Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Педагогіка

Складові педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Складові педагогічної техніки. Стилі педагогічної діяльності викладача ВНЗ. Вступ Соціально-економічні та духовно-культурні процеси сучасного суспільства засвідчують, що в основу майбутнього покладено ідею побудови... докладніше


Система роботи школи з обдарованими дітьми
ВСТУП Актуальність.   На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов’язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової... докладніше


Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту
Вступ Інтенсивний розвиток освіти безпосередньо пов’язаний з інноваціями. Серед них — процес формування управлінських умінь сучасного лікаря. Як відомо, управлінські рішення становлять основу процесу управління. Управлінське рішення є творчою,... докладніше


Методика викладання менеджменту
1. Технологія дистанційного навчання Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес,... докладніше


Організація навчального процесу у авіаційному вищому навчальному закладі
Вступ Актуальність теми. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер суспільної життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір... докладніше


Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації
1. Структура вищих навчальних закладів за рівнем акредитації У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево... докладніше


Нетрадиційні форми та методи вивчення історичних постатей. Урок — дискусія
Нетрадиційний урок — поняття, введене у методику майже у всіх навчальних предметів педагогами-новаторами наприкінці 80-х років, означає імпровізаційне навчальне заняття, яке має нетрадиційну (невстановлену) структуру і специфічну цільову установку.... докладніше


Методика вивчення історичних постатей на уроках історії України
Розвиток історичної освіти в сучасній українській школі далеко не завершений як з погляду змісту, так і методики викладання. Не до кінця розв’язаними залишаються питання, пов’язані з висвітленням історичних постатей... докладніше


Загальні положення Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Найбільш фундаментальні питання наукової і науково-технічної діяльності відображені в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (далі – Закон). Цей Закон визначає правові, організаційні... докладніше


Організація навчального процесу у вузах
Метою організації навчального процесу є реалізація змісту освіти на визначеному рівні відповідно до національного державного стандарту. Навчальний   процес   у вищих   навчальних   закладах   здійснюється  у  таких формах: навчальні заняття; самостійна... докладніше


Державні вищі навчальні заклади
Міністерством освіти і науки України розроблені Положення про державний вищий навчальний заклад освіти і зразковий статут вузу. У цих документах викладений основний зміст діяльності вузу. Основною метою вищого навчального... докладніше


Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види
Зміст 1. Консультація як основна і додаткова форма навчального процесу, її призначення, функції та види 2. Завдання: Розробити методичні вказівки до проведення семінарського заняття методом «мозкового штурму» з фінансової... докладніше


Історія розвитку університетської освіти в ХІІ — ХХ столітті в країнах Західної Європи
Вступ Розділ 1. Ідея університету в загальносвітовому контексті 1.1. Аналіз літературних джерел 1.2. Ідея університету 1.3. Концепції класичного університету Розділ 2. Процес становлення університетської освіти 2.1. Становлення університетської освіти... докладніше


Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова
Вступ 1. Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності 2. Теорія навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова Висновки Список використаних джерел Вступ Концепція навчання — це сукупність узагальнених положень,... докладніше


Управління підприємством. Менеджмент і маркетинг
Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання Розділ 2. Тематичний план предмету 2.1. Мета курсу, його основні завдання 2.2. Структура курсу 2.3. Методичне забезпечення курсу 2.4. Контроль... докладніше


Вплив сенсорної інформації на формування функцій і поведінки дитини
Вступ 1. Вікові особливості сенсорних систем 2. Вплив сенсорної інформації на формування психічного розвитку дітей Висновки Список використаних джерел Вступ В організмі людини розрізняють зорову, слухову, нюхову, смакову, вестибулярну... докладніше


Психологическая характеристика готовности к школе
Содержание Введение Глава 1. Психологическая характеристика готовности к школе 1.1. Понятие психологической готовности к школьному обучению 1.2. Аспекты школьной зрелости Глава 2. Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению... докладніше


Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземної мови
Вступ Розділ 1. Поняття пізнавальної діяльності 1.1. Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань Розділ 2.... докладніше


Поняття смислового бар´єру у педагогічній психології. Його види та способи уникнення
Вступ 1. Педагогічне спілкування як взаємодія 1.2. Особливості, функції педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як діалог 1.3. Структура педагогічного спілкування 2. Бар'єри спілкування у педагогічній психології та способи їх... докладніше


Процес засвоєння молодшими школярами нових знань, який передбачає їх сприймання, осмислення, та запам’ятання
Вступ Головна мета української системи освіти — створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського... докладніше


Способи перевірки та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів
Вступ З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної... докладніше


Традиції та новації в розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Зміст Вступ 1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.2. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт... докладніше


Стан та перспективи вищої педагогіки, освіти в сучасних умовах розвитку суспільства
Вступ Державна політика в галузі розвитку української освіти спрямована на досягнення нею сучасного світового рівня, відродження й подальший розвиток національних науково-освітніх традицій, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження... докладніше


Вдосконалення форм та методів контролю знань учнів
Вступ 1. Особливості організації контролю в сучасній школі 1.1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи 1.2. Методи контролю 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 2. Педагогічні основи... докладніше


Сучасні принципи побудови та завдання системи вищої освіти в Австрії
Вступ Сьогодні здобуття вищої освіти за кордоном зайняло конкурентні позиції щодо навчання на території України. Особливий інтерес до неї виявляють українські студенти. Вибір закордонного вищого навчального закладу — це... докладніше


Характеристика Гейдельберзького університету
Вступ Університет імені Рупрехта Карла розташований на березі річки Неккар. Заснував його курфюрст Рупрехт I, і сталося це 1386 року. Загальна кількість перших студентів становила 600 осіб. Їм пропонувалося... докладніше


Принцип автономії в управлінні вищим навчальним закладом в контексті болонського реформування
Вступ Головні ідеї Болонського процесу містяться у низці важливих міжнародних документів. Зокрема, Велика хартія університетів (підписана 18 вересня 1988 року у Болоньї) серед основоположних для сучасних університетів принципів називає... докладніше


Організація самостійної роботи із засвоєнням лексичного матеріалу в 9 — 11 класах
Зміст Вступ Розділ 1. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи 1.1. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра 1.2. Самостійна робота в системі індивідуального навчання учнів Розділ 2.... докладніше


Діяльність соціального педагога по вдосконаленню змісту дозвілля вихованців
Вступ 1. Діяльність позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.1. Роль позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.2. Умови діяльності позашкільного закладу, мета та завдання... докладніше


Особливості освіти Великобританії
Вступ На сьогодні Великобританія за формою правління є конституційною монархією, відноситься до найрозвинутіших країн світу і займає провідні позиції в економіці, політиці, освіті тощо. Високі вимоги до якості професійної... докладніше


Литературное творчество детей. Примеры использования фольклора в воспитании ребенка
Содержание Введение 1. Методы и методики изучения литературы в школе 2. Фольклор в воспитании ребенка 3. Дети выбирают «Литературное творчество» 4. Фрагменты уроков литературного творчества Выводы Список использованной литературы... докладніше


Організація самостійної роботи студентів
1. Організація самостійної роботи студентів Приєднання України до Болонського процесу значно актуалізує проблему організації самостійної роботи студентів ВНЗ, оскільки спостерігається тенденція до скорочення аудиторних годин і збільшення часу, відведеного... докладніше


Моє бачення введення Болонського процесу в систему університету(Запорізький технологічний університет)
Вступ «Болонський процес» є чи не самим найуживанішим терміном в освітянських колах в останні 5 років. Сотні ВНЗ, тисячі викладачів та студентів розв’язували для себе тонкощі даної системи, проведені... докладніше


Болонський процес — тенденції та перспективи
1. Характерні тенденції у розвитку законодавчої вищої освіти Освітня державна політика, як сформульована й оголошена програма дій щодо модернізації системи вищої освіти у контексті Болонського процесу, є визначальним інструментом... докладніше


Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів
1. Студент, як об`єкт навчально-залікової університетської діяльності. Типи спрямованості особистості студентів Діяльність студентів є своєрідною за своєю метою та завданнями, змістом, внутрішніми та зовнішніми умовами, засобами, особливостями перебігу психічних... докладніше


Особистість Макаренка та колектив через застосування його досвіду
Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 1.2. Підходи до розробки колективу та індивідуальності 1.3. Основна проблематика теоретичної спадщини Макаренка А.С. 1.4. Поняття... докладніше


Звіт науково-дослідницької та педагогічної практики
Вступ До викладання у вузі залучаються провідні вчені України та зарубіжжя, а також фахівці з різних галузей практичної діяльності. Студенти КСУ мають змогу оволодіти як слов’янськими, так і романо-германськими... докладніше


Индивидуальные особенности молодежи и творческий процесс в жизни студентов
Содержание Введение 1. Творческий потенциал молодежи 2. Психологический механизм творческой саморегуляции 3. Методика по изучению творческого потенциала Выводы Список использованной литературы Введение В настоящее время обществу требуются не просто... докладніше


Вміння вчитися самостійно як інтегрована якість особистості
Вступ Розділ 1. Самостійна робота як дидактична категорія 1.1. Дослідники про самостійну роботу 1.2. Поняття самостійної роботи Розділ 2. Самостійна робота як інтегрована якість особистості 2.1. Самостійна робота як... докладніше


Професійна комунікативна компетентність викладача вищої школи як чинник психологічної культури
Вступ При переході від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства в сучасних умовах виникає необхідність подолання комунікативних бар'єрів в професійній діяльності. Оволодіння психологічною культурою викладачами вищої школи дозволяє прискорити й... докладніше


Диагностика самооценки и уровня притязаний у подростков
Введение Проблема работы. Самооценка личности давно волнует педагогов и психологов. Проблема адекватной самооценки человека — одна из центральных в изучении его сознания, личности, жизнедеятельности. В наше врем резких геополитических,... докладніше


Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти
Вступ Вища освіта є основою людського розвитку та прогресу суспільства. Вона забезпечує індивідуальний розвиток особистості, майбутнього фахівця, формує інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал держави, виступає стратегічним ресурсом соціально-економічного і... докладніше


Форми навчальної діяльності
Вступ Освіта є найважливішим конструктом цивілізації, визначальним чинником соціально-економічного поступу суспільства. Кожна країна відповідно до свого історичного розвитку, національних традицій, умов, перспектив формує свою систему освіти. Система освіти —... докладніше


Педагогічний менеджмент
Вступ В умовах педагогічного експерименту необхідна зміна філософії управління педагогічним процесом. Аналіз і оцінка світового управлінського досвіду, а також переосмислення і переоцінка власного досвіду роботи привели нас до думки... докладніше


Розвиток вищих навчальних закладів в Україні
Вступ 1. Як формувався Національний авіаційний університет 2. Національний авіаційний університет – потужний вищий навчальний заклад 3. Сучасний стан та пріоритетні напрямки НАУ Висновки Список використаних джерел Вступ До... докладніше


Методика викладання менеджменту
1. Види і загальні вимоги до лекційних занять Вимоги до академічної лекції: сучасний науковий рівень і насичена інформативність, переконлива аргументація, доступна і зрозуміла мова, емоційність, чітка структура і логіка,... докладніше


Актуальні питання вищої школи
Вступ Досліджуючи особливості інтеграції в європейський освітній простір, слід відмітити, що наука і освіта в сучасному світі стали визначальними факторами забезпечення ефективності всього суспільного розвитку. В умовах формування спільного... докладніше


Основні засади Болонського процесу на юридичному факультеті КНУ ім. Шевченко
Вступ Київський університет імені Тараса Шевченка — всесвітньо відомий вищий навчальний заклад. Більш як за півтора століття свого існування він став осередком, де плекалися передові ідеї та виховувалася національна... докладніше


Мотивація учбової діяльності сучасних молодших школярів
Вступ 1. Мотиви навчальної діяльності у структурі мотиваційної сфери молодшого школяра 2. Психологічні засади формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі 3. Роль особистості вчителя у формуванні позитивних... докладніше


Характеристика гувернерства в Україні в 16-18 ст.
Виникнення і становлення інституту домашнього виховання має власну історію, що своїм корінням сягає у глибину століть. Становлення альтернативних форм і моделей сучасної освітньо-виховної практики знов актуалізувало проблему домашнього виховання,... докладніше


Використання художньої літератури на уроках історії
Вступ Актуальність теми. Ми живемо в епоху переходу від тоталітарної державної моделі до демократичного суспільства, в центрі якого стоїть не держава та її інституції, а особистість, її інтереси, потреби.... докладніше


Системи освітніх технологій. Адаптивна система навчання
Вступ Від чіткого усвідомлення поняття «освітня технологія» зараз перейдено до класифікації сучасних освітніх технологій. У науково-педагогічній літературі поняття «освітня технологія» вживається дуже широко. Воно може означати напрям у дидактиці,... докладніше


Розвиток уваги та спостережливості засобами природи
Вступ Актуальність теми. Уроки мислення в природі — особливі уроки, а не звичайні заняття, не навчальні екскурсії. Це такий уміло побудований процес, у ході якого шестирічні першокласники не тільки... докладніше


Особливості профілактичної роботи соціального педагога
Вступ Розділ 1. Профілактичні технології в соціально-педагогічній роботі 1.1. Основні підходи до реалізації освітньо-профілактичної роботи 1.2. Стратегії втручання та принципи профілактичної роботи 1.3. Зміст, напрями, форми соціальної профілактики Розділ... докладніше


Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Іспанії
Вступ Сьогодні здобуття вищої освіти за кордоном зайняло конкурентні позиції щодо навчання на території України. Особливий інтерес до неї виявляють українські студенти. Вибір закордонного вищого навчального закладу — це... докладніше


Життєві форми рослин
1. Життєві форми рослин Серед пристосувань живих організмів до середовища існування особливе значення мають так звані морфологічні адаптації, тобто зміни у зовнішній будові, що дали змогу жити рослині саме... докладніше


Характеристика компоненту вищого навчального закладу в системі стандартів вищої освіти
Вступ Завдання освіти в кожній країні визначаються особливостями й перспективами її соціально-економічного розвитку та загальносвітовими процесами й тенденціями. Народ України будує суверенну, демократичну, правову державу. Система освіти є в... докладніше


Університетська освіта: проблеми в Україні та за кордоном
Вступ В Україні вищу освіту можна умовно поділити на дві підсистеми: одна – «елітна» освіта, що характеризується високою якістю послуг, що надаються; та інша – масова – невисокої якості.... докладніше


Науково-методичний комплекс до уроку історії «Римська релігія та культура
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності... докладніше


Державні стандарти вищої освіти в Україні. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі
Розділ 1. Вища освіта як складова системи освіти в Україні 1.1. Система вищої освіти в Україні, перспективи її розвитку 1.2. Місце НАУ в системі вищої освіти України 1.3. Нормативно-правове... докладніше


Структурна організація класичних галузевих педагогічних університетів
Вступ Політичні та економічні зміни в Україні зачепили й систему освіти, яка зазнає нині глибокого, а в деяких аспектах і докорінного реформування. Крім того, до трансформаційних процесів, пов’язаних з... докладніше


Зміст інженерної освіти
Вступ Теоретична актуалість теми. Аналіз історії розвитку інженерно педагогічної освіти (далі ІПО) свідчить, що це є історія періодичного перегляду поглядів на її організацію та зміст. Протягом всіх років існування... докладніше


Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші
Вступ Розділ1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання. Розділ 2.  Тематичний план предмету. Розділ 3. Навчально-методична розробка економічної теми: «Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші.» Висновок Додатки Список літератури Тема »Міжнародна... докладніше


Використання Інтернету на уроках англійської мови
Вступ Розділ І. Теоретичні основи використання Інтернету 1.1. Понятійний апарат теми 1.2. Інтернет як засіб навчання  англійської мови 1.3. Передовий педагогічний досвід використання Інтернету в Україні 1.4. Передовий педагогічний... докладніше


Навчання діалогічного мовлення
Вступ Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення Вправи для формування діалогічних умінь учнів середньої школи Навчання діалогічного мовлення на початковому / старшому / середньому ступені Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення... докладніше


Поняття, суть та структура життєвої компетенції
Вступ Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у  XXI  столітті. Оскільки життєва компетентність як властивість особистості, то випливає, що її можна розвивати... докладніше


Гігієна голосу педагога
  Гігієна голосу педагога Здоров’язберігаючі технології на службі вчителя     Людина наділена від природи чудовим  даром — голосом. Голос допомагає людині спілкуватися з навколишнім світом, виражати своє ставлення... докладніше