Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Курсові

Висновок експерта як результат судової експертизи
1. Поняття та правова природа висновку експерта, види висновків Одним із напрямів досягнення мети цивільного судочинства стало закріплення на законодавчому рівні принципу змагальності сторін. Водночас відсутність ґрунтовних теоретико-правових досліджень,... докладніше


8 / 02 / 2024
Процесуальний порядок призначення та проведення судових експертиз
1. Підстави та процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі Судова експертиза є важливою процесуальною формою залучення спеціаль­них знань у цивільному судочинстві, відтак суд отримує нову інформацію, яка... докладніше


8 / 02 / 2024
Експертиза як основна форма використання спеціальних знань у цивільному процесі
Актуальність. Визначальною складовою системи засобів захис­ту прав людини в кожній демократичній державі є науково забезпече­не, організаційно збалансоване, функціонально доступне й ефективне правосуддя. Стрижневим елементом правосуддя, його визначальною ланкою є... докладніше


8 / 02 / 2024
Сутність, види та елементи підприємницької культури
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємств багато в чому визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. Необхідність формування корпоративної культури підприємства в умовах розвитку ринкових відносин... докладніше


Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади
Вступ Актуальність теми. Реформування політичної системи України і перехід до принципово нової практики суспільних відносин передбачає створення демократичних механізмів захисту прав і свобод громадян, реалізації принципу поділу влади, встановлення... докладніше


1 / 02 / 2024
Політична система Данії: основні інститути, сучасне функціонування
ВСТУП Актуальність теми. Розвиток державного будівництва в країнах Європи є важливим чинником її політичної та економічної стабільності. Тому важливим інструментом цього процесу є характер і рівень сучасної інституалізації державного... докладніше


Поняття та головні напрямки конституційної реформи в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Як конституційно-правове явище конституційна реформа в Україні бере свій початок з часу проголошення незалежності держави. Її складний і суперечливий перебіг є наочним віддзеркаленням непростого процесу формування... докладніше


1 / 02 / 2024
Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці держави
Вступ Актуальність теми. В умовах швидкого поширення глобалізаційних процесів в макроекономічному просторі зростають можливості інформаційного впливу на особу, суспільство та державу. Безперервне широкомасштабне поширення інформації сприяє її розповсюдженню на... докладніше


27 / 01 / 2024
Спадкування за законом: зміст та чергування
Вступ Актуальність теми. Спадкове право, будучи одним з основоположних структурних елементів цивільного права, відіграє важливу роль у житті кожної людини. Його норми, як справедливо зазначає дореволюційний російський цивіліст М.... докладніше


2 / 12 / 2023
Способи та методи проектування готелю з фріланс-простором
ВСТУП Актуальність дослідження. Готельне господарство – це складне, багатофункціональне господарство, що складається, у більшості випадків, зі значної кількості підрозділів, які є основними для суміжних сфер бізнесу. Це пов’язано з... докладніше


29 / 09 / 2023
Війна за незалежність і створення США
Вступ Війна за незалежність США, яка ще називається «Американською революцією» 1775-1783 років – це війна між Великобританією і революціонерами 13 англійських колоній, які проголосили свою незалежність від англійської корони,... докладніше


Відшкодування шкоди, завданої суб»єктами публічної адміністрації приватним особам
Вступ Актуальність теми. Питання відповідальності держави, її органів та службових осіб за невиконання покладених на неї обов’язків та відшкодування шкоди, ними завданої є дуже актуальним питанням на сьогоднішній час.... докладніше


27 / 09 / 2023
Організаційне та правове регулювання діяльності органів управління видавничою справою в Україні
Система органів управління видавничою справою в Україні Адміністративно-правове управління видавничою справою в України має специфічні особливості, які зумовлені самим видавництвом, як специфічним видом господарської діяльності. Наявність у видавничій справі... докладніше


Загальна характеристика видавничої справи в Україні
ВСТУП  Актуальність теми дослідження. Загальнодержавна правова реформа, що відбувається в Україні, вимагає особливої уваги на оптимізацію системи адміністративно-правових відносин, зокрема в галузі здійснення державного управління окремими галузями народного господарства.... докладніше


Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави
Вступ Актуальність теми. Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного й культурного розвитку. На нинішньому етапі світової історії... докладніше


27 / 09 / 2023
Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення
ВСТУП Актуальність теми. Однією з умов побудови ефективної податкової системи в Україні є реформування механізму відповідальності у сфері оподаткування. Законодавцем визначено різні види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства,... докладніше


27 / 09 / 2023
Економічна сутність готельної індустрії. Аналіз діяльності готельного підприємства
ВСТУП  Економічна  сутність готельної індустрії полягає в нематеріальному характері її діяльності. Результат виробничо — експлуатаційної діяльності готелів — основний продукт у формі своєрідного виду послуг — послуг гостинності. Їхня... докладніше


25 / 09 / 2023
Управління змінами в загальній середній освіті: сучасні виклики та проблеми реалізації в Україні
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ АРК – Автономна Республіка Крим; ВРУ – Верховна Рада України; ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад; ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання; ЗСО – загальна середня... докладніше


Поняття злочину: малозначність та категорії злочинів
Вступ Актуальність теми дослідження. Злочин – це історичний феномен, який в поєднанні із своїми особливостями завжди знаходиться в центрі уваги суспільства. Ще з того часу, як існує цивілізація і... докладніше


25 / 09 / 2023
Правовий статус автотранспортних підприємств
Вступ Актуальність теми. Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у роботі господарського комплексу України. Завдяки високій маневреності автомобілів є можливість переправляти вантажі безпосередньо від складу відправника до складу отримувача без... докладніше


14 / 09 / 2023
Договори, що укладаються в галузi перевезення вантажiв повiтряним транспортом
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ Цивільний кодекс України ― ЦК України       Господарський кодекс України ― ГК України       Повітряний кодекс України ― ПК України    ... докладніше


14 / 09 / 2023
Державне управління на транспорті
Вступ Актуальність теми. Транспорт відіграє одну із провідних ролей у економічних відносинах будь-якої сучасної держави. Слід зазначити, що повітряний транспорт порівняно із іншими видами транспорту є молодшим та досить... докладніше


Цивільно-правова відповідальність залізниці
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі має місце активна інтеграція України у європейський та світовий простір, що впливає на розвиток інфраструктури. Саме тому актуальними є питання, пов’язані із правовим... докладніше


14 / 09 / 2023
Державна політика сприяння поширенню здорового способу життя громадян України
ВСТУП Актуальність теми. Соціальна політика держави, яка спрямована на створення сприятливих умов життя своїх громадян, в обов’язковому порядку повинна передбачати заходи, що сприяють зміцненню їх здоров’я. Однією з головних... докладніше


Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним особам
Вступ Актуальність теми. Питання відповідальності держави, її органів та службових осіб за невиконання покладених на неї обов’язків та відшкодування шкоди, ними завданої є дуже актуальним питанням на сьогоднішній час.... докладніше


14 / 09 / 2023
Тероризм як глобальна загроза людству у ХХІ ст.
ВСТУП Актуальність теми. Тероризм — явище, що постійно супроводжує людство, належить до найнебезпечніших і складнопрогнозованих явищ сучасності, які набувають дедалі більшого розмаїття форм і загрозливих масштабів. Терористичні акти спричиняють... докладніше


Ізраїль у системі Близькосхідних відносин 1948-2018 рр.
ВСТУП Актуальність теми. На початку другого десятиліття XXI століття Близький і Середній Схід залишається ключовим з геостратегічної та геоекономічної точок зору регіоном сучасного світу. Від динаміки розвитку політичних процесів... докладніше


Філософія в медицині. Медична герменевтика
Вступ Актуальність теми детермінована початком переходу кризового стану медицини і медичної освіти в Україні в катастрофічний, свідченням чого є прискорення вимирання її населення і мало не найгірше місце в... докладніше


Елтон Мейо — лідер руху за впровадження нових форм і методів управління у промисловості
Вступ Актуальність теми. Менеджмент у сучасному світі насичений різними методами, організаційними формами та технологічними прийомами заради того, щоб досягти найвищого результату в управлінні. Оптимальне управління підприємством передбачає швидке та... докладніше


Право на доступ до інформації в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Право на доступ до інформації займає особливе місце, оскільки є гарантією реалізації багатьох інших прав і свобод людини і громадянина. Відсутність інформації про дії влади перетворює... докладніше


1 / 09 / 2023
Правове регулювання видавничої справи в Україні
ВСТУП Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день в Україні відбувається загальнодержавна правова реформа, яка вимагає особливої уваги на оптимізацію системи адміністративно-правових відносин, зокрема в галузі здійснення державного управління окремими... докладніше


1 / 09 / 2023
Види та форми правочинів, умови дійсності та правові наслідки
Вступ Актуальність теми. Цивільний кодекс України вже діє понад шість років. Незважаючи на те, що з його прийняттям цивільне законодавство зазнало суттєвих змін, зміна публічно-приватних основ цивільного права на... докладніше


1 / 09 / 2023
Інвестиції: джерела, доцільність, механізм розподілу в сучасних економічних умовах
Вступ Актуальність теми. В умовах фінансової нестабільності та кризового стану економіки України надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснювати прогресивні структурні зрушення в економіці,... докладніше


Гарантії незалежності Національного агенства з питань запобігання корупції
Вступ Актуальність теми. Боротьба з корупцією є основою ефективного державного управління. Це стосується усіх публічних службовців і є справжнім актуальним питанням для майбутнього всіх країн, насамперед країн, що розвиваються,... докладніше


1 / 09 / 2023
Характеристика та функції держави у сучасному державознавстві
Вступ Актуальність теми. Вчення про функції сучасної держави традиційно розглядається як невід’ємна частина державознавства та загальнотеоретичної юриспруденції у цілому. У наш час набуваються усе більшої актуальності питання номенклатури функцій... докладніше


26 / 06 / 2023
Заходи процесуального примусу у господарському процесі
Вступ Актуальність теми. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення... докладніше


23 / 06 / 2023
Поняття та юридична природа договору транспортного експедирування
ВСТУП Актуальність теми. Важливим елементом сучасної економіки України є транспортна система, розвиток якої неможливий без ви-рішення проблем сумісності національних транспортних систем та вдосконалення правового регулювання транспортного процесу. За таких... докладніше


23 / 06 / 2023
Набуття та припинення права власності
Вступ Актуальність теми. Одними із найважливіших сторін інституту права власності є підстави виникнення та припинення права власності. Ці підстави дають змогу власнику здійснювати свої правомочності стосовно майна у повному... докладніше


23 / 06 / 2023
Держава та політична система суспільства
ВСТУП Актуальність теми. Зміни в процесі вдосконалення та розвитку суспільства обумовлюють суттєве зростання ролі держави в забезпеченні системності всіх сфер суспільних відносин. Особливої актуальності має наукове обґрунтування шляхів підвищення... докладніше


Приватні інвестиції. Проблеми приватного інвестування в сучасних умовах
ВСТУП Актуальність теми. Активізація інвестиційного ринку є свідченням спроможності країни забезпечити підвищення соціально-економічного зростання у всіх сферах господарювання. Сучасне становище економіки України вимагає істотних інвестицій у промисловість, які повинні... докладніше


Ринкова рівновага та причини її порушення
Вступ Актуальність теми. Оперативне регулювання процесу ринкової рівноваги попиту та пропозиції, є незмінним атрибутом стабільної та ефективної діяльності підприємства. Під терміном «ринкова рівновага» розуміють визначення стану ринку, коли попит... докладніше


Шляхи вдосконалення та досвід роботи представницьких органів влади в зарубіжних країнах
1. Аналіз та досвід діяльності та функціонування місцевих органів влади Італії Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду організації місцевого самоврядування в Італії зазначимо, що місцеве самоврядування в Італії відноситься... докладніше


22 / 06 / 2023
Проблемні напрями діяльності представницьких органів місцевого самоврядування
1. Сучасні тенденції удосконалення форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування Відповідно до статті 5 Конституції України [1] носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у Україні є народ.... докладніше


Правовий статус представницьких органів влади в Україні
У роботі аналізуються проблеми та суперечності утвердження в Україні ефективного місцевого самоврядування. Стверджується, що ці завдання є ключовим питанням реформи, спрямованої на демократичну децентралізацію влади, що сприятиме активізації розвитку... докладніше


Досвід створення культур сосни звичайної у Плисецькому лісництві ВП НУБІП України «Боярська лісова дослідна станція»
ВСТУП Загальна площа лісів України наближається до 10 млн. га. Обширність територій, велике розмаїття у геологічній будові, геоморфології, грунтовому покрові та кліматі обумовлюють істотну різноманітність у розповсюдженні, складі та... докладніше


Господарсько-процесуальні особливості розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
1. Основні положення господарсько-процесуального регулювання інституту розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства   Національне законодавство про банкрутство становить сукупний масив матеріальних і процесуальних норм. Нормативно –правовим документом, який регламентує... докладніше


22 / 06 / 2023
Правове положення сторін та учасників розпорядження майномборжника у процедурі банкрутства
Правове положення кредиторів і боржника Важливе значення у правовому регулюванні судової процедури розпорядження майном має визначення кола сторін і учасників провадження та їх правовий статус, тобто осіб, на яких... докладніше


22 / 06 / 2023
Загальна характеристика розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
ВСТУП Актуальність теми. Підвищена увага держави до регулювання відносин неспроможності (банкрутства) є загальносвітовою тенденцією. Зазнавши на протязі свого історичного розвитку суттєвої трансформації, інститут банкрутства використовується як індикатор рівня розвитку... докладніше


22 / 06 / 2023
Класова теорія Карла Маркса
ВСТУП Дослідження доробку К. Маркса необхідне, попри негативне ставлення до марксизму в посткомуністичних країнах, чому є кілька підстав. За будь-якого ставлення, це вчення запроваджене у контекст світової культури, адже... докладніше


Аналіз конкурентних сил на ринку пластикових вікон у Польщі за Н. Портером
ВСТУП На сучасному етапі ринок металопластикових конструкцій розвивається надзвичайно стрімко. Також має стійку тенденцію до зростання рівень попиту на дані види товарів. Рівень конкуренції посилюється, тому кожне підприємство та... докладніше


Форми туризму ХХ-ХХІ ст. Аналіз інноваційних форм туризму та причини їх появи
Вступ Актуальність теми. Індустрія туризму відіграє важливу роль в економіці країни та справляє відчутний вплив на світове господарство: розвиває національні економіки та економіки інтеграційних об’єднань, сприяє формуванню іміджу регіону,... докладніше


22 / 06 / 2023
Становлення національної ідентичності в музичній культурі США кінця першої половини XX ст
Вступ Американська нація — це спільнота людей, що представляє широкий спектр етнічних груп і рас, як місцевих жителів, так і вихідців з різних країн світу; її незвичайність полягає в... докладніше


Внутрішня та зовнішня політика Першої Австрійської Республіки (1918-1938 рр.)
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним з найбільш цікавих питань, у сучасній вітчизняній і західній історичній науці є вивчення широкого спектру питань, пов’язаних з формуванням і розвитком націй, націоналізмом і... докладніше


Маркетинг менеджмент транснаціональних корпорацій (на прикладі ТОВ «System Integration Service»)
ВСТУП Розвиток ринку інформаційних технологій є надзвичайно актуальним в сучасних умовах як у світовому масштабі, так і в Україні зокрема. Це пов’язано із прагненням держав до інноваційного шляху розвитку.... докладніше


Правовий статус особи в Україні
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Здійснюючи функцію регулювання суспільних відносин, держава визначає зміст прав і свобод громадян, межі їх здійснення, встановлює заборони та відповідальність за їх порушення. Зв’язок між людиною... докладніше


15 / 06 / 2023
Роль і значення поняття механізму держави як фундаментальної категорії теорії держави і права
 Вступ Актуальність теми. Механізм держави завжди залишається актуальною проблемою дослідження сучасної теорії держави і права та юридичної науки загалом. Поняття механізму держави має значний методологічний потенціал не лише щодо... докладніше


15 / 06 / 2023
Особливості страхування вантажів у міжнародних морських перевезеннях
ВСТУП Актуальність теми. Договірне забезпечення міжнародних морських перевезень наразі не відповідає сучасним умовам розвитку інтеграційних процесів та міжнародної торгівлі. Тому виникає необхідність здійснення комплексного дослідження договору міжнародного морського перевезення... докладніше


Стан та перспективи міграційної політики ЄС та його членів
Вступ Актуальність теми. У даний час перед Україною постало завдання формування адекватної сучасним реаліям державної міграційної політики. На сучасному етапі суспільного розвитку під впливом глобалізації спостерігається помітна трансформація міграційних... докладніше


Фізична особа як суб’єкт цивільного права
Вступ Актуальність теми. Однією із ключових проблем сучасної теорії права є проблема формування ефективної моделі правосуб’єктності як найбільш концептуальної властивості суб’єктів права, за допомогою якої забезпечується реалізація норм права.... докладніше


15 / 06 / 2023
Причини і наслідки демонетизації золота
Вступ Актуальність теми. Навіть у сучасних умовах розвитку суспільства золото все ще продовжує відігравати важливу роль в економіці держав, виступаючи одночасно у ролі дорогоцінного товару і фінансового активу. В... докладніше


Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
Список умовних скорочень ГК України – Господарський Кодекс України ЦК України – Цивільний Кодекс України CAT України — Статут автомобільного транспорту України АТП – Автомобільно – транспортний перевізник ВГСУ... докладніше


15 / 06 / 2023
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
Вступ Актуальність теми. У 1991 р. Україна здобула незалежність і вступила на шлях формування демократичної держави. При цьому основою формування нового політико-правового режиму повинна була стати організаційно-правова побудова вищих... докладніше


15 / 06 / 2023
Особливості релігійного права (на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів)
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Іслам – одна з найбільших світових релігій, кількість сповідуючих яку на сьогодні перевищує мільярд. Це релігія, що має значний потенціал для свого поширення. Адже протягом... докладніше


15 / 06 / 2023
Роль та місце політичних партій в сучасному суспільстві
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах роль політичної партії в організації державної влади є вкрай важливою темою для країн посткомуністичного табору, в тому числі й для України. Політичні партії... докладніше


15 / 06 / 2023
Міжнародні ринки та становлення глобального ринку
Вступ Актуальність теми. Дослідження впливу глобальних перетворень на розвиток конкурентних відносин активізувалися в новітню добу в контексті пошуку шляхів найбільш ефективної системи їх регулювання і детермінант формування глобального ринку... докладніше


Показники розвитку національної економіки України та економічного розвитку країн
ВСТУП Національна економіка — складна господарська система, яка являє собою взаємозв’язані сфери, сектори, галузі. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної... докладніше


6 / 06 / 2023
Вимоги та особливості документації обліку основного складу
ВСТУП Актуальність теми. Документація з особового складу характеризує правові, трудові та службові відносини окремої особи з установою. Досить широке використання документації з особового складу та наявність помилок при оформленні... докладніше


Класифікація обліково-бухгалтерської документації підприємств
ВСТУП Актуальність теми. Управлінська діяльність знаходить своє відображення у документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі, облікові тощо. Найхарактерніше для усіх документів те, що вони... докладніше


Формування та використання фондів навчальної літератури на прикладі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


Організація і документація бібліотеки
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється... докладніше


Загальна характеристика правових систем релігійного типу
Вступ Актуальність теми. Релігія і право є дуже схожими норма-тивними системами, відмінностями між ними виступають джерела походження, оскільки друге безпосередньо пов’язано із державою, а релігійні норми можуть існувати й... докладніше


1 / 06 / 2023
Проблема конвертованості гривні
Вступ Актуальність теми. В умовах сучасної світової кризи дуже гостро стає питання про реформування функціонуючої світової валютної системи, її окремих елементів, зокрема умов взаємного конвертування валют. Останні фінансово-економічні події... докладніше


Фізична особа – підприємець: правовий статус, порядок створення
Вступ Актуальність теми. Підприємництво є одним з стратегічних напрямів подолання економічної кризи та вирішення соціально-економічних проблем і суперечностей перехідної економіки України. Але сьогодні в складних економічних умовах діяльність фізичних... докладніше


Зовнішньоторгівельні пріоритети США
Вступ Актуальність теми. Сполучені Штати продовжували  займати   лідируюче положення в міжнародній торгівлі. США приділяють велику увагу питанням охорони прав американських власників інтелектуальної власності за кордоном. Сполучені Штати Америки мають... докладніше


Зміст і основні принципи фінансів підприємницьких структур
Вступ Актуальність теми. Створення умов розвитку та подальше вдосконалення регулювання підприємницької діяльності неможливе без поглибленого вивчення теоретичних та методичних аспектів і особливостей формування й використання його фінансових ресурсів. Особливо... докладніше


1 / 06 / 2023
Форми організування роботи з документами. Порядок реєстрації документів за допомогою ПК
ВСТУП Актуальність теми. Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації роботи з ними. Основними функціями документів є інформаційна, соціальна, комунікаційна, культурна, облікова, правова, джерело історії... докладніше


Прогалини в праві і засоби їх подолання
Вступ Актуальність теми. Реформування правової системи України на шляху до розбудови громадянського суспільства супроводжується значними змінами законодавства, прийняттям нових законодавчих актів, адже успішна реалізації глибоких політичних, економічних і соціальних... докладніше


1 / 06 / 2023
Оподаткування підприємницької діяльності в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Подальший розвиток України як соціально орієнтованої правової держави, спрямованої на інтеграцію у європейське співтовариство, визначається ефективністю застосування всіх державних інструментів, зокрема й системи оподаткування суб’єктів підприємницької... докладніше


Вчення Зиґмунда Фрейда: свiдоме та позасвiдоме
Вступ Актуальність теми. Одна з найвпливовіших ідейних течій XX ст. — психоаналіз. Виникнувши в рамках психіатрії як своєрідний підхід до лікування неврозів, психоаналіз спочатку не претендував на роль філософського... докладніше


Актуальні проблеми дотримання права міжнародної безпеки: на прикладі збройних конфліктів на сході України в тому числі
Вступ Актуальність теми. Масштабні зміни, що відбулися протягом ХХ — на початку ХХІ ст. у міжнародній системі, зокрема, припинення протистояння соціально-політичних систем, установлення монополярного світоустрію, зростання рівня загрози для... докладніше


Організаційна культура як чинник підвищення ефективної організації шоу-бізнесу
Вступ Актуальність теми. Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її складовими.... докладніше


Жанрова своєрідність роману Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди»
ВСТУП Актуальність теми. XVIII століття — блискуча епоха в історії людської культури, де центральним явищем культурного та ідеологічного життя був рух Просвітництва. Центральним явищем літературного життя Просвітництва був жанр... докладніше


Відродження української державності за часів Центральної Ради: здобутки та причини поразки
Вступ Актуальність теми обумовлюється насамперед незадовільним станом наукової розробки теми в існуючій історіографії, а також високою частотністю використання вітчизняною політикою історичної пам’яті подій Української революції 1917–1921 рр., вибудовуванням з... докладніше


Теорія вартості в економічній науці
Вступ Актуальність теми. Поняття «економіки знань» отримало в останні роки широке поширення у світовій економічній літературі. Наукові знання стають головним джерелом розвитку економічної системи та основним фактором вартості інновацій.... докладніше


Територіальна організація лісопромису України
Вступ Актуальність теми. В умовах переходу України до ринкової системи господарювання актуальним є досвід управління лісовим сектором зарубіжних країн з урахуванням національних особливостей. У країнах Європи, на відміну від... докладніше


Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса: основні поняття та принципи
1.  Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса: основні поняття та принципи Вступ. На відміну від більшості інших концепцій, у яких затверджується цінність майбутнього (Адлер) або вплив минулого (Юнг, Фрейд), американський... докладніше


Політичні погляди М. Драгоманова
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних напрямків сучасної історичної науки є вивчення проблем національно-культурного та державного відродження українського народу. Особливий інтерес викликають події ХІХ ст., оскільки саме тоді... докладніше


Управління видатками державного бюджету України
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання,... докладніше


16 / 03 / 2023
Методи і методики соціальної допомоги людям, які мають психічні розлади
Вступ Актуальність теми. В умовах ринкової економіки істотно зростає потреба населення в соціальному захисті. Потрібна, крім того, диференціація соціального захисту, адресованого різним соціально-демографічним і професійним групам населення. Розвиток російського... докладніше


Особливості правового регулювання біржової діяльності
Вступ Актуальність теми. Фондовий ринок є невід’ємним та важливим елементом фінансової системи ринкової економіки. Становлення ефективного та дійового фондового ринку є важливим етапом завершення трансформації вітчизняної економіки. В Україні... докладніше


16 / 03 / 2023
Цілі, завдання та функції держави
Вступ Актуальність теми. Вчення про функції держави традиційно розглядається як невід’ємна частина державознавства та загальнотеоретичної юриспруденції у цілому. У наш час набуваються усе більшої актуальності питання номенклатури функцій держави,... докладніше


16 / 03 / 2023
Змість психологічних бар’єрів професійної самореалізації жінки як політичного лідера
1. Особистісні якості жінок-лідерів: ефективність діяльності та вольовий потенціал Подано результати аналізу впливу на здійснення політичної діяльності жінок-лідерів таких параметрів, як предметна та міжособистісна самоефективність, які були досліджені за... докладніше


Методологічні підходи у психологічних дослідженнях до вивчення жіночого лідерства
1. Загальний огляд методологічних підходів З’ясування питання емпіричного вивчення жіночого лідерства у психології, як правило, пов’язане із браком методичних засобів [148]. Опосередкованим свідченням його гостроти є вже те, що... докладніше


Основні підходи до визначення політичного лідерства
Актуальність теми дослідження. Жінки-лідери сьогодні реалізуються у різноманітних сферах суспільного життя, зокрема і в політичній. Саме явище жіночого політичного лідерства у світі поступово набуває вагомого значення в організації суспільного... докладніше


16 / 03 / 2023
Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі
ВСТУП Актуальність теми. Універсальні міжнародні норми з протидії нелегальній міграції позитивно впливають на формування відповідних регіональних норм, бо дозволяють акумулювати та розповсюджувати позитивний досвід різних країн та усієї цивілізації... докладніше


Мікроекономічна модель підприємства
ВСТУП Актуальність теми. Для існування людини, для задоволення її потреб потрібні певні блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, меблі, транспортні засоби тощо. Усе це не існує в природі в... докладніше


Наддніпрянські видання початку ХХ століття( «Хлібороб», «Громадська думка», «Рада, «Село», «Засів», «Слово», Дніпрові хвили » та ін. як джерело українського життя
Вступ Актуальність теми. З початком першої російської революції 1905-1907 рр. посилились надії на вільний національний розвиток і національне самовизначення українців. Українські землі тривалий час перебували під владою іноземних держав,... докладніше


Заходи для підвищення ефективності та результативності публічного адміністрування в Україні
Вступ Оновлення публічної адміністрації відбувається шляхом здійсненні політико-правових реформ. Сутність адміністративної реформи, як реформи виконавчої влади, втілюється в системі заходів, які повинні бути чітко узгоджені з проведенням адміністративно-правової реформи,... докладніше


13 / 03 / 2023
Організація роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
1.Поняття та значення організації роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді           Оптимальна діяльність прокуратури, як і діяльність будь-якого іншого державного органу, вирішальною мірою залежить... докладніше


9 / 03 / 2023
Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
1.Особливості реалізації адміністративно-процесуального статусу прокурора у провадженні у суді першої інстанції Велике теоретичне і практичне значення має визначення адміністративно-процесуальної правосуб’єктності прокурора у провадженні в суді першої інстанції, а також... докладніше


9 / 03 / 2023
Адміністративна процесуальна правосуб’єктність прокурора
ВСТУП Актуальність теми. Конституція України покладає на прокуратуру здійснення функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом (п. 2 ч. 1 ст. 121). Ефективність судового... докладніше


9 / 03 / 2023
Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору
1. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем Нові концептуальні підходи до правового регулювання матеріальної відповідальності в трудовому праві вимагають удосконалення законодавства щодо меж, порядку визначення розмірів матеріальної... докладніше


9 / 03 / 2023
Поняття та правова природа матеріальної відповідальності в трудовому праві
1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві  Дослідження поняття та змісту матеріальної відповідальності в трудовому праві — проблема не нова. Їй приділялася певна увага вченими колишнього Союзу РСР, зараз... докладніше


9 / 03 / 2023
Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
В С Т У П      Актуальність теми. Проголошення України демократичною, соціаль­ною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є люди­на, обумовлює необхідність реформування трудового законодавства, при­ве­дення його у... докладніше


9 / 03 / 2023
Плакат як вид прикладної графіки
Вступ Що таке постер? Якщо вірити англійській мові, «художній плакат, оформлений в декоративну рамку». Постер дня сьогоднішнього – це  особливий вид поліграфічного мистецтва. Для його виробництва використовується високоякісний папір... докладніше


Венчурні стратегіі інноваційного лідерства ТНК
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження корпоративного венчурного бізнесу 1.1 Концепціі корпоративного венчурного бізнесу Сфера виробничо-фінансових відносин, на яку поширюються операції по венчурному фінансуванню (venture capital), визначається в різних країнах... докладніше


Передумови «розрядки» в американо-радянських відносинах
ВСТУП Актуальність теми курсової роботи обумовлено необхідністю осмислення та аналізу становлення та розвитку історичного періоду «розрядки» у міжнародних відносинах у 60-70 роках XX. століття, для якого характерно ослаблення протиборства... докладніше


Проблеми міжнародної трудової міграції країн Закавказзя
Вступ Південний Кавказ, також Закавказзя — регіон, розташований на південь від Головного, або Вододільного, хребта Великого Кавказу. До Закавказзя відносяться велика частина південного схилу Великого Кавказу, Колхідська низовина і... докладніше


Стратегія економічного розвитку Туреччини
Вступ Актуальність теми. Одним із активних учасників міжнародних відносин є Туреччина — держава, яка бере участь у ряді глобальних та регіональних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, Рада Європи,... докладніше


Напрямки підвищення ефективності використання змінного робочого часу
ВСТУП  Відпрацьований працівниками час є основним та універсальним вимірником праці. Рівень обліку та аналіз використання робочого часу впливає на ефективність виробництва, стан трудової дисципліни та є одним з основних... докладніше


Циклічність економічного розвитку
ВСТУП Актуальність теми. Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, швидке збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове... докладніше


Международный конфликт на примере газового конфликта России и Украины
Введение В современном мире существует огромное количество международных конфликтов, мною был выбран и рассмотрен газовый конфликт между Россией и Украиной. Выбор этой темы был обусловлен рядом факторов .Во первых... докладніше


Особливості політичного вчення Д.Дідро, Вольтера та Руссо
Вступ Актуальність теми. В історії суспільного розвитку Просвітництво постає як ідейний рух у країнах Західної Європи та Північної Америки кінця XVII — XVIII ст. Головною метою цього руху була... докладніше


Правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади
Законодавче забезпечення розвитку системи самоврядування в Україні: стан, тенденції  В процесі становлення інститутів держави в Україні ухвалювались закони та приймались підзаконні акти, що врегульовували питання місцевого самоврядування, в 1996... докладніше


17 / 02 / 2023
Організаційно-економічні механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади в Україні
Структура управління територіальною громадою: органи управління та їх компетенції Очевидно, що не існує єдиного підходу до визначення громада. Іноді говорять про громаду як спільноту, постійно або тимчасово об’єднану спільними... докладніше


17 / 02 / 2023
Сталий розвиток територіальної громади в умовах демократичних змін та формування в Україні громадянського суспільства
Загальна характеристика сталого розвитку як категорії, науково–технічні та методологічні підходи ООН ще в 1992 році запропонувала концепцію сталого розвитку як альтернативну до існуючого хижацькому руйнуванню природи, що в прогнозованому... докладніше


17 / 02 / 2023
Територіальна громада, як об’єкт управління соціально-економічним розвитком
Вступ Концепція сталого соціально-економічного розвитку визнана світовим співтовариством домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації в XXI ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального та духовного прогресу суспільства. Перехід до моделі сталого... докладніше


17 / 02 / 2023
Туристично-рекреаційний комплекс Швеції
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг.... докладніше


14 / 02 / 2023
«Новий курс» Ф.Рузвельта
Вступ Актуальність теми дослідження. Франклін Делано Рузвельт — один із найбільш видатних, могутніх і ефективних політиків США XX ст., який відіграв величезну роль у створенні сучасної системи міжнародних відносин... докладніше


Осучаснення традиційних форм популяризації народних промислів в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Народні промисли в Україні є невід’ємною складовою української культури і однією з традиційних базових галузей народного мистецтва українців. Народна творчість входить до єдиної національної культурної спадщини... докладніше


Роль столиць в житті держав
Вступ Актуальність теми. Сучасний аналіз геополітичної ситуації в світі потребує глибокого знання політико-географічних особливостей світового устрою. Саме тому актуальними є фундаментальні дослідження політико-географічної організації сучасного світу. Оскільки саме в... докладніше


Правові засади залучення іноземних інвестицій
ВСТУП В наш час важливим питанням є залучення іноземного капіталу в Україну. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економіці будь-якої країни, за рахунок їх залучення відбувається компенсування дефіциту національних... докладніше


Еволюція дипломатичних методів
Вступ Актуальність теми. Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики завжди знаходилися в центрі широкого суспільної уваги аналітиків, політиків, журналістів. А питання про те, як реалізувалися зовнішньополітичні рішення, тобто питання... докладніше


Розвиток лізингової діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми. Підвищення ефективності банківської діяльності в умовах нестабільності фінансового ринку можливе на основі активізації використання лізингу банками України. Взаємодія банківської системи з лізинговим бізнесом містить низку суттєвих... докладніше


13 / 02 / 2023
Державотворчі ідеї в діяльності Івана Франка
Вступ Актуальність теми дослідження. Важливою ознакою сучасної української історико-правової науки є помітне зростання інтересу дослідників до переосмислення творчих здобутків минулих поколінь. Такі дослідження допомагають забезпечити створення неупередженої об’єктивної картини... докладніше


Візова політика ЄС: поняття, історія становлення та співробітництво з Україною
Вступ Актуальність теми. Один із пріоритетних векторів зовнішньополітичної діяльності Європейського Союзу – координація спільної імміграційної політики (СІП) його держав-членів. Основними напрямами реалізації СІП на рівні ЄС є співробітництво країн-учасниць... докладніше


Соціологія політичних партій і рухів
Вступ Актуальність теми. У більшості сучасних держав існування та діяльність політичних партій є загальновизнаною нормою, трактується як невід’ємний атрибут демократичного способу здійснення влади. Саме вони уможливлюють залучення широких верств... докладніше


Санкції в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. Вивчення взаємозв’язків і закономірностей між проблемами підтримання міжнародного миру і безпеки та ефективним застосуванням санкцій має особливу наукову і практичну цінність в сучасних умовах зростання кількості... докладніше


26 / 01 / 2023
Аналіз стратегій управління ризиками в міжнародній діяльності банків країн Центральної та Східної Європи
Вступ Провідна роль у міжнародній діяльності належить банкам. Маючи широкий практичний досвід у сфері валютно-фінансових відносин, банки надають своїм клієнтам широкий спектр послуг, серед яких вибір ефективніших форм міжнародних... докладніше


Особенности разработки комплекса международного маркетинга для Франции
1. Географические расположение и его влияние на международный маркетинг, климатические условия Франция является самой большой страной Европейского Союза, ее общая площадь вместе с департаментами и заморскими территориями составляет 643,4... докладніше


Источники международного частного права: понятие, классификация, концепции
Введение Особенности источников той или иной системы или отрасли права зависят от сущности, природы этого права, которая, в свою очередь, определяется особенностями объекта правового регулирования. В системе национального права,... докладніше


26 / 01 / 2023
Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст.
Вступ Актуальність теми. Кінець XVI – перша половина XVII ст. – доленосна епоха в поступальному розвитку України й українців. Вона розпочалася з гіркоти поразок перших козацьких повстань 90-х років... докладніше


Мировые миграционные процессы, роль и место Украины в миграционных процессах
Введение Актуальность темы. Определяющей чертой экономики сегодня является глобальный финансовый кризис. Она затрагивает интересы всех без исключения государств, свидетельствует о высокой взаимозависимости национальных экономик. Для Украины — это удручающее... докладніше


Об’єкти екологічного права України
Вступ Актуальність теми. Питання про визнання людини об’єктом залишається дискусійним у науці екологічного права. Хоча у ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» безпосередньо говориться, що об’єктом... докладніше


28 / 12 / 2022
Экономический анализ конкурентоспособности полиграфического предприятия
Введение Для своей курсовой работы я выбрала тему «Пути повышения конкурентоспособности полиграфического предприятия». Я считаю эту тему актуальной, так как при создании своего полиграфического предприятия в первую очередь сталкиваешься... докладніше


Мажоритарна та пропорційна виборчі системи. Порівняльний аналіз
Вступ Сьогодні Україна знаходиться на роздоріжжі, намагаючись обрати для себе оптимальну виборчу систему. За роки незалежності ми спробували принаймні три системи: пропорційну, мажоритарну, змішану. Але поки не можемо зупинитись... докладніше


История развития апологетической мысли: философский анализ
ВСТУПЛЕНИЕ Актуальность теми. Традиционно эпоха Средневековья характеризуется как период «темных веков», определенной отсталости, религиозного фанатизма и бескультурья. Но в последнее время звучат и альтернативные взгляды – время Средних веков... докладніше


Залучення іноземного капіталу до банківського сектору України
ВСТУП Доведено, що існує потенційна загроза перетворення України з провідного експортера на імпортера транспортних послуг. За аналізом наведених даних  Україна, маючи найвищий коефіцієнт транзитності в Європі, суттєво відстає за... докладніше


Суспільний та державний лад УРСР в період 1960-1990 р.р.
ВСТУП До середини XX ст. уявлення про юридичний процес ґрунтувалися на реально наявних тоді цивільному та кримінальному процесах. Відповідно, виділялися такі його особливості: 1) це завжди діяльність органів держави,... докладніше


Удосконалення методики навчання математики в економічному вузі: шляхи, форми і засоби, перспективи
Вступ Особливості нинішнього етапу розитку суспільства пов’язані із загостренням і ускладненням його економічних, соціальних, політичних і культурних процесів. Сьогодні вирішальне значення для ефективного та стабільного функціонування економіки, забезпечення економічної... докладніше


Оцінка міжнародної конкурентоспроможності компанії Barilla Holding SpA
1. Загальна характеристика підприємства Профайл компанії Barilla Holding SpA Адреса:  Віа Монтова 166, 43100 Парма, Італія Teл.: +39 521 2621 Факс:  +39 521 270621 e-mail:     http://www.barillagroup.com Керівник:    Гідо... докладніше


Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья
Вступ Сегодня существует более 300 вариантов определения понятия «здоровье»: одни характеризуют здоровье как отсутствие болезней, другие — как способность сохранять равновесие между организмом и постоянно меняющейся внешней и внутренней... докладніше


Актуальні проблеми подвійного громадянства в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Громадянство є одним із найважливіших елементів конституційно-правового статусу особи, оскільки від наявності громадянства залежать обсяг правосуб’єктності людини, характер її взаємовідносин з державою. Закріплені в законодавстві принципи... докладніше


25 / 10 / 2022
Право приватної власності за законодавством України
Вступ Актуальність теми. Майнові відносини, зокрема відносини власності, є економічною основою держави та ключовою частиною предмета цивільного права. У процесі історичного розвитку проблематика правового регулювання питань власності перебувала в... докладніше


25 / 10 / 2022
Принцип невід’ємності і невідчужуваності прав і свобод людини
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою сучасного суспільства, диференційованого на соціальні групи з власними інтересами, є все більше ускладнення соціальних взаємин, що обумовлює актуалізацію проблематики упорядкування соціальних відносин за посередництвом... докладніше


25 / 10 / 2022
Причетність до злочину: поняття і види
Вступ Актуальність теми. Об’єкт причетності в науці кримінального права досліджувався безпосередньо під час вивчення інституту причетності до злочину, а також в рамках вивчення окремих видів причетності, інколи питання об’єкта... докладніше


25 / 10 / 2022
Державні фінанси, їх роль та структура
Вступ Актуальність теми. Державні фінанси відіграють важливу роль у розв’язанні соціальних проблем,забезпеченні економічного зростання, підтримці підприємницької діяльності,регулюванні економіки, створенні належних умов для розвитку регіонів. Для виконання цього публічні фінанси... докладніше


22 / 10 / 2022
Роль цивільно-військового співробітництва в сфері прав людини, в світі та Україні
Вступ Актуальність теми пояснюється необхідністю зміцнення демократії в Україні, в тому числі й цивільно-військових відносин і демократичного контролю над збройними силами, в умовах глобалізації і прагнення держави до інтеграції... докладніше


22 / 10 / 2022
Двопартійна система в США в останній чверті XIX ст.
Вступ Явище двопартійності має достатньо тривалу історію дослідження, адже двопартійність постала як перша форма функціонування сучасних політичних партій. Класичними роботами даного напряму вважаються праці М. Вебера, М. Дюверже [6],... докладніше


Як виховання дітей в Японії вплинуло на економічний розвиток країни
Вступ Актуальність теми дослідження. Японія — це інновації. Японія — це потужний розвиток у різних галузях суспільної діяльності. Японія — це неповторна самобутня країна з глибокими філософськими ідеями, течіями... докладніше


Становлення і розвиток рекреаційної географії
Вступ Актуальність теми. Головною метою та необхідною умовою прогресу сучасного суспільства, національним пріоритетом у довгостроковій перспективі є розвиток людини. Рекреаційне природокористування є невід’ємним елементом господарства держави, направлене на стимулювання... докладніше


Маркетинг у системі управління бізнесом
Вступ Актуальність теми. З впровадженням в практику концепції маркетингового підходу стало очевидним, що компанія може досягти успіху коли вся її діяльність спрямована на задоволення потреб цільових потенційних споживачів більш... докладніше


Значення гіпотези і установлення наукової проблеми
Вступ Актуальність теми. З розвитком наукових досліджень відносин філософія активно генерує нові наукові проблеми, під якими слід розуміти сукупність діалектично складних теоретичних або практичних питань, що суперечать існуючим знанням... докладніше


Роль страхового ринку в економічній системі України
Вступ Актуальність теми. Страхування є важливим елементом економічного механізму країни, стан його розвитку багато у чому визначає рівень економічної безпеки країни, впливає на інвестиційний та інноваційний потенціал економіки. Національний... докладніше


Дипломатія воюючих країн під час Першої світової війни
Вступ Актуальність теми. На початку ХХ ст. відносини між воєнно-політичними блоками провідних держав світу – Троїстим союзом (утворений у 1882 р.) і Антантою (1907 р.) небезпечно загострилися. Обидва блоки... докладніше


Історико-культурні ресурси Київської області
ВСТУП Актуальність теми. На Київщині збереглися безліч пам’яток матеріальної культури різних епох, що представляє собою не будь-який інтерес для туристів. Також не можна не сказати про відомі не тільки... докладніше


20 / 10 / 2022
Історико-культурні ресурси та рекреаційні ресурси Греції
Вступ Значна частка доходів Греції надходить від сфери туризму, саме на неї припадає 18 відсотків ВВП країни і 20 відсотків всієї робочої сили Середземномор’я. У 2004 році Греція привітала... докладніше


20 / 10 / 2022
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Польщі
Вступ Польща є найбільшою державою серед нових членів ЄС як за чисельністю населення (близько 39 млн. жителів) та площею (312 тис. км2), так і за виробленим сумарним ВВП (365,6... докладніше


Бюджетні системи — сутність, розвиток та принципи побудови
Вступ Актуальність теми. Визначення концептуальних положень розвитку бюджетної системи і напрямів її децентралізації має важливе значення у формуванні виваженої бюджетної політики. Питання змісту бюджетної системи та її складових розглядалися... докладніше


Концепція конкурентоспроможності Майкла Портера та її сучасна інтерпретація
Вступ Актуальність теми. Портер був призначений в президентську комісію з питань галузевої конкурентоспроможності президентом Рейганом, а також був запрошений губернатором Масачусетса Вільямом Велдом (William Weld) на посаду голови губернаторської... докладніше


Стратегія інтеграційного вибору України
Вступ Актуальність теми. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ), Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічною метою зовнішньої політики України. Впродовж останніх років шлях інтеграції... докладніше


Транскордонне співробітництво системи міжнародних економічних відносин
Вступ Актуальність теми. Набуття Україною незалежності та залучення її регіонів до системи міжнародної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних процесів обумовило необхідність організації нею ефективного прикордонного співробітництва. Прикордонне співробітництво... докладніше


Участь у судовому засіданні господарського суду в режимі відео конференції
Вступ Актуальність теми. 4 липня 2012 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції» [1].... докладніше


3 / 10 / 2022
Правозастосовчі аспекти систем права
Вступ Актуальність теми дослідження. Становлення і розвиток демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства в Україні, входження її до міжнародного економічного і правового простору, неможливе без удосконалення правозастосовчої діяльності... докладніше


3 / 10 / 2022
Фізична культура в Україні: культурологічний аналіз
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах підвищується роль фізичної культури як невід’ємної частини загальної культури суспільства і все більшого значення набувають її соціальні функції. Фізична культура функціонально пристосовується до... докладніше


Сучасні педагогічні періодичні видання України
Вступ Актуальність теми. Визначальну роль у процесі наукової комунікації відіграють періодичні видання, яким надається перевага в науковому співтоваристві тому, що публікація в журналі дозволяє вченому брати участь у наукових... докладніше


Публіцистика в парадигмі сучасної журналістики
Вступ Актуальність теми. Українська теорія публіцистики сьогодні переживає етап активного розвитку. Різновекторність наукових пошуків пояснюється якісною та кількісною трансформацією системи публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ ст. Розвиток технологічних... докладніше


Методика проведення ділових бесід та переговорів
Вступ Практично кожній людині доводиться зіштовхуватися з тим, що прийнято називати діловим спілкуванням. Як правильно скласти офіційний лист або запрошення, прийняти партнера і провести переговори з ним, розв’язати суперечливі... докладніше


Мотивація та стимулювання персоналу організації
Вступ В умовах функціонування ринкової системи господарювання підприємства стоять перед необхідністю діяти у конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою “нішу” на ринку товарів та послуг, оволодівати новим типом економічної... докладніше


Особливості ділового спілкування
Вступ У сучасних умовах глобалізації світових процесів проблема культури ділового спілкування представників різних країн є особливо актуальною. Практика міжнародних відносин установила загальновизнані стандарти ділової етики. Але існують відмінності в... докладніше


Управління поведінкою та дисципліною персоналу
Вступ Трудова дисципліна полягає в обов’язку дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку (статутів, положень про дисципліну), технологічних, санітарних та інших встановлених норм. Трудова дисципліна є необхідною умовою для належної... докладніше


Стратегія економічного розвитку країн БРІКС
Вступ Актуальність теми. Після закінчення холодної війни або навіть раніше, уряду країн БРІКС почали економічні або політичні реформи, щоб дозволити їхнім країнам стати частиною світової економічної системи. Щоб бути... докладніше


Рейтингове оцінювання діяльності навчальних закладів
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ HTML (Hyper Text Markup Language) – спеціальна мова програмування, призначена для відображення інформації в Інтернеті у вигляді сторінок. Адміністратор (головний, районний) – тип користувача, який має... докладніше


Характеристика Саудівської Аравії: населення, економіка, природні ресурси
          Вступ Саудівська Аравія — велика держава на південному заході Азії. Офіційна назва — Королівство Саудівська Аравія. Країна займає 2/3 Аравійського півострова й низку прибережних островів у Червоному морі... докладніше


Землеробство слов’ян першої половини 1 тис.н.е.
Вступ Розвиток землеробства і тваринництва, як основних складових життєдіяльності стародавніх суспільств з відтворюючими формами господарства, постійно привертає увагу науковців. Це питання потребує детального розгляду на тлі палеоприродних умов. Отже,... докладніше


Характеристика туристичного ринку Саудівської Аравії
Вступ Туризм заснований на цільовому та розумному використанні туристичних ресурсів. Туристичні ресурси — специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, які... докладніше


23 / 09 / 2022
Соціальна дія журналістського твору
Вступ Актуальність теми. Журналістика — особлива сфера суспільно-політичної діяльності, що має свої творчі властивості. Як і кожна наука, вона має свій предмет і свої завдання. У широкому плані предметом... докладніше


Сучасний стан і регіональні аспекти безробіття Причорноморського економічного регіону
Вступ Актуальність теми. Причорноморський соціально-економічний район розташовується на півдні України, займає територію Причорноморської низовини, степового Криму та Гірського Криму. Район контактує на півночі з Центральним та Подільським соціально-економічними районами,... докладніше


Система стандартизації в Україні та за кордоном
Вступ Актуальність теми. В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи.... докладніше


Поняття історичної пам’яті та державної політики пам’яті
Вступ Уже впродовж тривалого часу історична міфологія й історична свідомість є предметами дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Процес переосмислення історичного наративу та пошуку національної ідентичності на пострадянському просторі останніми... докладніше


Поняття, види та елементи транспортних зобов`язань
Вступ Актуальність теми. За рівнем суспільної значущості транспорт посідає одне з провідних місць у системі суспільних відносин, забезпечуючи матеріальну складову комунікативної системи суспільства. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби... докладніше


14 / 09 / 2022
Сучасний стан і регіональні аспекти безробіття Причорноморського економічного регіону
Вступ Актуальність теми. Причорноморський соціально-економічний район розташовується на півдні України, займає територію Причорноморської низовини, степового Криму та Гірського Криму. Район контактує на півночі з Центральним та Подільським соціально-економічними районами,... докладніше


Підприємництво в контексті сучасних теорій: еволюція поглядів
Вступ Актуальність теми. Перехідний стан економіки України актуалізував проблему підприємництва. Адже досвід реформ привів нас до розуміння того, що основним чинником динамізму ринкового господарства, його високої здатності змінюватися, є... докладніше


Розвиток економічної думки в Україні
Вступ Актуальність теми. У сучасному українському суспільстві труднощі вирішення економічних завдань як ніколи раніше підняли значення обґрунтованості і вірогідності економічної теорії, що має служити основою господарської політики, яка прийнята... докладніше


Державний лад Турецької Республіки
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасна Туреччина являє собою демократичну, світську, соціально-правову державу з республіканською формою правління (ст. 1 і 2 Конституції 1982 р.), територіально складове «єдине неподільне ціле» (ст.... докладніше


11 / 09 / 2022
Державний лад республіки Португалія
Вступ Актуальність теми. Португалія — держава на крайньому південному заході Європи. Розташована в західній частині Піренейського п-ова, має сухопутний кордон лише з однією державою — Іспанією. В Португалії розташована... докладніше


11 / 09 / 2022
Китай — торжество комунізму
Вступ Актуальність теми. На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично... докладніше


Національна модель економічного розвитку Китаю
ВСТУП Актуальність теми. На початку ХХІ ст. в умовах загострення глобальної конкуренції імперативом забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів світового господарства в довгостроковій перспективі стає процес створення та нарощення інноваційних конкурентних... докладніше


Венчурні стратегії інноваційного лідерства ТНК
ВСТУП Актуальність теми. Проблема активізації інноваційної діяльності підприємств є однією з найбільш важливих щодо теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку. Хоча останнім часом у розвитку інноваційного сектору наявні позитивні... докладніше


Екологічний туристичний маршрут по Кіровоградській області
Вступ Актуальність теми. Кіровоградщина знаходиться в центрі України, проте, її природа, рослинний та тваринний світ протягом тривалою часу не були достатньо досліджені та описані. Рослинний світ Кіровоградщини, незважаючи на... докладніше


6 / 09 / 2022
Суть і характеристики фінансових ризиків, шляхи їх зниження
Вступ Актуальність теми. На сьогодні у вітчизняній економічній теорії та практиці немає єдиного підходу до визначення сутності фінансових ризиків, їх класифікації та особливостей прояву. Подальше дослідження цих питань, а... докладніше


Документування претензійної діяльності
Вступ Актуальність теми. За наявності дебіторської заборгованості, повернення якої викликає сумніви, бюджетна установа повинна вживати всіх можливих заходів для її стягнення (погашення). Щоб такі заходи в установі здійснювалися постійно... докладніше


Документи зовнішньоекономічної діяльності
Вступ Актуальність теми. Кожне підприємство, яке займається певною господарською діяльністю, здійснює ряд господарських операцій, що мають бути відображені в бухгалтерському обліку. Проте, щоб таке відображення було можливе, необхідна наявність... докладніше


Відкриття рахунків, порядок заповнення чеків та розрахунки за допомогою векселів
Вступ Актуальність теми. Вексель виник досить давно і активно використовувався протягом століть, перетворившись на один із провідних фінансових інструментів світової економіки. В Україні вексель почав широко використовуватись на початку... докладніше


Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід
ВСТУП Актуальність дослідження. Продовж усього розвитку загальнотеоретичної юридичної науки проблеми дослідження правовідносин у суспільстві, а також фінансових та податкових відносин, як їх різновиду, були і залишаються актуальними. Вони завжди... докладніше


Стратегія і тактика передвиборчого процесу
ВСТУП Актуальність теми. Проблематика, пов’язана з організацією виборчого процесу, вдосконаленням виборчих технологій тощо неодноразово ставала об’єктом наукових досліджень [1]. Однак, кожна виборча кампанія набуває своїх особливостей, обумовлених реальною політичною... докладніше


Формування бібліотечних фондів публічних бібліотек
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


Ісламська революція в Ірані
ВСТУП Актуальність теми. Сьогодні вже можна констатувати, що іранська ісламська революція увійшла у якісно новий етап свого розвитку. Вочевидь, Стражі Ісламської революції консервують та цементують авторитарні тенденції всередині владно-клерикальної... докладніше


Структура системи контролю за УОСД в СБУ
Вступ Актуальність теми. Удосконалення управління в умовах одержання Україною незалежності передбачає поєднання вітчизняної та закордонної науки і практики з досягненнями науково-технічного прогресу в цілях інтенсифікації державного будівництва. Органи внутрішніх... докладніше


23 / 08 / 2022
Етика в рекламній діяльності
Вступ Актуальність теми. Аналітичне осмислення етики рекламної комунікації, вивчення її впливу на моральну свідомість суспільства — актуальна проблема сучасного рекламознавства. Нині сутність реклами неможливо обмежити лише інформаційно-економічним змістом. З... докладніше


23 / 08 / 2022
Економіко-географічна характеристика господарства Вінницької області
Вступ Актуальність теми. Комплексний розвиток території означає розвиток суспільно-географічного комплексу регіону, який залежить від зв’язків, які формуються у горизонтальних та вертикальних напрямах – всередині територіально-виробничих комплексів та у соціальній... докладніше


Американізація світового суспільства
Вступ Актуальність теми. Сполучені Штати Америки, їх внутрішня і зовнішня політика привертають до себе найпильнішу увагу українських політиків і учених, і це не випадково. Нині США виступає як провідна... докладніше


Розвиток мас-медіа в умовах глобалізації
Вступ Актуальність теми. Технологічна революція останнього десятиліття утілилася в інтеграції різних способів комунікації в інтерактивні інформаційні мережі. Об’єднання в одній системі текстів, зображень і звуків у глобальній мережі і... докладніше


22 / 08 / 2022
Суть, причини та соціально-економічні наслідки інфляції
Вступ Актуальність теми. Як економічне явище інфляція існує уже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана. Інфляція – це... докладніше


Стратегія економічного розвитку Австралії
Вступ Актуальність теми. Австралія — одна із процвітаючих країн світу. Протягом декількох десятиліть спостерігається її майже неухильний економічний ріст, зміцнення фінансів і положення на зовнішньому ринку. Австралія посідає друге... докладніше


Інноваційні технології навчання на уроках української мови
Вступ Актуальність теми. Важливою проблемою сучасної педагогіки е проблема формування пізнавальної самостійності, яку науковці розглядають як один із видів самостійності, що характеризується вмінням сприймати інформацію, самостійно ставити нове запитання,... докладніше


Сучасні економічні підходи до визначення та використання ресурсної бази підприємств
Вступ Актуальність теми дослідження. Для України сьогодні актуальними є створення умов для розвитку економічно ефективних промислових виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, активізації інвестування в реальний сектор економіки та подолання... докладніше


Реквізити документа: поняття та основні вимоги
Вступ Актуальність теми. Під оформленням документів розуміється дотримання в ході їхнього складання, підготовки, передруку, узгодження, посвідчення, пересилання в управлінських апаратах установи, організацій і підприємств вимог, установлених у законодавчих актах... докладніше


Сократ про державу і право
Вступ Актуальність теми. Величезний вплив на античну і світову філософію справив Сократ (469-399 рр. до н.е.). Сократ – перший афінський (за народженням) філософ, сучасник Демокріта. Сократ цікавий не тільки... докладніше


14 / 07 / 2022
Поширення кейнсіанства в різних країнах
  Вступ В період після ІІ світової війни кейнсіанське економічне вчення набуло досить значного поширення, особливо в англомовних країнах (США, Великобританія, Канада, Австралія) та Японії. Актуальність теми. Нова теорія... докладніше


Тріумвірат: проголошення та його історичне значення
ВСТУП Перший тріумвірат — політичний союз в стародавньому Римі. У роки падіння римської республіки влада двічі фактично переходила від сенату і магістратів до трійки людей (де кожен раз третій... докладніше


Дослідження організації технологічних процесів діловодства
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі побудови інформаційного суспільства серед тенденцій розвитку електронної галузі виокремлюються ті, які пов’язані із активним використанням електронного середовища та формуванням систем електронних інформаційних ресурсів.... докладніше


Авіаційна система як приклад екстремальних сфер діяльності
Вступ Актуальність теми. Якість управління підприємствами авіаційної галузі характеризується впровадженням загальних систем якості управління, які мають свої особливості. На сьогодні проблемами розвитку якості управління займаються такі українські науковці, як... докладніше


Діяльність просвітницьких організацій на західноукраїнських землях з XIX ст. по наш час
Вступ Актуальність теми. Сучасні умови розвитку незалежної демократичної України, її соціально-економічні трансформації зумовлюють активний процес консолідації українських земель, що протягом тривалого часу були роз’єднані кордонами чужих імперій. З’являються якісно... докладніше


Неоконсерватизм як полiтична свiдомiсть
Вступ Актуальність теми. Еволюція державотворчих процесів в Україні робить актуальним ретроспективний аналіз основних західних концепцій, пов’язаних з моделями державного управління. Неоконсерватизм близький до соціального лібералізму, у якого він сприйняв... докладніше


Перегляд класичної моделі світорозуміння у ХІХ на початку ХХ ст.
Вступ Актуальність теми. Усі світи і форми у цьому розумі існують завжди різними його рівнях (це видно навколишнього нас світу — усе, що ми що зазнали). Людина народжується над... докладніше


Особливості економічного розвитку рабовласницьких держав античного світу
Вступ Актуальність теми дослідження. У зовнішньоекономічній  діяльності сучасних держав діє складний механізм погодженості інтересів, баланс політичних сил, який забезпечує кожній державі змогу не тільки виживати в теперішньому світі, але... докладніше


Об’єкт бібліографії: дискусійні погляди щодо його визначення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасні комунікаційні технології суттєво вплинули на розвиток бібліографічної інформації, яку можна розглядати у двох аспектах: першому – як складову інформаційної культури, другому – як науковий... докладніше


Переваги та недоліки американського впливу на світове суспільство
Вступ Актуальність теми дослідження. Невід’ємною складовою сучасного світу стала глобалізація. Ця проблема привертає дедалі пильнішу увагу дослідників багатьох галузей знань, тобто власне стала домінуючою в сучасній епістемології. Особливо актуальною... докладніше


Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів
Вступ Актуальність теми. Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів, як одного із джерел доходів місцевих бюджетів, в першу чергу, відповідає інтересам... докладніше


24 / 05 / 2022
Родильна обрядовість українців Київщини наприкінці ХІХ початку ХХ ст.
Вступ Актуальність теми. Складовою сімейної обрядовості є родильна, яка поєднує звичаї та обрядові дії, спрямовані на створення сприятливих психологічних умов для породіллі, прийому родів та вшанування породіллі та новонародженого.... докладніше


Факти, що не входять до предмету доказування
Вступ Актуальність теми. Юридична наука, в тім числі кримінальне право, процес, криміналістика, має зазвичай прикладне спрямування, зорієнтоване на точне засвоєння і відповідне практичне застосування чинних законів, їх окремих норм... докладніше


11 / 05 / 2022
Поняття, види та форми правочинів
Вступ Актуальність теми. Цивільний кодекс України вже діє понад шість років. Незважаючи на те, що з його прийняттям цивільне законодавство зазнало суттєвих змін, зміна публічно-приватних основ цивільного права на... докладніше


11 / 05 / 2022
Моральне виховання молоді засобами соціально-культурної діяльності
Вступ Актуальність теми. Моральне виховання виконує певні завдання, пов’язані з процесом цілеспрямованого впливу на особу, з метою залучення її до набутого суспільством соціального та морального досвіду, до встановлених норм... докладніше


Документний потік з документознавства на сторінках фахових періодичних видань за роки 1998-2008
Вступ Актуальність теми. Питання підготовки документознавців як фахівців з інформаційного забезпечення управління не залишаються поза увагою педагогічної науки і практики, активно досліджується проблема диверсифікації змісту освіти для сфери інформаційного... докладніше


Основні напрямки розвитку українського законодавства
Вступ Актуальність теми. Для оптимального розуміння процесів історичного і сучасного становлення й розвитку української правової свідомості та культури актуального значення набуває гостра потреба дослідження прав її суб’єктів як безпосередніх... докладніше


6 / 05 / 2022
Соціологія реклами, місце у житті людини та її вплив
Вступ Актуальність теми. Рекламна практика зазвичай асоціюється з буденністю та тривіальністю. Проте це лише поверхневий погляд. Реклама всюди: навіть там, де ми її не очікуємо побачити. Вона проникає у... докладніше


PR і паблісіті у сучасному закладі культури клубного типу
Вступ Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності, демократизація суспільних та політичних відносин, звільнення від ідеологічної та партійної залежності створили закладам клубного типу можливості розвиватися й пропонувати громадськості широкий спектр різноманітних... докладніше


5 / 05 / 2022
Стратегічні напрямки роботи прес-секретаря президента України в рамках організації зв`язків з громадськістю інституту президента
Вступ Актуальність теми. Ефективна та прозора для громадського контролю інформаційна політика є впливовим інструментом подолання сучасної політичної кризи, що поруч із кризою фінансово-економічною боляче вразила українське суспільство. Однією з... докладніше


Туристичні ресурси Ірландії
ВСТУП Актуальність теми. Євроінтеграційні процеси, що відбуваються зараз в Україні, розбудова правової держави та громадського суспільства зумовлюють необхідність здійснення досліджень, пов’язаних з пошуком шляхів підвищення ефективності діяльності органів державної... докладніше


28 / 04 / 2022
Концептуальні засади політики національної безпеки Великої Британії
Вступ На теперішній час Великобританією представлена нова Стратегію національної безпеки. За словами прем’єра, загрози безпеки Великобританії за останнім часом змінилися «до невпізнанності». Нова доктрина ґрунтується не на старій концепції... докладніше


Поняття та сутність міжнародної правосуб’єктності
Вступ Актуальність теми. Характеристика будь-якого процесу або явища с неповною без визначення суб’єкта його реалізації та втілення в життя, носія і активного учасника, який сприяє розвитку, руху вперед, робить... докладніше


27 / 04 / 2022
Особливості міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб
ВСТУП Актуальність теми. Зміни в міжнародних відносинах і міжнародному праві кінця ХХ ст. поставили перед наукою низку нагальних проблем. Аналіз суб’єктів міжнародного права, які функціонували в різні історичні епохи,... докладніше


27 / 04 / 2022
Місце філософії у системі культури
Вступ Для розуміння сутності філософії, окрім знання її внутрішньої структури, певне значення має і розуміння структури самої філософської культури, філософської науки як складової частини суспільної свідомості. Довгий час в... докладніше


Роль і місце держави та права України у політичний системі суспільства
Вступ Актуальність теми. Теорія держави і права України є соціальною, юридичною та загальнотеоретичною наукою, тому її предмет — загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права,... докладніше


Сучасна галузева й територіальна структура будівельно-промислового комплексу України
Вступ Актуальність теми. Перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової вплинув на розвиток будівельної галузі в нашій країні. трансформаційні процеси та їх специфіка у значній мірі окреслили сучасний стан будівельного... докладніше


Спеціалізація видавництв в Україні
Вступ Актуальність теми. На межі тисячоліть видавничо-поліграфічний сектор національних економік західних країн став одним із найприбутковіших у структурі галузей, які стрімко розвиваються. Незважаючи на всі суб’єктивні й об’єктивні труднощі,... докладніше


Війна в Боснії та Герцеговині 1992 – 1995 рр.
Вступ Актуальність теми. 90-ті роки ХХ століття відкрили нову епоху в розвитку міжнародних відносин. Еволюція постбіполярної структури системи міжнародних відносин супроводжується цілим рядом етнічних конфліктів, які являють собою одну... докладніше


Діяльність Державної наукової установи «Книжкової палата України ім. Івана Федорова»
Вступ Актуальність теми. Для розвитку сучасної української науки книгознавства особливе значення має вивчення процесів опрацювання, систематизації та збереження різних видів документів. Саме вирішенню цієї проблеми і присвячено дану роботу.... докладніше


Роль масових комунікацій у змінах соціальної структури суспільства
Вступ Актуальність теми. Не зважаючи на різність підходів до виявлення найтиповіших рис сьогодення, їх поєднує визнання домінуючої ролі у суспільному розвитку тенденції стрімкого розширення системи масових комунікацій. Головними характеристиками... докладніше


Соціальні еліти як предмет філософського дослідження (В. Парето, Міхельс, К. Маннгайм, А. Тойнбі)
ВСТУП Актуальність теми. Головну роль у формуванні правил соціальної взаємодії, упорядкуванні суспільних процесів, визначенні векторів розвитку громади в часи інституціональних криз відіграють еліти. Головна ідея полягає в тому, що... докладніше


Торговельний комплекс України: регіональні та екологічні аспекти розвитку
Вступ Актуальність теми. Важливим чинником економічного зростання суспільства є торгівля, яка відіграє значну роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні конкурентного середовища. Реструктуризація торгівлі, яка відбувалася... докладніше


НАФ України як архівно-документальна система та об’єкт
Вступ Актуальність теми. Із відновленням державної незалежності України почався глибинний процес реформування архівної системи, визначальною рисою якого є її децентралізація, відкритість, перехід усіх ланок системи архівних установ на правові... докладніше


Правове регулювання виноградарства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкової економіки в Україні відбувається складно й суперечливо. Воно вимагає створення потужного агропромислового комплексу, вдосконалення й переорієнтації всіх його складових елементів на основі підвищення ефективності... докладніше


2 / 04 / 2022
Розвиток у дитини почуття любові до природи в процесі спостережень
ВСТУП Актуальність дослідження. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв`язку з цим... докладніше


Синтаксичні норми, специфіка їх реалізації у стилях сучасної літературної мови
ВСТУП Актуальність теми. Синтаксичні норми залишаються однією із найменш досліджених ділянок граматичної системи української мови. Це почасти зумовлено тим, що для вивірених і обґрунтованих рекомендацій дослідник повинен мати в... докладніше


Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин
Вступ В умовах становлення правової Української держави одне з провідних місць посідає адміністративне право. На нього покладається вирішення проблем досить складних управлінських відносин, що виникають у сфері виконавчої влади.... докладніше


2 / 04 / 2022
Соціальні протиріччя в драмі Г.Ібсена «Ляльковий дім»
ВСТУП Актуальність теми. Генріх  Ібсен — видатний письменник Норвегії XIX ст. Та, мабуть, не тільки цього сторіччя. Саме він вивів новітню літературу своєї країни на світові обрії. Його драматургія... докладніше


Правозахисний рух в Україні 60-80-х років XX ст.
Вступ Актуальність теми. Сьогодні в повсякденному житті ми часто стикаємося з порушеннями прав людини, з ігноруванням законів та не виконанням обов’язків – все це є наслідком радянського стримування людського... докладніше


30 / 03 / 2022
Порівняння відпочинку та туризму в Хорватії та Чорногорії
ВСТУП Хорватія і Чорногорія йдуть семимильними кроками в бік розвитку туристичної індустрії. Якщо ще кілька років тому готелі цих країн представляли собою жалюгідну спадщину радянської епохи, то зараз, після... докладніше


30 / 03 / 2022
Особливості охорони праці жінок, молоді та інвалідів згідно чинному законодавству України
Вступ Поняття «охорона праці», на наш погляд, можна тлумачити в трьох змістах. В найширшому розумінні охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів,... докладніше


30 / 03 / 2022
Природно-правові вчення в Німеччині ХVІІ- ХVІІІ ст.
Вступ Актуальність. Концепція природного права в наш час актуалізується в умовах побудови правової держави, поглибленої уваги до захисту прав людини. Своє слово в царині природного права намагалися сказати мислителі... докладніше


30 / 03 / 2022
Науковий туризм: концептуальні засади розвитку
Вступ Згідно із Законом України «Про туризм», „туризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці... докладніше


29 / 03 / 2022
Психологічні проблеми морального розвитку в підлітковому віці, особливості його дослідження
Вступ Актуальність дослідження. Українське суспільство, що знаходиться на етапі інтенсивного реформування, пред’являє відповідні вимоги до системи освіти. Потреба суспільства, що росте, — людина мобільна, здібна до самостійних і відповідальних... докладніше


Використання онімів різних класів в українській мові
Вступ Власні назви, оніми — індивідуальні найменування окремих одиничних об’єктів. Належність одиниці — провідна ознака власної назви. Сукупність усіх власних назв мови становить її ономастичний простір. Вивчення літературно-художньої ономастики... докладніше


Організація спільної підприємницької діяльності з іноземними партнерами
Вступ Актуальність. Одним із пріоритетних напрямів економічної політики нашої держави є залучення в національну економіку іноземних інвестицій. Активне включення України в сферу міжнародного бізнесу, зокрема, дало б можливість малим... докладніше


Використання франчайзингу у мiжнародному маркетингу
Вступ Актуальність теми. Фінансова політика в контексті інтенсифікацію використання нетрадиційних форм міжнародної економічної діяльності, насамперед франчайзингових, які дозволяють суттєво розширити залучення зовнішніх чинників до вирішення національних економічних проблем. Тому... докладніше


Концептуальні засади туроперейтингу
Вступ Подорож і туризм — нерозривні поняття, які характеризують певний вид життєдіяльності людини. Характерною дією, що визначає та відокремлює подорожі від інших видів діяльності, є переміщення людини в іншу... докладніше


29 / 03 / 2022
Відсторонення від роботи як запобіжного заходу у контексті трудово-правових відносин
Вступ Актуальність проблеми. Зі зміною економічної, політичної та соціальної систем України та їх нормативно-правовим закріпленням змінився і підхід законодавця та науковців до тлумачення певних правових категорій, однією з яких... докладніше


Предмет, метод, система екологічного права
Вступ Процес взаємодії суспільства і природи здійснюється на основі певних закономірностей. Перш за все, суспільство не може існувати без природи, оскільки природні блага забезпечують життєдіяльність людини. У свою чергу... докладніше


28 / 03 / 2022
Філософські драми Кальдерона та іспанський живопис «золотого віку»
ВСТУП Актуальність дослідження: Дослідження культури «золотого віку» є актуальним не лише у ракурсі історії. Звернення до барокових традицій художнього мислення безпосередньо стосується сучасних проблем формування національної самосвідомості та культурної... докладніше


Міфологія стародавніх греків
ВСТУП Актуальність теми. У культурі будь-якого народу зберігаються перекази, фантастичні оповіді, що віддавна передаються в усній формі від покоління до покоління. Стародавні греки також створили низку фантастичних оповідань —... докладніше


Особливості розвитку художньої системи Г.Мопассана
ВСТУП Гі де Мопассан — французький письменник — реаліст ХІХ ст. В історію літератури ввійшов насамперед як новеліст, творець власного типу новели. Їх  написано близько 300. Найбільш відомі збірники:... докладніше


Новітні технології навчання читанню дітей молодшого шкільного віку
ВСТУП Актуальність теми. Пріоритетним завданням сучасної початкової школи є розвиток дитини як неповторної особистості, реалізація її творчого потенціалу, формування критичного мислення, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Наявність у школяра... докладніше


Право та держава: їх єдність,відмінності та взаємодія
Вступ Актуальність дослідження. Досить складна проблема співвідношення, держави і права набула останнім часом дискусійний характер. Причому ця дискусія з часом не послаблюється, а набуває все гострішого характеру і цьому... докладніше


28 / 03 / 2022
Поняття та види юридичних осіб
Вступ Актуальність теми. Виникнення інституту юридичної особи обумовлюється тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості.... докладніше


28 / 03 / 2022
Порядок обмеження конституційних прав і свобод особи в зарубіжних країнах
Вступ Актуальність теми. При здійсненні прав й основоположних свобод часто виникає проблема визначення меж правомірної поведінки особи. При цьому можливі різноманітні варіанти здійснення прав й основоположних свобод, які виходять,... докладніше


16 / 03 / 2022
Середньовічні єресі: правові і політичні проблеми
Вступ Поняття єресь означає «особливе вчення», «спосіб думання», «спільнота послідовників». Воно є протилежним до поняття «догма», яке в перекладі з грецької означає «думка», «загальноприйнята теза». Таким чином, значення цих... докладніше


16 / 03 / 2022
Політико-правова ідеологія раннього християнства
Вступ Державно-правові вчення Західної Європи у середні віки розвивалися під впливом християнства і римо-католицької церкви. Середньовічна християнська релігія була стрижнем світогляду феодального суспільства. Упродовж усього середньовіччя існувало жорстке протистояння... докладніше


16 / 03 / 2022
Політико-правові ідеї римських юристів (Гай, Папініан, Павло, Ульпіан)
Вступ Вагомий вплив на подальший розвиток світової державно-правової думки справили римські юристи I—III ст. Сабін, Гай, Папініан, Ульпіан, Модестін, Павло та ін. Вони були найвидатнішими людьми свого часу, бо... докладніше


16 / 03 / 2022
Римські юристи. Розвиток римської юриспруденції
Вступ У період республіки, як і в інші часи, юристи належали до пануючого стану і були виразниками його світогляду, в основному посідаючи високе службове становище. Свої консультації та іншу... докладніше


16 / 03 / 2022
Досократичний період розвитку правової і політичної думки в Древній Греції (Піфагор, Софіт, Демокріт)
Вступ У середині І тисячоліття до н. е. у Греції завершується перехід до рабовласницького ладу. Починають виникати самостійні і незалежні окремі міста-держави — Поліси. Територія такого міста-держави (сам поліс... докладніше


Особенности формирования современной системы менеджмента в Украине
Введение С помощью менеджмента человеческое общество из хаотичного превращается в высокоорганизованное и эффективное. С одной стороны — это наука, которая опирается на объективные законы и закономерности, четкие правила и... докладніше


Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки
Вступ Економічні засади розвитку господарства, що закладаються у сфері обігу, починають виявлятися вже на етапі творення місцевого ринку, пов`язаному з першим великим суспільним поділом праці, що збігся в часі... докладніше


Парадигмальний цивілізаційний та формаційний підходи в економічній теорії
Вступ Актуальність теми. Ідея прогресу у тому значенні, яке їй надала попередня епоха, може вважатися вичерпаною. Не випадково формаційний підхід до аналізу суспільно-економічного розвитку змінився у ХХ ст. на... докладніше


Інтелектуальний капітал. Витоки, сутність і значення для сучасної економічної теорії
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах провідну роль у системі суспільного поділу праці відіграє інтелектуальна, творча діяльність, яка перетворюється на визначальну силу формування та розвитку людської цивілізації. Впровадження у... докладніше


Україна як суб’єкт світового товарного ринку
Вступ Актуальність теми. Сучасне світове господарство представляє собою складну цілісну систему, формування якої стало об’єктивним наслідком процесів інтернаціоналізації виробництва та обміну. Результатом поглиблення інтернаціоналізації економічних процесів є розвиток міжнародної... докладніше


Концептуальні засади сучасного менеджменту
Вступ Стрімкі зміни зовнішнього середовища організацій обумовлюють необхідність підвищення рівня адаптації підприємств до нових умов функціонування. Зараз практика управління вже не може оперувати винятково тією теоретико-методологічною базою, що складає... докладніше


Образи героїв у мистецтві стародавньої Греції
ВСТУП Давньогрецька культура увібрала в себе традиції крито-мінойської культури. Чарівна, витончена, абсолютно завершена у своїй майстерності, ця культура розквітла у ІІІ та ІІ тис. до н.е. у східній частині... докладніше


Особливості формування сучасної системи менеджменту в Україні
Вступ За десять-п’ятнадцять років поняття «менеджмент» як особливий рід людської діяльності і галузь знань міцно увійшло в Україні в лексикон значної частини населення. До того інтерес до методів і... докладніше


Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності
Вступ Актуальність теми. Реалізація проголошеного Конституцією України курсу на становлення України як демократичної та правової держави, а також виконання вимог «Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» залежить... докладніше


22 / 02 / 2022
Технологія підготовки інтерв’ю: структура та техніка
Вступ Актуальність теми. Аналізуючи варіативність і трансформацію такого специфічного виду журналістської творчості, як інтерв’ю, необхідно зазначити, що існує чисельна кількість визначень інтерв’ю і як жанру, і як методу збирання... докладніше


Соціальний контроль у сфері праці
Вступ Актуальність теми. Історія розвитку соціології, як інтелектуальної дисципліни, супроводжувалась підвищеною увагою до поняття «соціальний контроль», ідея якого була центральною в аналізі соціальної організації та розвитку суспільства. Варто відзначити,... докладніше


Ідейно-філософський портрет Вагнера
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства в музичному мистецтві відбуваються складні процеси становлення та формування нових художньо-змістовних форм як в теоретично-дослідницьких, так і в практично-виконавчих сферах. Ірраціоналістична... докладніше


Розвиток національної реклами після отримання державної незалежності
Вступ Актуальність теми дослідження. Інтенсивно розвиваючись, реклама в незалежній Україні стає все більш значущим соціальним фактором. Проблема соціокультурного осмислення ролі і місця реклами в умовах переходу України до інформаційного... докладніше


17 / 02 / 2022
Природні ресурси Житомирської області: особливості розміщення та використання
Вступ Актуальність теми. Одним із головних завдань ринкової трансформації економіки України є ефективне використання природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу регіонів. Зважаючи на це, аналіз та оцінка господарства Житомирської області надзвичайно... докладніше


Організація діяльності роботи музею (на прикладі Ермітаж)
Вступ Актуальність дослідження. Активний і послідовний процес національного і культурного відродження зумовлює необхідність залучення і осмислення безцінного духовного потенціалу набутого минулими поколіннями. У цьому контексті особливу увагу привертає діяльність... докладніше


Економічна ефективність ринку олігополії
Вступ На сучасному етапі розвитку олігополії як структури ринку відбувається об’єднання декількох фірм в одну. Актуальність теми полягає в тому, що олігополія є однією з ринкових структур та переважаючою... докладніше


Проблеми забезпечення миру і безпеки в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими викликами, небезпеками й загрозами, що... докладніше


10 / 02 / 2022
Особливості розвитку сучасної хореографії у другій половині ХХ ст.
Актуальність теми. Суть мистецтва зводиться до образного відображення світу і цим визначається його суспільно-пізнавальна роль. Мистецтво було і залишається одним із найважливіших чинників духовного життя людства. Воно стимулює творчу... докладніше


Соціальне питання і утопічний соціалізм
Вступ Актуальність теми. Утопічний соціалізм — вчення про ідеальне суспільство, засноване на спільній власності, обов’язковій праці, справедливому розподілі. Виникнення поняття «Утопічний соціалізм» пов’язане з книгою Т. Мора «Утопія» (1516... докладніше


Модель створення банками нових грошей
Вступ Актуальність теми. Попит і пропозиція грошей виступають ключовими макроагрегатами грошового ринку. Адекватна економічній ситуації грошова пропозиція забезпечує економічну систему фінансовими ресурсами для розширеного відтворення. З іншого боку, регулювання... докладніше


Книга — як вид видання. Роль і місце книги в соціальній комунікації
Вступ Актуальність теми. На початку XX ст. під впливом ідей бельгійського вченого Поля Отле книга стала об’єктом наукового вивчення вже у контексті спеціальної науки — книгознавства. Однак особливий інтерес... докладніше


Бюджетний процес України: сутність, зміст і форми
Актуальність теми. Бюджетний процес — це таке універсальне економічне явище, у якому відображаються всі бюджетні відносини, виявляються їхні позитивні і негативні якості, рівень впливу цих відносин на розвиток економіки,... докладніше


8 / 02 / 2022
Механізм сільськогосподарського страхування
Вступ Актуальність теми. Важливим джерелом мобілізації фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться виключно на потреби аграрного сектора економіки у вигляді фінансової взаємодопомоги має стати страхова справа, як економічна складова категорії фінансів.... докладніше


Зміст та застосування теорії пропозиції
Актуальність теми. Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації її на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає її суть з... докладніше


Заборгованість із виплати заробітної плати в Автономній Республіці Крим за 2005 – 2010 рр.
Актуальність обраної теми полягає в необхідності вироблення адекватних сучасним умовам підходів до зниження розмірів заборгованості із заробітної плати. Метою дослідження є обґрунтування   пропозицій прикладного характеру щодо зниження рівня заборгованості... докладніше


Проблеми забезпечення миру і безпеки в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими викликами, небезпеками й загрозами, що... докладніше


Оформлення і подання документів для призначення пенсій
Загальні положення Згідно зі ст. 46 Конституції України громадяни України мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у старості. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги,... докладніше


Шляхи навчання діалогічного мовлення
Вступ Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого–педагогічних та суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну межу навчання і... докладніше


Формування міжнародної маркетингової товарної політики
ВСТУП Актуальність теми дослідження. В умовах економічної глобалізації, яка в ХХІ ст. стає вирішальним фактором світового та національного розвитку, ефективно функціонувати як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках... докладніше


Дія нормативних актів
Для практики має безпосереднє значення проблема меж дії нормативних актів. Вона містить у собі чотири питання: 1) на які суспільні відносини даний акт поширюється (предметну дію); 2) з якого... докладніше


29 / 12 / 2021
Документний потік з документознавства на сторінках фахових періодичних видань за 2005-2008 роки
ВСТУП Актуальність теми. Вивчення документно- інформаційного потоку є важливим для наукового дослідження будь-якої проблеми. У всьому світі дослідження є самим важливим предметом, без знання якого неможливо визначити будь яку... докладніше


Туристичні ресурси Канади: сучасний стан та перспективи розвитку
Впродовж останньої чверті ХХ ст. туризм у світі став явищем, що увійшло до повсякденного життя сотень мільйонів людей. У період переходу до ринкової економіки міжнародний туризм є одним із... докладніше


6 / 12 / 2021
Проблеми зайнятості сільського населення України
Вступ У зв’язку із складним шляхом переходу України до ринкової економіки процеси лібералізації соціально-економічних відносин суттєво вплинули на зайнятість населення. Додатково погіршили економічну ситуацію, а відповідно й ситуацію на... докладніше


Динамика «я-концепции» в детстве
Введение «Я – концепция »– это ощущение постоянной определенности самого себя, самоотождествленности, своего Я. «Я – концепция», в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и... докладніше


Поняття договору оренди. Об`єкти оренди. Строки договору оренди
Вступ Актуальність теми. Побудова незалежної демократичної держави неможлива без проведення політичної, економічної та соціальної реформ, а також створення нової правової системи, яка б забезпечила успішне втілення їх в життя.... докладніше


3 / 12 / 2021
Витоки писемної фіксації інформації
Вступ Актуальність теми. Науковці, які досліджують історію винайдення писемності, стверджують, що прадавні писемні джерела є дуже далекими від високої прози або романтичної поезії. Виявляється, писемність була потрібна виключно для... докладніше


Інтерактивні методи професійного навчання
ВСТУП У ХХІ столітті від якості навчання і виховання залежить розвиток суспільства. Тому професійно-технічна освіта має конкретну мету: створити такі умови навчання, за яких кожен учень міг би успішно... докладніше


Комунікативна практична філософія
Вступ Актуальність теми. Світоглядна настанова сучасного суспільства, що характеризується ціннісним та концептуальним плюралізмом, має потребу у філософському обґрунтуванні сенсів існування людини. Цей процес нерозривно пов’язаний з визначенням статусу самої... докладніше


Архіви та сучасна культура. Розвиток архівної справи в незалежні Україні
Вступ Актуальність теми обумовлена стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. Дослідники, вказуючи про зростання ролі інформації в житті людства, відмічають разом з тим і виникнення нових проблем, існування яких раніше... докладніше


Основні етапи розвитку документознавства
Вступ Актуальність теми. Однією з важливих умов успішного розв’язання суперечливих питань теоретико–методологічного характеру властивих сучасному документознавству, є всебічне, раціонально вмотивоване дослідження історії науки. Питання щодо визначення документознавства та його... докладніше


PR у виборчих кампаніях: технології та використання
Актуальність дослідження. Вибори в Україні – явище специфічне і парадоксальне. Проте, це жодним чином не зменшує їх значення в становленні і розвитку політичної системи суспільства, його політичних інститутів, політичної... докладніше


21 / 11 / 2021
Використання професіоналізмів, жаргонізмів та алгоритизмів у публіцистиці
ВСТУП Публіцистичний стиль – це мова жанрів, газет, радіо і телебачення. Призначення публіцистичного тексту – формувати громадську думку, впливати на читача чи слухача в суспільно-політичному плані, що тісно переплітається... докладніше


Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім`ю
Вступ Актуальність теми. Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення. Це допомагає, по — перше, мати уявлення про реально існуючий стан внутрішньосімейного життя і... докладніше


Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до батьків
Вступ Актуальність теми дослідження. Взаємини батьків і дітей є однією з найбільш актуальних проблем, яка досліджується сучасною психолого-педагогічною наукою. Саме у взаємодії з дорослим дитина входить в оточуючий світ,... докладніше


Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку українського суспільства визначається як один з найскладніших. Зміни, які відбуваються в державі, накладаються на системну кризу, що посилює нестабільність суспільного розвитку, викликає дисфункції... докладніше


Педагогічні умови виховання любові та дбайливого ставлення до рідної природи
Вступ Актуальність дослідження. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв`язку з цим... докладніше


Гендерні особливості агресивності підлітків
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Більша частина життя людини проходить у контакті з іншими людьми, тому суспільство в цілому ставить питання про позитивне або негативне поводження своїх членів. Аналізуючи останні... докладніше


Напрямки корекційно-виховної роботи з дітьми із ЗНМ (загальним недорозвитком мовлення) І рівня
Вступ Актуальність теми. Питання корекційно-виховної роботи з аномальними дітьми завжди були актуальними серед проблем спеціальної педагогіки. Пошук ефективних форм корекційного впливу на дошкільників із вадами мовлення, удосконалення форм і... докладніше


Мова як засіб кодування інформації
Вступ Актуальність теми. Мова виникла одночасно з виникненням суспільства в процесі спільної трудової діяльності первісних людей. Біологічними передумовами людської мови стали складні рухові і звукові форми сигналізації, що існували... докладніше


Інтелектуальна підготовка дитини до школи
Вступ Актуальність теми. Протягом останнього років у вітчизняній педагогіці й психології спостерігається підвищений інтерес до проблеми переходу дитини-дошкільника з дитячого саду в школу (або просто вступ в школу за... докладніше


Права людини в історії політико-правової думки
Вступ Актуальність дослідження. Формування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави, досконалої національної правової системи, які б відповідали правовим традиціям, правосвідомості нашого народу, ідеї захисту прав людини і громадянина, втіленим,... докладніше


20 / 11 / 2021
Європейська валютна система: передумови створення та напрямки розвитку
Вступ У зв’язку зі зростаючою взаємозалежністю держав світового співтовариства, інтенсивним розвитком сучасних міжнародних економічних відносин, інтеграція національних економік у систему світогосподарських зв’язків є необхідною умовою їхнього розвитку. Збільшення інтернаціоналізації... докладніше


20 / 11 / 2021
Основні напрями діяльності референта
ВСТУП Сьогодні у організаціях і підприємствах різної організаційно-правовою форми є досить багато різновидів секретарської професії. Коло обов’язків різного секретарського персоналу дуже різнорідний. Оператор на телефоні у крупних організаціях приймає... докладніше


Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері
Вступ Актуальність. Мати – найрідніша наймиліша, найдорожча. З якою радісною усмішкою вимовляє дитина це дивовижне, сонячне слово. Ідеал матері яка виносить дитину під своїм серцем і проводить на світ,... докладніше


Методика організації та проведення зоологічних (ботанічних, екологічних) екскурсій
Актуальність теми. Нині перед загальноосвітньою школою з особливою гостротою постає завдання підвищення інтересу учнівської молоді до екологічної освіти. На його вирішення спрямовані організація і проведення біолого-екологічних екскурсій, без яких... докладніше


3 / 11 / 2021
Загальні положення і класифікація засобів забезпечення безпеки підприємства
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної різноманітності. Абсолютна підтримка державою якоїсь форми господарювання чи бізнесу не допускається. Кожен суб’єкт має право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена... докладніше


Державний, правовий та політичний устрій Іспанії
Вступ Іспанія, офіційно Королівство Іспанія — держава на південному заході Європи. Займає більшу частину Піренейського півострова, Балеарські і Пітіузькі острови в Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія... докладніше


3 / 11 / 2021
Послуга як соціально-історична категорія, її сутність та значення
Вступ Поняття «туризм» почало формуватися з початком масовості, тобто переміщень значної кількості людей з метою змістовного проведення дозвілля, хоча можна з впевненістю стверджувати, що подорожування завжди було властиве людині... докладніше


29 / 07 / 2021
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Польщі
Вступ Польща є найбільшою державою серед нових членів ЄС як за чисельністю населення (близько 39 млн. жителів) та площею (312 тис. км2), так і за виробленим сумарним ВВП (365,6... докладніше


Економічні ідеї грецьких античних мислителів. Аристотель „Політика”
ВСТУП Найвидатнішим представником економічної думки античного світу є давньогрецький філософ Аристотель (384-322 pp. до н.е.), який здійснив глибоке дослідження політичних, економічних та етичних проблем тогочасного суспільства у творах «Політика»... докладніше


Економічний неолібералізм: Ф.Хайєк
Вступ Неолібералізм — напрям в економічній теорії, що базується на неокласичній методології і захищає принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції та економічної свободи) Ринок розглядається як ефективна система, що якнайбільше... докладніше


Психологічні особливості розвитку здібностей у молодших школярів
Вступ Актуальність. Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Кожна цивілізована країна або та, яка хоче бути цивілізованою, дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини... докладніше


Психологічне консультування інвалідів
Вступ Актуальність теми. Останнім часом у нашій країні відзначається значне збільшення числа дітей-інвалідів. В Україні за останні 20 років рівень інвалідності з дитинства збільшився приблизно у 3,6 рази. Основними... докладніше


Аспекти вивчення повноважень Кабінету Міністрів України
Вступ Актуальність проблеми. Одним з найактуальніших завдань реформи системи державного управління в Україні залишається вдосконалення організації та діяльності Кабінету Міністрів України. Основа цього — визначення правового статусу уряду, який... докладніше


30 / 06 / 2021
Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз
Категоріальні моменти віртуальної реальності. Носії віртуальної реальності (людина). Позитиви та негативи віртуальної реальності. Вступ Актуальність Життя сучасної людини дедалі віртуалізується. Причому можна говорити про два значення цього слова і,... докладніше


Структура та конструкційні особливості навчальних видань
Вступ Актуальність. Питання забезпечення навчального процесу навчальними виданнями, доопрацювання фахових програм і курсів, розроблення концепції викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу, що відповідає засадам вищої освіти, безперечно,  залишається надзвичайно актуальним. Навчальне... докладніше


Історичні особливості розвитку економіки Японії, її економічна модель
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світовой чисельності, але... докладніше


Проблема свободи в соціальній філософії
Вступ Актуальність теми. Однією зі споконвічних і в той самий час завжди актуальних проблем філософії є проблема свободи. Нині, коли у “соціальній еволюції” суспільств домінують процеси глобалізації, проблема свободи... докладніше


Соціальні цінності як предмет дослідження сучасної соціальної філософії
Вступ Актуальність. Зміна суспільного ладу зруйнувала усталену систему цінностей, що породило втрату у людей довіри до ідеалів суспільства, можливостей їх реалізації; має місце життєва дезорієнтація, страх перед завтрашнім днем,... докладніше


Система роботи школи з обдарованими дітьми
ВСТУП Актуальність.   На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов’язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової... докладніше


Україна як суб`єкт міжнародного економічного права
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва Зближення європейського права із законодавством України 4. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу Вступ... докладніше


29 / 03 / 2021
Господарські та адміністративні суди: спеціалізовані суди України
Система, склад та повноваження господарських судів Організація діяльності адміністративного суду Практика розмежування компетенції адміністративних та господарських судів Вступ Актуальність. Після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, де перехідними встановлювалась розмежування... докладніше


29 / 03 / 2021
Духовная лирика М.Ломоносова и Г.Державина
Жанр оды в поэзии М. Ломоносова и Г. Державина Духовная лирика М. Ломоносова Христианские духовные мотивы в лирике Г.Р. Державина Переложение псалмов в лирике М.Ломоносова и Г. Державина Введение... докладніше


Х.-Г. Гадамер о роли предрассудков в развитии культуры
Введение Философ Ганс-Георг Гадамер  родился 11 февраля 1900 года и умер 13 марта 2002 года. Он пережил две мировые войны, приход Гитлера к власти, крушение коммунизма и объединение Германии.... докладніше


Державний устрій Афін у 5-4 ст. до н.е.
Вступ В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, коли еталоном олігархії стала політична організація... докладніше


27 / 03 / 2021
Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше


Поняття та види джерел права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


24 / 03 / 2021
Детермінізм як філософська концепція
Вступ Актуальність теми. Всебічне філософське осмислення особливостей детермінізму було здійснено у філософській спадщині радянського періоду (І.С. Алєксєєв, Л.Г. Антипенко, Я.Ф. Аскін, Л.Б. Баженов, В.Г. Іванов, Б.М. Кєдров, О.С. Кравець,... докладніше


Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Італія. Національні економічні системи в трансформаційній економіці
Вступ Італія — середземноморська країна. Італійський «чобіток» (так виглядає на географічній карті Апеннінського півострів, на якому перебуває більша частина Італії) з усіх боків оточений теплим Середземним морем. М’який клімат... докладніше


Соціальна і юридична відповідальність в менеджменті
Вступ Актуальність теми. Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває... докладніше


Видавнича діяльність Б. Грінченка
Вступ Актуальність теми. Першорядну роль у продукуванні національної культури, примноженні її здобутків і традицій, активізації культурного процесу та національної самоідентифікації відіграли кращі представники українського народу, насамперед інтелігенція, що свідомо... докладніше


Мистецтво Італії XVІ- XVІІ ст., створення національно-художнього стилю
Вступ Актуальність теми. Надзвичайно важливим представляється простежити шляхи розвитку культури в Італії на рубежі ХVI-ХVII століть, коли тут, раніше, ніж в інших європейських країнах намітився перехід від ренесансного мислення... докладніше


Господарства Давньої Греції та погляди Ксенофонта на його особливості
Вступ Економічну думку стародавньої Греції класичного періоду пов’язують з класичним рабством. Пам’яткою історії економіч­ної думки того часу може служити «Афінська політика» («Дер­жавний лад Афін»), написана 428 або 425 року... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми дослідження. Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами:... докладніше


Політична реклама як інформаційно-комунікаційна діяльність політичних акторів України
Вступ Актуальність теми. У процесі реалізації інформаційної та агітаційно-пропагандистської функцій політична реклама впливає на політичні цінності, традиції і норми, які регулюють політичні відносини й визначають стан політичної культури суспільства.... докладніше


10 / 03 / 2021
Авторське право і програмне забезпечення
Вступ Актуальність теми. Щодо теми дослідження, то вона обрана невипадково, а в силу своєї актуальності та вагомості. Галузь комп’ютерних технологій має досить нетривалу історію. Беручи до уваги хоча б... докладніше


10 / 03 / 2021
Систематичні документні класифікації в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми. Класифікаційні системи відіграють важливу роль в організації інформаційного середовища як в межах однієї країни, так і в  світовому  масштабі.  Вони  є  механізмом  систематизації  документів, організації   систематичних  ... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 50-х годах ХХ века
 1. Введение Мировые дизайнерские процессы вдоль ХIХ — ХХ ст. проходили с содержимым двух тенденций развития: интегративного движения к интернациональному, глобализационно ориентированного дизайна, с одной стороны, и дифференцированного движения... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 20-х годах ХХ века
Введение Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчет в этом случае начинается с еще более позднего времени... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин у суспільстві вплинуло  й на роботу бібліотек. Терміни ринкової економіки «менеджмент», «маркетинг», «фандрейзинг», «паблік рилейшнз», «імідж» стали звичними в бібліотечній лексиці й практичній... докладніше


Бібліотечний колектив як об’єкт управління
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється... докладніше


Застосування технологій аналітико-синтетичної переробки документів у системах електронного документообігу
Вступ Актуальність теми. При безсистемному впровадженні електронного документообігу на підприємствах, як правило, відбувається перенесення вже діючих на підприємстві технологій документообігу, але з використанням комп’ютерної техніки. А тому будь-які недоліки,... докладніше


Геополітика Китаю. Актуальні проблеми і перспективи
Вступ На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично необмеженими людськими... докладніше


Формування фондів періодичних видань у бібліотеках: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


8 / 03 / 2021
Формування фондів обласних бібліотек для дітей
Вступ Актуальність теми. Людство за період свого інтелектуального розвитку виробило і сформулювало писані та неписані правила, кодекси, норми та принципи поведінки, функціонування гуманітарного співжиття, в тому числі й вимоги... докладніше


Фінансові кризи: їх природа, запобігання та протидія
Вступ Актуальність теми. Економічне сьогодення спричинило обговорення теми фінансової кризи, до того ж економічна криза, що розгортається, є справді світовою. Жодна з країн, зокрема й Україна, не має будь-яких... докладніше


8 / 03 / 2021
Розвиток і розміщення рекреаційного комплексу Грузії
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг.... докладніше


Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
1. Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку До паливно-енергетичного комплексу належать паливна промисловість (видобування й переробка палива) та електроенергетика (виробництво і передача електроенергії). На них базується все... докладніше


Основні передумови входження економіки України у світове господарство
Вступ Актуальність теми. Входження України в систему світового господарства в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно здобуттям незалежності. Це знайшло відображення у певних політичних актах, відповідних нормативно-правових документах.... докладніше


Історія діловодства та діловодчих служб — Бібліографічний опис
Вступ Особливим етапом розвитку українського документознавства стали 1990-2000-і роки. Розпад Радянського Союзу прямо й опосередковано зруйнував радянську модель організації та функціонування науки. За нових обставин відбувається потужний розвиток документознавства... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Економічна ефективність вирощування картоплі в Україні
Вступ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика її визначення 2. Сучасний стан та... докладніше


Редагування рекламних текстів
ПЛАН Вступ 1. Редактор і автор рекламного тексту 1.1.Особливості редагування текстів замовників-рекламодавців 1.2. Журналіст як автор рекламного тексту 1.3.Редагування копірайтерських текстів 2. Редакторський аналіз рекламних текстів 2.1.Критерії оцінки рекламних... докладніше


Оцінка та облік виробничих запасів підприємства
ВСТУП 1. Економічний зміст та сутність виробничих запасів 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку виробничих запасів 3. Організаційно-економічна характеристика ПП «ВАЛ» 4.Організація обліку виробничих... докладніше


Аудит малоцінних та швидкозношувальних предметів (на підприємстві харчової промисловості)
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту МШП 1.1. Економічна сутність та трактування поняття “МШП” 1.2. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) Розділ 2. Методика проведення аудиту 2.1.... докладніше


Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки України
Зміст Вступ 1. Сутність та цілі бюджетної політики 2. Механізм бюджетної політики 3. Аналіз бюджетної політики України 4. Пріоритети бюджетної політики України 5. Проблеми та перспективи бюджетної політики України... докладніше


22 / 12 / 2020
Аналіз податку на прибуток звичайної діяльності
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти прямого оподаткування 1.1. Суть та види прямих податків 1.2. Податок на прибуток підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Маркомі ЛТД” 2.1. Організаційно-економічна характеристика... докладніше


Туристично-рекреаційний потенціал Кенії
Вступ Африка на сьогоднішній момент є важливим рекреаційним регіоном, так як має великий потенціал для розвитку туристичної сфери. Кенія — аграрна країна, але її економіка відрізняється від економіки багатьох... докладніше


20 / 12 / 2020
Троянська війна в контексті міграційних процесів кінця ІІ тис до н.е.
Вступ Актуальність теми. Протиріччя, що накопичувалися, між Заходом і Сходом виливаються в кровопролитну й затяжну війну з важливими наслідками для всієї історії Європи й Азії. Це і є легендарна... докладніше


Розробка ідеї менеджменту в практиці підприємства
Вступ Актуальність теми. Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація... докладніше


Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 1.3. Економічний зміст поняття «фінансовий... докладніше


Порівняльна характеристика психопатологічних змін у залежних від опіатів (наркотиків) та алкоголю
Вступ 1. Витоки поширення наркоманії та алкоголізму 1.1. Наркоманія і алкоголізм: витоки та мотиви 1.2. Аддиктивна поведінка у юнацькому віці 2. Залежність від опіатів (наркотиків) та алкоголю 2.1. Психопатологічні... докладніше


Яким за Гегелем є політолого-правничий сенс поняття "Правова демократична держава"
Вступ Розділ 1. Вчення Г. Гегеля про право і державу Розділ 2. Особливості правової держави за Г.Гегелем Розділ 3. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства та правової держави Висновки... докладніше


Економіка Польщі
Вступ 1. Польща: природно-географічне розташування 1.1. Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси 1.2. Адміністративний поділ. Населення країни 2. Господарство Польщі 2.1. Економіка галузі рослинництва 2.2. Економіка галузі тваринництва 2.3. Економіка... докладніше


Споживчий кредит в Україні — умови та порядок кредитування
Вступ Програма споживчого кредитування в Україні відродилася порівняно недавно, хоча весь цивілізований світ добре знайомий з нею і сповна користується її перевагами. Споживчий кредит — це позичка, яка надається... докладніше


5 / 12 / 2020
Вплив страхування на фінансову систему України
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика страхування 1.1. Економічна природа і суть страхування 1.2. Ринок страхових послуг Розділ 2. Аналіз впливу страхування на фінансову систему України 2.1. Особливості фінансової діяльності... докладніше


2 / 12 / 2020
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності 1.1. Поняття кримінальної відповідальності 1.2. Підстави кримінальної відповідальності 2. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 2.1. Поняття та... докладніше


30 / 11 / 2020
День працівників легкої промисловості. Розробка банкетного меню та обслуговування
Вступ 1. Пояснювальна записка 1.1. Творче обгрунтування теми 1.2. Описання інтер`єру торгового залу 1.3. Визначення форменного одягу обслуговуючого персоналу 2. Розрахункова частина 2.1. Прийняття замовлення 2.2. Меню та карта... докладніше


Типологія політичних режимів сучасності на прикладі Росії та Китаю
Вступ 1. Типологія політичних режимів 1.1. Визначення політичного режиму 1.2. Типи політичних режимів 1.3. Типологія політичних систем сучасного суспільства 2. Характеристика політичних режимів Росії та Китаю 2.1. Росія: державний... докладніше


Функция "организация" в менеджменте: разновидности структур управления, приимущества и недостатки
Содержание Введение Раздел 1. ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 1.1. Понятие и суть функции организации 1.2. Содержание функции организации 1.3. Организационная структура предприятия. Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР... докладніше


Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації в глобальних умовах
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Його витоки — в історії нашого народу та усвідомленні права... докладніше


Управління підприємством. Менеджмент і маркетинг
Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання Розділ 2. Тематичний план предмету 2.1. Мета курсу, його основні завдання 2.2. Структура курсу 2.3. Методичне забезпечення курсу 2.4. Контроль... докладніше


Країни Південно-Східної Азії у міжнародній торгівлі
Вступ У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави,... докладніше


Порядок врегулювання переддоговірних спорів у зобов`язальному праві України
Вступ 1. Поняття, зміст, підстави виникнення та припинення зобов’язань 2. Загальна характеристика господарських договорів 3. Порядок укладання та виконання господарських договорів 4. Переддоговірні спори та доарбітражне врегулювання господарських спорів... докладніше


24 / 11 / 2020
Інститути громадського суспільства територіальної громади: шляхи співпраці
Вступ 1. Інститути громадянського суспільства 2. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні 3. Практичний досвід місцевого самоврядування на прикладі Дарницького району м. Києва Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Зміст Вступ 1. Поняття помилки та її значення для кримінальної відповідальності 2. Види помилок. Юридична помилка та її кримінально-правове значення 3. Вплив фактичної помилки на кримінальну відповідальність Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Вдосконалення механізму функціонування апарату органу державної влади на прикладі Дарницької районної державної адміністрації
Вступ 1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави 2. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 3. Механізм держави, державний... докладніше


22 / 11 / 2020
Дефіцит бюджету та державний борг
Зміст Вступ Розділ 1. Макроекономічний зміст дефіциту державного бюджету Розділ 2. Дефіцит державного бюджету та державний борг. 2.1. Взаємозв’язок дефіциту бюджету та боргу 2.2. Макроекономічні наслідки різних способів фінансування... докладніше


15 / 11 / 2020
Традиція природного права
Вступ 1. Визначення природного права 2. Природне право: класичні формулювання 3. Середньовічна природно-правова думка до Томи Аквінського 4. Вчення про природне право у Томи Аквінського 5. Природне право як... докладніше


14 / 11 / 2020
Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ
ВСТУП 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з податками і платежами 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4. Організація обліку розрахунків з бюджетом на підприємстві 5. Бухгалтерський... докладніше


Психологическая характеристика готовности к школе
Содержание Введение Глава 1. Психологическая характеристика готовности к школе 1.1. Понятие психологической готовности к школьному обучению 1.2. Аспекты школьной зрелости Глава 2. Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению... докладніше


Поняття соціального інтелекту та практичне дослідження когнітивної, емоційної та поведінкової структур соціального інтелекту
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження соціального інтелекту 1.1. Поняття соціального інтелекту 1.2. Функції соціального інтелекту Розділ 2. Емпіричне дослідження соціального інтелекту 2.1. Формування вибірки та опис методів дослідження... докладніше


Менеджмент в економічно розвинених країнах
Вступ Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 1. Особливості японської системи менеджменту 1.2. Особливості німецької та шведської системи менеджменту 1.3. Особливості фінської та французької системи менеджменту Розділ 2. ЗАРУБІЖНИЙ... докладніше


Навчальне видання та особливості його підготовки
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти книговидання навчальних видань 1.1. Організаційно-технологічний цикл видання підручника 1.2. Тенденції випуску навчальних і методичних видань для загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів 1.3. Системи... докладніше


Регіональні аспекти розміщення внутрішньої торгівлі Житомирської області
Вступ Стратегією економічного і соціального розвитку України передбачається глибока модернізація економіки, підвищення її конкурентоздатності на основі інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання. Якісно новий стан економічних відносин може бути забезпечено лише... докладніше


Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві докази
Вступ Актуальність теми. Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального судочинства є встановлення істини у кримінальних справах, щоб "кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і... докладніше


7 / 11 / 2020
Загальний стан транспорту країни
Вступ Актуальність теми. Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому сприяють об'єктивні фактори — геополітичне становище нашої країни і наявність у ній потужного транспортного... докладніше


Гарвардська школа економічної соціології: Сорокін, Смелзер, Парсонс
Зміст Вступ 1. Становлення та основні ідеї представники Гарвардської школи соціології 2. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках Т.Парсонса 3. Розуміння економічної соціології як науки та характерні ознаки... докладніше


Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземної мови
Вступ Розділ 1. Поняття пізнавальної діяльності 1.1. Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань Розділ 2.... докладніше


Становлення інформаційного суспільства в Україні
Вступ Актуальність. Зважаючи на пріоритетність розвитку інформаційно-комунікативної сфери у загальнолюдському поступі, 27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в якій проголосила 17 травня Всесвітнім Днем інформаційного суспільства.... докладніше


Транспортний комплекс Іспанії та його значення в регіональному розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Наявність розвинутою транспортної системи виступає одним з найважливіших умов функціонування будь-якої держави. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно... докладніше


Поняття смислового бар´єру у педагогічній психології. Його види та способи уникнення
Вступ 1. Педагогічне спілкування як взаємодія 1.2. Особливості, функції педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як діалог 1.3. Структура педагогічного спілкування 2. Бар'єри спілкування у педагогічній психології та способи їх... докладніше


Формування податкової системи в Україні
Вступ Розділ 1. Структура податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи в Україні 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3. Принципи побудови національної податкової системи Розділ 2. Характеристика податкової... докладніше


24 / 10 / 2020
Феномен рекреації
Вступ Розділ 1.Теоретичні засади формування рекреаційної діяльності 1.1. Зародження рекреації та її розвиток 1.2. Рекреація як діяльність Розділ 2. Рекреація як феноменальне явище 2.1. Просторово-часові особливості рекреації 2.2. Рекреаційна... докладніше


21 / 10 / 2020
Договори про надання послуг: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим Цивільним кодексом України 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 1.2. Укладення договору 1.3. Порядок та наслідки розірвання... докладніше


21 / 10 / 2020
Процес засвоєння молодшими школярами нових знань, який передбачає їх сприймання, осмислення, та запам’ятання
Вступ Головна мета української системи освіти — створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського... докладніше


Предмет і особливості інвестиційного глобалізму
Зміст Вступ 1. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень 2. Міжнародний інвестиційний ризик: проблеми та шляхи їх подолання 3. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації Висновки Список використаної... докладніше


Організація виробничого процесу на підприємстві
Вступ Розділ 1. Теоретично-методологічні основи організації виробничого процесу 1.1. Виробничий процес та його структура. Виробничий цикл 1.2. Характеристика типів виробництва 1.3. Виробнича структура та інфраструктура підприємства 1.4. Методи організації... докладніше


Грошово-кредитна політика України
Вступ Актуальність теми. Особливої актуальності на перехідному етапі розвитку вітчизняної економіки набуває питання її грошово-кредитного регулювання. Розвиток грошово-кредитного регулювання, насамперед, пов'язаний із системними змінами в національній економіці, формуванням ринкового... докладніше


Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства... докладніше


Розвиток міжнародного туризму в Україні
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі міжнародний туризм розвивається значними темпами, охоплюючи зростаючу частину світового ринку товарів і послуг. Так за даними ВТО станом на 2008 рік доходи від... докладніше


12 / 10 / 2020
Особливості державної влади в Україні, її проблеми та перспективи
Вступ 1. Особливості державної влади в Україні 2. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: Проблема щодо системи державної влади... докладніше


10 / 10 / 2020
Речовий доказ у кримінальному процесі
Вступ Розділ 1. Правова природа предметів – носіїв доказової інформації 1.1. Поняття та сутність доказів у кримінальному процесі України. значення речових доказів в доказуванні по кримінальній справі 1.2. Особливості... докладніше


9 / 10 / 2020
Аналіз та оцінка фінансово-господарського стану підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБ`ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Економічна сутність та класифікація товарів 1.2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГВП «ЗОРЯ» 2.1. Особливості... докладніше


Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Поняття та система транспортних злочинів 1.1. Поняття транспортних злочинів 1.2. Система транспортних злочинів 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного, автотранспорту і... докладніше


3 / 10 / 2020
Типи ринків: олігополія та монополістична конкуренція
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринків олігополії та монополістичної конкуренції 1.1. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції 1.2. Функціонування ринку олігополії РОЗДІЛ 2. Аналіз поведінки підприємства в умовах... докладніше


Позовна давність у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність. Строки є однією з правових категорій, які часто відіграють основоположну роль в цивільно-правових відносинах, бо час має істотне значення для виникнення, зміни та припинення відносин, і для... докладніше


1 / 10 / 2020
Способи перевірки та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів
Вступ З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної... докладніше


Традиції та новації в розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Зміст Вступ 1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.2. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт... докладніше


Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Вступ Розділ 1. Підстави припинення трудового договору: поняття, класифікація 1.1. Підстави припинення трудового договору 1.2. Класифікація підстав припинення трудового договору Розділ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 2.1.... докладніше


25 / 09 / 2020
Валютний курс, основи його формування та регулювання
Вступ 1. Сутність та чинники впливу на валютний курс 2. Економічні основи валютних курсів 3. Режими та регулювання валютних курсів 4. Валютно-курсова стабільність та регулювання валютного курсу в умовах... докладніше


Внесок Поля Отле у розвиток документології
Вступ Наука про документ як сукупність знань про документ і документну діяльність через недостатню визначеність власного об'єкта, предмета, структури, законів, закономірностей, методів і понятійно-категоріального апарату є наукою, яка перебуває... докладніше


Політичні погляди Платона
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика політичних поглядів Платона Розділ 2. Політична філософія Платона 2.1. Типи державного ладу за Платоном 2.2. Ідеальна держава Платона Розділ 3. Особливості політико-правової думки... докладніше


Документологічні ресурси в мережі Інтернет
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інформаційних документологічних Інтернет-ресурсів 1.1. Інтернет як організаційно-технологічна основа становлення інформаційного суспільства 1.2. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності Розділ... докладніше


Орган государства, понятия, признаки и виды. Государственные органы в современной Украине
В ведение Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем-нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и... докладніше


20 / 09 / 2020
Терміносистеми документології
Зміст Вступ Розділ 1. Поняття документа в терміносистемі документології 1.1. Історія виникнення терміна «документ» 1.2. Сутність поняття «документ» Розділ 2. Загальна характеристика основних видів інформаційних документів терміносистеми 2.1. Основні... докладніше


Економічні цикли, їх сутність та види
Вступ Актуальність дослідження. Дослідження циклічного характеру економіки, виявлення особливостей динаміки зростання на різних етапах економічного циклу постійно перебувають у центрі уваги економістів і політиків, адже залежно від якості тих... докладніше


Сутність та поняття вини в цивільному праві
Вступ Актуальність теми. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірної відповідальності, яка в сучасних... докладніше


17 / 09 / 2020
Страхування як складова ринкового механізму господарювання
Вступ Актуальність теми. Наявність досконалого страхового ринку сприяє підвищенню стійкості фінансової і економічної систем і забезпечує сталий розвиток людства. Але слід констатувати, що вітчизняний страховий ринок ще тільки формується,... докладніше


Управлінська діяльність та проблема інформаційного забезпечення управління
Вступ 1. Інформація – невід`ємна частина управлінської діяльності 1.1. Поняття інформації та види економічної інформації 1.2. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем... докладніше


Порівняльна соціальна характеристика залежних від опіатів та алкоголю
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження аддиктивної поведінки 1.1. Визначення аддиктивної поведінки 1.2. Характерні риси аддиктивної особистості 2. Порівняльна соціальна характеристика залежних від наркотиків та алкоголю 2.1. Залежність від наркотиків... докладніше


Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів
Зміст 1. Поняття універмагу як об’єкту роздрібної торгівлі 2. Асортиментна політика універмагів 3. Особливості ціноутворення 4. Стратегія розміщення універмагів 5. Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів Список використаної... докладніше


Історія нотного документа в Україні
1. Українські нотні видання на поч. ХХ ст. Національна нотовидавнича галузь почала формуватися ще задовго до здобуття Україною державної незалежності. Тому для повнішого розуміння її сучасного стану доцільно здійснити... докладніше


Умови та можливості розвитку туризму в Харківській області
Вступ У багатьох країнах світу туризм є найбільш перспективною галуззю національної економіки й вагомою статтею доходу держави. Україна займає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості цінними... докладніше


7 / 09 / 2020
Мистецтво створення рекламного оголошення
Вступ Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства,... докладніше


7 / 09 / 2020
Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві
1. Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві. Галузева структура і форми територіальної організації АПК Агропромисловий комплекс (АПК), ядром якого є сільське господарство, покликаний забезпечувати потреби населення у... докладніше


Ментальність стародавніх греків за поемами Гомера „Іліада” та „Одіссея”
ВСТУП Актуальність теми. За свідченням авторитетних знавців міфології та літератури Арський Ф.Н, Кун М.А., Тахо-Годі А.А., антична міфопоетична думка є протореною дослідницькими стежками значно густіше, аніж епос будь-якого іншого... докладніше


Перспективи розвитку туризму АР Крим на основі дослідження туристичних ресурсів Криму
Вступ Актуальність теми. Україна має вагомі об'єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Завдяки вигідному географічному розташуванню, вона з давніх часів є перехрестям транспортних та... докладніше


6 / 09 / 2020
Технологія розробки стратегічних рішень
Вступ Рішення, що приймаються підприємством у напрямку зовнішньоекономічної діяльності, можуть мати стратегічний і оперативний характер. До найбільш важливих стратегічних рішень, що визначають всі подальші дії підприємства, належать рішення про... докладніше


Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть , види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Національні особливості пенсійного забезпечення 2. Пенсійне забезпечення в Україні 2.1. Законодавча база... докладніше


5 / 09 / 2020
Принципи здійснення багатоканального зв’язку
Вступ Актуальність теми. В 50-70-ті роки ХХ століття стало очевидно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої проклало бурхливий розвиток техніки (у першу чергу, комп’ютерів). Розвиток техніки,... докладніше


Інформаційні технології у розв’язанні екологічних проблем
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап суспільного і соціально-економічного розвитку України характеризується не лише серйозними економічними катаклізмами, але і складною техногенно-екологічною кризою. Рівень екологічного стану в країні став небезпечним не... докладніше


Аудит системи інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки і поява багатьох юридично відокремлених суб’єктів господарювання, у яких перетинаються інтереси багатьох зацікавлених сторін, зумовили необхідність незалежного фінансового контролю. Такий різновид зовнішнього контролю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Актуальність теми. Революція в науково-технічній сфері призвела до появи нових видів інформаційно-комунікаційних технологій, що стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних процесів. Інформатизація усіх сфер життєдіяльності змінила розуміння сутності феномену безпеки,... докладніше


Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Інформація, процеси, що її підтримують, інформаційні системи та сітьова інфраструктура, які є істотними активами сучасних фірм, підприємств та організацій, все частіше зштовхуються із різними загрозами безпеки,... докладніше


4 / 09 / 2020
Стандарти інформаційної безпеки: порівняльний аналіз
Вступ Актуальність теми. Перехід до системи демократичних цінностей, відкритого суспільства, європейська та євроатлантична спрямованість України примушують державу та суспільство звертатися до системи міжнародних стандартів у такій делікатній галузі як... докладніше


Політика інформаційної безпеки як основа управління інформаційною безпекою
Вступ Актуальність вирішення проблеми захисту інформаційних ресурсів обумовлюється зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно налаштованих громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з боку злочинних елементів... докладніше


4 / 09 / 2020
Боротьба з кіберзлочинністю та регулювання Інтернет відносин у країнах Європи
Вступ Актуальність теми. Стрімке зростання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності організацій, установ і відомств вимагає нагального вирішення проблем інформаційної безпеки. Це визначається тим, що окрім прямого збитку від... докладніше


Режим доступу до інформації
Вступ Актуальність теми. Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб... докладніше


Географічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
1. Методика вивчення ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність — сфера економічної діяльності (підприємств, компаній і держави), пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредитами та інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами проектів тощо.... докладніше


Стилі та методи управління персоналом
Вступ Умови кризової ринкової економіки, що склалися на сьогодні в Україні, зумовили потребу в розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є... докладніше


Книжкова торгівля та шляхи її розвитку
Зміст Вступ 1. Сучасний стан книжкової торгівлі в Україні 2. Суть та особливості організації роздрібної торгівлі книгами в Україні 3. Аналіз господарської діяльності ДАК «Укрвидавполіграфія» 4. Оцінка ефективності діяльності... докладніше


Зв`язок документології з іншими науками
Вступ Актуальність теми. Проблеми формування термінології сучасного документознавства, зокрема управлінського, також безпосередньо пов’язані з поняттями документних потоків та масивів. Документні потоки та масиви – це складні явища і визначити... докладніше


Стимулювання і мотивація діяльності бібліотечного колективу
Вступ Актуальність теми. Здатність людини до раціоналізації й творчості може виявитися в оптимізації витрат виробництва, нестандартного підходу до рішення проблем, у кардинальній мері змінити додаток праці й побудувати нові... докладніше


Правовий режим функціонування електронних документів
Вступ Актуальність теми. Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Найбільш важливим стримуючим фактором розвитку електронної комерції... докладніше


3 / 09 / 2020
Визначення та характеристика правопорушень на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх подолання
Вступ Актуальність теми. Молоді громадяни держави повинні формувати свій життєвий потенціал стосовно свого часу і його вимог. У зв’язку з цим зростає роль і значення правової системи, що робить... докладніше


3 / 09 / 2020
Колегіальні органи прокуратури України
Вступ Актуальність теми. Розроблення нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною пов’язане не тільки з необхідністю глибокого наукового обґрунтування місця і ролі прокуратури серед інших політичних інститутів, покликаних... докладніше


3 / 09 / 2020
Планування діяльності офісу
Вступ В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. Оперативне забезпечення керівника необхідною інформацією — основна вимога до роботи секретаря-референта. Тому під рукою... докладніше


Звід законів Російської імперії 1835 р.
Вступ У першій половині XIX ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм... докладніше


2 / 09 / 2020
Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ 1. Економічна природа пенсійного забезпечення і його управлінський фактор 1.1. Призначення, завдання та функції Пенсійного фонду 1.2. Структура Пенсійного фонду 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо пенсійного забезпечення 2.... докладніше


2 / 09 / 2020
Контроль как функция управления
Введение Менеджмент — это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и... докладніше


Туристсько-рекреаційні ресурси Греції
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.1. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.2. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та їх методи, умови і фактори розвитку туризму... докладніше


31 / 08 / 2020
Розвиток грошово-кредитної системи в Молдові
Вступ 1. Розвиток грошово-кредитної системи в країнах СНД 2. Огляд банківського сектору Молдови 3. Сучасний стан грошової і валютної політики Республіки Молдова 4. Інструменти грошової політики 5. Грошовий дохід... докладніше


Керівник в системі управління бібліотекою
Вступ Актуальність теми. Протягом XX-XXI століть у суспільному житті відбулися суттєві зміни, що пов’язані з формуванням нової епохи – інформаційної. Так, слід зазначити, що розвиток освіти сьогодні є неможливим... докладніше


Вдосконалення форм та методів контролю знань учнів
Вступ 1. Особливості організації контролю в сучасній школі 1.1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи 1.2. Методи контролю 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 2. Педагогічні основи... докладніше


Тренінг в діловому спілкуванні
Вступ Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми ділового спілкування 1.1. Психологічний тренінг: поняття, принципи, цілі 1.2. Опис тренінгу 1.3. Характеристика ділового спілкування Розділ 2. Практична частина 2.1. Методика дослідження... докладніше


Трудові ресурси Львівської області та регіональні особливості їх розміщення та використання
Вступ Актуальність теми. Становлення глобального постіндустріального суспільства супроводжується зростанням ролі людини, її інтелекту, творчих та інноваційних здібностей в ефективному функціонуванні економічної системи. Це, у свою чергу, супроводжується відповідними змінами... докладніше


Помилки та шахрайства в аудиті
Вступ 1. Проблема помилки та шахрайства в аудиті в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях 2. Причини виникнення помилок та їх наслідки 3. Шахрайство 4. Аудиторський ризик та відповідальність 5. Оцінювання... докладніше


Проблеми розвитку реклами в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. Інтенсивно розвиваючись, реклама в незалежній Україні стає все більш значущим соціальним фактором. Проблема соціокультурного осмислення ролі і місця реклами в умовах переходу України до інформаційного... докладніше


26 / 08 / 2020
Економічна стабільність. Національна Безпека України
Вступ Економічна безпека суспільства включена в систему національної безпеки на ряду з такими її складовими, як забезпечення обороноздатності країни, підтримка стабільного миру в суспільстві, захист від екологічних лих, зовнішніх... докладніше


Організація самостійної роботи із засвоєнням лексичного матеріалу в 9 — 11 класах
Зміст Вступ Розділ 1. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи 1.1. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра 1.2. Самостійна робота в системі індивідуального навчання учнів Розділ 2.... докладніше


Діяльність соціального педагога по вдосконаленню змісту дозвілля вихованців
Вступ 1. Діяльність позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.1. Роль позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.2. Умови діяльності позашкільного закладу, мета та завдання... докладніше


Історія документознавства
Вступ Актуальність теми. Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми.... докладніше


Українські творчі спілки у роки нової економічної політики у 1921-1928рр.
Вступ Культурний код часу як один із засадничих кодів культурного універсуму народу, зберігаючись у своєрідному психокогнітивному контейнері етносвідомості та фіксуючись у мові етносу, чи не найрельєфніше виявляється в художньо-естетичному... докладніше


18 / 08 / 2020
Особливості державного устрою Спарти
Вступ Актуальність теми. Спарта стала однією з найвпливовіших і наймогутніших держав Стародавньої Греції. Отже, одна з держав Стародавньої Греції — Афіни являє собою зразок рабовласницької демократії. Друга – Спарта... докладніше


Особливості електронних інформаційних продуктів і послуг
Вступ Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується повсюдним впровадженням процесів інформатизації, тобто дифузією знань, стрімким проникненням інформаційних та телекомунікаційних технологій в усі сфери суспільного розвитку і перетворенням їх... докладніше


18 / 08 / 2020
Лексичний склад поезiй В. Симоненка
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти лексикології 1.1. Синоніми 1.2. Антоніми 1.3. Омоніми 1.4. Пароніми Розділ 2. Особливості лексичного складу поезії В.Симоненка 2.1. Явище антонімії в поезії В. Симоненка... докладніше


Дослідження теоретичних та практичних засад планування та формування персоналу
ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Персонал організації та його структура 1.2. Порівняльна характеристика методів визначення чисельності персоналу 1.3. Порядок визначення вимог до кандидатів на вакантні посади ІІ. РОЗРАХУНКОВА... докладніше


Неологізми у сучасному медіа тексті
Зміст Вступ Розділ 1. Неологізми: загальна характеристика 1.1. Поняття та походження неологізмів Розділ 2. Сучасні тенденції в оновленні мас-медійної лексики 2.1. Неологізми сучасного медіатексту як віддзеркалення суспільного поступу 2.2.... докладніше


15 / 08 / 2020
Литературное творчество детей. Примеры использования фольклора в воспитании ребенка
Содержание Введение 1. Методы и методики изучения литературы в школе 2. Фольклор в воспитании ребенка 3. Дети выбирают «Литературное творчество» 4. Фрагменты уроков литературного творчества Выводы Список использованной литературы... докладніше


Види і асортимент інформаційних послуг
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП 1. ВИДИ І АСОРТИМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Поняття та основні види інформаційної діяльності 1.2. Асортимент інформаційних послуг 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1.... докладніше


Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


10 / 08 / 2020
"Весна народів" Національні визвольні революції 1848-1849 р у Європі
Вступ Розділ 1. Головні передумови революційних подій 1848-1849 рр. в Європі 1.1. Характеристика передумов розгортання революцій в Європі 1.2. Особливості революційної ситуації в Європі Розділ 2. Національні визвольні революції... докладніше


Вплив філософії організації на прийняття рішень менеджерами різних ланок
ВСТУП Актуальність.Первинною функцією менеджменту є прийняття рішень. Рішення необхідні скрізь і є складовою частиною будь-якої діяльності нашого життя. Деякі дослідники уявляють собі прийняття рішень як раціональний, логічний та повністю... докладніше


Зовнішня політика України щодо Іраку
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем регіону Близького та Середнього Сходу в сучасній системі міжнародних відносин. Це пояснюється як політичним, так і економічним і соціокультурним впливом регіону на... докладніше


Стратегія мінімізації витрат підприємства
Вступ Оскільки витрати є головним обмежувачем прибутку і одночасно головним фактором, що впливає на обсяг пропозиції, то при здійсненні управлінської діяльності керівництву необхідно провести детальний аналіз вже наявних витрат,... докладніше


Житомирська область — географічна характеристика, природні ресурси
Вступ Житомирська область розміщена в північно-західній частині України і займає близько 3 млн га площі. Понад 80% території розташовано в зоні Полісся і близько 20% — Лісостепу. Ландшафт Житомирської... докладніше


Міжнародне співробітництво в галузі каталогізації
Вступ Актуальність теми. Розвиток каталогізації, переведення її технології на сучасну інформаційну основу є життєво важливим фактором для національного бібліотекознавства, оскільки як суб’єкт документальних комунікацій вона значно впливає на виконання... докладніше


Морське страхування — сутність, види та умови
Вступ Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток страхування в нашій... докладніше


Використання ПР у передвиборчих кампаніях: сутність та особливості застосування в Україні
Вступ Сьогодні, як показує практика суспільно-політичного життя в Україні, вже неможливо брати участь у боротьбі за виборні посади без застосування виборчих технологій, які забезпечують високі шанси на перемогу. Саме... докладніше


2 / 08 / 2020
Одноосібне володіння, його переваги та недоліки
Вступ Комерційний бізнес виступає невід’ємною ланкою сучасної ринкової економіки. Хоча сам термін «комерційний бізнес» є порівняно новим в українській економічній літературі, маємо чимало досліджень, що присвячені загальним питанням розвитку... докладніше


2 / 08 / 2020
Ринок землі та нерухомості та його особливості в сучасній Україні
Вступ Актуальність теми. Процеси трансформації економіки України мають відбуватися на засадах збалансованості та взаємоузгодженого розвитку всіх складових ринку, у тому числі нерухомості. Формування і розвиток ринку нерухомості мають здійснюватися... докладніше


Особистість Макаренка та колектив через застосування його досвіду
Вступ Актуальність. Наукові пошуки в царині способів ствердження верховної цінності особистості, її свободи і реалізації духовного потенціалу в сучасному суспільстві обумовлені наростанням духовної кризи. Розкриття духовного потенціалу особистості природньо... докладніше


Психологія міжособистісних стосунків в малій соціальній групі
Вступ 1. Теоретико-метологічні засади дослідження малої групи 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої... докладніше


Огляд основних напрямів економічної думки наприкінці 20 століття — початок 21 століття
Вступ З’ясування актуальності дослідження сучасних економічних теорій, шкіл і напрямів економічної думки обумовлює насамперед необхідність підходу до них з широких історичних з позицій. Суть такого підходу у різний час... докладніше


Економічна система. Її сутність, типи та еволюція
Вступ Актуальність теми. Економічна система це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів,... докладніше


Звіт науково-дослідницької та педагогічної практики
Вступ До викладання у вузі залучаються провідні вчені України та зарубіжжя, а також фахівці з різних галузей практичної діяльності. Студенти КСУ мають змогу оволодіти як слов’янськими, так і романо-германськими... докладніше


Металургійний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку
Вступ Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних... докладніше


Попередній розгляд справи суддею
Вступ Актуальність. Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або... докладніше


29 / 07 / 2020
Україна — НАТО (1991-2010)
Зміст Вступ Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження 1.1.Історіографія проблеми 1.2.Аналіз джерельної бази Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі... докладніше


Сучасна система поглядів на менеджмент організації
Вступ Останніми роками спостерігається певна конвергенція поглядів на менеджмент. У широкому розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. У діяльності... докладніше


Моніторинг стану водних ресурсів рекреаційної зони
Вступ Актуальність теми. Ресурсна проблематика – комплекс питань, які визначають сутність і структуру, стратегію і тактику використання природних і соціально-економічних ресурсів, – особливого пріоритету набула в період кардинальних геополітичних... докладніше


25 / 07 / 2020
Міжнародний кредит
1. Міжнародний кредит та його економічний зміст Міжнародний кредит є важливою складовою сучасних міжнародних економічних відносин. Суб’єктами кредитних відносин на міжнародному рівні є держава, фінансові установи, підприємства, фізичні особи... докладніше


Регіональна структура світового господарства
Вступ У найбільш загальному плані глобалізація означає формування спільного загальносвітового економічного простору, а, отже, “зменшення ролі національних і національно-регіональних … відносин” (В. Максаковський). Водночас наприкінці ХХ ст. у різних... докладніше


Інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії у 60-90-ті рр.
Вступ Актуальність роботи. Нова геополітична ситуація, що склалася в азійсько-тихоокеанському реґіоні (АТР) в 90-х роках, та поступове зниження Сполученими Штатами Америки обсягів своєї військової присутності в цьому регіоні свідчать... докладніше


Аналіз технології надання туристських послуг на прикладі готелю „Дружба”
ЗМІСТ ВСТУП.. Розділ 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ “ДРУЖБА” (м.Київ) 1.1. Характеристика готелю „Дружба”. 1.2. Управління готелем. 1.3. Економічний розвиток готелю.. 1.4. Комунікаційна політика готелю.. Розділ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПРИЙОМУ... докладніше


24 / 07 / 2020
Правове становище прокурора у цивільному процесі
1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої... докладніше


22 / 07 / 2020
Сучасний стан закордонного туризму в США
Вступ 1. Теоретичні аспекти світового туризму 1.1. Зміст та основні поняття туризму 1.2. Прогнози розвитку світового туризму 2. Туризм в Сполучених Штатах Америки 2.1. Сполучені Штати Америки: загальна характеристика... докладніше


20 / 07 / 2020
Аналіз життєвого шляху особистості у вітчизняній і зарубіжній психології на основі узгодження базових понять
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення біографії особистості та життєвого шляху 1.1. Категорія життєвого шляху особистості у психології 1.2. Розуміння про становище життєвої перспективи Розділ 2. Емпіричне дослідження біографії... докладніше


Соціологія релігії Макса Вебера та Еміля Дюркгейма
Зміст Вступ 1. Соціологія релігій М.Вебера 1.1. Соціологічні погляди М. Вебера 1.2. Погляди вченого на релігійну етику 2. Соціологія релігії Е. Дюркгейма 3. Порівняльна характеристика Висновки Список використаної літератури... докладніше


Джерела конституційного права як галузі національного права України
Вступ Актуальність теми. Посилення глобалізаційних процесів у світі, які не пройшли осторонь права, підтвердженням чому є дифузійність джерельних систем різних правових систем і сімей світу, а також розбудова Української... докладніше


12 / 07 / 2020
Вміння вчитися самостійно як інтегрована якість особистості
Вступ Розділ 1. Самостійна робота як дидактична категорія 1.1. Дослідники про самостійну роботу 1.2. Поняття самостійної роботи Розділ 2. Самостійна робота як інтегрована якість особистості 2.1. Самостійна робота як... докладніше


Дослідження в організаційній роботі вхідної та вихідної документації в установах
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти документообігу в установах 1.1. Організаційне забезпечення раціональної роботи з документами 1.2. Організація роботи з вхідними документами 1.3. Проходження вихідних документів 1.4. Контроль за... докладніше


Загальна характеристика та регіональні особливості транспорту Росії
Вступ 1. Сутність, значення та основні функції транспортно-комунікаційного комплексу Росії 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортно-комунікаційного комплексу 3. Сучасна структура та рівень розвитку транспортно-комунікаційних мереж регіонів Росії 4.... докладніше


Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій оповіданнях Р. Стівенсона
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення вставних і паралельних конструкцій 1.1. Поняття вставних і паралельних конструкцій 1.2. Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій Розділ 2. Практична частина 2.1.... докладніше


Управління виробничими запасами підприємства
Вступ Найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, є запаси — вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при... докладніше


Інфляція, її сутність, причини та види
Раніше вважалося, що помірна інфляція стимулює економічний розвиток, у наш час доведено, що країна може добитися позитивної економічної динаміки лише за умови забезпечення стабільно низької інфляції. Головними як соціальними... докладніше


Столипінська аграрна реформа
Вступ Актуальність теми дослідження. Реформа, втілення якої розпочав уряд П. Столипіна, донині викликає неоднозначні судження, здебільшого у середовищі політичного істеблішменту. Науковці — як вітчизняні, так і зарубіжні — одностайні... докладніше


Проблема роззброєння 80-90рр. ХХ ст. в світі
Вступ Друга половина ХХ століття характеризується кардинальними змінами міжнародної системи. Вони полягають у формуванні двополярної структури міжнародних відносин, базованої на системному протистоянні, перманентної конфронтації наддержав та  постійній загрозі використання... докладніше


Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем... докладніше


Диагностика самооценки и уровня притязаний у подростков
Введение Проблема работы. Самооценка личности давно волнует педагогов и психологов. Проблема адекватной самооценки человека — одна из центральных в изучении его сознания, личности, жизнедеятельности. В наше врем резких геополитических,... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв´язків Литви
Вступ Актуальність теми. Закінчення «холодної війни» та розпад Радянського Союзу кардинально змінили ситуацію в світових міжнародних відносинах. Отримавши у 1991 році незалежність, країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія... докладніше


Психологічна установка та недоліки психологічної установки
Вступ У структурі установки виділяють три складові: когнітивну, афективну і поведінкову. Когнітивна являє собою вміння і переконання, яких ми дотримуємося стосовно тих чи інших предметів, людей і які дозволяють... докладніше


Поль Отле і документаційна наука
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше


Інформаційна економіка в процесі інформатизації
Зміст Вступ Розділ 1. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства 1.1. Поняття інформаційного суспільства 1.2. Класифікація видів інформаційної діяльності Розділ 2. Інформаційна економіка в процесі інформатизації 2.1. Інформаційна... докладніше


Ірландія — фактори соціально-економічного розвитку країни
Вступ Ірландія — держава в Західній Європі, що займає більшу частину (5/6) території однойменного острова. З півдня, заходу і півночі країна омивається водами Атлантичного океану, а на сході її... докладніше


Сучасні проблеми і регіональні особливості розвитку внутрішньої торгівлі столичного економічного району
Вступ Важливим чинником економічного зростання суспільства є торгівля, яка відіграє значну роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні конкурентного середовища. Реструктуризація торгівлі, яка відбувалася в Україні... докладніше


Ринок і держава, їх суть та характеристика
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка. Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для... докладніше


В.Б.Антонович як видавець
Вступ Актуальність теми дослідження. Звернення до минулого для осмислення сучасного стану української нації вимагають усвідомлення тієї ролі, яку відіграли діячі культури, серед яких було й немало істориків, у виробленні... докладніше


Торговельний комплекс Японії та екологічні особливості функціонування
Вступ Актуальність теми. Світове господарство є неоднорідним, а національні економіки, що його формують, відрізняються своєю соціально-економічною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, а також характером... докладніше


Відмінності функціональної та територіальної структури туристичного комплексу Північноамериканського регіону
Вступ Актуальність теми. Американський регіон посідає третє місце у світі за кількістю міжнародних туристичних прибуттів. У межах регіону домінує Північна Америка — майже 70 % туристів приїздить до США,... докладніше


29 / 06 / 2020
Ринковий механізм регулювання міжнародної міграції робочої сил: сучасні проблеми, тенденції розвитку і суперечностей
ВСТУП Актуальність теми. Кінець ХХ ст. став переломним етапом в історії України. Становлення ринкової економіки та розбудова незалежної держави призвели до кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. На... докладніше


Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції
Вступ Виникнення глобальних тенденцій, таких як революційні прориви в комп’ютерних технологіях, формування єдиного світового ринку, екологічна криза тощо, корінним чином змінило природу організації і роботу менеджерів і висунуло принципово... докладніше


Місце, роль та потенціал розвитку Бразилії у міжнародному торговельному середовищі
Вступ Бразилія є найбільшою державою регіону, що займає східну і центральну частину Південної Америки. На півночі і сході її омиває Атлантичний океан. Уряд Бразилії прагне створити відкрите суспільство і... докладніше


Модель ідеального державного устрою та господарська система Давньої Греції: Платон «Політейя» (або «Держава»)
ВСТУП В економічній історії Стародавньої Греції можна виділити чотири періоди економічного розвитку: крито-мікенський (XXX—XII ст. до н. е.), гомерівський (XI—IX), архаїчний (VIII—VI), класичний (V—IV ст. до н. е.) Держава... докладніше


Регіональна особливість розвитку та функціонування транспортної інфраструктури Польщі
Вступ 1. Сутність та значення регіонального розвитку та розміщення транспортної інфраструктури Польщі для її економічного розвитку 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортної інфраструктури Польщі 3. Оцінка загального стану... докладніше


Еволюція латино-американської моделі трансформації зовнішньо-економічних відносин та їх вплив на розвиток зовнішньої торгівлі
Зміст Вступ 1. Особливості економічного розвитку континенту 2. Головні тенденції розвитку економіки латиноамериканських країн 3. Система зовнішньоекономічних зв`язків 4. Інтеграційні процеси в Латинській Америці Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Політична діяльність Віктора Януковича
Вступ Віктор Федорович Янукович – людина, яка таки стала президентом України, попри всі суспільні і політичні зрушення. Екс-прем'єр і беззаперечний лідер «Партії Регіонів» та один з найяскравіших сучасних донецьких... докладніше


Бальнеологічні ресурси України
Вступ Актуальність теми. Україна володіє потужним природно-ресурсним комплексом, основу якого складають земельні та мінерально-сировинні ресурси. Достатньо високий рівень забезпеченості території країни водними і рекреаційними ресурсами. У структурі рекреаційних ресурсів... докладніше


23 / 06 / 2020
Олімпійські Ігри в Афінах
Вступ Актуальність теми. Хто запровадив ці прекрасні спортивні змагання? Давньогрецькі міфи приписують це Зевсу, олімпійському владиці богів. Ніби він започаткував їх на честь своєї перемоги над батьком-титаном Кроносом, якого... докладніше


Казахстан як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу
Вступ Міжнародна торгівля – це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжнародна Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним... докладніше


Структура та грошовий обіг в Росії
Вступ Актуальність теми. Готівковий грошовий обіг належить до найважливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які значною мірою впливають на ефективність економічного розвитку країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і... докладніше


23 / 06 / 2020
Розвиток міжнародного туризму на початку ХХІ ст. і провідні тенденції та територіальні зрушення
Вступ Сучасна туристична сфера швидко прогресує. її розвиток сприяє активному економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму.... докладніше


23 / 06 / 2020
Перспективи розвитку світового туризму в країнах басейну Карибського моря
Вступ Актуальність теми. Міжнародний туризм належить до пріоритетних напрямків розвитку національних господарств. Підставою для цього є стійкий попит з боку американських і канадських споживачів і ресурсна забезпеченість: країни володіють... докладніше


23 / 06 / 2020
Сутність та еволюція паперових грошей
Вступ Актуальність теми. Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору не тільки ускладнення їх економічної суті та підвищення суспільної ролі, а й урізноманітнення їх форм. Історія... докладніше


Глобальні особливості і проблеми розвитку дитячого відпочинку в Україні
Вступ Актуальність теми. Значення рекреації взагалі й туризму зокрема для населення України постійно зростає. Дитячо-юнацький туризм, орієнтований на соціально важливу категорію нашого суспільства — підростаюче покоління, посідає особливе місце... докладніше


22 / 06 / 2020
Обґрунтування Томасом Гоббсом і Джоном Локком проблеми взаємовідносин особи і держави
Вступ Актуальність теми. Розробка теорії природного права, що виразила основні принципи громадянського суспільства — головний підсумок розвитку політико-правової думки XVII ст. Вперше було висунуто і широко обґрунтоване після Середньовіччя... докладніше


Трансформування відносин власності у перехідному суспільстві
1. Постосоціалістична трансформація власності Феноменом трансформації системи власності в постсоціалістичних країнах є загальна підтримка або принаймні відсутність протидії її роздержавленню з боку більшості населення. Це пов’язано із самим характером... докладніше


Національне багатство, його сутність, структура
Вступ Актуальність теми. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає пріоритетним визначником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і... докладніше


Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя
Вступ Актуальність теми. Ринок є одним з найбільших досягнень цивілізації, загальноекономічним явищем, характерним для будь-якого способу виробництва, де діють закони товарного господарства. Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості... докладніше


МЕРСОКУР. Економічне співробітництво країн – членів
ВСТУП Сучасні тенденції світового економічного розвитку формуються через системне дослідження явищ, процесів і проблем інтернаціоналізації та інтеграції з урахуванням їх природи та характеру. За цих умов, розроблення ефективної стратегії... докладніше


Пріоритети сучасної соціальної політики Європейського Союзу
Вступ Актуальність теми. У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний... докладніше


Особливості розвитку країн ЄС
ВСТУП Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття у світі дедалі більше уваги приділяється проблемам екологізації економічного розвитку, які повинні бути враховані в усіх сферах економічної діяльності, зокрема при формуванні зовнішньоторговельної... докладніше


Інтеграційний розвиток Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Вступ Актуальність теми. Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як геополітичний та геоекономічний простір тривалий історичний період залишався на узбіччі магістральних напрямів світового розвитку. Однак у 90-ті роки ХХ – початку XXI... докладніше


Мотив кохання і смерті в оповіданнях Буніна
Вступ Актуальність теми. У творчості багатьох письменників і поетів тема смерті пов’язана з філософськими шуканнями, з естетичною концепцією життя й місця людини в цьому житті. У російській літературі кінця... докладніше


Проблеми розвитку політичних наук в (сучасній) Росії
Вступ Актуальність теми. До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви... докладніше


Цінова політика підприємства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,... докладніше


Автоматизована класифікація документів
Вступ Актуальність теми. В XX ст. відкрилися можливості автоматизації широкого кола бібліотечних процесів (зокрема, обслуговування читачів) у зв’язку з розповсюдженням у країні зарубіжних персональних комп’ютерів, що мають в порівнянні... докладніше


Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
Вступ Актуальність теми. Для визначення ролі бібліотек у глобальній інформаційній інфраструктурі, яка зароджується, необхідно проаналізувати досягнення і прорахунки минулого, дослідити й відтворити цілісну картину розвитку інформаційних технологій, що застосовуються... докладніше


Показники та методи оцінки економічного потенціалу України
Зміст Вступ Розділ 1. Економічний потенціал як фундамент соціально — економічного розвитку суспільства 1.1. Змістовне визначення економічного потенціалу країни 1.2. Критерії та підходи до оцінки потенціалу національної економіки Розділ... докладніше


Хуліганство як один із злочинів проти громадського порядку та моральності
Вступ Актуальність.Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася в найбільш небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності зумовлене кризовими явищами в політичному... докладніше


19 / 06 / 2020
Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики: порівняльний аспект
Вступ 1. Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин держави 2. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах 3. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел Вступ Для здійснення зовнішніх зв'язків... докладніше


Споживчий ринок, та розвиток його в Україні
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення ат розвитку споживчого ринку в Україні 1.1. Засади управління розвитком споживчим ринком 1.2. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів в Україні Розділ... докладніше


18 / 06 / 2020
Етичні чесноти: Західноєвропейський досвід
Вступ Розділ 1. Становлення та розвиток етичних вчень про чесноти 1.1. Благо та чесноти у вченнях Аристотеля 1.2. Становлення етики сентименталізму Розділ 2. Культурно-історичний розгляд поглядів на етичні чесноти... докладніше


Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні теоретичні погляди на гроші 1.1. Економічна сутність грошей. Сучасні грошові теорії 1.2. Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках РОЗДІЛ 2. Суть і... докладніше


Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах.... докладніше


Соціологія релігії
Вступ Актуальність теми. Починаючи з моменту виникнення соціології як окремої наукової дисципліни, дослідники приділяли серйозну увагу питанням взаємодії релігії та соціальних інститутів модерного суспільства. Це й недивно, адже соціологію... докладніше


Основні наукові теорії місцевого самоврядування
Вступ Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою... докладніше


17 / 06 / 2020
Державне регулювання рекламної діяльності в Україні
Вступ Основними силами, що регулюють рекламну діяльність, є такі: державні інститути (законодавча, судова та виконавча гілки влади), громадські об’єднання (громадські професійні організації та об’єднання, організації споживачів, рекламодавців, спільнот, що... докладніше


17 / 06 / 2020
Регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості України
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах, коли в Україні та усіх її регіонах йде структурна перебудова народного господарства, промислових, агропромислових та інших виробничих і невиробничих комплексів, значно посилюється орієнтація... докладніше


Регіональні проблеми розвитку і розміщення готельного господарства України
ВСТУП Актуальність теми. Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку... докладніше


Сучасні регіональні особливості розвитку систем розселення в Україні
 Вступ Актуальність теми. Зміни у соціально-економічній та політичній сферах суспільства, що відбуваються в сучасних умовах, зумовлюють зрушення у територіальній організації розселення людей, особливу структурну і регіональну її трансформацію. Особливо... докладніше


Комунікативна спрямованість вправ на формування навички вживання Present Perfect Tense
Зміст Вступ Розділ 1. Комунікативна спрямованість вивчення граматики 1.1. Комунікативно орієнтоване викладання граматики 1.2. Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів під час засвоєння англійської мови Розділ 2. Практична частина... докладніше


Формування конкурентної структури промислового комплексу
Вступ Актуальність теми.  Прискорення процесів глобалізації і становлення постіндустріальних суспільств безпосередньо пов’язані з якісними змінами у розвитку світового промислового виробництва. Україна, щоб увійти в коло економічно розвинутих країн, обов’язково... докладніше


Політичний портрет Б.Обама
Вступ Політична кар’єра Барака Обами почалася з нашумілої публікації в 1995 році його першої книги «Мрії, успадковані від батька». Популярна книга стала першим поштовхом для талановитого суспільного діяча до... докладніше


Міжнародне співробітництво в сфері безпеки: теоретичний аспект
Вступ Нова система міжнародних відносин все більшою мірою залежить від економічних інтересів ринкового господарства, ніж від альтруїзму політико-ідеологічних рішень. Оскільки ринкові відносини з відомими застереженнями визнані як оптимальні показники... докладніше


Сучасна інституційна модель ЄС
Вступ Актуальність дослідження основних компонентів регіональної політики Європейського Союзу не викликає сумнівів. Адже концептуальна розробка регіональної політики України (як імплікація деякою мірою структури та позитивного досвіду регіональної політики ЄС)... докладніше


Економічний механізм регулювання платіжного балансу
Вступ  Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, прискорюється рух капіталів і фінансових ресурсів. Водночас для кожного окремого суб’єкта світогосподарських зв’язків загострюється... докладніше


Політичний портрет Дж.Буш — молодший
Вступ Політична кар’єра Дж.Буша-молодшого почалася ще в 1978 році, коли він претендував на пост глави великого району Західний Техас. Буш виграв на праймериз, але на самих виборах програв демократові... докладніше


Використання художньої літератури на уроках історії
Вступ Актуальність теми. Ми живемо в епоху переходу від тоталітарної державної моделі до демократичного суспільства, в центрі якого стоїть не держава та її інституції, а особистість, її інтереси, потреби.... докладніше


Генрі Форд — підприємець і менеджер
Вступ Актуальність теми. Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також... докладніше


Граматична категорія. Значення. Форма
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення граматичного значення, категорії та форми 1.1. Поняття граматичного значення та його типи 1.2. Мотивація значення 1.3. Зміна значення слова 1.4. Поняття граматичної... докладніше


Розвиток уваги та спостережливості засобами природи
Вступ Актуальність теми. Уроки мислення в природі — особливі уроки, а не звичайні заняття, не навчальні екскурсії. Це такий уміло побудований процес, у ході якого шестирічні першокласники не тільки... докладніше


Обґрунтування економічної привабливості країни для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу (на прикладі Росії)
Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку.... докладніше


Книга художника як особливий вид видань: історична ретроспектива та сучасні підходи
Вступ Актуальність теми. Авторська книга («книга художника») — це творче самовираження художника з використанням канонічної форми книги, а іноді й у формі вихідної за рамки книжкового блоку. Простір книги... докладніше


Гигиенические особенности занятий фехтованием
1. Гигиенические требования к местам занятий 1.1 О гигиене одежды фехтовальщика Основные гигиенические требования к одежде следующие: она должна быть пористой при хорошей воздухопроницаемости и гигроскопичности. Этим требованиям отвечает... докладніше


Особливості корпоративної культури в рекламному агентстві
Вступ Актуальність даної теми дослідження зумовлена тим, що за умов сьогодення, яке характеризується глобальною економічною кризою, необхідною умовою виступає застосування такого механізму, який забезпечив би підтримку діяльності вітчизняних підприємстві,... докладніше


Особливості профілактичної роботи соціального педагога
Вступ Розділ 1. Профілактичні технології в соціально-педагогічній роботі 1.1. Основні підходи до реалізації освітньо-профілактичної роботи 1.2. Стратегії втручання та принципи профілактичної роботи 1.3. Зміст, напрями, форми соціальної профілактики Розділ... докладніше


Організація праці на підприємстві, її форми та напрями
Вступ Актуальність дослідження. Реформування вітчизняної економіки потребує докорінної перебудови всього господарського механізму, створення нових соціально-економічних відносин, ефективної системи управління виробництвом та організації праці. Успіх економічних реформ великою мірою залежить... докладніше


Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи
Вступ Актуальність теми. З метою чіткого розуміння змісту, якості, відмінностей робіт зі шкідливими та важкими умовами праці необхідний всебічний розгляд та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу саме в... докладніше


Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці
Вступ Актуальність теми. «Монотонність» у перекладі з грецької означає одноманітність. У психологічній літературі поняттям «монотонність» характеризують особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну... докладніше


Структура адміністративного регулювання службово-бойової діяльності органів МВС України
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи адміністративного регулювання 2. Основи службово-бойової діяльності, співробітництво 3. Правові, юридичні, психологічні аспекти службово-бойової діяльності. Визначення службово-бойової діяльності. Структура службово-бойової діяльності 4. Порядок адміністративного регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Традиції епістолярного роману ХVIII ст. в «Стражданнях молодого Вертера» Й.В. Гете
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Поняття про роман, різновиди роману 1.2. Поняття про епістолярний роман 1.3. Французький роман Ж.Ж. Руссо «Юлія або Нова Елоіза» РОЗДІЛ 2. «Страждання... докладніше


Менеджер. Його місце і роль в організації
Вступ Актуальність теми. Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений... докладніше


Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту в сучасних умовах діяльності українських підприємств
Вступ Управлінська діяльність — один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів,... докладніше


Маркетингові дослідження на етапі виходу на зарубіжний ринок (на прикладі ТОВ «Клуб сиру»)
Вступ Актуальність теми. Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до виходу підприємств на зовнішні ринки та формування ефективної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю посилила інтерес до удосконалення досвіду в... докладніше


Теоретико-методологічні засади документознавства
Вступ Актуальність теми. Дисциплінарна організація сучасної науки основною структурною одиницею визначає наукову дисципліну, головними рисами якої є єдність дисциплінарного значення і способів дій з ними, загальний зміст спеціальної підготовки... докладніше


Договір найму (оренди) нерухомості
Вступ 1. Суть договору найму житла 2. Строк дії договору 3. Обов’язки наймача, наймодавця 4. Піднайм житла 5. Підстави розірвання договору найму житла Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність... докладніше


7 / 06 / 2020
Страхова послуга як специфічний товар та її особливості
Вступ 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості 1.1. Сутність, основні ознаки та принципи надання страхових послуг 1.2. Реалізація страхових послуг та її особливості 2. Страхування майна... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність дослідження. У сучасному світі змінилися подання про завдання бібліотек, їхньому місці в культурній, науковій, освітній і інформаційній інфраструктурі. До найважливішого завдання бібліотек в інформаційній цивілізації відносять забезпечення... докладніше


Формування корпоративної культури державної податкової служби на прикладі Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції
ВСТУП Актуальність теми. Основним далекосяжним завданням подальшого реформування податкової системи України є сприяння сталому економічному зростанню, поглибленню ринкових змін, розвитку підприємництва і як наслідок, – задоволенню нагальних потреб держави... докладніше


Політична концепція Жан-Жака Руссо "Держава-це своєрідний правовий договір"
Вступ Розділ 1. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо Розділ 2. Особливості вчення про державу Ж.Ж.Руссо Розділ 3. Теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Розглядаючи стан... докладніше


Особливості спілкування фельдшерів швидкої допомоги
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої групи... докладніше


Зміст грецької міфології і реконструкція подій, пов´язаних із занепадом критської цивілізації
ВСТУП Існує думка, що історія стародавнього світу вивчена настільки добре, що в ній не залишилось тих «білих плям», які притягують наукову думку спраглих до історичних сенсацій. Однак розвиток історичних... докладніше


Міністерство фінансів України, структура і місце у фінансовій системі держави
Вступ Актуальність теми. Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, який забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань... докладніше


Роль управління каналами збуту у процесі формування комплексу маркетингу
Вступ Актуальність теми. Торгівельна діяльність – важлива ланка господарчого комплексу, що дає істотний внесок у національний та внутрішній валовий продукт країни та, зв’язуючи виробництво з покупцем, впливає на попит... докладніше


Правове регулювання непрямих податків в Україні
Вступ Актуальність теми. З огляду на певні ознаки, фінансова наука поділила податки на групи. Такий підхід необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових... докладніше


Розвиток системи міжнародних розрахунків в Україні
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розрахунків світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцнення взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між... докладніше


Доходи населення і рівень життя в Україні
Вступ Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових... докладніше


Соціальна нерівність як предмет філософських досліджень за Карлом Марксом, Бердяєвим, Сорокіним, Бурд`є
Вступ Соціальна нерівність, що є підставою стратифікації суспільства, сприймається як основна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціальної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті виникла... докладніше


Сегментування політичного ринку: сутність та засоби
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади сегментування політичного ринку Розділ 2. Засоби сегментування політичного ринку Розділ 3. Особливості сегментів політичного ринку в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Проголошення 1991... докладніше


Характеристика станово-представницької монархії (державно-правовий аспект)
Вступ Період феодалізму поділяється на три етапи: ранньофеодальна монархія, станово-представницька монархія і абсолютна монархія. Другий період цікавий тим, що в цей час зароджуються станово-представницькі органи – парламент, Генеральні штати,... докладніше


Протекторат Олівера Кромвеля
Вступ Актуальність. Вже майже тисячу років,  Англія є монархією. На сьогоднішній день серед держав світу, що входять у число так званих «Великих держав», Великобританія є єдиним представником монархічної форми... докладніше


Творчість сюрреаліста Сальвадора Далі
Вступ Актуальність. Сюрреалізм можна назвати революційним перетворенням модерного мистецтва, яке, образно кажучи, відкрило нові двері сприйняття, ставши джерелом натхнення для багатьох мистецьких рухів. Спадщина сюрреалізму знайшла втілення в прозі... докладніше


Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян
Вступ Актуальність. З   розвитком  ринкових  відносин,  ускладненням   взаємозв`язків   між  усіма   суб`єктами  господарювання    зростає   ймовірність   виникнення   не передбачуваних  ускладнень,   підвищується   ступінь  ризику    на  всіх   рівнях.   Підприємець  у  ринкових   умовах   ризикує ... докладніше


Національне багатство, його роль у суспільному відтворенні
Вступ  Актуальність. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає приорітетним показником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і духовну... докладніше


Припинення договору найму житла
Вступ Актуальність теми зумовлена великим значенням для стабільного функціонування економіки країни і підвищення добробуту населення належного цивільно-правового регулювання відносин у сфері укладення і дії договорів найму (оренди) нерухомого майна.... докладніше


25 / 05 / 2020
Екологічні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх вирішення
Вступ 1. Сучасна екологічна ситуація світу та екологічна криза 1.1. Неадекватний вплив людини на природу 1.2. Причини виникнення глобальних екологічних проблем світу 2. Моделі вирішення глобальних екологічних проблем 2.1.... докладніше


25 / 05 / 2020
Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб`єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок його роль та значення в ринкових умовах 2. Ресурсне забеспечення фінансування ринку 3. Проблеми формування кредитних ресурсів в банківський сфері на сучасному етапі 4. Аналіз... докладніше


24 / 05 / 2020
Пелевин — генерация Пи (поколение Пи)
Введение 1. Загадки и отгадки Виктора Пелевина 2. Поколение Пелевина 3. Впечатления от книги В.Пелевина «Generation П» Выводы Список использованной литературы Введение «Я сентиментален, если вы понимаете, что я... докладніше


Зовнішня торгівля Голландії, її товарна і територіальна структура
Вступ Нідерланди входять до десятки найбільш промислово розвинених країн світу. Промисловість відрізняється передовим технічним рівнем, кваліфікованою робочою силою, високою продуктивністю праці. В країні видобується природний газ, нафта, кам'яне вугілля.... докладніше


Науково-методичний комплекс до уроку історії «Римська релігія та культура
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності... докладніше


Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій як приклад міжнародного співробітництва держав в галузі інвестиційної діяльності
Вступ 1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел 2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій 3. Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій Висновки Список використаних джерел Вступ Україна належить до... докладніше


Тора як історичне джерело з історії Стародавньої Палестини
Вступ Актуальність. Релігія євреїв — іудаїзм — одна з деяких національних релігій древнього світу, що збереглася лише з невеликими змінами аж до наших днів. У загальній історії релігій іудаїзм... докладніше


Основні течії сучасної економічної думки
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена тим, щорозвиток економічної думки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реальності. І економічні... докладніше


Аудит обліку товарів
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту товарі 1.2. Розробка методики аудиту товарів РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1.... докладніше


Обґрунтування оптимізації механізмів умов забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах
Вступ 1. Суть концепції національної безпеки 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки 3. Принципи, механізми і інструментарії забезпечення реалізації цілей та основних завдань стратегії національної безпеки України Висновки Список... докладніше


14 / 05 / 2020
Акціонерне товариство, як суб´єкт цивільних правовідносин
Вступ 1. Правоздатність юридичної особи 2. Види юридичних осіб 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб 4. Поняття і статус акціонерного товариства Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми.Соціально-економічні... докладніше


14 / 05 / 2020
Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 4 1.1. Підходи до стандартизації фізичних бар’єрів на підприємстві 4 1.2. Характеристика та складові економічної безпеки фірми 10... докладніше


Аналіз інноваційної системи Російської Федерації
Зміст Вступ 1. Загальна інформація про Російську Федерацію 2. Еволюція національної інноваційної системи країни 3. Структура інноваційної системи країни та характеристика системоутворюючих елементів 4. Характеристика державного управління і регулювання... докладніше


Специфіка соціальної роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади існування громадських організацій 1.1. Законодавчо-нормативна база діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 1.2. Співпраця держави і молодіжних громадських організацій Розділ 2. Соціальна робота в... докладніше


Натхненість та харизма: психологічні особливості харазматичної особистості
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасне українське суспільство характеризується високим ступенем нестабільності. З одного боку, це обумовлено особливостями проходження транзитивного етапу розвитку нашою країною. З іншого боку – процесами глобальної...