Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Шпаргалки

Соціальна робота як наука
Соціальна робота як наука – це сфера людської діяльності, функція якої полягає у розробці та теоретичній систематизації об’єктивних знань про певну дійсність – соціальну сферу і специфічну соціальну діяльність.... докладніше


Вопросы к экзамену по экономике
Вопросы по экономике 1. Что общего и каковы особенности в определении понятия "экономическая политика", данном представителями различных экономических течений? Согласно общепринятому определению, экономическая политика, система экономических мероприятий, осуществляемых государством... докладніше


Історія українського суспільства — Питання до екзамену
1. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов'янської спільноти на території України В історичній науці однією з центральних є проблема походження народу (етногенез). її розв´язання дає змогу з´ясувати ареал зародження... докладніше


Підприємницьке право. Питання та відповіді до екзамену
1. Поняття та предмет господарського (підприємницького) права 2. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 3. Види та умови здійснення підприємницької діяльності 4. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької... докладніше


10 / 11 / 2020
Операційний менеджмент — питання і відповіді до екзамену
Операційна стратегія 1. В чому полягає об’єктивність законів управління виробництвом? В управлінні виробництвом особливу роль відіграє суб’єктивний фактор. Його абсолютизація і переоцінка ведуть до волюнтаризму, вольових методів керівництва, створюють... докладніше


Економічна теорія. Відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії та закони, їх класифікація Економічні закони, їх об’єктивний характер. У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Управління пероналом. Питання і відповіді до екзамену
1. Поняття «населення». Населення як суб’єкт економічних відносин, демографічна база для формування трудових ресурсів У міжнародній доктрині під поняттям населення розуміють сукупність індивідів, які проживають у даний момент на... докладніше


Загальна психологія — Питання та відповіді до екзамену
1. Психологія як наука Психологія — наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором... докладніше


Загальна економіка — Питання та відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів. їх класифікація У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Фінанси підприємств: теоретичні питання до екзамену
Фінанси підприємств 1. Поняття, сутність та форми прояву фінансів підприємств як складової частини фінансової системи України Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових... докладніше


Банківська справа — Питання до екзамену
Дисципліна «Банківські операції»: 1. Побудова банківської системи в Україні Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність».... докладніше


БЖД та Цивільний захист — Питання до екзамену
Блок 1 1. Дисципліна «Безпека життєдіяльності», її завдання, мета вивчення, об’єкт і предмет дослідження Метою Дисципліни «Безпека життєдіяльності» є вивчення діяльності людини та створення умов безпеки в середовищі її... докладніше


Менеджмент — Питання до екзамену
1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент» Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях. Менеджмент — це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію.... докладніше


Філософії як наука та світогляд — Питання до екзамену
1. Філософії як наука та світогляд. Основне питання філософії як філософська проблема Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він походить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях... докладніше


30 / 07 / 2020
Міжнародне публічне право — Питання до екзамену
1. Класифікація міжнародних правопорушень Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний... докладніше


25 / 07 / 2020
Ціноутворення. Питання до екзамену
1. Сутність та соціально-економічне значення ціни Найпростішим й історично першим визначенням ціни є: ціна — це грошовий вираз вартості. Воно відображає період розвитку простого товарного виробництва (тобто до виникнення... докладніше


Менеджмент: питання до екзамену
1. Економіка підприємства: 1. Охарактеризуйте відрядну систему оплати праці по підприємстві Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і... докладніше


Трудове право. Питання до заліку
Зміст 1. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення 2. Поняття та підстави виникнення трудових правовідносин 3. Зміст та структура трудових правовідносин 4. Фізичні особи (працівники) як суб'єкти... докладніше


9 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Національна економіка — Питання до екзамену
1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни. Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених... докладніше


Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену з «Історії держави і права зарубіжних країн»
1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей... докладніше


22 / 06 / 2020
Історія держави і права зарубіжних країн. Питання для підготовки до екзамену
1. Предмет і метод вивчення історії держави і права Предметом історії держави і права зарубіжних країн є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права... докладніше


29 / 05 / 2020
Права та свобода людини. Питання до екзамену
1. Поняття «прав», «свобод», «обов’язків» людини і громадянина в різні історичні епохи Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного,... докладніше


29 / 05 / 2020