Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Інвестування

Інвестиції: джерела, доцільність, механізм розподілу в сучасних економічних умовах
Вступ Актуальність теми. В умовах фінансової нестабільності та кризового стану економіки України надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснювати прогресивні структурні зрушення в економіці,... докладніше


Приватні інвестиції. Проблеми приватного інвестування в сучасних умовах
ВСТУП Актуальність теми. Активізація інвестиційного ринку є свідченням спроможності країни забезпечити підвищення соціально-економічного зростання у всіх сферах господарювання. Сучасне становище економіки України вимагає істотних інвестицій у промисловість, які повинні... докладніше


Динаміка та напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
Вступ Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій,... докладніше


Портфельні інвестиції та їх наслідки для країн-реципієнтів
Вступ Актуальність теми. Сучасна світова економічна система перебуває у безупинному процесі глобальних трансформацій, каталізатором яких виступають суперечливі закономірності міжнародного руху товарів, послуг, інтелектуальних ресурсів, і насамперед руху капіталів. Масштабні,... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Актуальність теми. Враховуючи низькі міжнародні рейтинги України та наявність не зовсім сприятливого інвестиційного клімату, залучення прямих іноземних інвестицій є досить актуальним питанням станом на сьогоднішній день. Без сумніву,... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Нарощування інвестиційних ресурсів, збільшення частки капітальних вкладень у валовому внутрішньому продукті, поліпшення структури джерел інвестицій та напрямів їх вкладення, вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності мають стратегічне значення в... докладніше


Аналіз інвестиційної привабливості промислового ринку для міжнародних інвесторів
Вступ Сучасний стан економіки України свідчить про певні реформаційні перетворення й позитивні практичні зрушення. Водночас річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що... докладніше


Інвестиційна функція та рівень інвестувань національної економіки
Вступ Розширене відтворення економіки не може відбуватися без належного забезпечення його інвестиційними ресурсами та без удосконалення управління всією інвестиційною діяльність. Дослідження цих проблем є одним із найбільш актуальних завдань... докладніше


Правові засади залучення іноземних інвестицій
ВСТУП В наш час важливим питанням є залучення іноземного капіталу в Україну. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економіці будь-якої країни, за рахунок їх залучення відбувається компенсування дефіциту національних... докладніше


Венчурне інвестування у країнах Західної Європи
Рівень економічного розвитку окремої держави безпосередньо залежить від ефективності державної політики в інноваційній сфері. Починаючи з 70–80 рр. ХХ ст. у розвинутих країнах світу виникли нові тенденції розвитку інноваційної... докладніше


Характеристика державного управління інвестиційною діяльністю в зарубіжних країнах
Вступ На сучасному етапі розвитку нашої країни тільки інноваційно-орієнтована економіка здатна забезпечити випе­реджаючі темпи зростання. З огляду на сказане, актуальними питаннями економічної політики держави є структурна пере­будова і модернізація... докладніше


Розвиток недержавних пенсійних фондів та їх діяльність на інвестиційному ринку України
Вступ Актуальність теми. Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку посилили соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни і стало причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до... докладніше


Джерела інвестиційного капіталу в Україні
Вступ Актуальність теми. Світова економічна криза негативно вплинула на розвиток економіки нашої держави, це стосується і ринків, зокрема фінансового, який тільки починає свою діяльність в незалежній Україні. Одним із... докладніше


Інвестиційна привабливість підприємства – потенційного об’єкта інвестування
Вступ Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції та нестабільності на світовому та місцевих ринках достатньо позитивно зарекомендували себе маркетингові технології в забезпеченні успішної діяльності підприємств. Особливе місце займає соціально... докладніше


Управління ризиками при операціях зі спільного інвестування
Вступ Актуальність теми. Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитися від... докладніше


Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
Вступ Актуальність теми. Необхідність структурних перебудов національної економіки України вимагає залучення значного обсягу усіх видів ресурсів. Активізація процесів залучення ресурсів, а також їх ефективного використання є одним з ключових... докладніше


Регулювання та пріоритети управління інвестиційними процесами
Вступ Інвестиційна діяльність є одним із найбільш вагомих об’єктів управління, яке виражає систему принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень інвестиційної діяльності виробника. У цьому аспекті, управління інвестиційною... докладніше


Активна стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і методи
Вступ Особливістю портфельного інвестування є те, що сформований портфель цінних паперів може стати через певний проміжок часу не оптимальним. Інвесторові доведеться знов оцінити ситуацію на фондовому ринку і розглянути... докладніше


Інвестиції в Інтернет. Сучасний стан інвестування електронних грошей
  Вступ Сучасна дійсність характерна появою глобальної інформаційної гіпермедійної системи, що отримала назву Інтернет. Вона одночасно є середовищем для співпраці та спілкування, засобом всесвітнього мовлення та розповсюдження інформації, віртуальним... докладніше


Інвестиційний портфель
1. Інвестиційний портфель Інвестиційний портфель — це цілеспрямовано сформована сукупність об’єктів фінансового та/або реального інвестування, призначена для реалізації попередньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну мету. Управління портфелем потребує зваженого... докладніше


Методи визначення ставлення до ринку інвесторів
Вступ Портфель інвестицій – це набір фінансових активів, якими володіє інвестор. В нього можуть входити як інструменти одного виду, наприклад, акції або облігації, так і різні інструменти: цінні папери,... докладніше


Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій як приклад міжнародного співробітництва держав в галузі інвестиційної діяльності
Вступ 1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел 2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій 3. Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій Висновки Список використаних джерел Вступ Україна належить до... докладніше


Залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
Вступ Припинення кризових явищ у сільському господарстві України та подальший прогрес у його розвитку можливий тільки за умови оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня механізації та електрифікації виробництва, введення в... докладніше