Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Динаміка та напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України

Вступ

Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до сучасних технологій, під час постійного посилення впливу процесів глобалізації країнам важко вийти на достатньо високий економічний рівень розвитку. Залучення інвестиційних ресурсів — одна з найважливіших умов успішного розвитку економіки країни. Тільки завдяки інтенсивним інвестиційним потокам можна підвищити ефективність функціонування української економіки.

До проблематики залучення іноземних інвестицій до вітчизняної економіки звертались такі вчені, як Л. Сисоєва, Н. Близнюк, О. Чемерис, Т. Майорова, А. Бутенко, О. Павлова, І. Максимов, І. Сазонець, А. Федорова, В. Худавердієва, О. Варяниченко, В. Грідасов, М. Жук, С. Кривченко, І. Павленко та інші. У працях цих учених розкрито сутність інвестицій, чинники формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, висловлено різні думки щодо проблем залучення іноземних інвестицій та напрямів покращання інвестиційної привабливості. Проте в умовах мінливості бізнес-середовища та надзвичайної важливості залучення інвестицій в економіку, а також враховуючи те, що інвестиційний клімат в Україні залишається не на найкращому рівні, тема залучення іноземного капіталу в Україні перебуває в полі зору науковців та потребує подальшого поглибленого дослідження.

1. Сучасні тенденції та особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

Зростання обсягів залучення іноземних інвестицій впродовж багатьох років є пріоритетним напрямом розвитку економіки України. Однак за останні роки економіка нашої держави так і не позбавилася глибоких структурних деформацій і значно відстає від розвинених країн світу за сукупною продуктивністю всіх факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту населення. Більшість українських підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою диверсифікацією продуктів і ринків. Це пов’язано з нестабільністю інвестиційної політики, прогалинами в інвестиційному законодавстві, відсутністю належного інституційного забезпечення розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як наслідок – недостатнім рівнем зовнішніх інвестицій. Для України необхідність залучення ПІІ в умовах формування глобального економічного простору зумовлена такими причинами: недостатністю внутрішніх ресурсів і заощаджень, незначним обміном управлінським досвідом, сучасними технологіями, патентами, ноу-хау, ліцензіями, а також прагненням доступу до зовнішніх ринків.

Європейська бізнес-асоціація започаткувала унікальний для України проект з оцінки інвестиційної привабливості країни. Так, у вересні 2008 року стартувало опитування компаній- членів асоціації, метою якого є визначення Індексу інвестиційної привабливості України [3]. Індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне оцінок п’яти запитань:

—         Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

—         Як Ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для Вашої компанії порівняно з попередніми трьома місяцями?

—         Які Ваші очікування щодо інвестиційного клімату в Україні на наступні три місяці? Чи прибутковим, на Вашу думку, буде для нових учасників ринку інвестування в Україні протягом наступних трьох місяців?

—         Які Ваші очікування щодо бізнес-середовища у Вашій основній галузі діяльності на наступні три місяці?

Для оцінки інвестиційного клімату було використано 5-бальну шкалу, де 1 — найнижча оцінка, а 5 — найвища.

Оцінка показала, що інвестиційний клімат в Україні, на думку компаній, є несприятливим.

Отже, з зазначених статистичних даних видно, що методи регулювання інвестиційної сфери вітчизняної економіки, є недостатньо дієвими, оскільки обсяг інвестицій, порівняно з попереднім роком, постійно спадає після фінансової кризи [5, с. 88]. Для суттєвого покращання інвестиційної сфери України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

2. Аналіз динаміки залучення прямих іноземних інвестицій

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберегла тенденції до погіршення у 2015 році внаслідок продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України.

Питання створення сприятливих умов розвитку бізнес-клімату в Україні залишається одним з найактуальніших.

Обсяг залучених з початку 2015 року прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 липня 2015 р. становив 42851,3 млн. дол. США (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) та в розрахунку на одну особу населення – 1000,5 дол.

У січні-червні 2015 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. та вилучено 351,3 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації становило 3604,0 млн. дол., у тому числі за рахунок курсової різниці – 3539,3 млн. дол.

У 2015 році інвестиції надходили зі 133 країн світу. Із країн ЄС із початку року внесено 33154,9 млн. дол. інвестицій (77,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 9696,4 млн. дол. (22,6%).

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12274,1 млн. дол., Німеччина – 5489,0 млн. дол., Нідерланди – 5108,0 млн. дол., Російська Федерація – 2685,6 млн. дол., Австрія – 2354,3 млн. дол., Велика Британія – 1953,9 млн. дол., Британські Віргінські Острови – 1872,6 млн. дол., Франція – 1539,2 млн. дол., Швейцарія – 1371,2 млн. дол. та Італія – 966,6 млн. дол.

При цьому, обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня 2015 р. становив 6254,4 млн. дол., у т.ч. у країни ЄС – 6015,4 млн. дол. (96,2% загального обсягу), в інші країни світу – 239,0 млн. дол. (3,8%).

Прямі інвестиції з України здійснювались до 46 країн світу, переважна частка яких була спрямована до Кіпру (93,0%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 липня 2015 р. становили 218,0 млн.дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в економіку країн світу становив 6472,4 млн.дол. США.

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України (млн. дол. США)

  Усього у тому числі з
країн ЄС інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в Україні (акціонерний капітал та боргові інструменти) на
1 січня 2015 р.
54070,7 42789,5 11281,2
Акціонерний капітал нерезидентів на 1 січня 2015 р. 45764,2 35603,9 10160,3
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 1042,4 419,8 622,6
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –351,3 –222,2 –129,1
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –3604,0 –2646,6 –957,4
з них курсова різниця –3539,3 –2773,0 –766,3
Акціонерний капітал нерезидентів на 1 липня 2015 р. 42851,3 33154,9 9696,4
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)      
на 1 січня 2015 р. 8306,5 7185,6 1120,9
на 1 липня 2015 р. 8850,4 7609,1 1241,3
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні (акціонерний капітал та боргові інструменти) на
1 липня 2015 р.
51701,7 40764,0 10937,7

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу (млн. дол. США)  

  Усього у тому числі в
країни ЄС інші

країни світу

Прямі інвестиції резидентів в економіці країн світу (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2015 р. 6562,7 6239,7 323,0
Акціонерний капітал резидентів в економіці країн світу на 1 січня 2015 р. 6350,7 6033,3 317,4
Надійшло акціонерного капіталу резидентів 26,4 0,0 26,4
Вибуло акціонерного капіталу резидентів –81,4 –1,9 –79,5
Інші зміни вартості акціонерного капіталу резидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –41,3 –16,0 –25,3
з них курсова різниця –40,9 –16,0 –24,9
Акціонерний капітал резидентів в економіці країн світу на 1 липня 2015 р. 6254,4 6015,4 239,0
Боргові інструменти (вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші вимоги до підприємств прямого інвестування)      
на 1 січня 2015 р. 212,0 206,4 5,6
на 1 липня 2015 р. 218,0 207,5 10,5
Прямі інвестиції резидентів в економіці країн світу (акціонерний капітал та боргові інструменти) на
1 липня 2015 р.
6472,4 6222,9 249,5

Протягом 2014-2015 років Урядом України вжито комплекс заходів зі створення якісно нових умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки України та її стабільний розвиток.

Завдяки цьому, у рейтингу Світового банку «Doing Business 2015» Україна за показником легкості ведення бізнесу займає 96 місце серед 189 країн світу (у 2014 році — 112 місце).

3. Головні проблеми надходження іноземних інвестицій та основні шляхи їх вирішення

На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із сприяння  досудовому врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як тимчасові консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування).

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу.

З метою належної реалізації національних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних і торговельних інтересів за кордоном та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, з квітня 2013 року при МЗС функціонує Рада експортерів та інвесторів України.

З метою активізації роботи щодо розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння ефективній взаємодії інвесторів з державними органами у грудні 2014 року Указом Президента України утворено Національну інвестиційну раду.

З метою пошуку дієвих механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну Урядом держави на регулярній основі проводяться бізнес-форуми за участю потенційних іноземних інвесторів.

Зазначені заходи покликані сприяти покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в економіку держави.

Висновки

Щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, тим самим активізувати притік іноземного капіталу в Україну, на нашу думку доцільно реалізовувати державну політику, яка б здійснювалася за такими напрямами:

—         забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів, вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної діяльності;

—         сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності;

—         вдосконалення системи корпоративного управління;

—         розробка скоординованої державної політики у сфері державних запозичень;

—         вдосконалення державної політики у сфері приватизації державних підприємств та її реалізації;

—         вдосконалення процедури банкрутства;

—         реформування діючої амортизаційної системи;

—         реформування податкової системи в Україні;

—         створення в Україні дієвого механізму протидії корупції;

—         розвиток фінансової сфери.

Отже, на основі зазначеного можна запропонувати такі шляхи підвищення інвестиційної привабливості України: удосконалення системи оподаткування; зниження адміністративних бар’єрів; стабілізація законодавчої бази; зниження корумпованості органів влади; забезпечення конкурентного середовища. Зазначені шляхи сприятимуть покращанню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку.

Усі перераховані напрями поліпшення інвестиційного клімату в Україні мають забезпечити сприйняття інвестором України як стабільної і передбачуваної країни, а її економіку такою, де макроекономічна стабільність асоціюється не лише з низькими темпами інфляції, а й із послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання виробництва, платоспроможний попит, а також економічну структуру, яка постійно модернізується.

Список використаної літератури

  1. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2012 році від 14.02.2013 р. № 03.5-27/217 [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Режим доступу: http://ukrstat.org/
  2. Індекс інвестиційної привабливості // Європейська бізнес асоціація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eba.com.ua/ua
  3. Концепція державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
  4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: стат. зб. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  5. Чернишова Л. О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л. О. Чернишова, В. В. Сазанова // Бізнес Інформ. – 2013. — № 2. – С. 87-90
  6. Шик Л. М. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. М. Шик, Н. Є. Скоробогатова // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. — № 3 (7). – С. 217-224.