Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Графік (діаграма) Гантта

Діаграма Ганта — горизонтальна лінійна діаграма, на якій задачі проекту представляються протяжними в часі відрізками, що характеризуються датами початку та закінчення, затримками і, можливо, іншими тимчасовими параметрами.

Перший формат діаграми був розроблений Генрі Л. Гантом (Henry L. Gantt, 1861-1919) у 1910 році.

Діаграма Ганта являє собою відрізки (графічні плашки), розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремому завданню або підзадачі. Завдання і підзадачі, складові плану, розміщуються по вертикалі. Початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу відповідають початку, кінцю і тривалості завдання. На деяких діаграмах Ганта також показується залежність між завданнями.

Діаграма може використовуватися для представлення поточного стану виконання робіт: частина прямокутника, що відповідає завданню, заштриховується, відзначаючи відсоток виконання завдання; показується вертикальна лінія, що відповідає моменту «сьогодні».

Часто діаграма Ганта використовується спільно з таблицею зі списком робіт, рядки якої відповідають окремо взятій задачі, зображеній на діаграмі, а стовпці містять додаткову інформацію про задачу.

Якщо коротко зупинитися на сутності діаграми, то вона являє собою ряд смуг, що складається з двох осей. Горизонтальна вісь називається віссю часу, а вертикальна вісь — це перелік завдань, які необхідно виконати в рамках проекту. Діаграма включає набір смуг на графіку, які розташовуються уздовж тимчасової осі. Кінець кожної смуги — це час закінчення старої завдання і початок нової. Довжина кожної смуги вказує на тривалість терміну, під час якого виконується конкретна задача.

Крім основних даних на діаграмі Ганта прийнято відображати і деякі додаткові дані. Приміром, відсоток виконання кожного завдання, послідовність дій, відмітка ключових моментів і відмітка часу.

Для часу свого зародження, першої половини двадцятого століття, діаграма Ганта стала справжнім проривом у виробництві і менеджменті. За кілька років вона була впроваджена на важливих проектах: при будівництві греблі Гувера, створенні мережі швидкісних автомагістралей в США. Ефективність діаграми Ганта забезпечується тим, що вона безпосередньо пов’язана з часом, а час — це головний критерій ефективності роботи для будь-якого менеджера. Можливість відстежувати процес виконання робіт в реальному часі і стежити за дотриманням строком зумовила таку популярність діаграми в різних сферах виробництва.

Головним показником ефективності та універсальності діаграми Ганта став той факт, що за століття її зовнішній вигляд практично не зазнав змін.

Єдина коректива була внесена вже в 90-х роках, коли для відображення зв’язку між кількома завданнями на графіку стали застосовувати додаткові лінії.

Список використаної літератури

  1. Богоявленська Ю. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Юлія Богоявленська, Олександр Загородніх,; Мін-во освіти України, Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К.: Кондор, 2006. — 335 с.
  2. Верба В. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Вероніка Верба,, Олександр Загородніх,; М-во освіти України; Київський нац. економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2000,, 2005. — 322 с.
  3. Волков И. Проектный анализ: Учебник для вузов/ Игорь Волков, Марина Грачева. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2008. — 421 с.
  4. Драган З. Мілошевич. Набір інструментів для управління проектами / — М.: Компанія АйТи; ДМК Пресс. – 2008. — 729 с.
  5. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Міжнар. фонд «Відродження», Програма «Трансформація гу-маніт. освіти в Україні»; Відп. ред. С.О. Москвін. — К.: Лібра, 2009. — 366 с.
  6. Яковлев А. Проектный анализ инвестиций и инноваций: монографія/ Анатолий Яковлев,. — Харьков: Бизнес Информ, 2009. — 113 с.