Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Нові роботи

Дослідження зовнішнього соціального середовища діяльності підприємства
Постановка наукової проблеми. Розробка стратегії діяльності будь-якої організації — комерційної, суспільної, муніципальної — починається з аналізу зовнішнього соціального середовища. Від того, наскільки правильно він проведений, залежить успіх всіх інших... докладніше


Недержавні громадські організації як суб’єкт надання соціальної допомоги населенню
Складний період політичних та соціальних трансформацій, економічна нестабільність, які переживає сьогодні Україна, позначились на розвиткові нових форм участі громади у розв’язанні соціальних проблем. За сучасних економічних та політичних умов... докладніше


Дослідження професійно-комунікативної педагогічної діяльності у контексті менеджменту соціальної роботи
Постановка проблеми. Демократизація всіх сторін суспільства, активізація людського чинника в управлінні, вимагають іншого розуміння суті і структури тих видів діяльності, які мають справу з людьми. Практична значущість комунікації зросла,... докладніше


Соціальний феномен дітей-індиго, причини виникнення та особливості
Практичний досвід головних агентів соціалізації свідчить, що з кінця 80-х років ХХ століття з’явились нові покоління дітей та молоді, що виховувались в умовах жорстких соціальних змін та взаємодії. Соціальна... докладніше


Суспільна місія державних та громадських соціальних служб
Постановка проблеми. Проблеми становлення та функціонування організацій як однієї з форм впорядкування життєдіяльності соціальної системи в цілому та діяльності певних груп людей, спрямованої на досягнення їх групових та суспільно... докладніше


Суспільний ідеал: суть та класифікація
Світова соціологія багата на теорії, концепції, доктрини, думки щодо досконалої соціальної прийдешності, щодо перспектив розвитку суспільства. При цьому, для характеристики соціального майбуття використовуються різні терміни — модель, соціальна фантазія,... докладніше


Социально-воспитательный аспект призрения в России на рубеже XIX–XX вв.
В эпоху радикальных перемен повышается ответственность школы и других общественных институтов за содействие решению проблем человека, возникающих во взаимодействии с окружающим миром, по мере усвоения и принятия социальных ценностей,... докладніше


Проблеми соціальної адаптації людей з особливими потребами та шляхи їх вирішення
На сьогодні більшість людей з особливими потребами мають проблеми, пов’язані з належною соціальною адаптацією до життя в суспільстві та включенням в простір соціальної взаємодії. Насамперед це зумовлено тим, що... докладніше


Легітимність повсякденної культури в соціалізації як інституалізованої форми відтворення духовної безпеки
Сучасні кризові процеси в суспільному бутті вимагають пошуків нових галузей та шляхів, які здатні не тільки запроваджувати засоби раціонального осмислення соціальної реальності у її нових станах, але й попри... докладніше


Высшее образование для приемных родителей
Институт приемной семьи как юридической нормы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вводится в Российской Федерации с 1996 года в связи с принятием нового Семейного кодекса. Приемная... докладніше


Популярні роботи

Евроінтеграція не в країнах ЄС
Вступ Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. 28 лютого 1986 р. було підписано Єдиний Європейський... докладніше


Гуманітарна експертиза в навчальному закладі
Гуманізація освітньої сфери вимагає впровадження психологічної експертизи як засобу формування успішної кар’єри, модернізації навчально-виховного процесу, бо на перший план виступає показник розвитку особистості. Використання психологічної експертизи вирішує потребу реальної... докладніше