Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Основи наукових досліджень

Вчені ступені та наукові звання, їх роль у підготовці наукових кадрів
Науковими ступенями в Україні є: – кандидат наук; – доктор наук. Наукові ступені присуджують спеціалізовані Вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих Вчених рад про присудження наукових... докладніше


Курсова та магістерська робота: структура та послідовність виконання
Курсова й дипломна роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра­ і магістра мають свою специфіку, їхні деталі завжди слід узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх написання та оформлення, то вони... докладніше


Впровадження наукових досліджень та їx ефективність
Вступ Початок XX століття збігся з розгортанням ланцюга подій, що призвели до явища, яке зараз називається науково-технічною революцією (НТР). Нині проблемам НТР приділяється багато уваги, про них охоче пишуть... докладніше


Переваги та недоліки експертних методів
Вступ Складні проблеми виникають, коли необхiдно дати перспективнi оцiнки якiсно новим процесам i явищам, які ранiше не траплялись в суспiльному життi i про які, природно, вiдсутня будь-яка iнформацiя. Можливiсть... докладніше


Значення гіпотези і установлення наукової проблеми
Вступ Актуальність теми. З розвитком наукових досліджень відносин філософія активно генерує нові наукові проблеми, під якими слід розуміти сукупність діалектично складних теоретичних або практичних питань, що суперечать існуючим знанням... докладніше


Методи проведення контет-аналізу
Контент-аналіз — це кількісно-якісний метод. При дослідженні з його допомогою має велике значення не тільки те, яка частота появи тієї чи іншої категорії, а взагалі присутня вона у досліджуваному... докладніше


Системи технологій. Основні поняття та визначення
Вступ Технологія є складовою суспільства і забезпечує його споживчими цінностями (потребами), які формує і узагальнює політика, тобто владні структури. Провідником і регулятором переміщень матеріальних і духовних цінностей (потреб) в... докладніше


Основи наукових досліджень та організація науки — Відповіді до екзамену
1. Наука як фактор розвитку суспільства:  її  зміст та  функції Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно пов´язано зі зростанням інтелекту людей. Ф. Енгельс писав, що спочатку праця, а... докладніше


Опитування як провідний метод збору первинної соціологічної інформації
1. Система опитувальних методів в практиці соціологічних досліджень: поняття, генезис, можливості. Характеристика різновидів опитування Подальший етап проведення соціологічного дослідження полягає у безпосередньому зборі первинної соціологічної інформації, або, кажучи мовою... докладніше


Наукова та науково-технічна експертиза науково-дослідних робіт
Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” під науковою і науково-технічною експертизою слід розуміти діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи... докладніше


Система стандартів вищої освіти в Україні
Стандарт вищої освіти являє собою сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Систему стандартів вищої освіти складають: державний... докладніше


Державна система управління освітою в Україні
Вища освіта в країні регулюється і керується Конституцією України, законами, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти... докладніше


Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця
Раціональний трудовий режим дослідника ґрунтується на об’єднанні психофізичних особливостей працівників розумової праці і трудових звичок у науковій діяльності. Одним із напрямів організації праці є вдосконалення умов праці. Умови праці... докладніше


Особливості творчої праці в дослідницькій діяльності
Творчість — це мислення в його вищій формі, що виходить за межі відомого, а також діяльність, що породжує що-небудь якісно нове. Творчість являє собою явище, що відноситься, насамперед, до... докладніше


Принципи наукової організації праці
Організація праці в сфері науки протягом тривалого часу ґрунтувалася на практичному досвіді кожного самостійного дослідника. Поява наукової організації праці забезпечила наступність позитивного досвіду дослідницької роботи окремих учених, що привело... докладніше


Необхідність і сутність наукової організації праці дослідника
Організація праці являє собою один з найважливіших елементів організації виробництва. Її об’єктом є “жива” праця робітників підприємства. Оскільки праця – це основа забезпечення виробничого процесу, її організація повинна здійснюватися... докладніше


Ефективність наукових досліджень
Впровадження результатів наукових досліджень виступає завершальним етапом науково-дослідної роботи, що перетворюється в продукт тільки з моменту її споживання зацікавленим замовником. Науковим продуктом можуть бути теоретичні та науково-методологічні положення, методики... докладніше


Усне представлення результатів роботи
Оповіщення про результати досліджень широких аудиторій відбувається у формі доповідей і повідомлень. Даний етап є обов’язковим при виконанні науково-дослідних робіт на будь-якому рівні. Доповідь або повідомлення містять короткий виклад... докладніше


Методика написання курсових і магістерських (дипломних) робіт
Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, отриманих студентом за період навчання, а також придбання практичних навичок в обробці інформації, умінні робити висновки і приймати... докладніше


Виклад результатів наукової роботи
Письмовий виклад результатів наукового дослідження доцільно проводити тоді, коли продумана логічна послідовність подачі матеріалу, складена структурно-логічна схема наукової роботи, обґрунтовані докази. Структура наукового дослідження звичайно є стандартною і при... докладніше


Процес наукового дослідження і його характеристика
Науково-дослідний процес — це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур. Науково-дослідний процес складається з наступних стадій: організаційної стадії; дослідницької стадії; стадії узагальнення, апробації... докладніше


Розвиток економічних наук. Основні напрямки досліджень в економіці
Сучасна система наукових знань представлена такими основними групами наук: природними, технічними і суспільними. Економічна наука є складовою частиною суспільних наук. Поняття “економічна наука” вперше з’явилося в його значенні умілого... докладніше


Вимоги до роботи над літературними джерелами
Робота над літературними джерелами ставить перед дослідником вимоги читати, сприймати й аналізувати прочитане, зосереджувати увагу на головному для розкриття теми дослідження. При роботі з літературою читання необхідно чергувати з... докладніше


Сутність бібліографічного опису джерел, що використовуються в науковому дослідженні
Бібліографія – це галузь знання про методи упорядкування і складання покажчиків та оглядів друкованих творів. Терміном “бібліографія” позначають також перелік книг, журналів, статей із певної галузі знань. Цільове призначення... докладніше


Необхідність і сутність інформаційного пошуку
Для отримання необхідної наукової інформації із великої кількості джерел і підвищення ефективності праці науковців у нашій країні створено потужну мережу інформаційного обслуговування – Державну систему науково-технічної інформації (ДСНТІ). Їй... докладніше


Характеристика документальних джерел інформації
Наукові дослідження з економіки ґрунтуються на дослідженні документів, що відображають інформацію про стан, поведінку, використання об’єктів дослідження. Документальні джерела інформації дають можливість досліджувати об’єкти з визначеною періодизацією, тобто в... докладніше


Сутність та класифікація економічної інформації
Написанню наукової праці передує вивчення наявної інформації з досліджуваної теми. Інформація являє собою відомість про події, явища, процеси, що відбуваються в господарській діяльності людей, природі, суспільстві. Задачею інформаційного забезпечення... докладніше


Аксіоми та гіпотези в наукових дослідженнях
У теоретичних дослідженнях можливі два методи: логічний та історичний. Логічний метод містить у собі гіпотетичний і аксіоматичний. Гіпотетичний метод заснований на розробці гіпотези, наукового припущення, що містить елементи новизни... докладніше


Емпіричні методи наукового пізнання в економіці
На основі загальнонаукових дослідницьких методів вивчення предметів і явищ, що використовуються в природі і суспільстві, в кожній науці сформувалися емпіричні методи, що ґрунтуються на досвіді розвитку конкретної науки і... докладніше


Загальнонаукові методи наукових досліджень
Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних й емпіричних наукових дослідженнях. До теоретико-емпіричних методів відносяться аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація. Змістом аналізу є уявне розчленовування предмета, явища, процесу... докладніше


Основні принципи методології наукових досліджень
Методологічний принцип – це основна ідея, основне положення теорії, яке відображає системну, сукупну дію об’єктивних законів розвитку природи, суспільства, мислення та яке направляє діяльність дослідника в обраній їм предметній... докладніше


Методологічний апарат наукових досліджень
Розвиток науки нерозривно пов’язаний зі створенням методології. Методологія в буквальному значенні (логос — наука, знання, і методи — шлях, напрямок пізнання) являє собою навчання про методи пізнання. Методологія —... докладніше


Об’єкти наукового дослідження і їх класифікація
Наукове дослідження — це процес вивчення певного об’єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей. У... докладніше


Наукова проблема, напрям та тема наукового дослідження
У науково-дослідних розробках розрізняють: наукові проблеми; наукові напрями; теми. Під науковою проблемою розуміють сукупність складних задач, в яких сформульовані основні теоретичні або практичні питання, що потребують вивчення, дослідження і... докладніше


Зміст, етапи виконання та класифікація наукових досліджень
Розвиток науки йде від збору факторів, їх вивчення і систематизації, узагальнення і розкриття окремих закономірностей до пов’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, що дозволяє пояснити уже відомі факти й... докладніше


Зміст науково – дослідницької роботи студентів
Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» включає в себе два взаємопов’язаних елементи: навчання... докладніше


Наука як сфера людської діяльності
Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. Наука — це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про... докладніше


Планування та стратегія експерименту
Вступ Досконале знання методологічних основ проведення наукового експерименту – важлива складова професійної компетентності дослідника, необхідний інструмент в його повсякденній роботі. Потрібно чітко усвідомлювати послідовність етапів, співвідношення форм та методів... докладніше


Основи наукових досліджень та технічної творчості
1. Організація науково-дослідницької роботи Основним критерієм роботи навчального закладу є рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу вести пошук... докладніше


Визначення та характеристика наукових досліджень
Вступ Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України в зв’язку з переходом на ринкові засади розвитку, потребують як максимального використання потенціалу української науки, так і формування нової генерації фахівців... докладніше


Оформлення результатів наукових досліджень
Основні правила оформлення звіту про НДР Результати теоретичних та експериментальних робіт, залежно від мети і задачі дослідження, можуть бути використані для складання вихідних даних на проектування дослідних установок, удосконаленні... докладніше


Обробка й аналіз інформаційних даних
Велике значення в сучасній науці набрали статистичні методи, які дозволяють визначати середні значення, характеризуючи всю сукупність предметів, що вивчаються. «Застосовуючи статистичний метод, ми не можемо передбачити поведінку окремого індивідуума... докладніше


Основи проведення експериментального дослідження
Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру. Передусім... докладніше


Наукова інформація і її організація в Україні
Кожне покоління вчених залишало людству результати своїх пошуків у вигляді різноманітних джерел інформації. Існують 2 особливості, які характерні для споживання інформації: Інформаційний голод — коли споживач не може знайти... докладніше


Підготовка і планування науково-дослідної роботи
Наукове дослідження — це складний і багатогранний процес, у якому поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні аспекти. Співвідношення означених аспектів у кожному науковому дослідженні має неповторну специфіку. Дослідження... докладніше


Прогнозування та пошук рішень
В наш час, за оцінками вчених, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. Однак, на практиці використовується в якості основних 15-20 методів. Метод прогнозування — сукупність способів і прийомів мислення,... докладніше


Робоча гіпотеза та організація підбору матеріалу
Величезну роль у розвитку наукового знання відіграє така форма теоретичного мислення, як гіпотеза. Гіпотеза (від грец. основа, припущення) — це науково обґрунтоване припущення про існування явищ, про внутрішню структуру... докладніше


Основні види і ознаки наукового дослідження
Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим пізнанням. Діалектика процесу пізнання полягає у суперечності між обмеженістю наших знань і безмежною складністю об’єктивної дійсності. Процес пізнання починається... докладніше


Основні риси наукового працівника
Наукова діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, ефективність якої залежить від кваліфікації і творчих здібностей науковців. Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, хто робить це постійно, називають суб’єктами... докладніше


Наука як самостійна виробнича сила
Наука — це динамічна система об’єктивних знань про взаємозв’язки, які були отримані і розвиваються в результаті спеціальної громадської діяльності, і які перетворюються завдяки їх використанню у безпосередню практичну силу... докладніше


Предмет, структура і задачі курсу. Освіта і наука як пріоритет збалансованого розвитку
Метою дисципліни визначене формування уявлення про науковий підхід до явищ та процесів, що вивчаються; ознайомлення студентів з історією розвитку науки як взаємодії людського суспільства та природи; підготовку студентів до... докладніше