Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Географія

Рослинний та тваринний світ, природні ландшафти, охорона природи та раціональне використання природних ресурсів у Франції
Вступ Над територією Франції відбувається безперервна боротьба між масами океанічного повітря із заходу, континентального — зі сходу та середземноморського — з півдня. Клімат будь-якій частині країни залежить від переваги... докладніше


Корисні копалини. Основні типи корисних копалин
Вступ Рудою є мінеральний агрегат, в якому вміст цінного компонента (або компонентів) є достатнім для промислового вилучення. Родовищем корисної копалини називається ділянка земної кори, в якій в результаті тих... докладніше


Інновації в енергетиці: вторинні енергетичні ресурси
Вступ Рівень забезпеченості енергетичними ресурсами суттєво впливає на стан соціально-економічного розвитку країни. Динамічний економічний розвиток, погіршення стану навколишнього природного середовища і значне виснаження невідновлювальних енергоресурсів зумовили актуальність пошуку та... докладніше


Вчення Вернадського про ноосферу, чи можливий симбіоз людини та природи
Вступ Характерною рисою сучасного етапу історичного розвитку світової спільноти є політизація всіх сфер суспільного життя у національних державах, модернізація відносин між різними соціальними групами, економічними структурами, політичними партіями, громадськими... докладніше


Теоретико-методологічні засади вивчення демографічної ситуації в країні Німеччині
Вивчення демографічних процесів і можливості управління ними, розуміння характеру відбуваються в них змін на територіальному рівні, факторів і перспектив їх розвитку представляють актуальну задачу, як з теоретичних, так і... докладніше


Роль столиць в житті держав
Вступ Актуальність теми. Сучасний аналіз геополітичної ситуації в світі потребує глибокого знання політико-географічних особливостей світового устрою. Саме тому актуальними є фундаментальні дослідження політико-географічної організації сучасного світу. Оскільки саме в... докладніше


Становлення і розвиток рекреаційної географії
Вступ Актуальність теми. Головною метою та необхідною умовою прогресу сучасного суспільства, національним пріоритетом у довгостроковій перспективі є розвиток людини. Рекреаційне природокористування є невід’ємним елементом господарства держави, направлене на стимулювання... докладніше


Географічна оболонка: поняття та зональні риси
Вступ Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, що утворилась внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер — літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Межі її нечіткі, тому вчені... докладніше


Расове різноманіття: поняття та географічне поширення
Вступ Раса — у фізичній антропології біологічний таксон виду «людина розумна», який відповідає підвиду тварин (породам). Визначається за фенотипом і генотипом. Традиційне фенотипічне визначення раси характеризуються спільними спадковими фізичними... докладніше


Рівень безробіття Дніпропетровської області
1. Рівень безробіття Дніпропетровської області В Україні безробіття вважається одним із найактуальніших питань соціально-економічної політики держави. Станом на 01.09.11  кількість вільних робочих місць в центрах зайнятості області становила понад... докладніше


Структура географічних наук
Вступ З самих початків географія виникла як ціла система наук про географічну оболонку Землі, її структуру та динаміку, взаємодію і розповсюдження в просторі її окремих компонентів. Тому кілька тисячоліть... докладніше


Территориальные географические структуры и их классификация
Введение Мировая экономика является сложной, подвижной системой, которая находится в постоянном изменении. Поэтому на сегодняшний день интернационализация мирового хозяйства достигла нового уровня, которой способствуют процессы интеграции. В развитии производительных... докладніше


Природно-кліматичні умови, ресурси і населення країн Близького Сходу
1. Природно-кліматичні умови, ресурси і населення країн Близького Сходу Близький Схід — назва регіону, розташованого в Західній Азії і Північній Африці. Розташований на стику європейського, азіатського і африканського материків.... докладніше


Антарктида – найхолодніший материк. Природознавство — 4 клас
Антарктида, неначе величезна крижина, застигла за Південним полярним колом Землі. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних умов. Як тільки не називають цей материк — «безлюдний континент», «край... докладніше


18 / 02 / 2021
Рослинний та тваринний світ Антарктиди. Природознавство — 4 клас
У порівнянні з іншими материками органічний світ Антарктиди бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена і рослинності, і тваринного світу. В районі полюса в снігу живуть тільки бактерії. Отже, там... докладніше


Демографічний вибір народжуваності
Вступ Рішення людей, пов'язані з вибором того чи того різновиду демографічної поведінки, мають для їхнього життя важливе значення. Вони формуються під впливом безлічі чинників, хоча усвідомлюються останні з різною... докладніше


Атмосфера — газова оболонка Землі
Зміст Вступ. 3 1…. Стан атмосферного повітря та його захист його від забруднення 2. Електромагнітне випромінювання транспортного засобу. Вплив на організм людини 3…. Визначення димності вихлопних газів дизелів. Висновки.... докладніше


Житомирська область — географічна характеристика, природні ресурси
Вступ Житомирська область розміщена в північно-західній частині України і займає близько 3 млн га площі. Понад 80% території розташовано в зоні Полісся і близько 20% — Лісостепу. Ландшафт Житомирської... докладніше


Видатний економік-географ України Д.Журавський
Вступ Найглибший аналіз дореформеної економіки України здійснив Дмитро Журавський(1810-1856) — видатний дослідник економіст і статистик, вчений-секретар і редактор статистичного відділу комісії для обстеження Київського учбового округу при Київському університеті.... докладніше


Соціально-економічна структура населення
Вступ Досвід розвинутих країн показує, що в міру перетворення професіоналізму на стратегію зайнятості та зростання соціальної значущості вищої освіти, саме освітньо-професійна вісь стає стрижневою у соціально-економічному розподілі населення. З... докладніше


Охарактеризуйте природну зону мішаних лісів
Зона займає північну частину України. Вона є частиною зони мішаних лісів Східноєвропейської рівнини, в межах якої виділяється Поліська провінція, що розташована на територіях України, Росії й Білорусі Південна межа... докладніше


Природні зони Африки — 7 клас. Розробка уроку
Навчальна мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним ма­теріалом з попередніх тем; сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; по­глибити систему знань учнів про взаємозв’язки при­родних... докладніше


17 / 01 / 2020
Кліматичні пояси й області Африки 7 клас — Розробка уроку
Мета: закріпити раніше вивчені знання; сформува­ти в учнів поняття про кліматичне районування Аф­рики, зокрема кліматичні пояси; систематизувати знання учнів про особливості розташування кліма­тичних поясів Африки; розвивати практичні навички учнів... докладніше


Тектонічні рухи — поняття та причини
Тектонічні рухи — складне й різнопланове поняття, з яким неодноразово зіштовхуються вчителі географії, що розповідають про формування рельєфу або геоло­гічну будову материків і океанів, окремих країн. У на­ших шкільних... докладніше


17 / 01 / 2020