Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Шпаргалки

Етнопсихологія — відповіді до екзамену
1. Етнопсихологія як наука Етнопсихологія (від грецького ethnos — народ, psyche — душа, logos — знання) — галузь психологічної науки, що вивчає психологічні особливості різних народів і культур, буквально... докладніше


Психологія — запитання та відповіді до заліку
1. Структура Національної системи соціально-психологічної служби України Національна соціально-психологічна служба об’єднує державні органи й організації, що виконують практичні роботи у галузі соціальної педагогіки, прикладної соціології та психології. До неї... докладніше


Міжнародний туризм, сутність, форми — Відповіді до екзамену
Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен Роль туризму у духовному розвитку людини, формуванні інтелектуально й духовно сприйнятливої, комунікативно відкритої суспільної особистості важко переоцінити. Недаремно давні римляни полюбляли повторювати... докладніше


Управління проектами туристичного підприємства — Відповіді до екзамену
Теоретичні засади управління проектами туристичного підприємства. Необхідність ефективного управління туристичними проектами є надзвичайно актуальним питанням і потребує ретельного вивчення. Сучасний туристичний бізнес не допускає довготривалих зволікань, а примхливі споживачі... докладніше


Відповіді до екзамену «Порівняльна адвокатура»
Поняття порівняльного правознавства. Основні завдання курсу «Порівняльна адвокатура» Порівняльне правознавство, або юридична компаративістика (лат. comparativus — порівняльний), — наука, яка займається дослідженням загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і... докладніше


19 / 12 / 2022
Відповіді до екзамену з філософії
1. Соціокультурна зумовленість філософії Філософська галузь знань з’являється з одного боку, як нагальна потреба окремо взятої людини(бо вона хоче бути щасливою), так і суспільства в цілому. Це означає, що... докладніше


Відповіді до державного іспиту з предмету “Цивільне право”
1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До майнових відносин,... докладніше


20 / 10 / 2022
Страхові послуги — питання для контрольної роботи
1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя Процес реалізації страхової послуги умовно можна розбити на три етапи: 1) аквізиція; 2) контроль за об’єктом страхування; 3) урегулювання питань... докладніше


Питання до державного іспиту з кримінального права
          1. Кримінально-правові норми та їх структура Кримінально-правова норма, як і будь-яка правова норма, має три-ланкову структуру: гіпотезу, диспозицію і санкцію. Гіпотезу, тобто умову, за якої застосовується правова норма,... докладніше


20 / 10 / 2022
Сутність операційного менеджменту, основні етапи розвитку
1. Сутність операційного менеджменту Операційний менеджмент (Operatіons Management) — це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і вдосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно... докладніше


Конституція зарубіжних країн (Великобританії, США, Франції, Німеччині і Росії) історична класифікація
1. Конституція зарубіжних країн (Великобританії, США, Франції, Німеччині і Росії), поняття історична класифікація, основні риси, структура, фактична юридична конституція, функції та принципи, порядок прийняття внесення змін Конституція – основний... докладніше


22 / 08 / 2022
Відповіді до екзамену з дисципліни «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності»
1. Охарактеризувати способи організації контуру управління (принципи управління) Загальні принципи управління характеризуються тим, що мають універсальний характер, впливають на всі сфери управління і на всі галузі народного господарства. До... докладніше


Відповіді до іспиту з дисципліни “Філософія”
1. В чому схожість та відмінність розуміннія філософії у Платона (Діалоги «Федон» та «Теєтет), Декарта («Начала философии») та Гегеля («Кто мыслит абстрактно?»)? «Лінією Платона у філософії» дотепер називають школи... докладніше


Відповіді до екзамену з предмету «Основи економічної теорії»
1. Виникнення та історичний процес розвитку економічної науки Термін „економія» („ойкономія», від грец. „ойкос «-дім, господарство, „номос» — правило, закон), виник в епоху античного рабства. Він означав певну систему... докладніше


Відповіді до заліку з предмету «Основи екології і екологічного права»
1. Причини виникнення науки екології, її розвиток. Сучасна структура Як і всі інші біологічні науки, екологія розвивалася безперервно, але нерівномірно. І як більшість наук, екологія має свою передісторію. Нагромадження... докладніше


21 / 06 / 2022
Ответы к экзамену по курсу «Политология»
1. Политика как общественное явление. Происхождение, структура и функции политики в обществе Политика имеет сложную структуру. В качестве основных элементов обычно выделяют: политическое сознание; субъекты политики; политическую организацию; политические... докладніше


Основи наукових досліджень та організація науки — Відповіді до екзамену
1. Наука як фактор розвитку суспільства:  її  зміст та  функції Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно пов´язано зі зростанням інтелекту людей. Ф. Енгельс писав, що спочатку праця, а... докладніше


Відповіді на питання з предмету «Медіаправо»
1. Основні принципи інформаційних відносин в Україні Інформаційними правовідносинами можуть вважатися суспільні відносини, які виникають з приводу одержання, перероблення, використання або зберігання інформації. Основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість... докладніше


10 / 06 / 2022
Персональний менеджмент — Відповіді до екзамену
1. Зміст поняття самоменеджмент, сутність, переваги, порівняльний аналіз концепцій, функції Поняття «самоменеджмент» введено у вживання директором німецького Інституту раціонального використання часу Л.Зайвертом. Деякі автори при описі проблем і методів... докладніше


Застосування правових норм — питання і відповіді до екзамену
1. Соціальна цінність і основні форми реалізації права та правових норм Соціальна цінність — значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп... докладніше


2 / 05 / 2022
Підприємницьке право – питання до екзамену
1. Поняття, види та правовий статус підприємництва Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного... докладніше


8 / 04 / 2022
Європейський Союз в міжнародних відносинах
ЄС як особливий актор сучасних міжнародних відносин і суб’єкт міжнародної політики. Роль Європейського Союзу в міжнародних відносинах виходить далеко за межі позицій та дій щодо Спільної зовнішньої політики та... докладніше


Криза еволюціонізму та антипозитивістські течії в соціології кінця XIX — початку XX ст.
Видатні західноєвропейські і американські соціологи на межі XІX – XX ст. (Ф.Тьоніс, Г.Зіммель, Е.Дюркгейм, М.Вебер, В.Парето) в умовах кризового стану буржуазного суспільства намагаються звернутися до вивчення його норм і... докладніше


Якість соціологічної інформації: основні характеристики
Соціологічна інформація, яку містять документи, іноді дублює дані, одержані іншими методами (опитування, спостереження). Тоді вона стає засобом для перевірки і контролю їхньої надійності. Під надійністю соціологічної інформації, як правило,... докладніше


Характеристика французької школи соціального знання
Французька соціологічна школа – один з панівних напрямків французької соціології к. 19 – пер. пол. 20 ст., заснований Е. Дюркгаймом. Основні представники: Еміль Дюркгайм, Марсель Мосс (очолив школу і... докладніше


Теоретична соціологія Є.Гіденса
Найбільш видатним сучасним соціологом Великої Британії та одним із небагатьох впливових теоретиків світу є  Ентоні Гідденс (1938). Великим внеском Е. Гідденса у розвиток соціологічного знання є його теорія структурації, ... докладніше


Громадська думка: структура, зв’язки. Роль ЗМІ у формуванні громадської думки
Як соціальний феномен, громадська думка має такі сутнісні характеристики: — вона є не арифметичною сумою думок окремих індивідів щодо певного питання, а інтегративним утворення, яке має історичні, часові, територіальні... докладніше


Формування цінностей і ціннісних орієнтацій в Україні на сучасному етапі
За останні десятиріччя як в нашій країні так і за кордоном проблема цінностей і ціннісних орієнтацій набула особливої актуальності. Ці поняття є об’єктом дослідження багатьох наук зокрема, філософії, психології,... докладніше


Д.Хоманс і П.Блау про механізми соціального обміну
Теорія обміну визначає соціальну поведінку як взаємодію людей, які перебувають у безперервних процесах матеріального та нематеріального обміну один з одним, що можна пояснити положеннями, основаними на психологічному біхевіоризмі. Відповідно... докладніше


Трудовий колектив як суб’єкт та об’єкт соціального управління
До трудових колективів відносять виробничі (промислові, будівельні, творчі, управлінські тощо). В залежності від змісту діяльності колективи, поряд із спілкуванням, володіють ще й специфічними закономірностями функціонування та розвитку. Весь соціально-психологічний... докладніше


Типи вибірок в соціологічному дослідженні. Розрахунок обсягу та процес формування вибірки
Вибіркова сукупність — певна кількість відібраних за суворими правилами елементів генеральної сукупності. Вона нібито є мікромоделлю генеральної сукупності, її структура повинна максимально збігатися зі структурою генеральної сукупності за основними... докладніше


Головні категорії розуміючої соціології М.Вебера
Німецький соціолог Макс Вебер (1864-1920) вважається засновником розуміючої соціології та теорії соціальної дії. В основі його соціологічної системи лежить ідея якісної відмінності соціогуманітарних наук від природознавства. Ця відмінність полягає,... докладніше


Теорія наслідування Г.Тарда
Основна теза концепції Тарда полягає в тому, що соціальні явища є психічними за своєю природою. Вчений порівнював суспільство з мозком, кліткою якого є індивідуальний мозок. Суспільні відносини Г.Тард зводив... докладніше


Теорія етноцентризму та амальгамації в соціології Л.Гумпловича та Г.Самнера
Геополітичні ідеї фактично започатковані у працях Л. Ґумпловича та Ф. Ратцеля, які, на відміну від детерміністів, пов’язували вплив особливостей географічного середовища не з розвитком людського суспільства взагалі, а зі... докладніше


Теорії особистості. Соціологічна структура особистості
Соціологія розглядає особистість як члена соціуму, носія певних соціальних функцій. Тож найбільш поширеною соціологічною теорією особистості є відтворення її через сукупність виконуваних нею ролей. Серед соціологів, які стояли біля... докладніше


Світ-системний аналіз І.Валерстайна
Концепція світ-системного аналізу І. Валерстайна  в останні два десятиліття перетворилася на впливовий напрям сучасної соціологічної теорії і виступає як альтернатива традиційній соціології. Валерстайнівська критика спрямована перш за все на ті... докладніше


Теоретико-підготовчий етап соціологічного дослідження
Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та прорахунку допущені на цьому етапі, дуже важко або неможливо виправити. Витрати часу на нього, як правило, значніше... докладніше


Предмет та функції соціології громадської думки
Соціологія громадської думки — спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає сутність громадської думки, її структуру, функції, канали висловлювання, закономірності її функціонування в різноманітних сферах суспільного життя, політичній, економічній діяльності, соціальному... докладніше


Концепції індустріального і постіндустріального суспільства в сучасній західній соціологічній теорії
Концепція «постіндустріального суспільства» Деніела Белла створена для теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства. Белл визначає постіндустріальне суспільство, як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів... докладніше


Предмет та функції конфліктології
До об’єкта конфліктології ми відносимо всі прояви конфліктної соціальної взаємодії у сучасному світі. До предмету конфліктології відносять закономірності виникнення, ескалації і розв’язання конфліктів, у тому числі й теоретичні основи... докладніше


Предмет та об’єкт соціологічного знання
Складаючись з гуманітарних наук, соціологія витворює ядро соціальних наук. Об’єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки вона досить мінлива, то предмет соціології надзвичайно складно визначити, він... докладніше


Роль соціологічної інформації в державному управлінні та соціальній сфері
Основою державного управління є інформація як сукупність будь-яких знань, даних, фактів, характеристик про відповідні предмети, явища, процеси, відношення і т. ін. По суті, всі управлінські процеси — це не... докладніше


Поштове, пресове і телефонне опитування: переваги і недоліки
Розрізняють такі анкетні опитування громадської думки: роздавальне, телефонне, пресове, поштове (у тому числі електронною поштою), комп’ютерне. Роздавальне опитування — основний вид анкетного опитування. У цьому випадку дослідник безпосередньо вручає... докладніше


Потреби та інтереси людини в процесі праці
Діяльність — це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби. Потреби — це нужда, необхідність... докладніше


Поняття та сутність організації. Структура організації
Організація — група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей. Всі організації мають загальні для них характеристики. 1) всі організації використовують чотири види ресурсів:... докладніше


Соціологічний підхід — розкриття особливостей функціонування культури як багатошарової системи
Динаміка культури характеризує трансформаційні процеси всередині культури й у взаємодіях культур, які специфічні цілісністю, закономірністю, спрямованістю і впорядкованістю провідних тенденцій. Для динаміки культури характерною є усталеність взаємодії компонентів, періодичність... докладніше


Поняття соціальної групи та її види
Соціальна група — це певна сукупність людей, об’єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле. За характером взаємозв’язків групи можна поділити на умовні та реальні. Умовні групи об’єднуються... докладніше


Соціологічні методи дослідження ефективності ЗМІ та реклами
Соціологічне дослідження проблем ефективності ЗМІ, впровадження їхніх результатів у журналістську практику буде сприяти більш повному відображенню процесу соціально-економічного розвитку суспільства. Об’єктом соціології ЗМІ є, насамперед читачі. слухачі. їх інтереси.... докладніше


Сім’я, структура та функції. Стратегія сімейної політики в Україні
Сім’я є клітиною суспільства дуже близькою до суспільства, в якому вона функціонує. Суспільні порядки, за яких живуть люди певної історичної епохи і певної країни, обумовлюються ступенем розвитку з одного... докладніше


Поняття тотальної інституції в теорії І.Гоффмана
І. Гофман, як і інші автори, стверджує, що тотальні інститути своїм існуванням, своїми повсякденними практиками й нормами спрямовані у першу чергу на придушення особистості. Тотальні інститути можна поділити на... докладніше


Поняття „система», „соціальна система». Основні риси соціальної системи
Система — це певним чином упорядкована множинність взаємозв’язаних між собою елементів, які утворюють єдине ціле. Соціальна система — це ключове поняття сучасної соціології, воно має великі пізнавальні можливості. Щоб... докладніше


Поняття „парадигми» в соціології. Основні види парадигм
Поняття «парадигма» ввів у науковий обіг американський соціолог Т. Кун. Під соціологічною парадигмою розуміють сукупність основних принципів і положень певної теорії, що мають власний поняттєвий апарат і визнаються групою... докладніше


Політика як соціальний інститут
Сутність політики нерозривно пов’язана з двома категоріями — політичною владою і політичним управлінням. Адже метою діяльності будь-якого політичного суб’єкта є боротьба за владу та її здійснення. В свою чергу... докладніше


Соціологія символічних форм П.Бурдйо
Соціологія П’єра Бурдьє носить глибоко критичний і рефлексивний характер. Його діалектичне і часом парадоксальне мислення спрямоване на критику не лише соціальної та політичної реальності сучасності, а й на саму... докладніше


Мотивація та стимулювання в системі управлінської діяльності
Між мотивацією й кінцевими результатами діяльності менеджера немає однозначного зв’язку через дію випадкових і суб’єктивних факторів (здібності працівника, настрій у даний момент, розуміння ситуації, вплив інших осіб тощо). Залежно... докладніше


Особливості соціалізації в Україні на сучасному етапі
Усвідомлення місця людини в системі соціально-політичних відносин потребує розгляду поняття політичної соціалізації, тобто комплексу тих соціально-політичних процесів, які готують людину до активного політичного життя, участі в політичному житті, визначають... докладніше


Характеристика методу фокус-груп. Особливості його застосування
Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10-ма особами, які мають подібні характеристики (освіта, вік, сімейний стан, фах), з метою визначення їхніх поглядів, ставлення до певної маркетингової проблеми, до способів... докладніше


Особистість у системі соціальних зв’язків. Етапи і агенти соціалізації
Елементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство відбувається через різноманітні соціальні спільноти: групи, інститути, організації та системи прийнятих у суспільстві норм і цінностей (культуру). Внаслідок цього людина... докладніше


Опитування як метод соціологічного дослідження: класифікація, сфери застосування
Опитування — як метод пізнання соціальних явищ та процесів — має давні традиції в соціології. Не тільки соціологи, а й журналісти, педагоги, психологи, працівники багатьох інших сфер використовують цей... докладніше


Психоаналітична соціологія З.Фройда
Поштовх до розвитку психоаналітичних теорій дало психологічне вчення відомого австрійця Зигмунда Фрейда (1856—1939), який висунув гіпотезу про домінуючу роль у людському житті несвідомих імпульсів, переважно сексуального характеру. Але між... докладніше


Основні методологічні підходи до аналізу й розуміння суспільства
Існують два — матеріалістичний та ідеалістичний — підходи до розуміння суспільства та його історії. Ідеалістичний підхід — вважати першопричиною розвитку суспільства дух, ідею, свідомість (наприклад, вчення що соціальний поступ,... докладніше


Основні методи збору первинної інформації
Основними методами збору первинної інформації є опитування, спостереження, експеримент, рідше використовують імітацію. Найважливішим з них є опитування. Воно відіграє основну роль у забезпеченні підприємства чи організації відповідною маркетинговою інформацією.... докладніше


Органістичний підхід до суспільства Г.Спенсера
Герберта Спенсера вважають засновником органічної школи в соціології. У фундаментальній праці «Основи соціології» (1877) Спенсер проводив аналогії між біологічною і соціальною еволюцією, між живим організмом і суспільством, наприклад: суспільство... докладніше


Характеристика мотиваційних теорій
До змістовних теорій мотивації належать такі: теорія потреб А. Маслоу, теорія Х/У Д. Мак-Грегора, теорія двох факторів Ф. Герцберга, продуктивності Д. Мак-Клелланда, теорія очікувань В. Врума тощо. А. Маслоу... докладніше


Національно-етнічна структура суспільства. Особливості етнічних конфліктів
Основою соціальної структури суспільства є соціальна спільність, що являє собою реально існуючу сукупність індивідів і відрізняється соціальними зв’язками й відносною цілісністю. Об’єднання індивідів у соціальні спільності відбувається на основі... докладніше


Комунікативний поворот у соціології (К.О. Апель, Ю. Габермас)
В основу всього комплексу етичних імперативів Апель покладає принцип «ідеальної комунікативної спільноти» як контролюючої інстанції, що має забезпечити умови згоди й осмисленості при обговоренні і прийнятті будь-яких моральних норм.... докладніше


Молодь: критерії виділення в окрему соціальну группу
Полеміка між вченими з приводу визначення молоді, критеріїв виділення її у самостійну групу, вікових меж мають давню історію. Учені розділяють різні підходи до предмету вивчення-з позицій соціології, психології, фізіології,... докладніше


Програма соціологічного дослідження як науковий документ
Програма соціологічного дослідження — це документ, що розкриває досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення, в якому всебічно обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного дослідження. Програма містить відповідно... докладніше


Місце О.Конта в історії соціології
Конт вніс серйозний вклад у формування онтологічних парадигм соціологічного знання, тобто ключових представлень про соціальну реальність. Він доводив що став парадигмальним тезу про те, що соціальна реальність — частина... докладніше


Методи соціального прогнозування
Розрізняють різні види соціального прогнозування. За проблемно-цільовим критерієм соціальне прогнозування поділяється на пошукове й нормативне. Пошукове соціальне прогнозування полягає у визначенні імовірнісного стану об’єкта управління в майбутньому на основі... докладніше


Методи обробки та аналізу інформації в соціологічному дослідженні
Поряд із теоретичним велике значення в дослідженні має методичний розділ програми, котрий включає в себе обґрунтування вибірки, обґрунтування методів збору даних, методи обробки й аналізу даних. Центральне значення в... докладніше


Метод спостереження в соціології
Спостереження у соціології — реєстрація соціальних процесів, явищ або їх окремих елементів. Спостереження як джерело інформації має свої специфічні особливості. Спостерігати можливо тільки те, що відбувається у присутності соціолога.... докладніше


Метод аналізу документів в соціології
Аналіз документів є досить поширеним у практиці проведення соціологічних досліджень, оскільки у документах міститься значна кількість інформації щодо матеріального і духовного життя суспільства. Вони віддзеркалюють процеси та явища, що... докладніше


Управлінська діяльність та організаційна культура
Організаційна культура у розумінні провідних науковців у цій галузі визначається як стійке зібрання цінностей, символів, ритуалів і історій, за допомогою яких можна управляти людьми на їхніх робочих місцях (теорія... докладніше


Концепція радикального фемінізму К.Дельфі
Сформований у 20 ст., радикальний фемінізм представляє зараз найяскравіший напрям у фемінізмі. Радикальні феміністки розглядають жінок як біологічний «клас», який дискримінується і експлуатується, що є концептуальною моделлю для вивчення... докладніше


Концепція „одновимірної людини» Г.Маркузе
Безпосередній представник Франкфуртської школи Герберт Маркузе (1898-1979) на основі критичної теорії прагне визначити шляхи переходу від капіталізму і соціалізму до нерепресивної (гуманної) цивілізації. На думку Маркузе, в центр критичної... докладніше


Конфлікти у суспільстві, їх типологія
Конфлікт — це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних... докладніше


Форми фінансової діяльності підприємства
Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура... докладніше


Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва
Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та... докладніше


Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат
Сукупні витрати підприємства залежно від їхнього призначення виражаються кількома показниками. Згідно з чинним законодавством та інструктивними матеріалами виокремлюють: валові витрати; кошторис виробництва; собівартість валової, товарної і реалізованої (проданої) продукції.... докладніше


Системи участі працівників підприємств у прибутках. Дивідендна політика
Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає в розподіленні певної їхньої частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути строковим (наприклад, щомісячні виплати) або відкладеним (на... докладніше


Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система
Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На підприємстві системи оплати праці... докладніше


Організація оплати праці на підприємстві
Організація оплати праці являє собою систему організа­ційно-правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних, компенсаційних і... докладніше


Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій
Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємствах охоплює два послідовно здійснювані етапи: перший — обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, кілька років); другий — визначення... докладніше


Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства
Для сутнісно-змістової характеристики інвестицій істотне теоретичне і практичне значення має визначення різновидів інвестицій за окремими ознаками, тобто за їхнім функціонально-елементним складом. Залежно від того, де вкладається капітал (у межах... докладніше


Структура та нормування оборотних коштів
Значення нормування оборотних коштів: 1) правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва; 2) нормування оборотних коштів дає змогу їх ефективного використання; 3) від правильно встановленого... докладніше


Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості
Нематеріальні активи — це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує... докладніше


Структура і нормування оборотних фондів підприємства
Нормування оборотних засобів полягає в розробці норм по видах товарно-матеріальних цінностей і витрат, а також заходів, що сприяють підвищенню ефективності використання оборотних засобів. Для забезпечення безперебійного процесу виробництва і... докладніше


Показники ефективності використання основних фондів
Показники ефективності використання основних фондів розподіляються на дві групи: — узагальнюючі ; —  часткові. Узагальнюючі показники характеризують ефективність використання всієї сукупності основних фондів підприємства. До них відносять фондовіддачу, фондомісткість... докладніше


Оцінка та видова класифікація основних фондів
Згідно з діючою типовою класифікацією основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. Основні засоби за функціональним призначенням та видом... докладніше


Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання... докладніше


Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи
Одним з основних показників, від яких залежить продуктивність організації, є конкурентоздатність. Конкурентоздатність — це виражена компетентність організації, її вміння роботи щось краще від конкурентів. Інші показники, від яких залежить... докладніше


Основні функції диспетчерської служби на підприємстві
Диспетчерська служба,— система оперативного контролю та управління технологічними процесами з метою забезпечення узгодженої роботи ланок одного або групи підприємств для досягнення оптимальних техніко-економічних показників, виконання графіків робіт, виробничих програм,... докладніше


Шляхи оптимізації операційного процесу
Основні фактори оптимізації виробничих структур: реінжиніринг виробництва; оптимізація торгово-виробничих підрозділів підприємства (кількості, розмірів, структури); забезпечення раціонального співвідношення між основними і допоміжними підрозділами; забезпечення відповідності компонентів виробничої структури принципу пропорційності... докладніше


Функція контролю в операційному менеджменті
Оперативний контроль — зіставлення фактичних параметрів технології та продукції, даних про хід виробництва з нормативними величинами. Суть функції — у завчасному виявленні небезпеку, що насувається, виявленні помилок, відхилень від... докладніше


Функція організації в операційному менеджменті
Організація — реалізація розроблених планів і програм шляхом кооперації людей і знарядь праці (машин, устаткування і т.п.). При цьому спільна трудова діяльність людей повинна здійснюватися якісно з щонайвищим результатом... докладніше


Функція планування в операційному менеджменті
Планування — конкретизація й забезпечення завдань, встановлених поточним планом (уточнення обсягу й номенклатури продукції, встановлення декадних графіків, виробничих програм тощо). Планування — функція менеджменту номер один. Її реалізація визначає... докладніше


Адвокатура в Україні — опорний конспект
1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 груд­ня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура... докладніше


6 / 12 / 2021
Соціальна робота як наука
Соціальна робота як наука – це сфера людської діяльності, функція якої полягає у розробці та теоретичній систематизації об’єктивних знань про певну дійсність – соціальну сферу і специфічну соціальну діяльність.... докладніше


Вопросы к экзамену по экономике
Вопросы по экономике 1. Что общего и каковы особенности в определении понятия "экономическая политика", данном представителями различных экономических течений? Согласно общепринятому определению, экономическая политика, система экономических мероприятий, осуществляемых государством... докладніше


Історія українського суспільства — Питання до екзамену
1. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов'янської спільноти на території України В історичній науці однією з центральних є проблема походження народу (етногенез). її розв´язання дає змогу з´ясувати ареал зародження... докладніше


Підприємницьке право. Питання та відповіді до екзамену
1. Поняття та предмет господарського (підприємницького) права 2. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 3. Види та умови здійснення підприємницької діяльності 4. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької... докладніше


10 / 11 / 2020
Операційний менеджмент — питання і відповіді до екзамену
Операційна стратегія 1. В чому полягає об’єктивність законів управління виробництвом? В управлінні виробництвом особливу роль відіграє суб’єктивний фактор. Його абсолютизація і переоцінка ведуть до волюнтаризму, вольових методів керівництва, створюють... докладніше


Економічна теорія. Відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії та закони, їх класифікація Економічні закони, їх об’єктивний характер. У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Управління пероналом. Питання і відповіді до екзамену
1. Поняття «населення». Населення як суб’єкт економічних відносин, демографічна база для формування трудових ресурсів У міжнародній доктрині під поняттям населення розуміють сукупність індивідів, які проживають у даний момент на... докладніше


Загальна психологія — Питання та відповіді до екзамену
1. Психологія як наука Психологія — наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологія вивчає, яким образом зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором... докладніше


Загальна економіка — Питання та відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів. їх класифікація У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Фінанси підприємств: теоретичні питання до екзамену
Фінанси підприємств 1. Поняття, сутність та форми прояву фінансів підприємств як складової частини фінансової системи України Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових... докладніше


Банківська справа — Питання до екзамену
Дисципліна «Банківські операції»: 1. Побудова банківської системи в Україні Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність».... докладніше


БЖД та Цивільний захист — Питання до екзамену
Блок 1 1. Дисципліна «Безпека життєдіяльності», її завдання, мета вивчення, об’єкт і предмет дослідження Метою Дисципліни «Безпека життєдіяльності» є вивчення діяльності людини та створення умов безпеки в середовищі її... докладніше


Менеджмент — Питання до екзамену
1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент» Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях. Менеджмент — це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію.... докладніше


Філософії як наука та світогляд — Питання до екзамену
1. Філософії як наука та світогляд. Основне питання філософії як філософська проблема Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він походить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях... докладніше


30 / 07 / 2020
Міжнародне публічне право — Питання до екзамену
1. Класифікація міжнародних правопорушень Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний... докладніше


25 / 07 / 2020
Ціноутворення. Питання до екзамену
1. Сутність та соціально-економічне значення ціни Найпростішим й історично першим визначенням ціни є: ціна — це грошовий вираз вартості. Воно відображає період розвитку простого товарного виробництва (тобто до виникнення... докладніше


Менеджмент: питання до екзамену
1. Економіка підприємства: 1. Охарактеризуйте відрядну систему оплати праці по підприємстві Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і... докладніше


Трудове право. Питання до заліку
Зміст 1. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення 2. Поняття та підстави виникнення трудових правовідносин 3. Зміст та структура трудових правовідносин 4. Фізичні особи (працівники) як суб'єкти... докладніше


9 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Національна економіка — Питання до екзамену
1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни. Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених... докладніше


Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену з «Історії держави і права зарубіжних країн»
1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей... докладніше


22 / 06 / 2020
Історія держави і права зарубіжних країн. Питання для підготовки до екзамену
1. Предмет і метод вивчення історії держави і права Предметом історії держави і права зарубіжних країн є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права... докладніше


29 / 05 / 2020
Права та свобода людини. Питання до екзамену
1. Поняття «прав», «свобод», «обов’язків» людини і громадянина в різні історичні епохи Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного,... докладніше


29 / 05 / 2020