Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Автореферати

Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом
Актуальність дослідження. Зростання соціально-економічної нерівності, нестабільність на ринку праці, зниження якості життя, схильність до наслідування соціально-небезпечних патернів поведінки роблять молодь однією з найбільш уразливих соціальних категорій населення в контексті... докладніше


Ідея суспільного прогресу в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Актуальність теми дослідження. Ідея суспільного прогресу, яка розроблялась українськими філософами кінця ХІХ – початку ХХ століття, є важливою для подальшого осмислення розвитку української державності та для розуміння трансформаційних процесів... докладніше


Формування механізму забезпечення сталого розвитку міста
Актуальність теми дослідження. Підвищення ролі міст у розвитку суспільства, зростання вимог до якості життя населення, завдання створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розповсюдження інновацій та підвищення конкурентоспроможності регіонів і... докладніше


Громадсько-політична та наукова діяльність І.П. Білоконського
Актуальність дисертаційного дослідження визначається поглибленням інтересу до процесу зародження та становлення вітчизняної історичної думки, здобутків тих діячів, які стояли біля витоків земської статистики, започаткували основи дослідження історії земства та... докладніше


Громадсько-політична й наукова діяльність В.Липинського
Актуальність дослідження. Державотворчі процеси першого двадцятиріччя незалежності показали, що їхня ефективність неможлива без урахування попереднього досвіду будівництва української національної держави. У цьому етапі актуальним є вивчення наукової спадщини та... докладніше


Науково-методологічні засади результативності функціонування сучасних економічних систем
Актуальність теми. Подальший прогрес потребує вибору оптимальних інноваційних век­торів розвитку сучасних економічних систем, спрямованих на досягнення їх кон­ку­рен­то­спро­можності, позитивних змін інвестиційних можливостей, певного технологічного укладу, ефектив­них зрушень у соціальній... докладніше


Розвиток підприємництва та людського ресурсу в Україні
Актуальність теми зумовлена розвитком підприємництва як гарантії становлення ринкових відносин, оскільки малі підприємства гнучко реагують на зміну попиту, прагнуть до заповнення ринкових ніш, сприяють підвищенню рівня ВВП країни, забезпечують... докладніше


Придністровська проблема та її вплив на реалізацію інтересів України у Чорноморському регіоні
Актуальність теми дослідження. Врегулювання придністровського конфлікту є питанням безпеки не лише сторін-учасниць цього конфлікту, країн-гарантів його вирішення, зокрема України, але й всієї Східної Європи. За 20 років існування зазначеного... докладніше


Вплив професійних стереотипів на діяльність лікарів-терапевтів
Актуальність дослідження. Професійна діяльність лікарів-терапевтів пов’язана з високою суспільною значимістю соціально-психологічного змісту діяльності у галузі підтримання та збереження здоров’я. Професійна взаємодія «лікар-пацієнт» має на меті організацію лікувальних заходів, пов’язана... докладніше


Модернізація системи економічної безпеки комерційного банку з використанням скорингу
Актуальність теми дослідження. Важливою складовою національної економіки є банківська система. Від її стану залежить стабільне функціонування та розвиток усіх вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. Забезпечення економічної безпеки вітчизняних комерційних банків... докладніше


Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні
Актуальність теми дослідження. Процес формування громадянського суспільства в Україні висуває високі вимоги до системи правових цінностей і правосвідомості населення. За сучасних умов людина повинна не лише сприймати, засвоювати інформацію... докладніше


Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Актуальність теми. Входження України в нові міжнародні відносини як перспективної європейської держави потребує підготовки фахівців високого рівня, здатних конкурувати на світовому ринку праці. У Національній доктрині розвитку освіти України... докладніше


Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України
Актуальність теми. Важливим чинником економічного зростання країни виступає наявність доступних фінансових ресурсів, які, перетворюючись у інвестиції, сприяють піднесенню виробничої активності та загалом комплексному розвитку національної економіки. Досвід розвинутих країн... докладніше


Професійна орієнтація у суспільстві ризику: тенденції самореалізації особистості у світі праці
Актуальність теми. Реалізація особистості в професійній діяльності у всі часи була і залишається одним із визначальних завдань як пересічної людини, так і суспільства у цілому. Ризики, пов’язані з вибором... докладніше


Розвиток аграрного законодавства України
Актуальність теми. Аграрне законодавство України виступає важливим інструментом реалізації конституційних положень про право власності Українського народу на землі та інші природні ресурси. Необхідність дослідження проблем аграрного законодавства України обумовлена... докладніше


Конструювання дійсності українців політиками: специфіка українського політичного тексту (2005-2010 рр.)
Актуальність теми. Сучасне демократичне суспільство характеризується активним обміном інформації (у тому числі і політичної), де обсяг та швидкість її передачі постійно зростають. У цьому сенсі стають важливими не лише... докладніше


Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства
Актуальність теми. Забезпечення динамічного розвитку економіки України в сучасних умовах ринкових відносин безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності використання трудового потенціалу суб’єктами господарювання. Це обумовлено переосмисленням вагомості і ролі людського... докладніше


Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров’я у Харкові (1919–1934 рр.)
Актуальність дослідження.         Система охорони здоров’я – це сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є поліпшення здоров’я населення. Для функціонування цієї системи потрібні кадри, фінанси, устаткування й... докладніше


Еволюція образу майбутнього в сучасних ідеологіях
Актуальність теми дослідження. Зміни на краще зумовлені спрямуванням суспільства на практично орієнтовані, теоретично сформульовані та осмислені цілі розвитку. Тому набувають актуальності дослідження ідеологій, що виконують це завдання. Ідеологія, яка... докладніше


Правове регулювання часу відпочинку працівників міліції України
Актуальність теми. Одним із важливих питань на сьогоднішній день є дослідження та аналіз соціально-трудових відносин, оскільки вони є однією із складових формування стабільної ринкової економіки в державі й сприяють... докладніше


Соціальна справедливість в економіці змішаного типу
Актуальність теми. Проблема соціальної справедливості з давніх часів була однією з найбільш болючих і актуальних проблем, оскільки торкалася кожної людини, групи людей за інтересами, соціальних прошарків, класів, страт тощо.... докладніше


Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької спадщини України (60-80-ті рр. ХХ ст.)
  Актуальність теми дослідження. Сучасні процеси розбудови незалежної України актуалізують проблему переосмислення її історії, культурних цінностей як основи національного відродження і докорінних трансформацій постколоніальної суспільної свідомості народів, які тривалий... докладніше


Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності
Актуальність теми. Забезпечення громадян якісною медичною допомогою, безпечними медичними послугами є одним з показників створення державою умов для досягнення їх фізичного й психічного благополуччя, повноцінного життя, тривалої соціальної активності.... докладніше


Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США
Актуальність і доцільність дослідження. Українське суспільство у процесі радикальних змін соціально-економічних і політичних основ життя зіткнулося з проблемами активізації негативних соціальних явищ. Одним із них є насильство, що значною... докладніше


Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
Актуальність теми. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки, визначене як стратегічна мета розвитку України (Закон України «Про основи національної безпеки України»), вимагає неординарних новаторських рішень, розвитку високорентабельних інтелектоємних виробництв, широкого впровадження... докладніше


Управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі
Актуальність теми. Активізація інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовій економічній системі, динамічні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємств роздрібної торгівлі, необхідність оновлення економіки після глибокої кризи зумовили появу нових... докладніше


Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ — 2001 Дисертацією є рукопис Дисертацію виконано в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України Науковий керівник: Хижняк... докладніше