Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Поняття інформаційно-аналітичної діяльності та її місце в системі органів управління

Поняття про інформаційно-аналітичну діяльність. Мета інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття «інформації» та її класифікація за різними ознаками. Види інформаційної діяльності: загальна характеристика. Характеристика інформаційно-аналітичних процесів. Місце інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління.

ІАР безсумнівно є широкою і багатогранною сферою діяльності. Вона включає в себе підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку, відбір, тлумачення, чітке й продумане викладення в усній або письмовій формі. Варто зазначити, що добування необхідних матеріалів сюди не відноситься. Також сюди не відноситься діяльність, пов’язана з придбанням, систематизацією, перекладом і поширенням книг та документів.

Інформація — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень: роз’яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо. Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її використання при прийнятті управлінських рішень. Для розуміння суті та механізмів організації інформаційної діяльності у сфері управляння різними соціальними системами (підприємствами, установами, громадськими організаціями та ін.) розглянемо ключову ланку цієї форми діяльності — інформаційно-аналітичний процес у сфері підготовки та прийняття управлінських рішень.

Інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її використання при прийнятті управлінських рішень. А рішення, в свою чергу – це серія правильних рішень з кількох альтернативних можливостей, які обирає керівник для своєї організації в цей час, в цьому місці, тобто як планувати, мотивувати, організувати, контролювати.