Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Педагогіка

Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу
Бацман О. С. Право людей з функціональними обмеженнями здоров’я на інтеграцію в суспільство та адаптацію в ньому — одна із вимог міжнародних стандартів. Важливим завданням держави та інших соціальних... докладніше


Дослідження професійно-комунікативної педагогічної діяльності у контексті менеджменту соціальної роботи
Постановка проблеми. Демократизація всіх сторін суспільства, активізація людського чинника в управлінні, вимагають іншого розуміння суті і структури тих видів діяльності, які мають справу з людьми. Практична значущість комунікації зросла,... докладніше


Социально-воспитательный аспект призрения в России на рубеже XIX–XX вв.
В эпоху радикальных перемен повышается ответственность школы и других общественных институтов за содействие решению проблем человека, возникающих во взаимодействии с окружающим миром, по мере усвоения и принятия социальных ценностей,... докладніше


Ментальні детермінанти нормативних та дисфункціональних станів соціальної системи
Постановка наукової проблеми. Актуальність дослідження даної проблематики пов’язана насамперед з формуванням змісту і напрямків реформування сучасного українського суспільства, пошуку оптимальних моделей його трансформації. І в цьому контексті особливого значення... докладніше


Сучасні інноваційні підходи у вихованні курсантів (студентів)
Активне використання у сучасному суспільстві терміну “ментальність” як способу мислення нагадує слова Марселя Пруста, який говорив, що цим всі бажають сказати як щось нове, “як останній крик”, але ніхто... докладніше


Основні категорії етики в діяльності соціальних працівників і соціальних педагогів
Вагомого значення у вирішенні соціальних проблем, зокрема: національного і духовного відродження, формування інтелектуального національного генофонду, правової підтримки кожного громадянина країни, демократизації та гуманізації суспільного життя, створення умов для формування... докладніше


Якість освіти – запорука громадської довіри до ВНЗ в контексті сучасних завдань педагогіки
Освіта, замість передачі традицій і знань, має бути направленою в першу чергу на піднесення і очищення людини В. Франкл Найбільш поширена дефініція терміну «педагогіка» як науки про виховання і... докладніше


Якість освітніх послуг у ВНЗ в контексті Болонського процесу: соціологічний аспект
Входження вищої школи України до європейського освітнього та наукового простору, зафіксоване в Болонській декларації 19 травня 2005 року, — складне та важливе завдання, яке потребує вирішення багатьох проблемних питань... докладніше


Закони управління і новітні методологічні підходи
Стан трансформації як ознаки перехідного періоду в розвитку українського суспільства породжує цілі низки проблем, причому проблеми ці охоплюють всі галузі соціального життя. Три значні та глобальні сфери життєдіяльності суспільства... докладніше


Особистісна та професійна зрілість вчителя
Вступ Актуальність теми. Ключовою фігурою сучасної освіти є педагог, до якого висуваються підвищені вимоги у вирішенні актуальних проблем суспільства, у забезпеченні інновацій та конкурентоспроможності всіх сфер його життєдіяльності. Рівень... докладніше


Управління змінами в загальній середній освіті: сучасні виклики та проблеми реалізації в Україні
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ АРК – Автономна Республіка Крим; ВРУ – Верховна Рада України; ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад; ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання; ЗСО – загальна середня... докладніше


Рекомендації органам державної влади щодо модернізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти
Для ефективної модернізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти необхідним є внесення змін у чинне нормативно-правове законодавство. З метою переходу від декларативних заяв до реального впровадження держано-громадського... докладніше


Напрями удосконалення механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти
Сучасні науковці вважають, що система управління ЗСО має бути орієнтована на виконання таких завдань: — «створення умов для здобуття громадянами повної ЗСО; — прогнозування розвитку ЗСО, мережі ЗНЗ відповідно... докладніше


Основні підходи щодо реалізації державного управління загальною середньої освітою у європейських країнах у процесі інтеграції у європейський освітній простір
Успішному реформуванню загальної середньої освіти України сприятиме врахування зарубіжного досвіду. Процес інтеграції України у європейський освітній простір мотивує врахування позитивного досвіду саме європейських країн. На сьогодні актуальним для вивчення... докладніше


Особливості та проблеми реалізації механізмів державного управління реформуванням системи загальної середньої освіти на сучасному етапі
На сучасному етапі поняття «механізм державного управління» розглядають як систему-конфігуратор, яку утворюють «механізм як взаємодія між суб’єктом-центром і об’єктами управління; механізм як частина організації, що виступає сполучним елементом чи... докладніше


Стан та основні напрями реформування системи загальної середньої освіти в Україні
Становлення ЗСО України відбувалося відповідно до закону «Про освіту» (1991), «Концепції середньої загальноосвітньої школи» (1992), Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1994),  нової редакції Закону України «Про освіту»... докладніше


Механізм державного управління загальною середньою освітою як наукове поняття
Удосконалення державного управління загальною середньою освітою потребує детального розгляду механізмів загалом та державного управління цією системою зокрема. Як зазначає Л. Паращенко, «в умовах проведення реформування системи національної освіти особливої... докладніше


Історичні передумови сучасного державного управління загальною середньою освітою
Л. Прокопенком у межах великого хронологічного періоду (ІХ – початок ХХ ст.) здійснено системний концептуальний аналіз становлення та еволюції державного управління освітою в Україні, виявлено провідні тенденції і закономірності розвитку... докладніше


Державне управління загальною середньою освітою як об’єкт наукового дослідження
Освіта – це основа економічного розвитку держави, інтелектуального, культурного, духовного розвитку суспільства. На сучасному етапі необхідною є орієнтація освіти на формування активних, творчих, розумово і фізично розвинених особистостей, з... докладніше


Вікові особливості дітей: (дитинство, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий)
Вступ Важливість раннього дитинства у формуванні окремої людини і у становленні суспільства на початку ХХІ століття все більше усвідомлюється країнами світу, особливо з огляду на новітні наукові дослідження. Зокрема,... докладніше


Философия образования сквозь призму творчества Василия Сухомлинского
Введение Актуальность темы. Сейчас для многих стран мира стало ясно, что только та страна, которая обеспечит развитие образования и сделает образовательное направление одним из приоритетных в государственной политике —... докладніше


Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина
Введение Актуальность темы. В последние годы внимание учителей все чаще привлекает идея развивающего обучения, с которым они связывают возможность принципиальных изменений в школе. Если раньше основной задачей было распространение... докладніше


Обґрунтування педагогічних умов формування емпатійної культури студентів
Складний та динамічний процес формування  емпатійної культури вимагає реалізації певних педагогічних умов, до яких ми відносимо створення сприятливого психолого-емоційного мікроклімату на заняттях та організацію спілкування викладача зі студентами і... докладніше


Метод аналогії у навчанні фізики
Освітня система покликана забезпечувати формування активної творчої особистості, сприяти виробленню самостійного мислення людини. Головне призначення навчання – вчити приймати рішення, вчити алгоритмам і моделям вироблення цих рішень. Педагоги-практики і... докладніше


Педагогічні умови формування економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
ВСТУП  Актуальність теми. Стан сучасного суспільства характеризується вагомими політичними, економічними і соціокультурними змінами. Ринкова економіка вплинула на всі сфери життя суспільства і на систему освіти, зокрема. Ця тенденція спостерігається... докладніше


Становлення вищої економічної освіти в країнах західної Європи за 19-20 століття
Вступ Актуальність дослідження. ХІХ-ХХ століття характеризується масштабними політичними, соціальними та економічними трансформаціями, які змінили сучасну Європу й відкрили молодим незалежним державам, зокрема Україні, нові перспективи. Ці трансформації були зумовлені... докладніше


Управление развитием университета
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы. Исходя из опыта высокоразвитых стран, одной из важных функций государства является предоставление образования ее гражданам. Уровень образования населения выступает одним из главных показателей благосостояния населения страны.... докладніше


Застосування аналізу економічних ситуацій та постановка завдань під час проведення семінарських і практичних занять
Вступ Традиційні семінари — один з поширених видів занять з гуманітарних та технічних наук у вищих навчальних закладах. Семінар є засобом розвитку у студентів культури наукового мислення, а також... докладніше


Удосконалення методики навчання математики в економічному вузі: шляхи, форми і засоби, перспективи
Вступ Особливості нинішнього етапу розитку суспільства пов’язані із загостренням і ускладненням його економічних, соціальних, політичних і культурних процесів. Сьогодні вирішальне значення для ефективного та стабільного функціонування економіки, забезпечення економічної... докладніше


Як виховання дітей в Японії вплинуло на економічний розвиток країни
Вступ Актуальність теми дослідження. Японія — це інновації. Японія — це потужний розвиток у різних галузях суспільної діяльності. Японія — це неповторна самобутня країна з глибокими філософськими ідеями, течіями... докладніше


Рейтингове оцінювання діяльності навчальних закладів
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ HTML (Hyper Text Markup Language) – спеціальна мова програмування, призначена для відображення інформації в Інтернеті у вигляді сторінок. Адміністратор (головний, районний) – тип користувача, який має... докладніше


Властивості праксеологічного знання
Вступ Категоріальні форми праксеології — це формально онтологічні утворення з відповідним матеріально-змістовими сутностями. Вони творять певне риштування для будь-якої господарської системи. До головних праксеологічних форм належить, насамперед, система, або... докладніше


Праксеологія — як засіб формування професійної культури фахівця
Вступ Формування особистості майбутнього працівника як творчої індивідуальності у процесі навчання відбувається тоді, коли освітній процес у ПНВЗ, що вибудовується на основі особистісно орієнтованої професійної освіти, створює умови для... докладніше


Прикладне значення педагогіки
Вступ Актуальність теми. Педагогіка — це наука і водночас — галузь людського пізнання. Вона пізнає і вдосконалює способи впливу на розвиток людини у поєднанні з природним, суспільним та індивідуальним.... докладніше


Категорія частини і цілого в навчальному процесі
Вступ Актуальність теми. Аналіз навчального процесу здійснюють із застосуванням парних категорій, які виражають конкретні, прямі чи опосередковані, стійкі чи нестійкі, необхідні чи випадкові його зв’язки: «викладання» та «учіння», «конкретне»... докладніше


Класифікація, основний зміст методів навчання викладання менеджменту
1. Класифікація, основний зміст методів навчання Сучасна класифікація загальних методів навчання формувалася з 50-х до кінця 70-х років ХХ ст. Найбільш обґрунтоване її визначення знайшло в колективних роботах російських... докладніше


Інноваційні технології навчання на уроках української мови
Вступ Актуальність теми. Важливою проблемою сучасної педагогіки е проблема формування пізнавальної самостійності, яку науковці розглядають як один із видів самостійності, що характеризується вмінням сприймати інформацію, самостійно ставити нове запитання,... докладніше


Традиційні методи виховання дітей народу Сходу
Вступ Початок історії школи і виховання як особливих сфер суспільної діяльності сходить до епосі цивілізацій Стародавнього Сходу, зародження яких відноситься до 5 тисячоліття до н. е. Школа і виховання... докладніше


Розвиток дослідницьких знань старшокласників на заняттях економіки
Вступ Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку суспільства та становлення ринкової економіки успіх кожної людини в Україні, а отже, і суспільства в цілому можливий лише в тому випадку,... докладніше


Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США
Актуальність і доцільність дослідження. Українське суспільство у процесі радикальних змін соціально-економічних і політичних основ життя зіткнулося з проблемами активізації негативних соціальних явищ. Одним із них є насильство, що значною... докладніше


Моральне виховання молоді засобами соціально-культурної діяльності
Вступ Актуальність теми. Моральне виховання виконує певні завдання, пов’язані з процесом цілеспрямованого впливу на особу, з метою залучення її до набутого суспільством соціального та морального досвіду, до встановлених норм... докладніше


Розвиток у дитини почуття любові до природи в процесі спостережень
ВСТУП Актуальність дослідження. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв`язку з цим... докладніше


Виховання самоповаги у дошкільників
ВСТУП Актуальність. Державна політика в галузі дошкільної освіти, що визначається Конституцією, Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна XXI століття), Законом України “Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом... докладніше


Новітні технології навчання читанню дітей молодшого шкільного віку
ВСТУП Актуальність теми. Пріоритетним завданням сучасної початкової школи є розвиток дитини як неповторної особистості, реалізація її творчого потенціалу, формування критичного мислення, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Наявність у школяра... докладніше


Переваги і недоліки приватної системи освіти
Вступ З перших років незалежності України значна увага приділяється темі побудови громадянського суспільства, демократії, захисту прав та свобод громадян. Усі ці процеси, без сумніву, реалізовуються дуже важко, бо нелегко... докладніше


Соціальна інфраструктура університету ДАСОА
Вступ Академія є вищим навчальним закладом, який належить до системи державної статистики України. ВНЗ повинне забезпечувати активне студентське життя. Цьому сприяє добре розвинена соціальна інфраструктура – бази відпочинку, лікувально-профілактичні... докладніше


Болонський процес як основа модернізації вищої юридичної освіти
Вступ Сучасний стан освіти, в тому числі і юридичної, висуває низку проблем, що стосуються підвищення її якості. Ці питання цікавлять значну кількість науковців, а отже, потребують вирішення. Проблемі підвищення... докладніше


Педагогічна діяльність Г.Сковороди
Вступ Рефлексії світоглядного і педагогічного потенціалу української філософії, з одного боку, та онтологічним, духовним, гносеологічним аспектам розвитку людини, яка навчається, з іншого боку, останнім часом у науковій думці присвячено... докладніше


Педагогічні функції вчителя: характеристика та класифікація
Нові умови суспільного розвитку потребують змін у підготовці до реалізації можливостей професійної діяльності спеціалістів, підвищують вимоги до якості освіти, її інформатизації, професійної підготовки та управління. Тому необхідно забезпечити ефективну... докладніше


Форми позашкільної освіти
Актуальність теми полягає у потребі реформування існуючих раніше форм і методів позашкільної роботи в якісно нову систему позашкільної освіти та виховання дітей та учнівської молоді обумовлена рядом обставин. По-перше,... докладніше


25 / 01 / 2022
Динамика «я-концепции» в детстве
Введение «Я – концепция »– это ощущение постоянной определенности самого себя, самоотождествленности, своего Я. «Я – концепция», в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и... докладніше


Інтерактивні методи професійного навчання
ВСТУП У ХХІ столітті від якості навчання і виховання залежить розвиток суспільства. Тому професійно-технічна освіта має конкретну мету: створити такі умови навчання, за яких кожен учень міг би успішно... докладніше


Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім`ю
Вступ Актуальність теми. Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення. Це допомагає, по — перше, мати уявлення про реально існуючий стан внутрішньосімейного життя і... докладніше


Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до батьків
Вступ Актуальність теми дослідження. Взаємини батьків і дітей є однією з найбільш актуальних проблем, яка досліджується сучасною психолого-педагогічною наукою. Саме у взаємодії з дорослим дитина входить в оточуючий світ,... докладніше


Педагогічні умови виховання любові та дбайливого ставлення до рідної природи
Вступ Актуальність дослідження. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв`язку з цим... докладніше


Гендерні особливості агресивності підлітків
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Більша частина життя людини проходить у контакті з іншими людьми, тому суспільство в цілому ставить питання про позитивне або негативне поводження своїх членів. Аналізуючи останні... докладніше


Напрямки корекційно-виховної роботи з дітьми із ЗНМ (загальним недорозвитком мовлення) І рівня
Вступ Актуальність теми. Питання корекційно-виховної роботи з аномальними дітьми завжди були актуальними серед проблем спеціальної педагогіки. Пошук ефективних форм корекційного впливу на дошкільників із вадами мовлення, удосконалення форм і... докладніше


Інтелектуальна підготовка дитини до школи
Вступ Актуальність теми. Протягом останнього років у вітчизняній педагогіці й психології спостерігається підвищений інтерес до проблеми переходу дитини-дошкільника з дитячого саду в школу (або просто вступ в школу за... докладніше


Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері
Вступ Актуальність. Мати – найрідніша наймиліша, найдорожча. З якою радісною усмішкою вимовляє дитина це дивовижне, сонячне слово. Ідеал матері яка виносить дитину під своїм серцем і проводить на світ,... докладніше


Психологічні особливості розвитку здібностей у молодших школярів
Вступ Актуальність. Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Кожна цивілізована країна або та, яка хоче бути цивілізованою, дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини... докладніше


Складові педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Складові педагогічної техніки. Стилі педагогічної діяльності викладача ВНЗ. Вступ Соціально-економічні та духовно-культурні процеси сучасного суспільства засвідчують, що в основу майбутнього покладено ідею побудови... докладніше


Система роботи школи з обдарованими дітьми
ВСТУП Актуальність.   На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов’язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової... докладніше


Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту
Вступ Інтенсивний розвиток освіти безпосередньо пов’язаний з інноваціями. Серед них — процес формування управлінських умінь сучасного лікаря. Як відомо, управлінські рішення становлять основу процесу управління. Управлінське рішення є творчою,... докладніше


Методика викладання менеджменту
1. Технологія дистанційного навчання Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес,... докладніше


Організація навчального процесу у авіаційному вищому навчальному закладі
Вступ Актуальність теми. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер суспільної життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір... докладніше


Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації
1. Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево... докладніше


Нетрадиційні форми та методи вивчення історичних постатей. Урок — дискусія
Нетрадиційний урок — поняття, введене у методику майже у всіх навчальних предметів педагогами-новаторами наприкінці 80-х років, означає імпровізаційне навчальне заняття, яке має нетрадиційну (невстановлену) структуру і специфічну цільову установку.... докладніше


Методика вивчення історичних постатей на уроках історії України
Розвиток історичної освіти в сучасній українській школі далеко не завершений як з погляду змісту, так і методики викладання. Не до кінця розв’язаними залишаються питання, пов’язані з висвітленням історичних постатей... докладніше


Загальні положення Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Найбільш фундаментальні питання наукової і науково-технічної діяльності відображені в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (далі – Закон). Цей Закон визначає правові, організаційні... докладніше


Організація навчального процесу у вузах
Метою організації навчального процесу є реалізація змісту освіти на визначеному рівні відповідно до національного державного стандарту. Навчальний   процес   у вищих   навчальних   закладах   здійснюється  у  таких формах: навчальні заняття; самостійна... докладніше


Державні вищі навчальні заклади
Міністерством освіти і науки України розроблені Положення про державний вищий навчальний заклад освіти і зразковий статут вузу. У цих документах викладений основний зміст діяльності вузу. Основною метою вищого навчального... докладніше


Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види
Зміст 1. Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види 2. Завдання: Розробити методичні вказівки до проведення семінарського заняття методом «мозкового штурму» з фінансової... докладніше


Історія розвитку університетської освіти в ХІІ — ХХ столітті в країнах Західної Європи
Вступ Розділ 1. Ідея університету в загальносвітовому контексті 1.1. Аналіз літературних джерел 1.2. Ідея університету 1.3. Концепції класичного університету Розділ 2. Процес становлення університетської освіти 2.1. Становлення університетської освіти... докладніше


Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова
Вступ 1. Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності 2. Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова Висновки Список використаних джерел Вступ Концепція навчання — це сукупність узагальнених положень,... докладніше


Управління підприємством. Менеджмент і маркетинг
Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання Розділ 2. Тематичний план предмету 2.1. Мета курсу, його основні завдання 2.2. Структура курсу 2.3. Методичне забезпечення курсу 2.4. Контроль... докладніше


Вплив сенсорної інформації на формування функцій і поведінки дитини
Вступ 1. Вікові особливості сенсорних систем 2. Вплив сенсорної інформації на формування психічного розвитку дітей Висновки Список використаних джерел Вступ В організмі людини розрізняють зорову, слухову, нюхову, смакову, вестибулярну... докладніше


Психологическая характеристика готовности к школе
Содержание Введение Глава 1. Психологическая характеристика готовности к школе 1.1. Понятие психологической готовности к школьному обучению 1.2. Аспекты школьной зрелости Глава 2. Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению... докладніше


Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземної мови
Вступ Розділ 1. Поняття пізнавальної діяльності 1.1. Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань Розділ 2.... докладніше


Поняття смислового бар´єру у педагогічній психології. Його види та способи уникнення
Вступ 1. Педагогічне спілкування як взаємодія 1.2. Особливості, функції педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як діалог 1.3. Структура педагогічного спілкування 2. Бар'єри спілкування у педагогічній психології та способи їх... докладніше


Процес засвоєння молодшими школярами нових знань, який передбачає їх сприймання, осмислення, та запам’ятання
Вступ Головна мета української системи освіти — створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського... докладніше


Способи перевірки та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів
Вступ З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної... докладніше


Традиції та новації в розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Зміст Вступ 1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.2. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт... докладніше


Стан та перспективи вищої педагогіки, освіти в сучасних умовах розвитку суспільства
Вступ Державна політика в галузі розвитку української освіти спрямована на досягнення нею сучасного світового рівня, відродження й подальший розвиток національних науково-освітніх традицій, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження... докладніше


Вдосконалення форм та методів контролю знань учнів
Вступ 1. Особливості організації контролю в сучасній школі 1.1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи 1.2. Методи контролю 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 2. Педагогічні основи... докладніше


Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Австрії
Вступ Сьогодні здобуття вищої освіти за кордоном зайняло конкурентні позиції щодо навчання на території України. Особливий інтерес до неї виявляють українські студенти. Вибір закордонного вищого навчального закладу — це... докладніше


Характеристика Гейдельберзького університету
Вступ Університет імені Рупрехта Карла розташований на березі річки Неккар. Заснував його курфюрст Рупрехт I, і сталося це 1386 року. Загальна кількість перших студентів становила 600 осіб. Їм пропонувалося... докладніше


Принцип автономії в управлінні вищим навчальним закладом в контексті болонського реформування
Вступ Головні ідеї Болонського процесу містяться у низці важливих міжнародних документів. Зокрема, Велика хартія університетів (підписана 18 вересня 1988 року у Болоньї) серед основоположних для сучасних університетів принципів називає... докладніше


Організація самостійної роботи із засвоєнням лексичного матеріалу в 9 — 11 класах
Зміст Вступ Розділ 1. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи 1.1. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра 1.2. Самостійна робота в системі індивідуального навчання учнів Розділ 2.... докладніше


Діяльність соціального педагога по вдосконаленню змісту дозвілля вихованців
Вступ 1. Діяльність позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.1. Роль позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.2. Умови діяльності позашкільного закладу, мета та завдання... докладніше


Особливості освіти Великобританії
Вступ На сьогодні Великобританія за формою правління є конституційною монархією, відноситься до найрозвинутіших країн світу і займає провідні позиції в економіці, політиці, освіті тощо. Високі вимоги до якості професійної... докладніше


Литературное творчество детей. Примеры использования фольклора в воспитании ребенка
Содержание Введение 1. Методы и методики изучения литературы в школе 2. Фольклор в воспитании ребенка 3. Дети выбирают «Литературное творчество» 4. Фрагменты уроков литературного творчества Выводы Список использованной литературы... докладніше


Організація самостійної роботи студентів
1. Організація самостійної роботи студентів Приєднання України до Болонського процесу значно актуалізує проблему організації самостійної роботи студентів ВНЗ, оскільки спостерігається тенденція до скорочення аудиторних годин і збільшення часу, відведеного... докладніше


Моє бачення введення Болонського процесу в систему університету(Запорізький технологічний університет)
Вступ «Болонський процес» є чи не самим найуживанішим терміном в освітянських колах в останні 5 років. Сотні ВНЗ, тисячі викладачів та студентів розв’язували для себе тонкощі даної системи, проведені... докладніше


Болонський процес — тенденції та перспективи
1. Характерні тенденції у розвитку законодавчої вищої освіти Освітня державна політика, як сформульована й оголошена програма дій щодо модернізації системи вищої освіти у контексті Болонського процесу, є визначальним інструментом... докладніше


Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів
1. Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів Діяльність студентів є своєрідною за своєю метою та завданнями, змістом, внутрішніми та зовнішніми умовами, засобами, особливостями перебігу психічних... докладніше


Особистість Макаренка та колектив через застосування його досвіду
Вступ Актуальність. Наукові пошуки в царині способів ствердження верховної цінності особистості, її свободи і реалізації духовного потенціалу в сучасному суспільстві обумовлені наростанням духовної кризи. Розкриття духовного потенціалу особистості природньо... докладніше


Звіт науково-дослідницької та педагогічної практики
Вступ До викладання у вузі залучаються провідні вчені України та зарубіжжя, а також фахівці з різних галузей практичної діяльності. Студенти КСУ мають змогу оволодіти як слов’янськими, так і романо-германськими... докладніше


Индивидуальные особенности молодежи и творческий процесс в жизни студентов
Содержание Введение 1. Творческий потенциал молодежи 2. Психологический механизм творческой саморегуляции 3. Методика по изучению творческого потенциала Выводы Список использованной литературы Введение В настоящее время обществу требуются не просто... докладніше


Вміння вчитися самостійно як інтегрована якість особистості
Вступ Розділ 1. Самостійна робота як дидактична категорія 1.1. Дослідники про самостійну роботу 1.2. Поняття самостійної роботи Розділ 2. Самостійна робота як інтегрована якість особистості 2.1. Самостійна робота як... докладніше


Професійна комунікативна компетентність викладача вищої школи як чинник психологічної культури
Вступ При переході від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства в сучасних умовах виникає необхідність подолання комунікативних бар'єрів в професійній діяльності. Оволодіння психологічною культурою викладачами вищої школи дозволяє прискорити й... докладніше


Диагностика самооценки и уровня притязаний у подростков
Введение Проблема работы. Самооценка личности давно волнует педагогов и психологов. Проблема адекватной самооценки человека — одна из центральных в изучении его сознания, личности, жизнедеятельности. В наше врем резких геополитических,... докладніше


Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти
Вступ Вища освіта є основою людського розвитку та прогресу суспільства. Вона забезпечує індивідуальний розвиток особистості, майбутнього фахівця, формує інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал держави, виступає стратегічним ресурсом соціально-економічного і... докладніше


Форми навчальної діяльності
Вступ Освіта є найважливішим конструктом цивілізації, визначальним чинником соціально-економічного поступу суспільства. Кожна країна відповідно до свого історичного розвитку, національних традицій, умов, перспектив формує свою систему освіти. Система освіти —... докладніше


Педагогічний менеджмент
Вступ В умовах педагогічного експерименту необхідна зміна філософії управління педагогічним процесом. Аналіз і оцінка світового управлінського досвіду, а також переосмислення і переоцінка власного досвіду роботи привели нас до думки... докладніше


Розвиток вищих навчальних закладів в Україні
Вступ 1. Як формувався Національний авіаційний університет 2. Національний авіаційний університет – потужний вищий навчальний заклад 3. Сучасний стан та пріоритетні напрямки НАУ Висновки Список використаних джерел Вступ До... докладніше


Методика викладання менеджменту
1. Види і загальні вимоги до лекційних занять Вимоги до академічної лекції: сучасний науковий рівень і насичена інформативність, переконлива аргументація, доступна і зрозуміла мова, емоційність, чітка структура і логіка,... докладніше


Актуальні питання вищої школи
Вступ Досліджуючи особливості інтеграції в європейський освітній простір, слід відмітити, що наука і освіта в сучасному світі стали визначальними факторами забезпечення ефективності всього суспільного розвитку. В умовах формування спільного... докладніше


Основні засади Болонського процесу на юридичному факультеті КНУ ім. Шевченко
Вступ Київський університет імені Тараса Шевченка — всесвітньо відомий вищий навчальний заклад. Більш як за півтора століття свого існування він став осередком, де плекалися передові ідеї та виховувалася національна... докладніше


Мотивація учбової діяльності сучасних молодших школярів
Вступ 1. Мотиви навчальної діяльності у структурі мотиваційної сфери молодшого школяра 2. Психологічні засади формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі 3. Роль особистості вчителя у формуванні позитивних... докладніше


Характеристика гувернерства в Україні в 16-18 ст.
Виникнення і становлення інституту домашнього виховання має власну історію, що своїм корінням сягає у глибину століть. Становлення альтернативних форм і моделей сучасної освітньо-виховної практики знов актуалізувало проблему домашнього виховання,... докладніше


Використання художньої літератури на уроках історії
Вступ Актуальність теми. Ми живемо в епоху переходу від тоталітарної державної моделі до демократичного суспільства, в центрі якого стоїть не держава та її інституції, а особистість, її інтереси, потреби.... докладніше


Системи освітніх технологій. Адаптивна система навчання
Вступ Від чіткого усвідомлення поняття «освітня технологія» зараз перейдено до класифікації сучасних освітніх технологій. У науково-педагогічній літературі поняття «освітня технологія» вживається дуже широко. Воно може означати напрям у дидактиці,... докладніше


Розвиток уваги та спостережливості засобами природи
Вступ Актуальність теми. Уроки мислення в природі — особливі уроки, а не звичайні заняття, не навчальні екскурсії. Це такий уміло побудований процес, у ході якого шестирічні першокласники не тільки... докладніше


Особливості профілактичної роботи соціального педагога
Вступ Розділ 1. Профілактичні технології в соціально-педагогічній роботі 1.1. Основні підходи до реалізації освітньо-профілактичної роботи 1.2. Стратегії втручання та принципи профілактичної роботи 1.3. Зміст, напрями, форми соціальної профілактики Розділ... докладніше


Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Іспанії
Вступ Сьогодні здобуття вищої освіти за кордоном зайняло конкурентні позиції щодо навчання на території України. Особливий інтерес до неї виявляють українські студенти. Вибір закордонного вищого навчального закладу — це... докладніше


Життєві форми рослин
1. Життєві форми рослин Серед пристосувань живих організмів до середовища існування особливе значення мають так звані морфологічні адаптації, тобто зміни у зовнішній будові, що дали змогу жити рослині саме... докладніше


Характеристика компоненту вищого навчального закладу в системі стандартів вищої освіти
Вступ Завдання освіти в кожній країні визначаються особливостями й перспективами її соціально-економічного розвитку та загальносвітовими процесами й тенденціями. Народ України будує суверенну, демократичну, правову державу. Система освіти є в... докладніше


Університетська освіта: проблеми в Україні та за кордоном
Вступ В Україні вищу освіту можна умовно поділити на дві підсистеми: одна – «елітна» освіта, що характеризується високою якістю послуг, що надаються; та інша – масова – невисокої якості.... докладніше


Науково-методичний комплекс до уроку історії «Римська релігія та культура
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності... докладніше


Державні стандарти вищої освіти в Україні. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі
Розділ 1. Вища освіта як складова системи освіти в Україні 1.1. Система вищої освіти в Україні, перспективи її розвитку 1.2. Місце НАУ в системі вищої освіти України 1.3. Нормативно-правове... докладніше


Структурна організація класичних галузевих педагогічних університетів
Вступ Політичні та економічні зміни в Україні зачепили й систему освіти, яка зазнає нині глибокого, а в деяких аспектах і докорінного реформування. Крім того, до трансформаційних процесів, пов’язаних з... докладніше


Зміст інженерної освіти
Вступ Теоретична актуалість теми. Аналіз історії розвитку інженерно педагогічної освіти (далі ІПО) свідчить, що це є історія періодичного перегляду поглядів на її організацію та зміст. Протягом всіх років існування... докладніше


Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші
Вступ Розділ1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання. Розділ 2.  Тематичний план предмету. Розділ 3. Навчально-методична розробка економічної теми: «Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші.» Висновок Додатки Список літератури Тема »Міжнародна... докладніше


Використання Інтернету на уроках англійської мови
Вступ Розділ І. Теоретичні основи використання Інтернету 1.1. Понятійний апарат теми 1.2. Інтернет як засіб навчання  англійської мови 1.3. Передовий педагогічний досвід використання Інтернету в Україні 1.4. Передовий педагогічний... докладніше


Навчання діалогічного мовлення
Вступ Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення Вправи для формування діалогічних умінь учнів середньої школи Навчання діалогічного мовлення на початковому / старшому / середньому ступені Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення... докладніше


Поняття, суть та структура життєвої компетенції
Вступ Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у  XXI  столітті. Оскільки життєва компетентність як властивість особистості, то випливає, що її можна розвивати... докладніше


Гігієна голосу педагога
  Гігієна голосу педагога Здоров’язберігаючі технології на службі вчителя     Людина наділена від природи чудовим  даром — голосом. Голос допомагає людині спілкуватися з навколишнім світом, виражати своє ставлення... докладніше