Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Економіка підприємства

Сутність, види та елементи підприємницької культури
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємств багато в чому визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. Необхідність формування корпоративної культури підприємства в умовах розвитку ринкових відносин... докладніше


Організація управління підприємством: етапи створення і методологія створення
Вступ У функціонуванні підприємства реалізується певна сукупність продуктивних сил і відносин власності (економічних, юридичних), які складаються стосовно власності на засоби виробництва та розподілу створеного необхідного і додаткового продукту. Тобто... докладніше


Система охоронної сигналізації — основні види та проектування комплексів
Вступ На сьогоднішній день охоронні системи стають все більш досконалими, вони представляють собою сукупність спільно діючих технічних засобів для виявлення ознак появи несанкціонованого проникнення людини (порушника) на об’єкт, що... докладніше


Необхідні умови розвитку підприємництва
В сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, а в тісному зв’язку з зовнішнім середовищем (в нашому випадку ринковим). На нього весь час впливають фактори, що визначають основні напрямки його... докладніше


Торговельний патент: умови призвання, вартість, термін дії
Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності. Тільки при наявності торгового патенту можливо займатися наступними... докладніше


Види підприємницької діяльності
Розрізняють три види підприємницької діяльності: виробничу, комерційну і фінансову. Об’єктом діяльності в галузі виробництва є процес господарювання з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг при кругообігу ресурсів: виробничі... докладніше


Ринкова рівновага та причини її порушення
Вступ Актуальність теми. Оперативне регулювання процесу ринкової рівноваги попиту та пропозиції, є незмінним атрибутом стабільної та ефективної діяльності підприємства. Під терміном «ринкова рівновага» розуміють визначення стану ринку, коли попит... докладніше


Аналіз конкурентних сил на ринку пластикових вікон у Польщі за Н. Портером
ВСТУП На сучасному етапі ринок металопластикових конструкцій розвивається надзвичайно стрімко. Також має стійку тенденцію до зростання рівень попиту на дані види товарів. Рівень конкуренції посилюється, тому кожне підприємство та... докладніше


Взаємозалежність виробничих процесів в організації та ходом виробництва та рівнем ієрархії
Вступ Сучасне виробництво — складний процес перетворення матеріалів, сировини, напівфабрикатів і інших предметів праці в готову продукцію, що задовольняє потреби ринку. Виробничим процесом є сукупність всіх дій працівників і... докладніше


Фізична особа – підприємець: правовий статус, порядок створення
Вступ Актуальність теми. Підприємництво є одним з стратегічних напрямів подолання економічної кризи та вирішення соціально-економічних проблем і суперечностей перехідної економіки України. Але сьогодні в складних економічних умовах діяльність фізичних... докладніше


Социальные функции малого бизнеса
Введение Период трансформации социально-экономических отношений породил целый ряд новых социальных и экономических проблем и трудностей, неизбежных в условиях резких, не всегда регулируемых государством изменений. Это: безработица не только отдельных... докладніше


Микроклимат производственных помещений и эффективность трудовой деятельности
Введение Удельный вес работников, занятых работой в офисных помещениях, занимает одно из ведущих мест в структуре современного производства. В России насчитывается около 12 млн так называемых «белых воротничков», занятых... докладніше


Фінансові результати діяльності туристичного підприємства та оцінка ефективності їх використання
ВСТУП  Актуальність теми полягає в тому, що без аналізу фінансового стану неможливо забезпечити систематичне надходження та ефективне використання фінансових ресурсів, дотримуватися розрахункову і кредитну дисципліну, досягати раціонального співвідношення власних... докладніше


Венчурні стратегіі інноваційного лідерства ТНК
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження корпоративного венчурного бізнесу 1.1 Концепціі корпоративного венчурного бізнесу Сфера виробничо-фінансових відносин, на яку поширюються операції по венчурному фінансуванню (venture capital), визначається в різних країнах... докладніше


Роль рефлексії в роботі менеджера по роботі з клієнтами банківської установи, певної галузі, керівника відділу розвитку медіа холдингу
Вступ Актуальність теми. Практика управлінської діяльності висуває жорсткі вимоги до менеджера, його інтелекту, мислення, комунікативних навичок, творчого потенціалу в розв’язанні професійних завдань. Особливості сучасного суспільного життя потребують компетентних фахівців... докладніше


Экономический анализ конкурентоспособности полиграфического предприятия
Введение Для своей курсовой работы я выбрала тему «Пути повышения конкурентоспособности полиграфического предприятия». Я считаю эту тему актуальной, так как при создании своего полиграфического предприятия в первую очередь сталкиваешься... докладніше


Оцінка міжнародної конкурентоспроможності компанії Barilla Holding SpA
1. Загальна характеристика підприємства Профайл компанії Barilla Holding SpA Адреса:  Віа Монтова 166, 43100 Парма, Італія Teл.: +39 521 2621 Факс:  +39 521 270621 e-mail:     http://www.barillagroup.com Керівник:    Гідо... докладніше


Класифікація проектів, їх види
Вступ Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, пов’язаних ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлених і направлених на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність розв’язання... докладніше


Конкурентоспроможність поліграфічного підприємства
У статті розглянуто сутність та особливості здійснення управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування планування конкурентоспроможності, що забезпечить стійкість позицій та конкурентних переваг поліграфічних підприємств на ринку. Ключові слова:   ... докладніше


Електронна комерція як складова електронного бізнесу
1. Види поширених електронних фінансових послуг Відповідно до особливостей організації бізнес-процесів електронні фінансові послуги класифікують за відповідними напрямами (рис. 1). Послуги для організації е-комерції в мережі Інтернет — послуги... докладніше


Система стандартизації в Україні та за кордоном
Вступ Актуальність теми. В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи.... докладніше


Підприємництво в контексті сучасних теорій: еволюція поглядів
Вступ Актуальність теми. Перехідний стан економіки України актуалізував проблему підприємництва. Адже досвід реформ привів нас до розуміння того, що основним чинником динамізму ринкового господарства, його високої здатності змінюватися, є... докладніше


Суть і характеристики фінансових ризиків, шляхи їх зниження
Вступ Актуальність теми. На сьогодні у вітчизняній економічній теорії та практиці немає єдиного підходу до визначення сутності фінансових ризиків, їх класифікації та особливостей прояву. Подальше дослідження цих питань, а... докладніше


Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту
1. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту. Характеристика 4 фаз циклу: стартової, підготовки, реалізації та завершення Необхідність використання механізму управління бізнес-процесами — ВРМ (Business process management) у... докладніше


Сучасні концепції бізнесу. Аутсорсинг
Вступ Актуальність теми. В умовах розвитку ринкової конкуренції, яка ускладнюється наслідками світової економічної кризи, кожний суб’єкт змушений займатися пошуками нових форм і методів ведення бізнесу, оптимізації управлінської системи, економії... докладніше


Основні види посередницьких операцій
Вступ Трансформування української економіки та входження її до світового співтовариства вимагає впровадження нових видів діяльності, одним з яких є посередництво. У ринковому середовищі посередник відіграє важливу роль у взаємодії... докладніше


Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства
Вступ В умовах ринкової економіки одним із пріоритетів державної політики є оздоровлення господарського середовища. Від діяльності держави за цим напрямом залежить, насамперед, поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного іміджу країни Наприклад,... докладніше


Сучасні економічні підходи до визначення та використання ресурсної бази підприємств
Вступ Актуальність теми дослідження. Для України сьогодні актуальними є створення умов для розвитку економічно ефективних промислових виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, активізації інвестування в реальний сектор економіки та подолання... докладніше


Класифікація та поведінка витрат (релевантних, постійних і змінних, прямих і непрямих)
Вступ В умовах ринку на кінцевий результат діяльності підприємства має система класифікації витрат за різними ознаками та критеріями, оскільки класифікація витрат має важливе значення при їх плануванні, контролі, регулюванні... докладніше


Приклади зв’язків з громадськістю у агропромисловому комплексі
Однією з найважливіших галузей національного господарства є сільське господарство, яке виготовляє 90-95% продовольчої продукції, що споживається населенням, та 50-55% сировини для промисловості. За останні 10 років сільське господарство України... докладніше


Економічна безпека підприємства
Вступ Актуальність дослідження. Сьогодні економіка відіграє ключову роль в забезпеченні безпеки держави від внутрішніх та зовнішніх загроз та формування ефективної державної політики щодо подолання соціально-економічної кризи в умовах посилення... докладніше


Розвиток підприємництва та людського ресурсу в Україні
Актуальність теми зумовлена розвитком підприємництва як гарантії становлення ринкових відносин, оскільки малі підприємства гнучко реагують на зміну попиту, прагнуть до заповнення ринкових ніш, сприяють підвищенню рівня ВВП країни, забезпечують... докладніше


Модернізація системи економічної безпеки комерційного банку з використанням скорингу
Актуальність теми дослідження. Важливою складовою національної економіки є банківська система. Від її стану залежить стабільне функціонування та розвиток усіх вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. Забезпечення економічної безпеки вітчизняних комерційних банків... докладніше


Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
Актуальність теми. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки, визначене як стратегічна мета розвитку України (Закон України «Про основи національної безпеки України»), вимагає неординарних новаторських рішень, розвитку високорентабельних інтелектоємних виробництв, широкого впровадження... докладніше


Управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі
Актуальність теми. Активізація інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовій економічній системі, динамічні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємств роздрібної торгівлі, необхідність оновлення економіки після глибокої кризи зумовили появу нових... докладніше


Загальна характеристика та особливості малого підприємництва
Вступ Підприємницьке середовище кожної країни базується на трьох основоположних елементах: малий, середній та великий бізнес. Від їх стану та характеру взаємодії залежить рівень розвитку економіки країни. Ці елементи присутні... докладніше


Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні. Теорія і практика
ВСТУП Актуальність дослідження. В Україні відбувається процес формування економічних відносин, в яких важливу роль відіграє підприємницька діяльність (підприємництво), що складає значну питому вагу в господарської діяльності. У ст. 42... докладніше


Внутрішньополітична ситуація і безпека бізнесу в Україні
Вступ У ринкових умовах підприємницький сектор України переживає дуже складний період з недостатньо прогнозованими і недосконалими шляхами свого розвитку, тому питання забезпечення безпеки підприємництва та бізнесу в таких умовах... докладніше


Організація спільної підприємницької діяльності з іноземними партнерами
Вступ Актуальність. Одним із пріоритетних напрямів економічної політики нашої держави є залучення в національну економіку іноземних інвестицій. Активне включення України в сферу міжнародного бізнесу, зокрема, дало б можливість малим... докладніше


Гіпотеза сигналізування як детермінанти фінансової поведінки підприємця
Вступ Ринкова економіка неможлива без підприємництва – форми господарювання, котра позитивно впливає на соціально‑економічний розвиток суспільства саме через забезпечення зайнятості та добробуту значної частини населення. Тобто підприємницький сектор є... докладніше


Вплив логістики на підвищення конкурентоспроможності підприємства
Вступ Розвиток та загострення конкуренції в Україні примушують підприємства все більше уваги приділяти  побудові   ефективної  системи  логістики,   що  дає  змогу  досягти  промисловим підприємствам відповідного рівня конкурентоспроможності. Використання українськими підприємствами... докладніше


Неткані текстильні матеріали. Штучне хутро, килимові вироби
Вступ В умовах ринкової економіки вся діяльність суб’єктів ринку здійснюється навколо товару. Товар — основна фігура, індикатор економічної сили і активності виробника. Від того, який товар пропонується споживачу, залежить... докладніше


Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу
Вступ Науково-технічний прогрес — єдиний, взаємообумовлений, поступальний розвиток науки й техніки, основа соціального прогресу. Науково-технічний прогрес як соціально-економічне явище суспільного розвитку характеризується корінними перетвореннями науки, техніки й виробництва, суть... докладніше


ТОП-100 найбільш привабливих професій в Україні у близькій та середній перспективах
Орієнтація України на вступ до ЄС, приєднання до Болонського процесу, членство в СОТ, визнання її як країни з ринковою економікою – все це потребує адаптації більшості сегментів життєдіяльності суспільства,... докладніше


Загальні положення і класифікація засобів забезпечення безпеки підприємства
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної різноманітності. Абсолютна підтримка державою якоїсь форми господарювання чи бізнесу не допускається. Кожен суб’єкт має право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена... докладніше


Організаційно-правові форми об’єднань підприємств
Вступ Основні  засади  ринкової  економіки  передбачають  повну  господарську  самостійність  підприємств  і  організацій, що  функціонують  у  народному  господарстві, вступаючи  при  цьому  в  різноманітні  виробничі, господарські  та  інші  зв’язки. Всі  ці ... докладніше


Формування системи управління ризиками на підприємстві
Вступ Господарська  діяльність  будь-якого  підприємства  пов`язана   з  великою  кількістю  ризиків,  ступінь  впливу  яких   на  результат  діяльності  підприємства   є  досить  високим.  Ризики  мають  об`єктивну  основу  через   невизначеність  зовнішнього  середовища   по ... докладніше


Комплексний аналіз зовнішнього оточення підприємства
Вступ В умовах світової фінансової кризи стратегічний аналіз зовнішнього середовища набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і напрям розвитку зовнішнього середовища певною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризи... докладніше


Глобалізація виробництва та рівень заробітної плати
Вступ Актуальність теми. Оплата праці є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і соціальної політики держави, інтегральним показником якості та результативності реформ. Оплата праці як багатоаспектна категорія... докладніше


Оцінка втрати від неефективного управління персоналом підприємства
Вступ У зв’язку з тим, що людські ресурси в ринковій економіці отримують значення стратегічного чинника успіху підприємства, управління персоналом (кадрами) повинне зводитися не до забезпечення допоміжної функції в організаційному... докладніше


Український потенціал у структурі економічного потенціалу підприємства
Вступ Актуальність теми. Дослідженням економічного потенціалу підприємства займалися такі видатні вчені, як Абалкін Л.І., Авдєєнко В.М., Білоусов Р.А., Волкова О.М., Горбунов Е.П., Ігнотовський П.А., Євдокімов Ф.І., Клейнер Г.Б., Ковальов... докладніше


Теорія часової структури процентних ставок
Вступ Фінансові зобов’язання з різними термінами обігу, як правило, характеризуються різними ставками доходу. Існують теорії, що пояснюють відмінності у структурі відсоткових ставок у часі. Так, за теорією інфляційних очікувань,... докладніше


Стратегия предприятия, их типы и цели
1. Стратегии для лидеров в отрасли Многие отрасли бизнеса возглавляют общепризнанные компании-лидеры, захватившие в свои руки самые большие куски общего пирога соответствующего рынка. Такие компании обычно подают пример конкурентам,... докладніше


Становление прогнозирования в зарубежных странах
1. Становление прогнозирования в зарубежных странах Разработки в области экономического прогнозирования в зарубежных странах возникли в последней четверти XIX в. Они были связаны с попытками исследователей выявить будущие тенденции... докладніше


Особливі вимоги щодо здійснення посередницької діяльності в Україні
На сьогодні можна з упевненістю зазначити, що з кожним роком зростає необхідність у страхуванні — як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Свідченням цього є постійне збільшення... докладніше


Оцінка та облік виробничих запасів підприємства
ВСТУП 1. Економічний зміст та сутність виробничих запасів 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку виробничих запасів 3. Організаційно-економічна характеристика ПП «ВАЛ» 4.Організація обліку виробничих... докладніше


Організація роботи аптек
Зміст 1. Контроль лікарських форм, виготовлених в аптеці 2. Тарифи на індивідуальне та серійне виготовлення лікарських засобів Список використаної літератури 1. Контроль лікарських форм, виготовлених в аптеці Охарактеризуємо окремі... докладніше


Формування „корпоративного духу” організації
Зміст Вступ 1. Формування „корпоративного духу” організації як джерело її стабільного розвитку 2. Методи „дослідження дією” організаційного розвитку Висновки Список використаних джерел Вступ Останнім часом питання корпоративної культури, особливо... докладніше


Поняття і визначення рівня якості продукції та послуг
Вступ 1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг 2. Економічний зміст визначення рівня якості продукції Висновки Список використаних джерел Вступ Конкурентна боротьба має наслідком те, що з... докладніше


Зовнішньо і внутрішньо-системні функції економічного аналізу
Вступ Мета економічного аналізу як функції управління на основі системи об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх та внутрішніх факторів, що характеризують соціально-економічні явища й господарські процеси, які знаходяться, в тих чи... докладніше


Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії
Вступ 1. Етапи розроблення стратегії підприємства 2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії Висновки Список використаних джерел Вступ Особливість сучасного підходу до процесу формування інноваційних... докладніше


Організація і технологія торговельної діяльності
Зміст 1. Організація процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах самообслуговування 2. Шляхи розвитку виробництва тари в Україні, скорочення витрат і втрат тари 3. Дослідження Список використаної літератури... докладніше


Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ
ВСТУП 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з податками і платежами 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4. Організація обліку розрахунків з бюджетом на підприємстві 5. Бухгалтерський... докладніше


Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії
Вступ 1. Роль інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства при стратегічному управлінні 2. Внутрішній аналіз підприємства, поняття та основні компоненти 3. Зовнішній аналіз як етап процесу формування стратегії... докладніше


Сучасна концепція управління якістю проекту
Вступ 1. Загальне поняття управління якістю проекту 2. Планування якості 3. Забезпечення якості 4. Контроль якості проекту 5. Міжнародний досвід забезпечення якості медичної допомоги: перспективи в Україні Висновки Список... докладніше


Організація виробничого процесу на підприємстві
Вступ Розділ 1. Теоретично-методологічні основи організації виробничого процесу 1.1. Виробничий процес та його структура. Виробничий цикл 1.2. Характеристика типів виробництва 1.3. Виробнича структура та інфраструктура підприємства 1.4. Методи організації... докладніше


Аналіз та оцінка фінансово-господарського стану підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБ`ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Економічна сутність та класифікація товарів 1.2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГВП «ЗОРЯ» 2.1. Особливості... докладніше


Аналіз витрат виробництва і формування фінансової діяльності підприємства
Розділ 1. Теоретичні основи формування та управління структурою витрат виробництва 1.1. Сутність, класифікація витрат виробництва 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат виробництва 1.3. Роль калькулювання собівартості в управлінні витратами 1.4. Аналіз... докладніше


Аналіз формування та розподілу прибутку на підприємстві
Зміст Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування, використання та розподілу прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі 1.2. Економічний механізм визначення, формування... докладніше


Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів
Зміст 1. Поняття універмагу як об’єкту роздрібної торгівлі 2. Асортиментна політика універмагів 3. Особливості ціноутворення 4. Стратегія розміщення універмагів 5. Конкурентні стратегії та сучасний стан конкуренції універмагів Список використаної... докладніше


Предмет, метод і задачі курсу «Економіка підприємства»
Вступ Економіка – це наука про те, як суспільство використовує визначені, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів (послуг) і розподіляє їх серед різних груп людей. Тому економіка підприємства –... докладніше


Технологія розробки стратегічних рішень
Вступ Рішення, що приймаються підприємством у напрямку зовнішньоекономічної діяльності, можуть мати стратегічний і оперативний характер. До найбільш важливих стратегічних рішень, що визначають всі подальші дії підприємства, належать рішення про... докладніше


Нормативно-правова інформація для економічного аналізу
Вступ Економічний аналіз є прикладною економічною наукою та практичною діяльністю з відповідними системоутворюючими ознаками. Економічний аналіз як прикладна функціональна наука тісно взаємопов’язана із практикою: вивчає, розробляє, удосконалює методи отримання,... докладніше


Управління витратами на підприємстві
Вступ Ефективність функціонування підприємства залежить від ефективного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної системи управління витратами, особливо в галузі зв’язку. Перевагами впровадження такої системи... докладніше


Поняття та суть безпеки бізнесу як стану захищеності від протиправної діяльності
Вступ На сьогоднішній день не існує чітко визначеного поняття економічної безпеки підприємництва. На нашу думку, найбільш вдалим визначенням безпеки підприємництва є «сукупність організаційно-правових, технічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших... докладніше


Сімейні підприємства
Вступ Сьогодні сімейний бізнес вважають ще не достатньо розпізнаною формою власності, але в той же час він є достатньо поширеним – від невеличких сімейних крамничок до потужних бізнес-гігантів, таких... докладніше


Планування технічного розвитку на підприємствах зв’язку
Вступ В умовах функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки, посилення ролі та значення людського капіталу, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій гостро виникла потреба розробки, удосконалення та застосування технічного розвитку, який в... докладніше


Визначення ключових факторів успіху (конкурентних переваг) підприємства
Вступ У ринковій економіці будь-яке підприємство функціонує в певному конкурентному середовищі, а тому бере участь у конкурентній боротьбі. Роль конкурентного середовища у загальному розвитку ринкової економіки і його вплив... докладніше


Помилки та шахрайства в аудиті
Вступ 1. Проблема помилки та шахрайства в аудиті в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях 2. Причини виникнення помилок та їх наслідки 3. Шахрайство 4. Аудиторський ризик та відповідальність 5. Оцінювання... докладніше


Оптимальний план виробництва для конкретних випадків технологій
Зміст Вступ 1. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції 2. Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції Висновки Список використаної літератури... докладніше


Напрями зростання підприємства
Зміст 1. Яку з концепцій управління маркетингу використовує ваше підприємство? Поясніть, чому 2. Охарактеризувати склад маркетингового середовища вашого підприємства 3. Визначити сильні та слабкі сторони підприємства 4. Побудувати «дерево... докладніше


Санітарно-гігієнічний та охоронний режими
Зміст 1. Розкрийте типо-видову структуру довідкового апарату 2. Охарактеризуйте санітарно-гігієнічний та охоронний режими 3. Як здійснюється тематичний запит? 1. Розкрийте типо-видову структуру довідкового апарату Серед виробничих підрозділів архіву головним... докладніше


Особливості формування лінійно-функціональних дивізіональних організаційних структур служб логістики
Вступ У науковій і практичній літературі визначенню ефективності функціонування організаційних структур управління підприємств (ОСУ) приділено не достатньо уваги. Це пояснюється відсутністю методичних підходів до визначення оптимальності і ефективності організаційних... докладніше


Основи підприємницької та управлінської діяльності
1. Роль підприємництва в Україні. Поняття “підприємець” Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній,... докладніше


Загальні технології харчових виробництв
1. Види і сорти патоки. Принципова схема виробництва патоки. Призначення основних технологічних операцій Патока — це густий, тягучий солодкий продукт, одержуваний оцукрювання (гідролізом) крохмалю (головним чином картопляного і маїсового)... докладніше


Стратегія мінімізації витрат підприємства
Вступ Оскільки витрати є головним обмежувачем прибутку і одночасно головним фактором, що впливає на обсяг пропозиції, то при здійсненні управлінської діяльності керівництву необхідно провести детальний аналіз вже наявних витрат,... докладніше


Галузева специфіка аналізу прибутковості підприємства
Вступ Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною... докладніше


Сутність і функції підприємництва
Вступ Підприємництво — це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний... докладніше


Товар і його властивості
Вступ Актуальність теми. Особливістю економіки XXІ століття є надвиробництво товарів і запекла боротьба за споживача. Від перемоги в цій боротьбі залежить життєздатність підприємства. Сьогодні назріла необхідність розуміння глибинних мотивів... докладніше


Бізнес-план як інструмент розвитку підприємницької діяльності
1. Концепція (основна ідея) бізнесу Будь-яке підприємство (бізнес) можна представити як систему або сукупність бізнес-процесів, де на виході – грошові засоби. Аналіз бізнес-процесів дозволяє виявити, що на вході і... докладніше


Оцінка конкурентоспроможності
Вступ Показник конкурентоспроможності продукції — один із найважливіших показників, що комплексно оцінює характеристики продукції та може служити основою для виходу підприємства з даною продукцією на нові ринки. Правильна оцінка... докладніше


Організація адміністративної діяльності в системі управління промисловим підприємством
Вступ Адміністрація підприємства — це специфічна частина трудового колективу, яка здійснює управління в процесі професійної діяльності. її природа подвійна: з одного боку, через неї забезпечується участь підприємства як суб’єкта... докладніше


Особливості організації матеріально — технічного постачання
Зміст Вступ 1. Технічні засоби управління: види, призначення 2. Система матеріально-технічного забезпечення 3. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва Висновки Список використаної літератури Вступ Для правильної організації матеріально-технічного забезпечення працівникам відповідного... докладніше


Аудит системи інформаційної безпеки
Вступ Аудит інформаційної безпеки — це системний процес отримання об’єктивних якісних та кількісних оцінок поточного стану інформаційної системи відповідно до критеріїв інформаційної безпеки з метою підвищення ефективності і рентабельності... докладніше


Організація виробництва в ресторанному бізнесі
1. Характеристика факторів якості обслуговування У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання якості. Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх головних цілей. Історія розвитку різних готельних корпорацій... докладніше


Інституціональна структура економіки підприємства. Її вплив на попит в матеріально-технічних ресурсах та спосіб задоволення його
Вступ Функціонування ринкової економічної системи на макроекономічному рівні потребує залучення більших витрат, які за конкретних інституціональних рішень можуть виявлятися у зростанні чи зниженні величини ефективності. В економічній літературі трапляється... докладніше


Механізм державної реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи
Вступ 1. Механізм державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи 2. Види господарських товариств та їх характеристика 3. Урядові та неурядові організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні... докладніше


Управління виробничими запасами підприємства
Вступ Найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, є запаси — вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при... докладніше


Еволюція концепції логістики. Науково-методологічна база логістики
Вступ Логістика — досить нове для нас поняття: бібліотеки ще не виокремлюють її як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідомо, а вітчизняних літературних джерел на... докладніше


Вибір методів прогнозування в умовах використання інформаційних технологій
Вступ Система методів прогнозування формується через фіксацію можливих і структурованих за певними ознаками методів розробки прогнозів майбутнього стану того чи того суб’єкта господарювання. Залежно від джерел інформації, технології її... докладніше


Антикризисное управление предприятием
1. Научная эволюция. Теория антикризисного управления Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани... докладніше


Показники ефективності об’єднань підприємств
Вступ Досить часто необхідно приймати рішення про ведення діяльності як самостійного суб’єкта господарювання чи як учасника об’єднання. Актуальність об’єднань підприємств пояснюють тим, що в разі співпраці й ефективного використання... докладніше


Система стандартизації
Вступ В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи. Стандартизація є... докладніше


Розробка і аналіз реалізації проекту з використання засобів Microsoft Progekt, CPM, PERT
Вступ Системи автоматизації управління проектами – це програмні системи, що дозволяють автоматизувати одну або декілька складових управління проектами: складання календарного плану робіт, управління ресурсами, витратами, ризиками, якістю тощо. Зазвичай... докладніше


Існуючі системи експертизи
У практиці Торгово-промислової палати України розрізняють такі види експертиз: основну (первинну), додаткову, повторну, комплексну та контрольну. За останній час в Україні прийняті законодавчі акти, які регулюють проведення окремих експертиз.... докладніше


Морфологічний аналіз і синтез технічних рішень
Вступ На сьогодні технологічне передбачення набуває ролі найважливішої методології інноваційного і соціально-економічного розвитку сучасного суспільства як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей промисловості або... докладніше


Види підприємницьких планів
Вступ Планування — це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації у... докладніше


Завдання системи управління товарно-матеріальними запасами
В умовах конкуренції, що загострилася, серед заходів, за допомогою яких можна забезпечити раціоналізацію виробництва і удосконалити його технологію, слід виділити зниження тривалості виробничого циклу і часу зберігання запасів в... докладніше


Логістичне управління постачанням медичної техніки та товарів медичного призначення
Зміст Вступ 1. Основи логістичного управління постачанням медичною технікою та товарами медичного призначення 2. Принципи формування логістичного підходу. Концентрація вартості медичної техніки; концентрація ваги; здатність до пошкодження 3. Основні... докладніше


Формування і виконання прибутку туристичного підприємства
Вступ Актуальність теми. Туристична сфера виконує важливу роль у здійсненні завдань з розвитку вітчизняної економіки, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації. Україна має багаті туристичні... докладніше


Поняття проектних затрат
Вступ Традиційна схема фінансування проектів припускає, що позичальником найчастіше є замовник проекту. При цьому як забезпечення виступають його активи. Таким чином, замовник чи споживач результату проекту несе максимальний проектний... докладніше


Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища, як вимога до ефективного управління
Вступ Розвиток ринкових відносин в економіці України визначає для підприємств необхідність існування в умовах нестабільного, постійно змінюваного зовнішнього середовища. Ринок припускає конкуренцію, високий динамізм цін, різку зміну ситуації для... докладніше


Цінова політика підприємства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,... докладніше


Економічна сутність податків: визначення, характерні ознаки, призначення та форми прояву податкових платежів
Вступ Знання про податки є сегментом фінансової науки. Останніми роками в нашій країні стрімко зростає інтерес до результатів відповідних досліджень. Причин цьому, на наш погляд, як мінімум дві: В... докладніше


Шляхи покращання ефективності фінансової діяльності підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової діяльності підприємства 1.2. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансової діяльності підприємства 1.3. Методичні підходи... докладніше


Управління міжнародними проектами
1. Стратегія контрактної діяльності при реалізації міжнародних проектів: переваги, недоліки В умовах ринкової економіки контракт є основою взаємовідносин для всіх сторін, які приймають участь в проекті. Контрактна стадія відкриває... докладніше


Методи планування поточних витрат підприємства
1. Методи планування поточних витрат підприємства. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами Головною метою підприємства в ринкових умовах є підвищення конкурентоспроможності виробництва та досягнення максимального прибутку, величина якого визначається як... докладніше


Бізнес-план, розробка та складання виробничого плану
1. Резюме Виробництво меблів на сьогоднішній момент є перспективним і, на відміну від інших виробництв, дохідною справою. Така послуга, як «Виробництво меблів на замовлення», що виникло в Росії недавно,... докладніше


Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту в сучасних умовах діяльності українських підприємств
Вступ Управлінська діяльність — один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів,... докладніше


Маркетингові дослідження на етапі виходу на зарубіжний ринок (на прикладі ТОВ «Клуб сиру»)
Вступ Актуальність теми. Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до виходу підприємств на зовнішні ринки та формування ефективної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю посилила інтерес до удосконалення досвіду в... докладніше


Комплексні системи управління якістю продукції: переваги та недоліки
1. Комплексні системи управління якістю продукції: переваги та недоліки Проблема підвищення якості продукції у сучасному світі є надзвичайно актуальною, її успішне вирішення справляє значний вплив на економічне і соціальне... докладніше


Управління якістю на підприємстві: системи управління
1. Особливості формування та розвитку систем управління якістю на території СНД Поштовхом до створення міжнародних стандартів цієї серії можна вважати значне підвищення вимог споживачів до якості продукції. Ці вимоги... докладніше


Удосконалення управління потенціалом підприємства
Вступ У процесі здійснення соціально-економічних ринкових перетворень, питання формування конкурентного середовища та вдосконалення обґрунтування стратегії формування потенціалу підприємства набули особливої актуальності. Проблеми визначення економічної суті потенціалу підприємства та шляхів... докладніше


Стратегічне управління підприємством
1. Аналіз можливих варіантів стратегічного плану Розробляючи систему стратегічного планування, кожне підприємство обирає для себе найприйнятнішу схему, яка, з одного боку, являє собою перелік необхідних формальних процедур, для виконання... докладніше


Теоретичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Вступ У сучасних умовах трансформації України, коли продовжує відбуватися реформування всіх сфер національної економіки конкурентоспроможність потенціалу підприємства є важливою характеристикою та показником розвитку промислового виробництва. Особливості конкурентоспроможності потенціалу підприємства... докладніше


Роль управління каналами збуту у процесі формування комплексу маркетингу
Вступ Актуальність теми. Торгівельна діяльність – важлива ланка господарчого комплексу, що дає істотний внесок у національний та внутрішній валовий продукт країни та, зв’язуючи виробництво з покупцем, впливає на попит... докладніше


Нормативно-правова основа формування та реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики
Вступ 1. Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної та науково-технічної діяльності 2. Формування національної інноваційної системи України Висновки Список використаних джерел Вступ Вихідні правові передумови державної інноваційної політики закладено в Конституції... докладніше


Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 4 1.1. Підходи до стандартизації фізичних бар’єрів на підприємстві 4 1.2. Характеристика та складові економічної безпеки фірми 10... докладніше


Еволюція розвитку бізнесу та підприємництва. Теорії підприємництва
Вступ Історичний розвиток підприємництва та бізнесу Аналіз проблеми підприємництва в курсах політичної економії, макро- та мікроекономіки Висновки Список використаної літератури Вступ Перехідний стан економіки України актуалізував проблему підприємництва. Адже... докладніше


Логістика господарських зв’язків підприємства
Вступ Необхідність застосування логістики промисловими підприємствами Особливості формування логістичних зв’язків на підприємстві Висновки Список використаної літератури Вступ Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження.... докладніше


Механізм реалізації стратегічного плану
Вступ Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку підприємства Розробка і реалізація стратегічного плану Особливості реалізації стратегічних планів на підприємствах Висновки Список використаної літератури Вступ Розробляючи... докладніше


Мотиваційний потенціал керівника, як чинник підвищення ефективності управління персоналом
Вступ Економічні перетворення в нашій країні не будуть успішними, якщо докорінним чином не буде змінена система управління на промислових підприємствах, а саме, управління персоналом. Адже, підприємство, як роботодавець, повинно... докладніше


Принципи стратегічної діяльності підприємства
Вступ Принципи стратегічного планування Бар’єри стратегічного планування Подолання бар’єрів Висновки Список використаних джерел  Вступ  Практика процвітаючих підприємств доводить, що розробка стратегій, як правило, завершується формуванням більш або менш обгрунтованих... докладніше


Стратегічна гнучкість та вразливість підприємства
Вступ Основні напрямки стратегічної програми підприємства Стратегічна вразливість підприємства Синергізм в системі управління стратегічною гнучкістю підприємства Висновки Список використаних джерел Вступ Аналізуючи складну економічну ситуацію в країні, слід зазначити,... докладніше


Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Вступ Успішна комерційна діяльність фірми залежить від організації маркетингу. Це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою отримання... докладніше


Процес оцінки фінансової діяльності підприємства
ВСТУП Актуальність.  Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого... докладніше