Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян Закарпатської області

Вступ

Актуальність теми. На початку третього тисячоліття однією з основних залишається проблема безробіття. Вона є наслідком неконкурентоспроможності територій і в першу чергу неспроможності робочої сили конкурувати на ринку праці.

З поглибленням соціально-економічних перетворень у нашій країні фундаментальне значення людської праці в розвитку суспільства набуває дедалі більшої ваги. Ускладнюються уявлення щодо особистості сучасного працівника, глибинних основ прояву його мотивації до трудової діяльності.

Структурні зрушення, що відбуваються на сучасному етапі, у комплексі складних соціально-економічних проблем України, які пов’язані з трансформацією її економіки в ринкову, призводять до істотних негативних змін на ринку праці, у тому числі появи значних обсягів безробіття, соціальної незахищеності окремих категорій населення, зокрема молоді.

Вільна економіка, яка обумовлює свободу вибору, ставить перед молоддю досить гострі проблеми, пов’язані зі структурною перебудовою, станом роздержавлення та приватизації тощо, вирішення яких залежить від загального стану економіки країни. Саме ці фактори насамперед впливають на розвиток ринку праці, реальні можливості задоволення потреб його учасників.

Мета роботи – дослідити основні тенденції працевлаштування незайнятих в Закарпатській області.

1. Основні аспекти та тенденції працевлаштування

Регулювання ринку праці має базуватись на результатах аналізу його стану з допомогою дослідження таких показників як економічна активність населення; зайнятість; безробіття; вивільнення працівників, зокрема за регіонами України та за видами економічної діяльності; попит та пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці, зокрема за регіонами і за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності; навантаження на 10 вільних робочих місць, вакансій; працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян; причини незайнятості населення та його працевлаштування; тривалість зареєстрованого безробіття; втрати робочого часу працівників; кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, зокрема за видами економічної діяльності та за регіонами України; середньомісячна заробітна плата, зокрема за регіонами України; кількість працівників охоплених колективними договорами за видами економічної діяльності та регіонами; індекси реальної заробітної плати, зокрема за регіонами України; заборгованість із виплат заробітної плати та темпи зміни суми заборгованості.

Економічні негаразди, зумовлені світовою фінансовою кризою, вплинули і на обсяги надання службою зайнятості соціальних послуг незайнятому населенню.

Наразі в службі зайнятості запроваджено ряд моніторингів, відповідно до яких щоденно відстежується зростання числа незайнятих громадян, які звертаються за допомогою у працевлаштуванні до центрів зайнятості, вживаються заходи оперативного реагування. Зміни у сфері працевлаштування відбулися з набуттям чинності антикризового Закону від 25.12.2008 р. N799-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення». Норми Закону, зокрема, направлені на впровадження заходів щодо профілактики настання страхових випадків, виплату допомоги по частковому безробіттю. Зокрема антикризовим законом розширено коло осіб, які підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок безробіття.

Тепер страхуванню на випадок безробіття підлягатимуть:

— особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;

— особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

— особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень та на інших підставах, передбачених законодавством про працю;

— військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби);

— працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

— іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Нині допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за угодою сторін, призначається відповідно до частини першої та другої статті 23 і її виплата починається з 91-го календарного дня. [9]

2. Аналіз стану та факторів впливу на працевлаштування незайнятих в Закарпатській області

Упродовж 9 місяців 2010 року за допомогою в працевлаштуванні  в центри зайнятості Закарпаття звернулося 23,5 тис. осіб. Усього ж  у службі зайнятості отримали послуги 36,5 тис. осіб, що на 9,7 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

Звичайно, на такий результат впливають і обмежені можливості щодо працевлаштування і крім того вони є менш економічно розвиненими порівняно з низинною, в тому числі і відносно зайнятості. Це, зокрема, відображає таблиця 2.1.

Таблиця 2.1. Середньорічна кількість працівників по містах та районах відповідно до природноекономічних зон Закарпатської області 2005-2008рр. [7, с. 391]

(тис. осіб)

  2005р. 2006р. 2007р. 2008р. Відхилення, +-
2008-2005рр. 2008-2007рр.
Низинна природноекономічна зона
м. Ужгород 45,2 46,3 49,7 49,1 3,9 -0,6
м. Берегово 7,2 7,4 7,9 7,9 0,7 0,0
м. Мукачево 28,1 29,3 30,5 29,4 1,3 -1,1
м. Чоп 4,8 4,8 5,0 4,5 -0,3 -0,5
Берегівський 5,8 5,7 5,9 5,2 -0,6 -0,7
Виноградівський 14,6 15,5 16,0 15,9 1,3 -0,1
Мукачівський 10,9 10,2 9,8 10,6 -0,3 0,8
Ужгородський 10,6 11,1 11,3 13,2 2,6 1,9
Разом 127,2 130,3 136,1 135,8 8,6 -0,3
Передгірна природноекономічна зона
м. Хуст 6,7 6,3 7,3 7,0 0,3 -0,3
Іршавський 11,7 11,4 11,1 10,7 -1 -0,4
Тячівський 15,0 14,5 14,6 14,4 -0,6 -0,2
Хустський 8,5 9,1 8,2 8,3 -0,2 -0,1
Разом 41,9 41,3 41,2 40,4 -1,5 -0,8
Гірська природноекономічна зона
Великоберезнянський 3,9 3,7 3,6 3,5 -0,4 -0,1
Воловецький 3,4 3,5 3,5 3,4 0,0 -0,1
Міжгірський 5,6 5,7 5,4 5,3 -0,3 -0,1
Перечинський 4,5 4,5 5,1 5,0 0,5 -0,1
Рахівський 9,8 9,5 9,8 9,3 -0,5 -0,5
Свалявський 8,6 8,5 9,0 8,8 0,2 -0,2
Разом 35,8 35,4 36,4 35,3 -0,5 -1,1
Разом по області 204,9 207,0 213,7 211,5 6,6 -2,2

З таблиці 2.1 видно, що в області у 2008 році в порівнянні з 2005 роком збільшилась середньорічна кількість працівників на 6600 осіб за рахунок низинної природно-економічної зони. Яка привабила за 3 роки на 8600 працівників, в основному в м. Ужгород та Ужгородський район. Найбільша середньорічна кількість зайнятих припадає на низинну природно-економічну зону, приріст яких відбувається частково за рахунок притягання сільських маятникових мігрантів в міста обласного підпорядкування цієї зони, які притягують їх з передгірної і гірської природно-економічних зон. Аналізуючи передгірну та гірську природно-економічну зону, видно, що тут проявляється тенденція щодо скорочення працівників. Порівнявши 2008 з 2007рр., видно, що як по природно-економічним зонам, так і в загальному по області спостерігається зменшення кількості працівників. В загальному, у 2008р. у порівнянні з 2007р. на 2200 працівників стало менше, звичайно порівнюючи, всі три зони видно, що лише 300 осіб залишило низинну природно-економічну зону, проти 800 і 1100 чол. в передгірній та гірській зонах відповідно.

Поїздки населення включають, як позитивні так і негативні наслідки від таких переміщень. До позитивних можна віднести: покращення матеріального стану, у зв’язку з новим місцем роботи в місті; збільшення кола знайомих, друзів, колег; збільшуються можливості самовдосконалення і саморозвитку, так як в місті є більше робочих місць, в тому числі курсів підвищення кваліфікації і можливостей для вдосконалення інтелектуальних знань.

На січень-вересень 2010 року підприємствами області було заплановане вивільнення 4,2 тис. працівників. 

Таблиця 2.2. Попит та пропозиція робочої сили у 2010 році

  Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, осіб Навантаження на одне

вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб

Січень 13097 709 18
Лютий 13290 831 16
Березень 13173 960 14
Квітень 12792 1218 11
Травень 12073 1110 11
Червень 11876 1170 10
Липень 11987 1046 11
Серпень 12061 1237 10
Вересень      
Жовтень      
Листопад      
Грудень      

З них найбільші обсяги передбачались на ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» (462 особи, фактично вивільнено 16), СП «Сандерс-Іршава ГмбХ» (178 осіб, фактично вивільнено 27), Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГЕУМНС в Закарпатській області (172 особи, фактично вивільнено 10), ВАТ «Державний ощадний банк України» філія Хустське відділення №7290 (106 осіб, було проведено реорганізацію).

Фактично ж з початку року згідно з поданими списками було вивільнено (за ст. 40 п.1 КЗпП України) 1099 осіб (26,4% від запланованих обсягів), що вдвічі менше від аналогічного періоду минулого року.

Таблиця 2.3. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2010 році

   Працевлаштовано за місяць, осіб Рівень працевлаштування, %
Січень 1233 7,9
Лютий 1392 7,6
Березень 1435 6,9
Квітень 2085 8,8
Травень 1834 7,1
Червень 2071 7,2
Липень 1756 5,6
Серпень 1540 4.6
Вересень    
Жовтень    
Листопад    
Грудень    

За останніми даними Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, в області упродовж  січня-вересня створено 16,6 тис. нових робочих місць, що  на 11,2 % більше від обсягів відповідного періоду минулого року.

Цього року роботодавці подали заявки на укомплектування 18,2 тис. вільних робочих місць.

За направленням центрів зайнятості роботу отримали 15,1 тис. осіб.

1188 безробітних були працевлаштовані шляхом надання дотації роботодавцям, ще 223 безробітних  відкрили власну справу, отримавши одноразово допомогу по безробіттю.

34,5 тис. незайнятих громадян отримали профорієнтаційні послуги.

Протягом січня-вересня  поточного року проходили професійне навчання 3,5 тис. осіб або 13,6% від безробітних (рівень охоплення профнавчанням безробітних у відповідному періоді минулого року – 8,3%).

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятих громадян та матеріальної підтримки безробітних проводилися оплачувані громадські роботи, до яких у січні-вересні 2010 року було залучено 3,7 тис. осіб.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями області протягом січня-вересня 2010 року, нараховує (враховуючи перехідні з 2009 року) 18,2 тис. одиниць, що складає понад 100 відсотків від минулорічної кількості, з них укомплектовано за направленням служби зайнятості 13,5 тис. (74,5%).

Протягом цього періоду до центрів зайнятості за допомогою у сприянні укомплектувати кадрами вільні робочі місця звернулося 4566 роботодавців (аналогічний період 2009 р. – 4170 роботодавців). Біля  14 тис. вакансій (76,5%) було заявлено працедавцями із приватною формою власності. Інші вакантні посади — від підприємств, установ, організацій, що належать до державної та комунальної форм власності. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, протягом січня-вересня 2010 р. спостерігається незначне збільшення (на 396 більше)  кількості роботодавців, які повідомили службу зайнятості про вільні робочі місця.

Середня тривалість укомплектування вакансій склала 7 днів, що на 2 дні менше, ніж протягом січня-вересня 2009 року. Щомісячно в центрах зайнятості реєструвалось біля 2 тис. вакантних посад.

На 1 жовтня 2010 року потреба підприємств у працівниках становила 1310 одиниць. Середній розмір оплати в розрахунку на одну вакансію склав 1186 грн. Серед  загальної чисельності вакантних робочих місць переважає потреба в працівниках робітничих професій – 75% (985 вакансій), менше робочих місць для  службовців – 23% (307 вакансій). Інші вакансії для осіб, які не мають професії.

Чисельність претендентів з числа незайнятих осіб, що перебували на обліку в службі зайнятості —  9 осіб. До прикладу аналогічний період минулих років:

станом на 1 жовтня 2008р. 2918 вакансій Претендувало 6 осіб
станом на 1 жовтня 2009р. 1103 вакансій Претендувало 13 осіб

Усього ж за 9 місяців 2010 року активними заходами (працевлаштування, професійне навчання, громадські роботи) було охоплено 22,3 тис. незайнятих осіб або 61,1 % із тих, які скористалися послугами служби зайнятості.

Незаповненими на кінець вересня залишились 1310 вакансій, в тому числі: для робітників – 878, для службовців – 280 та 152 вакансії для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Співвідношення чисельності незайнятого населення та вакансій склало 9 осіб (на кінець вересня 2009 року це співвідношення складало 13 осіб).

Станом на 1 жовтня 2010 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 12,1 тис. незайнятих громадян. Серед них: 7,4 тис. осіб складали жінки; 4,7 тис. осіб – чоловіки; 5,1 тис. осіб – молодь; 1,2 тис. осіб – вивільнені працівники; 3,2 тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 11,7 тис. осіб. Із загальної чисельності безробітних 7,2 тис. осіб проживали у сільській місцевості (4,4 тис. – у містах).

Пріоритети роботи служби зайнятості тісно взаємозв’язані з економічною ситуацією. Останні дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності показують, що у 1 кварталі 2010 року в області відбулися позитивні зміни: зростання рівня зайнятості і зниження рівня безробіття за методикою МОП.

На підприємствах області зменшилися обсяги застосування режиму неповної зайнятості. В області упродовж січня-серпня створено 14,4 тис. нових робочих місць, що  на 7 % більше від обсягів відповідного періоду минулого року. Половина робочих місць створюється завдяки фізичним особам – підприємцям, які укладають трудові угоди з найманими працівниками. Позитивним є те, що кількість зареєстрованих  центрами зайнятості трудових договорів у цьому році більша, ніж розірваних на 1014 одиниць, тоді як у минулому році було навпаки.

У 2010 році профорієнтаційними послугами скористались майже 76 тис. осіб, в тому числі 32 тис. – незайнятого населення, з яких 40 % працевлаштувалися 8,5 % направлено на навчання та 5% брали участь у громадських роботах.

З метою надання інформації незайнятому населенню проведено 7,7 тис. різноманітних семінарів за участі майже 26 тис. осіб. У результаті кожний другий із учасників семінарів працевлаштований службою зайнятості.

У поточному році відбулося 25 засідань за „круглим столом” з питань організації співпраці з соціальними партнерами для покращення профорієнтаційної роботи серед населення за участі представників служби зайнятості, освіти, роботодавців, виконавчої влади, служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей та недержавних громадських організацій та ЗМІ.

У 22 загальноосвітніх навчальних закладах області встановлені та діють  профорієнтаційні термінали.

У січні-серпні 2010 році для учнівської молоді із залученням роботодавців, представників ПТНЗ та соціальних партнерів було проведено 163 заходи з орієнтації молоді на робітничі професії (дні відкритих дверей, навчального закладу, презентації навчального закладу, професій, роботодавців, професіографічні екскурсії на підприємства, ярмарок професій та кар’єри) за участі 14 тис. школярів.

У цілому по області проведено 560 профорієнтаційних заходів для 25 тис. учнів.

У травні в Ужгороді вперше відбувся обласний профорієнтаційний шоу-фестиваль КВН загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області під назвою «Поринь у світ професій!». Його учасниками стали 16 команд старшокласників.

У червні з метою пропаганди робітничих професій проведено обласний фестиваль „Парад професій – 2010” серед 18 професійно-технічних навчальних закладів Закарпаття.

Здійснюючи трудове посередництво на ринку праці, Закарпатська обласна служба зайнятості має дві мети: перша – пошук роботи безробітному, друга – підбір працівника для роботодавця. З огляду на це, важливим завданням центрів зайнятості області є посередництво у формуванні персоналу роботодавців. Будь-який роботодавець може підібрати працівників і без допомоги служби зайнятості. Але центри зайнятості мають такий великий банк даних про шукачів роботи, який відсутній у інших посередників. Мають також значні можливості щодо підбору працівників на замовлення роботодавців на підставі здійснення професійної діагностики, фахівці центрів зайнятості володіють такими методиками, яких немає у приватних посередників. Це завдання центрів зайнятості області набуває особливого значення під час економічного зростання. У цей період зростають потреби виробництва у робочій силі, які важко задовольнити звичайними методами.

Спеціалісти базових центрів активно роз’яснюють соціальну вагомість державної політики зайнятості, враховують кадрові проблеми підприємств та, виходячи з цього, пропонують конкретні послуги. Вони забезпечують роботодавців інформацією про професійно-кваліфікаційний склад осіб, зареєстрованих в центрі зайнятості, надають можливість роботодавцям без значних матеріальних і організаційних зусиль підібрати необхідних працівників, пропонують підбір працівників відповідно до особливостей конкретного виробництва, а в разі необхідності — організовують професійне навчання підібраних громадян. Фахівці доводять до відома роботодавців, що, пропонуючи вакансії даного підприємства своїм клієнтам, вони, крім іншого, формують у співвітчизників привабливий імідж підприємства і особистості керівника.

3. Пропозиції щодо вирішення проблеми працевлаштування в Закарпатській області

Пріоритетами діяльності спрямованими на підвищення результативності співпраці із роботодавцями є:

— розширення кола роботодавців – подавачів інформації про вакантні робочі місця;

— прискорення укомплектування вакансій.

Незважаючи на те, що кількість вільних робочих місць поки що залишається на рівні минулого кризового року, позитивним є той факт, що розширилось коло роботодавців, які повідомили службу зайнятості про наявні в них вакансії. Так, протягом січня-серпня цього року кількість роботодавців, які мали вакансії склала 4,3 тис., що майже на 10% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Однією із характеристик ефективності співпраці з роботодавцями є рівень укомплектування вакансій. Питання укомплектування довготривалих вакансій систематично розглядається на засіданнях робочих груп базових центрів зайнятості із запрошенням зацікавлених роботодавців.  Це сприяло зростанню рівня укомплектування вакансій з 68,4% у 2009 р. до 74,1% у 2010 р.

Працевлаштування безробітних шляхом надання дотації роботодавцям є важливим напрямком роботи тому  обласна служба зайнятості розгорнула широкомасштабну роз’яснювальну роботу з питань надання роботодавцям допомоги у формі дотації за відповідними договорами.

За оперативними даними на сьогодні за допомогою дотації роботу отримало 1145 осіб, тобто завдання 9 місяців виконано.

Завдяки цілеспрямованій роботі наших фахівців із роботодавцями,  копіткій роботі щодо підбору персоналу роботодавцям питома вага працевлаштованих соціально вразливих верств населення складає 67%.

На сьогодні  надзвичайну актуальність має робота щодо інформування населення про можливість отримання субсидій за спрощеною процедурою шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів, а також технічну обробку та кур’єрську доставку матеріалів.

Станом на 22.09.2010 року дев’ять центрів зайнятості уклали 18 договорів на проведення цих робіт, відповідно до яких буде залучено 126 безробітних.

На особливому контролі тримається працевлаштування молоді у віці до 18 років. За оперативними даними, станом на 14 вересня 2010 року послугами служби зайнятості скористалися 416 неповнолітніх.

Із загальної кількості неповнолітніх лише 20 відсотків мали професію або спеціальність, решта –  випускники загальноосвітніх шкіл.

В цілому по області роботу отримали 98 осіб у віці до 18 років (або 23,5%), у тому числі на заброньовані робочі місця – 11 осіб, шляхом надання роботодавцям дотації – 13 осіб та 3 особи – шляхом надання дотації на перше робоче місце.

Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю залишається пріоритетним напрямком роботи Закарпатської служби зайнятості. За оперативними даними, протягом 9 місяців поточного року на професійне навчання направлено 38 інвалідів, з них 31 особа закінчила навчання. Після закінчення навчання працевлаштовано 21 безробітну особу з інвалідністю.

Спеціалісти центрів зайнятості області брали участь у понад 200 засіданнях медико-соціальних експертних комісій, на яких надали консультації понад 1,5 тис. громадян.

Збереження зайнятості та проведення активної політики, турбота про соціально незахищених громадян – головні пріоритети у сфері зайнятості області. Згідно з Програмою зайнятості населення Закарпатської області на 2010-2011 роки, передбачається підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом організації їх професійного навчання відповідно до потреб виробництва. Зокрема цьогоріч навчатимуться 3,6 тис. безробітних, у 2011 році – 3,7 тис. Значна увага приділяється розширенню видів оплачуваних громадських робіт з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб краю. Прогнозується у цьому році залучити до оплачуваних громадських робіт 3,2 тис. незайнятих осіб, 3,3 тис. – у наступному.

Одним із пріоритетів та ефективних форм зайнятості населення на сучасному етапі є розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі за сприянням служби зайнятості. З початку року започаткували власну справу 173 безробітних, в тому числі за напрямками, які забезпечують розвиток рекреації та туризму.

Висновки

Забезпечення державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, посилення соціального захисту безробітних здійснюється насамперед через реалізацію заходів обласної Програми зайнятості населення, які спрямовані на створення нових робочих місць, удосконалення системи соціально-трудових відносин, становлення соціально орієнтованого ринку праці та зниження безробіття. Для   державної служби зайнятості прийняття цієї Програми є надзвичайно важливою подією. Її розробленню передує зазвичай копітка робота фахівців райдержадміністрацій, управлінь облдержадміністрації, відповідних комісій, сільських голів, обласного і базових центрів зайнятості. У Програмі не тільки дається реальна оцінка процесів, які відбуваються на ринку праці, а й розробляються заходи його регулювання, в основі яких — результати роботи служби зайнятості упродовж минулих років,  урахування тенденцій економічного і соціального розвитку краю. Ми переконані, що поняття «зайнятість» слід розглядати перш за все як соціальне включення людини у суспільне життя, а не тільки як спосіб заробітку.

Ураховуючи ситуацію на ринку праці, очікується, що упродовж 2010 року послугами служби зайнятості скористається 47,75 тисяч незайнятих громадян, у 2011 році —  47,65 тисяч. Із них за сприянням центрів зайнятості у наступному році буде працевлаштовано 19,1 тис. та 19,2 у 2011 році.

Виділю пріоритетні напрямки роботи обласної служби зайнятості: сприяння активізації зусиль шукачів роботи, надання адресних соціальних послуг з метою прискорення їх працевлаштування, у тому числі надання дотацій працедавцям, здійснення першочергового професійного навчання безробітних, які не мають професій, перебувають у стані тривалого безробіття, соціально незахищених осіб та інвалідів, організація оплачуваних громадських робіт для безробітних, проведення профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл з метою упередження безробіття серед молоді, формування позитивного іміджу  робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, а також формування активної життєвої позиції у молоді, сприяння професійній інтеграції інвалідів у суспільство шляхом запровадження ефективних форм та індивідуальних підходів до вирішення питання їх працевлаштування.

Список використаної літератури

  1. Економічне і соціальне становище Закарпатської області за 2008 рік. Статистичний бюлетень / Головне управління статистики у Закарпатській області; за ред. Н.І. Васютинська, Ужгород, 2009. – 99с.
  2. Економічне і соціальне становище Закарпатської області. Статистичний бюлетень за січень 2009 року / Головне управління статистики у Закарпатській області. за ред. Г.Д. Гриник, Ужгород, 2009. – 132с.
  3. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національні виміри: [Енциклопедія]; за ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 945с.
  4. Репела Н.П. Міграційний рух Карпатського регіону та його сучасні тенденції / Н.П. Репела // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2006. – С. 157- 162.
  5. Романюк М.Д. Міграції населення Галичини: регіональний аспект, сучасні тенденції / М.Д.Романюк, Т.М.Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2007. – С. 16-23.
  6. Середня заробітна плата працівників по містах та районах за грудень 2009 року [Електронний ресурс] // Держ. ком. стат. України; Головне управління статистики у Закарпатській області. − Режим доступу: http://www.stat.uz.ua/press/2010/expr_v025.pdf
  7. Статистичний щорічник Закарпаття за 2008 рік. Головне управління статистики у Закарпатській області; за ред. Г.Д. Гриник, Ужгород, 2009. — 559 с.
  8. Цимблер И. Справочник по трудоустройству за границей граждан Украины / И. Цимблер, И. Грицаюк. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. -320с.
  9. Чвертко Л.А. Сучасні тенденції міграційного руху населення Східного Поділля та Центрального Придніпров’я / Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — №4. – С. 61-66.
  10. Чисельність населення на 1 січня 2010 року та середня за 2009 рік по містах та районах [Електронний ресурс] // Держ. ком. стат. України; Головне управління статистики у Закарпатській області. − Режим доступу: http://www.stat.uz.ua/statinfo/dem/chis_nasel010110.pdf.