Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Статті

Діяльність НОРАД: модель військово-політичного співробітництва в регіональній системі міжнародних відносин
Співробітництво у сфері безпеки займає важливе місце в структурі американсько-канадських двосторонніх відносин. Між країнами підписано більше 80 угод у сфері оборони, 250 меморандумів про взаєморозуміння між військовими відомствами, працює... докладніше


Доцільність підготовки проекту Закону України «Про морську політику України»
Останнім часом постала проблема необґрунтованого збільшення та розрізнення нормативно-правових актів, зниження їх якості, відсутність забезпечення приведення у відповідність до них актів нижчої юридичної сили, а самі проекти розробляються без... докладніше


2 / 05 / 2024
Міжнародно-правові основи формування статусу військово-морських сил на іноземній території у період збройних конфліктів
Аналіз праць Арцибасова І.Н., Егорова С.О., Клименка Б.М., Лукашука І.І., Мартенса Ф.Ф., Скарідова О.С., Сокиркина В.О., Тіунова О.І. та інших юристів-міжнародників свідчить про те, що питання правового статусу військово-морських... докладніше


2 / 05 / 2024
Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності
Відомо, що майно державної власності може існувати в одному із двох основних станів — у закріпленому та в незакріпленому («казна»). Майно, закріплене за підприємствами, організаціями, установами на праві господарського... докладніше


2 / 05 / 2024
Необхідність теоретико-правового забезпечення природоохоронної функції української держави
Держава створюється для відповідної мети — забезпечення добробуту та благополуччя її громадян, яка досягається шляхом вирішення завдань та за допомогою виконання певних функцій. Як зазначається в юридичних літературних джерелах,... докладніше


2 / 05 / 2024
Питання класифікації суб’єктів адміністративного права
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки, зміна її політико-правового та соціально-економічного устрою потребували серйозного переосмислення та дієвого оновлення всіх галузей права, всіх правових інститутів. В цьому контексті особливої... докладніше


2 / 05 / 2024
Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості
На переконання автора, одним із основних питань побудови ефективної стратегії та тактики забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності державними та недержавними органами і організаціями від протиправних зазіхань є нормативно закріплене... докладніше


2 / 05 / 2024
Центральні органи державної влади за Конституціями України (1917-1919 р.)
При розбудові незалежної Української держави ми маємо враховувати досягнення і помилки допущені в законодавстві різних періодів існування нашої країни. Особливий вплив на становлення української державності мали конституції та інші... докладніше


Держава та громадянське суспільство на шляху від свободи від… до свободи для кожного–багатьох–всіх
Нерсесян Г.А. здобувач кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» При кожному типі суспільного устрою сутність громадянина неодмінно змінюється (Аристотель). Цей вислів давньогрецького філософа залишається споконвічно вірним,... докладніше


Ставлення у суспільстві до осіб із інтелектуальною недостатністю
Мирвода К.Г. аспірант кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Актуальність. Для розбудови демократичної, соціальної держави та толерантного, гуманного суспільства дуже важливими є... докладніше


Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід
Мельниченко А.А. кандидат філософських наук, доцент, директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ» Мельниченко С.В. аспірантка та викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ» Бондаренко А.І. магістрантка 6-го курсу факультету... докладніше


Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту
Мазурик О. В. Кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Актуальність та постановка проблеми. Останнім часом соціальні мислителі все більше... докладніше


Социальное образование как значимый фактор общественного развития
Котова Л. Б. Заведующая кафедрой «Социальной работы», к.с.н.Филиал Российского государственного социального университета в г. Рузе Во все времена система образования являлась и является в настоящее время наиболее значимым фактором... докладніше


Ефективність соціальної реклами: постановка проблеми
Коваленко Я.Я. Магістранка 6 курсу факультету соціології і права НТУУ «КПІ» Феномен соціальної реклами полягає у тому, що вона одночасно — особливий вид рекламної комунікації та компонентом соціальної політики... докладніше


29 / 03 / 2024
Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації
Кириленко О.М. канд. соц.. наук, доцент Рівненський державний гуманітарний університет Актуальність проблеми. Фізичне виховання та спорт як основні елементи фізичної культури відіграють велику та зростаючу роль в житті суспільства.... докладніше


Глюкалізація: “GLOBAL VS. LOCAL або GLOCAL”
Богачев Р.М. канд. філос.н., доцент кафедри філософіїНТУУ “Київський політехнічний інститут” Сьогодення характеризується переходом від класичної до холічної парадигми мислення: «ціле більше, ніж сума частин», «думай глобально, а дій локально»... докладніше


Динамічна кореляційна модель електоратних уподобань виборців на прикладі виборів 2010 року
Селезньова Н.П. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики; Бондаренко М.А. магістрантка ФСП 6 курсуНТУУ «КПІ» Колись знаменитий Гаус сказав: «Математика — це цариця наук»; у наш час стало... докладніше


Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституціоналізації
Рибій О. В. здобувач ступеню кандидата наук, магістр політології Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В рамках інституціональних теорій, які сформували сучасну парадигму політичної... докладніше


Світова політика як ігровий простір
Миронов М.І. магістр адміністративного менеджменту У політичних дискусіях звичними є для нас слова: «гравець», «рейтинг», «стратегія» та інші. Ігрові технології інтегруються і зливаються із різноманітними процесами: «У випадку зі... докладніше


Політична соціалізація як суб’єкт-суб’єктний процес: теоретичні підходи до періодизації
Кожекіна Л.Ю. аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка Актуальність дослідження. За умов інтенсивного процесу політизації суспільного життя значно зросла об’єктивна потреба в поглибленому науковому аналізі всіх аспектів політики. Такий аналіз... докладніше


Особливості та основні фактори формування політичної культури молоді Закарпатської області
Коваль Н.І. Магістранта факультету суспільних наук Ужгородський національний університет Актуальність дослідження. Молоде покоління визначає тип політичної поведінки майбутнього дорослого члена суспільства, його погляди, орієнтації та цінності. Тому, на нашу... докладніше


Критика плюралізму еліт у сучасному процесі державотворення
Дубовик Н.А. кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Розгляд сучасної практики політичних процесів доводить велике значення досвіду країн, які отримали бажані результати у процесі... докладніше


29 / 03 / 2024
Політико-правові аспекти дослідження феномену інформаційної безпеки України
Грицай Н.А. студентка ФСП 6 курсу НТУУ «КПІ» Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті глобальних соціальних перетворень дозволяють називати сучасне суспільство розвинутих країн світу інформаційним.... докладніше


29 / 03 / 2024
Сучасна російсько-українська війна: офіційні пояснення та справжні наміри
24 лютого 2022 року Росія оголосила про повномасштабне вторгнення в Україну. Проте вони не називають це війною, а офіційно оголосили це як спеціальну воєнну операцію. Для виправдання вторгнення, російський... докладніше


Питання формування національної бази ДНК-даних в Україні
Нещодавно в пресі з’явилися повідомлення про те, що МВС України ініціює створення єдиної Національної бази ДНК-даних. З цією метою була розроблена Концепція Державної цільової програми розвитку ДНК-технологій для використання... докладніше


24 / 03 / 2024
Засоби документування процесуальних дій та доказове значення результатів їх застосування
Розслідування є інформаційно-пізнавальним процесом, який відбувається в умовах і межах визначених КПК України. Дана діяльність супроводжується провадженням процесуальних дій, документування яких відбувається у відповідних протоколах. Протокол є обов‘язковим засобом... докладніше


Інформаційне право – право інформаційного суспільства
У порядку постановки проблеми в загальному вигляді та її зв’язку із важливими науковими та практичними завданнями, можна зазначити, що формування в Україні інформаційного суспільства у ХХІ столітті викликало необхідність... докладніше


24 / 03 / 2024
ДокументВідкритий доступ Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю за використанням державного майна та здійсненням функцій з управління цим майном
Кравчук О.О. к.ю.н., НТУУ «КПІ» Широкий об’єктний склад майна державної власності та її сучасний стан вимагають відповідного науково обґрунтованого підходу до контролю за використанням та збереженням цього майна та... докладніше


24 / 03 / 2024
Аспекти захисту прав і свобод неповнолітніх в Україні
Чепульченко Т.О. к.ю.н., доцент факультету соціології і права Національний технічний університет України „КПІ” На сучасному етапі демократичних перетворень у державі питання прав дитини постає таким, що потребує вирішення як... докладніше


24 / 03 / 2024
Проблема “зняття” паралелізму об’єктивістських та суб’єктивістських підходів до праворозуміння
Тімуш І.С. кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету внутрішніх справ Коли в межах теоретико-правової науки розглядається питання щодо сутнісної природи самого феномена права як чинника суспільної організації, то... докладніше


24 / 03 / 2024
Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні
Історія кримінального законодавства в Україні переконливо свідчить, що на всіх етапах становлення та розвитку української державності доволі поширеними в її суспільно-політичному житті були злочинні посягання на громадський порядок у... докладніше


24 / 03 / 2024
Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя та Відродження
Олійник О.Б. ректор Міжгалузевого інституту управління, професор Юридична риторика у середні віки, в умовах бурхливого розвитку релігійності ієзуїтичного типу та процвітанням схоластики, продовжує розвиватися разом із церковною риторикою порівняно... докладніше


24 / 03 / 2024
Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу
Бацман О. С. Право людей з функціональними обмеженнями здоров’я на інтеграцію в суспільство та адаптацію в ньому — одна із вимог міжнародних стандартів. Важливим завданням держави та інших соціальних... докладніше


Державна підтримка громадських організацій інвалідів
Базиленко А.К. магістр соціальної роботи Постановка проблеми. Людей з функціональними обмеженнями у всьому світі дуже багато, і кількість їх постійно зростає. У світовій програмі дій стосовно інвалідів, прийнятій Генеральною... докладніше


Корупція як іманентна складова деформованих управлінських відносин
Мельниченко А.А. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії НТУУ «КПІ» Актуальність дослідження. Дослідженню феномену корупції в сучасній науковій думці вже приділена достатньо широка увага, але в «основній масі» досліджень,... докладніше


22 / 03 / 2024
Ральф Дарендорф о социальных конфликтах
Шевель И.П. кандидат социологических наук Киевский национальный університет культуры и искусств Казаков В.С. кандидат социологических наук Институт социологии НАН Украины Переход наиболее развитых стран к постиндустриальному этапу развития, активизация... докладніше


Роль та місце прикладної соціології в політичному житті суспільства
Політика є одним з найважливіших соціальних інститутів, за допомогою якого суспільство здійснює розподіл влади, встановлює певний порядок організації суспільного буття та розробляє важливі рішення. Видатний німецький соціолог М.Вебер, говорячи... докладніше


Дослідження зовнішнього соціального середовища діяльності підприємства
Постановка наукової проблеми. Розробка стратегії діяльності будь-якої організації — комерційної, суспільної, муніципальної — починається з аналізу зовнішнього соціального середовища. Від того, наскільки правильно він проведений, залежить успіх всіх інших... докладніше


Недержавні громадські організації як суб’єкт надання соціальної допомоги населенню
Складний період політичних та соціальних трансформацій, економічна нестабільність, які переживає сьогодні Україна, позначились на розвиткові нових форм участі громади у розв’язанні соціальних проблем. За сучасних економічних та політичних умов... докладніше


Дослідження професійно-комунікативної педагогічної діяльності у контексті менеджменту соціальної роботи
Постановка проблеми. Демократизація всіх сторін суспільства, активізація людського чинника в управлінні, вимагають іншого розуміння суті і структури тих видів діяльності, які мають справу з людьми. Практична значущість комунікації зросла,... докладніше


Соціальний феномен дітей-індиго, причини виникнення та особливості
Практичний досвід головних агентів соціалізації свідчить, що з кінця 80-х років ХХ століття з’явились нові покоління дітей та молоді, що виховувались в умовах жорстких соціальних змін та взаємодії. Соціальна... докладніше


Суспільна місія державних та громадських соціальних служб
Постановка проблеми. Проблеми становлення та функціонування організацій як однієї з форм впорядкування життєдіяльності соціальної системи в цілому та діяльності певних груп людей, спрямованої на досягнення їх групових та суспільно... докладніше


Суспільний ідеал: суть та класифікація
Світова соціологія багата на теорії, концепції, доктрини, думки щодо досконалої соціальної прийдешності, щодо перспектив розвитку суспільства. При цьому, для характеристики соціального майбуття використовуються різні терміни — модель, соціальна фантазія,... докладніше


Социально-воспитательный аспект призрения в России на рубеже XIX–XX вв.
В эпоху радикальных перемен повышается ответственность школы и других общественных институтов за содействие решению проблем человека, возникающих во взаимодействии с окружающим миром, по мере усвоения и принятия социальных ценностей,... докладніше


Проблеми соціальної адаптації людей з особливими потребами та шляхи їх вирішення
На сьогодні більшість людей з особливими потребами мають проблеми, пов’язані з належною соціальною адаптацією до життя в суспільстві та включенням в простір соціальної взаємодії. Насамперед це зумовлено тим, що... докладніше


Легітимність повсякденної культури в соціалізації як інституалізованої форми відтворення духовної безпеки
Сучасні кризові процеси в суспільному бутті вимагають пошуків нових галузей та шляхів, які здатні не тільки запроваджувати засоби раціонального осмислення соціальної реальності у її нових станах, але й попри... докладніше


Высшее образование для приемных родителей
Институт приемной семьи как юридической нормы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вводится в Российской Федерации с 1996 года в связи с принятием нового Семейного кодекса. Приемная... докладніше


Ментальні детермінанти нормативних та дисфункціональних станів соціальної системи
Постановка наукової проблеми. Актуальність дослідження даної проблематики пов’язана насамперед з формуванням змісту і напрямків реформування сучасного українського суспільства, пошуку оптимальних моделей його трансформації. І в цьому контексті особливого значення... докладніше


Сучасні інноваційні підходи у вихованні курсантів (студентів)
Активне використання у сучасному суспільстві терміну “ментальність” як способу мислення нагадує слова Марселя Пруста, який говорив, що цим всі бажають сказати як щось нове, “як останній крик”, але ніхто... докладніше


Конструювання соціальних проблем у політичному дискурсі
Постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок її із важливими науковими чи практичними завданнями. В загальному вигляді стаття присвячена процесу конструювання соціальних проблем у просторі публічної політики. Проблема напряму... докладніше


Основні категорії етики в діяльності соціальних працівників і соціальних педагогів
Вагомого значення у вирішенні соціальних проблем, зокрема: національного і духовного відродження, формування інтелектуального національного генофонду, правової підтримки кожного громадянина країни, демократизації та гуманізації суспільного життя, створення умов для формування... докладніше


Якість освіти – запорука громадської довіри до ВНЗ в контексті сучасних завдань педагогіки
Освіта, замість передачі традицій і знань, має бути направленою в першу чергу на піднесення і очищення людини В. Франкл Найбільш поширена дефініція терміну «педагогіка» як науки про виховання і... докладніше


Геополітика та лідерство в умовах глобалізації
За часи свого існування (трохи більше ста років) геополітика зайняла важливе місце в доктринальному оформленні зовнішньополітичної діяльності більшості провідних держав світу, ставши невід’ємною частиною їхньої політичної практики та теорії.... докладніше


Соціальна відповідальність: поняття та сутність
Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває дещо іншого соціального... докладніше


Кадрове забезпечення участі працівників міліції України в міжнародних миротворчих операціях
Працівники міліції України з 1994 року приймають участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою міжнародних організацій, членом яких є Україна — Організації Об’єднаних Націй (ООН), Організації Безпеки і Співробітництва... докладніше


24 / 02 / 2024
Проблеми правового регулювання деяких адміністративних процедур у сфері управління майном державної та комунальної власності
Держава і територіальні громади, наділяючи суб’єктів господарювання майном, залишаються власниками такого майна: права господарського відання та оперативного управління — є основними речовими правами у державному та комунальному секторах економіки.... докладніше


24 / 02 / 2024
Обов’язки суддів судів загальної юрисдикції
Ґрунтовні розробки з проблеми обов’язків містяться в дослідженнях російських вчених: Абросимова Е.Б., Евдокимова В., Смоленцева Е.А. та інші науковців. Аналіз окремих аспектів зазначеної проблеми зустрічається у працях українських дослідників.... докладніше


24 / 02 / 2024
Правові засади організації та діяльності професійних спілок в умовах держави гетьмана П. Скоропадського
Історико-правовий аспект участі професійних спілок у становленні Української держави гетьмана П. Скоропадського та її наслідки і досі залишається мало дослідженим фактом. У цей період професійні спілки починають тісно взаємодіяти... докладніше


Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях новинних повідомлень ЗМІ
Новинні засоби масової інформації, безперечно, мають великий вплив на суспільство і приймають активну участь у формуванні індивідуальної і масової свідомості та конструюванні уявлень про соціальну реальність. Вивчення цих процесів... докладніше


Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя
Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя обумовлений нагальністю проблеми оздоровлення в Україні, необхідністю подолання прогресуючих ознак хворобливості населення, зростаючої депопуляції українського суспільства. Тому й основною соціально феноменальною ознакою культури, конкретно,... докладніше


Суспільно-феноменальна суть фізичної культури
Передусім, встановимо, що вихідною тезою у нашому аналізі є положення про те, що фізична культура, що означає явище соціальне, є поняттям ширшим за обсягом аніж спорт і включає його... докладніше


Кредитна залежність – хвороба сучасного суспільства
Сьогодні практично у всьому світі, а особливо, у високо розвинених країнах спостерігається досить чітка тенденція переходу від кредиту як засобу досягнення певної мети (купівля квартири, автомобіля, оплати навчання і... докладніше


Послідовність, ефективність та системність «пенсійних» змін
За даними ООН в Україні кожний п’ятий громадянин переступив 60-річну межу. Іншими словами, нині в країні 19% пенсіонерів від загальної кількості громадян. А за підрахунками вітчизняних геронтологів до 2018... докладніше


16 / 02 / 2024
Апеляційне провадження як форма перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України
Апеляція вважається однією з класичних форм оскарження судових рішень, притаманних континентальній моделі судочинства. Її необхідність, як правило, пов’язують з існуванням принципу — зацікавлені учасники процесу мають право на перегляд... докладніше


16 / 02 / 2024
Способи підробки паперових грошових знаків
Технологію виготовлення фальшивих грошей прийнято називати способами підробки, яких існує значна кількість. По-суті, фальшивомонетники завжди використовували будь-яке обладнання, здатне створювати копії. Разом з тим, кожному історичному періоду притаманні свої... докладніше


16 / 02 / 2024
Пізнавальна діяльність в розслідуванні злочинів
Для слідчого, який проводить розслідування, злочин завжди є подією минулого, яку він безпосередньо не спостерігав. Навіть якщо так трапиться, що слідчий виявиться очевидцем події, він не може проводити її... докладніше


16 / 02 / 2024
Правове регулювання організації обліку державного і комунального майна, закріпленого за бюджетними установами
Одним із найважливіших напрямків діяльності (функцій) з управління майном державної і комунальної власності є утримання та облік державного і комунального майна, закріпленого за підприємствами, організаціями та установами на праві... докладніше


16 / 02 / 2024
Доступ до інформації при здійсненні правосуддя
В сучасних умовах побудови та розвитку правової держави, інтеграції України у світову та європейську політичну й економічну системи, розширення та поглиблення міжнародних зв’язків України стає нагальною необхідність приведення національного... докладніше


16 / 02 / 2024
Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект
Соціальний захист — невід’ємна складова політики держави, відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той чинник, від ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. В зв’язку з... докладніше


Методи визначеня впливу соціальних складових на ефективність роботи підприємства як частини соціальної політики
Для того, щоб витримати конкуренцію, сучасній організації необхідно володіти різними інструментами і методами управління. Важливе значення для організації має і менеджмент персоналу, одним з інструментів якого є соціальна політика.... докладніше


Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії
Сучасне суспільство неможливо уявити без реклами. Вона міцно увійшла в життя й пересічного українця, а її відсоток у вітчизняних електронних мас-медіа практично зрівнявся з аналогічним показником у ЗМІ країн... докладніше


Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства
Одним з найбільш небезпечних видів злочину сьогодні стала корупція. Про це соціальне явище говорять від державного діяча до пересічного громадянина. Інформаційними меседжами щодо подолання корупції як загалом в країні,... докладніше


Стереотипи у роботі соціальних служб
Ефективність діяльності соціальних служб, громадських організацій, що спеціалізуються у роботі із людьми у кризі, часто значно залежить від розуміння та врахування психологічних особливостей цільової соціальної групи та громадськості в... докладніше


Соціологія бідності та бідність соціології
Соціально-економічні процеси, свідками яких ми є сьогодні, вимагають адекватного їх теоретичного осягнення. Кризові явища в економічній, політичній, соціальній сферах є нічим іншим, як результатом свідомого чи несвідомого ігнорування науково-обґрунтованої... докладніше


Формування національної ідентичності як чинника консолідації сучасного українського суспільства
Необхідною умовою існування громадянського суспільства в Україні є формування збалансованого державного простору, що ґрунтується на ідеї консолідації. Становлення національної ідентичності виступає однією з передумов консолідації суспільства. Процес становлення та... докладніше


Етичний кодекс у просторі кодексової культури соціальної роботи
У найзагальнішому визначенні соціальна робота є складним суспільним явищем, а також самостійною областю науково-практичного знання, професією та учбовою дисципліною. Соціальна робота — професійна діяльність, спрямована на підвищення якості життя... докладніше


Якість освітніх послуг у ВНЗ в контексті Болонського процесу: соціологічний аспект
Входження вищої школи України до європейського освітнього та наукового простору, зафіксоване в Болонській декларації 19 травня 2005 року, — складне та важливе завдання, яке потребує вирішення багатьох проблемних питань... докладніше


Социально-психологичиские аспекты девиации в трудовом коллективе
Из всех проблем, которые возникли перед человечеством в ходе истории его развития, наиболее сложной и запутанной является загадка природы самого человека. Философия, социология, психология — лишь некоторые из направлений... докладніше


Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком
Інтерес до проблем суспільного розвитку тією чи іншою мірою простежувався протягом всієї історії людства. І, зважаючи на нинішню кризу, питання про теоретичне обґрунтування моделі майбутнього розвитку суспільства, держави, регіону... докладніше


14 / 02 / 2024
Закони управління і новітні методологічні підходи
Стан трансформації як ознаки перехідного періоду в розвитку українського суспільства породжує цілі низки проблем, причому проблеми ці охоплюють всі галузі соціального життя. Три значні та глобальні сфери життєдіяльності суспільства... докладніше


Інноваційна робота з дітьми-сиротами як чинник їх успішної адаптації
У всьому світі є діти-сироти, і наша країна, звичайно, не виключення. Складна соціально-економвчна ситуація в країні сьогодні, на жаль, впливає і на українську сім’ю. Йдеться мова про соціальне сирітство,... докладніше


Феномен права в умовах демократичного розвитку суспільства
Для українського суспільства на етапі сучасних, демократичних пере­творень феномен права, прав і свобод людини набуває ключового значення. Проблема права, його значення і ролі в житті людини і суспільства в... докладніше


13 / 02 / 2024
Дискурс щодо державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні
Діяльність щодо соціального захисту населення є обов’язковою складовою будь- якої сучасної держави. У загальному соціа­льно-захисна діяльність охоплює сферу матеріального забезпечення і надання соціальних послуг непрацездатним особам. В етимологічному розумінні... докладніше


Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань
Взаємодію слідчих з особами, що володіють спеціальними знаннями можна розглядати як засновану на законі та інших нормативних актах спільну, узгоджену діяльність суб’єктів, які мають різну компетенцію та спеціалізацію, а... докладніше


13 / 02 / 2024
Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві
Сьогодні не ставиться під сумнів та обставина, що сучасне суспільство — надзвичайно динамічне. Якщо на початку ХХ ст. на процеси мобільності вплинув розвиток транспортних засобів, то в ХХІ ст.... докладніше


Наукова спадщина Олександра Карпенка в сучасній історіографії
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності подальшого дослідження історичного спадку Західно-Української Народної Республіки (далі – ЗУНР) як попередниці сучасної української держави в контексті існуючих історіографічних напрацювань і за умови... докладніше


Юрисконсульт предприятия, учреждения, организации
Введение B сфере правового обеспечения хозяйственной, экономической, общественной и культурной жизни за соблюдением и исполнением требований законодательства следят юридические службы предприятий, учреждений и организаций. Для нормального функционирования предприятий всех... докладніше


22 / 06 / 2023
Вибір основних критеріїв оцінки ефективності функціонування органів служби зайнятості
В статті охарактеризовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до вибору основних критеріїв оцінки ефективності функціонування органів служби зайнятості. З’ясовано, що вибір критеріїв залежить від багатьох факторів, зокрема економічних, соціальних,... докладніше


Моє розуміння прекрасного і потворного та їх прояви у реальному житті
Наші уявлення про прекрасне і потворне зумовлюються передусім світоглядними принципами. Це уявлення еволюціонує в контексті соціально-культурних обставин, у духовній атмосфері певного історичного часу. І хоча релігійні, натуралістичні, ідеалістичні, матеріалістичні... докладніше


Зарубежный опыт и направления действий профсоюзов в условиях кризиса
Современный этап социального и экономического развития характеризуется максимальной коммерциализацией общественных отношений, которые сложились под влиянием рыночной экономики и жесткой конкуренции, усиленной периодически возникающими кризисными явлениями, обостряет конфликтность и создает... докладніше


22 / 03 / 2023
Кримінологічна характеристика перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України
Згідно зі ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що... докладніше


22 / 03 / 2023
Запобігання курсантами вищих навчальних закладів правоохоронних органів злочинним проявам в інтернет-мережі
В останній час соціальні мережі набули великої популярності, як на території України, так і в усьому світі. З кожним днем все більше і більше користувачів глобальної мережі Інтернет реєструються... докладніше


22 / 03 / 2023
Кваліфікація складу злочину незаконного збагачення, передбаченого статтею 3682 Кримінального Кодексу України
У зв’язку з ратифікацією Україною 18 жовтня 2006 р. Конвенції ООН проти корупції 2003 р.[1] було здійснено криміналізацію незаконного збагачення. Так, у Кримінальному кодексі (КК) України в ч. 1... докладніше


22 / 03 / 2023
Практика Європейського суду з прав людини щодо порушення принципу презумпції невинуватості
Останнім часом суспільство активно обговорює новини, пов’язані з проведеними обшуками у судах, скандалами навколо керівників судових та правоохоронних органів, політиків, керівників державних підприємств тощо. Задовольняючи попит суспільства щодо медійного... докладніше


22 / 03 / 2023
Проведення оперативної комбінації: досвід США
Сучасний стан злочинності в Україні вимагає від правоохоронних органів активізації дій щодо своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів, а також розшуку осіб, які переховуються від органів слідства і суду.... докладніше


22 / 03 / 2023
Зарубіжний досвід оцінювання, протидії проституції та створенню або утриманню місць розпусти і звідництву
Умовами підвищення ефективності запобіжної діяльності щодо будь-якого виду злочинності у національній площині є: аналіз результативності цієї діяльності у окремих регіонах (країнах) світу; виявлення регіонів (країн) із вагомими успіхами у... докладніше


22 / 03 / 2023
Класифікація та типологія раніше судимих осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
Важливим аспектом виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо раніше судимих осіб є визначення, до якого виду та типу особи злочинця належить той чи інший засуджений. Адже, А. І.... докладніше


22 / 03 / 2023
Визначення структури ціни злочинності у кримінології
Ціна злочинності має віддалені наслідки, породжує механізми тіньової економіки, віктимізації населення в суспільстві, недовіри громадян до правоохоронних органів, соціально-негативного клімату в державі тощо. Сьогодні вона є потужним ресурсом, що... докладніше


22 / 03 / 2023
Криміналістична характеристика особи злочинця та потерпілого від насильницьких злочинів проти статевої недоторканості малолітніх
Попри ґрунтовний рівень розроблення проблем особи злочинця в криміналістичній та кримінологічній літературі, виділення самого поняття «особа злочинця» продовжує залишатися предметом дискусій. Так, І. І. Карпець піддав сумніву необхідність виділення... докладніше


22 / 03 / 2023
Сучасні криміногенні фактори злочинності у сфері господарської діяльності
Підвищення кількості злочинів у сфері господарської діяльності зумовлює необхідність визначення чіткої системи запобігання таким злочинам, що розпочинається з вивчення чинників їх детермінації. Ринкова система господарювання України має особливості, зумовлені... докладніше


22 / 03 / 2023
Судово-почеркознавча експертиза: сучасні можливості та проблемні питання
Під час розслідування злочинів, а також розгляду судами кримінальних проваджень речовими доказами виступають різні документи з рукописними текстами, досліджуючи які необхідно встановити дані щодо особи їх автора та виконавця... докладніше


22 / 03 / 2023
Важливість установлення мети як ознаки суб’єктивної сторони самоправства
Правильна кримінально-правова кваліфікація суспільно небезпечного діяння залежить від чіткого розуміння ознак складу злочину. Визначені в диспозиції ст. 356 Кримінального кодексу (КК) України ознаки складу самоправства часто не дають змоги... докладніше


22 / 03 / 2023
Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Фахові законодавчі новели, прийняті з огляду на потреби правозастосовної практики, в одних випадках стають стрижнем ефективної діяльності уповноважених суб’єктів, в інших — виступають першопричиною термінологічної плутанини, неоднозначного тлумачення, а... докладніше


22 / 03 / 2023
Основи кластерного аналізу злочинності
На сучасному етапі в Україні наявна досить складна криміногенна ситуація. Низка потужних за своєю значущістю криміногенних факторів чинить деструктивний вплив на стан правопорядку. Вплив соціально-негативних факторів виявився в: посиленні... докладніше


22 / 03 / 2023
Вітчизняний досвід управління якістю
Вступ Вітчизняний менеджмент якості пройшов такі самі шість етапів, як і зарубіжний. Але на відміну від нього мав не тільки рівень промислового підприємства, а також і територіальний (Бердянська міська... докладніше


16 / 03 / 2023
Аспекти кримінологічного дослідження незаконної порубки лісу
Цивілізаційний розвиток тривалий час супроводжувався неухильним збільшенням обсягу видобутку природних ресурсів для задоволення потреб суспільного виробництва. Вичерпність лісового ресурсу України, а також його висока цінність та вразливість до природних... докладніше


16 / 03 / 2023
Правове забезпечення захисту прав дитини: міжнародний і вітчизняний досвід
Однією з перешкод на шляху розбудови демократичного суспільства є порушення прав дитини. Нині, коли в Україні формується правове підґрунтя для глибоких соціально- економічних перетворень, проблема дотримання прав неповнолітніх набуває... докладніше


16 / 03 / 2023
Порівняльний аналіз антинаркотичного законодавства Нідерландів та України
Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів набуває все більш значних масштабів, стає серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на стан здоров’я і благополуччя людей, розвиток суспільства загалом.... докладніше


16 / 03 / 2023
Зміст суспільно небезпечного діяння у вигляді прохання надати неправомірну вигоду
Зміна системи кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка почалася в 2009 р. і продовжується зараз, призвела до диференціації... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості вчинення грабежів: детермінанти морально-психологічного характеру
Під причиною конкретного злочину в причинно — наслідковому комплексі ми розуміємо взаємодію суб’єктивного й об’єктивного елементів, відповідно до представлених негативними морально-психологічними якостями особистості, сформованими в процесі певного тривалого впливу... докладніше


16 / 03 / 2023
Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з державним казначейством та державною аудиторською службою України під час виявлення та документування привласнення та розтрати бюджетних коштів
За результатами застосування методик економіко- правового аналізу, системного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, присвяченої питанням взаємодії уповноважених оперативних підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам у бюджетній сфері, нами... докладніше


16 / 03 / 2023
Фактори та обставини, які сприяють формуванню особистості неповнолітніх правопорушників
Пріоритетним завданням суспільства є турбота про підростаюче покоління, зокрема неповнолітніх, які мають стати майбутнім нашої держави. Однак за умови загострення соціальних проблем, безробіттям, низьким рівнем життя, падінням авторитету освітніх... докладніше


16 / 03 / 2023
Жіноча злочинність: поняття, стан і тенденції
Жінка… Чарівне, ніжне створіння. Її боготворять та вивчають, але все одно вона завжди залишається загадкою. На жаль, на цей момент, роль жінки у сучасному суспільстві дещо спотворена. Передумови до... докладніше


16 / 03 / 2023
Проблема латентності корисливих насильницьких злочинів
Питома вага корисливих насильницьких злочинів, до яких належать грабежі, розбої та вимагання, у структурі злочинності становить близько 7,2 %. Проте, ураховуючи суспільну небезпеку та важливість суспільних відносин, на які... докладніше


16 / 03 / 2023
Перспективи співпраці між донорами та національними громадськими організаціями щодо запобігання корупції в Україні
Антикорупційні реформи, які розпочалися 2014 р. і тривають досі, відбуваються за активної підтримки як урядових, так і неурядових міжнародних організацій. Міжнародні інституції допомагають нашій державі, національним громадським організаціям у... докладніше


16 / 03 / 2023
Особливості регулювання суспільних відносин щодо відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період Київської Русі
Для належного розвитку як суспільства, так і держави важливе значення мають трансформаційні зміни в усіх його сферах. Найбільш важливі суспільні відносини (зокрема сфера життя і здоров’я) охороняються законодавством. Відповідно... докладніше


16 / 03 / 2023
Злочини проти порядку проходження військової служби: результати експертного опитування
Для суспільно-політичної ситуації сучасної України характерним є стан військового конфлікту зі злочинними угрупуваннями, які незаконно окупували частину території Донецької і Луганської областей України. Від рішучості українського політикуму, злагодженості усіх... докладніше


16 / 03 / 2023
В чому сенс життя людини: набирає, обирає, викидає, віддає? На якому ви етапі і чому?
Наше життя циклічне, на певному етапі ми набираємось досвіду, на іншому ділимося набутим. За даними американського федерального агентства з контролю і профілактики захворювань, сенсу у власному існуванні не бачать... докладніше


Развитие концепции иммунитета государства и его собственности в романо-германской и англо-американской правовых системах
XX век, в особенности вторая его половина, ознаменовался бурным развитием внутригосударственных экономических и внешнеэкономических связей. Государства стали активнее участвовать в гражданско-правовых отношениях, осложнённых иностранным элементом. Особенностью правового положения государства... докладніше


15 / 11 / 2022
Громадянство Європейського Союзу у контексті інтеграційних процесів у Європі
З 1 січня 1993 р. на території держав-учасниць Європейського Співтовариства вступ у дію Маастрихтського договору про створення Європейського Союзу визначив новий етап у розвитку європейської інтеграції. Відповідно до ст. 2 (колишня... докладніше


15 / 11 / 2022
Правові проблеми поняття і видів психічного насильства за кримінальним правом України
У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я, прийнятому 22 червня 1946 р. визначено: «Здоров’я являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів».... докладніше


15 / 11 / 2022
«Батьки й вітчими» Кримінального кодексу України 2001 р.
5 квітня 2001 р. Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс. Прийняття цього важливого документа викликане новими економічними умовами розвитку нашої держави. Разом із змінами в суспільстві зросла кількість злочинів у... докладніше


15 / 11 / 2022
Взаємодія незалежного аудиту з державними контрольно-фінансовими органами в процесі здійснення контролю за використанням бюджетних коштів
Фінансова діяльність держави виражає, у першу чергу, публічний інтерес. Отже, держава, виходячи з інтересів громадян, повинна докласти максимальних зусиль для того, щоб кошти, якими вона оперує для задоволення публічних... докладніше


15 / 11 / 2022
Договори про надання міжнародної технічної допомоги
Міжнародна технічна допомога, яка була до проголошення Україною незалежності поняттям маловідомим для вітчизняної правової системи, набула актуальності з початком здійснення демократичних реформ у нашій державі. Уряди ряду іноземних держав... докладніше


15 / 11 / 2022
Деякі аспекти правового регулювання реклами як окремого суспільного інституту
В Україні суспільні відносини, пов’язані з рекламою, регулюються Законом України „Про рекламу” від 3 липня 1996 року, частково – Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) та низкою інших нормативно-правових... докладніше


7 / 11 / 2022
Актуальные проблемы авторско-правовой регистрации программ для электронно-вычислительных машин
В последнее время идет интенсивное развитие компьютерного прогресса. Поэтому все более актуальным становится регистрация и авторское право на обладание электронных результатов интеллектуальной и технической деятельности человека в виде программ... докладніше


7 / 11 / 2022
Органи трудової юстиції – основа захисту трудових інтересів
Для повноцінного захисту порушеного права певного суб’єкта необхідними є чітко передбачені законодавством механізм і кваліфікованість у вирішенні питання. Забезпечити ці умови повинні визначені органи від імені держави. Зокрема, для... докладніше


4 / 11 / 2022
Дострокове припинення повноважень судді конституційного суду України
Серед основних принципів організації та діяльності судової влади варто зупинитися на проголошенні майже у всіх конституціях світу принципу незалежності суду та суддів. Принцип незалежності суддів може бути виражений у... докладніше


27 / 10 / 2022
Аспекти депутатської недоторканності: сутність та поняття
Конституційно-правове врегулювання проблем, пов`язаних з інститутом депутатської недоторканності, на сьогодні посідає у політико-правовому житті України досить важливе місце. Однак, на жаль незважаючи на значну кількість спеціальних монографічних досліджень проблем... докладніше


27 / 10 / 2022
Етатизм як ідейна основа державно-правового буття
В сучасності актуалізується проблема пошуку ідейної основи належної організації суспільно-політичного буття. Численні негативні явища – системна криза, падіння духовності, неспроможність влади до реалізації місії держави, загальний декаданс тощо –... докладніше


25 / 10 / 2022
Конкурентоспроможність поліграфічного підприємства
У статті розглянуто сутність та особливості здійснення управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування планування конкурентоспроможності, що забезпечить стійкість позицій та конкурентних переваг поліграфічних підприємств на ринку. Ключові слова:   ... докладніше


Венеціанська комісія як джерело адміністративно-процесуального права
Актуальність теми дослідження. Як вітчизняна, так і зарубіжна наука міжнародного і конституційного права приділяє увагу правовій природі, аналізу світових моделей, змісту конституційного контролю (нагляду), юридичної сили та значення рішень... докладніше


11 / 09 / 2022
Ринок праці в аспекті сучасної парадигми регіонального економічного розвитку
Формування ринку праці в Україні потребує реалізації його просторової стратегії, врахування вимог сучасної парадигми регіонального економічного розвитку. Остання, на наш погляд, виходить з того, що: регіон є частиною території... докладніше


Проблеми аналізу ринкової інфраструктури
І. Вступ Актуальність теми. Досконалість чи недосконалість ринку значною мірою визначається рівнем сформованості та ефективності його інфраструктури. Щодо України, то на сьогоднішній день це питання не може бути віднесене... докладніше


Зміст та значення релігійного символу – символу слова
Під релігійним символом ми розуміємо будь-який матеріально або ідеально проявлений об’єкт, що має власний зміст і одночасно репрезентує в узагальненій, нерозгорнутій формі якийсь інший зміст, котрий має сакральне значення... докладніше


17 / 02 / 2022
Як підвищити добробут населення в Україні в короткій перспективі
Вступ Основним показником ефективності економічної та соціальної політики держави є високий рівень життя населення. Саме досягнення високого рівня життя найчастіше ототожнюється із досягненням європейських стандартів Європи. Для порівняння рівня... докладніше


Характеристика основних етанів соціологічного дослідження
Розрізняють кілька етапів дослідження: підготовчо-організаційний, збирання, обробка, аналіз інформації і підготовка висновків, впровадження одержаних результатів у практику. Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та... докладніше


Формальна соціологія (Ф.Тьоніс, Г.Зімель)
Увага Ґ.Зіммеля скерована на мікропроцеси, насамперед взаємодію людини з людиною. На цій основі утворюються складніші форми усуспільнення, або соціації: соціальні процеси, соціальні типи та моделі розвитку. До соціальних процесів,... докладніше


Юридичні факти: поняття та класифікація
Юридичним фактом називається така життєва обставина, з яким закон зв’язує виникнення, чи зміну припинення правовідносин. Ці обставини вказуються в гіпотезах правових норм, і, коли вони виникають у реальному житті,... докладніше


29 / 12 / 2021
Юридичний зміст правовідносин
Правове відношення має матеріальний, вольовий і юридичний зміст. Матеріальне, чи фактичне, складають ті суспільні відносини, що опосередковуються правом; вольове — державна воля, втілена в правовій нормі й у виниклому... докладніше


29 / 12 / 2021
Суб’єкти (сторони) правовідносин
Суб’єкти (сторони) правовідносин — це учасники правового відношення, що володіють взаємними правами й обов’язками. Найчастіше таких сторін два: продавці і покупець при купівлі-продажу; слідчий і свідок при виробництві допиту... докладніше


29 / 12 / 2021
Поняття, ознаки, склад правовідносин
Право не може існувати без правовідносин, воно реалізується в правовідносинах, живе і діє в них. Правовідносини — це кон­кретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо пов’язані з державою і громадянським... докладніше


29 / 12 / 2021
Акти застосування норм права
Підсумком правозастосовчій діяльності виступають акти застосування права. Вони фіксують основні висновки, отримані на інших стадіях правозастосування. Акти застосування як державно-владні веління забезпечують чинність закону. Його перетворення в життя. Вони... докладніше


29 / 12 / 2021
Правозастосування як особливий вид реалізації норм права
Правозастосування — це рішення конкретної справи, життєвого випадку, визначеної правової ситуації. Це “додаток” закону, загальних правових норм до конкретних осіб, конкретним обставинам. Дії правозастосовця чи особи відповідного органу спрямовані... докладніше


29 / 12 / 2021
Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення)
Народження дитини одруженою жінкою створює презумпцію, що її чоловік — батько дитини. Тому вона, маючи на руках свідоцтво про шлюб, не повинна доказувати, що батьком дитини є її чоловік.... докладніше


16 / 12 / 2021
Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави
Держава здійснює свою діяльність в економічній, соціальній, політичній та культурній сферах. Залежно від спрямованості державної діяльності традиційно розрізняють відповідні функції — економічну, соціальну, політичну, культурну. Ця класифікація в науковій... докладніше


Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Найбільш фундаментальні питання наукової і науково-технічної діяльності відображені в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (далі – Закон). Цей Закон визначає правові, організаційні... докладніше


Європейські стандарти забезпечення захисту прав людини у правовій системі України
Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними... докладніше


16 / 10 / 2020
Кредитування в сільському господарстві
 Анотація. Здійснено аналіз вкладень банків у кредитування сільського господарства України та окреслено проблеми їх подальшого розвитку. Проаналізовано фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та досліджено його взаємозв’язок з обсягами довгострокового кредиту.... докладніше


Чи є Україна країною з ринково-економічною системою
Вступ. Україна — одна з молодих держав Східної Європи, що утворилася в 1991 році внаслідок розпаду величезної імперії — Радянського Союзу Вона, як і інші новостворені держави, колишні радянські... докладніше


Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності
Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн. Актуальність споживчого кредитування зростає з кожним роком, що пояснюється прагненням фізичних осіб до зростання рівня життя. Водночас активі­зація споживчого... докладніше


Особливості споживчого кредитування банками фізичних осіб в Україні
Постановка проблеми. Кредитування спо­живчих потреб населення займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Фізичні особи постійно прагнуть до поліп­шення рівня свого життя. Для того щоб отримати благо... докладніше


Екологічні обмеження росту відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики
Актуальність теми. Концепції глобалістики базується на ідеях тісного взаємозв’язку соціально-економічних і екологічних процесів розвитку. Це відповідає сучасному рівню осмислення глобальних проблем, але все ще є недостатнім, бо не досягає... докладніше


15 / 06 / 2020
Діалогічні практики в роботі з травмою
Ярослав Л.О., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Ситуація воєнного конфлікту в Україні актуалізує пошук ефективних методів здійснення психологічної допомоги військовим, пораненим, переселенцям і родичам загиблих, які... докладніше


Соціально-психологічні практики опанування страху як стихійний «театр безпеки»
Тітова К.В., аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН... докладніше


Психологічна підтримка та допомога людині в ситуації кризи
Собкова С. І.кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гаркавенко Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Відновлювальні ефекти плейбек-театру у роботі з людьми, що переживають наслідки травматичних подій
Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Плейбек-театр — форма театру імпровізації з активною участю глядачів, коли вони публічно розповідають... докладніше


Особистісний ресурс у ситуації неуспіху
Поліщук О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Будьмо щасливі наперекір всім недогодам і неприємностям (М. Коцюбинський) На життєвому шляху людина часто зустрічається... докладніше


Практики підтримання самоефективності військового, що переживає втрату
Мирончак К.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Розглядаючи самоефективність як прикладний інструмент у процесі соціально-психологічної реабілітації особистості після... докладніше


Проблеми постачання психологічної допомоги особистості через смартфон-застосунки
Дворник М.С., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сьогодні персональні комп’ютери й найрізноманітніші портативні пристрої стали надзвичайно популярними... докладніше


Арт-терапевтичні технології відновлення життєвої неперервності переселенців, які пережили травматичні події
Гундертайло Ю.Д., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ситуація, в якій ми опинилися в нашій країні, є складною як для пересічних... докладніше


Психологічний супровід адаптації дітей до першого року навчання
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Сера О.С., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Готовність сучасної молоді до звернення за психологічною допомогою і культура споживання психологічних послуг
Лісова О.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Молодь є тим прошарком населення, котрий дуже чутливо реагує на будь-які соціальні, економічні, політичні... докладніше


Можливості відновлення ресурсів життєздатності осіб, що зазнали впливу психотравматичної ситуації
Ларіна Т.О., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сучасні підходи до розуміння особливостей опанування складних життєвих обставин та... докладніше


Особливості підготовки студентів-психологів до роботи із кризами і травмами (на прикладі вивчення дисципліни «кризове консультування»)
Корнівська М.М., кандидат психологічних наук асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Нинішнє українське суспільство переживає ряд складних економічних, політичних, ідеологічних та соціальних криз. Відповідно, поліморфність... докладніше


Досвід чернігівської «школи соціально-психологічної допомоги» з психосоціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб
Кальницька К.О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедрою соціально-психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету, Лазоренко Б.П., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної... докладніше


Особливості реадаптаційного процесу військослужбовців-учасників АТО в складних життєвих обставинах
Гуцуляк Н.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У проблематиці... докладніше


Шляхи подолання наслідків стресу
Гришко В.В., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Кожна людина сучасності відчувала на собі вплив стресу. Сьогодні це слово знають практично всі. Життя повністю позбавлене стресів практично... докладніше


Конструктивна роль комунікативної толерантності як засобу подолання складних життєвих ситуацій
Пісоцький В.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Горянська А.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Життя... докладніше


Маніпуляція свідомістю як одна з глобальних проблем сучасності
Чуйко Г. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Вакарюк О. Б., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича... докладніше


Деструктивний вплив рекламного абсурдизму на особистість
Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Основні досягнення науково-технічного прогресу спроектували утворення іншого світу, який за своєю природою є досить швидкоплинним... докладніше


Охарактеризуйте природну зону мішаних лісів
Зона займає північну частину України. Вона є частиною зони мішаних лісів Східноєвропейської рівнини, в межах якої виділяється Поліська провінція, що розташована на територіях України, Росії й Білорусі Південна межа... докладніше


Роль образу батьків у формуванні соціальної адаптованості підлітка
Степаненко О. П., асистент кафедри психології, Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Сплавська О.М., Балан К. А., Кірошко Т.С., Лясковська А.-Х., Зелінська В.В., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія» Чернівецького національного... докладніше


Психологічні особливості поведінки студентів ВНЗ при вирішенні міжособистісних конфліктів
Степаненко О.П., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Булига І.В., асистент кафедри психології Чернівецького... докладніше


Відповідальність особистості в умовах складних життєвих ситуацій
Проскурняк О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Життя особистості насичене різноманітними ситуаціями: як звичайними та повсякденними, так і непередбачуваними, незворотними, непідконтрольними, загальний... докладніше


Необхідність формування особистісних навичок владання (coping) за умов наростання катастрофізації цивілізованого світу
Пасніченко А.Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Технологічний розвиток цивілізації (роботизація, андроїдизація) впирається у певну межу, яка втілилася у поняття сингулярності, трансгуманізму.... докладніше


Сенс життя у психосемантичному вимірі
Нещерет О.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Проблема людини та її існування в світі обговорювалася в усі часи, тому можна з впевненістю... докладніше


Подолання негативного сприйняття власної зовнішності у підлітків
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Пазюк К.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Особливості материнських установок виховання в аспекті батьківсько-дитячих стосунків
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Кисельова О. В., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Особливості типового стилю конфліктної поведінки підлітків з неблагополучних сімей
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Антипа М.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія... докладніше


Психологічні особливості адаптації особистості у процесі праці
Канівець Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Активна взаємодія людини з оточуючим середовищем супроводжується її адаптацією до неї. Процес трудової адаптації... докладніше


Екзистенційні мотиви переживання учасниками бойових дій відчуження у складних життєвих ситуаціях
Іванюк М.О., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Військове вторгнення на територію держави, бойові дії, що його супроводжують, окупація частини території... докладніше


Хаотизація кіберпростору як засіб абсурдизації та прояв суспільної кризи
Зварич І.М., доктор філологічних наук, професор кафедри психології, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології... докладніше


Психоемоційні розлади у дітей в умовах духовної депривації
Доскач С.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У житті дитини велике значення має сім’я, зокрема, сімейні стосунки між батьком і матір’ю. Якщо... докладніше


Криза середини життя як психологічна проблема
Гуляс І.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чуйко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Феномени... докладніше


Теоретико-практичні аспекти самотності як соціально-психологічного явища
Фесун Г. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гузак М. М., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Психологічні особливості прояву міжпоколінної конфліктності підлітків
Галичанська А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Досліджуючи психічний розвиток особистості в онтогенезі, при з’ясуванні основних закономірностей вікових змін та змісту... докладніше


Психологічні особливості розвитку синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників в екстремальних умовах праці
Гаркавенко Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Швець Л.В., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Одним з... докладніше


Гендерні особливості підлітків з кризових сімей (на прикладі компенсації тривожності)
Гайсонюк Н. А., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Буркат О.М., Комар В.В., Савін. Л.С, Постевка Д.Д., Тритенко І.М., Швачій Р.А., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія»... докладніше


Гумор в контексті складних ситуацій професійного розвитку особистості
Андрєєва Я. Ф., кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Актуальність даного дослідження визначена необхідністю аналізу психологічних якостей особистості, які можуть розглядатися як особистісні... докладніше


Тривога щодо старіння в контексті кризи середнього віку: гендерний ракурс
Щотка О. П., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Криза середнього віку відноситься до найбільш обговорюваних та рефлексованих кризових явищ у сучасній... докладніше


Життя як будівельний майданчик: особисті наслідки посттравматичного досвіду
Титаренко Т. М.член-кореспондент НАПН України, професор, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Як особистість впливає на власне життя і чи впливає взагалі?... докладніше


Критичне мислення як основа інноваційних практик
У сучасному світі критичне мислення виявляється тією життєдайною перспективою розвитку «науки мислити», яка на початку ХХІ століття відповідає головним умовам ефективної життєдіяльності особистості в інформаційному світі. Інновації, нововведення притаманні... докладніше


Інформаційна безпека як складова національної безпеки України
У статті дослідженено поняття інформаційної безпеки, визначали її місце в системі національної безпеки України, розглядали основні елементи системи комфортно-безпечної безпеки. Мітенко О. В. Постановка проблеми. На нинішньому етапі світової... докладніше


27 / 05 / 2020
Основні напрями підвищення конкурентоспроможності України
Актуальність дослідження національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації очевидна для України. Останнім часом, по суті, вичерпався потенціал зростання національної економіки на ресурсній основі. Сьогодні настала потреба у виборі пріоритетів національного... докладніше


Сувениры и подарки в деловой сфере
В деловой практике часто приходится дарить и принимать сувениры и подарки. Это улучшает деловые связи, демонстрирует благожелательное отношение, свидетельствует о хороших взаимоотношениях коллег по работе. В чем различие между... докладніше


Трудовой коллектив: сущность, функции, этапы построения
Коллектив — это сложная система, состоящая из множества связанных между собой групп людей и отдельных личностей. Личность — это данный конкретный человек со всей совокупностью его общественных отношений, психологических... докладніше


Собеседование о приеме на работу
При приеме на работу Ваша основная цель — произвести впечатление на интервьюера своими ответами и вопросами, качеством Вашей предварительной подготовки. Этим вы продемонстрируете свою заинтересованность и покажете, что вы... докладніше


Искусство составления резюме
В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда совсем не просто найти работу, которая соответствовала бы вашим способностям, образованию, опыту и одновременно предоставляла возможности достойной оплаты, профессионального и карьерного... докладніше


Природні зони Африки — 7 клас. Розробка уроку
Навчальна мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним ма­теріалом з попередніх тем; сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; по­глибити систему знань учнів про взаємозв’язки при­родних... докладніше


17 / 01 / 2020
Тектонічні рухи — поняття та причини
Тектонічні рухи — складне й різнопланове поняття, з яким неодноразово зіштовхуються вчителі географії, що розповідають про формування рельєфу або геоло­гічну будову материків і океанів, окремих країн. У на­ших шкільних... докладніше


17 / 01 / 2020
Ділове спілкування як одна з основних потреб людини
У статті розкривається роль спілкування в житті людського суспільства, його види, мети кожного виду спілкування. Автор розглядає сутність і зміст ділового спілкування, громадські та особистісні цілі партнерів спілкування, принципи... докладніше


Регулювання міграційної політики у США
Звьоздная Т. М. Актуальність теми. Міграція є глобальним загальносвітовим суспільним явищем, яке впливало і продовжує впливати на масштабні, загального характеру зміни у розвитку людства. Протягом останніх десятиліть міграція набула... докладніше


Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах
Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах. Зближення англосаксонської і континентальної систем права. Зміни в джерелах права. «Гармонізація» законодавства. Основні зміни в цивільному і торговельному праві. Розвиток інституту... докладніше


Японська держава на сучасному етапі
Зміни в політичній системі Японії після Першої Світової війни. Встановлення диктатури в Японії і особливості її механізму. Перемога держав-союзниць і капітуляція Японії. Встановлення окупаційного режиму. Перші повоєнні перетворення в... докладніше


Основні риси конституцій латиномериканських держав
Розвиток політичних систем латиноамериканських держав після Першої світової війни. Після Другої світової війни становище в економіці латиноамериканських країн було сприятливим для проведення реформ: вони мали солідні валютні накопичення, зросла... докладніше


Розвиток італійської державності на сучасному етапі (80-90 рр. ХХ ст.)
Буржуазно-демократична революція 1848 р. і прийняття перших конституцій в ряді італійських держав. Об`єднання Італії в 1870 р. Встановлення фашистської диктатури після Першої світової війни. Механізм фашистської диктатури. Крах фашистського... докладніше


Утворення НДР і ФРН. Конституція ФРН 1949 р. Об`єднання Німеччини в 1990 р.
Крах кайзеровської Німецької імперії у ході революції 1918 р. і утворення Веймарської республіки. Конституція 1919 р. Криза Веймарської республіки і встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Механізм фашистської диктатури. Цивільні... докладніше


Розвиток буржуазної держави і права в новітній час
Основні етапи розвитку буржуазної держави в новітній час. Зміна функцій буржуазної держави, розвиток регулюючої функції держави в сфері економіки і соціальних відносин. Структурні зміни в державному апараті. Розвиток парламентської... докладніше


Криза політичної системи Китаю ХІХ ст.
Селянська революція і виникнення держави. Рух за утвердження конституційного правління в кінці ХІХ ст. «Сто днів реформ». Революція і повалення Маньчжурської династії і проголошення республіки. Основні риси права Китаю... докладніше


Революція Мекдзи. Буржуазні реформи 70-80 рр. в Японії
Японське право — це сукупність моральних, релігійних і правових норм, яка склалася на основі стародавньокитайських релігійно-філософських концепцій, власних звичаїв, рецепції іноземного (американського та романо-германського) права. Незважаючи на відокремлене становище... докладніше


Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини
Падіння Священної Римської імперії німецької копії». Утворення перших об`єднань німецьких держав. Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини. Революція і Франкфуртська конституція 1849 р. Утвердження... докладніше


Виникнення буржуазної держави в Англії
Законодавство Англійської революції і його роль в становленні конституційної монархії в Англії. Розвиток парламентаризму в ХУІІІ – ХІХ ст.  Виборні реформи 1867, 1884-1885 рр. Формування політичних партій. Реформа парламенту... докладніше


Виникнення і розвиток буржуазної держави і права
Періодизація історії буржуазного суспільства і держави. Основні риси буржуазної держави і права в період домонополістичного капіталізму. Роль революції в становленні буржуазної держави. Формування і еволюція політичних систем. Політичні партії.... докладніше


Основні етапи розвитку Японії
Основні етапи розвитку японської держави. Реформи Тайка, вплив на соціально-політичну структуру Японії китайських інститутів. Державний лад імператорської Японії. Центральне і місцеве управління. Армія. Основні риси японського права. Джерела права.... докладніше


Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства
Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства. Державний лад. Основні риси права Китаю. У період раннього феодалізму в Китаї існувало три держави: на півночі — Вей, у центральній частині — Шу... докладніше


Структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії
Варно-кастова структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії. Розвиток права в Індії. На індуському праві позначилася державна доля Індії. Спочатку Індія потрапила під панування Великих Моголів,... докладніше


Середньовічні держави Сходу. Арабський халіфат
Особливості становлення теократичної монархії арабів. Роль ісламу в формуванні держави. Державний лад Арабського халіфату. Органи вищого і місцевого управління. Армія, суд. Децентралізація влади і розвал халіфату ІХ – ХІ... докладніше


Слов`янські держави. Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії
Слов`янські держави Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії. Основні пам`ятники права слов’янських держав «Польська правда», «Законник Стефана». Кодифікація чеського права. Виникнення держави на польських землях... докладніше


Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії
Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії і їх вплив на еволюцію державного ладу. Становище і роль православної церкви. Центральне і місцеве управління. Основні риси візантійського права.... докладніше


Англія — створення і розвиток парламенту. Особливості англійського абсолютизму
Особливості утворення ранньофеодальних англо-саксонських держав. Вплив норманського завоювання ХІ ст. на розвиток феодального суспільства і держави. Зміцнення королівського влади в ХІ-ХІІ ст. Реформи Генріха. «Велика хартія вольностей». Створення і... докладніше


Виникнення і розвиток феодальної держави в Німеччині в Х – ХІ ст.
Німеччина Закріплення політичної децентралізації в Німеччині. «Золотабунда». Особливості станово-представницької і абсолютної монархії. Державний лад Прусії і Австрії. Освічений абсолютизм. Особливості розвитку феодального права в Німеччині. Джерела права. Пам`ятники права... докладніше


Становлення феодальної держави Франції
Політична децентралізація. Утвердження сеньйоральної монархії і її основні соціально-політичні інститути. Початок процесів централізації державної влади в ХІІ ст. Реформи Людовіка ІХ. Утворення станово-представницької монархії. Генеральні Штати.  Встановлення абсолютної монархії.... докладніше


Держави Західної, Центральної і Південно-Західної Європи. Держава франків
Особливості виникнення і розвитку ранньофеодальної держави франків. Франкське королівство епохи Меровінгів. Реформи Карла Мервінга. Франкська імперія епохи Каролінгів. Становлення права в ранньофеодальних суспільствах Західної Європи. «Варварська правда» і інші... докладніше


Виникнення держави: утвердження республіки в Стародавньому Римі
Стародавній Рим Виникнення держави: утвердження республіки в Римі. Реформи Сервія Тулія. Розквіт і занепад республіканської форми правління. Військові диктатури і режим особистої влади. Встановлення монархічної форми правління. Криза і... докладніше


Античні країни. Стародавня Греція. Основні риси права Стародавньої Греції
Формування політичної общини і становлення держави в Греції. Основні етапи розвитку і особливості демократичної рабовласницької республіки в Афінах і аристократичної республіки в Спарті. Реформи Телея, Солона і Кпісфена в... докладніше


Стародавній Китай — становлення і основні етапи розвитку держави
Становлення і основні етапи розвитку держави в Стародавньому Китаї. Перші державні утворення. Держави Шань Інь. Створення першої централізованої держави Цінь. Реформи Шан Яна. Централізована  імперія Хань. Формування традиційної централізованої... докладніше


Стародавня Індія — традиційне право Індії. Специфічний характер джерел права
Періодизація історії держави в Стародавній Індії. Формування кастової системи. Виникнення великих держав-гегемоній. Імперія Мауріїв. Центральний і місцевий чиновницький апарат. Армія. Суд. Традиційне право Індії.  Специфічний характер джерел права. «Закони... докладніше


Стародавній Вавілон. Особливості виникнення і розвитку держави
Особливості виникнення і розвитку держави в Месопотамії. Рання форма державної організації — міста-держави. Формування держав-гегемоній. Державний лад Вавилона при Хаммурапі. Стародавньо-месопотамське право. Джерела права і специфічні правові інститути Стародавньої... докладніше


Держави і право Стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет
Періодизація історії держави в Стародавньому Єгипті. Раннє утворення єдиної централізованої держави (кінець ІУ – початок ІІІ тис. до н.е.). Економічна функція держави та її вплив на формування особливої соціальної... докладніше


Виникнення держави і права
Розклад родоплемінного ладу. Вплив суспільного розподілу праці, диференціації соціальних функцій на формування державної (політичної) влади і становлення держави і права. Специфічні риси становлення і розвитку держави і права стародавньої... докладніше


Цивільна оборона зарубіжних країн
Цивільна-оборона як система зародилася під час першої світової війни, з появою авіації. З розвитком зброї, яка давала змогу уражати промислові підприємства, наносити удари по адміністративних центрах та інших місцях... докладніше


Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з безпекою та захистом... докладніше


Організація цивільної оборони на об’єктах господарської діяльності
Об’єкт господарської діяльності — це підприємства (державні і приватні), установи і організації, навчальні заклади та інші. На всіх об’єктах Цивільна оборона організовується з метою завчасної підготовки їх до захисту... докладніше


Закон і положення про цивільну оборону України, її роль, місце і завдання в структурі забезпечення життєдіяльності населення держави
Техногенне, екологічне та природне становище України рік від року стає складнішим, зростає його негативний вплив на населення та навколишнє середовище. Тому, з набуттям Україною незалежності, враховуючи досвід економічно розвинутих... докладніше


Основні положення міжнародного права з питань захисту людей
Під час війни людина повинна дотримуватися певних норм гуманності навіть щодо ворога. Ці норми викладені, головним чином, у чотирьох Женевських Конвенціях від .12 серпня 1949 р. і які мають... докладніше


Принципи наукового дослідження
Наука пізнає навколишній світ за допомогою підходів (системний, комплексний, діалектичний, синергетичний, культорологічний аксіологічний, структурно-функціональний та ін.) які в совою чергу включають принципи дослідження та методи. Нашим завданням виступає: розгляд... докладніше


Место и значение языка в жизни человека и общества
Постановка проблемы. Общечеловеческая особенность культур связана с их инновационным характером. Несмотря на свое региональное развитие, каждая культура становилась общечеловеческой благодаря распространению в историческом процессе. Потому что истинная культура всегда... докладніше


Деякі аспекти надання психологічної допомоги учасникам бойових дій на сході України
Анотація. У статті наведено основні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці із посттравматичним синдромом. Окреслено методи психологічної допомоги учасникам бойових дій на Сході України, охарактеризовано особливості використання  групової терапії у... докладніше


Сценарії Дня святого Валентина — Кохання з першого погляду
Кохання з першого погляду Зал святково прикрашений. Навпроти один одного стоять по три пари столів Ведучий. Кохання… Що воно таке? Коли приходить? Що приносить? Ведуча. Це, мабуть, дивні почуття.... докладніше


Сценарій конкурсно-розважальної програми до Дня святого Валентина
Конкурсно-розважальна програма до Дня святого Валентина «Пан та Панна»  Мета: організовувати дозвілля учнів; розвивати творчу активність, комунікабельність, мову, мислення, пам’ять, увагу; розширювати світогляд дітей; виховувати почуття товариськості, доброзичливості, взаємопідтримки... докладніше


Сценарій виховного заходу «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»
Сценарій «У нашій пам’яті вони назавжди залишились» ( в рамках проекту «Відзнаки Героїв») Мета: вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними... докладніше


Гігієна голосу педагога
  Гігієна голосу педагога Здоров’язберігаючі технології на службі вчителя     Людина наділена від природи чудовим  даром — голосом. Голос допомагає людині спілкуватися з навколишнім світом, виражати своє ставлення... докладніше


Сценарій Свята рідної мови, присвячений Міжнародному дню рідної мови та дню народження Лесі Українки
Тема: «Збережемо наш скарб — рідну мову». Обладнання: вислови про мову, плакати, малюнки, присвячені рідній мові, стенд «Леся Українка — геніальна донька українського народу», декорації для інсценізації легенди, гуморесок,... докладніше


Сценарій вечора-реквієму «Тривожні дзвони Чорнобиля»
В ніч на 26 квітня 1986 року сталася нечувана жахлива катастрофа-аварія Чорнобильської атомної електростанції. Звістка про цю катастрофу блискавично облетіла увесь світ. Про неї негайно повідомили засоби масової інформації... докладніше


Розробка  сценарію відкритого загальношкільного уроку «Пам’яті героїв Небесної Сотні присвячуємо!»
Розробка  сценарію відкритого загальношкільного уроку української звитяги «Пам’яті героїв Небесної Сотні  присвячуємо!» Мета: виховувати в учнів глибокі патріотичні почуття, причетність і відповідальність за все, що  відбувається в країні, вдячність... докладніше


Сценарій патріотичного свята, про реальні події в Україні «Неоголошена війна»
Сценарій патріотичного свята, про реальні події в Україні «Неоголошена війна» Діти виконують пісню «Україно, ми твоя надія» Ведучий І: Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися.... докладніше


Сценарій виховного заходу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
Цибулько Олена Іванівна, заступник директора  з виховної роботи Кривоозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2   З метою вшанування пам′яті мужніх учасників подій на Майдані, вулицях Грушевського та Інституцькій (2013-2014),... докладніше


Результативність та ефективність в публічному адмініструванні
Ефективність управління – це результат, зіставлений із затратами на його досягнення, включаючи не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень. Критерії ефективності становлять... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в соціальній сфері
Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика держави включає: регулювання соціальних... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в економічній сфері
Економічна політика держави – це система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації. Основними... докладніше


16 / 12 / 2018
Механізми та стиль публічного адміністрування
Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, міста, райони, області, Автономна... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень
Управлінська діяльність – сукупність напрацьованих історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини в сфері управління. Управлінська діяльність відзначається інтелектуальним характером,... докладніше


16 / 12 / 2018
Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування
Основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є громадівська (Італія, Франція, Угорщина), державницька (Китай, Лівія) та змішана теорії. Зміст кожної із... докладніше


16 / 12 / 2018
Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування
Виконавча влада – це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших нормативно-правових актів, реалізація внутрішньої та зовнішньої політики держави, охорона прав і... докладніше


16 / 12 / 2018
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування
Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є... докладніше


16 / 12 / 2018
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
 Методи публічного адміністрування: способи, прийоми практичної реалізації його суб’єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі. Принципи... докладніше


16 / 12 / 2018