Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Документознавство, діловодство

Засоби документування процесуальних дій та доказове значення результатів їх застосування
Розслідування є інформаційно-пізнавальним процесом, який відбувається в умовах і межах визначених КПК України. Дана діяльність супроводжується провадженням процесуальних дій, документування яких відбувається у відповідних протоколах. Протокол є обов‘язковим засобом... докладніше


Вимоги та особливості документації обліку основного складу
ВСТУП Актуальність теми. Документація з особового складу характеризує правові, трудові та службові відносини окремої особи з установою. Досить широке використання документації з особового складу та наявність помилок при оформленні... докладніше


Класифікація обліково-бухгалтерської документації підприємств
ВСТУП Актуальність теми. Управлінська діяльність знаходить своє відображення у документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі, облікові тощо. Найхарактерніше для усіх документів те, що вони... докладніше


Формування та використання фондів навчальної літератури на прикладі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


Електронний документообіг. Проблеми запровадження та перспективи розвитку
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. На рівні... докладніше


Організація і документація бібліотеки
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється... докладніше


Форми організування роботи з документами. Порядок реєстрації документів за допомогою ПК
ВСТУП Актуальність теми. Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації роботи з ними. Основними функціями документів є інформаційна, соціальна, комунікаційна, культурна, облікова, правова, джерело історії... докладніше


Идентификация и эмпатия как механизмы межличностного восприятия в деловом общении
В ситуациях межличностного взаимодействия требуется не просто категоризация воспринимаемого, но и глубокое понимание партнера по общению: его актуального, эмоционального состояния, намерений, отношения к нам для установления доверительных отношений в... докладніше


Нормативное регулирование документов и делопроизводства
Введение Управление  организацией, предоставляющей юридические услуги, а это, прежде всего, составление и оформление документа, требует широкого круга знаний о системе информации в организации,  понимания всего цикла работ по оформлению... докладніше


Наддніпрянські видання початку ХХ століття( «Хлібороб», «Громадська думка», «Рада, «Село», «Засів», «Слово», Дніпрові хвили » та ін. як джерело українського життя
Вступ Актуальність теми. З початком першої російської революції 1905-1907 рр. посилились надії на вільний національний розвиток і національне самовизначення українців. Українські землі тривалий час перебували під владою іноземних держав,... докладніше


Професійна культура документознавця
Вступ Актуальність теми дослідження. Зміни у політичній, економічній та соціальній сферах життя України, її інтеграція у європейське співтовариство, впровадження новітніх технологій зумовлюють необхідність реформування й удоско­налення всіх напрямів інформаційного... докладніше


Правові засади організації діловодства в Україні
Вступ Актуальність теми. На тлі актуалізації змісту документознавства і документології, ініційованої представниками різних наук, вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, особливе значення має гносеологічне відкриття природи науки. Це спонукає до... докладніше


Сучасні педагогічні періодичні видання України
Вступ Актуальність теми. Визначальну роль у процесі наукової комунікації відіграють періодичні видання, яким надається перевага в науковому співтоваристві тому, що публікація в журналі дозволяє вченому брати участь у наукових... докладніше


Поняття та сутність документу, його основні функції, ознаки та реквізити
1. Поняття та сутність документу, його основні функції та ознаки Документ (від латин. documentus — спосіб доказу) — це матеріальний об’єкт (носій), що містить певну інформацію, оформлений у визначеному... докладніше


Зміст і значення технічної документації в процесі створення нових продуктів (послуг)
Вступ Актуальність теми. Своєчасна розробка проектно-кошторисної документації суттєво прискорює інвестиційний процес. Проект будівництва, реконструкції або технічного переозброєння звичайно складається з комплексу технічної документації (креслень, технологічних, конструктивних та економічних обґрунтувань)... докладніше


Документування претензійної діяльності
Вступ Актуальність теми. За наявності дебіторської заборгованості, повернення якої викликає сумніви, бюджетна установа повинна вживати всіх можливих заходів для її стягнення (погашення). Щоб такі заходи в установі здійснювалися постійно... докладніше


Документи зовнішньоекономічної діяльності
Вступ Актуальність теми. Кожне підприємство, яке займається певною господарською діяльністю, здійснює ряд господарських операцій, що мають бути відображені в бухгалтерському обліку. Проте, щоб таке відображення було можливе, необхідна наявність... докладніше


Основні види організацій документів на малому підприємстві
1. Охарактеризуйте основні види організацій документів на малому підприємстві Традиційна система організації обліку на малих підприємствах неможлива, оскільки вона надто громіздка і трудомістка. Тому він повинен бути максимально скороченим... докладніше


Формування бібліотечних фондів публічних бібліотек
Вступ Актуальність теми. Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів. Це право забезпечується одержанням обов’язкових примірників книг, документів, інших... докладніше


Системи управління електронним документообігом
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-IV, його основні положення Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Дія... докладніше


Реквізити документа: поняття та основні вимоги
Вступ Актуальність теми. Під оформленням документів розуміється дотримання в ході їхнього складання, підготовки, передруку, узгодження, посвідчення, пересилання в управлінських апаратах установи, організацій і підприємств вимог, установлених у законодавчих актах... докладніше


Дослідження організації технологічних процесів діловодства
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі побудови інформаційного суспільства серед тенденцій розвитку електронної галузі виокремлюються ті, які пов’язані із активним використанням електронного середовища та формуванням систем електронних інформаційних ресурсів.... докладніше


Основні властивості СЕД (Система електронного документообігу)
Вступ Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. На рівні установи спеціальні... докладніше


Видавнича діяльність та загальна характеристика видавництв в Україні
Вступ Актуальність теми. Інформація на сьогодні є стратегічним продуктом. Здатність суспільства збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є однією з важливих передумов соціального та... докладніше


Электронные библиотеки: причины их возникновения, развитие и примеры
1. Причины возникновения электронных библиотек Первые шаги по созданию электронных библиотек были сделаны за рубежом в начале 1980-х годов. В 1992 году конференция Национального научного фонда США положила начало... докладніше


Бібліотечне краєзнавство
1. Зведений краєзнавчий каталог. Його функції і структура Як відомо, зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК) є головною частиною краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату (ДБА) обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ). Від його повноти... докладніше


Об’єкт бібліографії: дискусійні погляди щодо його визначення
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасні комунікаційні технології суттєво вплинули на розвиток бібліографічної інформації, яку можна розглядати у двох аспектах: першому – як складову інформаційної культури, другому – як науковий... докладніше


Анализ фонда библиотеки специальными методами
Введение Основная цель данного анализа – выявление соответствия имеющегося фонда информационным потребностям пользователей. Задачи анализа: выявление эффективности использования данной части книжного фонда; освобождение фонда от малоиспользуемой, устаревшей по содержанию,... докладніше


Редакторська підготовка текстів політичного спрямування для газетної періодики Кіровоградщини
Вступ Актуальність теми дослідження. Перші роки незалежності нашої держави внесли свої корективи у ситуацію на медіа-ринку України. Центральна преса перейшла під юрисдикцію Росії, у зв’язку з чим деякі газети... докладніше


Документний потік з документознавства на сторінках фахових періодичних видань за роки 1998-2008
Вступ Актуальність теми. Питання підготовки документознавців як фахівців з інформаційного забезпечення управління не залишаються поза увагою педагогічної науки і практики, активно досліджується проблема диверсифікації змісту освіти для сфери інформаційного... докладніше


Комунікативна функція документа
Вступ Актуальність теми. Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх... докладніше


Спеціалізація видавництв в Україні
Вступ Актуальність теми. На межі тисячоліть видавничо-поліграфічний сектор національних економік західних країн став одним із найприбутковіших у структурі галузей, які стрімко розвиваються. Незважаючи на всі суб’єктивні й об’єктивні труднощі,... докладніше


Структура та зміст тексту автореферату дисертації
Вступ Наукове дослідження — це цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює... докладніше


Діяльність Державної наукової установи «Книжкової палата України ім. Івана Федорова»
Вступ Актуальність теми. Для розвитку сучасної української науки книгознавства особливе значення має вивчення процесів опрацювання, систематизації та збереження різних видів документів. Саме вирішенню цієї проблеми і присвячено дану роботу.... докладніше


НАФ України як архівно-документальна система та об’єкт
Вступ Актуальність теми. Із відновленням державної незалежності України почався глибинний процес реформування архівної системи, визначальною рисою якого є її децентралізація, відкритість, перехід усіх ланок системи архівних установ на правові... докладніше


Нормативно-правова база функціонування документально-архівних систем (ДАС)
Вступ Кінець ХХ — початок ХХІ ст. характеризується значним піднесенням інформаційного чинника. Інформація розглядається не лише як певні дані, відомості, а як важливий стратегічний ресурс. Інформаційна діяльність, яка передбачає... докладніше


Національна архівна система: історія та структурно-функціональний аналіз
Вступ Складовою частиною архівознавства є історія архівної справи. Архівознавству об’єктивно притаманне прагнення до самопізнання, з’ясування власних джерел, оволодівання набутим досвідом, встановлення тенденцій свого розвитку. Все це обумовлює необхідність глибокого... докладніше


Програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки: здобутки та прорахунки архівного менеджменту
Вступ Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і... докладніше


Складання резюме — основні правила та зразки
Вступ Резюме – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу. Одним з основних завдань претендента є привернути увагу працедавця. Від цього як він... докладніше


Інформаційно-аналітичні документи Верховної Ради України
Вступ На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства – це інтенсивне... докладніше


Характеристика основних видів аналітичних документів
Вступ Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами: з одного боку... докладніше


Загальна методика підготовки інформаційно-аналітичних документів
Вступ Особливе місце серед вторинних документів належить оглядам. Необхідність оглядів як важливого виду наукових публікацій показана в чималій кількості робіт вчених різних галузей науки і спеціалістів, які працюють в... докладніше


Реферат як різновид вторинних документів
Вступ Одним із засобів підвищення інтенсивності навчання у вищому навчальному закладі є реферування. Ми поставили перед собою завдання розглянути поняття «реферування», зробити огляд засобів реферування, розмежувати реферування як засіб... докладніше


Книга — як вид видання. Роль і місце книги в соціальній комунікації
Вступ Актуальність теми. На початку XX ст. під впливом ідей бельгійського вченого Поля Отле книга стала об’єктом наукового вивчення вже у контексті спеціальної науки — книгознавства. Однак особливий інтерес... докладніше


Документний потік з документознавства на сторінках фахових періодичних видань за 2005-2008 роки
ВСТУП Актуальність теми. Вивчення документно- інформаційного потоку є важливим для наукового дослідження будь-якої проблеми. У всьому світі дослідження є самим важливим предметом, без знання якого неможливо визначити будь яку... докладніше


Витоки писемної фіксації інформації
Вступ Актуальність теми. Науковці, які досліджують історію винайдення писемності, стверджують, що прадавні писемні джерела є дуже далекими від високої прози або романтичної поезії. Виявляється, писемність була потрібна виключно для... докладніше


Основні етапи розвитку документознавства
Вступ Актуальність теми. Однією з важливих умов успішного розв’язання суперечливих питань теоретико–методологічного характеру властивих сучасному документознавству, є всебічне, раціонально вмотивоване дослідження історії науки. Питання щодо визначення документознавства та його... докладніше


Основні напрями діяльності референта
ВСТУП Сьогодні у організаціях і підприємствах різної організаційно-правовою форми є досить багато різновидів секретарської професії. Коло обов’язків різного секретарського персоналу дуже різнорідний. Оператор на телефоні у крупних організаціях приймає... докладніше


Документна система офісу (організації)
Вступ Удосконалення процесів державного управління, підвищення його економічності та ефективності безпосередньо пов’язані з документаційним забезпеченням управлінської діяльності державних органів різного рівня. У сучасних умовах система державного управління в Україні... докладніше


Структура та конструкційні особливості навчальних видань
Вступ Актуальність. Питання забезпечення навчального процесу навчальними виданнями, доопрацювання фахових програм і курсів, розроблення концепції викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу, що відповідає засадам вищої освіти, безперечно,  залишається надзвичайно актуальним. Навчальне... докладніше


Інформаційно-аналітична діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми дослідження. Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами:... докладніше


Впровадження електронних каталогів в бібліотеках України
Вступ У другій половині ХХ ст. головна парадигма інноваційного розвитку бібліотек, традиційно, була пов’язана зі сферою каталогізації: конверсії карткових каталогів у електронну форму та започаткування онлайнових бібліотечних каталогів. У... докладніше


Систематичні документні класифікації в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку
Вступ Актуальність теми. Класифікаційні системи відіграють важливу роль в організації інформаційного середовища як в межах однієї країни, так і в  світовому  масштабі.  Вони  є  механізмом  систематизації  документів, організації   систематичних  ... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин у суспільстві вплинуло  й на роботу бібліотек. Терміни ринкової економіки «менеджмент», «маркетинг», «фандрейзинг», «паблік рилейшнз», «імідж» стали звичними в бібліотечній лексиці й практичній... докладніше


Бібліотечний колектив як об’єкт управління
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється... докладніше


Застосування технологій аналітико-синтетичної переробки документів у системах електронного документообігу
Вступ Актуальність теми. При безсистемному впровадженні електронного документообігу на підприємствах, як правило, відбувається перенесення вже діючих на підприємстві технологій документообігу, але з використанням комп’ютерної техніки. А тому будь-які недоліки,... докладніше


Формування фондів обласних бібліотек для дітей
Вступ Актуальність теми. Людство за період свого інтелектуального розвитку виробило і сформулювало писані та неписані правила, кодекси, норми та принципи поведінки, функціонування гуманітарного співжиття, в тому числі й вимоги... докладніше


Історія діловодства та діловодчих служб — Бібліографічний опис
Вступ Особливим етапом розвитку українського документознавства стали 1990-2000-і роки. Розпад Радянського Союзу прямо й опосередковано зруйнував радянську модель організації та функціонування науки. За нових обставин відбувається потужний розвиток документознавства... докладніше


Редагування рекламних текстів
ПЛАН Вступ 1. Редактор і автор рекламного тексту 1.1.Особливості редагування текстів замовників-рекламодавців 1.2. Журналіст як автор рекламного тексту 1.3.Редагування копірайтерських текстів 2. Редакторський аналіз рекламних текстів 2.1.Критерії оцінки рекламних... докладніше


Класифікація інформаційних технологій
Вступ 1. Зміст поняття інформаційні технології 2. Класифікація інформаційних технологій Висновки Список використаних джерел Вступ Кінець двадцятого століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та... докладніше


Сучасний діловий документ та його особливості
Зміст 1. Сучасний діловий документ його особливості 2. Характеристика договору на готельне обслуговування 3. Напишіть лист у якому дякуєте за пропозицію підтверджуєте отримання Список використаних джерел 1. Сучасний діловий... докладніше


Перші пересувні бібліотеки
Зміст Вступ 1. Виникнення друкарства та перші друкарські пристрої 2. Перші пересувні бібліотеки та їх подальший розвиток Висновки Список використаної літератури Вступ Як відомо, друкування виливними рухомими літерами виникло... докладніше


Призначення документації з кадрів
Зміст Вступ 1. Організація кадрового діловодства 2. Робоче місце працівника кадрової служби 3. Призначенням документації з кадрів 4. Посадова інструкція начальника відділу кадрів Висновки Список використаних джерел Вступ Для... докладніше


Організація автоматизованої обробки письмової кореспонденції
Вступ 1. Основні етапи автоматизованої обробки кореспонденції 2. Автоматизований технологічний процес обробки письмової кореспонденції Висновки Список використаної літератури Вступ Аналіз виробничих процесів у системі поштового зв’язку показує, що найбільш... докладніше


Методологія та методи наукового дослідження
Вступ Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру.... докладніше


Навчальне видання та особливості його підготовки
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти книговидання навчальних видань 1.1. Організаційно-технологічний цикл видання підручника 1.2. Тенденції випуску навчальних і методичних видань для загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів 1.3. Системи... докладніше


Поняття доступу до архівних документів
Зміст 1. Охарактеризуйте поняття доступу до архівних документів 2. Охарактеризуйте температуру та вологість світлових режимів 3. Опишіть екзаменаційну роботу архіву Список використаних джерел 1. Охарактеризуйте поняття доступу до архівних... докладніше


Статистичні спостереження
Вступ Статистичне спостереження – перша стадія статистичного дослідження, від якої в значній мірі залежить якість проведення всього дослідження. Статистичне спостереження – планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових... докладніше


Характеристика, складання та оформлення документів
Зміст 1. Правила контролю виконання документів 2. Характеристика, складання та оформлення протоколів 3. Напишіть лист — відповідь. Список використаних джерел 1. Правила контролю виконання документів Контроль за виконанням документів... докладніше


Аналіз навчальної та наукової літератури
Зміст 1. Аналіз навчальної літератури 2. Аналіз наукової літератури Список використаних джерел 1. Аналіз навчальної літератури Дидактичне забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ є нині чи не найголовнішим завданням... докладніше


Внесок Поля Отле у розвиток документології
Вступ Наука про документ як сукупність знань про документ і документну діяльність через недостатню визначеність власного об'єкта, предмета, структури, законів, закономірностей, методів і понятійно-категоріального апарату є наукою, яка перебуває... докладніше


Документологічні ресурси в мережі Інтернет
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інформаційних документологічних Інтернет-ресурсів 1.1. Інтернет як організаційно-технологічна основа становлення інформаційного суспільства 1.2. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності Розділ... докладніше


Терміносистеми документології
Зміст Вступ Розділ 1. Поняття документа в терміносистемі документології 1.1. Історія виникнення терміна «документ» 1.2. Сутність поняття «документ» Розділ 2. Загальна характеристика основних видів інформаційних документів терміносистеми 2.1. Основні... докладніше


Основні положення методу системного підходу
Вступ При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме... докладніше


Історія нотного документа в Україні
1. Українські нотні видання на поч. ХХ ст. Національна нотовидавнича галузь почала формуватися ще задовго до здобуття Україною державної незалежності. Тому для повнішого розуміння її сучасного стану доцільно здійснити... докладніше


Дослідження системи документообігу установи та шляхи його удосконалення (На матеріалах деканату заочної форми АМУ)
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. В підвищенні... докладніше


Формування ділової стратегії інформаційної служби
Вступ За останні роки в Україні покращилась інформатизація суспільства, завдяки так званим інформаційним службам та агенціям, чисельність яких стрімко зростає. Інформація – це найцінніший товар, який може приносити гарний... докладніше


Книжкова торгівля та шляхи її розвитку
Зміст Вступ 1. Сучасний стан книжкової торгівлі в Україні 2. Суть та особливості організації роздрібної торгівлі книгами в Україні 3. Аналіз господарської діяльності ДАК «Укрвидавполіграфія» 4. Оцінка ефективності діяльності... докладніше


Зв`язок документології з іншими науками
Вступ Актуальність теми. Проблеми формування термінології сучасного документознавства, зокрема управлінського, також безпосередньо пов’язані з поняттями документних потоків та масивів. Документні потоки та масиви – це складні явища і визначити... докладніше


Вивчення облікових документів державного архіву
Зміст Вступ 1. Які основні облікові документи ведуть державні архіви? 2. Які допоміжні облікові документи ведуть державні архіви? 3. Документи для централізованого державного обліку документів НАФ Висновки Список використаних... докладніше


Тренінг в діловому спілкуванні
Вступ Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми ділового спілкування 1.1. Психологічний тренінг: поняття, принципи, цілі 1.2. Опис тренінгу 1.3. Характеристика ділового спілкування Розділ 2. Практична частина 2.1. Методика дослідження... докладніше


Документознавство і діловодство
1. Форми реєстрації документів в установі У практичній діяльності служби діловодства організацій використовують дві форми реєстрації документів — журнали реєстрації та реєстраційні картки. Журнальна форма реєстрації документів допускається в... докладніше


Чи можна виділити предмет і об´єкт риторики як окремі категорії науки
Зміст Вступ 1. Риторика як наука і мистецтво 2. Предмет, об'єкт, мета вивчення ділової риторики 3. Предмет і закони ораторського мистецтва Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “риторика” походить... докладніше


Аналіз терміну «Неопублікований документ»
Вступ 1. Сутність поняття «документ» 2. Властивості та ознаки документа 3. Неопублікований документ Висновки Список використаних джерел Вступ У документознавстві застосовується таке визначення документа: "Документ — це матеріальний об`єкт... докладніше


Історія документознавства
Вступ Актуальність теми. Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми.... докладніше


Спеціальне документознавство
Вступ 1. Структура документознавства 2. Спеціальне документознавство 3. Місце загального і спеціального документознавства серед інших наукових дисциплін Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є... докладніше


Види пошуку: тематичний, іменний, нумераційний, аналогів і правовий
Вступ 1. Джерела науково-технічної інформації 2. Зміст патентної інформації 3. Види патентного пошуку Висновки Список використаних джерел Вступ Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлених чи признаних... докладніше


Сутність поняття "документ"
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи існування поняття «документ» 1.1. Різні підходи в тлумаченні наукового терміну «документ» 1.2. Значення документів в управлінській діяльності 1.3. Функції та властивості документа Розділ... докладніше


Характеристика серії бібліографічних посібників на ПБУ «Українські письменники»
Вступ У сучасних умовах на особливу увагу дослідників заслуговують видання, покликані задовольнити інформаційні потреби широких кіл читачів. Це різноманітні довідники, насамперед ті, що скеровують подальшу самостійну роботу, адже подають... докладніше


Характеристика літопису книги
Вступ Інтенсивність книгодрукування в наш час вступила у протиріччя з фізичними можливостями людини в сприйнятті й переробці інформації. Починаючи з ХV ст., часу появи друкованої книги, до наших днів... докладніше


Складові довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як основи бібліографічної діяльності
Вступ Довідково-бібліографічний відділ здійснює інформаційне і довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу. Відділ проводить формування фонду відділу, ведення довідково-бібліографічного апарату. Важливою ланкою в роботі... докладніше


Характеристика системи “Літописів книжкової палати України”
Вступ Значний обсяг документного потоку, постійне збільшення якого обумовлено наростанням суспільного прогресу, ускладненням інформаційних потреб, вимагає обов’язкового вдосконалення   процесів   бібліографічного   опрацювання документів з урахуванням запитів суспільства на основі сучасних... докладніше


Бібліографічна інформація як базове поняття бібліографознавства
Вступ Бібліографічна інформація (БІ) – це інформація про твори друку, яка дозволяє стежити за літературно-документальним потоком, орієнтуватися в друкованій продукції, оперативно виявляти й відбирати для практичного використання конкретні публікації.... докладніше


Характеристика бібліотечного посібника Швецова-Водка. Вступ до бібліографії
Вступ Сучасний науковий підхід до вивчення бібліографічної діяльності передбачає знайомство студентів з основами бібліографознавства. Бібліографознавство — одна із спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку фахівців з книжкової справи та інформаційної... докладніше


Проблеми удосконалення довідкового апарату архівів
Вступ Фонди архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек—складова інформаційних ресурсів держави, якісні показники використання яких залежать від ступеню демократичності суспільства, з одного боку, і його наукового та технічного потенціалу... докладніше


Десяткова класифікація дью — нелвіл та її інформаційна структура
Вступ Потреба організації інформації в умовах електронного середовища змусила переглянути поняття «бібліотечно-бібліографічна класифікація». Варто нагадати, що ще у 1960-х рр. у зв’язку зі швидким розвитком наук, за яким не... докладніше


Міжнародне співробітництво в галузі каталогізації
Вступ Актуальність теми. Розвиток каталогізації, переведення її технології на сучасну інформаційну основу є життєво важливим фактором для національного бібліотекознавства, оскільки як суб’єкт документальних комунікацій вона значно впливає на виконання... докладніше


Методика створення аналітичного документа
Поняття про аналітичний документ. Коротка характеристика видів аналітичних документів. Методологія підготовки та створення аналітичних документів. Основні вимоги до складання інформаційно-аналітичних документів: структура, стиль викладення матеріалу тощо. Етапи і порядок... докладніше


Методи аналізу документів
Типи аналізу. Традиційний аналіз. Формалізований аналіз. Поняття про контент-аналіз. Основні процедури контент-аналізу. Типи інформаційних масивів та одиниць контент-аналізу. Примірна класифікація одиниць конвент-аналізу Методи аналізу документальних джерел поділяють на неформалізовані... докладніше


Розкрийте схему написання відгуку і рецензії на магістерську роботу
Зміст Вступ 1. Рецензування роботи 2. Відгук та рецензія на магістерську роботу Список використаних джерел Вступ Маґістерська кваліфікаційна робота є завершальним етапом підготовки фахівця, що полягає у самостійному виконанні... докладніше


Електронні форми інформаційних ресурсів та їх використання в державних бібліотеках України
Вступ 1. Електронні форми інформаційних ресурсів та їх використання в державних бібліотеках України 2. Сформулювати методику створення бібліографічного посібника Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі побудови інформаційного... докладніше


Дослідження в організаційній роботі вхідної та вихідної документації в установах
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти документообігу в установах 1.1. Організаційне забезпечення раціональної роботи з документами 1.2. Організація роботи з вхідними документами 1.3. Проходження вихідних документів 1.4. Контроль за... докладніше


Порівняльний аналіз загального діловодства й діловодства з кадрових питань
1. Порівняльний аналіз загального діловодства й діловодства з кадрових питань Загальне діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.... докладніше


Поль Отле і документаційна наука
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше


Проблеми голографічного захисту носіїв інформації, документів і товарів
Вступ Виробництво, підробка контрафактної продукції є суттєвою проблемою для держави, яка зашкоджує іміджу авторитетного товаровиробника, а споживання шкодить всім нам – споживачам. Підробляють алкогольні, безалкогольні напої, продукти харчування, лікарські... докладніше


Протокол студентських зборів
1. Складіть протокол студентських зборів Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються,... докладніше


Які основні продукти отримує наука
Вступ Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно пов´язано зі зростанням інтелекту людей. Ф. Енгельс писав, що спочатку праця, а потім разом з нею і мова стали двома найголовнішими... докладніше


Автоматизована класифікація документів
Вступ Актуальність теми. В XX ст. відкрилися можливості автоматизації широкого кола бібліотечних процесів (зокрема, обслуговування читачів) у зв’язку з розповсюдженням у країні зарубіжних персональних комп’ютерів, що мають в порівнянні... докладніше


Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
Вступ Актуальність теми. Для визначення ролі бібліотек у глобальній інформаційній інфраструктурі, яка зароджується, необхідно проаналізувати досягнення і прорахунки минулого, дослідити й відтворити цілісну картину розвитку інформаційних технологій, що застосовуються... докладніше


Джерела основного тексту та їх використання
Вступ Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну знакову природу... докладніше


Заяви, їх сутність та види заяв, особливості складання
Вступ Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень. До таких документів належать: особові... докладніше


Особисті офіційні документи
Вступ Актуальність теми. Оскільки діловодство, законодавство, дипломатичне службове спілкування ведеться в писемному вигляді, цей різновид мовлення передбачає продумування, монологічний характер викладу, прагнення до логічної впорядкованості тексту, до точної відповідності... докладніше


Єдина Державна система діловодства
1. Єдина Державна система діловодства Єдина державна система діловодства (ЄДСД) — це наукововпорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують процеси діловодства. Створенню ЄДСД передувало всебічному вивченню... докладніше


Апарат книги. Патентний документ. Патентна система в Україні та закордоном
1. Апарат книги Роботу з книгою треба розпочинати з ознайомлення з нею. Це дасть загальну уяву про основну тему та ідею книги, про особливості викладу матеріалу, стиль, сприятиме плануванню... докладніше


Теоретико-методологічні засади документознавства
Вступ Актуальність теми. Дисциплінарна організація сучасної науки основною структурною одиницею визначає наукову дисципліну, головними рисами якої є єдність дисциплінарного значення і способів дій з ними, загальний зміст спеціальної підготовки... докладніше


Бібліотечний маркетинг за рубежем
Вступ Актуальність дослідження. У сучасному світі змінилися подання про завдання бібліотек, їхньому місці в культурній, науковій, освітній і інформаційній інфраструктурі. До найважливішого завдання бібліотек в інформаційній цивілізації відносять забезпечення... докладніше


Структура документації систем управління якістю та порядок її розроблення
Оскільки відмінною рисою системи якості, яка відповідає вимогам стандартів ІСО серії 9000, є сувора документованість її побудови й функціонування, то документація має оформлятися за стандартною ієрархією (рис. 1). Будь-яка... докладніше


Перші друковані книги України
Вступ Прийшовши на українські землі із Заходу у другій половині XV століття і, потрапивши на благодатний грунт, друковане слово почало поступово утверджуватися, стаючи конкурентом рукописних книжок, а згодом і... докладніше


Керування документацією за кордоном
Зміст Вступ Розділ 1. Сутність та значущість діловодства 1.1. Нормативно-правове регулювання діловодства в Україні Розділ 2. Управління документацією за кордоном 2.1. Управління документацією в організаціях 2.2. Законодавче регулювання діловодства... докладніше


Дипломна робота: етапи наукового дослідження
Вступ 1. Вибір студентом теми дипломної роботи 2. Опрацювання літературних джерел 3. Складання плану роботи 4. Основні вимоги до оформлення дипломної роботи 5. Захист дипломних робіт 6. Відгук і... докладніше


Прохання директора — пошук коштів на ремонт. Відповідь чиновника містить обіцянку допомогти
Зміст 1. Складіть два документа, які відображають листування між директором школи та депутатом міської ради. Прохання директора — пошук коштів на ремонт. Відповідь чиновника містить обіцянку допомогти. 3 2.... докладніше


Електронне документування та обіг електронних документів
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти електронного документування 1.1. Запровадження системи електронного документообігу в Україні 1.2. Підходи до електронного документообігу Розділ 2. Аспекти формування оцінки безпеки ведення електронного документообігу 2.1.... докладніше


Офіційне видання: поняття, складання та вимоги
Вступ Поняття документа, його ознаки, властивості та функції 1.1.  Сутність поняття «документ» 1.2. Властивості та  ознаки документа 1.3. Функції документа 1.4. Підготовка до складання  документів Офіційне видання 2.1. Поняття... докладніше


Місце загального і спеціального документознавства серед інших наукових дисциплін
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше