Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Екологія

Проблеми раціонального використання природних ресурсів
Вступ Актуальність теми. Високий рівень концентрації промисловості в багатьох регіонах світу та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва привели до надмірних технологічних навантажень на природні ресурси [1-3]. У зв’язку з тим у... докладніше


Коротка історія охорони природи в Україні
Вступ Протягом тисячоліть людство справляло вкрай обмежений вплив на навколишнє середовище, але у другій половині ХХ століття у зв’язку з різким збільшенням антропогенного навантаження на нього і тяжкими екологічними... докладніше


Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень
Вступ Велике і різноманітне значення мають зелені насадження у містобудуванні. Вони відіграють значну роль у формуванні навколишнього середовища людини, тому що мають властивості поліпшувати санітарно-гігієнічну обстановку. Посадки знижують силу... докладніше


Наслідки забруднення мінеральними добривами
Вступ Обов’язкова умова інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур – раціональне використання агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості ґрунтів, чергування культур... докладніше


Екологія як наука про довкілля
Вступ Екологія (грец. «еко» — дім, «логос» — наука) — наука про дім, місце проживання, середовище життєдіяльності. Перше визначення екології як науки дав відомий німецький біолог, природознавець Ернст Геккель... докладніше


Чорнобильська катастрофа та її наслідки
Вступ Найстрашніша в історії людства Чорнобильська трагедія сколихнула світ і змусила переглянути багато існуючих пріоритетів, у тому числі й наукових. Традиційні дослідження з різних проблем атомної енергетики, радіаційного приладобудування,... докладніше


Екологічні катастрофи 21 століття
Вступ На початку XXI ст. людство повною мірою відчуло глобальну екологічну кризу. Ймовірно, людина перейшла допустимі межі впливу на природу, що поставило під загрозу існування сучасної цивілізації. Один необережний... докладніше


Розвиток екологічної етики та екологічної культури в Україні
Вступ Актуальність теми. Важливість етики для подальшого розвитку професійної освіти – це вже визнана аксіома. Цінності наукові, морально-етичні є внутрішнім стержнем і базою формування професійної освіти. А екологія, як... докладніше


Екологічно-модифіковані національні рахунки
Вступ Динамізм науково-технічного прогресу та процеси глобалізації кардинально змінюють домінанти розвитку людства за умов всезростаючої стурбованості світової громадськості екологічними проблемами. Інтернаціоналізація виробництва, транскордонний характер забруднення навколишнього природного середовища, екстенсивне... докладніше


Екологія космічного простору
Вступ Космічна екологія — наймолодший напрямок екологічних досліджень, який має такі підрозділи: екологія космічних апаратів, екологія Космосу, екологія планет Сонячної системи, екологія зовнішнього Космосу. Сьогодні навколоземний космічний простір (НКП)... докладніше


Які екологічні загрози можуть виникати внаслідок військово-повітряних сил у мирний час?
Впливу військової діяльності на стан навколишнього середовища останніми роками приділяється помітна увага, зважаючи на ті екологічні проблеми та їх оцінку, які така діяльність породжує. Зокрема, за оцінками експертів екологічних... докладніше


Забезпечення якісною питною водою, як глобальна проблема
Вступ Вода – найважливіша складова середовища нашого мешкання. Після повітря, вода другий за значенням компонент, необхідний для людського життя. Наскільки важлива вода, свідчить той факт, що її зміст у... докладніше


Заходи щодо обмеження впливу озоноруйнівних факторів в Україні
Розділ 1. Теоретичні аспекти впливу озоноруйнівних факторів на екологічну безпеку в Україні. 1.1. Руйнування озонового шару та проблема екологічної безпеки. 1.2. Сучасний стан проблеми. Розділ 2. Еколого-технологічна характеристика методів... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої батьківщини м.Бориспіль
Природні ресурси (корисні копалини) у Борисполі переважають піщаноглинисті відклади тріасової системи потужністю до 130 м, а також крейдові, які залягають на значних глибинах і мають потужність до 38 м. ... докладніше


Антропогенні фактори. Основні види діяльності людини, пов’язані зі зміною навколишнього природного середовища (забруднення ґрунтів)
Вступ 1. Антропогенні фактори: контроль стану середовища 2. Основні види діяльності людини, пов`язані зі зміною навколишнього природного середовища Висновки Список використаних джерел Вступ Негативний вплив людини на своє власне... докладніше


Що таке культура і в чому полягає своєрідність екологічної культури?
Вступ 1. Що таке культура і в чому полягає своєрідність екологічної культури? 2. Яким чином екологічна культура пов`язана з долею людства? Висновки Список використаних джерел Вступ Для сучасної України... докладніше


Роботи Е. Геккеля та їх значення на становлення екології
Вступ 1. Роль Геккеля Е. у становлення екології 2. Теорія Геккеля Е. 3. Етапи розвитку екології Висновки Список використаних джерел Вступ Популярність екології останнім часом стрімко зростає. В обговорення... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини (м.Чернівці)
Чернівецька область розташована в західній частині України на кордоні з Молдовою та Румунією в передгір’ї Карпат, вона займає площу 809,6 тис. га, що складає 1,3 % території держави. Значні... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини(Печерський р-н,м Київ)
Київ – найбільше місто України. Враховуючи столичний статус Київської агломерації, саме сюди направлена значна частка як вітчизняних так і закордонних інвестицій в будівництво та сферу послуг. Саме тут найшвидшими... докладніше


Екологічні проблеми моєї малої Батьківщини(Шевченківський р-н,м Київ)
Основними завданнями розвитку м. Києва є забезпечення сталого збалансованого розвитку міста як столиці України. Сталий розвиток м. Києва – це економічно, соціально та екологічно збалансоване вирішення завдань щодо досягнення... докладніше


Ідеї В. Вернадського та їх значення для розвитку екології
Вступ 1. Науковий світогляд В. Вернадського 2. Ідеї В.Вернадського про ноосферу Висновки Список використаних джерел Вступ Велика і багатогранна наукова спадщина В.І.Вернадського визначена потребами людського суспільства, запитами виробничої діяльності... докладніше


Екологічні проблеми Оболонського району м. Києва
Вступ Актуальність теми. Екологічні проблеми сьогодення спричиняють небезпеку існування людини на всіх рівнях — від локального до глобального. Для України ці проблеми постають достатньо гостро, оскільки має місце значна... докладніше


Екологічні проблеми сучасного міста
Вступ Аналіз екологічної безпеки міста або регіону тісно пов’язаний з дослідженням впливу навколишнього середовища на людину, який можна визначити за допомогою показників захворюваності та смертності у межах певних територіальних... докладніше


Реагування на спроби розміщення на території України сховищ радіоактивних відходів
Вступ Актуальність теми. Згідно з загальноприйнятими принципами безпеки [1, 2] кінцевою стадією поводження з радіоактивними відходами (РАВ) є їх остаточне захоронення. Безпека захоронення РАВ має забезпечуватись за рахунок створення... докладніше


Ергономічні вимоги як елемент покращання життєдіяльності людини
Вступ Україна як незалежна держава, потребує створення системи ергономічного забезпечення свого промислового комплексу і життєзабезпечення населення. Обидві ці складові тісно пов’язані між собою, оскільки людина, беручи участь у виробництві... докладніше


Екологічні обмеження росту відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики
Актуальність теми. Концепції глобалістики базується на ідеях тісного взаємозв’язку соціально-економічних і екологічних процесів розвитку. Це відповідає сучасному рівню осмислення глобальних проблем, але все ще є недостатнім, бо не досягає... докладніше


15 / 06 / 2020
Життєві форми рослин
1. Життєві форми рослин Серед пристосувань живих організмів до середовища існування особливе значення мають так звані морфологічні адаптації, тобто зміни у зовнішній будові, що дали змогу жити рослині саме... докладніше


Екологічна криза: політичні шляхи вирішення
Вступ Виробничу і побутову дію суспільств на природу носить як свідомий, так і стихійний, як позитивний, так і негативний характер. Цю сторону діяльності називають екологічній складовій. Екологічна діяльність є... докладніше


Екологічні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх вирішення
Вступ 1. Сучасна екологічна ситуація світу та екологічна криза 1.1. Неадекватний вплив людини на природу 1.2. Причини виникнення глобальних екологічних проблем світу 2. Моделі вирішення глобальних екологічних проблем 2.1.... докладніше


25 / 05 / 2020
Екологія та демографічні проблеми в Україні
Зміст 1. Екологія та демографічні проблеми в Україні 2. Атмосфера землі, її будова, склад та екологічне значення 3. Вирішення суперечностей в галузі охорони довкілля 4. Механізм розподілу плати за... докладніше


Кіотський протокол: перспективи та досягнення для України
Вступ Актуальність. Через складну еколого-економічну ситуацію, що склалася в Україні щодо посилення навантаження на природне середовище, для забезпечення стійкого розвитку політика енергозбереження й охорона навколишнього середовища мають розглядатися не... докладніше


31 / 01 / 2020
Оцінка екологічного стану України
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження екологічного стану України 1.1. Основні екологічні проблеми України 1.2. Характеристика державної політики щодо покращення екологічного стану Розділ 2. Аналіз сучасного екологічного стану в... докладніше


22 / 01 / 2020