Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Модульна технологія планування кар’єри співробітників (професійне навчання, психологічне навчання, особистісне зростання)

Планування кар’єри являє собою визначення трудового потенціалу майбутнього працівника й шляхів руху до нього. З погляду працівника, кар’єра — це його просування в деякій сфері діяльності, що виражається в наступних процесах:

—         зміна характеристик самого працівника;

—         трансформація трудової діяльності і її результатів;

—         зміцнення позицій в організаціях різних типів;

—         зростання винагороди й інших форм оцінки праці.

Аналогічно кар’єра може бути розглянута з погляду          підприємства.

Відмінністю є лише те, що дані характеристики прямо співвідносяться з напрямками розвитку (реструктуризації) підприємства.

У процесі планування кар’єри враховуються всі параметри праці і її результатів. Тому планування кар’єри є основою визначення характеристик трудової поведінки протягом всього трудового життя. Довгострокове планування кар’єри тотожне поняттю «стратегія кар’єри». При розгляді короткострокової перспективи іноді використовують вираження «тактика кар’єри».

При більш детальному розгляді кар’єра може бути підрозділена на внутрішньоорганізаційну й професійну.

Внутрішньоорганізаційна кар’єра полягає в послідовній зміні положення працівника в рамках однієї організації. Оцінкою цього процесу й вичерпується традиційне розуміння кар’єри.

Професійна кар’єра полягає в проходженні працівником у процесі своєї трудової діяльності різних стадій розвитку. Серед них можна виділити: навчання; прийняття на роботу; первісне практичне формування професійних здібностей; професійний ріст; передача професійних знань; звуження сфери й припинення професійної діяльності. Ці стадії можуть бути пройдені різним чином:

—         в одній організації;

—         послідовно в різних організаціях;

—         у ході паралельної трудової діяльності в декількох організаціях одночасно;

—         за допомогою здійснення самостійної трудової діяльності (у тому числі підприємницької).

Планування внутрішньоорганізаційної кар’єри традиційно здійснюється в ході взаємодії працівника й роботодавця при вирішальній ролі останнього. Цей процес є складовою частиною планування забезпечення інноваційної організації кадрами.

Професійне навчання працівників за робітничими професіями забезпечується шляхом:

– курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах (лабораторіях);

– індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників – інструкторів виробничого навчання.

Особистісне зростання є основною умовою формуванню цілісної особистості, яка вільна від нерозв’язних протиріч між прагненнями, бажаннями і можливостями, між вимогами до життя і моралі, між реальністю і планами Звичайно, така особистість за життя переживає цілу низку криз, які можливо і більш складні і важкі, ніж у інших, адже завжди зберігаються відмінності між Я-реальним і Я-ідеальним. Але в особистості, яка знаходиться на шляху зростання є один важливий засіб подолання криз – особистісний сенс, відчуття внутрішньої осмисленості (а не зовнішньої обумовленості) всіх своїх думок, почуттів і дій. Таке відкриття та набуття себе дають можливість людині ставати все більш вільною і відповідальною, доброзичливою і відкритою, сильною і творчою і, в кінцевому підсумку, — більш зрілою і здатною сприймати світ не як загрозу, а як умови для свого життя.