Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Політика, політологія

Глюкалізація: “GLOBAL VS. LOCAL або GLOCAL”
Богачев Р.М. канд. філос.н., доцент кафедри філософіїНТУУ “Київський політехнічний інститут” Сьогодення характеризується переходом від класичної до холічної парадигми мислення: «ціле більше, ніж сума частин», «думай глобально, а дій локально»... докладніше


Динамічна кореляційна модель електоратних уподобань виборців на прикладі виборів 2010 року
Селезньова Н.П. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики; Бондаренко М.А. магістрантка ФСП 6 курсуНТУУ «КПІ» Колись знаменитий Гаус сказав: «Математика — це цариця наук»; у наш час стало... докладніше


Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституціоналізації
Рибій О. В. здобувач ступеню кандидата наук, магістр політології Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В рамках інституціональних теорій, які сформували сучасну парадигму політичної... докладніше


Світова політика як ігровий простір
Миронов М.І. магістр адміністративного менеджменту У політичних дискусіях звичними є для нас слова: «гравець», «рейтинг», «стратегія» та інші. Ігрові технології інтегруються і зливаються із різноманітними процесами: «У випадку зі... докладніше


Політична соціалізація як суб’єкт-суб’єктний процес: теоретичні підходи до періодизації
Кожекіна Л.Ю. аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка Актуальність дослідження. За умов інтенсивного процесу політизації суспільного життя значно зросла об’єктивна потреба в поглибленому науковому аналізі всіх аспектів політики. Такий аналіз... докладніше


Особливості та основні фактори формування політичної культури молоді Закарпатської області
Коваль Н.І. Магістранта факультету суспільних наук Ужгородський національний університет Актуальність дослідження. Молоде покоління визначає тип політичної поведінки майбутнього дорослого члена суспільства, його погляди, орієнтації та цінності. Тому, на нашу... докладніше


Сучасна російсько-українська війна: офіційні пояснення та справжні наміри
24 лютого 2022 року Росія оголосила про повномасштабне вторгнення в Україну. Проте вони не називають це війною, а офіційно оголосили це як спеціальну воєнну операцію. Для виправдання вторгнення, російський... докладніше


Геополітика та лідерство в умовах глобалізації
За часи свого існування (трохи більше ста років) геополітика зайняла важливе місце в доктринальному оформленні зовнішньополітичної діяльності більшості провідних держав світу, ставши невід’ємною частиною їхньої політичної практики та теорії.... докладніше


Правові засади організації та діяльності професійних спілок в умовах держави гетьмана П. Скоропадського
Історико-правовий аспект участі професійних спілок у становленні Української держави гетьмана П. Скоропадського та її наслідки і досі залишається мало дослідженим фактом. У цей період професійні спілки починають тісно взаємодіяти... докладніше


Вибори та виборчі системи. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем
Вступ Вибори є центральним елементом політичного процесу та визначальною характеристикою участі громадян у політичному житті демократичних країн. Виборчу систему не можна розглядати окремо від виборів — суспільного інституту, наслідком... докладніше


Політична система Данії: основні інститути, сучасне функціонування
ВСТУП Актуальність теми. Розвиток державного будівництва в країнах Європи є важливим чинником її політичної та економічної стабільності. Тому важливим інструментом цього процесу є характер і рівень сучасної інституалізації державного... докладніше


Політична система суспільства та її структура
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні відбуваються постійні зміни, які пов’язуються з розвитком та направленістю українського суспільства і держави на укріплення демократичних, а також правових засад функціонування... докладніше


Держава та політична система суспільства
ВСТУП Актуальність теми. Зміни в процесі вдосконалення та розвитку суспільства обумовлюють суттєве зростання ролі держави в забезпеченні системності всіх сфер суспільних відносин. Особливої актуальності має наукове обґрунтування шляхів підвищення... докладніше


Помаранчева революція: причини, хід та наслідки
Вступ Помаранчева революція (Майдан) — кампанія загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків і інших акцій громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на... докладніше


Основні форми роботи Верховної Ради України
Вступ Установленні парламентаризму майже кожної країни одним з найскладніших, найтриваліших і найважчих є встановлення певної системи, порядку в роботі її парламенту. Це зумовлено багатьма факторами: змістом і формами його... докладніше


Демократичні принципи і демократичні процедури. Критерії розвитку демократії
Вступ Консолідація демократії як результат успішного транзиту містить ціннісні (поширення та засвоєння цінностей згоди, громадянськості, толерантності, відповідальності), інституційні (владні структури, що артикулюють конкуруючі інтереси різних політичних сил та груп)... докладніше


Основні протокольні норми прийому іноземних дипломатів
1. Основні види візитів Необхідність і значення особистих візитів випливають зі ст. З Віденської конвенції про функції дипломатичного представництва, оскільки, не підтримуючи контактів з офіційними і неофіційними представниками країни... докладніше


Види дипломатичних прийомів. Протокольна діяльність дипломатичного представництва
1. Види дипломатичних прийомів Однією з форм ділового спілкування є прийоми. Це не що інше, як зібрання запрошених офіційних представників держави, ділових осіб, партнерів, колег по службі, однодумців, друзів,... докладніше


Демократический политический режим
Введение К актуальным вопросам юридической науки, в частности теории государства и права и сравнительного конституционного права, принадлежит определение сущности и особенностей политического режима, который по обыкновению рассматривается как элемент... докладніше


Політичні погляди М. Драгоманова
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних напрямків сучасної історичної науки є вивчення проблем національно-культурного та державного відродження українського народу. Особливий інтерес викликають події ХІХ ст., оскільки саме тоді... докладніше


Политическое учение Н. Макиавелли
Введение Актуальность темы. В современном обществе значительно усилилось влияние политики на все сферы его жизнедеятельности, а практика последних десятилетий показывает, что в решении политических проблем нередко главным аргументом продолжает... докладніше


Место Президента РФ в системе государственной власти через призму его полномочий
Введение Развитие систем государственной власти большинства стран мира, провозгласивших демократические ценности и вставших на путь управления страной во благо народа, основано на конституционно-правовом закреплении и реализации принципа разделения властей.... докладніше


Комплексні чинники професійної самореалізації жінок: теоретичний аналіз
Д. С’юпер [66] виділяє три групи факторів впливу на професійну самореалізацію – психологічні, соціальні та економічні й суспільні. До психологічних чинників він відносить інтелект і спеціальні здібності людини, її... докладніше


Професійна самореалізація. Місце і роль мотивації в професійній самореалізації жінок-політиків
Професійна самореалізація. Як критерій професіоналізму часто розглядають професійну самореалізацію (В.А. Бодров, Е.А. Клімов, Е.Ф. Зеєр та ін.). Д. С’юпер (D. Super) [66] у своїй теорії визначає професійний розвиток через... докладніше


Політико-правові погляди та практика І.Виговського
Вступ Процес національного відродження, що охопив нашу країну з кінця ХХ ст., повернення із забуття багатьох імен державних, військових і політичних діячів — усе це дає можливість наново переосмислити... докладніше


Особливості політичного вчення Д.Дідро, Вольтера та Руссо
Вступ Актуальність теми. В історії суспільного розвитку Просвітництво постає як ідейний рух у країнах Західної Європи та Північної Америки кінця XVII — XVIII ст. Головною метою цього руху була... докладніше


Еволюція дипломатичних методів
Вступ Актуальність теми. Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики завжди знаходилися в центрі широкого суспільної уваги аналітиків, політиків, журналістів. А питання про те, як реалізувалися зовнішньополітичні рішення, тобто питання... докладніше


Мажоритарна та пропорційна виборчі системи. Порівняльний аналіз
Вступ Сьогодні Україна знаходиться на роздоріжжі, намагаючись обрати для себе оптимальну виборчу систему. За роки незалежності ми спробували принаймні три системи: пропорційну, мажоритарну, змішану. Але поки не можемо зупинитись... докладніше


Людина року: рейтинг, політичних, державних і громадських діячів країни
Вступ Актуальність теми. Від набуття Україною незалежності йде невпинний пошук найбільш оптимального алгоритму вирішення історичного завдання – побудови успішної, демократичної, цивілізованої держави. Цим займається багато суспільних інститутів – від... докладніше


Двопартійна система в США в останній чверті XIX ст.
Вступ Явище двопартійності має достатньо тривалу історію дослідження, адже двопартійність постала як перша форма функціонування сучасних політичних партій. Класичними роботами даного напряму вважаються праці М. Вебера, М. Дюверже [6],... докладніше


Історія та політика європейської інтеграції
1. Європейська Рада Починаючи з 1960 р. найвищі представники держав-членів ЄСп почали регулярне проведення зустрічей на «конференціях найвищого рівня», котрі від грудня 1974 року набули інституційної форми. Дана інституція... докладніше


Еволюція політичної думки в епоху середньовіччя та Відродження
Вступ Епоха Середньовіччя припала на V-XVI ст. На протязі цього періоду політичні погляди активно розвивалися та змінювалися. Ця еволюція включає три великі етапи: Ранньосередньовічний (кінець V — середина XI... докладніше


Кризи менеджменту в політиці
Вступ Актуальність теми. Проблема кризових явищ у внутрішньополітичній сфері попри її значущість для всіх типів режимів залишається однією з найменш досліджених у політичній науці. Політичні події останніх років в... докладніше


Методи праксеології
Вступ Праксеологія – це наука про діяльність. Праксеологія твердить, що дія лежить в основі розвитку людини. Праксеологія – це філософська дисципліна, яка стосується загальних законів будь-якої роботи чи діяльності... докладніше


Поняття історичної пам’яті та державної політики пам’яті
Вступ Уже впродовж тривалого часу історична міфологія й історична свідомість є предметами дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Процес переосмислення історичного наративу та пошуку національної ідентичності на пострадянському просторі останніми... докладніше


Інформаційні комунікативні технології, взаємодії між владою і опозицією в Україні 2010-2013 р.
Вступ Актуальність теми. Міжнародний досвід показує, що високі технології, зокрема інформаційні й телекомунікаційні, та забезпечення з їхньою допомогою гарантованого вільного доступу громадян до інформації вже стали локомотивом соціально-економічного розвитку... докладніше


Стратегія і тактика передвиборчого процесу
ВСТУП Актуальність теми. Проблематика, пов’язана з організацією виборчого процесу, вдосконаленням виборчих технологій тощо неодноразово ставала об’єктом наукових досліджень [1]. Однак, кожна виборча кампанія набуває своїх особливостей, обумовлених реальною політичною... докладніше


Концепція легізму в період середньовіччя
Вступ Поняття легізму заклечається в тому, що закони, а не особисті бажання, не свавілля правителів повинні лежати в основі державного управління. В епоху Середньовіччя ідея верховенства права як регулятора... докладніше


Загальна характеристика стародавньо-римської політичної і правової думки
Вступ Література і мистецтво Стародавньої Греції донесли до нас релігійно-міфологічні уявлення греків про світ, події минулого, початки полісного життя, справедливість і закони. їх встановлення пов´язувалося з волею богів-олімпійців на... докладніше


Неоконсерватизм як полiтична свiдомiсть
Вступ Актуальність теми. Еволюція державотворчих процесів в Україні робить актуальним ретроспективний аналіз основних західних концепцій, пов’язаних з моделями державного управління. Неоконсерватизм близький до соціального лібералізму, у якого він сприйняв... докладніше


Ответы к экзамену по курсу «Политология»
1. Политика как общественное явление. Происхождение, структура и функции политики в обществе Политика имеет сложную структуру. В качестве основных элементов обычно выделяют: политическое сознание; субъекты политики; политическую организацию; политические... докладніше


Конструювання дійсності українців політиками: специфіка українського політичного тексту (2005-2010 рр.)
Актуальність теми. Сучасне демократичне суспільство характеризується активним обміном інформації (у тому числі і політичної), де обсяг та швидкість її передачі постійно зростають. У цьому сенсі стають важливими не лише... докладніше


Релігія і політичний конфлікт
Вступ На сучасному етапі можна констатувати зростання ролі релігійного чинника у міжнародних відносинах. Це пов’язано з підвищенням значення культурних факторів у формуванні світової політики через виникнення певного ідеологічного вакууму... докладніше


Сутність і типи політичних режимів
ВСТУП Політичний режим – це характеристика не тільки держави, але й всієї політичної системи: відносини між людьми з приводу державної влади й відносини людей з державною владою, які формують... докладніше


Виборчі компанії в Україні та Росії : спільне та відмінне
Вступ Сьогодні, як показує практика суспільно-політичного життя в Україні, вже неможливо брати участь у боротьбі за виборні посади без застосування виборчих технологій, які забезпечують високі шанси на перемогу. Саме... докладніше


Стратегічні напрямки роботи прес-секретаря президента України в рамках організації зв`язків з громадськістю інституту президента
Вступ Актуальність теми. Ефективна та прозора для громадського контролю інформаційна політика є впливовим інструментом подолання сучасної політичної кризи, що поруч із кризою фінансово-економічною боляче вразила українське суспільство. Однією з... докладніше


Сутність та класифікація політик Європейського Союзу
Становлення нового світового порядку на сьогоднішній день характеризується протистоянням двох об’єктивних процесів світового розвитку, а саме — глобалізації та регіоналізації. Ці процеси наприкінці XX — поч. XXI століття йдуть... докладніше


Особливості сучасного політичного режиму України
Вступ Актуальність теми. Україна переживає складний період соціальних і політичних трансформацій на шляху становлення державності. Прагнучи виробити власну модель політичного розвитку, українське суспільство намагається осмислити світовий досвід становлення демократичного... докладніше


Іван Франко — роль в історії та його вплив на політику
Вступ Іван Франко увійшов в історію української й світової літератури як геніальний письменник і видатний діяч визвольного руху. Своєю творчістю, багатогранною літературною й суспільною діяльністю він створив цілу епоху... докладніше


Роль і місце держави та права України у політичний системі суспільства
Вступ Актуальність теми. Теорія держави і права України є соціальною, юридичною та загальнотеоретичною наукою, тому її предмет — загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права,... докладніше


Політичні ідеї Мореллі
Вступ Етьєнн-Габріель Морелли  — французький мислитель XVІІІ століття. Про Мореллі мало що відомо, а все відоме не цілком вірогідно. Уважається, що він жив у містечку Вітрі-Ле-Франсуа й працював учителем.... докладніше


Ідеологія сучасного лібералізму
1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу. Аналіз концепції Адама Сміта На початку XIX ст. Англія швидко перетворювалася у ведучу капіталістичну державу світу. Англійська політико-правова... докладніше


Політична думка Заходу ХХ ст.
Вступ ХХ століття привнесло цілий ряд нових тим і настроїв у політичну й правову науку Заходу. Розвиток спеціалізації в сфері наукової діяльності привело до виділення політології у відносно самостійну... докладніше


Положення Роберта Даля на підтримку плюралістичної моделі демократії
Вступ Проблема демократії на її сучасному рівні — одна з головних в політології. Нині в західному світі їх багатоманітність, складність, безпосередня зумовленість політичною практикою, неоднаковість у різних країнах визначають... докладніше


Передвиборча компанія і політична етика в сучасній Україні
Вступ Для громадян України вибори були і є центральним інститутом демократії, який, починаючи з президентських виборів 1991 р., перетворився на невід’ємний атрибут політичного життя нашої країни. Загалом, процес організації... докладніше


Політичні погляди М. Костомарова: значення ідей
Вступ Історик, етнограф, письменник, суспільно-політичний діяч. Істотним здобутком української думки XIX ст. були його дослідження специфіки характеру українського народу, зокрема праця «Дві руські народності», опублікована в 1861 р. у... докладніше


Віктор Ющенко — історичний портрет
Вступ Об’єктивний погляд на Ющенка дає підстави бачити в його особі звичайного чоловіка з властивими йому не лише превагами, але й вадами. Ющенко і сам часто стає жертвою декларованої... докладніше


Системи голосування і їх вплив на суспільний вибір
Актуальність теми. Процеси пошуку оптимальної форми волевиявлення народу, які відбуваються сьогодні в Україні, далеко не завершені, тому питання визначення моделі виборчої системи, яка б задовольняла всі потреби українського електорату,... докладніше


Политические режимы и пути их трансформации
Категория «политический режим» относится к базисным категориям политологии наряду с такими понятиями, как «власть», «политика», «государство», «легитимность» и др. Изучение политического режима имеет практическую значимость для понимания социальных и... докладніше


Политические взгляды Гамильтона и Дж. Медисона
Признанный лидер федералистов Александр Гамильтон (1757–1804) был выдающимся государственным деятелем широкого масштаба и кругозора, автором глубоких разработок в области конституционной теории и практики и энергичным защитником сильной централизованной власти... докладніше


Політичний портрет Маргарет Тетчер
Вступ Хто з постатей ХХ століття особисто найбільше спричинився до краху «світової системи соціалізму?» Михайло Горбачов, який розпочав у СРСР ліберальні реформи, що врешті закінчилися крахом наддержави? Іван Павло... докладніше


Види виборів та виборчих систем
Вступ Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування або інших інститутів. Це стосується насамперед формування представницьких органів законодавчої влади... докладніше


Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави
Держава здійснює свою діяльність в економічній, соціальній, політичній та культурній сферах. Залежно від спрямованості державної діяльності традиційно розрізняють відповідні функції — економічну, соціальну, політичну, культурну. Ця класифікація в науковій... докладніше


Сутність та специфіка впливу політичних ідеалів на формування політичних процесів у державі
Політичні ідеали в політології, соціології прийнято розглядати як віддзеркалення тенденції суспільного розвитку, як активну силу, яка організовує і об’єднує людей для вирішення історично назрілих завдань. Разом з тим, політичні... докладніше


Порівняльний аналіз поглядів провідних політологів (З.Бжезинського, Дж.Ная, Г.Кіссінджера, С.Хантінгтона) відносно особливостей сучасної системи міжнародних відносин
Вступ Міжнародні відносини як сфера людського співіснування охоплюють політичні, економічні, правові, дипломатичні, соціально-психологічні, культурні, науково-технічні, торгові, військові та інші зв’язки і взаємовідносини між державами, народами, соціальними групами й організаціями,... докладніше


Яким за Гегелем є політолого-правничий сенс поняття "Правова демократична держава"
Вступ Розділ 1. Вчення Г. Гегеля про право і державу Розділ 2. Особливості правової держави за Г.Гегелем Розділ 3. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства та правової держави Висновки... докладніше


Фактори впливу на соціально-політичну нестабільність в Україні
Вступ Актуальність. В сучасних умовах проблема політичних змін в Україні набуває особливої гостроти. Не менш важливою є і проблема збереження стабільності. Українським вченим належить пояснити політичні зміни, які відбулися... докладніше


Типологія політичних режимів сучасності на прикладі Росії та Китаю
Вступ 1. Типологія політичних режимів 1.1. Визначення політичного режиму 1.2. Типи політичних режимів 1.3. Типологія політичних систем сучасного суспільства 2. Характеристика політичних режимів Росії та Китаю 2.1. Росія: державний... докладніше


Чинники забезпечення інформаційної безпеки держави на регіональному рівні
Зміст Вступ 1. Класифікація загроз інформаційній безпеці 2. Чинники інформаційної безпеки в країні 3. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави 4. Основні пріоритети інформаційної безпеки Висновки Список використаної літератури Вступ... докладніше


Всеволод Голубович: життєвий шлях та політична діяльність
Вступ Всеволод Олександрович Голубович — український громадсько-політичний і державний діяч. Свою зовнішньополітичну діяльність В. Голубович розпочав із формування дипломатичної служби України для вироблення умов визнання УНР іноземними державами під... докладніше


Етнополітична ситуація в сучасній Україні
Вступ 1. Загальні особливості етнополітичної ситуації в Україні 2. Чинники дестабілізації етнополітичної сфери 3. Концептуальні підходи до формування етнополітики в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Українське суспільство ніколи... докладніше


Політичні погляди Платона
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика політичних поглядів Платона Розділ 2. Політична філософія Платона 2.1. Типи державного ладу за Платоном 2.2. Ідеальна держава Платона Розділ 3. Особливості політико-правової думки... докладніше


Особливості політичної системи України
Вступ 1. Формування політичної системи і державності України 2. Особливості політичної системи України Висновки Список використаних джерел Вступ Політична система в Україні є той необхідний механізм, з допомогою якого... докладніше


Геополітика в контексті глобальних суспільних процесів сучасності
Вступ Актуальність теми. Необхідність наукового обґрунтування зовнішньої та оборонної політики держави сьогодні є аксіомою. Так, в силу кардинальних геополітичних змін, які сталися наприкінці ХХ століття, значно зростає роль геополітичного... докладніше


Політичні системи сучасного, традиційного та постсучасного суспільства
Вступ Тема розвитку політичної системи в Україні особливо актуальна на сучасному етапі трансформаційних перетворень у нашій країні, адже відомо, що становлення багатопартійної системи, розміщення партій та різні конфігурації їх... докладніше


Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження
Вступ В соціально-економічному житті Західної Європи починаючи з XIV ст., в Італії, і з XV ст. в інших країнах стався цілий ряд змін, що знаменували початок історичної епохи, названої... докладніше


Комунікація в політиці
Вступ 1. Політичні зв’язки з громадськістю 2. Особливості комунікацій органів державної влади Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність роботи обумовлена тим, що в демократичній державі влада не може ефективно... докладніше


Поняття інформаційно-аналітичної діяльності та її місце в системі органів управління
Поняття про інформаційно-аналітичну діяльність. Мета інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття «інформації» та її класифікація за різними ознаками. Види інформаційної діяльності: загальна характеристика. Характеристика інформаційно-аналітичних процесів. Місце інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління.... докладніше


Ідеологічні орієнтири українського суспільства
Вступ Витоки сучасних суспільно-політичних течій сягають у глибину історії. Розвиваючись і доповнюючись новими елементами, вони активно впливають одна на одну. Практично всі основні політичні партії розвинутих країн сьогодні являють... докладніше


Україна — НАТО (1991-2010)
Зміст Вступ Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження 1.1.Історіографія проблеми 1.2.Аналіз джерельної бази Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі... докладніше


Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Підприємницька діяльність, що здійснюється у різних сферах економіки, нерозривно пов’язана з одержанням і використанням різного роду інформації, оскільки без необхідного обсягу та якості інформації неможливо забезпечити розвиток суб’єкта... докладніше


Державна політика у сфері інформаційної безпеки
Вступ В процесі свого розвитку державна політика набуває цілого ряду характеристик, схожих з характеристиками самої інформації: це і охоплення всіх аспектів діяльності суспільства, і здатність до всепроникнення, і здатність... докладніше


Політичний портрет політичного діяча: Шарль де Голль
Вступ 1. Шлях в політику 2. Особистість Шарля де Голля 3. Політико-практичний аспект 4. Політичний імідж Шарля де Голля 5. Медіа-простір політичного лідера Висновки Список використаних джерел Вступ Державний... докладніше


Який тип політичного режиму існує зараз в Україні і чому?
Провідною тенденцією світового політичного розвитку у другій половині XX ст. є перехід від тоталітаризму та авторитаризму до демократії. Про це наочно свідчить перехід у минулому соціалістичних країн Центральної і... докладніше


Організація державного управління у сфері забезпечення політичної безпеки
Вступ Політична обстановка в світі на початку ХХІ століття, в загалом та її військова складова, зокрема, формується під впливом швидкоплинних змін, що відбуваються в системі міжнародних відносин, і визначається... докладніше


Політика як соціальна реальність
Вступ Політику можна розглядати, спираючись на різні методологічні і дослідницькі позиції, застосовуючи альтернативні підходи та варіанти наукових пошуків. У аналізі поняття "політика" варто враховувати особливості її функціонування, які виявляються... докладніше


Політичний портрет Дена Сяопіна
Вступ Реформи і відкритість Китаю стали поштовхом до нового розвитку країни. Сучасний соціалізм з китайською специфікою зовсім не схожий на економіку з централізованим плануванням, характерну для маодзедунівської епохи. Китай... докладніше


Політична діяльність Віктора Януковича
Вступ Віктор Федорович Янукович – людина, яка таки стала президентом України, попри всі суспільні і політичні зрушення. Екс-прем'єр і беззаперечний лідер «Партії Регіонів» та один з найяскравіших сучасних донецьких... докладніше


Обґрунтування Томасом Гоббсом і Джоном Локком проблеми взаємовідносин особи і держави
Вступ Актуальність теми. Розробка теорії природного права, що виразила основні принципи громадянського суспільства — головний підсумок розвитку політико-правової думки XVII ст. Вперше було висунуто і широко обґрунтоване після Середньовіччя... докладніше


Трансформування відносин власності у перехідному суспільстві
1. Постосоціалістична трансформація власності Феноменом трансформації системи власності в постсоціалістичних країнах є загальна підтримка або принаймні відсутність протидії її роздержавленню з боку більшості населення. Це пов’язано із самим характером... докладніше


Проблеми розвитку політичних наук в (сучасній) Росії
Вступ Актуальність теми. До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви... докладніше


Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки України
Вступ Актуальність теми. Забезпечення інформаційної безпеки України як найважливішої функції держави реалізується за допомогою відповідної системи як органів державної влади, так і ряду недержавних інституцій. Якщо коло суб’єктів забезпечення... докладніше


Формування європейської спільноти безпекової і оборонної політики
Вступ Актуальність. Перспективи перетворення Європейського Союзу в повноправного об’єкта міжнародних відносин із функцією формування спільної зовнішньої політики визначають актуальність цього дослідження. Складність розмежування повноважень між національними державами та наднаціональним... докладніше


Фундаментальні елементи процесу державного управління
Вступ На практиці принципами управління керуються у відповідності з соціально-економічними умовами, що склалися в суспільстві. Принципи управління обґрунтовують, роз’яснюють зв’язки як між об’єктом і суб’єктом управління, так і в... докладніше


Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики
Вступ Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну структуру, яка характеризується цілою низкою взаємозв’язаних та взаємодіючих параметрів, що окреслюють соціальний простір, в якому живе, працює й відпочиває людина.... докладніше


Політичний портрет Б.Обама
Вступ Політична кар’єра Барака Обами почалася з нашумілої публікації в 1995 році його першої книги «Мрії, успадковані від батька». Популярна книга стала першим поштовхом для талановитого суспільного діяча до... докладніше


Політичний портрет Дж.Буш — молодший
Вступ Політична кар’єра Дж.Буша-молодшого почалася ще в 1978 році, коли він претендував на пост глави великого району Західний Техас. Буш виграв на праймериз, але на самих виборах програв демократові... докладніше


Політична концепція Жан-Жака Руссо "Держава-це своєрідний правовий договір"
Вступ Розділ 1. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо Розділ 2. Особливості вчення про державу Ж.Ж.Руссо Розділ 3. Теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Розглядаючи стан... докладніше


Сегментування політичного ринку: сутність та засоби
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади сегментування політичного ринку Розділ 2. Засоби сегментування політичного ринку Розділ 3. Особливості сегментів політичного ринку в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Проголошення 1991... докладніше


«Політичний портрет» політичного діяча — Маргарет Тетчер
Вступ 1. Маргарет Тетчер: шлях в політику 2. Особистість політика 3. Політико-практичний аспект 4. Політичний імідж Маргарет Тетчер 5. Медіа-простір політичного лідера Висновки Список використаних джерел Вступ «Коли мені... докладніше


Партійно-політичне життя Болгарії з 90-з років до 2010
Вступ Незважаючи на складність процесу, інституціоналізація політичної системи відбулася швидко і дозволяє виокремити такі етапи: 1989 — 1991 рр. – деінституціоналізація старої системи і водночас легітимація нових інститутів; 1991... докладніше


Внешняя и внутренняя политика Билла Клинтона
Введение Раздел 1. Внутренняя политика Билла Клинтона 1.1. Билл Клинтон — 42-й Президент США 1.2. Успехи администрации Клинтона в области внутренней политики 1.3. Внутренние проблемы Раздел 2. Внешняя политика... докладніше


НАТО і Європейська система безпеки і оборони (ESDI)
Вступ Масштабні зміни, що відбулися в міжнародній системі, – припинення протистояння антагоністичних соціально-політичних систем, встановлення монополярного світоустрію, зростання загрози для глобальної і регіональної безпеки з боку міжнародного тероризму, екстремізму... докладніше


Політичні ідеї Античної Греції
Вступ Мислителі Стародавньої Греції зіграли видатну роль в історії формування і розвитку всієї духовної культури людства. Величезним є їх внесок і в історію політичної і правової думки. Вони започаткували... докладніше


Політичний ринок — витоки та сучасний стан
Вступ Актуальність. Політичний ринок як засіб організації політичного життя суспільства найповніше проявляє себе в умовах демократії та лібералізму. Це особливо добре видно на прикладі розвитку України, політичне життя якої,... докладніше


Політична система України. Моє розуміння
Вступ У функціонуванні будь-якої держави найважливішими є такі її  елементи, як організаційна побудова, форми і методи реалізації мети, завдань і функцій держави, її органів, удосконалювання і розвиток організації їхньої... докладніше


Політика і управління: фактори та тенденції їх розмежування
Вступ Політичне управління є особливим механізмом, який постає з природи суспільного процесу, значною мірою визначаючи якість сучасного політичного, соціально-економічного життя. В Україні, де радикальні перетворення необхідні у найважливіших сферах... докладніше


Зовнішня політика Чеської Республіки щодо країн сусідів. Вирішення проблеми кордону та поділу спільного майна із Словацькою республікою (з 1993 р)
Вступ Передумови розвитку та історичні віхи зовнішньої політики Чеської республіки Характеристика зовнішньої політики Чеської Республіки на сучасному етапі Вирішення проблеми кордону та поділу спільного майна із Словацькою республікою Висновки... докладніше


Національні інформаційні ресурси в Україні
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Національний інформаційний ресурс та його види 1.1. Поняття  національних  інформаційних ресурсів 1.2. Види інформаційних ресурсів РОЗДІЛ 2. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси 2.1. Система... докладніше


Порівняльна характеристика політичних систем України і Туреччини
Вступ Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні Державний устрій і політичні партії Туреччини Українсько-турецький діалог Висновки Список використаних джерел Вступ Розвиток відносин з Туреччиною є одним з головних... докладніше


Види політичного протесту: бунт, заколот, путч, повстання
Вступ Політична участь Види внутрішньополітичних конфліктів Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Одним з рушійних факторів, що іманентно властивий людині, і який спонукає її до нових постійних пошуків та... докладніше