Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності

Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є:

 • вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники;
 • наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації;
 • громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності.

Розглянемо основні права та обов’язки суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності.

Вчений має право:

 • обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;
 • об’єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;
 • брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України;
 • здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності;

— публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншім способом, у порядку, встановленому законодавством України;

 • брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;
 • отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;
 • здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.

Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний:

 • не завдавати шкоди здоров’ю людини, її життю та довкіллю;
 • додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність.

Науковий працівник має право:

 • об’єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об’єднань і політичних партій;
 • на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;
 • на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України;
 • на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;
 • на об’єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового результату своєї діяльності;
 • займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України;
 • займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства України.

Науковий працівник зобов’язаний:

 • провадити наукові дослідження відповідно до укладених договорів (контрактів);
 • представляти результати наукової і науково-технічної діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту дисертацій;
 • у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність займаній посаді;
 • постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується у встановленому порядку.

Управління науковою установою здійснює її керівник.

Права і обов’язки керівника наукової установи наступні:

 • вирішувати питання діяльності наукової установи відповідно до статутних завдань;
 • представляти наукову установу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;
 • відповідати за результати діяльності наукової установи перед власником або уповноваженим ним органом;
 • видавати накази і розпорядження у межах своєї компетенції;
 • визначати функціональні обов’язки працівників;
 • призначати частину складу вченої ради наукової установи;
 • здійснювати інші повноваження, передбачені статутом (положенням) наукової установи.

Державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній власності.

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Вчена рада наукової установи:

 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
 • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
 • затверджує результати атестації наукових працівників;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
 • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
 • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).

Громадські наукові організації є об’єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.

Громадські наукові організації можуть:

 • створювати тимчасові наукові колективи;
 • утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації;
 • співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями;
 • бути колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України.