Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Метод критичного шляху

Цей метод було створено при дослідженні можливості ефективного використання обчислювальної машини Univac на фірмі Dupon для планування й складання планів-графіків великих комплексів робіт для модернізації заводів цієї фірми. Як результат було розроблено раціональний і простий метод (Уолкера — Келлі) керування проектом з використанням ЕОМ, що було названо  методом критичного шляху CPM.

Критичний шлях — послідовність робіт, з’єднаних початковою і кінцевою роботами, відображаючи  найдовший повний шлях у мережі.

Роботи, що лежать на цьому шляху, називають критичними. Саме тривалість критичного шляху визначає найменшу загальну тривалість робіт у проекті в цілому. Час виконання всього проекту в цілому може бути скорочено за рахунок скорочення часу виконання задач на критичному шляху. Роботам на критичному шляху приділяють особливу увагу, оскільки  будь-яка затримка виконання задач на критичному шляху призводить до збільшення часу виконання проекту і строків закінчення усього комплексу робіт в плані невиконання проекту своєчасно. Тому  менеджер проекту повинний  забезпечувати  концентрацію уваги, саме,  на критичних роботах.

Іншими словами, основною особливістю  методу критичного шляху є можливість керування загальними  строками проекту за спостереженням тривалістю окремих робіт важливих  завдань, які знаходяться на критичному шляху. Цей метод дозволяє розрахувати можливі календарні графіки виконання комплексу робіт на основі поданої логічної структури мережі й необхідності оцінок часу виконання кожної роботи окремо [4, с. 121].

Метод базується на графічному представленні робіт і видів дій у проекті із зазначенням орієнтовного часу їхнього виконання. При такому представленні у вершинах розташовуються роботи, а час виконання кожної з робіт під вершинами або на дугах графа,  як це показано на рис 3.

Граф доцільно будувати тоді, коли роботи й час їхнього виконання є заданими (визначеними).

Критичний шлях у графі вказує максимальну тривалість робіт на графі (від початкової роботи до кінцевої). У ході реалізації проекту вибираються й виконуються роботи за часом, які не впливають на строки виконання інших (незалежних) робіт проекту або на їхню тривалість.

Роботи на критичному шляху можуть скорочуватися за рахунок зміни часу виконання. Подання в такому вигляді робіт граф називають ще мережевою діаграмою,  яка у наглядному вигляді відображає  роботи, їхні взаємозв’язки, послідовності і час виконання. Цей граф є найпоширенішим схематичним представленням мережі на сьогоднішній день.

Список використаної літератури

  1. Богоявленська Ю. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Юлія Богоявленська, Олександр Загородніх,; Мін-во освіти України, Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К.: Кондор, 2006. — 335 с.
  2. Верба В. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Вероніка Верба,, Олександр Загородніх,; М-во освіти України; Київський нац. економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2000,, 2005. — 322 с.
  3. Волков И. Проектный анализ: Учебник для вузов/ Игорь Волков, Марина Грачева. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2008. — 421 с.
  4. Драган З. Мілошевич. Набір інструментів для управління проектами / — М.: Компанія АйТи; ДМК Пресс. – 2008. — 729 с.
  5. Проектний аналіз: Навч. посібник/ Міжнар. фонд «Відродження», Програма «Трансформація гу-маніт. освіти в Україні»; Відп. ред. С.О. Москвін. — К.: Лібра, 2009. — 366 с.