Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Кліматичні пояси й області Африки 7 клас — Розробка уроку

Мета: закріпити раніше вивчені знання; сформува­ти в учнів поняття про кліматичне районування Аф­рики, зокрема кліматичні пояси; систематизувати знання учнів про особливості розташування кліма­тичних поясів Африки; розвивати практичні навички учнів працювати з кліматичними картами, аналізува­ти кліматичну інформацію; формувати вміння вияв­ляти причинно-наслідкові зв’язки; розвивати кому­нікативні навички; виховувати толерантне ставлення одне до одного.

Обладнання: підручники, фізична карта Африки, клі­матична карта Африки, атласи, тести, ілюстрації, різ­нокольорові картки, аркуші ватманів, маркери, табли­ця, пам’ятка.

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент

Учитель. Діти, посміхніться одне одному. Я спо­діваюся, що ми можемо створити ситуацію успіху на уроці. Щоб наша спільна робота була успішною, запам’ятайте, будь ласка, закони уроку. (Показує й про­говорює закони уроку.)

Закони уроку

 1. Поводитися спокійно.
 2. Не вигукувати.
 3. Бути терплячим.
 4. Дати можливість висловитися своїм товаришам.
 5. Не критикувати.
 6. Поважати одне одного.

Послухайте вірш С. Островського й поміркуйте над цими словами.

И пусть бывает в жизни нелегко

И не всегда тебе судьба послушна,

Живи красиво, вольно, широко,

Люби людей — светло и простодушно,

Ищи свою дорогу с малых лет,

Уверенно вперед иди сквозь годы,

Оставь на этой лучшей из планет

Свой яркий след, свои живые всходы.

Ставтеся до людей так, як ви хотіли б, щоб вони ста­вилися до вас.

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель. Колись великий мандрівник, дослідник Центральної Азії Микола Пржевальський говорив: «…А життя прекрасне ще й тому, що можна подоро­жувати». Щоб переконатися в справедливості цих слів, я пропоную вирушити в подорож до найспекот- нішого материка. Із собою в дорогу ми візьмемо: фі­зичну карту Африки, кліматичну карту світу, атласи, маркери, ватман, ілюстрації пейзажу Африки. Зараз перевіримо вашу готовність до подорожі. Проведемо «Експрес-опитування». За кожну правильну відповідь ви одержите один жетон вартістю 2 бали. Відповідати необхідно чітко, лаконічно, швидко.

Експрес-опитування

 • Що називається погодою?
 • Що називається кліматом?
 • Які климатотвірні фактори крім підстилаючої по­верхні ви знаєте?
 • Які теплові пояси ви знаєте?
 • У якому тепловому поясі знаходиться Африка?
 • Які пояси атмосферного тиску виділяються на пла­неті?
 • Який атмосферний тиск на екваторі?
 • Які типи циркуляції атмосфери визначають клімат материка?
 • Що таке пасати?
 • Що називається ізотермами?
 • Яка максимальна температура можлива в Африці?
 • Де в Африці можна побачити сніг?

Тест

 1. Області високого тиску в Африці знаходяться:

а)    на екваторі;

б)    у районі тропіків.

 1. В областях високого тиску опадів випадає:

а)    багато;

б)    мало.

 1. В екваторіальній області Африки опадів випадає:

а)    багато;

б)    мало.

 1. Біля західних берегів Африки ізотерми роблять ви­гин до півночі, тому що там знаходиться течія:

а)    тепла;

б)   холодна.

 1. Холодні течії в Африці сприяють:

а)    зменшенню кількості опадів;

б)    збільшенню кількості опадів.

 1. Теплі течії сприяють:

а)    збільшенню кількості опадів;

б)    зменшенню кількості опадів.

 1. Пасати приносять більше вологи:

а)    у Північній Африці;

б)    у Південній Африці.

 1. В одному й тому самому кліматичному поясі опадів випадає більше:

а)    на рівнинах;

б)    у горах.

Відповіді до тестів: 1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 4 — Б; 5 — А; 6 — А; 7 — Б; 8 — Б.

Висновок. Тож як розподіляються опади по території материка? Від чого залежить нерівномірний розпо­діл опадів?

3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й завдань уроку

Бесіда

 • Що називається кліматичним поясом?
 • З якими поняттями у вас асоціюється поняття «клі­матичний пояс»? (Складання асоціативного куща.)
 • У межах яких кліматичних поясів розташована Аф­рика?

4. Вивчення нового матеріалу

 1. Мозковий штурм

Учитель. Перш ніж почати більш докладно говорити про кліматичні пояси Африки, згадайте й назвіть усе, що, як ви вважаєте, знаєте. Не замислюйтеся над тим, чи вірно ваше знання, постарайтеся згадати якнай­більше. (Усе, що називають діти, фіксує на дошці.)

 1. Робота з підручником. Самостійне читання тексту

а) Інтерактивний метод позначок

Читаючи текст, на полях поставте простим олівцем такі позначки:

«+» — знаю;

«—» — не знаю (не більше двох позначок на абзац!). Час для читання: 5 хвилин.

б) Складання таблиці «Допомога».

«+» — знаю «—» — не знаю
   

в)   Обговорення прочитаного:

 • Що з прочитаного підтвердило ваші знання про кліматичні пояси Африки?
 • Яка інформація не підтвердилася?
 • Чого ви не знали?
 • Що ви довідалися нового?
 1. Робота в малих групах

Что за чудо-красота!

Расписные ворота

Появились на пути!

В них ни въехать, ни войти…

(Радуга)

Люди ждут меня, зовут,

А приду к ним — прочь бегут.

(Дождь)

Седой дедушка у ворот

Всем глаза заволок.

(Туман)

Нашумела, нагремела,

Все промыла и ушла.

И сады, и огороды,

Все округи полила.

(Гроза)

Учитель. У кожного з вас на парті лежать умовні по­значки відгадок. Розподіліться на групи відповідно до ваших умовних позначок. Послухайте правила нашо­го навчального співробітництва.

 1. Уважно читати.
 2. Працювати так, щоб не заважати одне одному.
 3. Вислуховувати думку кожного члена групи.
 4. Користуватися додатковою літературою й атла­сом.
 5. Дотримувати відведеного часу.
 6. Розподілити ролі для роботи.
 7. Презентувати роботу групи.
 8. Дотримувати правила піднятої руки.

Коли ви об’єднаєтеся в малі групи, вам необхідно роз­поділити такі ролі:

 • спікер — керує групою; секретар — веде записи; посередник — стежить за часом;
 • доповідач — чітко висловлює думки, доповідає про ре­зультати роботи.

Завдання. Користуючись атласом і додатковою літе­ратурою, скласти характеристику кліматичних поясів, дані занести в таблицю:

Назви кліматич­них по­ясів Пере­важні по­вітряні маси тип клі­мату Температу­ра, °с Опади
ли­

пень

сі­

чень

кіль­

кість,

мм

ре­

жим

             

Група І — «Гроза» — скласти характеристику ЕКП.

Група ІІ — «Дощик» — скласти характеристику СубЕКП.

Група ІІІ — «Райдуга» — скласти характеристику ТКП.

Група IV — «Туман» — скласти характеристику СубТКП.

Час для роботи: 5—7 хвилин.

Після відведеного часу доповідачі висловлюють свої ідеї, одночасно показуючи таблицю. Після виступу доповідача вчитель, використовуючи ілюстрації, до­повнює відповіді.

Група І — «Гроза»

Назви кліматич­них по­ясів Пере­важні повітря­ні маси Тип

кліма­

ту

Температу­ра, °с Опади
ли­

пень

січень кіль­

кість,

мм

режим
ЕКП ЕПМ Еква­

торі­

альний

+24 +24 2000 Весь

рік

Учитель. Унаслідок високих температури й вологості клімат важко переносять навіть корінні жителі Афри­ки, за винятком окремих племен. Від жари й надмір­ної вологості продукти харчування швидко загнива­ють, багато предметів покриваються цвіллю, а метали іржавіють. Екваторіальний клімат сприяє швидкому росту різноманітної рослинності, розвитку тварин­ного світу.

Група ІІ — «Дощик»

Назви кліматич­них по­ясів Переваж­ні повітря­ні маси Тип клі­мату Темпера­тура, °С Опади
ли­

пень

сі­

чень

кіль­

кість,

мм

ре­

жим

СубЕКП Вологі

ЕПМ

Субеква-

торіаль-

ний

+28 +25 1500 Уліт­

ку

Сухі

ТПМ

Учитель. Сезонність у випаданні опадів відбиваєть­ся на рослинному й тваринному світі. Ріст дерев і трав у сухий період року вповільнюється, а іноді припиня­ється зовсім. Завдяки меншій вологості субекваторі­альний клімат більш сприятливий, ніж екваторіаль­ний, для життя людей.

Група ІІІ — «Райдуга»

Назви кліматич­них по­ясів Пере­важні по­вітряні маси тип клі­мату Температу­ра, °С Опади
ли­

пень

сі­

чень

кіль­

кість,

мм

режим
ТКП ТПМ Тро­

пічний

пус­

тель­

ний

+32 +16 До

100

Улітку
    Тропіч­

ний

вологий

    До

1500

Про­

тягом

року

Учитель. Літо в Сахарі спекотне, Сонце нагріває по­верхню каменів і піску до +70 °С. Людині, що потра­пила до Сахари, удень доводиться знемагати від силь­ної жари, а вночі часто тремтіти від холоду. От як опи­сує свій стан у пустелі один російський мандрівник: «Від страшної жари шкіра моїх рук і обличчя злегка припухла, губи потріскалися й теж припухли. Сонце палило вогнем, грудям не вистачали повітря. Кілька годин ми йшли розпеченим піском, не зустрічаючи ознак життя. Все живе в пустелі ховалося в ущелинах каменів, у корені висохлих трав. Ніщо живе, крім лю­дей, що копошилися біля намету, та шести верблюдів, не насмілювалося з’явитися на розпеченому піску».

Група IV — «Туман»

Назви кліматич­них по­ясів Пере­важ­ні по­вітряні маси Тип клі­мату Температу­ра, °С Опади
ли­

пень

сі­

чень

кіль­

кість,

мм

режим
СубТКП ТПМ Серед­

земно-

мор­

ський

+24 + 12 До

1000

Узимку
УВМ Субтро­

пічний

воло­

гий

Про­

тягом

року

5. Закріплення і систематизація знань

Учитель зачитує учням коротку характеристику клі­матичних поясів, діти у свою чергу показують різноко­льорові картки з назвами кліматичних поясів. За пра­вильну відповідь надається 2 бали.

 1. Територія розташована по обидва боки еквато­ра, має низький атмосферний тиск і значну (до 2000 мм) кількість опадів протягом року. Вічне літо.

(ЕКП — картка червоного кольору)

 1. Територія розташована в області високого атмо­сферного тиску. Опадів мало (менше 100 мм). Середня січнева температура повітря — +16 °С, липнева — + 32 °С.

(ТПК — картка зеленого кольору)

Для цієї території Африки характерна сезонна змі­на повітряних мас. Зима посушлива, літо вологе. Температура січня — + 25 °С, липня — +28 °С.

(СубЕКП — жовта картка)

 1. Тип клімату, характерний для узбережжя Середзем­ного моря. Переважає на півночі і південному захо­ді Африки.

(Субтропічний середземноморський тип клімату — коричнева картка)

 1. Тип клімату, характерний для південно -східної час — тини материка. Опади розподіляються рівномірно протягом року завдяки впливу пасатів.

(Субтропічний вологий тип клімату — синя картка)

6. Підсумок уроку

Учитель. Уявіть, що я журналіст і мені необхідно взяти у вас інтерв’ю з теми, що сьогодні вивчили. Го­ворити ви будете в мікрофон.

Не коментуйте відповідей інших; коли хто-небудь висловлюється, всі інші не мають права перебивати, викрикувати з місць. Починайте речення з фрази…

Незакінчене речення

Ряд І: «Сьогодні на уроці я… (навчився, довіда­вся)…».

Ряд ІІ: «Отримана інформація дозволила нам зроби­ти висновок, що…».

Ряд ІІІ: «На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям було…».

 • Домашнє завдання
 • Обов’язковий мінімум: опрацювати відповідний параграф.
 • Тренувальне завдання: розглянути й пояснити річ­ний хід температур та опадів кліматограми.
 • Творче завдання: скласти кросворди, вірші, опорні схеми за темою.