою економічною школою, в... докладніше


Формування комплексу маркетингових комунікацій: алгоритм та зміст їх складових
Вступ Розвиток суспільства викликає появу нових технологій, що у свою чергу стають сучасними засобами комунікації. Для успішної й ефективної роботи спеціалісту з маркетингу необхідно відстежувати появу таких новинок і... докладніше


Поняття управління маркетингом в системі маркетингових досліджень
Вступ Залежно від використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів маркетингові дослідження поділяють на наступні види: Кабінетні дослідження – використовуються офіційні друковані джерела інформації. Кабінетні дослідження... докладніше


Маркетингові стратегії охоплення ринку
Вступ Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже... докладніше


Особливості конкурентної боротьби на олігополістичному ринку диференційних благ
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція підприємств-товаровиробників. Практично, це завжди конкуренція з відомими світовими виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок,... докладніше


Сучасна концепція маркетингу
Вступ Сучасні концепції розвитку маркетингу Впровадження сучасних концепцій маркетингу в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом діяльності різних галузей, що пояснюється... докладніше


Просування товарів на ринок: створення образів та стимулювання попиту покупців
Вступ Після підписання сигнального примірника, а через певний час — і вивезення готового накладу видання зі складу поліграфічного підприємства — для видавця починається ще один, не менш відповідальний, етап... докладніше