Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Курсова та магістерська робота: структура та послідовність виконання

Курсова й дипломна роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра­ і магістра мають свою специфіку, їхні деталі завжди слід узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх написання та оформлення, то вони мають подібні риси, тому ми вважали за доцільне проаналізувати їх спільно й кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра далі називатимемо кваліфікаційними.

Виконання курсової (кваліфікаційної) роботи організовується відповідно до графіку, затвердженого кафедрою та деканатом.

Процес роботи над дослідженням поділяється на чотири основні етапи:

1.Підготовчий етап.

2.Етап роботи над змістом.

3.Оформлення курсової (кваліфікаційної) роботи.

4.Підготовка до захисту і захист курсової (кваліфікаційної) робіт. Загалом послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт може бути такою:

 1. Підготовчий етап
 • Вибір теми та її обґрунтування
 • Об’єкт дослідження
 • Предмет дослідження
 • Мета дослідження
 • Завдання дослідження
 • Підбір літератури з теми дослідження
 • Складання попереднього плану роботи й узгодження його з керівником
 • Оформлення завдання на виконання кваліфікаційної роботи
 1. Робота над текстом
 • Вивчення та конспектування літератури
 • Виклад тексту роботи
 • Написання вступу до роботи
 • Написання висновків
 1. Етап оформлення роботи
 • Складання списку використаної літератури й джерел
 • Оформлення додатків та ілюстративного матеріалу
 • Літературне оформлення і редагування тексту
 1. Підготовка до захисту і захист курсової (кваліфікаційної) роботи
 • Процедура захисту курсової роботи на кафедрі
 • Попередній захист кваліфікаційних робіт на кафедрі
 • Процедура захисту кваліфікаційної роботи у державній екзаменаційній комісії.