Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Курсові

Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз
Категоріальні моменти віртуальної реальності. Носії віртуальної реальності (людина). Позитиви та негативи віртуальної реальності. Вступ Актуальність Життя сучасної людини дедалі віртуалізується. Причому можна говорити про два значення цього слова і,... докладніше


Структура та конструкційні особливості навчальних видань
Вступ Актуальність. Питання забезпечення навчального процесу навчальними виданнями, доопрацювання фахових програм і курсів, розроблення концепції викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу, що відповідає засадам вищої освіти, безперечно,  залишається надзвичайно актуальним. Навчальне... докладніше


Історичні особливості розвитку економіки Японії, її економічна модель
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світовой чисельності, але... докладніше


Проблема свободи в соціальній філософії
Вступ Актуальність теми. Однією зі споконвічних і в той самий час завжди актуальних проблем філософії є проблема свободи. Нині, коли у “соціальній еволюції” суспільств домінують процеси глобалізації, проблема свободи... докладніше


Соціальні цінності як предмет дослідження сучасної соціальної філософії
Вступ Актуальність. Зміна суспільного ладу зруйнувала усталену систему цінностей, що породило втрату у людей довіри до ідеалів суспільства, можливостей їх реалізації; має місце життєва дезорієнтація, страх перед завтрашнім днем,... докладніше


Система роботи школи з обдарованими дітьми
ВСТУП Актуальність.   На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов’язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової... докладніше


Україна як суб`єкт міжнародного економічного права
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва Зближення європейського права із законодавством України 4. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу Вступ... докладніше


29 / 03 / 2021
Господарські та адміністративні суди: спеціалізовані суди України
Система, склад та повноваження господарських судів Організація діяльності адміністративного суду Практика розмежування компетенції адміністративних та господарських судів Вступ Актуальність. Після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, де перехідними встановлювалась розмежування... докладніше


29 / 03 / 2021
Духовная лирика М.Ломоносова и Г.Державина
Жанр оды в поэзии М. Ломоносова и Г. Державина Духовная лирика М. Ломоносова Христианские духовные мотивы в лирике Г.Р. Державина Переложение псалмов в лирике М.Ломоносова и Г. Державина Введение... докладніше


Х.-Г. Гадамер о роли предрассудков в развитии культуры
Введение Философ Ганс-Георг Гадамер  родился 11 февраля 1900 года и умер 13 марта 2002 года. Он пережил две мировые войны, приход Гитлера к власти, крушение коммунизма и объединение Германии.... докладніше


Державний устрій Афін у 5-4 ст. до н.е.
Вступ В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, коли еталоном олігархії стала політична організація... докладніше


27 / 03 / 2021
Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше


Поняття та види джерел права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


24 / 03 / 2021
Детермінізм як філософська концепція
Вступ Актуальність теми. Всебічне філософське осмислення особливостей детермінізму було здійснено у філософській спадщині радянського періоду (І.С. Алєксєєв, Л.Г. Антипенко, Я.Ф. Аскін, Л.Б. Баженов, В.Г. Іванов, Б.М. Кєдров, О.С. Кравець,... докладніше


Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Італія. Національні економічні системи в трансформаційній економіці
Вступ Італія — середземноморська країна. Італійський «чобіток» (так виглядає на географічній карті Апеннінського півострів, на якому перебуває більша частина Італії) з усіх боків оточений теплим Середземним морем. М’який клімат... докладніше


Соціальна і юридична відповідальність в менеджменті
Вступ Актуальність теми. Формування громадянського суспільства і правової держави нерозривно пов’язане з проблемами взаємної відповідальності держави і громадянина, важливою стороною якої є категорія відповідальності, яка на сучасному етапі набуває... докладніше


Видавнича діяльність Б. Грінченка
Вступ Актуальність теми. Першорядну роль у продукуванні національної культури, примноженні її здобутків і традицій, активізації культурного процесу та національної самоідентифікації відіграли кращі представники українського народу, насамперед інтелігенція, що свідомо... докладніше


Мистецтво Італії XVІ- XVІІ ст., створення національно-художнього стилю
Вступ Актуальність теми. Надзвичайно важливим представляється простежити шляхи розвитку культури в Італії на рубежі ХVI-ХVII століть, коли тут, раніше, ніж в інших європейських країнах намітився перехід від ренесансного мислення... докладніше


Господарства Давньої Греції та погляди Ксенофонта на його особливості
Вступ Економічну думку стародавньої Греції класичного періоду пов’язують з класичним рабством. Пам’яткою історії економіч­ної думки того часу може служити «Афінська політика» («Дер­жавний лад Афін»), написана 428 або 425 року... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми дослідження. Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами:... докладніше


Політична реклама як інформаційно-комунікаційна діяльність політичних акторів України
Вступ Актуальність теми. У процесі реалізації інформаційної та агітаційно-пропагандистської функцій політична реклама впливає на політичні цінності, традиції і норми, які регулюють політичні відносини й визначають стан політичної культури суспільства.... докладніше


10 / 03 / 2021
Авторське право і програмне забезпечення
Вступ Актуальність теми. Щодо теми дослідження, то вона обрана невипадково, а в силу своєї актуальності та вагомості. Галузь комп’ютерних технологій має досить нетривалу історію. Беручи до уваги хоча б... докладніше


10 / 03 / 2021
Систематичні документні класифікації в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми. Класифікаційні системи відіграють важливу роль в організації інформаційного середовища як в межах однієї країни, так і в  світовому  масштабі.  Вони  є  механізмом  систематизації  документів, організації   систематичних  ... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 50-х годах ХХ века
 1. Введение Мировые дизайнерские процессы вдоль ХIХ — ХХ ст. проходили с содержимым двух тенденций развития: интегративного движения к интернациональному, глобализационно ориентированного дизайна, с одной стороны, и дифференцированного движения... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 20-х годах ХХ века
Введение Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчет в этом случае начинается с еще более позднего времени... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин у суспільстві вплинуло  й на роботу бібліотек. Терміни ринкової економіки «менеджмент», «маркетинг», «фандрейзинг», «паблік рилейшнз», «імідж» стали звичними в бібліотечній лексиці й практичній... докладніше


Бібліотечний колектив як об’єкт управління
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється... докладніше


Застосування технологій аналітико-синтетичної переробки документів у системах електронного документообігу
Вступ Актуальність теми. При безсистемному впровадженні електронного документообігу на підприємствах, як правило, відбувається перенесення вже діючих на підприємстві технологій документообігу, але з використанням комп’ютерної техніки. А тому будь-які недоліки,... докладніше


Геополітика Китаю. Актуальні проблеми і перспективи
Вступ На думку провідних російських політологів-міжнародників, цілком імовірно, що в найближчій перспективі КНР перетвориться у ядерну наддержаву з достатньо потужним економічним і військовим потенціалом, а також практично необмеженими людськими... докладніше


Формування фондів періодичних видань у бібліотеках: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


8 / 03 / 2021
Формування фондів обласних бібліотек для дітей
Вступ Актуальність теми. Людство за період свого інтелектуального розвитку виробило і сформулювало писані та неписані правила, кодекси, норми та принципи поведінки, функціонування гуманітарного співжиття, в тому числі й вимоги... докладніше


Фінансові кризи: їх природа, запобігання та протидія
Вступ Актуальність теми. Економічне сьогодення спричинило обговорення теми фінансової кризи, до того ж економічна криза, що розгортається, є справді світовою. Жодна з країн, зокрема й Україна, не має будь-яких... докладніше


8 / 03 / 2021
Розвиток і розміщення рекреаційного комплексу Грузії
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг.... докладніше


Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
1. Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку До паливно-енергетичного комплексу належать паливна промисловість (видобування й переробка палива) та електроенергетика (виробництво і передача електроенергії). На них базується все... докладніше


Основні передумови входження економіки України у світове господарство
Вступ Актуальність теми. Входження України в систему світового господарства в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно здобуттям незалежності. Це знайшло відображення у певних політичних актах, відповідних нормативно-правових документах.... докладніше


Історія діловодства та діловодчих служб — Бібліографічний опис
Вступ Особливим етапом розвитку українського документознавства стали 1990-2000-і роки. Розпад Радянського Союзу прямо й опосередковано зруйнував радянську модель організації та функціонування науки. За нових обставин відбувається потужний розвиток документознавства... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Економічна ефективність вирощування картоплі в Україні
Вступ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика її визначення 2. Сучасний стан та... докладніше


Редагування рекламних текстів
ПЛАН Вступ 1. Редактор і автор рекламного тексту 1.1.Особливості редагування текстів замовників-рекламодавців 1.2. Журналіст як автор рекламного тексту 1.3.Редагування копірайтерських текстів 2. Редакторський аналіз рекламних текстів 2.1.Критерії оцінки рекламних... докладніше


Оцінка та облік виробничих запасів підприємства
ВСТУП 1. Економічний зміст та сутність виробничих запасів 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку виробничих запасів 3. Організаційно-економічна характеристика ПП «ВАЛ» 4.Організація обліку виробничих... докладніше


Аудит малоцінних та швидкозношувальних предметів (на підприємстві харчової промисловості)
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аудиту МШП 1.1. Економічна сутність та трактування поняття “МШП” 1.2. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) Розділ 2. Методика проведення аудиту 2.1.... докладніше


Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки України
Зміст Вступ 1. Сутність та цілі бюджетної політики 2. Механізм бюджетної політики 3. Аналіз бюджетної політики України 4. Пріоритети бюджетної політики України 5. Проблеми та перспективи бюджетної політики України... докладніше


22 / 12 / 2020
Аналіз податку на прибуток звичайної діяльності
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти прямого оподаткування 1.1. Суть та види прямих податків 1.2. Податок на прибуток підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Маркомі ЛТД” 2.1. Організаційно-економічна характеристика... докладніше


Туристично-рекреаційний потенціал Кенії
Вступ Африка на сьогоднішній момент є важливим рекреаційним регіоном, так як має великий потенціал для розвитку туристичної сфери. Кенія — аграрна країна, але її економіка відрізняється від економіки багатьох... докладніше


20 / 12 / 2020
Троянська війна в контексті міграційних процесів кінця ІІ тис до н.е.
Вступ Актуальність теми. Протиріччя, що накопичувалися, між Заходом і Сходом виливаються в кровопролитну й затяжну війну з важливими наслідками для всієї історії Європи й Азії. Це і є легендарна... докладніше


Розробка ідеї менеджменту в практиці підприємства
Вступ Актуальність теми. Економічне становище окремого підприємства (фірми) і економіки в цілому визначають три основні фактори: рівень техніки і технології; якість робочої сили і задіяність мотивації до праці; організація... докладніше


Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 1.3. Економічний зміст поняття «фінансовий... докладніше


Порівняльна характеристика психопатологічних змін у залежних від опіатів (наркотиків) та алкоголю
Вступ 1. Витоки поширення наркоманії та алкоголізму 1.1. Наркоманія і алкоголізм: витоки та мотиви 1.2. Аддиктивна поведінка у юнацькому віці 2. Залежність від опіатів (наркотиків) та алкоголю 2.1. Психопатологічні... докладніше


Яким за Гегелем є політолого-правничий сенс поняття "Правова демократична держава"
Вступ Розділ 1. Вчення Г. Гегеля про право і державу Розділ 2. Особливості правової держави за Г.Гегелем Розділ 3. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства та правової держави Висновки... докладніше


Економіка Польщі
Вступ 1. Польща: природно-географічне розташування 1.1. Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси 1.2. Адміністративний поділ. Населення країни 2. Господарство Польщі 2.1. Економіка галузі рослинництва 2.2. Економіка галузі тваринництва 2.3. Економіка... докладніше


Споживчий кредит в Україні — умови та порядок кредитування
Вступ Програма споживчого кредитування в Україні відродилася порівняно недавно, хоча весь цивілізований світ добре знайомий з нею і сповна користується її перевагами. Споживчий кредит — це позичка, яка надається... докладніше


5 / 12 / 2020
Вплив страхування на фінансову систему України
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика страхування 1.1. Економічна природа і суть страхування 1.2. Ринок страхових послуг Розділ 2. Аналіз впливу страхування на фінансову систему України 2.1. Особливості фінансової діяльності... докладніше


2 / 12 / 2020
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності 1.1. Поняття кримінальної відповідальності 1.2. Підстави кримінальної відповідальності 2. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 2.1. Поняття та... докладніше


30 / 11 / 2020
День працівників легкої промисловості. Розробка банкетного меню та обслуговування
Вступ 1. Пояснювальна записка 1.1. Творче обгрунтування теми 1.2. Описання інтер`єру торгового залу 1.3. Визначення форменного одягу обслуговуючого персоналу 2. Розрахункова частина 2.1. Прийняття замовлення 2.2. Меню та карта... докладніше


Типологія політичних режимів сучасності на прикладі Росії та Китаю
Вступ 1. Типологія політичних режимів 1.1. Визначення політичного режиму 1.2. Типи політичних режимів 1.3. Типологія політичних систем сучасного суспільства 2. Характеристика політичних режимів Росії та Китаю 2.1. Росія: державний... докладніше


Функция "организация" в менеджменте: разновидности структур управления, приимущества и недостатки
Содержание Введение Раздел 1. ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 1.1. Понятие и суть функции организации 1.2. Содержание функции организации 1.3. Организационная структура предприятия. Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР... докладніше


Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації в глобальних умовах
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Його витоки — в історії нашого народу та усвідомленні права... докладніше


Управління підприємством. Менеджмент і маркетинг
Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання Розділ 2. Тематичний план предмету 2.1. Мета курсу, його основні завдання 2.2. Структура курсу 2.3. Методичне забезпечення курсу 2.4. Контроль... докладніше


Країни Південно-Східної Азії у міжнародній торгівлі
Вступ У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави,... докладніше


Порядок врегулювання переддоговірних спорів у зобов`язальному праві України
Вступ 1. Поняття, зміст, підстави виникнення та припинення зобов’язань 2. Загальна характеристика господарських договорів 3. Порядок укладання та виконання господарських договорів 4. Переддоговірні спори та доарбітражне врегулювання господарських спорів... докладніше


24 / 11 / 2020
Інститути громадського суспільства територіальної громади: шляхи співпраці
Вступ 1. Інститути громадянського суспільства 2. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні 3. Практичний досвід місцевого самоврядування на прикладі Дарницького району м. Києва Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Зміст Вступ 1. Поняття помилки та її значення для кримінальної відповідальності 2. Види помилок. Юридична помилка та її кримінально-правове значення 3. Вплив фактичної помилки на кримінальну відповідальність Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Вдосконалення механізму функціонування апарату органу державної влади на прикладі Дарницької районної державної адміністрації
Вступ 1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави 2. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 3. Механізм держави, державний... докладніше


22 / 11 / 2020
Дефіцит бюджету та державний борг
Зміст Вступ Розділ 1. Макроекономічний зміст дефіциту державного бюджету Розділ 2. Дефіцит державного бюджету та державний борг. 2.1. Взаємозв’язок дефіциту бюджету та боргу 2.2. Макроекономічні наслідки різних способів фінансування... докладніше


15 / 11 / 2020
Традиція природного права
Вступ 1. Визначення природного права 2. Природне право: класичні формулювання 3. Середньовічна природно-правова думка до Томи Аквінського 4. Вчення про природне право у Томи Аквінського 5. Природне право як... докладніше


14 / 11 / 2020
Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ
ВСТУП 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з податками і платежами 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4. Організація обліку розрахунків з бюджетом на підприємстві 5. Бухгалтерський... докладніше


Психологическая характеристика готовности к школе
Содержание Введение Глава 1. Психологическая характеристика готовности к школе 1.1. Понятие психологической готовности к школьному обучению 1.2. Аспекты школьной зрелости Глава 2. Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению... докладніше


Поняття соціального інтелекту та практичне дослідження когнітивної, емоційної та поведінкової структур соціального інтелекту
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження соціального інтелекту 1.1. Поняття соціального інтелекту 1.2. Функції соціального інтелекту Розділ 2. Емпіричне дослідження соціального інтелекту 2.1. Формування вибірки та опис методів дослідження... докладніше


Менеджмент в економічно розвинених країнах
Вступ Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 1. Особливості японської системи менеджменту 1.2. Особливості німецької та шведської системи менеджменту 1.3. Особливості фінської та французької системи менеджменту Розділ 2. ЗАРУБІЖНИЙ... докладніше


Навчальне видання та особливості його підготовки
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти книговидання навчальних видань 1.1. Організаційно-технологічний цикл видання підручника 1.2. Тенденції випуску навчальних і методичних видань для загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів 1.3. Системи... докладніше


Регіональні аспекти розміщення внутрішньої торгівлі Житомирської області
Вступ Стратегією економічного і соціального розвитку України передбачається глибока модернізація економіки, підвищення її конкурентоздатності на основі інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання. Якісно новий стан економічних відносин може бути забезпечено лише... докладніше


Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві докази
Вступ Актуальність теми. Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального судочинства є встановлення істини у кримінальних справах, щоб "кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і... докладніше


7 / 11 / 2020
Загальний стан транспорту країни
Вступ Актуальність теми. Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому сприяють об'єктивні фактори — геополітичне становище нашої країни і наявність у ній потужного транспортного... докладніше


Гарвардська школа економічної соціології: Сорокін, Смелзер, Парсонс
Зміст Вступ 1. Становлення та основні ідеї представники Гарвардської школи соціології 2. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках Т.Парсонса 3. Розуміння економічної соціології як науки та характерні ознаки... докладніше


Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземної мови
Вступ Розділ 1. Поняття пізнавальної діяльності 1.1. Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань Розділ 2.... докладніше


Становлення інформаційного суспільства в Україні
Вступ Актуальність. Зважаючи на пріоритетність розвитку інформаційно-комунікативної сфери у загальнолюдському поступі, 27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в якій проголосила 17 травня Всесвітнім Днем інформаційного суспільства.... докладніше


Транспортний комплекс Іспанії та його значення в регіональному розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Наявність розвинутою транспортної системи виступає одним з найважливіших умов функціонування будь-якої держави. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно... докладніше


Поняття смислового бар´єру у педагогічній психології. Його види та способи уникнення
Вступ 1. Педагогічне спілкування як взаємодія 1.2. Особливості, функції педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як діалог 1.3. Структура педагогічного спілкування 2. Бар'єри спілкування у педагогічній психології та способи їх... докладніше


Формування податкової системи в Україні
Вступ Розділ 1. Структура податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи в Україні 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3. Принципи побудови національної податкової системи Розділ 2. Характеристика податкової... докладніше


24 / 10 / 2020
Феномен рекреації
Вступ Розділ 1.Теоретичні засади формування рекреаційної діяльності 1.1. Зародження рекреації та її розвиток 1.2. Рекреація як діяльність Розділ 2. Рекреація як феноменальне явище 2.1. Просторово-часові особливості рекреації 2.2. Рекреаційна... докладніше


21 / 10 / 2020
Договори про надання послуг: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим Цивільним кодексом України 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 1.2. Укладення договору 1.3. Порядок та наслідки розірвання... докладніше


21 / 10 / 2020
Процес засвоєння молодшими школярами нових знань, який передбачає їх сприймання, осмислення, та запам’ятання
Вступ Головна мета української системи освіти — створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського... докладніше


Предмет і особливості інвестиційного глобалізму
Зміст Вступ 1. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень 2. Міжнародний інвестиційний ризик: проблеми та шляхи їх подолання 3. Перспективи гармонізації правил інвестування в умовах глобалізації Висновки Список використаної... докладніше


Організація виробничого процесу на підприємстві
Вступ Розділ 1. Теоретично-методологічні основи організації виробничого процесу 1.1. Виробничий процес та його структура. Виробничий цикл 1.2. Характеристика типів виробництва 1.3. Виробнича структура та інфраструктура підприємства 1.4. Методи організації... докладніше


Грошово-кредитна політика України
Вступ Актуальність теми. Особливої актуальності на перехідному етапі розвитку вітчизняної економіки набуває питання її грошово-кредитного регулювання. Розвиток грошово-кредитного регулювання, насамперед, пов'язаний із системними змінами в національній економіці, формуванням ринкового... докладніше


Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства... докладніше


Розвиток міжнародного туризму в Україні
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі міжнародний туризм розвивається значними темпами, охоплюючи зростаючу частину світового ринку товарів і послуг. Так за даними ВТО станом на 2008 рік доходи від... докладніше


12 / 10 / 2020
Особливості державної влади в Україні, її проблеми та перспективи
Вступ 1. Особливості державної влади в Україні 2. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: Проблема щодо системи державної влади... докладніше


10 / 10 / 2020
Речовий доказ у кримінальному процесі
Вступ Розділ 1. Правова природа предметів – носіїв доказової інформації 1.1. Поняття та сутність доказів у кримінальному процесі України. значення речових доказів в доказуванні по кримінальній справі 1.2. Особливості... докладніше


9 / 10 / 2020
Аналіз та оцінка фінансово-господарського стану підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБ`ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Економічна сутність та класифікація товарів 1.2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГВП «ЗОРЯ» 2.1. Особливості... докладніше


Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Поняття та система транспортних злочинів 1.1. Поняття транспортних злочинів 1.2. Система транспортних злочинів 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного, автотранспорту і... докладніше


3 / 10 / 2020
Типи ринків: олігополія та монополістична конкуренція
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринків олігополії та монополістичної конкуренції 1.1. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції 1.2. Функціонування ринку олігополії РОЗДІЛ 2. Аналіз поведінки підприємства в умовах... докладніше


Позовна давність у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність. Строки є однією з правових категорій, які часто відіграють основоположну роль в цивільно-правових відносинах, бо час має істотне значення для виникнення, зміни та припинення відносин, і для... докладніше


1 / 10 / 2020
Способи перевірки та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів
Вступ З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної... докладніше


Традиції та новації в розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Зміст Вступ 1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.2. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт... докладніше


Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Вступ Розділ 1. Підстави припинення трудового договору: поняття, класифікація 1.1. Підстави припинення трудового договору 1.2. Класифікація підстав припинення трудового договору Розділ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 2.1.... докладніше


25 / 09 / 2020
Валютний курс, основи його формування та регулювання
Вступ 1. Сутність та чинники впливу на валютний курс 2. Економічні основи валютних курсів 3. Режими та регулювання валютних курсів 4. Валютно-курсова стабільність та регулювання валютного курсу в умовах... докладніше


Внесок Поля Отле у розвиток документології
Вступ Наука про документ як сукупність знань про документ і документну діяльність через недостатню визначеність власного об'єкта, предмета, структури, законів, закономірностей, методів і понятійно-категоріального апарату є наукою, яка перебуває... докладніше


Політичні погляди Платона
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика політичних поглядів Платона Розділ 2. Політична філософія Платона 2.1. Типи державного ладу за Платоном 2.2. Ідеальна держава Платона Розділ 3. Особливості політико-правової думки... докладніше


Документологічні ресурси в мережі Інтернет
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інформаційних документологічних Інтернет-ресурсів 1.1. Інтернет як організаційно-технологічна основа становлення інформаційного суспільства 1.2. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності Розділ... докладніше


Орган государства, понятия, признаки и виды. Государственные органы в современной Украине
В ведение Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем-нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и... докладніше


20 / 09 / 2020
Терміносистеми документології
Зміст Вступ Розділ 1. Поняття документа в терміносистемі документології 1.1. Історія виникнення терміна «документ» 1.2. Сутність поняття «документ» Розділ 2. Загальна характеристика основних видів інформаційних документів терміносистеми 2.1. Основні... докладніше


Економічні цикли, їх сутність та види
Вступ Актуальність дослідження. Дослідження циклічного характеру економіки, виявлення особливостей динаміки зростання на різних етапах економічного циклу постійно перебувають у центрі уваги економістів і політиків, адже залежно від якості тих... докладніше


Страхування як складова ринкового механізму господарювання
Вступ Актуальність теми. Наявність досконалого страхового ринку сприяє підвищенню стійкості фінансової і економічної систем і забезпечує сталий розвиток людства. Але слід констатувати, що вітчизняний страховий ринок ще тільки формується,... докладніше


Управлінська діяльність та проблема інформаційного забезпечення управління
Вступ 1. Інформація – невід`ємна частина управлінської діяльності 1.1. Поняття інформації та види економічної інформації 1.2. Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем... докладніше


Порівняльна соціальна характеристика залежних від опіатів та алкоголю
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження аддиктивної поведінки 1.1. Визначення аддиктивної поведінки 1.2. Характерні риси аддиктивної особистості 2. Порівняльна соціальна характеристика залежних від наркотиків та алкоголю 2.1. Залежність від наркотиків... докладніше


Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів
Зміст 1. Поняття універмагу як об’єкту роздрібної торгівлі 2. Асортиментна політика універмагів 3. Особливості ціноутворення 4. Стратегія розміщення універмагів 5. Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів Список використаної... докладніше


Історія нотного документа в Україні
1. Українські нотні видання на поч. ХХ ст. Національна нотовидавнича галузь почала формуватися ще задовго до здобуття Україною державної незалежності. Тому для повнішого розуміння її сучасного стану доцільно здійснити... докладніше


Умови та можливості розвитку туризму в Харківській області
Вступ У багатьох країнах світу туризм є найбільш перспективною галуззю національної економіки й вагомою статтею доходу держави. Україна займає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості цінними... докладніше


7 / 09 / 2020
Мистецтво створення рекламного оголошення
Вступ Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства,... докладніше


7 / 09 / 2020
Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві
1. Сутність і значення агропромислового комплексу в народному господарстві. Галузева структура і форми територіальної організації АПК Агропромисловий комплекс (АПК), ядром якого є сільське господарство, покликаний забезпечувати потреби населення у... докладніше


Ментальність стародавніх греків за поемами Гомера „Іліада” та „Одіссея”
ВСТУП Актуальність теми. За свідченням авторитетних знавців міфології та літератури Арський Ф.Н, Кун М.А., Тахо-Годі А.А., антична міфопоетична думка є протореною дослідницькими стежками значно густіше, аніж епос будь-якого іншого... докладніше


Перспективи розвитку туризму АР Крим на основі дослідження туристичних ресурсів Криму
Вступ Актуальність теми. Україна має вагомі об'єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Завдяки вигідному географічному розташуванню, вона з давніх часів є перехрестям транспортних та... докладніше


6 / 09 / 2020
Технологія розробки стратегічних рішень
Вступ Рішення, що приймаються підприємством у напрямку зовнішньоекономічної діяльності, можуть мати стратегічний і оперативний характер. До найбільш важливих стратегічних рішень, що визначають всі подальші дії підприємства, належать рішення про... докладніше


Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть , види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Національні особливості пенсійного забезпечення 2. Пенсійне забезпечення в Україні 2.1. Законодавча база... докладніше


5 / 09 / 2020
Принципи здійснення багатоканального зв’язку
Вступ Актуальність теми. В 50-70-ті роки ХХ століття стало очевидно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої проклало бурхливий розвиток техніки (у першу чергу, комп’ютерів). Розвиток техніки,... докладніше


Інформаційні технології у розв’язанні екологічних проблем
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап суспільного і соціально-економічного розвитку України характеризується не лише серйозними економічними катаклізмами, але і складною техногенно-екологічною кризою. Рівень екологічного стану в країні став небезпечним не... докладніше


Аудит системи інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки і поява багатьох юридично відокремлених суб’єктів господарювання, у яких перетинаються інтереси багатьох зацікавлених сторін, зумовили необхідність незалежного фінансового контролю. Такий різновид зовнішнього контролю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Актуальність теми. Революція в науково-технічній сфері призвела до появи нових видів інформаційно-комунікаційних технологій, що стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних процесів. Інформатизація усіх сфер життєдіяльності змінила розуміння сутності феномену безпеки,... докладніше


Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Інформація, процеси, що її підтримують, інформаційні системи та сітьова інфраструктура, які є істотними активами сучасних фірм, підприємств та організацій, все частіше зштовхуються із різними загрозами безпеки,... докладніше


4 / 09 / 2020
Стандарти інформаційної безпеки: порівняльний аналіз
Вступ Актуальність теми. Перехід до системи демократичних цінностей, відкритого суспільства, європейська та євроатлантична спрямованість України примушують державу та суспільство звертатися до системи міжнародних стандартів у такій делікатній галузі як... докладніше


Політика інформаційної безпеки як основа управління інформаційною безпекою
Вступ Актуальність вирішення проблеми захисту інформаційних ресурсів обумовлюється зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно налаштованих громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з боку злочинних елементів... докладніше


4 / 09 / 2020
Боротьба з кіберзлочинністю та регулювання Інтернет відносин у країнах Європи
Вступ Актуальність теми. Стрімке зростання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності організацій, установ і відомств вимагає нагального вирішення проблем інформаційної безпеки. Це визначається тим, що окрім прямого збитку від... докладніше


Режим доступу до інформації
Вступ Актуальність теми. Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб... докладніше


Географічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
1. Методика вивчення ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність — сфера економічної діяльності (підприємств, компаній і держави), пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредитами та інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами проектів тощо.... докладніше


Стилі та методи управління персоналом
Вступ Умови кризової ринкової економіки, що склалися на сьогодні в Україні, зумовили потребу в розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що головним резервом підприємства є... докладніше


Книжкова торгівля та шляхи її розвитку
Зміст Вступ 1. Сучасний стан книжкової торгівлі в Україні 2. Суть та особливості організації роздрібної торгівлі книгами в Україні 3. Аналіз господарської діяльності ДАК «Укрвидавполіграфія» 4. Оцінка ефективності діяльності... докладніше


Зв`язок документології з іншими науками
Вступ Актуальність теми. Проблеми формування термінології сучасного документознавства, зокрема управлінського, також безпосередньо пов’язані з поняттями документних потоків та масивів. Документні потоки та масиви – це складні явища і визначити... докладніше


Стимулювання і мотивація діяльності бібліотечного колективу
Вступ Актуальність теми. Здатність людини до раціоналізації й творчості може виявитися в оптимізації витрат виробництва, нестандартного підходу до рішення проблем, у кардинальній мері змінити додаток праці й побудувати нові... докладніше


Правовий режим функціонування електронних документів
Вступ Актуальність теми. Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Найбільш важливим стримуючим фактором розвитку електронної комерції... докладніше


3 / 09 / 2020
Визначення та характеристика правопорушень на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх подолання
Вступ Актуальність теми. Молоді громадяни держави повинні формувати свій життєвий потенціал стосовно свого часу і його вимог. У зв’язку з цим зростає роль і значення правової системи, що робить... докладніше


3 / 09 / 2020
Колегіальні органи прокуратури України
Вступ Актуальність теми. Розроблення нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною пов’язане не тільки з необхідністю глибокого наукового обґрунтування місця і ролі прокуратури серед інших політичних інститутів, покликаних... докладніше


3 / 09 / 2020
Планування діяльності офісу
Вступ В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. Оперативне забезпечення керівника необхідною інформацією — основна вимога до роботи секретаря-референта. Тому під рукою... докладніше


Звід законів Російської імперії 1835 р.
Вступ У першій половині XIX ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм... докладніше


2 / 09 / 2020
Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ 1. Економічна природа пенсійного забезпечення і його управлінський фактор 1.1. Призначення, завдання та функції Пенсійного фонду 1.2. Структура Пенсійного фонду 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо пенсійного забезпечення 2.... докладніше


2 / 09 / 2020
Контроль как функция управления
Введение Менеджмент — это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и... докладніше


Туристсько-рекреаційні ресурси Греції
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.1. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.2. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та їх методи, умови і фактори розвитку туризму... докладніше


31 / 08 / 2020
Розвиток грошово-кредитної системи в Молдові
Вступ 1. Розвиток грошово-кредитної системи в країнах СНД 2. Огляд банківського сектору Молдови 3. Сучасний стан грошової і валютної політики Республіки Молдова 4. Інструменти грошової політики 5. Грошовий дохід... докладніше


Керівник в системі управління бібліотекою
Вступ Актуальність теми. Протягом XX-XXI століть у суспільному житті відбулися суттєві зміни, що пов’язані з формуванням нової епохи – інформаційної. Так, слід зазначити, що розвиток освіти сьогодні є неможливим... докладніше


Вдосконалення форм та методів контролю знань учнів
Вступ 1. Особливості організації контролю в сучасній школі 1.1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи 1.2. Методи контролю 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 2. Педагогічні основи... докладніше


Тренінг в діловому спілкуванні
Вступ Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми ділового спілкування 1.1. Психологічний тренінг: поняття, принципи, цілі 1.2. Опис тренінгу 1.3. Характеристика ділового спілкування Розділ 2. Практична частина 2.1. Методика дослідження... докладніше


Трудові ресурси Львівської області та регіональні особливості їх розміщення та використання
Вступ Актуальність теми. Становлення глобального постіндустріального суспільства супроводжується зростанням ролі людини, її інтелекту, творчих та інноваційних здібностей в ефективному функціонуванні економічної системи. Це, у свою чергу, супроводжується відповідними змінами... докладніше


Помилки та шахрайства в аудиті
Вступ 1. Проблема помилки та шахрайства в аудиті в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях 2. Причини виникнення помилок та їх наслідки 3. Шахрайство 4. Аудиторський ризик та відповідальність 5. Оцінювання... докладніше


Проблеми розвитку реклами в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. Інтенсивно розвиваючись, реклама в незалежній Україні стає все більш значущим соціальним фактором. Проблема соціокультурного осмислення ролі і місця реклами в умовах переходу України до інформаційного... докладніше


26 / 08 / 2020
Економічна стабільність. Національна Безпека України
Вступ Економічна безпека суспільства включена в систему національної безпеки на ряду з такими її складовими, як забезпечення обороноздатності країни, підтримка стабільного миру в суспільстві, захист від екологічних лих, зовнішніх... докладніше


Організація самостійної роботи із засвоєнням лексичного матеріалу в 9 — 11 класах
Зміст Вступ Розділ 1. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи 1.1. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра 1.2. Самостійна робота в системі індивідуального навчання учнів Розділ 2.... докладніше


Діяльність соціального педагога по вдосконаленню змісту дозвілля вихованців
Вступ 1. Діяльність позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.1. Роль позашкільних закладів у соціальному вихованні дітей та підлітків 1.2. Умови діяльності позашкільного закладу, мета та завдання... докладніше


Історія документознавства
Вступ Актуальність теми. Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми.... докладніше


Українські творчі спілки у роки нової економічної політики у 1921-1928рр.
Вступ Культурний код часу як один із засадничих кодів культурного універсуму народу, зберігаючись у своєрідному психокогнітивному контейнері етносвідомості та фіксуючись у мові етносу, чи не найрельєфніше виявляється в художньо-естетичному... докладніше


18 / 08 / 2020
Особливості державного устрою Спарти
Вступ Актуальність теми. Спарта стала однією з найвпливовіших і наймогутніших держав Стародавньої Греції. Отже, одна з держав Стародавньої Греції — Афіни являє собою зразок рабовласницької демократії. Друга – Спарта... докладніше


Особливості електронних інформаційних продуктів і послуг
Вступ Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується повсюдним впровадженням процесів інформатизації, тобто дифузією знань, стрімким проникненням інформаційних та телекомунікаційних технологій в усі сфери суспільного розвитку і перетворенням їх... докладніше


18 / 08 / 2020
Лексичний склад поезiй В. Симоненка
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти лексикології 1.1. Синоніми 1.2. Антоніми 1.3. Омоніми 1.4. Пароніми Розділ 2. Особливості лексичного складу поезії В.Симоненка 2.1. Явище антонімії в поезії В. Симоненка... докладніше


Дослідження теоретичних та практичних засад планування та формування персоналу
ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Персонал організації та його структура 1.2. Порівняльна характеристика методів визначення чисельності персоналу 1.3. Порядок визначення вимог до кандидатів на вакантні посади ІІ. РОЗРАХУНКОВА... докладніше


Неологізми у сучасному медіа тексті
Зміст Вступ Розділ 1. Неологізми: загальна характеристика 1.1. Поняття та походження неологізмів Розділ 2. Сучасні тенденції в оновленні мас-медійної лексики 2.1. Неологізми сучасного медіатексту як віддзеркалення суспільного поступу 2.2.... докладніше


15 / 08 / 2020
Литературное творчество детей. Примеры использования фольклора в воспитании ребенка
Содержание Введение 1. Методы и методики изучения литературы в школе 2. Фольклор в воспитании ребенка 3. Дети выбирают «Литературное творчество» 4. Фрагменты уроков литературного творчества Выводы Список использованной литературы... докладніше


Види і асортимент інформаційних послуг
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП 1. ВИДИ І АСОРТИМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Поняття та основні види інформаційної діяльності 1.2. Асортимент інформаційних послуг 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1.... докладніше


Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


10 / 08 / 2020
"Весна народів" Національні визвольні революції 1848-1849 р у Європі
Вступ Розділ 1. Головні передумови революційних подій 1848-1849 рр. в Європі 1.1. Характеристика передумов розгортання революцій в Європі 1.2. Особливості революційної ситуації в Європі Розділ 2. Національні визвольні революції... докладніше


Вплив філософії організації на прийняття рішень менеджерами різних ланок
ВСТУП Актуальність.Первинною функцією менеджменту є прийняття рішень. Рішення необхідні скрізь і є складовою частиною будь-якої діяльності нашого життя. Деякі дослідники уявляють собі прийняття рішень як раціональний, логічний та повністю... докладніше


Зовнішня політика України щодо Іраку
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем регіону Близького та Середнього Сходу в сучасній системі міжнародних відносин. Це пояснюється як політичним, так і економічним і соціокультурним впливом регіону на... докладніше


Стратегія мінімізації витрат підприємства
Вступ Оскільки витрати є головним обмежувачем прибутку і одночасно головним фактором, що впливає на обсяг пропозиції, то при здійсненні управлінської діяльності керівництву необхідно провести детальний аналіз вже наявних витрат,... докладніше


Житомирська область — географічна характеристика, природні ресурси
Вступ Житомирська область розміщена в північно-західній частині України і займає близько 3 млн га площі. Понад 80% території розташовано в зоні Полісся і близько 20% — Лісостепу. Ландшафт Житомирської... докладніше


Міжнародне співробітництво в галузі каталогізації
Вступ Актуальність теми. Розвиток каталогізації, переведення її технології на сучасну інформаційну основу є життєво важливим фактором для національного бібліотекознавства, оскільки як суб’єкт документальних комунікацій вона значно впливає на виконання... докладніше


Морське страхування — сутність, види та умови
Вступ Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток страхування в нашій... докладніше


Використання ПР у передвиборчих кампаніях: сутність та особливості застосування в Україні
Вступ Сьогодні, як показує практика суспільно-політичного життя в Україні, вже неможливо брати участь у боротьбі за виборні посади без застосування виборчих технологій, які забезпечують високі шанси на перемогу. Саме... докладніше


2 / 08 / 2020
Одноосібне володіння, його переваги та недоліки
Вступ Комерційний бізнес виступає невід’ємною ланкою сучасної ринкової економіки. Хоча сам термін «комерційний бізнес» є порівняно новим в українській економічній літературі, маємо чимало досліджень, що присвячені загальним питанням розвитку... докладніше


2 / 08 / 2020
Ринок землі та нерухомості та його особливості в сучасній Україні
Вступ Актуальність теми. Процеси трансформації економіки України мають відбуватися на засадах збалансованості та взаємоузгодженого розвитку всіх складових ринку, у тому числі нерухомості. Формування і розвиток ринку нерухомості мають здійснюватися... докладніше


Особистість Макаренка та колектив через застосування його досвіду
Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 1.2. Підходи до розробки колективу та індивідуальності 1.3. Основна проблематика теоретичної спадщини Макаренка А.С. 1.4. Поняття... докладніше


Психологія міжособистісних стосунків в малій соціальній групі
Вступ 1. Теоретико-метологічні засади дослідження малої групи 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої... докладніше


Огляд основних напрямів економічної думки наприкінці 20 століття — початок 21 століття
Вступ З’ясування актуальності дослідження сучасних економічних теорій, шкіл і напрямів економічної думки обумовлює насамперед необхідність підходу до них з широких історичних з позицій. Суть такого підходу у різний час... докладніше


Економічна система. Її сутність, типи та еволюція
Вступ Актуальність теми. Економічна система це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів,... докладніше


Звіт науково-дослідницької та педагогічної практики
Вступ До викладання у вузі залучаються провідні вчені України та зарубіжжя, а також фахівці з різних галузей практичної діяльності. Студенти КСУ мають змогу оволодіти як слов’янськими, так і романо-германськими... докладніше


Металургійний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку
Вступ Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних... докладніше


Попередній розгляд справи суддею
Вступ Актуальність. Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або... докладніше


29 / 07 / 2020
Україна — НАТО (1991-2010)
Зміст Вступ Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження 1.1.Історіографія проблеми 1.2.Аналіз джерельної бази Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі... докладніше


Сучасна система поглядів на менеджмент організації
Вступ Останніми роками спостерігається певна конвергенція поглядів на менеджмент. У широкому розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. У діяльності... докладніше


Моніторинг стану водних ресурсів рекреаційної зони
Вступ Актуальність теми. Ресурсна проблематика – комплекс питань, які визначають сутність і структуру, стратегію і тактику використання природних і соціально-економічних ресурсів, – особливого пріоритету набула в період кардинальних геополітичних... докладніше


25 / 07 / 2020
Міжнародний кредит
1. Міжнародний кредит та його економічний зміст Міжнародний кредит є важливою складовою сучасних міжнародних економічних відносин. Суб’єктами кредитних відносин на міжнародному рівні є держава, фінансові установи, підприємства, фізичні особи... докладніше


Регіональна структура світового господарства
Вступ У найбільш загальному плані глобалізація означає формування спільного загальносвітового економічного простору, а, отже, “зменшення ролі національних і національно-регіональних … відносин” (В. Максаковський). Водночас наприкінці ХХ ст. у різних... докладніше


Інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії у 60-90-ті рр.
Вступ Актуальність роботи. Нова геополітична ситуація, що склалася в азійсько-тихоокеанському реґіоні (АТР) в 90-х роках, та поступове зниження Сполученими Штатами Америки обсягів своєї військової присутності в цьому регіоні свідчать... докладніше


Аналіз технології надання туристських послуг на прикладі готелю „Дружба”
ЗМІСТ ВСТУП.. Розділ 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ “ДРУЖБА” (м.Київ) 1.1. Характеристика готелю „Дружба”. 1.2. Управління готелем. 1.3. Економічний розвиток готелю.. 1.4. Комунікаційна політика готелю.. Розділ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПРИЙОМУ... докладніше


24 / 07 / 2020
Правове становище прокурора у цивільному процесі
Вступ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді... докладніше


22 / 07 / 2020
Сучасний стан закордонного туризму в США
Вступ 1. Теоретичні аспекти світового туризму 1.1. Зміст та основні поняття туризму 1.2. Прогнози розвитку світового туризму 2. Туризм в Сполучених Штатах Америки 2.1. Сполучені Штати Америки: загальна характеристика... докладніше


20 / 07 / 2020
Аналіз життєвого шляху особистості у вітчизняній і зарубіжній психології на основі узгодження базових понять
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення біографії особистості та життєвого шляху 1.1. Категорія життєвого шляху особистості у психології 1.2. Розуміння про становище життєвої перспективи Розділ 2. Емпіричне дослідження біографії... докладніше


Соціологія релігії Макса Вебера та Еміля Дюркгейма
Зміст Вступ 1. Соціологія релігій М.Вебера 1.1. Соціологічні погляди М. Вебера 1.2. Погляди вченого на релігійну етику 2. Соціологія релігії Е. Дюркгейма 3. Порівняльна характеристика Висновки Список використаної літератури... докладніше


Джерела конституційного права як галузі національного права України
Вступ Актуальність теми. Посилення глобалізаційних процесів у світі, які не пройшли осторонь права, підтвердженням чому є дифузійність джерельних систем різних правових систем і сімей світу, а також розбудова Української... докладніше


12 / 07 / 2020
Вміння вчитися самостійно як інтегрована якість особистості
Вступ Розділ 1. Самостійна робота як дидактична категорія 1.1. Дослідники про самостійну роботу 1.2. Поняття самостійної роботи Розділ 2. Самостійна робота як інтегрована якість особистості 2.1. Самостійна робота як... докладніше


Дослідження в організаційній роботі вхідної та вихідної документації в установах
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти документообігу в установах 1.1. Організаційне забезпечення раціональної роботи з документами 1.2. Організація роботи з вхідними документами 1.3. Проходження вихідних документів 1.4. Контроль за... докладніше


Загальна характеристика та регіональні особливості транспорту Росії
Вступ 1. Сутність, значення та основні функції транспортно-комунікаційного комплексу Росії 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортно-комунікаційного комплексу 3. Сучасна структура та рівень розвитку транспортно-комунікаційних мереж регіонів Росії 4.... докладніше


Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій оповіданнях Р. Стівенсона
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення вставних і паралельних конструкцій 1.1. Поняття вставних і паралельних конструкцій 1.2. Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій Розділ 2. Практична частина 2.1.... докладніше


Управління виробничими запасами підприємства
Вступ Найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, є запаси — вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при... докладніше


Інфляція, її сутність, причини та види
Раніше вважалося, що помірна інфляція стимулює економічний розвиток, у наш час доведено, що країна може добитися позитивної економічної динаміки лише за умови забезпечення стабільно низької інфляції. Головними як соціальними... докладніше


Столипінська аграрна реформа
Вступ Актуальність теми дослідження. Реформа, втілення якої розпочав уряд П. Столипіна, донині викликає неоднозначні судження, здебільшого у середовищі політичного істеблішменту. Науковці — як вітчизняні, так і зарубіжні — одностайні... докладніше


Проблема роззброєння 80-90рр. ХХ ст. в світі
Вступ Друга половина ХХ століття характеризується кардинальними змінами міжнародної системи. Вони полягають у формуванні двополярної структури міжнародних відносин, базованої на системному протистоянні, перманентної конфронтації наддержав та  постійній загрозі використання... докладніше


Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем... докладніше


Диагностика самооценки и уровня притязаний у подростков
Введение Проблема работы. Самооценка личности давно волнует педагогов и психологов. Проблема адекватной самооценки человека — одна из центральных в изучении его сознания, личности, жизнедеятельности. В наше врем резких геополитических,... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв´язків Литви
Вступ Актуальність теми. Закінчення «холодної війни» та розпад Радянського Союзу кардинально змінили ситуацію в світових міжнародних відносинах. Отримавши у 1991 році незалежність, країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія... докладніше


Психологічна установка та недоліки психологічної установки
Вступ У структурі установки виділяють три складові: когнітивну, афективну і поведінкову. Когнітивна являє собою вміння і переконання, яких ми дотримуємося стосовно тих чи інших предметів, людей і які дозволяють... докладніше


Поль Отле і документаційна наука
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше


Інформаційна економіка в процесі інформатизації
Зміст Вступ Розділ 1. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства 1.1. Поняття інформаційного суспільства 1.2. Класифікація видів інформаційної діяльності Розділ 2. Інформаційна економіка в процесі інформатизації 2.1. Інформаційна... докладніше


Ірландія — фактори соціально-економічного розвитку країни
Вступ Ірландія — держава в Західній Європі, що займає більшу частину (5/6) території однойменного острова. З півдня, заходу і півночі країна омивається водами Атлантичного океану, а на сході її... докладніше


Сучасні проблеми і регіональні особливості розвитку внутрішньої торгівлі столичного економічного району
Вступ Важливим чинником економічного зростання суспільства є торгівля, яка відіграє значну роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні конкурентного середовища. Реструктуризація торгівлі, яка відбувалася в Україні... докладніше


Ринок і держава, їх суть та характеристика
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка. Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для... докладніше


В.Б.Антонович як видавець
Вступ Актуальність теми дослідження. Звернення до минулого для осмислення сучасного стану української нації вимагають усвідомлення тієї ролі, яку відіграли діячі культури, серед яких було й немало істориків, у виробленні... докладніше


Торговельний комплекс Японії та екологічні особливості функціонування
Вступ Актуальність теми. Світове господарство є неоднорідним, а національні економіки, що його формують, відрізняються своєю соціально-економічною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, а також характером... докладніше


Відмінності функціональної та територіальної структури туристичного комплексу Північноамериканського регіону
Вступ Актуальність теми. Американський регіон посідає третє місце у світі за кількістю міжнародних туристичних прибуттів. У межах регіону домінує Північна Америка — майже 70 % туристів приїздить до США,... докладніше


29 / 06 / 2020
Ринковий механізм регулювання міжнародної міграції робочої сил: сучасні проблеми, тенденції розвитку і суперечностей
ВСТУП Актуальність теми. Кінець ХХ ст. став переломним етапом в історії України. Становлення ринкової економіки та розбудова незалежної держави призвели до кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя. На... докладніше


Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції
Вступ Виникнення глобальних тенденцій, таких як революційні прориви в комп’ютерних технологіях, формування єдиного світового ринку, екологічна криза тощо, корінним чином змінило природу організації і роботу менеджерів і висунуло принципово... докладніше


Місце, роль та потенціал розвитку Бразилії у міжнародному торговельному середовищі
Вступ Бразилія є найбільшою державою регіону, що займає східну і центральну частину Південної Америки. На півночі і сході її омиває Атлантичний океан. Уряд Бразилії прагне створити відкрите суспільство і... докладніше


Модель ідеального державного устрою та господарська система Давньої Греції: Платон «Політейя» (або «Держава»)
ВСТУП В економічній історії Стародавньої Греції можна виділити чотири періоди економічного розвитку: крито-мікенський (XXX—XII ст. до н. е.), гомерівський (XI—IX), архаїчний (VIII—VI), класичний (V—IV ст. до н. е.) Держава... докладніше


Регіональна особливість розвитку та функціонування транспортної інфраструктури Польщі
Вступ 1. Сутність та значення регіонального розвитку та розміщення транспортної інфраструктури Польщі для її економічного розвитку 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення транспортної інфраструктури Польщі 3. Оцінка загального стану... докладніше


Еволюція латино-американської моделі трансформації зовнішньо-економічних відносин та їх вплив на розвиток зовнішньої торгівлі
Зміст Вступ 1. Особливості економічного розвитку континенту 2. Головні тенденції розвитку економіки латиноамериканських країн 3. Система зовнішньоекономічних зв`язків 4. Інтеграційні процеси в Латинській Америці Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Політична діяльність Віктора Януковича
Вступ Віктор Федорович Янукович – людина, яка таки стала президентом України, попри всі суспільні і політичні зрушення. Екс-прем'єр і беззаперечний лідер «Партії Регіонів» та один з найяскравіших сучасних донецьких... докладніше


Бальнеологічні ресурси України
Вступ Актуальність теми. Україна володіє потужним природно-ресурсним комплексом, основу якого складають земельні та мінерально-сировинні ресурси. Достатньо високий рівень забезпеченості території країни водними і рекреаційними ресурсами. У структурі рекреаційних ресурсів... докладніше


23 / 06 / 2020
Олімпійські Ігри в Афінах
Вступ Актуальність теми. Хто запровадив ці прекрасні спортивні змагання? Давньогрецькі міфи приписують це Зевсу, олімпійському владиці богів. Ніби він започаткував їх на честь своєї перемоги над батьком-титаном Кроносом, якого... докладніше


Казахстан як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу
Вступ Міжнародна торгівля – це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжнародна Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним... докладніше


Структура та грошовий обіг в Росії
Вступ Актуальність теми. Готівковий грошовий обіг належить до найважливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які значною мірою впливають на ефективність економічного розвитку країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і... докладніше


23 / 06 / 2020
Розвиток міжнародного туризму на початку ХХІ ст. і провідні тенденції та територіальні зрушення
Вступ Сучасна туристична сфера швидко прогресує. її розвиток сприяє активному економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму.... докладніше


23 / 06 / 2020
Перспективи розвитку світового туризму в країнах басейну Карибського моря
Вступ Актуальність теми. Міжнародний туризм належить до пріоритетних напрямків розвитку національних господарств. Підставою для цього є стійкий попит з боку американських і канадських споживачів і ресурсна забезпеченість: країни володіють... докладніше


23 / 06 / 2020
Сутність та еволюція паперових грошей
Вступ Актуальність теми. Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору не тільки ускладнення їх економічної суті та підвищення суспільної ролі, а й урізноманітнення їх форм. Історія... докладніше


Глобальні особливості і проблеми розвитку дитячого відпочинку в Україні
Вступ Актуальність теми. Значення рекреації взагалі й туризму зокрема для населення України постійно зростає. Дитячо-юнацький туризм, орієнтований на соціально важливу категорію нашого суспільства — підростаюче покоління, посідає особливе місце... докладніше


22 / 06 / 2020
Обґрунтування Томасом Гоббсом і Джоном Локком проблеми взаємовідносин особи і держави
Вступ Актуальність теми. Розробка теорії природного права, що виразила основні принципи громадянського суспільства — головний підсумок розвитку політико-правової думки XVII ст. Вперше було висунуто і широко обґрунтоване після Середньовіччя... докладніше


Трансформування відносин власності у перехідному суспільстві
1. Постосоціалістична трансформація власності Феноменом трансформації системи власності в постсоціалістичних країнах є загальна підтримка або принаймні відсутність протидії її роздержавленню з боку більшості населення. Це пов’язано із самим характером... докладніше


Національне багатство, його сутність, структура
Вступ Актуальність теми. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає пріоритетним визначником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і... докладніше


Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя
Вступ Актуальність теми. Ринок є одним з найбільших досягнень цивілізації, загальноекономічним явищем, характерним для будь-якого способу виробництва, де діють закони товарного господарства. Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості... докладніше


МЕРСОКУР. Економічне співробітництво країн – членів
ВСТУП Сучасні тенденції світового економічного розвитку формуються через системне дослідження явищ, процесів і проблем інтернаціоналізації та інтеграції з урахуванням їх природи та характеру. За цих умов, розроблення ефективної стратегії... докладніше


Пріоритети сучасної соціальної політики Європейського Союзу
Вступ Актуальність теми. У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний... докладніше


Особливості розвитку країн ЄС
ВСТУП Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття у світі дедалі більше уваги приділяється проблемам екологізації економічного розвитку, які повинні бути враховані в усіх сферах економічної діяльності, зокрема при формуванні зовнішньоторговельної... докладніше


Інтеграційний розвиток Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Вступ Актуальність теми. Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як геополітичний та геоекономічний простір тривалий історичний період залишався на узбіччі магістральних напрямів світового розвитку. Однак у 90-ті роки ХХ – початку XXI... докладніше


Мотив кохання і смерті в оповіданнях Буніна
Вступ Актуальність теми. У творчості багатьох письменників і поетів тема смерті пов’язана з філософськими шуканнями, з естетичною концепцією життя й місця людини в цьому житті. У російській літературі кінця... докладніше


Проблеми розвитку політичних наук в (сучасній) Росії
Вступ Актуальність теми. До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви... докладніше


Цінова політика підприємства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,... докладніше


Автоматизована класифікація документів
Вступ Актуальність теми. В XX ст. відкрилися можливості автоматизації широкого кола бібліотечних процесів (зокрема, обслуговування читачів) у зв’язку з розповсюдженням у країні зарубіжних персональних комп’ютерів, що мають в порівнянні... докладніше


Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
Вступ Актуальність теми. Для визначення ролі бібліотек у глобальній інформаційній інфраструктурі, яка зароджується, необхідно проаналізувати досягнення і прорахунки минулого, дослідити й відтворити цілісну картину розвитку інформаційних технологій, що застосовуються... докладніше


Показники та методи оцінки економічного потенціалу України
Зміст Вступ Розділ 1. Економічний потенціал як фундамент соціально — економічного розвитку суспільства 1.1. Змістовне визначення економічного потенціалу країни 1.2. Критерії та підходи до оцінки потенціалу національної економіки Розділ... докладніше


Хуліганство як один із злочинів проти громадського порядку та моральності
Вступ 1. Загальна характеристика хуліганства 1.1. Поняття та мотиви хуліганства 1.2. Ознаки хуліганства 2. Кваліфікація хуліганства 2.1. Просте хуліганство 2.2. Злісне хуліганство 2.3. Особливо злісне хуліганство Висновки Список використаних... докладніше


19 / 06 / 2020
Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики: порівняльний аспект
Вступ 1. Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин держави 2. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах 3. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел Вступ Для здійснення зовнішніх зв'язків... докладніше


Споживчий ринок, та розвиток його в Україні
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення ат розвитку споживчого ринку в Україні 1.1. Засади управління розвитком споживчим ринком 1.2. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів в Україні Розділ... докладніше


18 / 06 / 2020
Етичні чесноти: Західноєвропейський досвід
Вступ Розділ 1. Становлення та розвиток етичних вчень про чесноти 1.1. Благо та чесноти у вченнях Аристотеля 1.2. Становлення етики сентименталізму Розділ 2. Культурно-історичний розгляд поглядів на етичні чесноти... докладніше


Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні теоретичні погляди на гроші 1.1. Економічна сутність грошей. Сучасні грошові теорії 1.2. Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках РОЗДІЛ 2. Суть і... докладніше


Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах.... докладніше


Соціологія релігії
Вступ Актуальність теми. Починаючи з моменту виникнення соціології як окремої наукової дисципліни, дослідники приділяли серйозну увагу питанням взаємодії релігії та соціальних інститутів модерного суспільства. Це й недивно, адже соціологію... докладніше


Основні наукові теорії місцевого самоврядування
Вступ Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою... докладніше


17 / 06 / 2020
Державне регулювання рекламної діяльності в Україні
Вступ Основними силами, що регулюють рекламну діяльність, є такі: державні інститути (законодавча, судова та виконавча гілки влади), громадські об’єднання (громадські професійні організації та об’єднання, організації споживачів, рекламодавців, спільнот, що... докладніше


17 / 06 / 2020
Регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості України
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах, коли в Україні та усіх її регіонах йде структурна перебудова народного господарства, промислових, агропромислових та інших виробничих і невиробничих комплексів, значно посилюється орієнтація... докладніше


Регіональні проблеми розвитку і розміщення готельного господарства України
ВСТУП Актуальність теми. Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку... докладніше


Сучасні регіональні особливості розвитку систем розселення в Україні
 Вступ Актуальність теми. Зміни у соціально-економічній та політичній сферах суспільства, що відбуваються в сучасних умовах, зумовлюють зрушення у територіальній організації розселення людей, особливу структурну і регіональну її трансформацію. Особливо... докладніше


Комунікативна спрямованість вправ на формування навички вживання Present Perfect Tense
Зміст Вступ Розділ 1. Комунікативна спрямованість вивчення граматики 1.1. Комунікативно орієнтоване викладання граматики 1.2. Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів під час засвоєння англійської мови Розділ 2. Практична частина... докладніше


Формування конкурентної структури промислового комплексу
Вступ Актуальність теми.  Прискорення процесів глобалізації і становлення постіндустріальних суспільств безпосередньо пов’язані з якісними змінами у розвитку світового промислового виробництва. Україна, щоб увійти в коло економічно розвинутих країн, обов’язково... докладніше


Політичний портрет Б.Обама
Вступ Політична кар’єра Барака Обами почалася з нашумілої публікації в 1995 році його першої книги «Мрії, успадковані від батька». Популярна книга стала першим поштовхом для талановитого суспільного діяча до... докладніше


Міжнародне співробітництво в сфері безпеки: теоретичний аспект
Вступ Нова система міжнародних відносин все більшою мірою залежить від економічних інтересів ринкового господарства, ніж від альтруїзму політико-ідеологічних рішень. Оскільки ринкові відносини з відомими застереженнями визнані як оптимальні показники... докладніше


Сучасна інституційна модель ЄС
Вступ Актуальність дослідження основних компонентів регіональної політики Європейського Союзу не викликає сумнівів. Адже концептуальна розробка регіональної політики України (як імплікація деякою мірою структури та позитивного досвіду регіональної політики ЄС)... докладніше


Економічний механізм регулювання платіжного балансу
Вступ  Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, прискорюється рух капіталів і фінансових ресурсів. Водночас для кожного окремого суб’єкта світогосподарських зв’язків загострюється... докладніше


Політичний портрет Дж.Буш — молодший
Вступ Політична кар’єра Дж.Буша-молодшого почалася ще в 1978 році, коли він претендував на пост глави великого району Західний Техас. Буш виграв на праймериз, але на самих виборах програв демократові... докладніше


Використання художньої літератури на уроках історії
Вступ Актуальність теми. Ми живемо в епоху переходу від тоталітарної державної моделі до демократичного суспільства, в центрі якого стоїть не держава та її інституції, а особистість, її інтереси, потреби.... докладніше


Генрі Форд — підприємець і менеджер
Вступ Актуальність теми. Одним з перших, хто проявив нове ставлення до робітників у середовищі підприємців, став американський автомобільний “король” Генрі Форд (1863-1947). Він запровадив конвеєр у автомобілебудування, а також... докладніше


Граматична категорія. Значення. Форма
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення граматичного значення, категорії та форми 1.1. Поняття граматичного значення та його типи 1.2. Мотивація значення 1.3. Зміна значення слова 1.4. Поняття граматичної... докладніше


Розвиток уваги та спостережливості засобами природи
Вступ Актуальність теми. Уроки мислення в природі — особливі уроки, а не звичайні заняття, не навчальні екскурсії. Це такий уміло побудований процес, у ході якого шестирічні першокласники не тільки... докладніше


Обґрунтування економічної привабливості країни для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу (на прикладі Росії)
Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку.... докладніше


Книга художника як особливий вид видань: історична ретроспектива та сучасні підходи
Вступ Актуальність теми. Авторська книга («книга художника») — це творче самовираження художника з використанням канонічної форми книги, а іноді й у формі вихідної за рамки книжкового блоку. Простір книги... докладніше


Гигиенические особенности занятий фехтованием
1. Гигиенические требования к местам занятий 1.1 О гигиене одежды фехтовальщика Основные гигиенические требования к одежде следующие: она должна быть пористой при хорошей воздухопроницаемости и гигроскопичности. Этим требованиям отвечает... докладніше


Особливості корпоративної культури в рекламному агентстві
Вступ Актуальність даної теми дослідження зумовлена тим, що за умов сьогодення, яке характеризується глобальною економічною кризою, необхідною умовою виступає застосування такого механізму, який забезпечив би підтримку діяльності вітчизняних підприємстві,... докладніше


Особливості профілактичної роботи соціального педагога
Вступ Розділ 1. Профілактичні технології в соціально-педагогічній роботі 1.1. Основні підходи до реалізації освітньо-профілактичної роботи 1.2. Стратегії втручання та принципи профілактичної роботи 1.3. Зміст, напрями, форми соціальної профілактики Розділ... докладніше


Організація праці на підприємстві, її форми та напрями
Вступ Актуальність дослідження. Реформування вітчизняної економіки потребує докорінної перебудови всього господарського механізму, створення нових соціально-економічних відносин, ефективної системи управління виробництвом та організації праці. Успіх економічних реформ великою мірою залежить... докладніше


Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи
Вступ Актуальність теми. З метою чіткого розуміння змісту, якості, відмінностей робіт зі шкідливими та важкими умовами праці необхідний всебічний розгляд та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють роботу саме в... докладніше


Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці
Вступ Актуальність теми. «Монотонність» у перекладі з грецької означає одноманітність. У психологічній літературі поняттям «монотонність» характеризують особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну... докладніше


Структура адміністративного регулювання службово-бойової діяльності органів МВС України
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи адміністративного регулювання 2. Основи службово-бойової діяльності, співробітництво 3. Правові, юридичні, психологічні аспекти службово-бойової діяльності. Визначення службово-бойової діяльності. Структура службово-бойової діяльності 4. Порядок адміністративного регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Традиції епістолярного роману ХVIII ст. в «Стражданнях молодого Вертера» Й.В. Гете
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Поняття про роман, різновиди роману 1.2. Поняття про епістолярний роман 1.3. Французький роман Ж.Ж. Руссо «Юлія або Нова Елоіза» РОЗДІЛ 2. «Страждання... докладніше


Менеджер. Його місце і роль в організації
Вступ Актуальність теми. Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений... докладніше


Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту в сучасних умовах діяльності українських підприємств
Вступ Управлінська діяльність — один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів,... докладніше


Маркетингові дослідження на етапі виходу на зарубіжний ринок (на прикладі ТОВ «Клуб сиру»)
Вступ Актуальність теми. Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до виходу підприємств на зовнішні ринки та формування ефективної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю посилила інтерес до удосконалення досвіду в... докладніше


Теоретико-методологічні засади документознавства
Вступ Актуальність теми. Дисциплінарна організація сучасної науки основною структурною одиницею визначає наукову дисципліну, головними рисами якої є єдність дисциплінарного значення і способів дій з ними, загальний зміст спеціальної підготовки... докладніше


Договір найму (оренди) нерухомості
Вступ 1. Суть договору найму житла 2. Строк дії договору 3. Обов’язки наймача, наймодавця 4. Піднайм житла 5. Підстави розірвання договору найму житла Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність... докладніше


7 / 06 / 2020
Страхова послуга як специфічний товар та її особливості
Вступ 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості 1.1. Сутність, основні ознаки та принципи надання страхових послуг 1.2. Реалізація страхових послуг та її особливості 2. Страхування майна... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність дослідження. У сучасному світі змінилися подання про завдання бібліотек, їхньому місці в культурній, науковій, освітній і інформаційній інфраструктурі. До найважливішого завдання бібліотек в інформаційній цивілізації відносять забезпечення... докладніше


Формування корпоративної культури державної податкової служби на прикладі Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції
ВСТУП Актуальність теми. Основним далекосяжним завданням подальшого реформування податкової системи України є сприяння сталому економічному зростанню, поглибленню ринкових змін, розвитку підприємництва і як наслідок, – задоволенню нагальних потреб держави... докладніше


Політична концепція Жан-Жака Руссо "Держава-це своєрідний правовий договір"
Вступ Розділ 1. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо Розділ 2. Особливості вчення про державу Ж.Ж.Руссо Розділ 3. Теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Розглядаючи стан... докладніше


Особливості спілкування фельдшерів швидкої допомоги
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої групи... докладніше


Зміст грецької міфології і реконструкція подій, пов´язаних із занепадом критської цивілізації
ВСТУП Існує думка, що історія стародавнього світу вивчена настільки добре, що в ній не залишилось тих «білих плям», які притягують наукову думку спраглих до історичних сенсацій. Однак розвиток історичних... докладніше


Міністерство фінансів України, структура і місце у фінансовій системі держави
Вступ Актуальність теми. Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, який забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань... докладніше


Роль управління каналами збуту у процесі формування комплексу маркетингу
Вступ Актуальність теми. Торгівельна діяльність – важлива ланка господарчого комплексу, що дає істотний внесок у національний та внутрішній валовий продукт країни та, зв’язуючи виробництво з покупцем, впливає на попит... докладніше


Правове регулювання непрямих податків в Україні
Вступ Актуальність теми. З огляду на певні ознаки, фінансова наука поділила податки на групи. Такий підхід необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових... докладніше


Розвиток системи міжнародних розрахунків в Україні
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розрахунків світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцнення взаємозв’язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки – це грошові розрахунки між... докладніше


Доходи населення і рівень життя в Україні
Вступ Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових... докладніше


Соціальна нерівність як предмет філософських досліджень за Карлом Марксом, Бердяєвим, Сорокіним, Бурд`є
Вступ Соціальна нерівність, що є підставою стратифікації суспільства, сприймається як основна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціальної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті виникла... докладніше


Сегментування політичного ринку: сутність та засоби
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади сегментування політичного ринку Розділ 2. Засоби сегментування політичного ринку Розділ 3. Особливості сегментів політичного ринку в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Проголошення 1991... докладніше


Характеристика станово-представницької монархії (державно-правовий аспект)
Вступ Період феодалізму поділяється на три етапи: ранньофеодальна монархія, станово-представницька монархія і абсолютна монархія. Другий період цікавий тим, що в цей час зароджуються станово-представницькі органи – парламент, Генеральні штати,... докладніше


Протекторат Олівера Кромвеля
Вступ Актуальність. Вже майже тисячу років,  Англія є монархією. На сьогоднішній день серед держав світу, що входять у число так званих «Великих держав», Великобританія є єдиним представником монархічної форми... докладніше


Творчість сюрреаліста Сальвадора Далі
Вступ Актуальність. Сюрреалізм можна назвати революційним перетворенням модерного мистецтва, яке, образно кажучи, відкрило нові двері сприйняття, ставши джерелом натхнення для багатьох мистецьких рухів. Спадщина сюрреалізму знайшла втілення в прозі... докладніше


Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян
Вступ Актуальність. З   розвитком  ринкових  відносин,  ускладненням   взаємозв`язків   між  усіма   суб`єктами  господарювання    зростає   ймовірність   виникнення   не передбачуваних  ускладнень,   підвищується   ступінь  ризику    на  всіх   рівнях.   Підприємець  у  ринкових   умовах   ризикує ... докладніше


Національне багатство, його роль у суспільному відтворенні
Вступ  Актуальність. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає приорітетним показником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і духовну... докладніше


Припинення договору найму житла
Вступ Актуальність теми зумовлена великим значенням для стабільного функціонування економіки країни і підвищення добробуту населення належного цивільно-правового регулювання відносин у сфері укладення і дії договорів найму (оренди) нерухомого майна.... докладніше


25 / 05 / 2020
Екологічні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх вирішення
Вступ 1. Сучасна екологічна ситуація світу та екологічна криза 1.1. Неадекватний вплив людини на природу 1.2. Причини виникнення глобальних екологічних проблем світу 2. Моделі вирішення глобальних екологічних проблем 2.1.... докладніше


25 / 05 / 2020
Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб`єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок його роль та значення в ринкових умовах 2. Ресурсне забеспечення фінансування ринку 3. Проблеми формування кредитних ресурсів в банківський сфері на сучасному етапі 4. Аналіз... докладніше


24 / 05 / 2020
Пелевин — генерация Пи (поколение Пи)
Введение 1. Загадки и отгадки Виктора Пелевина 2. Поколение Пелевина 3. Впечатления от книги В.Пелевина «Generation П» Выводы Список использованной литературы Введение «Я сентиментален, если вы понимаете, что я... докладніше


Зовнішня торгівля Голландії, її товарна і територіальна структура
Вступ Нідерланди входять до десятки найбільш промислово розвинених країн світу. Промисловість відрізняється передовим технічним рівнем, кваліфікованою робочою силою, високою продуктивністю праці. В країні видобується природний газ, нафта, кам'яне вугілля.... докладніше


Науково-методичний комплекс до уроку історії «Римська релігія та культура
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності... докладніше


Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій як приклад міжнародного співробітництва держав в галузі інвестиційної діяльності
Вступ 1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел 2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій 3. Діяльність багатостороннього агентства з гарантією інвестицій Висновки Список використаних джерел Вступ Україна належить до... докладніше


Тора як історичне джерело з історії Стародавньої Палестини
Вступ Актуальність. Релігія євреїв — іудаїзм — одна з деяких національних релігій древнього світу, що збереглася лише з невеликими змінами аж до наших днів. У загальній історії релігій іудаїзм... докладніше


Основні течії сучасної економічної думки
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена тим, щорозвиток економічної думки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реальності. І економічні... докладніше


Аудит обліку товарів
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту товарі 1.2. Розробка методики аудиту товарів РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1.... докладніше


Обґрунтування оптимізації механізмів умов забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах
Вступ 1. Суть концепції національної безпеки 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки 3. Принципи, механізми і інструментарії забезпечення реалізації цілей та основних завдань стратегії національної безпеки України Висновки Список... докладніше


14 / 05 / 2020
Акціонерне товариство, як суб´єкт цивільних правовідносин
Вступ 1. Правоздатність юридичної особи 2. Види юридичних осіб 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб 4. Поняття і статус акціонерного товариства Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми.Соціально-економічні... докладніше


14 / 05 / 2020
Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 4 1.1. Підходи до стандартизації фізичних бар’єрів на підприємстві 4 1.2. Характеристика та складові економічної безпеки фірми 10... докладніше


Аналіз інноваційної системи Російської Федерації
Зміст Вступ 1. Загальна інформація про Російську Федерацію 2. Еволюція національної інноваційної системи країни 3. Структура інноваційної системи країни та характеристика системоутворюючих елементів 4. Характеристика державного управління і регулювання... докладніше


Специфіка соціальної роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади існування громадських організацій 1.1. Законодавчо-нормативна база діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 1.2. Співпраця держави і молодіжних громадських організацій Розділ 2. Соціальна робота в... докладніше


Натхненість та харизма: психологічні особливості харазматичної особистості
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасне українське суспільство характеризується високим ступенем нестабільності. З одного боку, це обумовлено особливостями проходження транзитивного етапу розвитку нашою країною. З іншого боку – процесами глобальної... докладніше


Еволюція управлінських ідей в Росії та Україні
Вступ Актуальність. Еволюція управлінської думки найбільш яскраво відображена в управлінських моделях, які були розроблені вченими і фахівцями, а потім реалізовані на практиці, з метою вирішити назрілі проблеми, висунуті суспільством... докладніше


Абсолютна монархія. Політико-правовий аспект
Вступ Неминучим результатом формування капіталістичного укладу і почався розкладу феодалізму було становлення абсолютизму. У переході до абсолютизму, хоча він супроводжувався подальшим посиленням самовластія короля, були зацікавлені самі широкі верстви... докладніше


31 / 01 / 2020
Ринковий механізм регулювання економіки
Вступ Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. Але ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку... докладніше


Що таке пам`ять? Поняття, види та особливості
Вступ Актуальність. Дуже складно, та й навіть неможливо уявити своє життя без процесів пам’яті. Пам’ять виконує функцію нагромадження, збереження і відтворення раніше сприйнятого і пережитого, почуттєвого і раціонального пізнання... докладніше


Маркетингові стратегії охоплення ринку
Вступ Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже... докладніше


Колористичні та музичні імпресії у поезії Павла Тичини
Вступ Творчість Павла Тичини, одного із найбільш плідних письменників початку ХХ століття, літературознавці розглядають у контексті вивчення періоду “розстріляного відродження”. Автору вдалось залишитись живим серед жорстокої дійсності доби “воєнного... докладніше


Рекреація як соціокультурний феномен. Типи рекреації. Рекреаційні цикли
Вступ Актуальність. Сучасний стан розвитку економіки, що характерний змінюваністю економічних процесів, зростанням соціальної напруги, посиленням техногенного й антропогенного впливу на довкілля, значною інтенсифікацією трудових та інтелектуальних затрат в умовах... докладніше


31 / 01 / 2020
Кіотський протокол: перспективи та досягнення для України
Вступ Актуальність. Через складну еколого-економічну ситуацію, що склалася в Україні щодо посилення навантаження на природне середовище, для забезпечення стійкого розвитку політика енергозбереження й охорона навколишнього середовища мають розглядатися не... докладніше


31 / 01 / 2020
Право і держава сучасної України: форми розвитку та взаємодії
Вступ Актуальність. Нині перед українським народом стоїть важливе завдання – побудова демократичної, правової держави. Кожен громадянин має визначити свою роль і місце у її розбудові. Зокрема, молоде покоління повинно... докладніше


31 / 01 / 2020
Регіональні особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Франції
Вступ Актуальність теми. Франція — одна з тих країн, внесок яких в історію й культуру світу особливо значний. В XVII—XVIII ст. за кількістю населення і економічним потенціалом Франція була... докладніше


22 / 01 / 2020
Значення в економіці світового господарства цукрових культур
Вступ Актуальність теми. За виробничим потенціалом Україна відноситься до найбільших світових виробників бурякового цукру. Ця галузь бере початок свого розвитку з двадцятих років XIX століття. З того часу цукрове... докладніше


Оцінка екологічного стану України
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження екологічного стану України 1.1. Основні екологічні проблеми України 1.2. Характеристика державної політики щодо покращення екологічного стану Розділ 2. Аналіз сучасного екологічного стану в... докладніше


22 / 01 / 2020
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Канади
Вступ Актуальність теми. Серед канадців існує крилатий вираз: «У Канади занадто мало історії й занадто багато географії». Навряд чи його можна визнати абсолютно правильним. Країна кленового листа багата історичними... докладніше


Залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
Вступ Припинення кризових явищ у сільському господарстві України та подальший прогрес у його розвитку можливий тільки за умови оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня механізації та електрифікації виробництва, введення в... докладніше


Формування вибірки сукупності при проведенні інтерв’ю
Вступ Актуальність теми. Одним із найважливіших етапів соціологічного дослідження є формування вибіркової сукупності одиниць аналізу та вивчення, яка була б невелика за своїм обсягом, але своїми основними параметрами відтворювала... докладніше


Особливості конкурентної боротьби на олігополістичному ринку диференційних благ
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція підприємств-товаровиробників. Практично, це завжди конкуренція з відомими світовими виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок,... докладніше


Електронне документування та обіг електронних документів
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти електронного документування 1.1. Запровадження системи електронного документообігу в Україні 1.2. Підходи до електронного документообігу Розділ 2. Аспекти формування оцінки безпеки ведення електронного документообігу 2.1.... докладніше


Зовнішня політика Чеської Республіки щодо країн сусідів. Вирішення проблеми кордону та поділу спільного майна із Словацькою республікою (з 1993 р)
Вступ Передумови розвитку та історичні віхи зовнішньої політики Чеської республіки Характеристика зовнішньої політики Чеської Республіки на сучасному етапі Вирішення проблеми кордону та поділу спільного майна із Словацькою республікою Висновки... докладніше


Участь у цивільному процесі прокурора та органів державної влади і місцевого самоврядування
Загальні умови та форми участі прокурора у цивільному процесі України Підстави участі прокурора в цивільному процесі України Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції Участь... докладніше


16 / 01 / 2020
Етика і сучасне управління
Вступ Розділ 1. Етика 1.1 Сутність етики. Чинники неетичної поведінки 1.2 Взаємозалежність етики з відповідальністю 1.3 Заходи щодо забезпечення етичної поведінки Розділ 2. Сучасне управління 2.1 Сутність управління 2.2... докладніше


Ділова репутація в рекламній та ПІАР-діяльності
Вступ Теоретичні основи іміджу організації Створення позитивного іміджу та надійної репутації організації Ділова репутація в рекламній та ПІАР-діяльності Ділова репутація як стратегічний актив компанії Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


23 / 12 / 2019
Національні інформаційні ресурси в Україні
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Національний інформаційний ресурс та його види 1.1. Поняття  національних  інформаційних ресурсів 1.2. Види інформаційних ресурсів РОЗДІЛ 2. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси 2.1. Система... докладніше


Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші
Вступ Розділ1. Соціально-психологічні особливості обраної групи навчання. Розділ 2.  Тематичний план предмету. Розділ 3. Навчально-методична розробка економічної теми: «Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші.» Висновок Додатки Список літератури Тема »Міжнародна... докладніше


Порівняльна характеристика політичних систем України і Туреччини
Вступ Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні Державний устрій і політичні партії Туреччини Українсько-турецький діалог Висновки Список використаних джерел Вступ Розвиток відносин з Туреччиною є одним з головних... докладніше


Теоретичні аспекти дослідження невербальних форм комунікації
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ 1.1 Суть та поняття невербальних засобів спілкування 1.2 Кінестичні особливості невербального спілкування 1.3 Проксемічні особливості невербального спілкування Висновки до першого... докладніше


Офіційне видання: поняття, складання та вимоги
Вступ Поняття документа, його ознаки, властивості та функції 1.1.  Сутність поняття «документ» 1.2. Властивості та  ознаки документа 1.3. Функції документа 1.4. Підготовка до складання  документів Офіційне видання 2.1. Поняття... докладніше


Драматургія класицизму як основа балетної вистави
Вступ Музично-хореографічна драматургія Хореографічне мистецтво, його різновиди та напрямки розвитку Взаємозв’язок музичних та хореографічних форм Танцювальна музика в процесі розвитку. Музика балетних вистав Висновки Список використаних джерел Вступ Балет,... докладніше


17 / 12 / 2019
Навчання діалогічного мовлення
Вступ Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення Вправи для формування діалогічних умінь учнів середньої школи Навчання діалогічного мовлення на початковому / старшому / середньому ступені Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення... докладніше


Особливості функціонування фінансової системи в Україні в умовах фінансової кризи
Вступ Склад і структура фінансової системи України 1.1. Фінансові ресурси 1.2. Фінансова політика 1.3. Джерела фінансових ресурсів Фінансова система України в умовах кризового стану економіки 2.1. Фінансова криза в... докладніше


12 / 12 / 2019
Формування капіталу акціонерного товариства «ВАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів»
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування акціонерних товариств 1.1. Поняття і види акціонерних товариств 1.2. Правила створення і діяльності акціонерних товариств 1.3. Статутний капітал акціонерного товариства Розділ 2.... докладніше


12 / 12 / 2019
Поліпшення умов праці
Вступ Суть та значення умов праці Аналіз умов праці по факторам Заходи по поліпшенню умов праці Математичний розділ Висновки Список використаних джерел Вступ Технічний прогрес у промисловому виробництві, на... докладніше


Маніпуляція як засіб впливу на людину
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ МАНІПУЛЯЦІЇ 1.1.    Визначення  поняття маніпуляції 1.2.    Система методів психологічного  впливу на суб`єкт і маси 1.3.    Механізми психологічного захисту  від маніпуляції РОЗДІЛ 2.... докладніше


Культура обслуговування й якість послуг
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ І КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТУРИЗМІ 1.1. Поняття класів обслуговування туристів 1.2. Умови якісного сервісу в туризмі 1.3. Комфорт як ключовий... докладніше


10 / 09 / 2019
Земельна власність як основа розвитку сучасних форм
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1.    Сутність та ознаки земельної власності в Україні.  Підстави та порядок виникнення прав власності на землю 1.2. Законодавче врегулювання... докладніше


10 / 09 / 2019
Використання криміналістики при судовому розгляді кримінальних справ
Вступ Зміст діяльності суду і виконуваних ним функцій в цій частині розвитку кримінального судочинства визначає особливе значення стадії судового розгляду кримінальних справ. Шляхом розгляду кримінальних справ здійснюються функції правосуддя... докладніше


10 / 09 / 2019
Організація обслуговування святкових заходів у діючому ресторанному господарстві (бенкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами)
Вступ Актуальність теми. Проведення банкетів  у ресторанах в наш час — традиційна форма організації прийому для великої кількості гостей, організоване на честь якоїсь значимої події. Розміщення гостей за столом... докладніше


Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Вступ Підприємства на своєму балансу мають велику кількість основних засобів. Для того, щоб продукція виробництва була конкурентоспроможною, потрібно модернізувати більшість основних засобів вітчизняних підприємств. На  сьогоднішній день у більшості... докладніше


Процес оцінки фінансової діяльності підприємства
ВСТУП Актуальність.  Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого... докладніше