Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Банківська і біржова справа

Кредитні послуги банку
Вступ Актуальність теми. Банківський сектор є основою розвитку вітчизняного фінансового ринку, а його стабільна діяльність сприяє подальшому розвитку економіки країни. Одним із основних видів банківського бізнесу, що надає банку... докладніше


Фондовый рынок, современные проблемы
Введение В высокоразвитых экономиках фондовый рынок выступает как сфера мобилизации финансового капитала и приобретает особое значение. Особенностью развития фондовых рынков в последние десятилетия механизм глобализации и роста различных финансовых... докладніше


Аналіз стратегій управління ризиками в міжнародній діяльності банків країн Центральної та Східної Європи
Вступ Провідна роль у міжнародній діяльності належить банкам. Маючи широкий практичний досвід у сфері валютно-фінансових відносин, банки надають своїм клієнтам широкий спектр послуг, серед яких вибір ефективніших форм міжнародних... докладніше


Аналіз стратегій управління ризиками в міжнародній діяльності банків країн Центральної та Східної Європи
Вступ Провідна роль у міжнародній діяльності належить банкам. Маючи широкий практичний досвід у сфері валютно-фінансових відносин, банки надають своїм клієнтам широкий спектр послуг, серед яких вибір ефективніших форм міжнародних... докладніше


Залучення іноземного капіталу до банківського сектору України
ВСТУП Доведено, що існує потенційна загроза перетворення України з провідного експортера на імпортера транспортних послуг. За аналізом наведених даних  Україна, маючи найвищий коефіцієнт транзитності в Європі, суттєво відстає за... докладніше


Організація системи гарантування депозитів в Канаді
Вступ Актуальність теми. Вивчення досвіду роботи систем гаран­тування вкладів в інших країнах показує, що система гарантування вкладів в Україні має перспективи для розвитку. Практична діяльність Фонду показує як сильні,... докладніше


Формування депозитної політики банків
Вступ Актуальність теми. Формуючи свою політику сьогодні, вітчизняні банки повинні спиратися на знання, досвід, що існують у світі. Досвід країн із розвиненою ринковою системою підтверджує, що важливою складовою всієї... докладніше


Функції міжнародного банківського менеджменту
Зміст Вступ. 3 Функції міжнародного банківського менеджменту. 4 2.Фактори, які визначають організаційну структуру закордонного апарату банку. 6 3.Міжнародна інвестиційна діяльність банку: форми й особливості управління. 11 Висновки. 16 Список... докладніше


Банківська справа — Питання до екзамену
Дисципліна «Банківські операції»: 1. Побудова банківської системи в Україні Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність».... докладніше


За якими ознаками класифікують наукові дослідження
Вступ Наука — це сфера дослідницької діяльності, що спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і процеси мислення. Вона містить у собі всі умови і моменти цього виробництва.... докладніше


Функції Національного банку України в регулюванні фінансового ринку
 Вступ В Україні ринкові процеси відбуваються на фоні гострої нестачі інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Питання гарантування прав та визначення законодавчих рамок інвестиційної діяльності повинно бути однією з... докладніше


Структура ринку цінних паперів та характеристика його суб’єктів
Вступ Дослідженню поняття інфраструктури, її ролі та значення для економіки в цілому присвячені праці всесвітньо відомих економістів-теоретиків Х. Зінгера, А. Пізенті, Ф. Йохімсена, Г. Хедткампа, О. Вільямсона, кожен з... докладніше


Основні напрями та школи сучасної філософії
Вступ При аналізі сучасної філософії виникають труднощі у визначенні, яке знання вважати сучасним: основоположне, що виникло у минулому, але має значення і в сучасних умовах, яке служить джерелом компіляції... докладніше


Основні задачі транспорту. Необхідні передумови вирішення вказаних задач
1. Основні задачі транспорту. Необхідні передумови вирішення вказаних задач Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його... докладніше


Основні чинники, що впливають на прибутковість комерційних банків
Вступ Ефективна банківська система незалежної України — один з найважливіших чинників складної системи економічного простору. Формування економіки незалежної України на засадах самостійного розвитку вказало на існування ряду комплексних проблем,... докладніше


Кредитування в сільському господарстві
 Анотація. Здійснено аналіз вкладень банків у кредитування сільського господарства України та окреслено проблеми їх подальшого розвитку. Проаналізовано фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та досліджено його взаємозв’язок з обсягами довгострокового кредиту.... докладніше


Сучасний стан світового біржового ринку
Зміст Вступ. 1. Основні риси ф’ючерсної торгівлі 2. Характеристика біржової мережі Заходу. 3. Сучасний стан світових фондових ринків. Висновки. Список використаних джерел Вступ Біржовий ринок у світі давно вже... докладніше


Як відбувається взаємодія НБУ і банків в процесі їх ділингової діяльності
Як відбувається взаємодія НБУ і банків в процесі їх ділингової діяльності?Які задачі вирішує ця взаємодія ? Як впливає ділингова діяльність НБУ на ділингову діяльність банків? Валютні резерви Національного Банку,... докладніше


Характеристика джерел біржового права
1. Характеристика джерел біржового права Правова основа торгово-біржової діяльності, як виду господарської діяльності, включає такі джерела господарського права як нормативно-правовий акт, правовий звичай і нормативний договір. Нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий... докладніше


Механізм проведення торгів на біржах
Вступ Біржова торгівля здійснюється шляхом організації й проведення біржових торгів. Голосним можна назвати таке проведення біржових торгів, при якому біржова інформація є доступною для всіх осіб, які мають статус... докладніше


Маркетингові стратегії на міжнародному ринку інвестицій
Вступ Сучасне уявлення про роль маркетингу в ринковій економіці, що побудоване на узагальненні думок відомих фахівців в цій області, показує, що 35 % маркетингової діяльності звернено до аналізу і... докладніше


Причини й порядок виключення акціонера з акціонерного товариства
Членство в товаристві припиняється у випадках: смерті члена товариства; добровільного виходу на підставі особистої заяви. Припинення членства у разі смерті та добровільного виходу здійснюється правлінням. Виключення з членів товариства... докладніше


Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності
Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн. Актуальність споживчого кредитування зростає з кожним роком, що пояснюється прагненням фізичних осіб до зростання рівня життя. Водночас активі­зація споживчого... докладніше


Особливості споживчого кредитування банками фізичних осіб в Україні
Постановка проблеми. Кредитування спо­живчих потреб населення займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Фізичні особи постійно прагнуть до поліп­шення рівня свого життя. Для того щоб отримати благо... докладніше


Національна депозитарна система
1. Напрямки удосконалення моделі національної депозитарної системи України На сучасному етапі розвитку депозитарної інфраструктури ринку цінних паперів України має місце спільне функціонування на вищому рівні Національної депозитарної системи трьох... докладніше


Ведична культура
Вступ Зміст ведичних вірувань викладено в найстародавні-ших релігійних текстах Індії — збірнику релігійних гімнів "Рігведі", збірнику тлумачень релігійних текстів "Самаведі", збірнику описів ведичних релігійних ритуалів і жертвопринесень "Яджурведі" та... докладніше


Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів
1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та... докладніше


Види брокерського обслуговування у біржовій торгівлі
Зміст Вступ. 1. Брокерська діяльність на товарній біржі 2. Механізм укладення біржових угод. Висновки. Список використаних джерел Вступ Згідно із чинним законодавством біржові операції мають право здійснювати лише члени... докладніше


Банківська система США
1. Тенденції розвитку банківської системи Особливості банківського законодавства у США сприяли збереженню децентралізованої роздробленої банківської системи. У країні створено розгалужену систему банківського регулювання як на федеральному рівні, так і... докладніше


Діяльність митних брокерів і ліцензійних митних складів
Вступ У відповідності до статей 177 та 178 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV, митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що... докладніше


Товарні біржі: функції, види і правові засади діяльності
Вступ 1. Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці 2. Функції товарних бірж 3. Класифікація товарних бірж 4. Характеристика біржових угод Висновки Список використаної літератури Вступ Товарні біржі... докладніше


Стратегія НБУ щодо регулювання валютного курсу
Вступ Основні цілі валютно-курсового регулювання в Україні Регулювання валютного курсу умовах фінансової кризи Висновки Список використаної літератури Вступ В умовах глобалізації економічних процесів, швидкої інтеграції національних фінансових ринків валютний... докладніше


Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення (статистика аналіз)
Вступ Економічні передумови функціонування банківської системи Оцінки функціонування та стабільності банківської системи Висновки Список використаної літератури Вступ Упродовж останнього десятиріччя проблема збереження фінансової стабільності постає дедалі гостріше. Тому центральні... докладніше