Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Актуальність теми. Забезпечення динамічного розвитку економіки України в сучасних умовах ринкових відносин безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності використання трудового потенціалу суб’єктами господарювання. Це обумовлено переосмисленням вагомості і ролі людського фактора в економічному зростанні та нарощуванні валового внутрішнього продукту як важливої умови макроекономічної стабільності, що є необхідним як для держави в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання зокрема.

Досягнення стратегічних конкурентних переваг, підвищення рівня інвестиційної привабливості та ділової репутації кожного підприємства можливе за умови ефективного використання його трудового потенціалу. Актуальність розв’язання окреслених проблем зростає за умов економічної нестабільності та кризових явищ, оскільки підприємства є основними наповнювачами державного і місцевих бюджетів, виконують важливу соціально-економічну функцію із забезпечення роботою працездатне населення держави.

Вагому роль у забезпеченні ефективного використання трудового потенціалу підприємств займає аналітична інформація, що передує прийняттю виважених та оптимальних рішень. Проте, недостатність інформаційного забезпечення аналізу використання трудового потенціалу підприємства обумовлює необхідність удосконалення теоретико-методологічних та організаційних засад економічного аналізу.

Проблеми аналізу використання трудових ресурсів підприємств досліджували вчені С. Б. Барнгольц, Л. В. Беззубко, О. М. Волкова,   Л. Т. Гіляровська, В. М. Івахненко, В. В. Ковальов, І. Д. Лазаришина,  М. М. Новікова, О. В. Олійник, Б. В. Прикін, К. І. Редченко, Л. Я. Тринька, В. К. Савчук, Г. В. Савицька, І. Д. Фаріон, М. Г. Чумаченко, С. І. Шкарабан, А. Д. Шеремет та ін. Аналізу використання трудових ресурсів і кадрового потенціалу торговельних підприємств присвячені роботи вчених   В. Є. Акулової, М. І. Баканова, Г. П. Борисова, А. С. Гордієнко, Б. В. Гриніва, П. П. Головешко, Є. В. Мниха та ін.

Віддаючи належне науковим працям учених з цієї проблематики, слід зазначити, що неповністю вирішені та залишаються дискусійними питання щодо комплексного аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств.

Необхідність удосконалення теоретичних, організаційних і методичних положень та розроблення практичних рекомендацій з аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельними підприємствами обумовлюють актуальність теми, мету, завдання та основні напрями дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного

банку України відповідно до планів науково-дослідних робіт за темою “Вплив процесів інтеграції на організацію обліку, аналізу, аудиту” (державний реєстраційний номер 0111U003782). У межах цієї теми автором проведені дослідження, пов’язані з організацією і методикою аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств торгівлі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних, організаційних і методичних положень та розроблення практичних рекомендацій з аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств. Досягнення мети дослідження обумовило потребу вирішення таких завдань:

– уточнити економічну суть трудового потенціалу підприємства як об’єкта економічного аналізу;

– систематизувати структурні компоненти трудового потенціалу підприємств з метою визначення ключових показників його кількісної та якісної оцінки;

– дати оцінку сучасного стану та ефективності використання трудового потенціалу торговельними підприємствами;

– визначити особливості діяльності торговельних підприємств та обґрунтувати їх вплив на організацію і методику аналізу ефективності використання ними трудового потенціалу;

– окреслити напрями вдосконалення організації поточного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства;

– обґрунтувати практичні рекомендації з удосконалення методичних засад поточного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства;

– удосконалити теоретико-методологічні підходи до організації і методики стратегічного аналізу використання трудового потенціалу торговельних підприємств;

– обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення методичних засад стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств, які відповідають сучасним вимогам управління.

Об’єктом дослідження є чинна система аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-методичні та практичні положення економічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та специфічні методи пізнання. У процесі дослідження застосовувались методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу, історичний та логічний підходи, наукова абстракція та аналогії – для обґрунтування теоретико-методлогічних засад аналізу трудового потенціалу; монографічний – для опису пропозицій автора з урахуванням результатів попередніх наукових досліджень; моделювання – для формалізованого опису причинно-наслідкових і функціональних зв’язків компонентів трудового потенціалу для належної

організації та методики аналізу; порівняння – для визначення динаміки показників аналізу; спостереження – для встановлення проблем і тенденцій у формуванні та використанні трудового потенціалу торговельних підприємств.

Інформаційну основу дослідження становлять: праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань використання трудового потенціалу; законодавчі та нормативні акти України; бухгалтерська та статистична звітність підприємств галузі; дані Державного комітету статистики; довідкові та інформаційні видання; Інтернет-ресурси та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням організаційно-методичних підходів до проведення економічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств.

У процесі дослідження отримано і винесено до захисту такі наукові результати:

 вперше:

– розроблено інтегральний показник аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств, який базується на трьох підходах (ресурсний, витратний і результатний), що дозволить підвищити рівень об’єктивності аналітичних оцінок і результативність управління трудовим потенціалом підприємства;

удосконалено:

– обґрунтування принципів організації аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства, що підвищує рівень функціональності аналітичної роботи;

– елементи та послідовність проведення поточного аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства, що полягає у визначенні основних етапів його проведення на підприємствах з урахуванням функціонального підходу та сприяє підвищенню рівня адаптації організації аналізу використання трудового потенціалу до організаційних структур цих підприємств і економії витрат на його проведення;

– методичні підходи до стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства в системі збалансованих показників із використанням відповідної моделі взаємозалежності індикаторів системи;

набули подальшого розвитку:

– визначення економічної сутності поняття „трудовий потенціал підприємства”, під яким слід розуміти граничну можливість досягнення вигід підприємства, що базується на синергетичному ефекті взаємодії кількісних та якісних компонентів трудового потенціалу його працівників;

– методичні підходи до порівняльного конкурентного аналізу використання трудового потенціалу торговельного підприємства на основі „Моделі індикаторів досягнення поставлених цілей” у критичному процесі „Формування та використання трудового потенціалу”, що підвищує ефективність стратегічно орієнтованих аналітичних досліджень для досягнення

конкурентних переваг підприємства в сучасному економічному середовищі;

– обґрунтування організаційних засад стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу на основі сформованих моделей функціональних пріоритетів організації стратегічного аналізу використання трудового потенціалу, що підвищує ефективність організації аналізу для потреб стратегічного менеджменту.

Практичне значення отриманих результатів полягає в уточненні та доповненні методик аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств, зокрема методики економічного аналізу трудового потенціалу торговельних підприємств за ресурсним, факторним і результатним підходами, а також в удосконаленні організації аналізу трудового потенціалу. Викладені в дисертації рекомендації та пропозиції щодо методики й організації аналізу ефективності використання трудового потенціалу впроваджені в діяльність підприємств торгівлі, що підтверджено відповідними довідками, зокрема: ТзОВ ТВК “Львівхолод” (довідка № 2298 від 10.03.2011 р.); ТзОВ “ОЛМАР” (довідка № 97/1 від 30.03.2011 р.); ТзОВ “ШУВАР” (довідка № 01-445/1 від 08.04.2011 р.); ПАТ „БМУ „Будторгсервіс” (довідка № 108 від 18.04.2011 р.).

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України при викладанні курсів “Економічний аналіз”, “Організація і методика економічного аналізу”, “Стратегічний аналіз”, “Аналіз господарської діяльності” (довідка № 01-15/279-1 від 11.04.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, завершеною науковою роботою. Сформульовані в роботі наукові результати, висновки і пропозиції належать авторові та є його науковим доробком.

Апробація роботи. Основні положення і результати, викладені в дисертації, були апробовані й отримали позитивну оцінку на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (15–16 листопада 2007 р., м. Черкаси); “Регіони України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації економіки” (17–20 травня 2007 р., м. Феодосія); “Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи” ( 25–26 жовтня 2007 р. та 23–24 жовтня 2008 р., м. Львів); “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (30–31 жовтня 2008 р., м. Суми); “Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы” (23–25 квітня 2009 р., м. Пінськ, Республіка Білорусь); “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” ( 21–22 травня 2009 р., м. Суми); “Управлінські

аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: матеріали” (21–23 жовтня 2010 р., м. Сімферополь); “Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах сучасних концепцій управління” (28–29 квітня 2011 р., м. Львів).

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 24 наукові праці загальним обсягом 8,34 друк. арк., зокрема у фахових виданнях – 12 статей обсягом 5,4 друк. арк. (з них особисто авторові належать 5,15 друк. арк.), 12 – в інших виданнях обсягом 2,94 друк. арк. (з них особисто авторові належать 2,72 друк. арк.).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків (22 додатки на 57 сторінках) і списку використаних джерел (235 найменувань, викладений на 24 сторінках). Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 173 сторінках, містить 47 таблиць і 19 рисунків (із них 14 таблиць і 2 рисунки займають цілу сторінку).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; сформульовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів дослідження; наведено інформацію про апробацію та публікацію результатів досліджень.

У першому розділі “Теоретико-методичні основи аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства” проведено порівняльний аналіз понятійного апарату досліджуваної предметної галузі, розкрито організаційно-економічні особливості діяльності підприємств торгівлі та здійснено оцінку стану й ефективності використання ними трудового потенціалу.

На основі порівняльної характеристики трактувань трудового потенціалу, з урахуванням еволюції концепцій щодо ролі людини в системі управління підприємством, існуючі тлумачення його сутності та економічної характеристики доцільно згрупувати за підходами: ресурсний, факторний, соціально-економічний; за відносинами у процесі праці: статичний, динамічний; за сукупністю і взаємодією кількісних і якісних характеристик: функціонально-цільовий, системний.

Автором, ураховуючи напрацювання вчених, узагальнено визначення трудового потенціалу, під яким розуміється гранична можливість досягнення вигід підприємством, що базується на синергетичному ефекті взаємодії кількісних та якісних компонентів трудового потенціалу його працівників. Він є складовою економічного потенціалу підприємства.

Трудовий потенціал підприємства має багатокомпонентну структуру. Систематизація поглядів учених щодо структурних компонентів трудового потенціалу обумовила виокремлення найважливіших із них на основі системного підходу. У свою чергу, структурні компоненти трудового потенціалу розкриваються й оцінюються через відповідні кількісні і якісні показники, які ідентифіковані та доповнені автором у роботі (рис. 1).

Аналіз формування, розвитку та використання трудового потенціалу торговельних підприємств дає можливість визначити низку тенденцій: при зменшенні середньооблікової чисельності працівників підприємств торгівлі відбулося значне зростання обороту, що, у свою чергу, зумовило зростання обороту підприємств торгівлі на одного працівника.

Підсистема управління трудовим потенціалом є невід’ємною частиною загальної системи управління підприємством, основною метою якої є забезпечення вигід власників через реалізацію короткотермінових і довгострокових цілей розвитку суб’єкта господарювання в контексті конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості й економічної безпеки.

Дослідження організаційно-економічних особливостей діяльності підприємств торгівлі, їх впливу на аналітичне забезпечення управління ефективністю використання ними трудового потенціалу дає підстави виокремити, відповідно до організаційної структури окремого об’єкта торгівлі, дві групи категорій: трудовий потенціал у сфері комерційної роботи (товарознавці, експедитори) і трудовий потенціал у сфері обслуговування (продавці, вантажники, прибиральники).

Організаційна побудова середнього торговельного підприємства за функціональним підходом обумовлює поділ трудового потенціалу на дві підгрупи: трудовий потенціал управлінських служб і трудовий потенціал

функціональних підрозділів. У процесі аналізу інформація в розрізі цих категорій і підгруп дозволяє керівництву суб’єкта господарювання приймати більш виважені управлінські рішення щодо формування, розвитку та використання трудового потенціалу.

Дослідження свідчать, що сучасне торговельне підприємство має беззаперечні переваги в конкурентній боротьбі за умови використання інновацій, максимального скорочення часу на вибір і отримання товару покупцем за високого рівня сервісу, додаткових послуг, післяпродажного бслуговування тощо. Саме тому управління ефективним використанням трудового потенціалу підприємств повинно бути націлене на постійне підвищення кваліфікації персоналу, корпоративні тренінги, запровадження та підтримку інноваційних проектів, підтримку соціальних програм, нагромадження інтелектуального капіталу тощо.

Отже, для ефективного використання трудового потенціалу торговельними підприємствами необхідно розробити і запровадити систему моніторингу ефективності використання трудового потенціалу ними, яка базувалась би на аналітичній оцінці його стану, динаміки та віддачі.

Другий розділ “Організаційно-методичні основи аналізу ефективності використання трудового потенціалу” присвячено дослідженню організації аналізу трудового потенціалу торговельних підприємств та визначенню теоретико-методичних засад і розробленню методичних підходів до аналізу ефективності використання торговельними підприємствами трудового потенціалу.

Сукупність складових організації аналізу (організаційне забезпечення; технічне забезпечення; інформаційне забезпечення; технологія аналізу трудового потенціалу; праця виконавців) формує синергетичний ефект для виконання основних функцій економічного аналізу трудового потенціалу, забезпечуючи систему управління різносторонньою та якісною інформацією. Автором визначено взаємозв’язок складових організації аналізу ефективності використання трудового потенціалу та функцій аналізу (оцінювальної, діагностичної, пошукової). Реалізація кожної з функцій економічного аналізу неможлива без наявності і взаємодії всіх без винятку елементів організації аналітичної роботи, що підтверджує їх вагомість та обов’язковість застосування.

Доведено, що для раціональної організації економічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства необхідно дотримуватися принципів економічного аналізу: всебічність (системність); своєчасність та оперативність; динамічність; безперервність; періодичність; конкретність; економічність; кумулятивність; об’єктивність і відповідальність; взаємодія. Дотримання принципів забезпечить синергетичні ефекти та уможливить високу якість аналітичного забезпечення.

Основною метою планування організації економічного аналізу є налагодження технології аналітичного процесу, що умовно можна представити як три взаємопов’язані етапи: підготовчий, основний (дослідний) і

завершальний. Автором обґрунтовано, що етапи аналізу варто розглядати, у тому числі й ефективності використання трудового потенціалу підприємства, з урахуванням як причинно-наслідкових, так і функціональних зв’язків. На основі цієї концепції визначено зміст етапів організації аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства з урахуванням функцій аналізу.

За підсумками експертної оцінки організаційно-розпорядчих документів і посадових інструкцій працівників економічних служб торговельних підприємств, установлено, що в них відсутня регламентація організації та проведення аналізу ефективності використання трудового потенціалу і виокремлено тільки посадові обов’язки щодо аналізу трудових ресурсів підприємства. Це випливає із незацікавленості економічних служб у проведенні такого аналізу. Тому автором рекомендовано доповнити кваліфікаційні характеристики начальника економічної служби (головного економіста), менеджера з персоналу, економіста з аналізу господарської діяльності в розрізі запровадження та проведення аналізу ефективності використання трудового потенціалу за кількісними і якісними характеристиками. Це дасть можливість отримати конкурентні переваги щодо ефективного використання основного ресурсу торговельних підприємств – трудового.

У дисертації доведено, що відбувається зростання ролі та вагомості економічного аналізу на торговельних підприємствах. Для цих умов автором визначено цілі, завдання, предмет та об’єкти аналізу трудового потенціалу. Визначено взаємозалежність завдань і функцій аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства. Доведено, що найбільш затребуваними в методиці аналізу ефективності використання трудового потенціалу є оцінювальна та діагностична функції. У цілому виконання завдань аналізу ефективності використання трудового потенціалу формує необхідний рівень функціональності аналітичного забезпечення управління торговельним підприємством. Здійснено узгодження об’єктів, завдань і методики аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства з урахуванням принципів аналізу.

Аналіз ефективності використання трудового потенціалу є еволюційним і логічним продовженням методики аналізу трудових ресурсів та їх використання. Вирішення питань, пов’язаних із кількісними та якісними змінами у трудовому потенціалі, які постійно виникають у господарській діяльності, повинно базуватися на сучасній науково обґрунтованій методиці його аналізу, адаптованій до умов функціонування торговельних підприємств, яка охоплюватиме весь перелік можливих інформаційних запитів з боку менеджменту підприємства з урахуванням можливих економічних ризиків. Тому автором запропоновано й апробовано на практиці систему показників аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств за трьома підходами: ресурсним, витратним і результатним, з виокремленням відповідних аналітичних показників (рис. 2).

Методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу за ресурсним підходом ураховує оцінку трудового потенціалу як відтворюваного ресурсу підприємства, який повністю або частково може бути використаний для вирішення поточних і стратегічних завдань управління торговельним підприємством з метою отримання вигод. Перевагою аналізу за цим підходом є те, що він може проводитися як у цілому по підприємству, так і за окремими його структурними підрозділами у рамках відповідних процесів.

Щодо аналізу ефективності використання трудового потенціалу за витратним підходом, то він дозволяє керівництву підприємства узгодити управлінські рішення щодо формування, розвитку та використання трудового потенціалу з урахуванням відповідних витрат діяльності підприємства. Що робить рішення більш виваженими та ефективними.

Автором доведено, що системну інформацію щодо трудового потенціалу підприємства можна отримати за умови застосування системи показників аналізу використання трудового потенціалу за результатним підходом. Він уможливлює застосування різних варіантів ефективності використання трудового потенціалу для прийняття управлінських рішень.

Інтегральний показник ефективності використання трудового потенціалу являє собою суму всіх показників із розрахованими нами вагами важливості (;). При значенні цього показника більше від одиниці використання трудового потенціалу підприємством є ефективним. Результати проведених розрахунків щодо використання трудового потенціалу підприємствами (табл. 1) свідчать (= 1,05) про ефективність його використання ТзОВ “ШУВАР“.

Отже, запропонована методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства, яка базується на визначенні інтегрального показника, дає можливість визначити загальну ефективність використання трудового потенціалу в економічній системі підприємства, а це дозволяє застосовувати сучасні системи прогнозування та використання трудового потенціалу підприємства.

Таблиця 1

Аналіз ефективності використання трудового потенціалу

з/п

 

Назва показника

 

Позначення показника

Досліджувані підприємства
ТзОВ ТВК “Львівхолод” ТзОВ “ОЛМАР” ТзОВ “Шувар”
значення показника результат розрахунку значення показника результат розрахунку значення показника результат розрахунку
1 Товарооборот підприємства, тис. грн То 587593,05 х 111472,5 х 72716,4 х
2 Загальна чисельність працівників, чол. КП 1344 х 254 х 74 х
3 Продуктивність праці 1-ї вікової категорії ПП1 х 372,62 х 387,59 х 852,87
4 Продуктивність праці 2-ї вікової категорії ПП 2 х 1,0269 х 1,0266 х 1,026
5 Продуктивність праці 3-ї вікової категорії ПП 3 х 422,01 х 441,53 х 987,86
6 Продуктивність праці середня НПс 437,19 х 438,87 х 982,65 х
7 Норма витрат операційної діяльності Нв 28,18 х 25,82 х 255,16 х
8 Витрати на оплату праці на одного працівника, тис. грн ОП

 

х 36,79 х 12,4 х 87,92
9 Інші операційні витрати на одного працівника, тис. грн ІВО

 

х 18,18 х 27,19 х 286,7
10 Товарооборот на одного працівника скоригований на відповідну норму х 0,99 х 0,997 х 1,003
11 Приріст доходу від реалізації товарів на одного працівника, скоригований на норму х 1,016 х 1,019 х 0,992
 12 Приріст прибутку від операційної діяльності на одного працівника, скоригований на норму х 0 х 1,00 х 0,979
13 Приріст чистого прибутку на одного працівника, скоригований на норму х 0 х 0,918 х 1,021
14 Показник ефективності використання трудового потенціалу за ресурсним підходом Ір х 0,93 х 0,97 х 0,95
15 Показник ефективності використання трудового потенціалу за витратним підходом Ів х 1,14 х 1,17 х 1,18
16 Показник ефективності використання трудового потенціалу за результатним підходом  

Ірез

х 0,36 х 0,98 х 1,00
17 Інтегральний показник ефективності використання трудового потенціалу Іетп х 0,748 х 1,032 х 1,05

У третьому розділі “Організація і методика стратегічного аналізу трудового потенціалу та ефективності його використання: стан і напрями вдосконалення” досліджено та запропоновано напрями вдосконалення організаційних і методичних аспектів стратегічного аналізу трудового потенціалу.

За системним підходом, крім поточних рішень щодо ефективності використання трудового потенціалу, для торговельних підприємств необхідною умовою функціонування на ринку є стратегічне управління і, відповідно, розроблення методики стратегічного аналізу. З використанням системного підходу визначено взаємозв’язок стратегій торговельних підприємств зі стратегією управління трудовим потенціалом. Він є необхідним елементом організації і методики стратегічного аналізу трудового потенціалу підприємств у частині визначення причин і наслідків динаміки кількісних та якісних показників (індикаторів) трудового потенціалу і розроблення заходів щодо оптимізації їх використання.

Аналіз трудового потенціалу формує потрібну інформаційну базу для всіх етапів стратегічного управління: стратегічного планування, розгортання стратегії, упровадження стратегії, стратегічного контролю.

Дослідження причинно-наслідкових зв’язків запропонованих індикаторів трудового потенціалу з іншими групами індикаторів системи збалансованих показників обумовило формування моделі взаємозалежності індикаторів системи збалансованих показників ефективності використання трудового потенціалу підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Взаємозалежність індикаторів системи збалансованих показників ефективності використання трудового потенціалу підприємства

 

Найменування індикаторів

 

Кваліфікація персоналу

 

Інноваційність персоналу

Соціальні витрати

на одного працівника

 

Інвестиції

в навчання

 

Продуктивність праці

Фінансові індикатори          
Прибутковість + + + + +
Зростання   +     +
Вартість капіталу       + +
Індикатори споживачів          
Час + +   + +
Якість + +   +  
Сервіс + +   +  
Ціна / Витрати     + +  
Індикатори бізнес — процесів          
Час + +   + +
Якість + +   +  
Продуктивність + + + + +
Собівартість + + + + +

Згідно із системним підходом, ураховуючи різноплановість трудового потенціалу, його причинно-наслідкові і функціональні взаємозв’язки та залежності з іншими складовими стратегії та напрямами діяльності торговельного підприємства, стратегічно орієнтоване дослідження трудового потенціалу доцільно проводити в рамках бенчмаркінгу. У процесі внутрішнього бенчмаркінгу трудового потенціалу доцільно проводити зіставлення визначених експертною групою компонентів у розрізі окремих структурних підрозділів торговельного підприємства. За допомогою бенчмаркінгу конкурентоспроможності можна реалізувати порівняння узгоджених компонентів трудового потенціалу з індикаторами торговельних підприємств-конкурентів з метою визначення сильних і слабких сторін щодо його формування та використання. Використання бенчмаркінгу процесу уможливлює зміну індикаторів (компонентів) трудового потенціалу та їхньої функціональності порівняно з торговельним підприємством-еталоном.

Автором запропоновано методичні підходи до порівняльного конкурентного аналізу трудового потенціалу торговельного підприємства на основі Моделі індикаторів досягнення поставлених цілей у критичному процесі “Формування та використання трудового потенціалу”, що підвищує ефективність стратегічно орієнтованих аналітичних досліджень для досягнення конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі. Рекомендовано включати до показників фактора успіху такі індикатори:

– висококваліфікований персонал: динаміка частки працівників з вищою та середньою спеціальною освітою, динаміка витрат на навчання та підвищення кваліфікації, динаміка соціальних витрат на одного працівника;

– інноваційність персоналу: динаміка частки молоді до 30 років із вищою та середньою спеціальною освітою, частка працівників, що проходять підвищення кваліфікації, періодичність підвищення кваліфікації, стажування, корпоративного навчання, динаміка частки інноваційних технологій в операційній діяльності, динаміка подяк від покупців;

– продуктивність праці персоналу: динаміка продуктивності праці основного і допоміжного персоналу, динаміка частки механізованої праці;

– соціальні витрати на одного працівника: динаміка витрат на оплату праці, динаміка матеріальних заохочень на підприємстві, динаміка зарплатовіддачі;

– інвестиції в навчання: динаміка витрат на навчання персоналу та підвищення його кваліфікації, динаміка кількості скарг на роботу персоналу.

Включення до моделі як фактора успіху соціальних витрат обумовлюється вимогами щодо забезпечення достатнього рівня соціальних стандартів на рівні окремого підприємства.

На підставі встановленого характеру взаємозв’язку функцій управління та функцій стратегічного аналізу використання трудового потенціалу розроблено функціональну модель організації стратегічного аналізу трудового потенціалу в системі управління. Організацію стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу розмежовано на три етапи. На кожному з

их етапів ураховуються складові: праця виконавців, ергономічне, технічне, інформаційне забезпечення аналізу. Для кожного з етапів у роботі розроблено моделі функціональних пріоритетів організації стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства.

Отже, реалізація запропонованих удосконалень щодо організації та методики аналізу використання трудового потенціалу дозволить торговельним підприємствам значно підвищити рівень і якість аналітичної роботи та отримати конкурентні переваги в сучасних умовах господарювання.

ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретичних положень і розроблення практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики аналізу ефективності використання трудового потенціалу, що мають практичне значення в умовах підвищення ефективності управління торговельними підприємствами.

Основні науково-практичні дослідження дали змогу зробити певні висновки та сформулювати такі пропозиції.

 1. Дослідження категорії трудового потенціалу та узагальнення підходів учених до його визначення дають підстави авторові згрупувати трактування трудового потенціалу з урахуванням еволюції концепцій щодо ролі людини в системі управління підприємством у такі підходи: ресурсний, факторний, соціально-економічний; за відносинами у процесі праці; статичний, динамічний; за сукупністю і взаємодією кількісних і якісних характеристик: функціонально-цільовий, системний. За системним підходом трактування економічної сутності трудового потенціалу підприємства слід розуміти граничну можливість досягнення вигід підприємством, що базується на синергетичному ефекті взаємодії кількісних та якісних компонентів трудового потенціалу його працівників.
 2. Відсутність єдиної позиції щодо визначення структурних компонентів трудового потенціалу обумовило їх групування за системним підходом: професійні, інтелектуальні, соціально-демографічні, кваліфікаційні, психофізіологічні, організаційні. Структурні компоненти трудового потенціалу розкриваються і оцінюються через відповідні кількісні та якісні показники. Рекомендовано здійснювати їх деталізацію у розрізі часових і просторових характеристик.
 3. Виокремлено ряд тенденцій формування, розвитку та використання трудового потенціалу торговельних підприємств: при зменшенні середньооблікової чисельності працівників підприємств торгівлі, відбулося значне зростання товарообороту, що, у свою чергу, зумовило зростання обороту на одного працівника. У цілому, спостерігається стійка позитивна тенденція до зростання загального товарообороту і більш високі темпи зростання обороту підприємств роздрібної торгівлі, ніж оптових.
 4. Функціонування складових організації аналізу трудового потенціалу торговельного підприємства досягається існуванням і взаємодією різноманітних його принципів. Автором обґрунтовано принципи організації аналізу ефективності використання трудового потенціалу торговельного підприємства, що, у свою чергу, дасть змогу підвищити рівень функціональності аналітичної роботи. Основною метою планування організації економічного аналізу є налагоджена технологія аналітичного процесу, яка умовно складається з трьох взаємопов’язаних етапів: підготовчого, основного (дослідного) і завершального. Етапи аналізу трудового потенціалу підприємства доцільно розглядати з урахуванням причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, що покладено в основу організації аналізу трудового потенціалу торговельного підприємства.
 5. Вирішення питань, пов’язаних з кількісними та якісними змінами у трудовому потенціалі, повинно базуватися на сучасній науково обґрунтованій методиці його аналізу. Автором розроблено та апробовано на практиці торговельних підприємств інтегральний показник аналізу трудового потенціалу, який базується на трьох підходах (ресурсний, витратний і результатний), які забезпечують системність дослідження. Крім того, запропоновано відповідні форми внутрішньої звітності, що підвищує рівень об’єктивності аналітичних оцінок і результативність використання трудового потенціалу підприємства.
 6. На підставі встановленого характеру взаємозв’язку функцій управління та функцій стратегічного аналізу трудового потенціалу автором розроблено функціональну модель організації стратегічного аналізу трудового потенціалу в системі управління. Виокремлено три етапи організації стратегічного аналізу трудового потенціалу. Для кожного з етапів запропоновано моделі функціональних пріоритетів організації стратегічного аналізу трудового потенціалу торговельного підприємства.
 7. Автором, з урахуванням системного підходу, запропоновано методику стратегічного аналізу трудового потенціалу. Обґрунтовано, при формуванні заходів щодо оптимізації як трудового потенціалу, так і інших перспектив підприємства, характер їх взаємозв’язку та причинно-наслідкових і функціональних залежностей. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків запропонованих індикаторів трудового потенціалу з іншими групами індикаторів системи збалансованих показників обумовило формування моделі взаємозалежності індикаторів системи збалансованих показників ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
 8. Використання методики бенчмаркінгового дослідження використання трудового потенціалу як виду стратегічно орієнтованого дослідження має певні переваги в часі проведення, оскільки може застосовуватися як перед формуванням корпоративної стратегії, так і під час реалізації стратегій, як адаптивний інструмент. Автором запропоновано методику стратегічно орієнтованих аналітичних досліджень трудового потенціалу за методом бенчмаркінгу. Обґрунтовано удосконалення та використання методичних підходів до порівняльного конкурентного аналізу трудового потенціалу торговельних підприємств на основі моделі індикаторів досягнення поставлених цілей у критичному процесі “Формування та використання трудового потенціалу”, що підвищує ефективність стратегічно орієнтованих аналітичних досліджень для досягнення конкурентних переваг підприємства в сучасному економічному середовищі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях

 1. Демко І. І. Аналіз трудових ресурсів як складової виробничих ресурсів / І. І. Демко // Економіка АПК : Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2006. – № 13. – 794 с. – С. 608-612 (0,3 друк. арк.).
 2. Демко І. І. Продуктивність праці як джерело економічного зростання / І. І. Демко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – 2006. – Вип. 3 (LIХ). – Ч. 2. – 290 с. –С. 254-259 (0,35 друк. арк.).
 3. Демко І. І. Поняття та основні принципи організації економічного аналізу кадрового потенціалу підприємства / І. І. Демко // Економіка і регіони : Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – № 4 (15). – 196 с. – С. 120-123 (0,48 друк. арк.).
 4. Демко І. І. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. – № 3. – 235 с. – С. 161-166 (загальний обсяг 0,5 друк. арк., особисто авторові належить – 0,25 друк. арк. : обґрунтовано необхідність раціональної організації економічного аналізу, визначено завдання та принципи аналізу).
 5. Демко І. І. Управління трудовими ресурсами: дослідження процесів розвитку та аналіз / І. І. Демко // Економіка АПК : Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2008. – № 15. – 685 с. – С. 527-533 (0,4 друк. арк.).
 6. Демко І. І. Роль трудового потенціалу у формуванні конкурентного підприємства / І. І. Демко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2008. – Вип. 23 – 379 с. – С. 210-216 (0,41 друк. арк.).
 7. Демко І. І. Зарубіжний досвід вдосконалення процесів формування та використання трудового потенціалу / І. І. Демко // Економіка АПК : Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2009. – № 16 (2). – 678 с. – С. 255-260 (0,36 друк. арк.).
 8. Демко І. І. Теоретико-методичні підходи до організації та методики стратегічного аналізу трудового потенціалу торговельних підприємств / І. І. Демко // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2010. – № 1 (7). – 277 с. – С. 229-235 (0,58 друк. арк.).
 9. Демко І. І. Організація стратегічного аналізу трудового потенціалу та напрямки її удосконалення на торговельних підприємствах України / І. І. Демко // Економіка АПК : Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2010. – № 17 (2). – 655 с. – С. 342-349 (0,49 друк. арк.).
 10. Демко І. І. Удосконалення методики стратегічного аналізу трудового потенціалу для потреб ефективного управління торговельними підприємствами / І. І. Демко // Економічні науки : Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – Ч. 2. – 296 с. – С. 82-84 (0,61 друк. арк.).
 11. Демко І. І. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами / І. І. Демко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2010. – Вип. 29. – 405 с. – С. 313-318 (0,34 друк. арк.).
 12. Демко І. І. Оцінка стану трудового потенціалу України та Львівської області / І. І. Демко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 36. – 486 с. – С. 117-122 (0,58 друк. арк.). 

В інших виданнях

 1. Демко І. І. Роль мотивації праці у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу / І. І. Демко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 229 : у 4 т. – Т. 3. – 226 с. – С. 704-709 (0,3 друк. арк.).
 2. Демко І. І. Аналіз впливу мотивації праці на ефективність використання трудового потенціалу / І. І. Демко // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених, 25–26 жовт. 2007 р. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2007. – 256 с. – С. 217-219 (0,08 друк. арк.).
 3. Демко І. І. Організація економічного аналізу: поняття та основні завдання / І. І. Демко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : тези доповідей і виступів Міжн. наук.-практ. конференції, 15–16 листопада 2007 р. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 288 с. – С. 182-183 (0,08 друк. арк.).
 4. Демко І. І. Методи стратегічного аналізу розвитку середовища організації / І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2008. – № 2. – 190 с. – С. 116-120 (загальний обсяг 0,47 друк. арк., особисто авторові належить – 0,22 друк. арк. : обґрунтовано необхідність проведення стратегічного аналізу, проведено оцінку факторів середовища для вибору оптимального напряму розвитку організації).
 5. Демко І. І. Аналіз методів оцінки трудового потенціалу підприємства / І. І. Демко // Зб. наук. пр. “Фінансова система України”. – Острог : Видавництво університету “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – 476 с. – С. 103-109 (0,87 друк. арк.).
 6. Демко І. І. Причини виникнення та напрямки подолання заборгованості з оплати праці на виробничих підприємствах / І. І. Демко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 6. – т. 3 (124). – 180 с. – С. 41-44 (0,21 друк. арк.).
 7. Демко І. І. Теоретичні підходи до формування економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу / І. І. Демко // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – К. : Академія муніципального управління, 2008. – Вип. 31. – Т. 2. – 218 с. – С. 55-59 (0,23 друк. арк.).
 8. Демко І. І. Трудовий потенціал як статегічний ресурс підприємства / І. І. Демко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 жовтня 2008 р. / ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – Т. 2. – 144 с. – С. 22-23 (0,1 друк. арк.).
 9. Демко І. І. Основні підходи до управління персоналом / І. І. Демко // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених, 23–24 жовтня 2008 р. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2008. – 158 с. – С. 71-73 (0,12 друк. арк.).
 10. 22. Демко І. І. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв’язання / І. І. Демко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., 23–25 апр. 2009 г. – Пинск : Полесский государственный университет, 2009. – 308 с. – С. 17-18 (0,23 друк. арк.).
 11. Демко І. І. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами / І. І. Демко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 травня 2009 р. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи НБУ”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – Т. 2. – 88 с. – С. 37-38 (0,1 друк. арк.).
 12. Демко І. І. Методичні аспекти стратегічного аналізу трудового потенціалу / І. І. Демко // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 жовт. 2010 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2010. – 232 с. – С. 200-203 (0,15 друк. арк.).