Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Нові роботи

Держава та громадянське суспільство на шляху від свободи від… до свободи для кожного–багатьох–всіх
Нерсесян Г.А. здобувач кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» При кожному типі суспільного устрою сутність громадянина неодмінно змінюється (Аристотель). Цей вислів давньогрецького філософа залишається споконвічно вірним,... докладніше


Ставлення у суспільстві до осіб із інтелектуальною недостатністю
Мирвода К.Г. аспірант кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Актуальність. Для розбудови демократичної, соціальної держави та толерантного, гуманного суспільства дуже важливими є... докладніше


Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід
Мельниченко А.А. кандидат філософських наук, доцент, директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ» Мельниченко С.В. аспірантка та викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ» Бондаренко А.І. магістрантка 6-го курсу факультету... докладніше


Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту
Мазурик О. В. Кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Актуальність та постановка проблеми. Останнім часом соціальні мислителі все більше... докладніше


Социальное образование как значимый фактор общественного развития
Котова Л. Б. Заведующая кафедрой «Социальной работы», к.с.н.Филиал Российского государственного социального университета в г. Рузе Во все времена система образования являлась и является в настоящее время наиболее значимым фактором... докладніше


Ефективність соціальної реклами: постановка проблеми
Коваленко Я.Я. Магістранка 6 курсу факультету соціології і права НТУУ «КПІ» Феномен соціальної реклами полягає у тому, що вона одночасно — особливий вид рекламної комунікації та компонентом соціальної політики... докладніше


29 / 03 / 2024
Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації
Кириленко О.М. канд. соц.. наук, доцент Рівненський державний гуманітарний університет Актуальність проблеми. Фізичне виховання та спорт як основні елементи фізичної культури відіграють велику та зростаючу роль в житті суспільства.... докладніше


Глюкалізація: “GLOBAL VS. LOCAL або GLOCAL”
Богачев Р.М. канд. філос.н., доцент кафедри філософіїНТУУ “Київський політехнічний інститут” Сьогодення характеризується переходом від класичної до холічної парадигми мислення: «ціле більше, ніж сума частин», «думай глобально, а дій локально»... докладніше


Динамічна кореляційна модель електоратних уподобань виборців на прикладі виборів 2010 року
Селезньова Н.П. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики; Бондаренко М.А. магістрантка ФСП 6 курсуНТУУ «КПІ» Колись знаменитий Гаус сказав: «Математика — це цариця наук»; у наш час стало... докладніше


Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституціоналізації
Рибій О. В. здобувач ступеню кандидата наук, магістр політології Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В рамках інституціональних теорій, які сформували сучасну парадигму політичної... докладніше


Популярні роботи

Режим доступу до інформації
Вступ Актуальність теми. Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб... докладніше


Положення Роберта Даля на підтримку плюралістичної моделі демократії
Вступ Проблема демократії на її сучасному рівні — одна з головних в політології. Нині в західному світі їх багатоманітність, складність, безпосередня зумовленість політичною практикою, неоднаковість у різних країнах визначають... докладніше