Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Етика, естетика

Етичні погляди Умберто Еко
Вступ 1. Життєвий і творчий шлях Умберто Еко 2. Романи Умберто Еко Висновки Список використаних джерел Вступ Важко сказати, хто такий Умберто Еко насамперед — славетний письменник, видатний філософ,... докладніше


Любов як категорія етики
Вступ 1. Поняття та характеристика любові як категорії етики 2. Любов як феномен невідчуженого спілкування Висновки Список використаної літератури Вступ Найбільш яскравим виявом самоцінності людських стосунків є почуття любові.... докладніше


Стратегії та тактики спілкування
Вступ 1. Основні характеристики спілкування 2. Стратегії і тактики спілкування Висновки Список використаних джерел Вступ Спілкування є невід'ємним аспектом існування людини, важливою передумовою формування її як соціальної істоти, взаємодії... докладніше


Чому «добро» вважають поняттям моралі й категорією етики?
1. Чому «добро» вважають поняттям моралі й категорією етики? Як етична категорія добро виражає те, що є цінним саме по собі, що сприяє позитивному утвердженню людини в людському способі... докладніше


Естетика в Древній Греції
Вступ 1. Зародження та розвиток естетичних уявлень у давній Греції 2. Етичні вчення Давньої Греції Висновки Список використаної літератури Вступ Естетична свідомість — частина суспільної свідомості, одна з його... докладніше


Структура моралі
Вступ 1. Проблема сутності та структури моралі 2. Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу 3. Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення" Висновки Список використаної літератури Вступ Мораль... докладніше


Основні завдання проведення конференцій
Вступ Підготовку конференції, незалежно від її типу, можна умовно поділити на два етапи. На першому етапі визначаються тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему... докладніше


Професійний ризик, форми ризику, та його вплив на професійну діяльність
Вступ Професійна етика — це галузь етичного знання, що відображає рівень моральнісного ставлення людини до суспільства та до себе самої в опредмєтнених формах: у змісті, засобах, процесі та наслідках... докладніше


Моральна норма і ритуал, традиція
Вступ Мораль — система норм і принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно... докладніше


Структура естетичної свідомості
Вступ Естетична діяльність суспільного суб’єкта, що розвивається протягом тривалого історичного часу, створює цілий комплекс почуттів, представлень, поглядів, ідей, які ми називаємо естетичною свідомістю. Що це таке? Передусім поняття, свого... докладніше


Філософія і образ людини майбутнього
Вступ «Філософія майбутнього» — футурологія, що стрімко розвивалася за кордоном, відкидалась нашими вождями як шкідлива буржуазна лженаука. А тим часом стали відомими в усьому світі праці з глобального моделювання,... докладніше


Естетичні концепції у культурі Стародавнього Сходу (Індія та Китай)
Вступ Дослідження естетичних проблем у Стародавній Індії відображало загальну тенденцію інтересу до наукового знання, його специфіки і практичного значення. Слід водночас враховувати, що наукові пошуки індійських учених відрізнялися від... докладніше


Розвиток гуманістичних ідей. Відродження в етичних вченнях
Вступ Період ранньої кризи феодалізму і зародження буржуазних відносин (XV—XVI ст.) названо епохою Відродження. Вона прийшла на зміну середньовічної культури, а тому зберегла в собі багато її ознак. Щоправда,... докладніше


Естетична теорія Арістотеля . Арістотель „Поетика”
Вступ 1. Філософський світ Арістотеля 2. Естетична теорія Арістотеля 3. „Поетика” Арістотеля Висновки Список використаних джерел Вступ Поетика (грец. poietike — майстерність творення) — один із найдавніших термінів літературознавства,... докладніше


Естетика масової комунікації (мас-медія)
Вступ Актуальність теми. Інформація в постіндустріальному суспільстві, завдяки засобам масової комунікації, перетворилася на головний і найбільш дієвий комунікативний механізм передачі маніпулятивних повідомлень. Оскільки сприйняття мистецтва передбачає художню комунікацію, то... докладніше


Особливості проведення переговорів з іноземними партнерами. Презентація особливостей діяльності стосунків на прикладі Африки
Вступ Активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств, яка розгорнулась в останні роки, мала динамічний розвиток, який, на жаль, був погіршений початком економічної кризи. У зв’язку з цим спостерігаються певні проблеми у... докладніше


Порівняльний аналіз організації та проведення візитів на високому і найвищому рівнях в Україні і країнах Європи (порівняти організацію проведення 2 видів візитів Італії, Ватикану, Великої Британії та України)
Вступ 1. Особливості англійської дипломатії та організації дипломатичних візитів 2. Особливості італійської дипломатії 3. Організація ділових візитів у Ватикані 4. Державний візит в Україну та особливості його проведення Висновки... докладніше


Етичні чесноти: Західноєвропейський досвід
Вступ Розділ 1. Становлення та розвиток етичних вчень про чесноти 1.1. Благо та чесноти у вченнях Аристотеля 1.2. Становлення етики сентименталізму Розділ 2. Культурно-історичний розгляд поглядів на етичні чесноти... докладніше


Естетика Аристотеля. Аристотель про природу художньої творчості
Вступ Якщо Платон серед естетичних питань приділяв особливу увагу прекрасному, то в Аристотеля сферу естетики переважно визначає мистецтво. Аристотель відносив його до творення (тому що воно завжди створює який-небудь... докладніше


Життєтворчі компетенції особистості
Вступ 1. Проблема соціальної компетентності 2. Соціальна зрілість і професійна компетентність 3. Комунікативна компетентність 4. Моральна та громадянська компетентності Висновки Список використаних джерел Вступ За умов трансформації українського суспільства... докладніше


Сувениры и подарки в деловой сфере
В деловой практике часто приходится дарить и принимать сувениры и подарки. Это улучшает деловые связи, демонстрирует благожелательное отношение, свидетельствует о хороших взаимоотношениях коллег по работе. В чем различие между... докладніше


Этикет телефонных переговоров
Телефонные разговоры занимают значительное место в деловой жизни. По подсчетам специалистов, на них тратится до 27% рабочего времени. А сколько деловых разговоров приходится вести по телефону дома, а порой... докладніше


Этикет деловой электронной переписки
Большую роль в деловой жизни стал играть Интернет и электронная переписка, в которых появились определенные правила этикета, регламентируемые сетевым этикетом или «Сетикетом», который представляет собой совокупность правил, с помощью... докладніше


Этикет и правила деловой переписки
Деловая переписка и делопроизводство являются неотъемлемой и важной частью деловых отношений. По тому, как составлено и оформлено письмо, как с ним работают, можно судить о том, что происходит в... докладніше


Искусство публичных выступлений. Основы деловой риторики
К публичному выступлению относится произношение текста перед руководством компании, потенциальным работодателем и даже одногруппниками и друзьями. Оно помогает проявить себя в профессиональной сфере или другой деятельности. Искусство публичного выступления... докладніше


Визитная карточка и её роль в деловом этикете
Визитная карточка является важным традиционным атрибутом деловых отношений и играет важную роль в жизни делового человека. Познакомимся с её историей, выполняемыми ею функциями, видами, правилами оформления и вручения. Согласно... докладніше


Одежда и облик делового человека
Общеизвестно, что первое впечатление о любом человеке, в том числе и о потенциальном деловом партнере, складывается из оценки его общей привлекательности. И здесь оценке подлежат не только собственная внешность... докладніше


Особенности мужского и женского коллектива. специфика управления
Часто при определении понятий «мужской» и «женский» нередко вкладывают дополнительные значения «хороший» и «плохой», мужской — позитивный, а женский — негативный. Мужской коллектив считается дружным, деятельным, энергичным, сплоченным и... докладніше


Дискриминация по признаку пола и гендерная дифференциация профессий
Поговорим о проблемах деловых отношений, возникающих по причине гендерных отличий и гендерного неравенства. История человечества на протяжении большей её части демонстрирует нам значительное неравенство мужчин и женщин. Уделом женщины... докладніше


Гендерные различия мужчин и женщин и их проявления в деловой сфере
Гендер — (от англ. «gender» — род) — совокупность представлений о личностных и поведенческих особенностях мужчины и женщины. Эти особенности, взятые в отдельности, определяют женственность (фемининность) и мужественность (маскулинность).... докладніше


Похвала и комплименты
Выше мы уже говорили о правилах вознаграждения. Н не будем забывать, что помимо премий и иных материальных наград большое значение имеет похвала. Большинство руководителей не дооценивают силу этого ресурса... докладніше


Критика и ее этические аспекты
В деловой практике достаточно часто приходится сталкиваться с критикой, либо самому критиковать, либо быть объектом критики со стороны коллег. Особенно важно для руководителя знать правила критики и этические требования... докладніше


Отношения субординации и координации
Отношения в трудовом коллективе можно подразделить на отношения субординации и координации. Субординация — это система служебных взаимоотношений «по вертикали», которая основывается на подчинении младшей группы должностей (подчиненных) старшей (руководителям). Координация... докладніше


Нормы этичного поведения руководителя
Нормы этичного поведения руководителя — правила, основанные на знаниях и навыках этики, определяющих уважительное отношение руководителя к своим подчиненным и внешнему окружению. Качество этических норм во многом зависит от... докладніше


Трудовой коллектив: сущность, функции, этапы построения
Коллектив — это сложная система, состоящая из множества связанных между собой групп людей и отдельных личностей. Личность — это данный конкретный человек со всей совокупностью его общественных отношений, психологических... докладніше


Карьерный рост и его закономерности
Карьерный рост — это движение верх по служебной лестнице в иерархических системах организаций. Повышение должности и уровня ответственности. В традиционных представлениях под карьерой понимается продвижение сотрудника по служебной лестнице... докладніше


Правильная организация рабочего времени. Тайм-менеджмент
Важным навыком для любого делового человека, особенно для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, является организация рабочего времени. Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно... докладніше


Начало работы, прохождение испытательного срока
Предположим, Ваши усилия по поиску работы, рассылке резюме и прохождению собеседований увенчались успехом, желанная работа — Ваша. Но рано радоваться и расслабляться. Важно суметь не только получить работу, но... докладніше


Собеседование о приеме на работу
При приеме на работу Ваша основная цель — произвести впечатление на интервьюера своими ответами и вопросами, качеством Вашей предварительной подготовки. Этим вы продемонстрируете свою заинтересованность и покажете, что вы... докладніше


Искусство составления резюме
В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда совсем не просто найти работу, которая соответствовала бы вашим способностям, образованию, опыту и одновременно предоставляла возможности достойной оплаты, профессионального и карьерного... докладніше


Этикет: история, виды и основные принципы
Этикет, как и этика, определенным образом регулирует поведение людей, устанавливая порядок и правила поведения где-либо. Сложившиеся нормы нравственности являются результатом длительного по времени процесса становления взаимоотношений между людьми как... докладніше


Основные формы регулирования поведения человека
С глубокой древности человеческое общество старается регулировать, оказывать воздействие, влиять на поступки и поведение отдельной личности. Формы регулирования поведения человека различны. К ним относятся: правовые нормы; нормы морали, нравственности.... докладніше


Профессиональная этика и ее задачи. Этика делового общения
Профессиональная этика — одно из древнейших направлений этической мысли. Становление норм профессиональной этики относится к периоду раннего рабовладельческого общества, когда стали оформляться первые относительно массовые профессии. В ранних письменных... докладніше


Добро і зло як категорії етики
Співвідношення понять «добро» і «зло» наявне уже в ранніх культурах. Воно засвідчує розуміння дуалізму цінностей людського життя. А отже, дані поняття застосовуються і як принцип оцінки усіх явищ дійсності.... докладніше